KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen"

Transkript

1 Kommuneplan for Lierne kommune LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Vedtatt av Lierne kommunestyre

2 Kommuneplan for Lierne kommune FORUTSETNINGER Kommunens plansystem Kommuneplanens betydning og formål Utviklingstrekk Økonomisk utvikling Kommuneplanen i forhold til økonomiplan og årsplan Forholdet til arealplanen 8 2. OVERORDNET MÅLSETTING OG STRATEGIER Visjon Overordnet målsetting Overordnede satsingsområder tidlig i kommuneplanperioden (økonomiplanperioden) 9 3. MÅL FOR TJENESTEYTINGEN Overordnede satsingsområder Folkehelse/FYSAK Entreprenørskap Ungdom/etablering/bolig Grensesamarbeide/Regionprosjekt Utviklingsoppgaver Kommunal forvaltning Kommunal drift Oppvekst Grunnskole Barnehage Voksenopplæring Musikk- og kulturskole Overordnet kulturarbeid Kulturvern Bibliotek Omsorgstjenester 16 2

3 Kommuneplan for Lierne kommune Barnevern Helsetjenester Psykisk helsearbeid og rusomsorg Funksjonshemmede og personer med spesielle behov Øvrige sosiale tjenester Folkevalgte organer Kontrollorgan og revisjon Personal - helse, miljø, sikkerhet (HMS) Kommunal administrasjon, inkl. informasjon, beredskap, økonomi, fellesfunksjoner, administrativ ledelse Motivering til bolyst 20 3

4 Kommuneplan for Lierne kommune FORUTSETNINGER 1.1 Kommunens plansystem Lierne kommune har siden utarbeidelsen av den første kommuneplanen i 1994, arbeidet for å få sammenheng mellom kommuneplan, økonomiplan og årsplan/årsbudsjett. Dette har blitt bedre og bedre etterhvert, og det er å håpe at denne revideringen av kommuneplanen er med på å gjøre sammenhengen mellom de tre plan-nivåene stadig bedre. Se nedenforstående skisse, som viser sammenhengen mellom kommuneplan, økonomiplan, årsplan, regnskap og årsmelding: Det kan i tillegg utarbeides delplaner som mer detaljert angir mål og retningslinjer for enkelte sektorer, virksomhetsområder eller geografiske deler av kommunen. Disse planene skal utdype kommuneplanens langsiktige mål og delmål for de respektive områder. Det er imidlertid et ønske om å begrense utarbeidelsen av slike delplaner for framtiden. Kun i helt spesielle tilfeller, bl.a. der det stilles krav om det fra statlige eller fylkeskommunale instanser for å oppfylle lover og forskrifter eller for å få tilskudd, utarbeides slike delplaner. Forøvrig vil kommunen styre med en sterk fokusering på økonomiplanens tekstdel som skal revideres hver vår, og på årsplanen som utarbeides påfølgende høst. Økonomiplan og årsbudsjett er lovpålagt i følge Kommunelovens 44 og 45. I tillegg utarbeides en tekstdel i økonomiplanen og en årsplan i tilknytning til årsbudsjettet, som bygger på delmålene i kommuneplanen. I årsberetninga skal resultatene vurderes i forhold til de mål og ressursbruk som kommunestyret har vedtatt i økonomiplan og årsplan. I en egen prosess er det utarbeidet en arealplan, som også skal behandles av kommunestyret høsten Kommuneplanens betydning og formål I Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni 2008 nr 71, står det under 3, oppgaver og myndighet i planleggingen: 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 4

5 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. Under kapitel 4, Generelle utredningskrav, står det videre at det skal utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, som skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Da denne planprosessen ble påstartet høsten 2008, ble det ikke utarbeidet planprogram. Kravet i ny planlov, som ble gjort gjeldende fra , er at kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Neste revidering av kommuneplanen, må derfor starte med å vedta en planstrategi, senest i september Vedr. kommuneplanens samfunnsdel står det i 11-2 : Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder til Lierne kommune har en vedtatt kommuneplan for , vedtatt av kommunestyret Den nye planen skal gjelde for Kommunestyret skal sørge for en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. (I Lierne kommune har kommunestyret oppnevnt Kulturleder til denne oppgaven) 5

6 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunestyret har i gjeldende delegasjonsreglement vedtatt at formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker, og videre delegert nærmere angitt myndighet etter Plan- og bygningslovens til formannskapet i del.reglementets 14 pkt Utviklingstrekk Kommunen preges av en jevn nedgang i folketallet, og ved årsskiftet 1996/97 kom folketallet for første gang etter kommunesammenslåingen i 1964 under 1600 innbyggere, og tidlig i 2007 kom vi under 1500 innbyggere. Befolkningsutvikling (tall per 1. januar): Lierne Befolkningsutvikling (Statistisk sentralbyrås prognose): Lav nasjonal vekst Middels nasj. Vekst Økonomisk utvikling Kommunens inntekter består av tre hoveddeler: Rammetilskudd fra staten Skatteinntekter Avgifter, gebyrer, egenbetaling m.m. Fra 1997 ble inntektssystemet omlagt, og endringene går i disfavør for kommuner med nedgang i folketall, lite sosiale problemer, og færre barn enn gjennomsnittlig. Dog fanger inntektssystemet opp noe av merkostnadene for kommuner med mange eldre i forhold til resten av aldersgruppene. Nedgang i innbyggertall gir stor virkning både på det utgiftsutjevnende tilskuddet, men også når det gjelder det inntektsutjevnende tilskuddet. Når antall innbyggere går ned, går den gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger opp, og det blir færre innbyggere vi får utbetalt tilskudd for. Grovt sett kan vi si at vi taper ca. kr i rammetilskudd pr. innbygger ved nedgang i folketallet. Nøkkeltall for de siste årene: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutg Motpost avskrivn Netto driftsresultat

7 Kommuneplan for Lierne kommune Utviklingen i rammetilskuddet: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Rammetilskudd (*) (*) Psykiatrimidlene er lagt inn i rammetilskuddet fra Øremerket tilskudd til psykiatri i 2008 var kr Fondsbeholdning: Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Total fondsbeh Disposisjonsfond (*) (*) Kr som er inntektsført i premieavgift i 2008, må dekkes av disposisjonsfond i Lånegjeld, rente- og avdragsbelastning: Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Netto lånegjeld Lånegjeld i % av driftsinntektene 46,1 % 41,2 % 40,7 % 43,4 % Netto renter og avdrag (*) (*) Etter fradrag av kompensasjonstilskudd fra Husbanken. Investeringer: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Bygg og anlegg (*) Tilskudd LKF (*) Inklusive budsjettendringer foretatt i Kommuneplanen i forhold til økonomiplan og årsplan Arbeidet med revidering av kommuneplanen startet høsten 2008, og foregår fram mot sluttbehandling i kommunestyret høsten Følgende prosess har blitt fulgt: Oppstartsvedtak i formannskapet SOFT-analyse light under hytteeiermøtet Arbeid i rådmannens lederforum mars-august Fastsetting av nye (overordnede) områder i kommuneplanen i formannskapet Økonomiseminar for kommunestyret Rådmannens forslag til kommuneplan for ferdig Behandling i formannskapet , og utlegging til offentlig ettersyn i tiden til Sluttbehandling i kommunestyret (Samtidig med arealplanen) Samtidig med sluttarbeidet med kommuneplan, utarbeides også forslag til økonomiplan for , som bygger på de nye målene i kommuneplanen. Delmålene i kommuneplanen, brukes som mål for tilsvarende områder både i økonomiplanen og i årsplanen. 7

8 Kommuneplan for Lierne kommune Forholdet til arealplanen Gjeldende arealplan er fra 1994, og er under revisjon. I påvente av nasjonalparkene ble ikke arbeidet påbegynt før i Et forslag til arealplan ble sendt på høring i 2006, men arbeidet med stoppet opp grunnet innvendinger fra reindriftsforvaltningen. Prosessen ble startet opp igjen i 2008, og et nytt forslag til arealplan vil bli ferdigstilt i 2009, og lagt fram samtidig med denne samfunnsdelen av kommuneplanen. 8

9 Kommuneplan for Lierne kommune OVERORDNET MÅLSETTING OG STRATEGIER 2.0 Visjon Lierne vilt, vakkert og vennlig 2.1 Overordnet målsetting Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo 2.2 Overordnede satsingsområder tidlig i kommuneplanperioden (økonomiplanperioden) Folkehelse/FYSAK Entreprenørskap Ungdom/etablering/bolig Grensesamarbeide/Regionprosjekt 9

10 Kommuneplan for Lierne kommune Mål for tjenesteytingen 3.0 Overordnede satsingsområder Folkehelse/FYSAK Definisjon: Med folkehelse menes de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen definert som: boligforhold, økonomisk trygghet, skole- og arbeidsmulighet, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø, levevaner og livsstil. Folkehelsearbeid er bevisst, systematisk arbeid rettet mot alle disse faktorene. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktivitet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Lierne kommune skal gjennom sitt arbeide styrke folkehelsen blant innbyggerne i kommunen 1. Redusere den gjennomsnittlige BMI med 2 % pr. år. 2. Stimulere til allsidige mosjonstilbud, både utendørs og innendørs, i samarbeide med lag og foreninger og gjennom FYSAK-koordinator og Folkehelsekoordinator. 3. Flere og varierte lavterskeltilbud. 4. Arbeide med Leve med rovdyr. 5. Påvirkning av livsstil, både fysisk aktivitet og ernæring Entreprenørskap Lierne kommune skal gjennom sitt arbeide stimulere til utbredt og allsidig entreprenørskap, og tilrettelegging for dette fra barnehagealder. 1. Minst en elevbedrift ved hver skole 2. Minst en, og helst to, lærere med videreutdanning i entreprenørskap ved hver skole i kommunen. 3. Økte permisjonsmuligheter for kommunalt ansatte for å starte egen bedrift 4. Målbare resultatmål for skolene på entreprenørskap Ungdom/etablering/bolig Lierne kommune skal gjennom sitt arbeide legge til rette for attraktive boligtomter, og en overkommelig inngangspris for boligbygging og tilstrekkelige utleiemuligheter, spesielt for ungdom i etableringsfasen. 10

11 Kommuneplan for Lierne kommune Momsfritak på boligbygging 2. Sørge for at det bygges utleieboliger med differensiert størrelser 3. Nedskriving av studielån. 4. Sørge for at eksisterende bygningsmasse utnyttes, slik at det er lys i husa Grensesamarbeide/Regionprosjekt Lierne kommune skal ha et offensivt engasjement i Midt-Skandinavisk regionprosjekt, samt i Indre Namdal regionråd. 1. Stabilisere og etterhvert øke folketallet i kommunen. Opprettholde og utvikle tjenestetilbudet i kommunen. 2. Delta med ordfører og rådmann i styringsgruppa for Midt Skandinavisk regionprosjekt.. 3. Halvårige temamøter for kommunestyret, og kvartalsvise idemøter i rådmannens lederforum, med forarbeide i administrasjonen. 3.1 Utviklingsoppgaver Jordbruk, skogbruk og annen næring Lierne kommune skal ha et næringsliv med fokus på verdiskaping, sysselsetting, miljø og livskvalitet. 1. Øke verdiskapingen og kompetansen i eksisterende næringer 2. Skape grobunn for nyskaping og etableringer i næringslivet. 3. Øke verdiskapningen innen jord- og skogbruk med vekt på bærekraftig arealforvaltning og aktiv skjøtsel av kulturlandskapet. 4. Øke verdiskapingen innen utmarksbaserte næringer 5. Utvikle produksjon og marked for mat og andre produkter med basis i egne tradisjoner og lokalt råstoff. 6. Videreutvikle Lierne og Namdalen som merkevara, både for regionen, bransjer, bedrifter og produkter. 7. Utvikle naturbasert reiseliv med utgangspunkt i nasjonalparkene og verneområdene 8. Nord-Norges-vilkår for Namdalen. 9. Moderne telekommunikasjon for alle bedrifter og innbyggere. Mobildekning i hele kommunen og langs alle veier inn til kommunen. Bredbånd til alle som ønsker det. 10. Godkjente isfiskeløyper med lokal forvaltning 11. Flere statlige arbeidsplasser i kommunen 12. Tilrettelegge for arealer til næringsutviklingstiltak 13. Se på muligheten til å omregulere boligfelt til større og attraktive tomter. 14. Kurs/bedriftslederskole spesielt for ungdom i alderen år. 15. Entreprenørskap er et satsingsområde. 16. Ungdom/etablering/bolig er et satsingsområde. 17. Foreta en analyse av jordbruket i Lierne. 11

12 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunal forvaltning Areal-, miljø- og utmarksforvaltning (nasjonalpark, plan- og byggesak, kart og oppmåling, forurensning, vilt og fisk) Lierne kommune skal gjennom løpende planlegging og saksbehandling innen fagområdet bidra til en positiv samfunnsutvikling innenfor rammen av gjeldende lovverk. 1. Kommunens saksbehandling skal være faglig begrunnet, og bidra til forutsigbarhet, effektivitet og likebehandling. 2. Kommunens forvaltning skal skje på grunnlag av et tidsmessig planverk og oppdaterte kartdata. 3. Kommunens saksbehandling etter lov og planverk skal være faglig begrunnet og innenfor forvaltningslovens bestemmelser. 4. Kommunen skal styre motorferdselen gjennom gjeldende lovverk og planer og samtidig sikre muligheter for å utnytte stillhet som en viktig utmarksressurs og rekreasjonskilde. 5. Utvikle og øke miljøbevisstheten hos kommunens innbyggere gjennom ulike informasjonstiltak og brukermedvirkning. 6. Utvikle Sandvika til et attraktivt kommunesenter og sikre Tunnsjø og Mebygda utviklingsmuligheter som bygdesentra. Utvikle Jule, Skjelbred og Kvelia til attraktive boområder. 7. Nasjonalparkene skal forvaltes mest mulig lokalt og i tråd med gjeldende planer og lovverk. 8. Vilt- og fiskeforvaltningen skal ta sikte på optimal avkastning og bærekraftig utnyttelse. 9. Kommunen skal være en aktiv part innenfor rovviltforvaltningen. 10. Kommunen skal være aktiv innenfor tilsyn med forurensningskilder. 11. Grensesamarbeide er et satsingsområde. 12. Bruk av areal og båndlegging av kommunens arealer utredes i arealplanen. 13. Utarbeide statusoversikt over eksisterende fritidsboliger i kommunen. 3.3 Kommunal drift Kommunale bygg, anlegg, brannvern, samferdsel, renovasjon, vann- og avløp og kommuneskoger Mest mulig effektiv kommunal drift, innenfor de økonomiske rammene. 1. Sørge for tilfredsstillende standard på den kommunale bygningsmassen. 2. Sørge for tilfredsstillende standard på de kommunale vegene. 3. Kommuneskogene skal drives bærekraftig, rasjonelt og med et optimalt resultat. 4. Kommunale anlegg skal være tidsmessige og ha gode tekniske løsninger. 5. Det skal foreligge internkontrollsystem for alle kommunale bygg, anlegg og eiendommer. 6. Det skal satses på energiøkonomisering i kommunale bygninger. 12

13 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunen skal ha et effektivt brann- og feiervesen, som tilfredsstiller krav fra sentrale myndigheter. 8. Kommunen skal sørge for gode, hensiktsmessige og rimelige renovasjons-, vann- og avløpstjenester. 9. Sandvika som attraktivt kommunesenter med høyt servicenivå og estetisk utforming. Mebygda og Tunnsjø skal sikres utviklingsmuligheter. 10. Å gjøre områder og funksjoner tilgjengelige for alle ved å legge prinsippet om universell utforming til grunn. 3.4 Oppvekst Lierne kommune skal tilrettelegg det totale oppvekstmiljø og gi et likeverdig tilbud til alle barna i kommunen. 1. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO), samt musikk- og kulturskolen, skal være en del av det totale oppvekstmiljøet for barn og unge i Lierne. I dette arbeidet skal det legges vekt på et godt samarbeid med; - rådsorganene i barnehage, skole, familiene og det forebyggende barnevern på tvers av etatene. 2. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal være lokale utviklingsaktører, gjennom å være sentrum for læring i samfunnet. I dette arbeidet skal de legge vekt på entreprenørskap som metode og samarbeide med de lokale næringslivsorganisasjonene og Grong videregående skole. 3. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal styrke barnas identitet til heimplassen sin og til sin kulturelle bakgrunn, men også se den i perspektiv ved å få kjennskap til andre kulturer. I dette arbeidet skal det legges vekt på Den kulturelle skolesekken / Fjellsekken og samarbeidet om kulturaktiviteter med frivillige lag og organisasjoner. 4. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal være aktive i samarbeidet seg i mellom, med musikk- og kulturskolen, med Indre Namdals regionen og i Det grenseregionale samarbeidet med Røyrvik, Strømsund og Krokom. 5. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal utvikle gode overganger mellom barnehage barnetrinn, mellom barnetrinn ungdomstrinn og mellom ungdomstrinn og videregående skole. 6. Bygningene til barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) og uteareal skal være velstelte og funksjonelle. De skal være tilpasset de kravene til kvalitet som oppvekstmiljøet og arbeidsmiljøet krever. Å gjøre områder og funksjoner tilgjengelige for alle ved å legge prinsippet om universell utforming til grunn. 7. Entreprenørskap er et satsingsområde. 8. Folkehelse er et satsingsområde. 3.5 Grunnskole Grunnskolen skal gjennom sitt arbeid styrke elevenes kognitive, sosiale og fysiske utvikling. Den offentlige skolen skal være grunnelementet i opplæringen. 13

14 Kommuneplan for Lierne kommune Skolene skal gi elevene fra Lierne et godt faglig grunnlag for videre utdanning og arbeid. I dette arbeidet skal det legges vekt på; - utvikling av kvalitet, kompetanseutvikling, nye undervisningsmetoder, ny teknologi og en organisering som er pedagogisk forsvarlig. 2. Skolefritidsordningen (SFO) skal tilpasses brukernes behov innfor en rimelig kostnad. SFO skal være et godt og trygt pedagogisk tilbud før og etter skoletid, og i skolefritid som er en del av det helhetlig oppvekstmiljøet. 3. Grensesamarbeide er et satsingsområde. 4. Fokus på tilpasset opplæring. 3.6 Barnehage Barnehagene skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som gir barna et utviklings- og aktivitetstilbud på fjellbygdas premisser. Delmål. 1. Barnehagene skal sikre full behovsdekning når det gjelder barnehageplasser, og legge vekt på brukerbehovene. 2. Barnehagene skal utvikle kvaliteten på innhold og organisering. I dette arbeidet legges det vekt på rammeplanen, kompetanseplanen, voksenrollen, flere menn i barnehagene, kjennskap til forskjellige kultur og en ressursfordeling mellom barnehagene i kommunen som sikrer alle i kommunen et likeverdig tilbud etter at statstilskuddet innlemmes i rammeoverføringene. 3. Barnehagene skal ha fokus på natur som grunnlag for læring og aktivitet. 3.7 Voksenopplæring. Følge opp lovverket og bruke voksenopplæring i forhold til begrepet livslang læring. 1. Lierne kommune skal informere og motivere de voksne til å bruke de rettighetene de har til grunnskole og videregående opplæring. 2. Lierne kommune skal støtte alle typer voksenopplæring i samarbeid med blant annet AOF, Folkeuniversitetet, Bygdefolkets studieforbund og andre aktører. 3.8 Musikk- og kulturskole Utvikle elevens musikalske og skapende evner etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet. 1. Musikk- og kulturskolen skal gi et grunnleggende tilbud i instrumentalopplæring og videreføre dette i samspillaktiviteter. 2. Musikk- og kulturskolen skal gi et tilbud om kulturskoleaktiviteter innenfor det utvidet kulturbegrepet. 3. Musikk- og kulturskolen skal samarbeide med skolene med å legge til rette for musikk- og kulturaktiviteter. 14

15 Kommuneplan for Lierne kommune Musikk- og kulturskolen skal bidra med musikk- og kulturinnslag i offentlige sammenhenger og avholde egne konserter / utstillinger som viser bredden i tilbudet. 3.9 Overordnet kulturarbeid Bevare, sikre og utvikle den kulturelle egenarten, arrangementene og kulturtilbudene i kommunen, og stimulere til et mangfoldig kulturliv. 1. Lierne kommune skal bidra til å utvikle LIERNE som et helhetlig kulturbegrep. I dette arbeidet legges det vekt på; - begrep som Arrangementsbygda der bredden i kulturlivet i Lierne blir presentert, Fjellsekken, samarbeid med Lierne nasjonalparksenter, kulturbasert næringsliv og profilering av bygda utad. 2. Lierne kommune skal stimulere til frivillig innsats og bidra til at unge rekrutteres både som kulturformidlere og til ledere av lag og organisasjoner. 3. Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg. Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd. 4. Lierne kommune skal bidra til å samordne og utvikle samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger når det gjelder ulike aktiviteter og tilbud. 5. Lierne kommune skal gi et godt tilbud ved folkebadene ved at begge bassengene bør være åpen minst 4. mnd i vinterhalvåret. 6. Lierne kommune skal bidra bidra til at unge rekrutteres både som kulturformidlere og til ledere av lag og foreninger. Dette gjøres ved å opprette Ungdomsråd og ved å delta i Midt Skandinavisk regionprosjekt og interreg.prosjektet Rondell. 7. Etablering av fritidstilbud for ungdom. 8. Følge opp HUNT 3-data om kulturdeltagelse i Lierne. 9. Nyskaping i kulturlivet Kulturvern Skaffe oversikt over flest mulig av kulturminnene i kommunen, gjøre dem tilgjengelig og arbeide for å øke bevisstheten om bygdas kultur. 1. Lierne kommune skal videreutvikle bygdebokserien ved å lage temahefter som tar for seg kommunens kulturhistorie på utvalgte områder. 2. Lierne kommune skal kartlegge, vedlikeholde og gjøre kulturminnene kjent. I dette arbeidet legges det vekt på; - å utvikle samarbeid mellom kulturvern utviklingsetaten, landbruksorganisasjoner og reiselivsorganisasjoner slik at kulturminnene gjøres tilgjengelig for publikum og kan utvikles i forbindelse med kulturbasert næringsliv. 3. Lierne kommune skal samordne museumsvirksomheten slik at ressursene til en hver tid prioriteres til de viktigste prosjektene for å bevare kulturminner for ettertiden. I dette arbeidet legges det vekt på; - å se Lierne museer som ett museum og å gjøre museene tilgjengelig i sommerhalvåret 4. Lierne kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen og Levanger museum gjøre Lars Larsen Ingulfsvand-samlinga tilgjengelig for publikum og bruke den til å illustrere Lierne kommunes kulturhistorie. 15

16 Kommuneplan for Lierne kommune Lierne kommune skal samarbeide med barnehager, skoler og de eldres lag og organisasjoner for å heve interessen for kulturarv og kulturtradisjoner. 6. Lierne kommune skal gjøre samisk kultur og historie knyttet til Lierne kjent Bibliotek Bibliotekene skal være et moderne kultur- kunnskaps- og informasjonssenter. 1. Bibliotekene skal å ha tilgang til alle typer medier, bistå med fjernlån og være litteraturformidler. 2. Bibliotekene skal i samarbeid med andre prioritere åpningstid og tilgjengelighet. 3. Bibliotekene skal delta i interkommunalt biblioteksamarbeid i Namdalen. 4. Bibliotekene skal ha et biblioteksystemet, som også omfatter skolene. Dette skal bidrar til en samlet oversikt over samlingene og gjør dem bedre tilgjengelig for publikum. 5. Bibliotekene skal være en naturlig møteplass for alle aldersgrupper. I dette arbeidet legges det vekt på samarbeidet med skole/ SFO, barnehager og aktivitetssentrene for eldre. 6. I samarbeide med Lierne Nasjonalparksenter skal bibliotekene utvikles til kompetansesentra på natur, friluftsliv og utmarka som grunnlag for næring og kulturopplevelser Omsorgstjenester Innbyggerne i Lierne kommune skal ha trygghet for at de får tilgang til helse-, omsorgog sosiale tjenester når behov oppstår, ut fra prinsippet om at all hjelp skal ytes som hjelp til selvhjelp. 1. Individuelle og fleksible tjenester, med fokus på livskvalitet, og med respekt for den enkeltes normer og verdier. 2. Informasjon om rettigheter og muligheter vektlegges. 3. Utvikle frivillig hjelp og støtte til beste for den enkelte og lokalsamfunnet.. 4. Utvikle og vedlikeholde egnede boformer nært Lierne Helsetun og evt. i Mebygda sentrum. 5. Videreutvikle dialogen med Helseforetaket for alle pasientgrupper. 6. Delta i etableringen av et lokalmedisinsk senter i Namdalen. 7. Grensesamarbeidet er et satsingsområde Barnevern Følge opp barnevernlovens intensjon, og spesielt prioritere forebyggende arbeid. 1. Sikre en forsvarlig og god kvalitet på barneverntjenesten med samarbeid både lokalt og interkommunalt.. 16

17 Kommuneplan for Lierne kommune Helsetjenester Lierne kommune skal vektlegge helsefremmende og forebyggende arbeid, og sørge for individuelt tilpasset rehabilitering med brukeren i sentrum. Utvikle brukerens funksjons- og mestringsevne for å gi økt selvstendighet og livskvalitet. 1. Tilstrekkelig, kvalifisert og stabil lege- og helsepersonellsituasjon til en hver tid. 2. Sikre at den medisinske nødmeldetjenesten er til beste for innbyggerne. 3. Opprettholde jordmortilbudet, og en god, kvalitativ kvinnehelsetjeneste. 4. En tilgjengelig helsestasjonsvirksomhet for alle aldersgrupper. 5. Sikre gode overganger fra mellom læringsarenaene fra barnehage til videregående skoles nivå. 6. Koordinere tjenestetilbudet for brukere med sammensatte rehabiliteringsbehov, slik at tiltakskjeden henger sammen og gir brukeren reell medbestemmelse og aktiv deltakelse. 7. Aktiv og målrettet rehabilitering for alle med funksjonsproblemer, i alle aldersgrupper. 8. Legge vekt på forebyggende og miljørettet helsevern. 9. Folkehelse/FYSAK er et satsingsområde Psykisk helsearbeid og rusomsorg. Lierne kommune skal bidra til å forebygge og redusere psykiske lidelser. Når det trengs skal kommunen være i stand til å yte hjelp til hele mennesket, slik at han/hun kan fungere best mulig fysisk, psykisk og sosialt. Det legges vekt på medbestemmelse, trygghet og mest mulig hjelp til selvhjelp. 1. Prioritere forebyggende psykisk helsearbeid for hele Liernes befolkning. 2. Lierne kommune skal være i stand til å ivareta og hjelpe personer i alvorlige krisesituasjoner. 3. Gi et godt tjenestetilbud for personer (over 18 år) med langvarige alvorlige psykiske lidelser. 4. Kompetanseheving av det utøvende nivå. 5. Rusplan for Indre Namdal skal fungere som et arbeidsredskap innen rusfeltet Funksjonshemmede og personer med spesielle behov. Tilrettelegge gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester for funksjonshemmede i Lierne kommune. 1. Vektlegge retten til egen mestring, samt gi nok og riktig hjelp til de med særlige behov. 2. Arbeide for at brukerne skal ha en meningsfull hverdag. 3. Legge til rette for at familier med funksjonshemmede skal kunne fungere best mulig 4. I samarbeide med næringslivet i kommunen og Nav skal brukerne i størst mulig grad delta i arbeid og aktiviteter. 17

18 Kommuneplan for Lierne kommune Øvrige sosiale tjenester Innbyggerne i Lierne kommune skal møte en familieenhet som er oppsøkende, tilgjengelig og inkluderende. Innbyggere som har behov for hjelp og bistand må få dette raskt, riktig og lenge nok til å sikre egen helse og utvikling. Arbeid rettet mot barn og unge skal prioriteres. 1. Mennesker med behov for bistand skal få dette ut fra en helhetsvurdering av deres situasjon. 2. Familieenheten skal arbeide for åpenhet og et mer synlig samarbeid mellom tjenestene og med våre nærmeste eksterne samarbeidsinstanser. 3. Det skal legges vekt på å gi tidlig og god hjelp, der styrking av den enkeltes egne ressurser skal gis hovedvekt. Familieenheten skal ha lav terskel for hjelp. 4. Den direkte kontakten med barn og ungdom skal prioriteres, gjennom oppsøkende arbeid. 5. Familieenheten skal være tilgjengelig og oversiktig for de som har behov for bistand og for våre samarbeidspartnere. 6. POSOM-gruppas medlemmer skal ved behov bistå med ivaretakelse og hjelp til personer i alvorlige krisesituasjoner. 7. Ivareta og utvikle familieenhetens faglige kompetanse, bidra til at andre som arbeider med barn, unge eller med utsatte grupper i kommune også utvikler sin kompetanse. 8. Legge vekt på retten til egen mestring. 9. Legge til rette for frivillig hjelp og støtte for å styrke livskvaliteten og forebygge sykdom hos innbyggerne. 10. Videreutvikle kontakten med Nav, gjennom samarbeidsavtaler mellom Nav og Lierne kommune Folkevalgte organer Hovedmål De folkevalgte organer skal være organisert på en mest mulig rasjonell måte slik at folkestyret ivaretas og folkevalgte har vilkår som gjør at alle innbyggere kan påta seg verv. Delmål 1. Riktig delegasjon til administrasjonen. 2. Reell politisk styring. 3. Økt rekruttering til politisk arbeid Kontrollorgan og revisjon Hovedmål Kontrollorganer og revisjon skal være et korrektiv til de politiske og administrative organer. Delmål 18

19 Kommuneplan for Lierne kommune Kontrollorganer og revisjon forhindrer at feil oppstår og foretar forvaltningsrevisjon og kontroll av måloppnåelse. 2. Forholdene må legges til rette for at revisjonen og kontrollutvalget får utført sitt arbeid på en effektiv måte til kommunens organer og får opplæring i forhold til sin funksjon Personal - helse, miljø, sikkerhet (HMS) Hovedmål Kommunens personalressurs skal ha et omfang og en sammensetning slik at pålagte oppgaver kan løses til beste for kommunens innbyggere og der ansattes helse og trivsel ivaretas. Delmål 1. Personalressursen skal ha riktig kompetanse i forhold til de tjenester kommunen skal yte. 2. Ansatte skal ha medbestemmelse/medvirkning i og skal gis muligheter til å utnytte/utvikle sin kompetanse 3. Ansattes helse, trivsel og sikkerhet, samt kvalitet på de tjenester kommunen yter ivaretas gjennom internkontrollsystem for HMS og der også tillitsvalgte er aktive medspillere. 4. Kommunen skal ha en personalpolitikk som gjør ansatte stolt av sin virksomhet og gjør det attraktivt å være ansatt i kommunen. 5. God balanse mellom kjønnene i personalgruppene. 6. Folkehelse/FYSAK er et satsingsområde Kommunal administrasjon, inkl. informasjon, beredskap, økonomi, fellesfunksjoner, administrativ ledelse Hovedmål Hele kommunens administrasjon skal yte en tjeneste til kommunens innbyggere som er i samsvar med innbyggernes forventninger. Sentraladministrasjonen skal i tillegg yte tjenester som er bedre enn det kan forventes til øvrige etater/virksomheter i kommunen. Delmål 1. Sentraladministrasjonen skal samordne og søke å oppnå best mulig rasjonell utnyttelse av kommunens ressurser. 2. Det skal gis best mulig informasjon om kommunens virksomhet til innbyggere og ansatte. 3. Beredskapsarbeidet skal gi størst mulig sikkerhet i alle situasjoner for kommunens innbyggere. 4. Det skal utvikles gode rutiner for økonomistyring og økonomiforvaltning. 5. Den økonomiske planlegging og drift skal til enhver tid være tilpasset kommunens inntekter. 6. Fellesfunksjoner skal drives på en mest mulig rasjonell måte. 7. Den administrative ledelse bør delegere mest mulig av avgjørelsesmyndighet til de steder tjenester ytes. 8. Utvikle gode rutiner for samarbeid med tjenesteyterne i kommunen, som Nav, Frivillighetssentralen og den øvrige frivilligheten. 9. Samarbeide med de øvrige IN-kommunene for å styrke økonomien og dermed styrke Lierne som egen kommune. 10. Grensesamarbeidet er et satsingsområde. 19

20 Kommuneplan for Lierne kommune Motivering til bolyst Stimulere til framtidstro, trivsel og positive holdninger blant kommunens innbyggere. 1. Motivasjon: Samarbeide med næringslivet, lag og organisasjoner for rekruttering til eksisterende og nye næringer, og for sommerarbeidsplasser til ungdom. 2. Bolyst: Markedsføre kommunen på en positiv måte ved å fremheve kvalitetene på skole, barnehager, rekreasjon, trygge oppvekstvilkår og kulturlivet. Ha tilgang på attraktive boliger og boligområder og eksklusive hyttefelt. Arbeide for å styrke bolysten og tilbakeflytting, samt fokusere på Lierne som innflytterkommune. 3. Estetisk forskjønnelse: Estetisk forskjønnelse av kommunen, spesielt i sentrumsområder. Lierne kommune skal være en pådriver til opprydding langs riksvei og hovedveier ved å stimulere alle kommunens innbyggere til å ha det fint og ryddig rundt næringsbygg, boligfelt, boliger og gårdstun. Å gjøre områder og funksjoner tilgjengelige for alle ved å legge prinsippet om universell utforming til grunn. 4. Framtidstro: Aktivt arbeide for et best mulig servicenivå i kommunen, selv om det innebærer at tjenesteyting fysisk kan bli flyttet eller redusert til én sentrumstjeneste for å beholde tilbudet innen egen kommune. (intern sentralisering i stedet for ekstern!) Ha en optimistisk og offensiv holdning i forhold til utfordringer. 5. Forvaltning: Lierne kommune skal aktivt bidra til en forvaltning av kommunens ressurser som ivaretar hovedmålsettingen Lierne kommune skal være en kommune der folk trives og vil bo. Opprettholde og øke dagens tilgang på rekreasjonsmuligheter i utmarka Arbeide for å styrke lokalt selvstyre for derigjennom å gi innbyggerne økt identitetsfølelse, trygghet og engasjement. 6. Trivsel: Arbeide for at Lierne skal være en åpen og tolerant kommune som verdsetter meningsmangfold og meningsutveksling. 20

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Betraktninger fra en rådmann om kommunale planstrategier Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Skaun kommune Katrine Lereggen Rådmann i Skaun kommune Noen fakta om Skaun

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Handlingsplan 2014 2016

Handlingsplan 2014 2016 Bø kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2014 2026 Handlingsplan 2014 2016 Vedtatt av kommunestyret, 30. oktober 2014 Kommuneplanens Samfunnsdel Handlingsplan 2014 2016 Bø kommune side 1 Handlingsplan 2014-2016

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer