KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen"

Transkript

1 Kommuneplan for Lierne kommune LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Vedtatt av Lierne kommunestyre

2 Kommuneplan for Lierne kommune FORUTSETNINGER Kommunens plansystem Kommuneplanens betydning og formål Utviklingstrekk Økonomisk utvikling Kommuneplanen i forhold til økonomiplan og årsplan Forholdet til arealplanen 8 2. OVERORDNET MÅLSETTING OG STRATEGIER Visjon Overordnet målsetting Overordnede satsingsområder tidlig i kommuneplanperioden (økonomiplanperioden) 9 3. MÅL FOR TJENESTEYTINGEN Overordnede satsingsområder Folkehelse/FYSAK Entreprenørskap Ungdom/etablering/bolig Grensesamarbeide/Regionprosjekt Utviklingsoppgaver Kommunal forvaltning Kommunal drift Oppvekst Grunnskole Barnehage Voksenopplæring Musikk- og kulturskole Overordnet kulturarbeid Kulturvern Bibliotek Omsorgstjenester 16 2

3 Kommuneplan for Lierne kommune Barnevern Helsetjenester Psykisk helsearbeid og rusomsorg Funksjonshemmede og personer med spesielle behov Øvrige sosiale tjenester Folkevalgte organer Kontrollorgan og revisjon Personal - helse, miljø, sikkerhet (HMS) Kommunal administrasjon, inkl. informasjon, beredskap, økonomi, fellesfunksjoner, administrativ ledelse Motivering til bolyst 20 3

4 Kommuneplan for Lierne kommune FORUTSETNINGER 1.1 Kommunens plansystem Lierne kommune har siden utarbeidelsen av den første kommuneplanen i 1994, arbeidet for å få sammenheng mellom kommuneplan, økonomiplan og årsplan/årsbudsjett. Dette har blitt bedre og bedre etterhvert, og det er å håpe at denne revideringen av kommuneplanen er med på å gjøre sammenhengen mellom de tre plan-nivåene stadig bedre. Se nedenforstående skisse, som viser sammenhengen mellom kommuneplan, økonomiplan, årsplan, regnskap og årsmelding: Det kan i tillegg utarbeides delplaner som mer detaljert angir mål og retningslinjer for enkelte sektorer, virksomhetsområder eller geografiske deler av kommunen. Disse planene skal utdype kommuneplanens langsiktige mål og delmål for de respektive områder. Det er imidlertid et ønske om å begrense utarbeidelsen av slike delplaner for framtiden. Kun i helt spesielle tilfeller, bl.a. der det stilles krav om det fra statlige eller fylkeskommunale instanser for å oppfylle lover og forskrifter eller for å få tilskudd, utarbeides slike delplaner. Forøvrig vil kommunen styre med en sterk fokusering på økonomiplanens tekstdel som skal revideres hver vår, og på årsplanen som utarbeides påfølgende høst. Økonomiplan og årsbudsjett er lovpålagt i følge Kommunelovens 44 og 45. I tillegg utarbeides en tekstdel i økonomiplanen og en årsplan i tilknytning til årsbudsjettet, som bygger på delmålene i kommuneplanen. I årsberetninga skal resultatene vurderes i forhold til de mål og ressursbruk som kommunestyret har vedtatt i økonomiplan og årsplan. I en egen prosess er det utarbeidet en arealplan, som også skal behandles av kommunestyret høsten Kommuneplanens betydning og formål I Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni 2008 nr 71, står det under 3, oppgaver og myndighet i planleggingen: 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 4

5 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. Under kapitel 4, Generelle utredningskrav, står det videre at det skal utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, som skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Da denne planprosessen ble påstartet høsten 2008, ble det ikke utarbeidet planprogram. Kravet i ny planlov, som ble gjort gjeldende fra , er at kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Neste revidering av kommuneplanen, må derfor starte med å vedta en planstrategi, senest i september Vedr. kommuneplanens samfunnsdel står det i 11-2 : Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder til Lierne kommune har en vedtatt kommuneplan for , vedtatt av kommunestyret Den nye planen skal gjelde for Kommunestyret skal sørge for en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. (I Lierne kommune har kommunestyret oppnevnt Kulturleder til denne oppgaven) 5

6 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunestyret har i gjeldende delegasjonsreglement vedtatt at formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker, og videre delegert nærmere angitt myndighet etter Plan- og bygningslovens til formannskapet i del.reglementets 14 pkt Utviklingstrekk Kommunen preges av en jevn nedgang i folketallet, og ved årsskiftet 1996/97 kom folketallet for første gang etter kommunesammenslåingen i 1964 under 1600 innbyggere, og tidlig i 2007 kom vi under 1500 innbyggere. Befolkningsutvikling (tall per 1. januar): Lierne Befolkningsutvikling (Statistisk sentralbyrås prognose): Lav nasjonal vekst Middels nasj. Vekst Økonomisk utvikling Kommunens inntekter består av tre hoveddeler: Rammetilskudd fra staten Skatteinntekter Avgifter, gebyrer, egenbetaling m.m. Fra 1997 ble inntektssystemet omlagt, og endringene går i disfavør for kommuner med nedgang i folketall, lite sosiale problemer, og færre barn enn gjennomsnittlig. Dog fanger inntektssystemet opp noe av merkostnadene for kommuner med mange eldre i forhold til resten av aldersgruppene. Nedgang i innbyggertall gir stor virkning både på det utgiftsutjevnende tilskuddet, men også når det gjelder det inntektsutjevnende tilskuddet. Når antall innbyggere går ned, går den gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger opp, og det blir færre innbyggere vi får utbetalt tilskudd for. Grovt sett kan vi si at vi taper ca. kr i rammetilskudd pr. innbygger ved nedgang i folketallet. Nøkkeltall for de siste årene: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutg Motpost avskrivn Netto driftsresultat

7 Kommuneplan for Lierne kommune Utviklingen i rammetilskuddet: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Rammetilskudd (*) (*) Psykiatrimidlene er lagt inn i rammetilskuddet fra Øremerket tilskudd til psykiatri i 2008 var kr Fondsbeholdning: Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Total fondsbeh Disposisjonsfond (*) (*) Kr som er inntektsført i premieavgift i 2008, må dekkes av disposisjonsfond i Lånegjeld, rente- og avdragsbelastning: Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Netto lånegjeld Lånegjeld i % av driftsinntektene 46,1 % 41,2 % 40,7 % 43,4 % Netto renter og avdrag (*) (*) Etter fradrag av kompensasjonstilskudd fra Husbanken. Investeringer: Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Bygg og anlegg (*) Tilskudd LKF (*) Inklusive budsjettendringer foretatt i Kommuneplanen i forhold til økonomiplan og årsplan Arbeidet med revidering av kommuneplanen startet høsten 2008, og foregår fram mot sluttbehandling i kommunestyret høsten Følgende prosess har blitt fulgt: Oppstartsvedtak i formannskapet SOFT-analyse light under hytteeiermøtet Arbeid i rådmannens lederforum mars-august Fastsetting av nye (overordnede) områder i kommuneplanen i formannskapet Økonomiseminar for kommunestyret Rådmannens forslag til kommuneplan for ferdig Behandling i formannskapet , og utlegging til offentlig ettersyn i tiden til Sluttbehandling i kommunestyret (Samtidig med arealplanen) Samtidig med sluttarbeidet med kommuneplan, utarbeides også forslag til økonomiplan for , som bygger på de nye målene i kommuneplanen. Delmålene i kommuneplanen, brukes som mål for tilsvarende områder både i økonomiplanen og i årsplanen. 7

8 Kommuneplan for Lierne kommune Forholdet til arealplanen Gjeldende arealplan er fra 1994, og er under revisjon. I påvente av nasjonalparkene ble ikke arbeidet påbegynt før i Et forslag til arealplan ble sendt på høring i 2006, men arbeidet med stoppet opp grunnet innvendinger fra reindriftsforvaltningen. Prosessen ble startet opp igjen i 2008, og et nytt forslag til arealplan vil bli ferdigstilt i 2009, og lagt fram samtidig med denne samfunnsdelen av kommuneplanen. 8

9 Kommuneplan for Lierne kommune OVERORDNET MÅLSETTING OG STRATEGIER 2.0 Visjon Lierne vilt, vakkert og vennlig 2.1 Overordnet målsetting Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo 2.2 Overordnede satsingsområder tidlig i kommuneplanperioden (økonomiplanperioden) Folkehelse/FYSAK Entreprenørskap Ungdom/etablering/bolig Grensesamarbeide/Regionprosjekt 9

10 Kommuneplan for Lierne kommune Mål for tjenesteytingen 3.0 Overordnede satsingsområder Folkehelse/FYSAK Definisjon: Med folkehelse menes de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen definert som: boligforhold, økonomisk trygghet, skole- og arbeidsmulighet, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø, levevaner og livsstil. Folkehelsearbeid er bevisst, systematisk arbeid rettet mot alle disse faktorene. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktivitet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Lierne kommune skal gjennom sitt arbeide styrke folkehelsen blant innbyggerne i kommunen 1. Redusere den gjennomsnittlige BMI med 2 % pr. år. 2. Stimulere til allsidige mosjonstilbud, både utendørs og innendørs, i samarbeide med lag og foreninger og gjennom FYSAK-koordinator og Folkehelsekoordinator. 3. Flere og varierte lavterskeltilbud. 4. Arbeide med Leve med rovdyr. 5. Påvirkning av livsstil, både fysisk aktivitet og ernæring Entreprenørskap Lierne kommune skal gjennom sitt arbeide stimulere til utbredt og allsidig entreprenørskap, og tilrettelegging for dette fra barnehagealder. 1. Minst en elevbedrift ved hver skole 2. Minst en, og helst to, lærere med videreutdanning i entreprenørskap ved hver skole i kommunen. 3. Økte permisjonsmuligheter for kommunalt ansatte for å starte egen bedrift 4. Målbare resultatmål for skolene på entreprenørskap Ungdom/etablering/bolig Lierne kommune skal gjennom sitt arbeide legge til rette for attraktive boligtomter, og en overkommelig inngangspris for boligbygging og tilstrekkelige utleiemuligheter, spesielt for ungdom i etableringsfasen. 10

11 Kommuneplan for Lierne kommune Momsfritak på boligbygging 2. Sørge for at det bygges utleieboliger med differensiert størrelser 3. Nedskriving av studielån. 4. Sørge for at eksisterende bygningsmasse utnyttes, slik at det er lys i husa Grensesamarbeide/Regionprosjekt Lierne kommune skal ha et offensivt engasjement i Midt-Skandinavisk regionprosjekt, samt i Indre Namdal regionråd. 1. Stabilisere og etterhvert øke folketallet i kommunen. Opprettholde og utvikle tjenestetilbudet i kommunen. 2. Delta med ordfører og rådmann i styringsgruppa for Midt Skandinavisk regionprosjekt.. 3. Halvårige temamøter for kommunestyret, og kvartalsvise idemøter i rådmannens lederforum, med forarbeide i administrasjonen. 3.1 Utviklingsoppgaver Jordbruk, skogbruk og annen næring Lierne kommune skal ha et næringsliv med fokus på verdiskaping, sysselsetting, miljø og livskvalitet. 1. Øke verdiskapingen og kompetansen i eksisterende næringer 2. Skape grobunn for nyskaping og etableringer i næringslivet. 3. Øke verdiskapningen innen jord- og skogbruk med vekt på bærekraftig arealforvaltning og aktiv skjøtsel av kulturlandskapet. 4. Øke verdiskapingen innen utmarksbaserte næringer 5. Utvikle produksjon og marked for mat og andre produkter med basis i egne tradisjoner og lokalt råstoff. 6. Videreutvikle Lierne og Namdalen som merkevara, både for regionen, bransjer, bedrifter og produkter. 7. Utvikle naturbasert reiseliv med utgangspunkt i nasjonalparkene og verneområdene 8. Nord-Norges-vilkår for Namdalen. 9. Moderne telekommunikasjon for alle bedrifter og innbyggere. Mobildekning i hele kommunen og langs alle veier inn til kommunen. Bredbånd til alle som ønsker det. 10. Godkjente isfiskeløyper med lokal forvaltning 11. Flere statlige arbeidsplasser i kommunen 12. Tilrettelegge for arealer til næringsutviklingstiltak 13. Se på muligheten til å omregulere boligfelt til større og attraktive tomter. 14. Kurs/bedriftslederskole spesielt for ungdom i alderen år. 15. Entreprenørskap er et satsingsområde. 16. Ungdom/etablering/bolig er et satsingsområde. 17. Foreta en analyse av jordbruket i Lierne. 11

12 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunal forvaltning Areal-, miljø- og utmarksforvaltning (nasjonalpark, plan- og byggesak, kart og oppmåling, forurensning, vilt og fisk) Lierne kommune skal gjennom løpende planlegging og saksbehandling innen fagområdet bidra til en positiv samfunnsutvikling innenfor rammen av gjeldende lovverk. 1. Kommunens saksbehandling skal være faglig begrunnet, og bidra til forutsigbarhet, effektivitet og likebehandling. 2. Kommunens forvaltning skal skje på grunnlag av et tidsmessig planverk og oppdaterte kartdata. 3. Kommunens saksbehandling etter lov og planverk skal være faglig begrunnet og innenfor forvaltningslovens bestemmelser. 4. Kommunen skal styre motorferdselen gjennom gjeldende lovverk og planer og samtidig sikre muligheter for å utnytte stillhet som en viktig utmarksressurs og rekreasjonskilde. 5. Utvikle og øke miljøbevisstheten hos kommunens innbyggere gjennom ulike informasjonstiltak og brukermedvirkning. 6. Utvikle Sandvika til et attraktivt kommunesenter og sikre Tunnsjø og Mebygda utviklingsmuligheter som bygdesentra. Utvikle Jule, Skjelbred og Kvelia til attraktive boområder. 7. Nasjonalparkene skal forvaltes mest mulig lokalt og i tråd med gjeldende planer og lovverk. 8. Vilt- og fiskeforvaltningen skal ta sikte på optimal avkastning og bærekraftig utnyttelse. 9. Kommunen skal være en aktiv part innenfor rovviltforvaltningen. 10. Kommunen skal være aktiv innenfor tilsyn med forurensningskilder. 11. Grensesamarbeide er et satsingsområde. 12. Bruk av areal og båndlegging av kommunens arealer utredes i arealplanen. 13. Utarbeide statusoversikt over eksisterende fritidsboliger i kommunen. 3.3 Kommunal drift Kommunale bygg, anlegg, brannvern, samferdsel, renovasjon, vann- og avløp og kommuneskoger Mest mulig effektiv kommunal drift, innenfor de økonomiske rammene. 1. Sørge for tilfredsstillende standard på den kommunale bygningsmassen. 2. Sørge for tilfredsstillende standard på de kommunale vegene. 3. Kommuneskogene skal drives bærekraftig, rasjonelt og med et optimalt resultat. 4. Kommunale anlegg skal være tidsmessige og ha gode tekniske løsninger. 5. Det skal foreligge internkontrollsystem for alle kommunale bygg, anlegg og eiendommer. 6. Det skal satses på energiøkonomisering i kommunale bygninger. 12

13 Kommuneplan for Lierne kommune Kommunen skal ha et effektivt brann- og feiervesen, som tilfredsstiller krav fra sentrale myndigheter. 8. Kommunen skal sørge for gode, hensiktsmessige og rimelige renovasjons-, vann- og avløpstjenester. 9. Sandvika som attraktivt kommunesenter med høyt servicenivå og estetisk utforming. Mebygda og Tunnsjø skal sikres utviklingsmuligheter. 10. Å gjøre områder og funksjoner tilgjengelige for alle ved å legge prinsippet om universell utforming til grunn. 3.4 Oppvekst Lierne kommune skal tilrettelegg det totale oppvekstmiljø og gi et likeverdig tilbud til alle barna i kommunen. 1. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO), samt musikk- og kulturskolen, skal være en del av det totale oppvekstmiljøet for barn og unge i Lierne. I dette arbeidet skal det legges vekt på et godt samarbeid med; - rådsorganene i barnehage, skole, familiene og det forebyggende barnevern på tvers av etatene. 2. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal være lokale utviklingsaktører, gjennom å være sentrum for læring i samfunnet. I dette arbeidet skal de legge vekt på entreprenørskap som metode og samarbeide med de lokale næringslivsorganisasjonene og Grong videregående skole. 3. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal styrke barnas identitet til heimplassen sin og til sin kulturelle bakgrunn, men også se den i perspektiv ved å få kjennskap til andre kulturer. I dette arbeidet skal det legges vekt på Den kulturelle skolesekken / Fjellsekken og samarbeidet om kulturaktiviteter med frivillige lag og organisasjoner. 4. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal være aktive i samarbeidet seg i mellom, med musikk- og kulturskolen, med Indre Namdals regionen og i Det grenseregionale samarbeidet med Røyrvik, Strømsund og Krokom. 5. Barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) skal utvikle gode overganger mellom barnehage barnetrinn, mellom barnetrinn ungdomstrinn og mellom ungdomstrinn og videregående skole. 6. Bygningene til barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) og uteareal skal være velstelte og funksjonelle. De skal være tilpasset de kravene til kvalitet som oppvekstmiljøet og arbeidsmiljøet krever. Å gjøre områder og funksjoner tilgjengelige for alle ved å legge prinsippet om universell utforming til grunn. 7. Entreprenørskap er et satsingsområde. 8. Folkehelse er et satsingsområde. 3.5 Grunnskole Grunnskolen skal gjennom sitt arbeid styrke elevenes kognitive, sosiale og fysiske utvikling. Den offentlige skolen skal være grunnelementet i opplæringen. 13

14 Kommuneplan for Lierne kommune Skolene skal gi elevene fra Lierne et godt faglig grunnlag for videre utdanning og arbeid. I dette arbeidet skal det legges vekt på; - utvikling av kvalitet, kompetanseutvikling, nye undervisningsmetoder, ny teknologi og en organisering som er pedagogisk forsvarlig. 2. Skolefritidsordningen (SFO) skal tilpasses brukernes behov innfor en rimelig kostnad. SFO skal være et godt og trygt pedagogisk tilbud før og etter skoletid, og i skolefritid som er en del av det helhetlig oppvekstmiljøet. 3. Grensesamarbeide er et satsingsområde. 4. Fokus på tilpasset opplæring. 3.6 Barnehage Barnehagene skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som gir barna et utviklings- og aktivitetstilbud på fjellbygdas premisser. Delmål. 1. Barnehagene skal sikre full behovsdekning når det gjelder barnehageplasser, og legge vekt på brukerbehovene. 2. Barnehagene skal utvikle kvaliteten på innhold og organisering. I dette arbeidet legges det vekt på rammeplanen, kompetanseplanen, voksenrollen, flere menn i barnehagene, kjennskap til forskjellige kultur og en ressursfordeling mellom barnehagene i kommunen som sikrer alle i kommunen et likeverdig tilbud etter at statstilskuddet innlemmes i rammeoverføringene. 3. Barnehagene skal ha fokus på natur som grunnlag for læring og aktivitet. 3.7 Voksenopplæring. Følge opp lovverket og bruke voksenopplæring i forhold til begrepet livslang læring. 1. Lierne kommune skal informere og motivere de voksne til å bruke de rettighetene de har til grunnskole og videregående opplæring. 2. Lierne kommune skal støtte alle typer voksenopplæring i samarbeid med blant annet AOF, Folkeuniversitetet, Bygdefolkets studieforbund og andre aktører. 3.8 Musikk- og kulturskole Utvikle elevens musikalske og skapende evner etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet. 1. Musikk- og kulturskolen skal gi et grunnleggende tilbud i instrumentalopplæring og videreføre dette i samspillaktiviteter. 2. Musikk- og kulturskolen skal gi et tilbud om kulturskoleaktiviteter innenfor det utvidet kulturbegrepet. 3. Musikk- og kulturskolen skal samarbeide med skolene med å legge til rette for musikk- og kulturaktiviteter. 14

15 Kommuneplan for Lierne kommune Musikk- og kulturskolen skal bidra med musikk- og kulturinnslag i offentlige sammenhenger og avholde egne konserter / utstillinger som viser bredden i tilbudet. 3.9 Overordnet kulturarbeid Bevare, sikre og utvikle den kulturelle egenarten, arrangementene og kulturtilbudene i kommunen, og stimulere til et mangfoldig kulturliv. 1. Lierne kommune skal bidra til å utvikle LIERNE som et helhetlig kulturbegrep. I dette arbeidet legges det vekt på; - begrep som Arrangementsbygda der bredden i kulturlivet i Lierne blir presentert, Fjellsekken, samarbeid med Lierne nasjonalparksenter, kulturbasert næringsliv og profilering av bygda utad. 2. Lierne kommune skal stimulere til frivillig innsats og bidra til at unge rekrutteres både som kulturformidlere og til ledere av lag og organisasjoner. 3. Lierne kommune skal samordne og vektlegge utviklingen av kulturbygg og idrettsanlegg. Bistå og hjelpe lag og foreninger med søknader om spillemidler og andre tilskudd. 4. Lierne kommune skal bidra til å samordne og utvikle samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger når det gjelder ulike aktiviteter og tilbud. 5. Lierne kommune skal gi et godt tilbud ved folkebadene ved at begge bassengene bør være åpen minst 4. mnd i vinterhalvåret. 6. Lierne kommune skal bidra bidra til at unge rekrutteres både som kulturformidlere og til ledere av lag og foreninger. Dette gjøres ved å opprette Ungdomsråd og ved å delta i Midt Skandinavisk regionprosjekt og interreg.prosjektet Rondell. 7. Etablering av fritidstilbud for ungdom. 8. Følge opp HUNT 3-data om kulturdeltagelse i Lierne. 9. Nyskaping i kulturlivet Kulturvern Skaffe oversikt over flest mulig av kulturminnene i kommunen, gjøre dem tilgjengelig og arbeide for å øke bevisstheten om bygdas kultur. 1. Lierne kommune skal videreutvikle bygdebokserien ved å lage temahefter som tar for seg kommunens kulturhistorie på utvalgte områder. 2. Lierne kommune skal kartlegge, vedlikeholde og gjøre kulturminnene kjent. I dette arbeidet legges det vekt på; - å utvikle samarbeid mellom kulturvern utviklingsetaten, landbruksorganisasjoner og reiselivsorganisasjoner slik at kulturminnene gjøres tilgjengelig for publikum og kan utvikles i forbindelse med kulturbasert næringsliv. 3. Lierne kommune skal samordne museumsvirksomheten slik at ressursene til en hver tid prioriteres til de viktigste prosjektene for å bevare kulturminner for ettertiden. I dette arbeidet legges det vekt på; - å se Lierne museer som ett museum og å gjøre museene tilgjengelig i sommerhalvåret 4. Lierne kommune skal i samarbeid med fylkeskommunen og Levanger museum gjøre Lars Larsen Ingulfsvand-samlinga tilgjengelig for publikum og bruke den til å illustrere Lierne kommunes kulturhistorie. 15

16 Kommuneplan for Lierne kommune Lierne kommune skal samarbeide med barnehager, skoler og de eldres lag og organisasjoner for å heve interessen for kulturarv og kulturtradisjoner. 6. Lierne kommune skal gjøre samisk kultur og historie knyttet til Lierne kjent Bibliotek Bibliotekene skal være et moderne kultur- kunnskaps- og informasjonssenter. 1. Bibliotekene skal å ha tilgang til alle typer medier, bistå med fjernlån og være litteraturformidler. 2. Bibliotekene skal i samarbeid med andre prioritere åpningstid og tilgjengelighet. 3. Bibliotekene skal delta i interkommunalt biblioteksamarbeid i Namdalen. 4. Bibliotekene skal ha et biblioteksystemet, som også omfatter skolene. Dette skal bidrar til en samlet oversikt over samlingene og gjør dem bedre tilgjengelig for publikum. 5. Bibliotekene skal være en naturlig møteplass for alle aldersgrupper. I dette arbeidet legges det vekt på samarbeidet med skole/ SFO, barnehager og aktivitetssentrene for eldre. 6. I samarbeide med Lierne Nasjonalparksenter skal bibliotekene utvikles til kompetansesentra på natur, friluftsliv og utmarka som grunnlag for næring og kulturopplevelser Omsorgstjenester Innbyggerne i Lierne kommune skal ha trygghet for at de får tilgang til helse-, omsorgog sosiale tjenester når behov oppstår, ut fra prinsippet om at all hjelp skal ytes som hjelp til selvhjelp. 1. Individuelle og fleksible tjenester, med fokus på livskvalitet, og med respekt for den enkeltes normer og verdier. 2. Informasjon om rettigheter og muligheter vektlegges. 3. Utvikle frivillig hjelp og støtte til beste for den enkelte og lokalsamfunnet.. 4. Utvikle og vedlikeholde egnede boformer nært Lierne Helsetun og evt. i Mebygda sentrum. 5. Videreutvikle dialogen med Helseforetaket for alle pasientgrupper. 6. Delta i etableringen av et lokalmedisinsk senter i Namdalen. 7. Grensesamarbeidet er et satsingsområde Barnevern Følge opp barnevernlovens intensjon, og spesielt prioritere forebyggende arbeid. 1. Sikre en forsvarlig og god kvalitet på barneverntjenesten med samarbeid både lokalt og interkommunalt.. 16

17 Kommuneplan for Lierne kommune Helsetjenester Lierne kommune skal vektlegge helsefremmende og forebyggende arbeid, og sørge for individuelt tilpasset rehabilitering med brukeren i sentrum. Utvikle brukerens funksjons- og mestringsevne for å gi økt selvstendighet og livskvalitet. 1. Tilstrekkelig, kvalifisert og stabil lege- og helsepersonellsituasjon til en hver tid. 2. Sikre at den medisinske nødmeldetjenesten er til beste for innbyggerne. 3. Opprettholde jordmortilbudet, og en god, kvalitativ kvinnehelsetjeneste. 4. En tilgjengelig helsestasjonsvirksomhet for alle aldersgrupper. 5. Sikre gode overganger fra mellom læringsarenaene fra barnehage til videregående skoles nivå. 6. Koordinere tjenestetilbudet for brukere med sammensatte rehabiliteringsbehov, slik at tiltakskjeden henger sammen og gir brukeren reell medbestemmelse og aktiv deltakelse. 7. Aktiv og målrettet rehabilitering for alle med funksjonsproblemer, i alle aldersgrupper. 8. Legge vekt på forebyggende og miljørettet helsevern. 9. Folkehelse/FYSAK er et satsingsområde Psykisk helsearbeid og rusomsorg. Lierne kommune skal bidra til å forebygge og redusere psykiske lidelser. Når det trengs skal kommunen være i stand til å yte hjelp til hele mennesket, slik at han/hun kan fungere best mulig fysisk, psykisk og sosialt. Det legges vekt på medbestemmelse, trygghet og mest mulig hjelp til selvhjelp. 1. Prioritere forebyggende psykisk helsearbeid for hele Liernes befolkning. 2. Lierne kommune skal være i stand til å ivareta og hjelpe personer i alvorlige krisesituasjoner. 3. Gi et godt tjenestetilbud for personer (over 18 år) med langvarige alvorlige psykiske lidelser. 4. Kompetanseheving av det utøvende nivå. 5. Rusplan for Indre Namdal skal fungere som et arbeidsredskap innen rusfeltet Funksjonshemmede og personer med spesielle behov. Tilrettelegge gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester for funksjonshemmede i Lierne kommune. 1. Vektlegge retten til egen mestring, samt gi nok og riktig hjelp til de med særlige behov. 2. Arbeide for at brukerne skal ha en meningsfull hverdag. 3. Legge til rette for at familier med funksjonshemmede skal kunne fungere best mulig 4. I samarbeide med næringslivet i kommunen og Nav skal brukerne i størst mulig grad delta i arbeid og aktiviteter. 17

18 Kommuneplan for Lierne kommune Øvrige sosiale tjenester Innbyggerne i Lierne kommune skal møte en familieenhet som er oppsøkende, tilgjengelig og inkluderende. Innbyggere som har behov for hjelp og bistand må få dette raskt, riktig og lenge nok til å sikre egen helse og utvikling. Arbeid rettet mot barn og unge skal prioriteres. 1. Mennesker med behov for bistand skal få dette ut fra en helhetsvurdering av deres situasjon. 2. Familieenheten skal arbeide for åpenhet og et mer synlig samarbeid mellom tjenestene og med våre nærmeste eksterne samarbeidsinstanser. 3. Det skal legges vekt på å gi tidlig og god hjelp, der styrking av den enkeltes egne ressurser skal gis hovedvekt. Familieenheten skal ha lav terskel for hjelp. 4. Den direkte kontakten med barn og ungdom skal prioriteres, gjennom oppsøkende arbeid. 5. Familieenheten skal være tilgjengelig og oversiktig for de som har behov for bistand og for våre samarbeidspartnere. 6. POSOM-gruppas medlemmer skal ved behov bistå med ivaretakelse og hjelp til personer i alvorlige krisesituasjoner. 7. Ivareta og utvikle familieenhetens faglige kompetanse, bidra til at andre som arbeider med barn, unge eller med utsatte grupper i kommune også utvikler sin kompetanse. 8. Legge vekt på retten til egen mestring. 9. Legge til rette for frivillig hjelp og støtte for å styrke livskvaliteten og forebygge sykdom hos innbyggerne. 10. Videreutvikle kontakten med Nav, gjennom samarbeidsavtaler mellom Nav og Lierne kommune Folkevalgte organer Hovedmål De folkevalgte organer skal være organisert på en mest mulig rasjonell måte slik at folkestyret ivaretas og folkevalgte har vilkår som gjør at alle innbyggere kan påta seg verv. Delmål 1. Riktig delegasjon til administrasjonen. 2. Reell politisk styring. 3. Økt rekruttering til politisk arbeid Kontrollorgan og revisjon Hovedmål Kontrollorganer og revisjon skal være et korrektiv til de politiske og administrative organer. Delmål 18

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL VIKNA KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL TRIVSEL OG VEKST! Foto: Åsgeir Moe Saksbehandling i hht. Plan- og bygningsloven 2008 Saksnr. Mnd./År Sign. Planprogram vedtatt i planutvalget 18/09

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Kommuneplan for Sarpsborg kommune

Kommuneplan for Sarpsborg kommune Kommuneplan for Sarpsborg kommune Byen ved fossen HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2006 2009 Vedtatt av bystyret 16.06.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning - Likeverdig tjenestetilbud... 2 1 Handlingsprogrammet

Detaljer