NOR/306R T OJ L 363/2006, s. 1-80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80"

Transkript

1 NOR/306R T OJ L 363/2006, s COUNCIL REGULATION (EC) No. 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement of persons, company law, competition policy, agriculture (including veterinary and phytosanitary legislation), transport policy, taxation, statistics, energy, environment, cooperation in the fields of justice and home affairs, customs union, external relations, common foreign and security policy and institutions, by reason of the accession of Bulgaria and Romania

2 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1791/2006 av 20. november 2006 om tilpasning av visse forordninger, vedtak og beslutninger på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk (herunder regelverk om dyre- og plantehelse), transportpolitikk, skatter og avgifter, statistikk, energi, miljø, samarbeid om justis- og innenrikssaker, tollunionen, forbindelser med tredjestater, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og organene, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania( 1 ), særlig artikkel 4 nr. 3, under henvisning til tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania, særlig artikkel 56, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og ut fra følgende betraktninger: 1) Artikkel 56 i tiltredelsesakten fastsetter at dersom det på grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse rettsakter som er vedtatt av organene, og som fortsatt gjelder etter 1. januar 2007, og det i tiltredelsesakten eller dens vedlegg ikke er truffet bestemmelse om de nødvendige tilpasninger, skal Rådet vedta de nødvendige rettsakter, med mindre den opprinnelige rettsakten er vedtatt av Kommisjonen. 2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet tiltredelsestraktaten, angir at det er politisk enighet mellom avtalepartene om en rekke tilpasninger av rettsakter vedtatt av organene, nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 3) Følgende forordninger bør derfor endres: med hensyn til fritt varebytte: forordning (EF) nr. 2003/2003( 2 ) og forordning (EF) nr. 339/93( 3 ), med hensyn til fri bevegelighet for personer: forordning (EØF) nr. 1408/71( 4 ) og forordning (EØF) nr. 574/72( 5 ), ( 1 ) EFT L 157 av , s.11. ( 2 ) EFT L 304 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 40 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 149 av , s. 2. ( 5 ) EFT L 74 av , s CELEX-NR.ini

3 2 med hensyn til selskapsrett: forordning (EF) nr. 2157/2001( 1 ), med hensyn til konkurransepolitikk: forordning (EF) nr. 659/1999( 2 ), med hensyn til landbruk (herunder dyrehelse bestemmelser): forordning nr. 79/65( 3 ), (EØF) nr. 1784/77( 4 ), (EØF) nr. 2092/91( 5 ), (EØF) nr. 2137/92( 6 ), (EF) nr. 1493/1999( 7 ), (EF) nr. 1760/2000( 8 ), (EF) nr. 999/2001( 9 ), (EF) nr. 2160/2003( 10 ), (EF) nr. 21/2004( 11 ), (EF) nr. 853/2004( 12 ), (EF) nr. 854/2004( 13 ), (EF) nr. 882/2004( 14 ) og (EF) nr. 510/2006( 15 ), med hensyn til transportpolitikk: forordning (EØF) nr. 1108/70( 16 ), (EØF) nr. 3821/85( 17 ), (EØF) nr. 881/92( 18 ), (EØF) nr. 684/92( 19 ), (EØF) nr. 1192/69( 20 ) og (EØF) nr. 2408/92( 21 ), med hensyn til skatter og avgifter: forordning (EF) nr. 1798/2003( 22 ), med hensyn til statistikk: forordning (EØF) nr. 2782/75( 23 ), (EØF) nr. 357/79( 24 ), (EØF) nr. 837/90( 25 ), (EØF) nr. 959/93( 26 ), (EF) nr. 1172/98( 27 ), (EF) nr. 437/2003( 28 ) og (EF) nr. 1177/2003( 29 ), med hensyn til energi: forordning (EF) nr. 1407/2002( 30 ), med hensyn til miljø: forordning (EF) nr. 761/2001( 1 ) og (EF) nr. 2037/2000( 2 ), ( 1 ) EFT L 294 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 83 av , s. 1. ( 3 ) EFT 109 av , s ( 4 ) EFT L 200 av , s. 1. ( 5 ) EFT L 198 av , s. 1. ( 6 ) EFT L 214 av , s. 1. ( 7 ) EFT L 179 av , s. 1. ( 8 ) EFT L 204 av , s. 1. ( 9 ) EFT L 147 av , s. 1. ( 10 ) EUT L 325 av , s. 1. ( 11 ) EUT L 5 av , s. 8. ( 12 ) EUT L 139 av , s. 55. ( 13 ) EUT L 139 av , s ( 14 ) EUT L 165 av , s. 1. ( 15 ) EUT L 93 av , s. 12. ( 16 ) EFT L 130 av , s. 4. ( 17 ) EFT L 370 av , s. 8. ( 18 ) EFT L 95 av , s. 1. ( 19 ) EFT L 74 av , s. 1. ( 20 ) EFT L 156 av , s. 8. ( 21 ) EFT L 240 av , s. 8. ( 22 ) EUT L 264 av , s. 1. ( 23 ) EFT L 282 av , s ( 24 ) EFT L 54 av , s ( 25 ) EFT L 88 av , s. 1. ( 26 ) EFT L 98 av , s. 1. ( 27 ) EFT L 163 av , s. 1. ( 28 ) EUT L 66 av , s. 1 ( 29 ) EUT L 165 av , s. 1. ( 30 ) EFT L 205 av , s. 1.

4 3 med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: forordning (EF) nr. 1346/2000( 3 ), (EF) nr. 44/2001( 4 ), (EF) nr. 1683/95( 5 ) og (EF) nr. 539/2001( 6 ), med hensyn til tollunionen: forordning (EØF) nr. 2913/92( 7 ), med hensyn til forbindelser med tredjestater: forordning (EØF) nr. 3030/93( 8 ), (EF) nr. 517/94( 9 ), (EF) nr. 152/2002( 10 ), (EF) nr. 2368/2002( 11 ) og (EF) nr. 1236/2005( 12 ), med hensyn til felles utenriks- og sikkerhetspolitikk: forordning (EF) nr. 2488/2000( 13 ), (EF) nr. 2580/2001( 14 ), (EF) nr. 881/2002( 15 ), (EF) nr. 1210/2003( 16 ), (EF) nr. 131/2004( 17 ), (EF) nr. 234/2004( 18 ), (EF) nr. 314/2004( 19 ), (EF) nr. 872/2004( 20 ), (EF) nr. 1763/2004( 21 ), (EF) nr. 174/2005( 22 ), (EF) nr. 560/2005( 23 ), (EF) nr. 889/2005( 24 ), (EF) nr. 1183/2005( 25 ), (EF) nr. 1184/2005( 26 ), (EF) nr. 1859/2005( 27 ), (EF) nr. 305/2006( 28 ), (EF) nr. 765/2006( 29 ) og (EF) nr. 817/2006( 30 ), med hensyn til organene: forordning (EØF) 1/58( 31 ). 4) Følgende vedtak og beslutninger bør derfor endres: ( 1 ) EFT L 114 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 244 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 160 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 12 av , s. 1. ( 5 ) EFT L 164 av , s.1. ( 6 ) EFT L 81 av , s. 1. ( 7 ) EFT L 302 av , s. 1. ( 8 ) EFT L 275 av , s. 1. ( 9 ) EFT L 67 av , s.1. ( 10 ) EFT L 25 av , s. 1. ( 11 ) EFT L 358 av , s. 28. ( 12 ) EUT L 200 av , s. 1. ( 13 ) EFT L 287 av , s. 19. ( 14 ) EFT L 344 av , s. 70. ( 15 ) EFT L 139 av , s. 9. ( 16 ) EUT L 169 av , s.6. ( 17 ) EUT L 21 av , s.1. ( 18 ) EUT L 40 av , s.1. ( 19 ) EUT L 55 av , s. 1. ( 20 ) EUT L 162 av , s. 32. ( 21 ) EUT L 315 av , s. 14. ( 22 ) EUT L 29 av , s. 5. ( 23 ) EUT L 95 av , s. 1. ( 24 ) EUT L 152 av , s. 1. ( 25 ) EUT L 193 av , s. 1. ( 26 ) EUT L 193 av , s. 9. ( 27 ) EUT L 299 av , s. 23. ( 28 ) EUT L 51 av , s. 1. ( 29 ) EUT L 134 av , s. 1. ( 30 ) EUT L 148 av , s. 1. ( 31 ) EFT 17 av , s. 385.

5 4 med hensyn til fri bevegelighet for personer: beslutninger i De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere: nr. 117 av 7. juli 1982( 1 ), nr. 136 av 1. juli 1987( 2 ), nr. 150 av 26. juni 1992( 3 ) og nr. 192 av 29. oktober 2003( 4 ), med hensyn til landbruk (regelverk om dyre- og plantehelse): vedtak 79/542/EØF( 5 ), 82/735/EØF( 6 ), 90/424/EØF( 7 ), 2003/17/EF( 8 ) og 2005/834/EF( 9 ), med hensyn til transportpolitikk: vedtak nr. 1692/96/EF( 10 ), med hensyn til energi: vedtak 77/270/Euratom( 11 ) og vedtekter for Euratoms forsyningsbyrå ( 12 ), med hensyn til miljø: vedtak 97/602/EF( 13 ) og 2002/813/EF( 14 ), med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: Eksekutivkomiteens beslutning av 28. april 1999 om den endelige versjonen av Den felles konsulærinstruks( 15 ) og Eksekutivkomiteens beslutning av 22. desember 1994 om attesten omhandlet i artikkel 75 for medbringelse av narkotika og psykotrope stoffer( 16 ) VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 1. Følgende forordninger skal endres som angitt i vedlegget: med hensyn til fritt varebytte: forordning (EF) nr. 2003/2003 og forordning (EF) nr. 339/93, med hensyn til fri bevegelighet for personer: forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72, ( 1 ) EFT C 238 av , s. 3. ( 2 ) EFT C 64 av , s. 7. ( 3 ) EFT C 229 av , s. 5. ( 4 ) EUT L 104 av , s ( 5 ) EFT L 146 av , s. 15. ( 6 ) EFT L 311 av , s. 16. ( 7 ) EFT L 224 av , s.19. ( 8 ) EFT L 8 av , s. 10. ( 9 ) EUT L 312 av , s. 51. ( 10 ) EFT L 228 av , s. 1. ( 11 ) EFT L 88 av , s. 9. ( 12 ) EFT 27 av , s ( 13 ) EFT L 242 av , s. 64. ( 14 ) EFT L 280 av , s. 62. ( 15 ) EFT L 239 av , s ( 16 ) EFT L 239 av , s. 463.

6 5 med hensyn til selskapsrett: forordning (EF) nr. 2157/2001, med hensyn til konkurranse: forordning (EF) nr. 659/1999, med hensyn til landbruk (herunder de deler som omhandler dyrehelse): følgende forordninger: nr. 79/65, (EØF) nr. 1784/77, (EØF) nr. 2092/91, (EØF) nr. 2137/92, (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1760/2000, (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 2160/2003, (EF) nr. 21/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 510/2006, med hensyn til transportpolitikk: forordning (EØF) nr. 1108/70, (EØF) nr. 3821/85, (EØF) nr. 881/92, (EØF) nr. 684/92, (EØF) nr. 1192/69 og (EØF) nr. 2408/92, med hensyn til skatter og avgifter: forordning (EF) nr. 1798/2003, med hensyn til statistikk: forordning (EØF) nr. 2782/75, (EØF) nr. 357/79, (EØF) nr. 837/90, (EØF) nr. 959/93, (EF) nr. 1172/98, (EF) nr. 437/2003 og (EF) nr. 1177/2003, med hensyn til energi: forordning (EF) nr. 1407/2002, med hensyn til miljø: forordning (EF) nr. 761/2001 og (EF) nr. 2037/2000, med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: forordning (EF) nr. 1346/2000, (EF) nr. 44/2001, (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001, med hensyn til tollunion: forordning (EØF) nr. 2913/92, med hensyn til forbindelser med tredjestater: forordning (EØF) nr. 3030/93, (EF) nr. 517/94, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 2368/2002 og (EF) nr. 1236/2005, med hensyn til felles utenriks- og sikkerhetspolitikk: forordning (EF) nr. 2488/2000, (EF) nr. 2580/2001, (EF) nr. 881/2002, (EF) nr. 1210/2003, (EF) nr. 131/2004, (EF) nr. 234/2004, (EF) nr. 314/2004, (EF) nr. 872/2004, (EF) nr. 1763/2004, (EF) nr. 174/2005, (EF) nr. 560/2005, (EF) nr. 889/2005, (EF) nr. 1183/2005, (EF) nr. 1184/2005, (EF) nr. 1859/2005, (EF) nr. 305/2006, (EF) nr. 765/2006 og (EF) nr. 817/2006, med hensyn til organene: forordning (EØF) 1/ Følgende vedtak og beslutninger skal endres som angitt i vedlegget: med hensyn til fri bevegelighet for personer: beslutninger i De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere: nr. 117 av 7. juli 1982, nr. 136 av 1. juli 1987, nr. 150 av 26. juni 1992 og nr. 192 av 29. oktober 2003,

7 6 med hensyn til landbruk (regelverk om dyre- og plantehelse): vedtak 79/542/EØF, 82/735/EØF, 90/424/EØF, 2003/17/EF og 2005/834/EF, med hensyn til transportpolitikk: vedtak nr. 1692/96/EF, med hensyn til energi: vedtak 77/270/Euratom og vedtekter for Euratoms forsyningsbyrå, med hensyn til miljø: vedtak 97/602/EF og 2002/813/EF, med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: Eksekutivkomiteens beslutning av 28. april 1999 om den endelige versjonen av Den felles konsulærinstruks og Eksekutivkomiteens beslutning av 22. desember 1994 om sertifikatet omhandlet i artikkel 75 for medbringelse av narkotika og psykotrope stoffer. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft med forbehold om at tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel 20. november 2006 For Rådet J. KORKEAOJA Formann

8 7 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FRITT VAREBYTTE A. GJØDSEL B. TILTAK SOM ER GJENNOMGÅENDE OG GJELDER SAKSBEHANDLINGEN 2. FRI BEVEGELIGHET FOR PERSONER - TRYGD 3. SELSKAPSRETT 4. KONKURRANSEPOLITIKK 5. LANDBRUK A. REGELVERK PÅ LANDBRUKSOMRÅDET B. REGELVERK OM DYRE- OG PLANTEHELSE I. REGELVERK OM DYREHELSE II. REGELVERK OM PLANTEHELSE 6. TRANSPORTPOLITIKK A. LANDTRANSPORT B. VEITRANSPORT C. JERNBANETRANSPORT D. DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT E. LUFTTRANSPORT 7. SKATTER OG AVGIFTER 8. STATISTIKK 9. ENERGI 10. MILJØ A. NATURVERN B. KONTROLL MED INDUSTRIFORURENSNING OG RISIKOHÅNDTERING C. KJEMIKALIER

9 8 11. SAMARBEID OM JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER A. RETTSLIG SAMARBEID OM SIVILE OG KOMMERSIELLE SAKER B. VISUMPOLITIKK C. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 12. TOLLUNIONEN TEKNISKE TILPASNINGER AV TOLLKODEKSEN 13. FORBINDELSER MED TREDJESTATER 14. FELLES UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK 15. ORGANENE 1. FRITT VAREBYTTE A. GJØDSEL R 2003: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel (EUT L 304 av , s. 1), endret ved: R 0885: Rådsforordning (EF) nr. 885/2004 av (EUT L 168 av , s. 1), R 2076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 av (EUT L 359 av , s. 25). a) I vedlegg I A.2 nr. 1, spalte 6 første avsnitt, tilføyes følgende til teksten i parentes, etter "Slovakia": «Bulgaria, Romania», b) I vedlegg I B.1, B.2 og B.4, spalte 5 punkt 3 annet avsnitt første strekpunkt, tilføyes følgende til teksten i parentes, etter "Slovakia": «Bulgaria, Romania», B. BESTEMMELSER SOM ER GJENNOMGÅENDE OG GJELDER SAKSBEHANDLINGEN R 0339: Rådsforordning (EØF) nr. 339/93 av 8. februar 1993 om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra tredjestater (EFT L 40 av , s. 1), endret ved:

10 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av traktatene (EFT C 241 av , s. 21), T: Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikk, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikk og om tilpasningen av traktatene (EUT L 236 av , s. 33) R 0806: Rådsforordning (EF) nr. 806/2003 av (EUT L 122 av , s. 1). a) I artikkel 6 nr. 1 tilføyes følgende: «Опасен продукт допускане за свободно обращение не е разрешено Регламент (ЕИО) 339/93 Produs periculos import neautorizat Regulamentul (CEE) nr. 339/93",» b) I artikkel 6 nr. 2 tilføyes følgende: «Продукт несъответстващ на изискванията допускане за свободно обращение не е разрешено Регламент (ЕИО) 339/93 Produs neconform import neautorizat Regulamentul (CEE) nr. 339/93"» 2. FRI BEVEGELIGHET FOR PERSONER TRYGD R 1408: Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14 juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (EFT L 149 av , s. 2), endret og sist ajourført ved: R 0118: Rådsforordning (EF) nr. 118/97 av (EFT L 28 av , s. 1), og deretter endret ved: R 1290: Rådsforordning (EF) nr. 1290/97 av (EFT L 176 av , s. 1), R 1223: Rådsforordning (EF) nr. 1223/98 av (EFT L 168 av , s. 1), R 1606: Rådsforordning (EF) nr. 1606/98 av (EFT L 209 av , s. 1), R 0307: Rådsforordning (EF) nr. 307/1999 av (EFT L 38 av , s. 1), R 1399: Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 av (EFT L 164 av , s. 1),

11 R 1386: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 av (EFT L 187 av , s. 1), T: Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikk, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikk og om tilpasningen av traktatene (EUT L 236 av , s. 33) R 0631: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 av (EFT L 100 av , s. 1), R 0647: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 647/2005 av (EUT L 117 av , s. 1), R 0629: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 629/2006 av (EUT L 114 av , s. 1), og opphevet med virkning fra gjennomføringsforordningens ikrafttredelse, ved: R 0883: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om samordning av trygdeordninger (EUT L 166 av , s. 1). a) I artikkel 82 B nr. 1 erstattes tallet "150" med "162", b) I vedlegg I, del I "Arbeidstakere og/eller selvstendig næringsdrivende (artikkel 1 bokstav a) ii) og iii) i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "A. BELGIA", innsettes: «B. BULGARIA Enhver som arbeider uten en arbeidsavtale som definert i punkt 5 og 6 i artikkel 4 nr. 3 i trygdeloven, skal anses som selvstendig næringsdrivende som definert i artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen.», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE",

12 11 iii) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Får ikke anvendelse.», c) I vedlegg I del II "Familiemedlemmer (annet punktum i artikkel 1 bokstav f) i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "A. BELGIA", innsettes: «B. BULGARIA Får ikke anvendelse.», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", iii) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ved fastsettelse av rett til naturalytelse i henhold til bestemmelsene i avdeling II kapittel 1 i forordningen, menes med "familiemedlem" en ektefelle, en forsørget forelder, et barn under 18 år (eller under 26 år og forsørget) d) I vedlegg II del I "særlige ordninger for selvstendig næringsdrivende som ikke omfattes av forordningen i henhold til artikkel 1 bokstav j) fjerde ledd" gjøres følgende endringer: i) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "A. BELGIA", innsettes: «B. BULGARIA

13 12 Får ikke anvendelse.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Får ikke anvendelse.», e) I vedlegg II del II "Særlig fødsels- eller adopsjonsstønad som ikke omfattes av forordningen i henhold til artikkel 1 bokstav u) i)" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Engangsstønad ved svangerskap og fødsel (lov om barnetrygd).», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes:

14 13 «V. ROMANIA Fødselsstønad.», f) I vedlegg II, del III "Særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser som definert i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) som ikke omfattes av forordningen" gjøres følgende endringer: i) etter ordet "Ingen" under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», g) I vedlegg IIa "Særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser (artikkel 10a i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Sosialpensjon ved høy alder (artikkel 89 i trygdeloven).», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK",

15 "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", 14 iii) etter den siste oppføringen under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Månedlig stønad for personer med nedsatt funksjonsevne (Anordning nr. 102/1999 om særlig vern og sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, vedtatt ved lov nr. 519/2002).», h) I vedlegg III del A "Bestemmelser i konvensjoner om sosial sikkerhet som fortsatt kommer til anvendelse uten hensyn til artikkel 6 i forordningen (artikkel 7 nr. 2 bokstav c) i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter oppføringen under overskriften "1. BELGIA TYSKLAND" innsettes: «2. BULGARIA TYSKLAND a) artikkel 28 nr. 1) bokstav b) i Konvensjon om sosial sikkerhet av 17. desember b) Punkt 10 i sluttprotokollen til nevnte konvensjon. 3. BULGARIA ØSTERRIKE artikkel 38 NR. 3 i Konvensjon om sosial sikkerhet av 14. april BULGARIA SLOVENIA artikkel 32 nr. 2) i Konvensjon om sosial sikkerhet av 18. desember 1957.», ii) nummereringen av overskriften "DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK TYSKLAND" endres fra "2" til "5" og de påfølgende overskrifter får følgende nye nummerering: «6. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK KYPROS» «7. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK LUXEMBOURG» «8. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK ØSTERRIKE» «9. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK SLOVAKIA»

16 15 «10. DANMARK FINLAND» «11. DANMARK SVERIGE» «12. TYSKLAND HELLAS» «13. TYSKLAND SPANIA» «14. TYSKLAND FRANKRIKE» «15. TYSKLAND LUXEMBOURG» «16. TYSKLAND UNGARN» «17. TYSKLAND NEDERLAND» «18. TYSKLAND ØSTERRIKE» «19. TYSKLAND POLEN», iii) etter oppføringen under overskriften TYSKLAND POLEN" innsettes: «20. TYSKLAND ROMANIA a) artikkel 28 nr. 1) bokstav b) i Konvensjon om sosial sikkerhet av 8. april b) Punkt 13 i sluttprotokollen til nevnte konvensjon.», iv) nummereringen av overskriften "TYSKLAND SLOVENIA" endres fra "17" til "21" og de påfølgende overskrifter får følgende nye nummerering: «22. TYSKLAND SLOVAKIA» «23. TYSKLAND DET FORENTE KONGERIKE» «24. SPANIA PORTUGAL» «25. IRLAND DET FORENTE KONGERIKE» «26. ITALIA SLOVENIA» «27. LUXEMBOURG SLOVAKIA» «28. UNGARN ØSTERRIKE» «29. UNGARN SLOVENIA» «30. NEDERLAND PORTUGAL» «31. ØSTERRIKE POLEN» «32. ØSTERRIKE SLOVENIA»

17 16 «33. ØSTERRIKE SLOVAKIA» «34. POLEN DET FORENTE KONGERIKE» «35. FINLAND SVERIGE,» i) I vedlegg III del B "Konvensjonsbestemmelser som ikke gjelder for alle personer som forordningen gjelder for" gjøres følgende endringer: i) før oppføringen under overskriften "1. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK KYPROS" innsettes: «1. BULGARIA ØSTERRIKE artikkel 38 nr. 3 i Konvensjon om sosial sikkerhet av 14. april 2005.», ii) nummereringen av overskriften "DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK KYPROS" endres fra "1" til "2" og de påfølgende overskrifter får følgende nye nummerering: «3. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK ØSTERRIKE» «4. TYSKLAND UNGARN» «5. TYSKLAND SLOVENIA» «6. ITALIA SLOVENIA» «7. UNGARN ØSTERRIKE» «8. UNGARN SLOVENIA» «9. ØSTERRIKE POLEN» «10. ØSTERRIKE SLOVENIA» «11. ØSTERRIKE SLOVAKIA,» j) I vedlegg IV del A "Lovgivning omhandlet i artikkel 37 nr. 1 i forordningen som sier at beløpet for uførestønad er uavhengig av trygdetid" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P.

18 MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", 17 iii) etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», k) I vedlegg IV del B "Særlige ordninger for næringsdrivende som definert i artikkel 38 nr. 3 og artikkel 45 nr. 3 i forordning 1408/71" gjøres følgende endringer: i) etter ordet "Ingen" under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», l) I vedlegg IV, del C "Tilfeller omhandlet i artikkel 46 nr. 1 bokstav b) i forordningen, hvor stønadsberegning i samsvar med artikkel 46 nr. 2 i forordningen kan frafalles" gjøres følgende endringer:

19 18 i) etter ordet "Ingen" under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA alle søknader om pensjon ut fra trygdetid og høy alder, uførepensjon på grunn av generell sykdom og etterlattepensjon utledet av pensjonene nevnt ovenfor.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter oppføringen under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», m) I vedlegg VI "Særlige framgangsmåter ved anvendelse av visse medlemsstaters lovgivning" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE",

20 19 iii) etter oppføringen under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ved beregning av det teoretiske beløp omhandlet i artikkel 46 nr. 2 bokstav a) i forordningen, i ordninger der pensjonen beregnes på grunnlag av pensjonspoeng, skal den kompetente institusjon for hvert av de trygdeår som er tilbakelagt etter lovgivningen i en annen medlemsstat, medregne antallet pensjonspoeng som framkommer ved å dele det antall pensjonspoeng som er opptjent etter den lovgivning som den anvender, med det antall år som svarer til disse poengene.», n) Vedlegg VII skal lyde: «VEDLEGG VII TILFELLER DER EN PERSON SKAL VÆRE OMFATTET AV LOVGIVNINGEN I TO MEDLEMSSTATER SAMTIDIG (artikkel 14c nr. 1 bokstav b) i forordningen) 1. Når vedkommende er selvstendig næringsdrivende i Belgia og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 2. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Bulgaria og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 3. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Den tsjekkiske republikk og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 4. Når en person bosatt i Danmark er selvstendig næringsdrivende i Danmark og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 5. I forbindelse med ulykkesforsikring i landbruket og alderspensjonsforsikring for bønder: når vedkommende er selvstendig næringsdrivende i landbruket i Tyskland og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 6. Når en person bosatt i Estland er selvstendig næringsdrivende i Estland og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 7. I forbindelse med pensjonsforsikringsordning for selvstendig næringsdrivende: når vedkommende er selvstendig næringsdrivende i Hellas og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 8. Når en person bosatt i Spania er selvstendig næringsdrivende i Spania og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt...

Avtalens hoveddel... 1. Vedlegg A: Liste omhandlet i avtalens artikkel 3... 15. Vedlegg B: Liste omhandlet i avtalens artikkel 4... 35. Sluttakt... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Avtale om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns,

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Romania

Dine trygderettigheter. i Romania Dine trygderettigheter i Romania Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Bulgaria

Dine trygderettigheter. i Bulgaria Dine trygderettigheter i Bulgaria Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 186. av 27. juni 2002 29.9.2005 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/317 ELUTNING NR. 186 2005/EØ/49/28 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 24/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 24 1. årgang

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om

Lov om endringer i folketrygdloven, lov om Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. juli 2007 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 9 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 9

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer