NOR/306R T OJ L 363/2006, s. 1-80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/306R1791.00T OJ L 363/2006, s. 1-80"

Transkript

1 NOR/306R T OJ L 363/2006, s COUNCIL REGULATION (EC) No. 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement of persons, company law, competition policy, agriculture (including veterinary and phytosanitary legislation), transport policy, taxation, statistics, energy, environment, cooperation in the fields of justice and home affairs, customs union, external relations, common foreign and security policy and institutions, by reason of the accession of Bulgaria and Romania

2 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1791/2006 av 20. november 2006 om tilpasning av visse forordninger, vedtak og beslutninger på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk (herunder regelverk om dyre- og plantehelse), transportpolitikk, skatter og avgifter, statistikk, energi, miljø, samarbeid om justis- og innenrikssaker, tollunionen, forbindelser med tredjestater, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og organene, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania( 1 ), særlig artikkel 4 nr. 3, under henvisning til tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania, særlig artikkel 56, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og ut fra følgende betraktninger: 1) Artikkel 56 i tiltredelsesakten fastsetter at dersom det på grunn av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse rettsakter som er vedtatt av organene, og som fortsatt gjelder etter 1. januar 2007, og det i tiltredelsesakten eller dens vedlegg ikke er truffet bestemmelse om de nødvendige tilpasninger, skal Rådet vedta de nødvendige rettsakter, med mindre den opprinnelige rettsakten er vedtatt av Kommisjonen. 2) Sluttakten fra konferansen som utarbeidet tiltredelsestraktaten, angir at det er politisk enighet mellom avtalepartene om en rekke tilpasninger av rettsakter vedtatt av organene, nødvendige på grunn av tiltredelsen, og oppfordrer Rådet og Kommisjonen til å vedta disse tilpasningene før tiltredelsen, utfylt og ajourført der det er nødvendig for å ta hensyn til rettsutviklingen i Unionen. 3) Følgende forordninger bør derfor endres: med hensyn til fritt varebytte: forordning (EF) nr. 2003/2003( 2 ) og forordning (EF) nr. 339/93( 3 ), med hensyn til fri bevegelighet for personer: forordning (EØF) nr. 1408/71( 4 ) og forordning (EØF) nr. 574/72( 5 ), ( 1 ) EFT L 157 av , s.11. ( 2 ) EFT L 304 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 40 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 149 av , s. 2. ( 5 ) EFT L 74 av , s CELEX-NR.ini

3 2 med hensyn til selskapsrett: forordning (EF) nr. 2157/2001( 1 ), med hensyn til konkurransepolitikk: forordning (EF) nr. 659/1999( 2 ), med hensyn til landbruk (herunder dyrehelse bestemmelser): forordning nr. 79/65( 3 ), (EØF) nr. 1784/77( 4 ), (EØF) nr. 2092/91( 5 ), (EØF) nr. 2137/92( 6 ), (EF) nr. 1493/1999( 7 ), (EF) nr. 1760/2000( 8 ), (EF) nr. 999/2001( 9 ), (EF) nr. 2160/2003( 10 ), (EF) nr. 21/2004( 11 ), (EF) nr. 853/2004( 12 ), (EF) nr. 854/2004( 13 ), (EF) nr. 882/2004( 14 ) og (EF) nr. 510/2006( 15 ), med hensyn til transportpolitikk: forordning (EØF) nr. 1108/70( 16 ), (EØF) nr. 3821/85( 17 ), (EØF) nr. 881/92( 18 ), (EØF) nr. 684/92( 19 ), (EØF) nr. 1192/69( 20 ) og (EØF) nr. 2408/92( 21 ), med hensyn til skatter og avgifter: forordning (EF) nr. 1798/2003( 22 ), med hensyn til statistikk: forordning (EØF) nr. 2782/75( 23 ), (EØF) nr. 357/79( 24 ), (EØF) nr. 837/90( 25 ), (EØF) nr. 959/93( 26 ), (EF) nr. 1172/98( 27 ), (EF) nr. 437/2003( 28 ) og (EF) nr. 1177/2003( 29 ), med hensyn til energi: forordning (EF) nr. 1407/2002( 30 ), med hensyn til miljø: forordning (EF) nr. 761/2001( 1 ) og (EF) nr. 2037/2000( 2 ), ( 1 ) EFT L 294 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 83 av , s. 1. ( 3 ) EFT 109 av , s ( 4 ) EFT L 200 av , s. 1. ( 5 ) EFT L 198 av , s. 1. ( 6 ) EFT L 214 av , s. 1. ( 7 ) EFT L 179 av , s. 1. ( 8 ) EFT L 204 av , s. 1. ( 9 ) EFT L 147 av , s. 1. ( 10 ) EUT L 325 av , s. 1. ( 11 ) EUT L 5 av , s. 8. ( 12 ) EUT L 139 av , s. 55. ( 13 ) EUT L 139 av , s ( 14 ) EUT L 165 av , s. 1. ( 15 ) EUT L 93 av , s. 12. ( 16 ) EFT L 130 av , s. 4. ( 17 ) EFT L 370 av , s. 8. ( 18 ) EFT L 95 av , s. 1. ( 19 ) EFT L 74 av , s. 1. ( 20 ) EFT L 156 av , s. 8. ( 21 ) EFT L 240 av , s. 8. ( 22 ) EUT L 264 av , s. 1. ( 23 ) EFT L 282 av , s ( 24 ) EFT L 54 av , s ( 25 ) EFT L 88 av , s. 1. ( 26 ) EFT L 98 av , s. 1. ( 27 ) EFT L 163 av , s. 1. ( 28 ) EUT L 66 av , s. 1 ( 29 ) EUT L 165 av , s. 1. ( 30 ) EFT L 205 av , s. 1.

4 3 med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: forordning (EF) nr. 1346/2000( 3 ), (EF) nr. 44/2001( 4 ), (EF) nr. 1683/95( 5 ) og (EF) nr. 539/2001( 6 ), med hensyn til tollunionen: forordning (EØF) nr. 2913/92( 7 ), med hensyn til forbindelser med tredjestater: forordning (EØF) nr. 3030/93( 8 ), (EF) nr. 517/94( 9 ), (EF) nr. 152/2002( 10 ), (EF) nr. 2368/2002( 11 ) og (EF) nr. 1236/2005( 12 ), med hensyn til felles utenriks- og sikkerhetspolitikk: forordning (EF) nr. 2488/2000( 13 ), (EF) nr. 2580/2001( 14 ), (EF) nr. 881/2002( 15 ), (EF) nr. 1210/2003( 16 ), (EF) nr. 131/2004( 17 ), (EF) nr. 234/2004( 18 ), (EF) nr. 314/2004( 19 ), (EF) nr. 872/2004( 20 ), (EF) nr. 1763/2004( 21 ), (EF) nr. 174/2005( 22 ), (EF) nr. 560/2005( 23 ), (EF) nr. 889/2005( 24 ), (EF) nr. 1183/2005( 25 ), (EF) nr. 1184/2005( 26 ), (EF) nr. 1859/2005( 27 ), (EF) nr. 305/2006( 28 ), (EF) nr. 765/2006( 29 ) og (EF) nr. 817/2006( 30 ), med hensyn til organene: forordning (EØF) 1/58( 31 ). 4) Følgende vedtak og beslutninger bør derfor endres: ( 1 ) EFT L 114 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 244 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 160 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 12 av , s. 1. ( 5 ) EFT L 164 av , s.1. ( 6 ) EFT L 81 av , s. 1. ( 7 ) EFT L 302 av , s. 1. ( 8 ) EFT L 275 av , s. 1. ( 9 ) EFT L 67 av , s.1. ( 10 ) EFT L 25 av , s. 1. ( 11 ) EFT L 358 av , s. 28. ( 12 ) EUT L 200 av , s. 1. ( 13 ) EFT L 287 av , s. 19. ( 14 ) EFT L 344 av , s. 70. ( 15 ) EFT L 139 av , s. 9. ( 16 ) EUT L 169 av , s.6. ( 17 ) EUT L 21 av , s.1. ( 18 ) EUT L 40 av , s.1. ( 19 ) EUT L 55 av , s. 1. ( 20 ) EUT L 162 av , s. 32. ( 21 ) EUT L 315 av , s. 14. ( 22 ) EUT L 29 av , s. 5. ( 23 ) EUT L 95 av , s. 1. ( 24 ) EUT L 152 av , s. 1. ( 25 ) EUT L 193 av , s. 1. ( 26 ) EUT L 193 av , s. 9. ( 27 ) EUT L 299 av , s. 23. ( 28 ) EUT L 51 av , s. 1. ( 29 ) EUT L 134 av , s. 1. ( 30 ) EUT L 148 av , s. 1. ( 31 ) EFT 17 av , s. 385.

5 4 med hensyn til fri bevegelighet for personer: beslutninger i De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere: nr. 117 av 7. juli 1982( 1 ), nr. 136 av 1. juli 1987( 2 ), nr. 150 av 26. juni 1992( 3 ) og nr. 192 av 29. oktober 2003( 4 ), med hensyn til landbruk (regelverk om dyre- og plantehelse): vedtak 79/542/EØF( 5 ), 82/735/EØF( 6 ), 90/424/EØF( 7 ), 2003/17/EF( 8 ) og 2005/834/EF( 9 ), med hensyn til transportpolitikk: vedtak nr. 1692/96/EF( 10 ), med hensyn til energi: vedtak 77/270/Euratom( 11 ) og vedtekter for Euratoms forsyningsbyrå ( 12 ), med hensyn til miljø: vedtak 97/602/EF( 13 ) og 2002/813/EF( 14 ), med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: Eksekutivkomiteens beslutning av 28. april 1999 om den endelige versjonen av Den felles konsulærinstruks( 15 ) og Eksekutivkomiteens beslutning av 22. desember 1994 om attesten omhandlet i artikkel 75 for medbringelse av narkotika og psykotrope stoffer( 16 ) VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 1. Følgende forordninger skal endres som angitt i vedlegget: med hensyn til fritt varebytte: forordning (EF) nr. 2003/2003 og forordning (EF) nr. 339/93, med hensyn til fri bevegelighet for personer: forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72, ( 1 ) EFT C 238 av , s. 3. ( 2 ) EFT C 64 av , s. 7. ( 3 ) EFT C 229 av , s. 5. ( 4 ) EUT L 104 av , s ( 5 ) EFT L 146 av , s. 15. ( 6 ) EFT L 311 av , s. 16. ( 7 ) EFT L 224 av , s.19. ( 8 ) EFT L 8 av , s. 10. ( 9 ) EUT L 312 av , s. 51. ( 10 ) EFT L 228 av , s. 1. ( 11 ) EFT L 88 av , s. 9. ( 12 ) EFT 27 av , s ( 13 ) EFT L 242 av , s. 64. ( 14 ) EFT L 280 av , s. 62. ( 15 ) EFT L 239 av , s ( 16 ) EFT L 239 av , s. 463.

6 5 med hensyn til selskapsrett: forordning (EF) nr. 2157/2001, med hensyn til konkurranse: forordning (EF) nr. 659/1999, med hensyn til landbruk (herunder de deler som omhandler dyrehelse): følgende forordninger: nr. 79/65, (EØF) nr. 1784/77, (EØF) nr. 2092/91, (EØF) nr. 2137/92, (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1760/2000, (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 2160/2003, (EF) nr. 21/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 510/2006, med hensyn til transportpolitikk: forordning (EØF) nr. 1108/70, (EØF) nr. 3821/85, (EØF) nr. 881/92, (EØF) nr. 684/92, (EØF) nr. 1192/69 og (EØF) nr. 2408/92, med hensyn til skatter og avgifter: forordning (EF) nr. 1798/2003, med hensyn til statistikk: forordning (EØF) nr. 2782/75, (EØF) nr. 357/79, (EØF) nr. 837/90, (EØF) nr. 959/93, (EF) nr. 1172/98, (EF) nr. 437/2003 og (EF) nr. 1177/2003, med hensyn til energi: forordning (EF) nr. 1407/2002, med hensyn til miljø: forordning (EF) nr. 761/2001 og (EF) nr. 2037/2000, med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: forordning (EF) nr. 1346/2000, (EF) nr. 44/2001, (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001, med hensyn til tollunion: forordning (EØF) nr. 2913/92, med hensyn til forbindelser med tredjestater: forordning (EØF) nr. 3030/93, (EF) nr. 517/94, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 2368/2002 og (EF) nr. 1236/2005, med hensyn til felles utenriks- og sikkerhetspolitikk: forordning (EF) nr. 2488/2000, (EF) nr. 2580/2001, (EF) nr. 881/2002, (EF) nr. 1210/2003, (EF) nr. 131/2004, (EF) nr. 234/2004, (EF) nr. 314/2004, (EF) nr. 872/2004, (EF) nr. 1763/2004, (EF) nr. 174/2005, (EF) nr. 560/2005, (EF) nr. 889/2005, (EF) nr. 1183/2005, (EF) nr. 1184/2005, (EF) nr. 1859/2005, (EF) nr. 305/2006, (EF) nr. 765/2006 og (EF) nr. 817/2006, med hensyn til organene: forordning (EØF) 1/ Følgende vedtak og beslutninger skal endres som angitt i vedlegget: med hensyn til fri bevegelighet for personer: beslutninger i De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere: nr. 117 av 7. juli 1982, nr. 136 av 1. juli 1987, nr. 150 av 26. juni 1992 og nr. 192 av 29. oktober 2003,

7 6 med hensyn til landbruk (regelverk om dyre- og plantehelse): vedtak 79/542/EØF, 82/735/EØF, 90/424/EØF, 2003/17/EF og 2005/834/EF, med hensyn til transportpolitikk: vedtak nr. 1692/96/EF, med hensyn til energi: vedtak 77/270/Euratom og vedtekter for Euratoms forsyningsbyrå, med hensyn til miljø: vedtak 97/602/EF og 2002/813/EF, med hensyn til samarbeid om justis- og innenrikssaker: Eksekutivkomiteens beslutning av 28. april 1999 om den endelige versjonen av Den felles konsulærinstruks og Eksekutivkomiteens beslutning av 22. desember 1994 om sertifikatet omhandlet i artikkel 75 for medbringelse av narkotika og psykotrope stoffer. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft med forbehold om at tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania trer i kraft, og da på det samme tidspunkt. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel 20. november 2006 For Rådet J. KORKEAOJA Formann

8 7 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FRITT VAREBYTTE A. GJØDSEL B. TILTAK SOM ER GJENNOMGÅENDE OG GJELDER SAKSBEHANDLINGEN 2. FRI BEVEGELIGHET FOR PERSONER - TRYGD 3. SELSKAPSRETT 4. KONKURRANSEPOLITIKK 5. LANDBRUK A. REGELVERK PÅ LANDBRUKSOMRÅDET B. REGELVERK OM DYRE- OG PLANTEHELSE I. REGELVERK OM DYREHELSE II. REGELVERK OM PLANTEHELSE 6. TRANSPORTPOLITIKK A. LANDTRANSPORT B. VEITRANSPORT C. JERNBANETRANSPORT D. DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT E. LUFTTRANSPORT 7. SKATTER OG AVGIFTER 8. STATISTIKK 9. ENERGI 10. MILJØ A. NATURVERN B. KONTROLL MED INDUSTRIFORURENSNING OG RISIKOHÅNDTERING C. KJEMIKALIER

9 8 11. SAMARBEID OM JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER A. RETTSLIG SAMARBEID OM SIVILE OG KOMMERSIELLE SAKER B. VISUMPOLITIKK C. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 12. TOLLUNIONEN TEKNISKE TILPASNINGER AV TOLLKODEKSEN 13. FORBINDELSER MED TREDJESTATER 14. FELLES UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK 15. ORGANENE 1. FRITT VAREBYTTE A. GJØDSEL R 2003: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel (EUT L 304 av , s. 1), endret ved: R 0885: Rådsforordning (EF) nr. 885/2004 av (EUT L 168 av , s. 1), R 2076: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2004 av (EUT L 359 av , s. 25). a) I vedlegg I A.2 nr. 1, spalte 6 første avsnitt, tilføyes følgende til teksten i parentes, etter "Slovakia": «Bulgaria, Romania», b) I vedlegg I B.1, B.2 og B.4, spalte 5 punkt 3 annet avsnitt første strekpunkt, tilføyes følgende til teksten i parentes, etter "Slovakia": «Bulgaria, Romania», B. BESTEMMELSER SOM ER GJENNOMGÅENDE OG GJELDER SAKSBEHANDLINGEN R 0339: Rådsforordning (EØF) nr. 339/93 av 8. februar 1993 om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra tredjestater (EFT L 40 av , s. 1), endret ved:

10 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av traktatene (EFT C 241 av , s. 21), T: Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikk, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikk og om tilpasningen av traktatene (EUT L 236 av , s. 33) R 0806: Rådsforordning (EF) nr. 806/2003 av (EUT L 122 av , s. 1). a) I artikkel 6 nr. 1 tilføyes følgende: «Опасен продукт допускане за свободно обращение не е разрешено Регламент (ЕИО) 339/93 Produs periculos import neautorizat Regulamentul (CEE) nr. 339/93",» b) I artikkel 6 nr. 2 tilføyes følgende: «Продукт несъответстващ на изискванията допускане за свободно обращение не е разрешено Регламент (ЕИО) 339/93 Produs neconform import neautorizat Regulamentul (CEE) nr. 339/93"» 2. FRI BEVEGELIGHET FOR PERSONER TRYGD R 1408: Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14 juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (EFT L 149 av , s. 2), endret og sist ajourført ved: R 0118: Rådsforordning (EF) nr. 118/97 av (EFT L 28 av , s. 1), og deretter endret ved: R 1290: Rådsforordning (EF) nr. 1290/97 av (EFT L 176 av , s. 1), R 1223: Rådsforordning (EF) nr. 1223/98 av (EFT L 168 av , s. 1), R 1606: Rådsforordning (EF) nr. 1606/98 av (EFT L 209 av , s. 1), R 0307: Rådsforordning (EF) nr. 307/1999 av (EFT L 38 av , s. 1), R 1399: Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 av (EFT L 164 av , s. 1),

11 R 1386: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 av (EFT L 187 av , s. 1), T: Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikk, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikk og om tilpasningen av traktatene (EUT L 236 av , s. 33) R 0631: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 631/2004 av (EFT L 100 av , s. 1), R 0647: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 647/2005 av (EUT L 117 av , s. 1), R 0629: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 629/2006 av (EUT L 114 av , s. 1), og opphevet med virkning fra gjennomføringsforordningens ikrafttredelse, ved: R 0883: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om samordning av trygdeordninger (EUT L 166 av , s. 1). a) I artikkel 82 B nr. 1 erstattes tallet "150" med "162", b) I vedlegg I, del I "Arbeidstakere og/eller selvstendig næringsdrivende (artikkel 1 bokstav a) ii) og iii) i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "A. BELGIA", innsettes: «B. BULGARIA Enhver som arbeider uten en arbeidsavtale som definert i punkt 5 og 6 i artikkel 4 nr. 3 i trygdeloven, skal anses som selvstendig næringsdrivende som definert i artikkel 1 bokstav a) ii) i forordningen.», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE",

12 11 iii) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Får ikke anvendelse.», c) I vedlegg I del II "Familiemedlemmer (annet punktum i artikkel 1 bokstav f) i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "A. BELGIA", innsettes: «B. BULGARIA Får ikke anvendelse.», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", iii) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ved fastsettelse av rett til naturalytelse i henhold til bestemmelsene i avdeling II kapittel 1 i forordningen, menes med "familiemedlem" en ektefelle, en forsørget forelder, et barn under 18 år (eller under 26 år og forsørget) d) I vedlegg II del I "særlige ordninger for selvstendig næringsdrivende som ikke omfattes av forordningen i henhold til artikkel 1 bokstav j) fjerde ledd" gjøres følgende endringer: i) etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "A. BELGIA", innsettes: «B. BULGARIA

13 12 Får ikke anvendelse.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordene "Får ikke anvendelse" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Får ikke anvendelse.», e) I vedlegg II del II "Særlig fødsels- eller adopsjonsstønad som ikke omfattes av forordningen i henhold til artikkel 1 bokstav u) i)" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Engangsstønad ved svangerskap og fødsel (lov om barnetrygd).», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes:

14 13 «V. ROMANIA Fødselsstønad.», f) I vedlegg II, del III "Særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser som definert i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) som ikke omfattes av forordningen" gjøres følgende endringer: i) etter ordet "Ingen" under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», g) I vedlegg IIa "Særlige ikke-avgiftsbaserte ytelser (artikkel 10a i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Sosialpensjon ved høy alder (artikkel 89 i trygdeloven).», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK",

15 "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", 14 iii) etter den siste oppføringen under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Månedlig stønad for personer med nedsatt funksjonsevne (Anordning nr. 102/1999 om særlig vern og sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, vedtatt ved lov nr. 519/2002).», h) I vedlegg III del A "Bestemmelser i konvensjoner om sosial sikkerhet som fortsatt kommer til anvendelse uten hensyn til artikkel 6 i forordningen (artikkel 7 nr. 2 bokstav c) i forordningen)" gjøres følgende endringer: i) etter oppføringen under overskriften "1. BELGIA TYSKLAND" innsettes: «2. BULGARIA TYSKLAND a) artikkel 28 nr. 1) bokstav b) i Konvensjon om sosial sikkerhet av 17. desember b) Punkt 10 i sluttprotokollen til nevnte konvensjon. 3. BULGARIA ØSTERRIKE artikkel 38 NR. 3 i Konvensjon om sosial sikkerhet av 14. april BULGARIA SLOVENIA artikkel 32 nr. 2) i Konvensjon om sosial sikkerhet av 18. desember 1957.», ii) nummereringen av overskriften "DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK TYSKLAND" endres fra "2" til "5" og de påfølgende overskrifter får følgende nye nummerering: «6. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK KYPROS» «7. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK LUXEMBOURG» «8. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK ØSTERRIKE» «9. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK SLOVAKIA»

16 15 «10. DANMARK FINLAND» «11. DANMARK SVERIGE» «12. TYSKLAND HELLAS» «13. TYSKLAND SPANIA» «14. TYSKLAND FRANKRIKE» «15. TYSKLAND LUXEMBOURG» «16. TYSKLAND UNGARN» «17. TYSKLAND NEDERLAND» «18. TYSKLAND ØSTERRIKE» «19. TYSKLAND POLEN», iii) etter oppføringen under overskriften TYSKLAND POLEN" innsettes: «20. TYSKLAND ROMANIA a) artikkel 28 nr. 1) bokstav b) i Konvensjon om sosial sikkerhet av 8. april b) Punkt 13 i sluttprotokollen til nevnte konvensjon.», iv) nummereringen av overskriften "TYSKLAND SLOVENIA" endres fra "17" til "21" og de påfølgende overskrifter får følgende nye nummerering: «22. TYSKLAND SLOVAKIA» «23. TYSKLAND DET FORENTE KONGERIKE» «24. SPANIA PORTUGAL» «25. IRLAND DET FORENTE KONGERIKE» «26. ITALIA SLOVENIA» «27. LUXEMBOURG SLOVAKIA» «28. UNGARN ØSTERRIKE» «29. UNGARN SLOVENIA» «30. NEDERLAND PORTUGAL» «31. ØSTERRIKE POLEN» «32. ØSTERRIKE SLOVENIA»

17 16 «33. ØSTERRIKE SLOVAKIA» «34. POLEN DET FORENTE KONGERIKE» «35. FINLAND SVERIGE,» i) I vedlegg III del B "Konvensjonsbestemmelser som ikke gjelder for alle personer som forordningen gjelder for" gjøres følgende endringer: i) før oppføringen under overskriften "1. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK KYPROS" innsettes: «1. BULGARIA ØSTERRIKE artikkel 38 nr. 3 i Konvensjon om sosial sikkerhet av 14. april 2005.», ii) nummereringen av overskriften "DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK KYPROS" endres fra "1" til "2" og de påfølgende overskrifter får følgende nye nummerering: «3. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK ØSTERRIKE» «4. TYSKLAND UNGARN» «5. TYSKLAND SLOVENIA» «6. ITALIA SLOVENIA» «7. UNGARN ØSTERRIKE» «8. UNGARN SLOVENIA» «9. ØSTERRIKE POLEN» «10. ØSTERRIKE SLOVENIA» «11. ØSTERRIKE SLOVAKIA,» j) I vedlegg IV del A "Lovgivning omhandlet i artikkel 37 nr. 1 i forordningen som sier at beløpet for uførestønad er uavhengig av trygdetid" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», ii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P.

18 MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", 17 iii) etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», k) I vedlegg IV del B "Særlige ordninger for næringsdrivende som definert i artikkel 38 nr. 3 og artikkel 45 nr. 3 i forordning 1408/71" gjøres følgende endringer: i) etter ordet "Ingen" under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter ordet "Ingen" under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», l) I vedlegg IV, del C "Tilfeller omhandlet i artikkel 46 nr. 1 bokstav b) i forordningen, hvor stønadsberegning i samsvar med artikkel 46 nr. 2 i forordningen kan frafalles" gjøres følgende endringer:

19 18 i) etter ordet "Ingen" under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA alle søknader om pensjon ut fra trygdetid og høy alder, uførepensjon på grunn av generell sykdom og etterlattepensjon utledet av pensjonene nevnt ovenfor.», ii) iii) overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE", etter oppføringen under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ingen.», m) I vedlegg VI "Særlige framgangsmåter ved anvendelse av visse medlemsstaters lovgivning" gjøres følgende endringer: i) etter den siste oppføringen under overskriften "A. BELGIA" innsettes: «B. BULGARIA Ingen.», overskriftene "B. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "C. DANMARK", "D. TYSKLAND", "E. ESTLAND", "F. HELLAS", "G. SPANIA", "H. FRANKRIKE", "I. IRLAND", "J. ITALIA", "K. KYPROS", "L. LATVIA", "M. LITAUEN", "N. LUXEMBOURG", "O. UNGARN", "P. MALTA", "Q. NEDERLAND", "R. ØSTERRIKE", "S. POLEN", "T. PORTUGAL", "U. SLOVENIA", "V. SLOVAKIA", "W. FINLAND", "X. SVERIGE", "Y. DET FORENTE KONGERIKE" reorganiseres med sin tilhørende oppføring og blir "C. DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK", "D. DANMARK", "E. TYSKLAND", "F. ESTLAND", "G. HELLAS", "H. SPANIA", "I. FRANKRIKE", "J. IRLAND", "K. ITALIA", "L. KYPROS", "M. LATVIA", "N. LITAUEN", "O. LUXEMBOURG", "P. UNGARN", "Q. MALTA", "R. NEDERLAND", "S. ØSTERRIKE", "T. POLEN", U. PORTUGAL", "W. SLOVENIA", "X. SLOVAKIA", "Y. FINLAND", "Z. SVERIGE", "AA. DET FORENTE KONGERIKE",

20 19 iii) etter oppføringen under overskriften "U. PORTUGAL" innsettes: «V. ROMANIA Ved beregning av det teoretiske beløp omhandlet i artikkel 46 nr. 2 bokstav a) i forordningen, i ordninger der pensjonen beregnes på grunnlag av pensjonspoeng, skal den kompetente institusjon for hvert av de trygdeår som er tilbakelagt etter lovgivningen i en annen medlemsstat, medregne antallet pensjonspoeng som framkommer ved å dele det antall pensjonspoeng som er opptjent etter den lovgivning som den anvender, med det antall år som svarer til disse poengene.», n) Vedlegg VII skal lyde: «VEDLEGG VII TILFELLER DER EN PERSON SKAL VÆRE OMFATTET AV LOVGIVNINGEN I TO MEDLEMSSTATER SAMTIDIG (artikkel 14c nr. 1 bokstav b) i forordningen) 1. Når vedkommende er selvstendig næringsdrivende i Belgia og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 2. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Bulgaria og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 3. Når en person er selvstendig næringsdrivende i Den tsjekkiske republikk og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 4. Når en person bosatt i Danmark er selvstendig næringsdrivende i Danmark og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 5. I forbindelse med ulykkesforsikring i landbruket og alderspensjonsforsikring for bønder: når vedkommende er selvstendig næringsdrivende i landbruket i Tyskland og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 6. Når en person bosatt i Estland er selvstendig næringsdrivende i Estland og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 7. I forbindelse med pensjonsforsikringsordning for selvstendig næringsdrivende: når vedkommende er selvstendig næringsdrivende i Hellas og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat. 8. Når en person bosatt i Spania er selvstendig næringsdrivende i Spania og i lønnet arbeid i en annen medlemsstat.

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

Nr. 10/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 101/2008. av 4. februar 2008

Nr. 10/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 101/2008. av 4. februar 2008 Nr. 10/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 101/2008 2014/EØS/10/02 av 4. februar 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3095/95. av 22. desember 1995

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3095/95. av 22. desember 1995 Nr.11/13 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3095/95 av 22. desember 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18.

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18. Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006 2012/EØS/5/41 av 18. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT OM TILTREDELSESVILKÅRENE FOR REPUBLIKKEN BULGARIA OG ROMANIA OG TILPASNINGEN AV DE TRAKTATER

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 64/96 av 22. november 1996. om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 64/96 av 22. november 1996. om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 64/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3096/95. av 22. desember 1995

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3096/95. av 22. desember 1995 Nr. 11/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.3.1997 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

17.12.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 988/2009. av 16.

17.12.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 988/2009. av 16. 17.12.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/131 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 988/2009 2015/EØS/76/07 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012. av 22. mai 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012. av 22. mai 2012 Nr. 6/337 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 465/2012 2017/EØS/6/38 av 22. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og forordning (EF) nr. 987/2009

Detaljer

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I

Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 norwegische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 VEDLEGG A Liste omhandlet i Avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN SOM ENDRES VED AKT

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 92 norwegische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007. av 7. desember 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 26, 8. mai 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF)

BESLUTNING nr av 11. juni om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) Nr.46/107 BESLUTNING nr. 168 av 11. juni 1998 om endring av blankett E 121 og E 127 og oppheving av blankett E 122(*) (98/443/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag

AKT. om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag AKT om tiltredelsesvilkårene for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag I samsvar med tiltredelsestraktatens artikkel 2 får denne akt anvendelse

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007 Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007 2011/EØS/35/74 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p. 19-27 COMMISSION DECISION of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council KOMMISJONSAVGJERD

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004. av 26. april 2004. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

VEDTAK Nr. 6/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 4. oktober 2005

VEDTAK Nr. 6/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 4. oktober 2005 VEDTAK Nr. 6/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 4. oktober 2005 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16.

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16. Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) 1267/2003 2008/EØS/10/28 av 16. juni 2003 om endring av rådsforordning (EF) 2223/96 med hensyn

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/06, p

NOR/306R T OJ L 320/06, p NOR/306R1666.00T OJ L 320/06, p. 47-49 COMMISSION REGULATION (EC) No 1666/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

BESLUTNING NR. 187 (2003/251/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR

BESLUTNING NR. 187 (2003/251/EF) DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR VANDREARBEIDERE HAR Nr. 49/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 BESLUTNING NR. 187 2005/EØS/49/29 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

NOR/308R T OJ L 256/08, p. 5-11

NOR/308R T OJ L 256/08, p. 5-11 NOR/308R0933.00T OJ L 256/08, p. 5-11 Commission Regulation (EC) No 933/2008 of 23 September 2008 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the means of identification of animals

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/921 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE [meld under

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007

Kommisjonsvedtak av 27. august 2007 Important legal notice 2007/599/EC: Commission Decision of 27 August 2007 implementing Decision No 574/2007/EC of the European Parliament and of the Council as regards the adoption of strategic guidelines

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE Avtalepartene understreker viktigheten av at de nåværende

Detaljer