Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester"

Transkript

1 Rapporteringsinstruks for administrative data for analyseformål I. Rapport over utførte årsverk I denne rapporten skal det angis det antall årsverk ulike grupper av tilsatte har utført vedkommende år. En skal mao. summere alle utførte årsverk for den ulike tilsettingsgruppene. Det skal ikke være en status pr. en bestemt dato. Rapporten skal spesifiseres på: Utførte årsverk av fast tilsatte Utførte årsverk av midlertidig tilsatte Utførte årsverk av vikarer Utførte årsverk av tilsatte i bistillinger og pensjonister Utførte årsverk av lærlinger, vernepliktige, personell på arbeidsmarkedstiltak, hospitanter m.m. Videre skal det rapporteres på: Antall årsverk på permisjon med lønn Antall årsverk det er mottatt refusjon for sykepenger og fødsels- og adopsjonspenger for Antall årsverk det er mottatt refusjon for arbeidsmarkedstiltak for Årsverk finansiert ved andre inntekter /belastningsfullmakter Tabellen nedenfor viser tabelloppsettet: Utførte årverk Tilsettingsforhold Fast tilsatte Mildertidig tilsatte Vikarer Bistillinger, pensjonister Lærlinger, vernepliktige, personell på arebidsmarkedstiltak, hospitanter m.m. Sum Permisjoner med lønn Årsverk med refusjon for sykepenger, fødsels- og adposjonspenger Årsverk med refusjon for arbeidsmarkedstiltak Årverk finansiert ved andre intekter/belastningsfullmakter År II. Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester Det legges ikke opp til at virksomhetene må endre på kontoplanene sine. Statens kontoplan angitt i FINs rundskriv R-101 forutsettes fulgt som hittil. Vi regner med at det kan defineres relasjoner i virksomhetenes regnskapssystem mellom de relevante konti slik at en får ut regnskapsdata på de angitt rapporteringsparametrene. 1

2 For det tilfellet at en må definere relasjoner i regnskapssystemet mellom ulike poster/underposter, under-underposter og eventuell annen kontospesifikasjon, har vi ikke benyttet den tradisjonelle kodingen av postene som , 01.12, og lignende. Dette for å unngå mulige misforståelser mellom postinndelingen i statsregnskapet og våre rapporteringsparametrene. Dette er særlig aktuelt for rapportering av utgifter til kjøp av varer og tjenester der vi ikke går ned på underpostnivå, men vi har også gjort dette på lønnsutgifter. Vi har likevel forsøkt å kode rapporteringsparametrene slik at de skal være lett gjenkjennelige fra den ordinære statsregnskapskodingen. Følgende hovedskiller er viktige å belyse: A. Lønnsutgifter under post 01.1 B. Utgifter til kjøp av varer og tjenester under post 01.2 fordelt på: 1. Spesielle prosjekter/tiltak som er særegne for vedkommende virksomhet (benevnt særegen virksomhet ), 2. Løpende driftsmidler og -tjenester (benevnt "løpende driftsutgifter"), dvs utgifter til driftsmidler som anskaffes for å gjennomføre den løpende virksomheten gjennom året, 3. Utgifter til kjøp av investeringsmateriell og tjenester (benevnt "investeringer"). Dette gjelder materiell som skal listeføres/anleggsføres. C. Post 21 Spesielle driftsutgifter som skal nyttes til 1. Ordinær virksomhet, 2. Inntektsgivende oppdrag Bakgrunnen for å skille mellom B.1, B.2 og B.3 er for å kunne sammenlikne de "normale" løpende driftsutgiftene mellom virksomhetene med den antakelsen at disse utgiftene er noenlunde stabile fra år til år og er nær knyttet til antall tilsatt i virksomheten. De mer investeringspregede utgiftene antar vi vil variere fra år til år ettersom behovet for utskifting av materiell og utstyr oppstår. Større utgifter som er særegne for virksomheten, skal også skilles ut (B.1) for å gjøre sammenlikninger enklere og redusere behovet for forklaringer til tydelige avvik mellom virksomhetene. et skal rapporteres årlig fordelt på parametrene nedenfor. A Rapportering av lønnsutgifter under post 01.1 A.1 Stillinger A.1.1 Fast tilsatte Denne rapporteringsparameteren gjelder alle fast tilsatte i virksomheten og omfatter: nettolønn i henhold til lønnsregulativet (bruttolønn fratrukket pensjonsinnskudd og avsetning til opplæringsfond), eventuelle B-tillegg, lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, ferietillegg, gruppelivsforsikring. 2

3 I de tilfeller en fast tilsatte i virksomheten vikarierer/fungerer midlertidig i annen fast stilling mens vedkommende som er den egentlige stillingsinnehaver, er fraværende, enten fraværet skyldes tjenestelig fravær, ferie eller permisjon, skal lønnen til vikaren/den fungerende tas med under denne parameteren. Dersom en eksternt rekruttert person engasjeres i vikariatet etter den som fungerer i annen fast stilling, skal lønnen til dette vikariatet rapporteres under A.1.7. Også dersom en fast tilsatt fungerer midlertidig i annen stilling (f. eks. prosjektleder eller lignende), rapporteres lønnen under denne parameteren (A.1.1). A.1.3 Midlertidig tilsatte for minst 4 mndr. Dette gjelder lønn til eksternt rekruttert personell som er tilsatt midlertidig for minst 4 mndr. Parameteren omfatter: nettolønn i henhold til lønnsregulativet (bruttolønn fratrukket pensjonsinnskudd og avsetning til opplæringsfond), eventuelle b-tillegg lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. A.1.7 Vikarer Parameteren gjelder lønn til eksternt rekrutterte vikarer for fast tilsatt personell og eventuelt for personell tilsatt midlertidig for minst 4 mndr. Det gjelder: netto lønn i henhold til lønnsregulativet, eventuelle b-tillegg lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. A.1 8 Overtid Parameteren omfatter overtid for personell som er rapportert under A.1.1, A.1.3 og A.1.7. A.1.9 Tillegg Under denne parameteren rapporteres utgifter til eventuelle tillegg for personell som er rapportert under A.1.1, A.1.3 og A.1.7. Det gjelder ikke fungeringstillegg som rapporteres under A.1.1 eller b-tillegg som rapporteres sammen lønn til vedkommende tilsatt under A.1.1, A.1.3 eller A.1.7. Det gjelder følgende ordninger: DN: Faste tillegg for ubekvem arbeidstid under SNO. NP: o konto 5020 Arbeidsgodtgjørelse tokt/felt/ekspedisjoner. (FA/M), o konto 5050 Svalbardtillegg LYR (FA/M), o konto 5060 Arktisk tillegg NYÅ (FA/M), o konto 5061 Faste tillegg (FA/M), o konto 5092 Ferie ikke avviklet (FA/M) o konto 5093 Tokt/feltdager ikke avviklet (FA/M) SFT og PR: Vaktgodtgjørelse 3

4 A.2 Ekstrahjelp (midlertidige tilsatte for inntil 4 mndr.) Posten omfatter all lønnsutbetaling til eksternt rekruttert ekstrahjelp (midlertidig tilsatte for inntil 4 mndr. som må holdes adskilt fra det som rapporteres under A.1.3) dvs: fast lønn, lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser innenlands, overtid, feriegodtgjørelse, eventuelle tillegg, jf. A.1.9, gruppelivsforsikring. A.3 Bistillinger, pensjonister Deltidsstillinger skal rapporteres enten under A.1.1, A.1.3 eller A.2 avhengig av tilsettingsforholdet for de aktuelle arbeidstakerne. Parameteren omfatter all lønnsutbetaling (jf. kulepunktene under A.1.1) til personell i bistilling i virksomheten, dvs personell som har sin hovedstilling annet sted, samt pensjonister. Dette omfatter fast lønn, overtid, eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse og gruppelivsforsikring. A.4 Lærlinger, personell på arbeidsmarkedstiltak m. m. Posten omfatter alle lønnsutgifter, som lønn, overtid, feriegodtgjørelse, eventuelle tillegg, gruppelivsforsikring, knyttet til lærlinger, personell på arbeidsmarkedstiltak og sivilarbeidere. Dersom slikt personell blir lønnet fra A-etat med refusjon ved faktura fra A-etat, rapporteres utgiftene under B.2.9. Siviltjeneste faktureres fra Forsvaret og skal dermed rapporteres under B.2.9. A.5 Renholdspersonale Dette gjelder all lønnsutbetaling inkl. overtid, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring etc, til tilsatt renholdspersonale. A.6 Sakkyndig hjelp Dette gjelder lønn til ekstern sakkyndighjelp/konsulenter som virksomheten engasjerer og betaler lønn til og arbeidsgiveravgift for og trekker skatt. Det gjelder personer som ikke er selvstendig næringsdrivende eller tilsatt i privat firma. Denne parameteren må holdes adskilt fra B.2.5 Konsulenthjelp som omfatter betaling til konsulentfirma eller selvstendig næringsdrivende konsulenter. Et kjennetegn på forskjellen mellom disse ro parameterne er om virksomheten betaler arbeidsgiveravgift og trekker skatt eller om det betales merverdiavgift. Dersom det betales arbeidsgiveravgift og trekkes skatt, skal utgiften rapporteres under A.6. Dersom det betales merverdiavgift, skal utgiften rapporteres under B

5 A.7 Styrer, råd, utvalg Under denne parameteren rapporteres utgifter til møtegodtgjørelse (inkl. godtgjørelse for forberedelser) til medlemmer og sekretariat for styrer, råd og utvalg. Ved midlertidig tilsetting av eget sekretariat rapporteres utgiftene under A.1.3 eventuelt A.2 avhengig av varigheten av utvalgsarbeidet. A.8 Trygder, pensjon Parameteren omfatter arbeidsgiveravgift for alle som er/har vært tilsatte i virksomheten i rapporteringsperioden og er lønnet under post A.9 Refusjoner/merinntekter lønn Under denne parameteren rapporteres regnskapsførte inntekter som gir grunnlag for å overskride bevilgningen. Dette gjelder refusjoner fra trygdeverket for personell under sykefravær og fødselspermisjoner og eventuelle refusjoner fra A-etat for lærlinger og lignende. Det rapporterte beløpet skal tilsvare de inntektsførte refusjoner i regnskapet. Det skal skilles mellom: A.9.1 Refusjoner for sykefravær og fødsels- og adopsjonspermisjoner A.9.2 Refusjoner for arbeidsmarkedstiltak A.9.3 Andre inntekter/belastningsfullmakter Mal for rapportering av A Lønnsutgifter under post 01.1 A.1 Stillinger A.1.1 Fast tilsatt personell A.1.3 Midlertidig tilsatte for minst 4 mndr A.1.7 Vikarer A.1.8 Overtid A.1.9 Tillegg Sum A1 Stillinger 0 A.2 Ekstrahjelp (midlertidig tilsatte for inntil 4 mndr) A.3 Bistillinger, pensjonister A.4 Lærlinger, personell på arbiidsmarkedstiltak m.m. A.5 Renholdspersonale A.6 Sakkyndige A.7 Styrer, råd, utvalg A.8 Trygder, pensjon A.9 Refusjon/merinntekter lønn A.9.1 Refusjon for fødselspermisjon og sykefravær ved faste stillinger A.9.2 Refusjon for fødselspermisjon og sykefravær ved midlertidige stillinger over 4 mndr. A.9.2 Andre refusjoner Sum A.9 Refusjoner/merinntekter lønn 0 B Rapportering av utgifter til kjøp av varer og tjenester under post

6 B.1 Særegen virksomhet Dette gjelder utgifter som er særegne for enkelte virksomheter som bør skilles ut for å gjøre en sammenlikning enklest mulig. Ved å skille ut slike utgifter forventes det at en slipper å forklare at avvik kan skyldes virksomhet som er særegne for virksomheten. Dette gjelder utgifter ved: DN: Midler som stilles til fylkesmannsembetenes disposisjon. NP: Drift av Lance SFT: o Midler som stilles til fylkesmannsembetenes disposisjon o Miljøstatus og drift av felles ikt-systemer for miljøvernforvaltningen Parameteren omfatter materiell uansett om det listeføres eller ikke samt eventuelle konsulenttjenester, jf. omtalen under B.2.5, knyttet til de ovennevnte formål/funksjoner. B.2 Løpende driftsutgifter (som må skilles fra B.1 og B.3) Dette gjelder følgende utgifter: B.2.1 IKT-utgifter Dette omfatter alle løpende kjøp av varer og tjenester som er nødvendige for å opprettholde den løpende driften av IKT-anlegget. Det gjelder: anskaffelser som ikke listeføres/anleggsføres uansett verdi, vedlikeholdskontrakter knyttet til driften av IKT-anlegget, både maskinvare og programvare, konsulenthjelp til drift av IKT-anlegget. B.2.3 Innlandsreiser Denne parameteren omfatter alle innlandsreiser inkl. drosjer, men ikke reiser i forbindelse med kompetanseutvikling (jf. B.2.5). B.2.4 Utlandsreiser Denne parameteren omfatter alle utgifter knyttet til utlandsreiser, men ikke reiser i tilknytning til kompetanseutvikling (jf. B.2.5). B.2.5 Konsulenthjelp Denne rapporteringsparameteren omfatter post og gjelder kjøp av konsulenttjenester. Konsulenttjenester i forbindelse med drift og investeringer i IKT-anlegget skal rapporteres B.2.1, under B.3.1 eller eventuelt B.1 avhengig av om konsulenttjenestene er knytte til særegen virksomhet, løpende drift eller investeringer, jf. omtale av de nevnte parametrene. Det vises også til omtale av A.6 Sakkyndig hjelp. Utgiftene under denne parameteren skal i tillegg spesifiseres som angitt i C.1, jf. også mal for rapportering til slutt i dette skrivet B.2.6 Kompetanseutvikling 6

7 Dette gjelder kurs, konferanser, seminarer, veiledning, coaching osv. der formålet er kompetanseutvikling for enkeltpersoner eller grupper. Alle utgifter knyttet til slike tiltak skal også rapporteres under denne parameteren. Parameteren skal spesifiseres på: B Kompetanseutviklingstiltak Som omfatter: studie- og kurs-/konferanseavgifter, honorarer til eventuelle lærere/foredragsholdere etc. Merk at dersom vedkommende er selvstendig næringsdrivende, belastet utgiften post 01.25, mens post 01 belastes dersom virksomheten trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift for vedkommende. Utgiftene rapporteres uansett under denne parameteren, utgifter til litteratur, foiler, kopiering og lignende. B Andre utgifter ved kompetanseutvikling Som omfatter: reise- og oppholdsutgifter ved kompetanseutviklingstiltak leie av lokaler ved tiltak i egen regi B.2.7 Husleie Parameteren omfatter kun virksomhetens husleie. Eventuelle andre utgifter til drift av bygninger skal rapporteres under B.2.9 nedenfor B.2.9 Andre driftsutgifter Dette blir en "sekkepost" for alle andre drifteutgifter enn de som er spesifisert ovenfor under B.2 eller i B.1 og B.3. Bl. a. skal yrkesskadeforsikring rapporteres under denne parameteren. B.3 Investeringer B.3.1 IKT-investeringer (jf. B.1 og B.2.6) Dette gjelder anskaffelser av ikt-materiell som listeføres (anleggsføres). Posten omfatter også utgifter til ny program- og maskinvare, samt eventuell konsulenthjelp ved installasjon av ny maskin- og programvare, jf. omtalen under B.2.5. B.3.2 Andre investeringer (jf. B.1) Denne posten omfatter all annet kjøp av materiell og utstyr som skal listeføres (anleggsføres), som ikke føres under B.1 eller B.3.1. Tabellen nedenfor angir mal for rapportering av utgifter under B Post 01.2 Kjøp av varer og tjenester. 7

8 Mal for rapportering av B Utgifter til kjøp av varer og tjenester under post 01.2 B.1 DN Særegen virksomhet, spesifiseres på: Midler til fylkesmennenes disposisjon Sum B.1 DN B.1 NP Særegen virksomhet, spesifiseres på: Drift av Lance Sum B.1 NP B.1 SFT Særegen virksomhet, spesifiseres på: Midler til fylkesmennenes disposisjon Miljøstatus og drift av felles ikt-systmer Sum B.1 SFT B.2 Løpende driftsutgifter B.2.1 IKT-utgifter B.2.3 Innenlandsreiser B.2.4 Utenlandsreiser B.2.5 Konsulenthjelp; for alle utenom NP og PR: se også egen rapportmal nedenfor B.2.6 Kompetanseutvikling B Kompetanseutviklingstiltak B Andre utgifter ved kompetanseutvikling Sum B.2.6 B.2.7 Husleie B.2.9 Andre driftsutgifter Sum B.2 B.3 Investeringer B.3.1 IKT-investeringer B.3.2 Andre investeringer Sum B.3 Sum B C Post 21 Spesielle driftsutgifter, tidsavgrensede miljøvernfaglige prosjekter/tiltak og inntektsgivende virksomhet Post 21 skal i utgangspunktet benyttes til tidsavgrensede faglige prosjekter/tiltak. Under NP omfatter posten aktiviteten i Antarktis. SFT føres i tillegg til faglige prosjekter/tiltak under posten fra 2006, også utgifter ved akutte beredskapstiltak. Disse utgiftene anses som "ordinære" og føres under: Lønn og godtgjørelser, ordinært. Dette omfatter alle lønnsutgifter knyttet til personell som er midlertidig tilsatt for å arbeide med konkrete prosjekter/tiltak som ikke er inntektsgivende. Det gjelder fast lønn, overtid, eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring Varer og tjenester, ordinært, og Trygder (arbeidsgiveravgift) knyttet til ordinær virksomhet. Post 21 kan også omfatte inntektsgivende oppdragsvirksomhet. Utgiftene ved dette føres under: 8

9 21.12 Lønn og godtgjørelser, oppdrag. Dette omfatter alle lønnsutgifter knyttet til personell som utfører inntektsgivende oppdrag, inkl. overtid og eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. Sammen med utgiftene under post skal disse utgiftene tillagt arbeidsgiveravgift tilsvare inntektene knyttet til oppdragsvirksomhet som er ført på virksomhetens inntektskapittel Varer og tjenester, oppdrag, og Trygder (arbeidsgiveravgift) knyttet til inntektsgivende virksomhet. Merk at virksomheten kan føre lønnsutgifter knyttet til inntektsgivende oppdrag under 01.1 og den underposten som passer i forhold til vedkommende tilsettingsforhold. Dette vil være særlig aktuelt dersom den inntektsgivende virksomheten er en ordinær løpende virksomhet som utføres av fast tilsatt personell. For rapporteringsformål er inndeling i underposter ikke særlig hensiktmessig utom for den inntektsgivende virksomhet som vi inntil videre ikke har behov for å spesifiseres nærmere, jf. C.2 nedenfor. For den ordinære virksomheten vil det være mer interessant å ha en inndeling etter formål eller tiltak. En slik inndeling vil imidlertid variere fra virksomhet til virksomhet avhengig av virksomhetens formål og art. C.1 Ordinær virksomhet. Det avtales nærmere med den enkelte virksomhet hvordan denne parameteren skal spesifiseres. Det er likevel fastsatt følgende: Den enkelte virksomhet skal spesifisere utgiftene på følgende måte: C.1.1 Lønn inkl. arbeidsgiveravgift ved ordinær virksomhet til egne tilsatte som utfører oppdrag etc. Lønn defineres som angitt i A.1 A.6 i samsvar med tilsettingsforholdet for det personell som får sin lønn ført under denne parameteren. C.1.2 Driftsutgifter ved ordinære virksomhet som utføres av egne tilsatte. Dette gjelder alle andre utgifter ved oppdragene enn det som er ført under C.1.1. C.1 skal også spesifisere på følgende måte: DN: Drift av Kongsvoll og Songli, Oppdrag til fylkemannsembetene Øvrige utgifter spesifiseres på miljøvernforvaltningens resultatmål angitt i St.prp. nr. 1. NP: Konto 3730 Drift av Troll helårsstasjon Konto 3740 Sommerekspedisjon Konto 3742 Fartøytransport Konto 3744 Transport landtrasé Shelf Troll Konto 3740 Veiprosjekt Shelf Troll Konto 3748 Ekspedisjons-/operasjonsledelse, sikkerhet, beredskap Konto 3752 Dromlan flyplass Konto (samlet) Forskning Konto (samlet) Kontingenter og reiser 9

10 RA: Forvaltningsstøtte Databaser og lignende Metode-og kunnskapsutvikling/fou Informasjon og diverse internasjonalt Istandsetting og konservering Diverse SFT: Akutt beredskap - farlig avfall Innovasjon miljøteknologi Lokalt klimaarbeid EUs vanndirektiv For øvrig spesifiseres på miljøvernforvaltningens resultatmål angitt i St.prp. nr. 1. C.2 Inntektsgivende oppdrag Utgiftene rapporteres på følgende parametere: C.2.1 Lønnsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift inntektsgivende oppdrag definert som i A.1 A.6 i samsvar med tilsettingsforholdet for det personell som får sin lønn ført under denne parameteren. C.2.2 Kjøp av varer og tjenester ved inntektsgivende oppdrag som omfatter alle andre utgifter enn dem som rapporters under C.2.1. Tabellen nedenfor angir mal for rapportering under C Post 21 Spesielle driftsutgifter. Mal for rapportering av C Utgifter under post 21 C.1 Post 21, utgifter knyttet til ordinær virksomhet C.1.1 Lønn ved faglige oppdrag/tiltak inkl. arb avgift C.1.2 Kjøp av varer og tjenester ved faglige oppdrag/tiltak Sum C.1 C.2 Post 21, utgifter knyttet til inntektsgivende oppdragsvirksomhet C.2.1 Lønnutgifter inkl. arbeidsgiveravgift C.2.2 Kjøp av varer og tjenester Sum C.2 Mal for samlet rapportering av B.2.5 Konsulenthjelp og C.1 Ordinær virksomhet under post

11 DN Spesifikasjon av Fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens B.2.5 arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Spesifikasjon av CDrift av Kongsvoll og Sognli Oppdrag til fylkesmannsembetene Rest fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Sum C.1 NP Spesifikasjon av CDrift av Troll helårsstasjon Sommerekspedisjon Fartøytransport Veiprosjekt iskanten - Troll Ekspedisjons-/operasjonsledelse, sikkerhet, beredskap Dromlan - flyplass Forskning Kontingenter og reiser Sum C.1 RA Spesifikasjon av BForvaltningsstøtte Databaser og lignende Metode- og kunnskapsutvikling/fou Informasjon og diverse internajsonalt arbeid Istandsetting og konservering Diverse Sum B.2.5 og C.1 hver for seg SFT Spesifikasjon av Fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens B.2.5 arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Spesifikasjon av Akutt beredskap - farlig avfall Innovasjon - miljøteknologi Lokalt klimaarbeid EUs rammedirektiv for vann Rest fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Sum C.1 11

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER 0320111 Stillinger 03201111 Faste stillinger 03201113 Midlertidige stillinger 03201117 Vikarer 03201118 Overtid 0320112 Ekstrahjelp 03201122

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Rundskriv. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Utgått

Rundskriv. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Utgått Rundskriv Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan 1 Bestemmelser og formål... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Statens kontoplan inndeling...

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 25

Statlig RegnskapsStandard 25 Statlig RegnskapsStandard 25 Ytelser til ansatte Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av lønn... 3 Nettolønn i staten... 3 Fast og variabel lønn...

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak: Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

120400 Nordisk institutt for sjørett

120400 Nordisk institutt for sjørett Sted 120400 Nordisk institutt for sjørett Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -1 615 515 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader 933 000 3964 UiOs egenandel

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER OG FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold 1 FORMÅL OG FASTE OPPGAVER FOR UTVALGENE 3 1.1 Foreldreutvalget for barnehager

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter

Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter Vedlegg til tildelingsbrevet nærmere retningslinjer, krav til rapportering og oversikt over fullmakter 1 Nærmere retningslinjer for disponering av bevilgninger De bevilgninger som blir stilt til rådighet,

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 12/3261 Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar 1. Innledning Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 MOELV Deres ref Vår ref Dato 14/3654-15.12.14 Tildelingsbrev 2015 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 TT-type Betalbar Snu fortegn Trekkgrunnlag skatt A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder

Detaljer