Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester"

Transkript

1 Rapporteringsinstruks for administrative data for analyseformål I. Rapport over utførte årsverk I denne rapporten skal det angis det antall årsverk ulike grupper av tilsatte har utført vedkommende år. En skal mao. summere alle utførte årsverk for den ulike tilsettingsgruppene. Det skal ikke være en status pr. en bestemt dato. Rapporten skal spesifiseres på: Utførte årsverk av fast tilsatte Utførte årsverk av midlertidig tilsatte Utførte årsverk av vikarer Utførte årsverk av tilsatte i bistillinger og pensjonister Utførte årsverk av lærlinger, vernepliktige, personell på arbeidsmarkedstiltak, hospitanter m.m. Videre skal det rapporteres på: Antall årsverk på permisjon med lønn Antall årsverk det er mottatt refusjon for sykepenger og fødsels- og adopsjonspenger for Antall årsverk det er mottatt refusjon for arbeidsmarkedstiltak for Årsverk finansiert ved andre inntekter /belastningsfullmakter Tabellen nedenfor viser tabelloppsettet: Utførte årverk Tilsettingsforhold Fast tilsatte Mildertidig tilsatte Vikarer Bistillinger, pensjonister Lærlinger, vernepliktige, personell på arebidsmarkedstiltak, hospitanter m.m. Sum Permisjoner med lønn Årsverk med refusjon for sykepenger, fødsels- og adposjonspenger Årsverk med refusjon for arbeidsmarkedstiltak Årverk finansiert ved andre intekter/belastningsfullmakter År II. Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester Det legges ikke opp til at virksomhetene må endre på kontoplanene sine. Statens kontoplan angitt i FINs rundskriv R-101 forutsettes fulgt som hittil. Vi regner med at det kan defineres relasjoner i virksomhetenes regnskapssystem mellom de relevante konti slik at en får ut regnskapsdata på de angitt rapporteringsparametrene. 1

2 For det tilfellet at en må definere relasjoner i regnskapssystemet mellom ulike poster/underposter, under-underposter og eventuell annen kontospesifikasjon, har vi ikke benyttet den tradisjonelle kodingen av postene som , 01.12, og lignende. Dette for å unngå mulige misforståelser mellom postinndelingen i statsregnskapet og våre rapporteringsparametrene. Dette er særlig aktuelt for rapportering av utgifter til kjøp av varer og tjenester der vi ikke går ned på underpostnivå, men vi har også gjort dette på lønnsutgifter. Vi har likevel forsøkt å kode rapporteringsparametrene slik at de skal være lett gjenkjennelige fra den ordinære statsregnskapskodingen. Følgende hovedskiller er viktige å belyse: A. Lønnsutgifter under post 01.1 B. Utgifter til kjøp av varer og tjenester under post 01.2 fordelt på: 1. Spesielle prosjekter/tiltak som er særegne for vedkommende virksomhet (benevnt særegen virksomhet ), 2. Løpende driftsmidler og -tjenester (benevnt "løpende driftsutgifter"), dvs utgifter til driftsmidler som anskaffes for å gjennomføre den løpende virksomheten gjennom året, 3. Utgifter til kjøp av investeringsmateriell og tjenester (benevnt "investeringer"). Dette gjelder materiell som skal listeføres/anleggsføres. C. Post 21 Spesielle driftsutgifter som skal nyttes til 1. Ordinær virksomhet, 2. Inntektsgivende oppdrag Bakgrunnen for å skille mellom B.1, B.2 og B.3 er for å kunne sammenlikne de "normale" løpende driftsutgiftene mellom virksomhetene med den antakelsen at disse utgiftene er noenlunde stabile fra år til år og er nær knyttet til antall tilsatt i virksomheten. De mer investeringspregede utgiftene antar vi vil variere fra år til år ettersom behovet for utskifting av materiell og utstyr oppstår. Større utgifter som er særegne for virksomheten, skal også skilles ut (B.1) for å gjøre sammenlikninger enklere og redusere behovet for forklaringer til tydelige avvik mellom virksomhetene. et skal rapporteres årlig fordelt på parametrene nedenfor. A Rapportering av lønnsutgifter under post 01.1 A.1 Stillinger A.1.1 Fast tilsatte Denne rapporteringsparameteren gjelder alle fast tilsatte i virksomheten og omfatter: nettolønn i henhold til lønnsregulativet (bruttolønn fratrukket pensjonsinnskudd og avsetning til opplæringsfond), eventuelle B-tillegg, lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, ferietillegg, gruppelivsforsikring. 2

3 I de tilfeller en fast tilsatte i virksomheten vikarierer/fungerer midlertidig i annen fast stilling mens vedkommende som er den egentlige stillingsinnehaver, er fraværende, enten fraværet skyldes tjenestelig fravær, ferie eller permisjon, skal lønnen til vikaren/den fungerende tas med under denne parameteren. Dersom en eksternt rekruttert person engasjeres i vikariatet etter den som fungerer i annen fast stilling, skal lønnen til dette vikariatet rapporteres under A.1.7. Også dersom en fast tilsatt fungerer midlertidig i annen stilling (f. eks. prosjektleder eller lignende), rapporteres lønnen under denne parameteren (A.1.1). A.1.3 Midlertidig tilsatte for minst 4 mndr. Dette gjelder lønn til eksternt rekruttert personell som er tilsatt midlertidig for minst 4 mndr. Parameteren omfatter: nettolønn i henhold til lønnsregulativet (bruttolønn fratrukket pensjonsinnskudd og avsetning til opplæringsfond), eventuelle b-tillegg lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. A.1.7 Vikarer Parameteren gjelder lønn til eksternt rekrutterte vikarer for fast tilsatt personell og eventuelt for personell tilsatt midlertidig for minst 4 mndr. Det gjelder: netto lønn i henhold til lønnsregulativet, eventuelle b-tillegg lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. A.1 8 Overtid Parameteren omfatter overtid for personell som er rapportert under A.1.1, A.1.3 og A.1.7. A.1.9 Tillegg Under denne parameteren rapporteres utgifter til eventuelle tillegg for personell som er rapportert under A.1.1, A.1.3 og A.1.7. Det gjelder ikke fungeringstillegg som rapporteres under A.1.1 eller b-tillegg som rapporteres sammen lønn til vedkommende tilsatt under A.1.1, A.1.3 eller A.1.7. Det gjelder følgende ordninger: DN: Faste tillegg for ubekvem arbeidstid under SNO. NP: o konto 5020 Arbeidsgodtgjørelse tokt/felt/ekspedisjoner. (FA/M), o konto 5050 Svalbardtillegg LYR (FA/M), o konto 5060 Arktisk tillegg NYÅ (FA/M), o konto 5061 Faste tillegg (FA/M), o konto 5092 Ferie ikke avviklet (FA/M) o konto 5093 Tokt/feltdager ikke avviklet (FA/M) SFT og PR: Vaktgodtgjørelse 3

4 A.2 Ekstrahjelp (midlertidige tilsatte for inntil 4 mndr.) Posten omfatter all lønnsutbetaling til eksternt rekruttert ekstrahjelp (midlertidig tilsatte for inntil 4 mndr. som må holdes adskilt fra det som rapporteres under A.1.3) dvs: fast lønn, lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser innenlands, overtid, feriegodtgjørelse, eventuelle tillegg, jf. A.1.9, gruppelivsforsikring. A.3 Bistillinger, pensjonister Deltidsstillinger skal rapporteres enten under A.1.1, A.1.3 eller A.2 avhengig av tilsettingsforholdet for de aktuelle arbeidstakerne. Parameteren omfatter all lønnsutbetaling (jf. kulepunktene under A.1.1) til personell i bistilling i virksomheten, dvs personell som har sin hovedstilling annet sted, samt pensjonister. Dette omfatter fast lønn, overtid, eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse og gruppelivsforsikring. A.4 Lærlinger, personell på arbeidsmarkedstiltak m. m. Posten omfatter alle lønnsutgifter, som lønn, overtid, feriegodtgjørelse, eventuelle tillegg, gruppelivsforsikring, knyttet til lærlinger, personell på arbeidsmarkedstiltak og sivilarbeidere. Dersom slikt personell blir lønnet fra A-etat med refusjon ved faktura fra A-etat, rapporteres utgiftene under B.2.9. Siviltjeneste faktureres fra Forsvaret og skal dermed rapporteres under B.2.9. A.5 Renholdspersonale Dette gjelder all lønnsutbetaling inkl. overtid, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring etc, til tilsatt renholdspersonale. A.6 Sakkyndig hjelp Dette gjelder lønn til ekstern sakkyndighjelp/konsulenter som virksomheten engasjerer og betaler lønn til og arbeidsgiveravgift for og trekker skatt. Det gjelder personer som ikke er selvstendig næringsdrivende eller tilsatt i privat firma. Denne parameteren må holdes adskilt fra B.2.5 Konsulenthjelp som omfatter betaling til konsulentfirma eller selvstendig næringsdrivende konsulenter. Et kjennetegn på forskjellen mellom disse ro parameterne er om virksomheten betaler arbeidsgiveravgift og trekker skatt eller om det betales merverdiavgift. Dersom det betales arbeidsgiveravgift og trekkes skatt, skal utgiften rapporteres under A.6. Dersom det betales merverdiavgift, skal utgiften rapporteres under B

5 A.7 Styrer, råd, utvalg Under denne parameteren rapporteres utgifter til møtegodtgjørelse (inkl. godtgjørelse for forberedelser) til medlemmer og sekretariat for styrer, råd og utvalg. Ved midlertidig tilsetting av eget sekretariat rapporteres utgiftene under A.1.3 eventuelt A.2 avhengig av varigheten av utvalgsarbeidet. A.8 Trygder, pensjon Parameteren omfatter arbeidsgiveravgift for alle som er/har vært tilsatte i virksomheten i rapporteringsperioden og er lønnet under post A.9 Refusjoner/merinntekter lønn Under denne parameteren rapporteres regnskapsførte inntekter som gir grunnlag for å overskride bevilgningen. Dette gjelder refusjoner fra trygdeverket for personell under sykefravær og fødselspermisjoner og eventuelle refusjoner fra A-etat for lærlinger og lignende. Det rapporterte beløpet skal tilsvare de inntektsførte refusjoner i regnskapet. Det skal skilles mellom: A.9.1 Refusjoner for sykefravær og fødsels- og adopsjonspermisjoner A.9.2 Refusjoner for arbeidsmarkedstiltak A.9.3 Andre inntekter/belastningsfullmakter Mal for rapportering av A Lønnsutgifter under post 01.1 A.1 Stillinger A.1.1 Fast tilsatt personell A.1.3 Midlertidig tilsatte for minst 4 mndr A.1.7 Vikarer A.1.8 Overtid A.1.9 Tillegg Sum A1 Stillinger 0 A.2 Ekstrahjelp (midlertidig tilsatte for inntil 4 mndr) A.3 Bistillinger, pensjonister A.4 Lærlinger, personell på arbiidsmarkedstiltak m.m. A.5 Renholdspersonale A.6 Sakkyndige A.7 Styrer, råd, utvalg A.8 Trygder, pensjon A.9 Refusjon/merinntekter lønn A.9.1 Refusjon for fødselspermisjon og sykefravær ved faste stillinger A.9.2 Refusjon for fødselspermisjon og sykefravær ved midlertidige stillinger over 4 mndr. A.9.2 Andre refusjoner Sum A.9 Refusjoner/merinntekter lønn 0 B Rapportering av utgifter til kjøp av varer og tjenester under post

6 B.1 Særegen virksomhet Dette gjelder utgifter som er særegne for enkelte virksomheter som bør skilles ut for å gjøre en sammenlikning enklest mulig. Ved å skille ut slike utgifter forventes det at en slipper å forklare at avvik kan skyldes virksomhet som er særegne for virksomheten. Dette gjelder utgifter ved: DN: Midler som stilles til fylkesmannsembetenes disposisjon. NP: Drift av Lance SFT: o Midler som stilles til fylkesmannsembetenes disposisjon o Miljøstatus og drift av felles ikt-systemer for miljøvernforvaltningen Parameteren omfatter materiell uansett om det listeføres eller ikke samt eventuelle konsulenttjenester, jf. omtalen under B.2.5, knyttet til de ovennevnte formål/funksjoner. B.2 Løpende driftsutgifter (som må skilles fra B.1 og B.3) Dette gjelder følgende utgifter: B.2.1 IKT-utgifter Dette omfatter alle løpende kjøp av varer og tjenester som er nødvendige for å opprettholde den løpende driften av IKT-anlegget. Det gjelder: anskaffelser som ikke listeføres/anleggsføres uansett verdi, vedlikeholdskontrakter knyttet til driften av IKT-anlegget, både maskinvare og programvare, konsulenthjelp til drift av IKT-anlegget. B.2.3 Innlandsreiser Denne parameteren omfatter alle innlandsreiser inkl. drosjer, men ikke reiser i forbindelse med kompetanseutvikling (jf. B.2.5). B.2.4 Utlandsreiser Denne parameteren omfatter alle utgifter knyttet til utlandsreiser, men ikke reiser i tilknytning til kompetanseutvikling (jf. B.2.5). B.2.5 Konsulenthjelp Denne rapporteringsparameteren omfatter post og gjelder kjøp av konsulenttjenester. Konsulenttjenester i forbindelse med drift og investeringer i IKT-anlegget skal rapporteres B.2.1, under B.3.1 eller eventuelt B.1 avhengig av om konsulenttjenestene er knytte til særegen virksomhet, løpende drift eller investeringer, jf. omtale av de nevnte parametrene. Det vises også til omtale av A.6 Sakkyndig hjelp. Utgiftene under denne parameteren skal i tillegg spesifiseres som angitt i C.1, jf. også mal for rapportering til slutt i dette skrivet B.2.6 Kompetanseutvikling 6

7 Dette gjelder kurs, konferanser, seminarer, veiledning, coaching osv. der formålet er kompetanseutvikling for enkeltpersoner eller grupper. Alle utgifter knyttet til slike tiltak skal også rapporteres under denne parameteren. Parameteren skal spesifiseres på: B Kompetanseutviklingstiltak Som omfatter: studie- og kurs-/konferanseavgifter, honorarer til eventuelle lærere/foredragsholdere etc. Merk at dersom vedkommende er selvstendig næringsdrivende, belastet utgiften post 01.25, mens post 01 belastes dersom virksomheten trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift for vedkommende. Utgiftene rapporteres uansett under denne parameteren, utgifter til litteratur, foiler, kopiering og lignende. B Andre utgifter ved kompetanseutvikling Som omfatter: reise- og oppholdsutgifter ved kompetanseutviklingstiltak leie av lokaler ved tiltak i egen regi B.2.7 Husleie Parameteren omfatter kun virksomhetens husleie. Eventuelle andre utgifter til drift av bygninger skal rapporteres under B.2.9 nedenfor B.2.9 Andre driftsutgifter Dette blir en "sekkepost" for alle andre drifteutgifter enn de som er spesifisert ovenfor under B.2 eller i B.1 og B.3. Bl. a. skal yrkesskadeforsikring rapporteres under denne parameteren. B.3 Investeringer B.3.1 IKT-investeringer (jf. B.1 og B.2.6) Dette gjelder anskaffelser av ikt-materiell som listeføres (anleggsføres). Posten omfatter også utgifter til ny program- og maskinvare, samt eventuell konsulenthjelp ved installasjon av ny maskin- og programvare, jf. omtalen under B.2.5. B.3.2 Andre investeringer (jf. B.1) Denne posten omfatter all annet kjøp av materiell og utstyr som skal listeføres (anleggsføres), som ikke føres under B.1 eller B.3.1. Tabellen nedenfor angir mal for rapportering av utgifter under B Post 01.2 Kjøp av varer og tjenester. 7

8 Mal for rapportering av B Utgifter til kjøp av varer og tjenester under post 01.2 B.1 DN Særegen virksomhet, spesifiseres på: Midler til fylkesmennenes disposisjon Sum B.1 DN B.1 NP Særegen virksomhet, spesifiseres på: Drift av Lance Sum B.1 NP B.1 SFT Særegen virksomhet, spesifiseres på: Midler til fylkesmennenes disposisjon Miljøstatus og drift av felles ikt-systmer Sum B.1 SFT B.2 Løpende driftsutgifter B.2.1 IKT-utgifter B.2.3 Innenlandsreiser B.2.4 Utenlandsreiser B.2.5 Konsulenthjelp; for alle utenom NP og PR: se også egen rapportmal nedenfor B.2.6 Kompetanseutvikling B Kompetanseutviklingstiltak B Andre utgifter ved kompetanseutvikling Sum B.2.6 B.2.7 Husleie B.2.9 Andre driftsutgifter Sum B.2 B.3 Investeringer B.3.1 IKT-investeringer B.3.2 Andre investeringer Sum B.3 Sum B C Post 21 Spesielle driftsutgifter, tidsavgrensede miljøvernfaglige prosjekter/tiltak og inntektsgivende virksomhet Post 21 skal i utgangspunktet benyttes til tidsavgrensede faglige prosjekter/tiltak. Under NP omfatter posten aktiviteten i Antarktis. SFT føres i tillegg til faglige prosjekter/tiltak under posten fra 2006, også utgifter ved akutte beredskapstiltak. Disse utgiftene anses som "ordinære" og føres under: Lønn og godtgjørelser, ordinært. Dette omfatter alle lønnsutgifter knyttet til personell som er midlertidig tilsatt for å arbeide med konkrete prosjekter/tiltak som ikke er inntektsgivende. Det gjelder fast lønn, overtid, eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring Varer og tjenester, ordinært, og Trygder (arbeidsgiveravgift) knyttet til ordinær virksomhet. Post 21 kan også omfatte inntektsgivende oppdragsvirksomhet. Utgiftene ved dette føres under: 8

9 21.12 Lønn og godtgjørelser, oppdrag. Dette omfatter alle lønnsutgifter knyttet til personell som utfører inntektsgivende oppdrag, inkl. overtid og eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. Sammen med utgiftene under post skal disse utgiftene tillagt arbeidsgiveravgift tilsvare inntektene knyttet til oppdragsvirksomhet som er ført på virksomhetens inntektskapittel Varer og tjenester, oppdrag, og Trygder (arbeidsgiveravgift) knyttet til inntektsgivende virksomhet. Merk at virksomheten kan føre lønnsutgifter knyttet til inntektsgivende oppdrag under 01.1 og den underposten som passer i forhold til vedkommende tilsettingsforhold. Dette vil være særlig aktuelt dersom den inntektsgivende virksomheten er en ordinær løpende virksomhet som utføres av fast tilsatt personell. For rapporteringsformål er inndeling i underposter ikke særlig hensiktmessig utom for den inntektsgivende virksomhet som vi inntil videre ikke har behov for å spesifiseres nærmere, jf. C.2 nedenfor. For den ordinære virksomheten vil det være mer interessant å ha en inndeling etter formål eller tiltak. En slik inndeling vil imidlertid variere fra virksomhet til virksomhet avhengig av virksomhetens formål og art. C.1 Ordinær virksomhet. Det avtales nærmere med den enkelte virksomhet hvordan denne parameteren skal spesifiseres. Det er likevel fastsatt følgende: Den enkelte virksomhet skal spesifisere utgiftene på følgende måte: C.1.1 Lønn inkl. arbeidsgiveravgift ved ordinær virksomhet til egne tilsatte som utfører oppdrag etc. Lønn defineres som angitt i A.1 A.6 i samsvar med tilsettingsforholdet for det personell som får sin lønn ført under denne parameteren. C.1.2 Driftsutgifter ved ordinære virksomhet som utføres av egne tilsatte. Dette gjelder alle andre utgifter ved oppdragene enn det som er ført under C.1.1. C.1 skal også spesifisere på følgende måte: DN: Drift av Kongsvoll og Songli, Oppdrag til fylkemannsembetene Øvrige utgifter spesifiseres på miljøvernforvaltningens resultatmål angitt i St.prp. nr. 1. NP: Konto 3730 Drift av Troll helårsstasjon Konto 3740 Sommerekspedisjon Konto 3742 Fartøytransport Konto 3744 Transport landtrasé Shelf Troll Konto 3740 Veiprosjekt Shelf Troll Konto 3748 Ekspedisjons-/operasjonsledelse, sikkerhet, beredskap Konto 3752 Dromlan flyplass Konto (samlet) Forskning Konto (samlet) Kontingenter og reiser 9

10 RA: Forvaltningsstøtte Databaser og lignende Metode-og kunnskapsutvikling/fou Informasjon og diverse internasjonalt Istandsetting og konservering Diverse SFT: Akutt beredskap - farlig avfall Innovasjon miljøteknologi Lokalt klimaarbeid EUs vanndirektiv For øvrig spesifiseres på miljøvernforvaltningens resultatmål angitt i St.prp. nr. 1. C.2 Inntektsgivende oppdrag Utgiftene rapporteres på følgende parametere: C.2.1 Lønnsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift inntektsgivende oppdrag definert som i A.1 A.6 i samsvar med tilsettingsforholdet for det personell som får sin lønn ført under denne parameteren. C.2.2 Kjøp av varer og tjenester ved inntektsgivende oppdrag som omfatter alle andre utgifter enn dem som rapporters under C.2.1. Tabellen nedenfor angir mal for rapportering under C Post 21 Spesielle driftsutgifter. Mal for rapportering av C Utgifter under post 21 C.1 Post 21, utgifter knyttet til ordinær virksomhet C.1.1 Lønn ved faglige oppdrag/tiltak inkl. arb avgift C.1.2 Kjøp av varer og tjenester ved faglige oppdrag/tiltak Sum C.1 C.2 Post 21, utgifter knyttet til inntektsgivende oppdragsvirksomhet C.2.1 Lønnutgifter inkl. arbeidsgiveravgift C.2.2 Kjøp av varer og tjenester Sum C.2 Mal for samlet rapportering av B.2.5 Konsulenthjelp og C.1 Ordinær virksomhet under post

11 DN Spesifikasjon av Fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens B.2.5 arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Spesifikasjon av CDrift av Kongsvoll og Sognli Oppdrag til fylkesmannsembetene Rest fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Sum C.1 NP Spesifikasjon av CDrift av Troll helårsstasjon Sommerekspedisjon Fartøytransport Veiprosjekt iskanten - Troll Ekspedisjons-/operasjonsledelse, sikkerhet, beredskap Dromlan - flyplass Forskning Kontingenter og reiser Sum C.1 RA Spesifikasjon av BForvaltningsstøtte Databaser og lignende Metode- og kunnskapsutvikling/fou Informasjon og diverse internajsonalt arbeid Istandsetting og konservering Diverse Sum B.2.5 og C.1 hver for seg SFT Spesifikasjon av Fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens B.2.5 arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Spesifikasjon av Akutt beredskap - farlig avfall Innovasjon - miljøteknologi Lokalt klimaarbeid EUs rammedirektiv for vann Rest fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Sum C.1 11

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER 0320111 Stillinger 03201111 Faste stillinger 03201113 Midlertidige stillinger 03201117 Vikarer 03201118 Overtid 0320112 Ekstrahjelp 03201122

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Rundskriv. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Utgått

Rundskriv. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Utgått Rundskriv Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan 1 Bestemmelser og formål... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Statens kontoplan inndeling...

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002

OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-2/2002 Deres ref Vår ref Dato 02/411 C TS 29.01.2002 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 2002 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

R-1/ /4236 TS/ISa

R-1/ /4236 TS/ISa Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2005 04/4236 TS/ISa 27.01.2005 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2005 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Innovasjonsprosjekt i næringslivet Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Innovasjonsprosjekt i næringslivet Denne veiledningen gjelder søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet og eventuelt andre søknadstyper med tilsvarende

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE

Nr. Vår ref Dato R-2/ /236 C TS/GFE Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2013 13/236 C TS/GFE 22.01.2013 Overføring av ubrukt bevilgning til 2013 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger.

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-9/2003 om årsavslutning av 2003 regnskapet, pkt 3.4 om overføring av ubrukte bevilgninger. Rundskriv Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-1/2004 04/212 TS/sin 26.1.2004 OVERFØRING AV UBRUKT BEVILGNING TIL 2004 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR

Statsbudsjettet tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5794-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - ICR 1. INNLEDNING Kommunal-

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

120400 Nordisk institutt for sjørett

120400 Nordisk institutt for sjørett Sted 120400 Nordisk institutt for sjørett Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -1 615 515 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader 933 000 3964 UiOs egenandel

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Utgått. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Rundskriv R-101

Utgått. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Rundskriv R-101 Rundskriv R-101 Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan Fastsatt 30. april 2004 april 2004 Side 2 1 Bestemmelser og formål... 4 1.1 Innledning...

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS

Nr. Vår ref Dato R-2/ /5751 TS Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-2/2016 15/5751 TS 20.01.2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 1 Innledning Det vises til Finansdepartementets rundskriv

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 25

Statlig RegnskapsStandard 25 Statlig RegnskapsStandard 25 Ytelser til ansatte Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av lønn... 3 Nettolønn i staten... 3 Fast og variabel lønn...

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Utgått. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Rundskriv R-101

Utgått. Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan. Rundskriv R-101 Rundskriv R-101 Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner - statens kontoplan Fastsatt 21. desember 2005 1 Bestemmelser og formål... 3 1.1 Innledning... 3 1.2

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak: Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Høringsuttalelse ny standard kontoplan i Staten, Universitetet i Stavanger. Linje 3 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer.

Høringsuttalelse ny standard kontoplan i Staten, Universitetet i Stavanger. Linje 3 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer. Høringsuttalelse ny standard kontoplan i Staten, Universitetet i Stavanger UiS har vært 1 av 10 piloter i periodiseringsprosjektet og kan derfor vise til flere års erfaring bruk av nåværende kontoplan

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

R /4148 C Pab/ Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-118 16/4148 C Pab/ 20.10.2016 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 1. Innledning

Detaljer

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde

Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket. Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Presentasjon av siste endringer i økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Seniorrådgiver Helge Moe Spildrejorde Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten Kapittel 4 Kapittel 5-8 Kapittel

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner

Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner Rundskriv R-101 til Samtlige departementer Statsministerens kontor Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner Fastsatt 16. november 2012

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE Ikke-kommunale barnehager kan søke om midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknaden vil bli

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 25

Statlig RegnskapsStandard 25 Statlig RegnskapsStandard 25 Ytelser til ansatte Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av lønn... 3 Fast og variabel lønn... 3 Feriepenger... 4

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEM. Deres ref Vår ref Dato 10/ /THV

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEM. Deres ref Vår ref Dato 10/ /THV DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEM ''S,1-N-',ISDEPARTEM,JT T Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Arkivnr. C 3 2 C Deres ref Vår ref Dato 10/2740 200900759-/THV 06.09.2010 Høringsbrev -

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Endelig ramme Økonomiforum

Endelig ramme Økonomiforum Endelig ramme 212 Økonomiforum 14.1.11 Endelig ramme 212 Foreløpig budsjettfordeling, vedtatt i FS Statsbudsjett 212 Endring i satser for forskning og utdanning Ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner

Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner Rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner Fastsatt 25. november 2010 Forord Rundskriv R-101 utgitt i desember 2005 erstattet

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer