Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester"

Transkript

1 Rapporteringsinstruks for administrative data for analyseformål I. Rapport over utførte årsverk I denne rapporten skal det angis det antall årsverk ulike grupper av tilsatte har utført vedkommende år. En skal mao. summere alle utførte årsverk for den ulike tilsettingsgruppene. Det skal ikke være en status pr. en bestemt dato. Rapporten skal spesifiseres på: Utførte årsverk av fast tilsatte Utførte årsverk av midlertidig tilsatte Utførte årsverk av vikarer Utførte årsverk av tilsatte i bistillinger og pensjonister Utførte årsverk av lærlinger, vernepliktige, personell på arbeidsmarkedstiltak, hospitanter m.m. Videre skal det rapporteres på: Antall årsverk på permisjon med lønn Antall årsverk det er mottatt refusjon for sykepenger og fødsels- og adopsjonspenger for Antall årsverk det er mottatt refusjon for arbeidsmarkedstiltak for Årsverk finansiert ved andre inntekter /belastningsfullmakter Tabellen nedenfor viser tabelloppsettet: Utførte årverk Tilsettingsforhold Fast tilsatte Mildertidig tilsatte Vikarer Bistillinger, pensjonister Lærlinger, vernepliktige, personell på arebidsmarkedstiltak, hospitanter m.m. Sum Permisjoner med lønn Årsverk med refusjon for sykepenger, fødsels- og adposjonspenger Årsverk med refusjon for arbeidsmarkedstiltak Årverk finansiert ved andre intekter/belastningsfullmakter År II. Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester Det legges ikke opp til at virksomhetene må endre på kontoplanene sine. Statens kontoplan angitt i FINs rundskriv R-101 forutsettes fulgt som hittil. Vi regner med at det kan defineres relasjoner i virksomhetenes regnskapssystem mellom de relevante konti slik at en får ut regnskapsdata på de angitt rapporteringsparametrene. 1

2 For det tilfellet at en må definere relasjoner i regnskapssystemet mellom ulike poster/underposter, under-underposter og eventuell annen kontospesifikasjon, har vi ikke benyttet den tradisjonelle kodingen av postene som , 01.12, og lignende. Dette for å unngå mulige misforståelser mellom postinndelingen i statsregnskapet og våre rapporteringsparametrene. Dette er særlig aktuelt for rapportering av utgifter til kjøp av varer og tjenester der vi ikke går ned på underpostnivå, men vi har også gjort dette på lønnsutgifter. Vi har likevel forsøkt å kode rapporteringsparametrene slik at de skal være lett gjenkjennelige fra den ordinære statsregnskapskodingen. Følgende hovedskiller er viktige å belyse: A. Lønnsutgifter under post 01.1 B. Utgifter til kjøp av varer og tjenester under post 01.2 fordelt på: 1. Spesielle prosjekter/tiltak som er særegne for vedkommende virksomhet (benevnt særegen virksomhet ), 2. Løpende driftsmidler og -tjenester (benevnt "løpende driftsutgifter"), dvs utgifter til driftsmidler som anskaffes for å gjennomføre den løpende virksomheten gjennom året, 3. Utgifter til kjøp av investeringsmateriell og tjenester (benevnt "investeringer"). Dette gjelder materiell som skal listeføres/anleggsføres. C. Post 21 Spesielle driftsutgifter som skal nyttes til 1. Ordinær virksomhet, 2. Inntektsgivende oppdrag Bakgrunnen for å skille mellom B.1, B.2 og B.3 er for å kunne sammenlikne de "normale" løpende driftsutgiftene mellom virksomhetene med den antakelsen at disse utgiftene er noenlunde stabile fra år til år og er nær knyttet til antall tilsatt i virksomheten. De mer investeringspregede utgiftene antar vi vil variere fra år til år ettersom behovet for utskifting av materiell og utstyr oppstår. Større utgifter som er særegne for virksomheten, skal også skilles ut (B.1) for å gjøre sammenlikninger enklere og redusere behovet for forklaringer til tydelige avvik mellom virksomhetene. et skal rapporteres årlig fordelt på parametrene nedenfor. A Rapportering av lønnsutgifter under post 01.1 A.1 Stillinger A.1.1 Fast tilsatte Denne rapporteringsparameteren gjelder alle fast tilsatte i virksomheten og omfatter: nettolønn i henhold til lønnsregulativet (bruttolønn fratrukket pensjonsinnskudd og avsetning til opplæringsfond), eventuelle B-tillegg, lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, ferietillegg, gruppelivsforsikring. 2

3 I de tilfeller en fast tilsatte i virksomheten vikarierer/fungerer midlertidig i annen fast stilling mens vedkommende som er den egentlige stillingsinnehaver, er fraværende, enten fraværet skyldes tjenestelig fravær, ferie eller permisjon, skal lønnen til vikaren/den fungerende tas med under denne parameteren. Dersom en eksternt rekruttert person engasjeres i vikariatet etter den som fungerer i annen fast stilling, skal lønnen til dette vikariatet rapporteres under A.1.7. Også dersom en fast tilsatt fungerer midlertidig i annen stilling (f. eks. prosjektleder eller lignende), rapporteres lønnen under denne parameteren (A.1.1). A.1.3 Midlertidig tilsatte for minst 4 mndr. Dette gjelder lønn til eksternt rekruttert personell som er tilsatt midlertidig for minst 4 mndr. Parameteren omfatter: nettolønn i henhold til lønnsregulativet (bruttolønn fratrukket pensjonsinnskudd og avsetning til opplæringsfond), eventuelle b-tillegg lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. A.1.7 Vikarer Parameteren gjelder lønn til eksternt rekrutterte vikarer for fast tilsatt personell og eventuelt for personell tilsatt midlertidig for minst 4 mndr. Det gjelder: netto lønn i henhold til lønnsregulativet, eventuelle b-tillegg lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. A.1 8 Overtid Parameteren omfatter overtid for personell som er rapportert under A.1.1, A.1.3 og A.1.7. A.1.9 Tillegg Under denne parameteren rapporteres utgifter til eventuelle tillegg for personell som er rapportert under A.1.1, A.1.3 og A.1.7. Det gjelder ikke fungeringstillegg som rapporteres under A.1.1 eller b-tillegg som rapporteres sammen lønn til vedkommende tilsatt under A.1.1, A.1.3 eller A.1.7. Det gjelder følgende ordninger: DN: Faste tillegg for ubekvem arbeidstid under SNO. NP: o konto 5020 Arbeidsgodtgjørelse tokt/felt/ekspedisjoner. (FA/M), o konto 5050 Svalbardtillegg LYR (FA/M), o konto 5060 Arktisk tillegg NYÅ (FA/M), o konto 5061 Faste tillegg (FA/M), o konto 5092 Ferie ikke avviklet (FA/M) o konto 5093 Tokt/feltdager ikke avviklet (FA/M) SFT og PR: Vaktgodtgjørelse 3

4 A.2 Ekstrahjelp (midlertidige tilsatte for inntil 4 mndr.) Posten omfatter all lønnsutbetaling til eksternt rekruttert ekstrahjelp (midlertidig tilsatte for inntil 4 mndr. som må holdes adskilt fra det som rapporteres under A.1.3) dvs: fast lønn, lønn for pålagt arbeid under fritid ved tjenestereiser innenlands, overtid, feriegodtgjørelse, eventuelle tillegg, jf. A.1.9, gruppelivsforsikring. A.3 Bistillinger, pensjonister Deltidsstillinger skal rapporteres enten under A.1.1, A.1.3 eller A.2 avhengig av tilsettingsforholdet for de aktuelle arbeidstakerne. Parameteren omfatter all lønnsutbetaling (jf. kulepunktene under A.1.1) til personell i bistilling i virksomheten, dvs personell som har sin hovedstilling annet sted, samt pensjonister. Dette omfatter fast lønn, overtid, eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse og gruppelivsforsikring. A.4 Lærlinger, personell på arbeidsmarkedstiltak m. m. Posten omfatter alle lønnsutgifter, som lønn, overtid, feriegodtgjørelse, eventuelle tillegg, gruppelivsforsikring, knyttet til lærlinger, personell på arbeidsmarkedstiltak og sivilarbeidere. Dersom slikt personell blir lønnet fra A-etat med refusjon ved faktura fra A-etat, rapporteres utgiftene under B.2.9. Siviltjeneste faktureres fra Forsvaret og skal dermed rapporteres under B.2.9. A.5 Renholdspersonale Dette gjelder all lønnsutbetaling inkl. overtid, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring etc, til tilsatt renholdspersonale. A.6 Sakkyndig hjelp Dette gjelder lønn til ekstern sakkyndighjelp/konsulenter som virksomheten engasjerer og betaler lønn til og arbeidsgiveravgift for og trekker skatt. Det gjelder personer som ikke er selvstendig næringsdrivende eller tilsatt i privat firma. Denne parameteren må holdes adskilt fra B.2.5 Konsulenthjelp som omfatter betaling til konsulentfirma eller selvstendig næringsdrivende konsulenter. Et kjennetegn på forskjellen mellom disse ro parameterne er om virksomheten betaler arbeidsgiveravgift og trekker skatt eller om det betales merverdiavgift. Dersom det betales arbeidsgiveravgift og trekkes skatt, skal utgiften rapporteres under A.6. Dersom det betales merverdiavgift, skal utgiften rapporteres under B

5 A.7 Styrer, råd, utvalg Under denne parameteren rapporteres utgifter til møtegodtgjørelse (inkl. godtgjørelse for forberedelser) til medlemmer og sekretariat for styrer, råd og utvalg. Ved midlertidig tilsetting av eget sekretariat rapporteres utgiftene under A.1.3 eventuelt A.2 avhengig av varigheten av utvalgsarbeidet. A.8 Trygder, pensjon Parameteren omfatter arbeidsgiveravgift for alle som er/har vært tilsatte i virksomheten i rapporteringsperioden og er lønnet under post A.9 Refusjoner/merinntekter lønn Under denne parameteren rapporteres regnskapsførte inntekter som gir grunnlag for å overskride bevilgningen. Dette gjelder refusjoner fra trygdeverket for personell under sykefravær og fødselspermisjoner og eventuelle refusjoner fra A-etat for lærlinger og lignende. Det rapporterte beløpet skal tilsvare de inntektsførte refusjoner i regnskapet. Det skal skilles mellom: A.9.1 Refusjoner for sykefravær og fødsels- og adopsjonspermisjoner A.9.2 Refusjoner for arbeidsmarkedstiltak A.9.3 Andre inntekter/belastningsfullmakter Mal for rapportering av A Lønnsutgifter under post 01.1 A.1 Stillinger A.1.1 Fast tilsatt personell A.1.3 Midlertidig tilsatte for minst 4 mndr A.1.7 Vikarer A.1.8 Overtid A.1.9 Tillegg Sum A1 Stillinger 0 A.2 Ekstrahjelp (midlertidig tilsatte for inntil 4 mndr) A.3 Bistillinger, pensjonister A.4 Lærlinger, personell på arbiidsmarkedstiltak m.m. A.5 Renholdspersonale A.6 Sakkyndige A.7 Styrer, råd, utvalg A.8 Trygder, pensjon A.9 Refusjon/merinntekter lønn A.9.1 Refusjon for fødselspermisjon og sykefravær ved faste stillinger A.9.2 Refusjon for fødselspermisjon og sykefravær ved midlertidige stillinger over 4 mndr. A.9.2 Andre refusjoner Sum A.9 Refusjoner/merinntekter lønn 0 B Rapportering av utgifter til kjøp av varer og tjenester under post

6 B.1 Særegen virksomhet Dette gjelder utgifter som er særegne for enkelte virksomheter som bør skilles ut for å gjøre en sammenlikning enklest mulig. Ved å skille ut slike utgifter forventes det at en slipper å forklare at avvik kan skyldes virksomhet som er særegne for virksomheten. Dette gjelder utgifter ved: DN: Midler som stilles til fylkesmannsembetenes disposisjon. NP: Drift av Lance SFT: o Midler som stilles til fylkesmannsembetenes disposisjon o Miljøstatus og drift av felles ikt-systemer for miljøvernforvaltningen Parameteren omfatter materiell uansett om det listeføres eller ikke samt eventuelle konsulenttjenester, jf. omtalen under B.2.5, knyttet til de ovennevnte formål/funksjoner. B.2 Løpende driftsutgifter (som må skilles fra B.1 og B.3) Dette gjelder følgende utgifter: B.2.1 IKT-utgifter Dette omfatter alle løpende kjøp av varer og tjenester som er nødvendige for å opprettholde den løpende driften av IKT-anlegget. Det gjelder: anskaffelser som ikke listeføres/anleggsføres uansett verdi, vedlikeholdskontrakter knyttet til driften av IKT-anlegget, både maskinvare og programvare, konsulenthjelp til drift av IKT-anlegget. B.2.3 Innlandsreiser Denne parameteren omfatter alle innlandsreiser inkl. drosjer, men ikke reiser i forbindelse med kompetanseutvikling (jf. B.2.5). B.2.4 Utlandsreiser Denne parameteren omfatter alle utgifter knyttet til utlandsreiser, men ikke reiser i tilknytning til kompetanseutvikling (jf. B.2.5). B.2.5 Konsulenthjelp Denne rapporteringsparameteren omfatter post og gjelder kjøp av konsulenttjenester. Konsulenttjenester i forbindelse med drift og investeringer i IKT-anlegget skal rapporteres B.2.1, under B.3.1 eller eventuelt B.1 avhengig av om konsulenttjenestene er knytte til særegen virksomhet, løpende drift eller investeringer, jf. omtale av de nevnte parametrene. Det vises også til omtale av A.6 Sakkyndig hjelp. Utgiftene under denne parameteren skal i tillegg spesifiseres som angitt i C.1, jf. også mal for rapportering til slutt i dette skrivet B.2.6 Kompetanseutvikling 6

7 Dette gjelder kurs, konferanser, seminarer, veiledning, coaching osv. der formålet er kompetanseutvikling for enkeltpersoner eller grupper. Alle utgifter knyttet til slike tiltak skal også rapporteres under denne parameteren. Parameteren skal spesifiseres på: B Kompetanseutviklingstiltak Som omfatter: studie- og kurs-/konferanseavgifter, honorarer til eventuelle lærere/foredragsholdere etc. Merk at dersom vedkommende er selvstendig næringsdrivende, belastet utgiften post 01.25, mens post 01 belastes dersom virksomheten trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift for vedkommende. Utgiftene rapporteres uansett under denne parameteren, utgifter til litteratur, foiler, kopiering og lignende. B Andre utgifter ved kompetanseutvikling Som omfatter: reise- og oppholdsutgifter ved kompetanseutviklingstiltak leie av lokaler ved tiltak i egen regi B.2.7 Husleie Parameteren omfatter kun virksomhetens husleie. Eventuelle andre utgifter til drift av bygninger skal rapporteres under B.2.9 nedenfor B.2.9 Andre driftsutgifter Dette blir en "sekkepost" for alle andre drifteutgifter enn de som er spesifisert ovenfor under B.2 eller i B.1 og B.3. Bl. a. skal yrkesskadeforsikring rapporteres under denne parameteren. B.3 Investeringer B.3.1 IKT-investeringer (jf. B.1 og B.2.6) Dette gjelder anskaffelser av ikt-materiell som listeføres (anleggsføres). Posten omfatter også utgifter til ny program- og maskinvare, samt eventuell konsulenthjelp ved installasjon av ny maskin- og programvare, jf. omtalen under B.2.5. B.3.2 Andre investeringer (jf. B.1) Denne posten omfatter all annet kjøp av materiell og utstyr som skal listeføres (anleggsføres), som ikke føres under B.1 eller B.3.1. Tabellen nedenfor angir mal for rapportering av utgifter under B Post 01.2 Kjøp av varer og tjenester. 7

8 Mal for rapportering av B Utgifter til kjøp av varer og tjenester under post 01.2 B.1 DN Særegen virksomhet, spesifiseres på: Midler til fylkesmennenes disposisjon Sum B.1 DN B.1 NP Særegen virksomhet, spesifiseres på: Drift av Lance Sum B.1 NP B.1 SFT Særegen virksomhet, spesifiseres på: Midler til fylkesmennenes disposisjon Miljøstatus og drift av felles ikt-systmer Sum B.1 SFT B.2 Løpende driftsutgifter B.2.1 IKT-utgifter B.2.3 Innenlandsreiser B.2.4 Utenlandsreiser B.2.5 Konsulenthjelp; for alle utenom NP og PR: se også egen rapportmal nedenfor B.2.6 Kompetanseutvikling B Kompetanseutviklingstiltak B Andre utgifter ved kompetanseutvikling Sum B.2.6 B.2.7 Husleie B.2.9 Andre driftsutgifter Sum B.2 B.3 Investeringer B.3.1 IKT-investeringer B.3.2 Andre investeringer Sum B.3 Sum B C Post 21 Spesielle driftsutgifter, tidsavgrensede miljøvernfaglige prosjekter/tiltak og inntektsgivende virksomhet Post 21 skal i utgangspunktet benyttes til tidsavgrensede faglige prosjekter/tiltak. Under NP omfatter posten aktiviteten i Antarktis. SFT føres i tillegg til faglige prosjekter/tiltak under posten fra 2006, også utgifter ved akutte beredskapstiltak. Disse utgiftene anses som "ordinære" og føres under: Lønn og godtgjørelser, ordinært. Dette omfatter alle lønnsutgifter knyttet til personell som er midlertidig tilsatt for å arbeide med konkrete prosjekter/tiltak som ikke er inntektsgivende. Det gjelder fast lønn, overtid, eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring Varer og tjenester, ordinært, og Trygder (arbeidsgiveravgift) knyttet til ordinær virksomhet. Post 21 kan også omfatte inntektsgivende oppdragsvirksomhet. Utgiftene ved dette føres under: 8

9 21.12 Lønn og godtgjørelser, oppdrag. Dette omfatter alle lønnsutgifter knyttet til personell som utfører inntektsgivende oppdrag, inkl. overtid og eventuelle tillegg, feriegodtgjørelse, gruppelivsforsikring. Sammen med utgiftene under post skal disse utgiftene tillagt arbeidsgiveravgift tilsvare inntektene knyttet til oppdragsvirksomhet som er ført på virksomhetens inntektskapittel Varer og tjenester, oppdrag, og Trygder (arbeidsgiveravgift) knyttet til inntektsgivende virksomhet. Merk at virksomheten kan føre lønnsutgifter knyttet til inntektsgivende oppdrag under 01.1 og den underposten som passer i forhold til vedkommende tilsettingsforhold. Dette vil være særlig aktuelt dersom den inntektsgivende virksomheten er en ordinær løpende virksomhet som utføres av fast tilsatt personell. For rapporteringsformål er inndeling i underposter ikke særlig hensiktmessig utom for den inntektsgivende virksomhet som vi inntil videre ikke har behov for å spesifiseres nærmere, jf. C.2 nedenfor. For den ordinære virksomheten vil det være mer interessant å ha en inndeling etter formål eller tiltak. En slik inndeling vil imidlertid variere fra virksomhet til virksomhet avhengig av virksomhetens formål og art. C.1 Ordinær virksomhet. Det avtales nærmere med den enkelte virksomhet hvordan denne parameteren skal spesifiseres. Det er likevel fastsatt følgende: Den enkelte virksomhet skal spesifisere utgiftene på følgende måte: C.1.1 Lønn inkl. arbeidsgiveravgift ved ordinær virksomhet til egne tilsatte som utfører oppdrag etc. Lønn defineres som angitt i A.1 A.6 i samsvar med tilsettingsforholdet for det personell som får sin lønn ført under denne parameteren. C.1.2 Driftsutgifter ved ordinære virksomhet som utføres av egne tilsatte. Dette gjelder alle andre utgifter ved oppdragene enn det som er ført under C.1.1. C.1 skal også spesifisere på følgende måte: DN: Drift av Kongsvoll og Songli, Oppdrag til fylkemannsembetene Øvrige utgifter spesifiseres på miljøvernforvaltningens resultatmål angitt i St.prp. nr. 1. NP: Konto 3730 Drift av Troll helårsstasjon Konto 3740 Sommerekspedisjon Konto 3742 Fartøytransport Konto 3744 Transport landtrasé Shelf Troll Konto 3740 Veiprosjekt Shelf Troll Konto 3748 Ekspedisjons-/operasjonsledelse, sikkerhet, beredskap Konto 3752 Dromlan flyplass Konto (samlet) Forskning Konto (samlet) Kontingenter og reiser 9

10 RA: Forvaltningsstøtte Databaser og lignende Metode-og kunnskapsutvikling/fou Informasjon og diverse internasjonalt Istandsetting og konservering Diverse SFT: Akutt beredskap - farlig avfall Innovasjon miljøteknologi Lokalt klimaarbeid EUs vanndirektiv For øvrig spesifiseres på miljøvernforvaltningens resultatmål angitt i St.prp. nr. 1. C.2 Inntektsgivende oppdrag Utgiftene rapporteres på følgende parametere: C.2.1 Lønnsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift inntektsgivende oppdrag definert som i A.1 A.6 i samsvar med tilsettingsforholdet for det personell som får sin lønn ført under denne parameteren. C.2.2 Kjøp av varer og tjenester ved inntektsgivende oppdrag som omfatter alle andre utgifter enn dem som rapporters under C.2.1. Tabellen nedenfor angir mal for rapportering under C Post 21 Spesielle driftsutgifter. Mal for rapportering av C Utgifter under post 21 C.1 Post 21, utgifter knyttet til ordinær virksomhet C.1.1 Lønn ved faglige oppdrag/tiltak inkl. arb avgift C.1.2 Kjøp av varer og tjenester ved faglige oppdrag/tiltak Sum C.1 C.2 Post 21, utgifter knyttet til inntektsgivende oppdragsvirksomhet C.2.1 Lønnutgifter inkl. arbeidsgiveravgift C.2.2 Kjøp av varer og tjenester Sum C.2 Mal for samlet rapportering av B.2.5 Konsulenthjelp og C.1 Ordinær virksomhet under post

11 DN Spesifikasjon av Fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens B.2.5 arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Spesifikasjon av CDrift av Kongsvoll og Sognli Oppdrag til fylkesmannsembetene Rest fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Sum C.1 NP Spesifikasjon av CDrift av Troll helårsstasjon Sommerekspedisjon Fartøytransport Veiprosjekt iskanten - Troll Ekspedisjons-/operasjonsledelse, sikkerhet, beredskap Dromlan - flyplass Forskning Kontingenter og reiser Sum C.1 RA Spesifikasjon av BForvaltningsstøtte Databaser og lignende Metode- og kunnskapsutvikling/fou Informasjon og diverse internajsonalt arbeid Istandsetting og konservering Diverse Sum B.2.5 og C.1 hver for seg SFT Spesifikasjon av Fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens B.2.5 arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Spesifikasjon av Akutt beredskap - farlig avfall Innovasjon - miljøteknologi Lokalt klimaarbeid EUs rammedirektiv for vann Rest fordelt i henhold til miljøvernforvaltningens arbeidsmål i St.prp. nr. 1 Sum C.1 11

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2 Oppbygging av notatet...2 Overordnet om

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 12/3261 Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar 1. Innledning Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE

LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE LØNNSAVTALE FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 01.05.2014-30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: A. HOVEDAVTALE... 4 B. LØNNSAVTALE FOR FRIKIRKEN... 7 1. BASIS FOR LØNNSAVTALEN... 7 2. GRUPPERING AV STILLINGER...

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen (HK-AAF)... 2 Del II Overenskomst... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn...

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer