Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder"

Transkript

1 Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art Art med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Foderspridare Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4.1 Personlig säkerhet 4.2 Användning och skötsel av maskiner 4.3 Elsäkerhet 5 ÖVERSIKTSBILD 6 MONTERING 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Föreskrifter 7.2 Symboler och skyltar på maskinen 8 HANDHAVANDE 8.1 Allmänt 8.2 Funktioner 8.3 Förberedelser inför användning 8.4 Användning 9 SERVICE OCH UNDERHÅLL 9.1 Underhållsschema 9.2 Problemlösning 10 EL-AVFALL 1. INTRODUKTION Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage 2. TEKNISKA DATA Art. nr , Spänning: V Batteri: V/7Ah (medföljer ej). Varvtal, obelastad: rpm (+/- 10 %) Varvtal, belastad: rpm (+/- 10 %) Isoleringsklass: II Skyddsklass: IPX0 Mått: x 205 x 270 mm Vikt: ,8 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Produkten är tänkt att användas som foderspridare för jakt, fiske och viltvård. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Ta hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Foderspridarens riskavstånd är 30 meter. Skyddsglasögon måste bäras vid all hantering av foderspridare. Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Långt hår, använd mössa eller knyt upp håret. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Håll uppsikt över barn så att de inte leker med produkten. Produkten är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Inte heller av barn eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är övervakade eller har instruerats om användningen av apparaten. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet Biltema Nordic Services AB 2

3 4.2 Användning och skötsel av maskiner Använd ej en defekt produkt. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast produkten för avsett användningsområde. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när produkten inte används. Rengör och serva produkten regelbundet. 4.3 Elsäkerhet Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 5. ÖVERSIKTSBILD Foderspridare Packning Tratt Skyddsgaller Hållare Spridartallrik Motor Behållare Styrenhet Hållare för solceller Solceller Biltema Nordic Services AB

4 6. MONTERING Följ kopplingsschemat och koppla den svarta änden av kabeln till den svarta anslutningen på batteriet och den röda änden av kabeln till den röda anslutningen på batteriet. Röd Motor Svart Batteri Orange Blå Vit Brun Styrenhet Solcellspanel 8. HANDHAVANDE 8.1 Allmänt Batteri 12V, 7Ah (medföljer ej). Använd batteri från Biltema med artikelnummer eller Arbetstemperatur Rekommenderad arbetstemperatur: 0 C till 50 C. Vid -5 C kan displayen bli otydlig, men systemet fungerar ändå som det ska. Bara byt gamla batteriet mot nytt. Vill man ändå ändra i displayen, värm timern i varmt utrymme i ett antal minuter och manövrera när siffrorna syns igen. 8.2 Funktioner 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Föreskrifter Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Håll säkert avstånd när foderspridaren matar/kastar ut foder. Foderspridaren ska endast användas i vildmark. Stoppa inte in fingrarna genom gallret då strömmen är tillkopplad. Om fodertallriken börjar rotera kan allvarliga personskador uppstå. 7.2 Symboler och skyltar på maskinen 8.3 Förberedelser inför användning Installation Foderspridaren bör placeras minst 1,8 m över marken. Vi rekommenderar dock en höjd på över 2 m. Foderspridaren måste placeras stadigt, t.ex. genom upphängning i en trefot. Om trefot används måste denna stå stadigt, vara gjord av kraftigt material och monteras samman av en erfaren person. Solcellsladdaren har en 50 cm lång sladd, vilket gör det möjligt att placera solcellsladdaren på en lämplig plats högre än foderspridaren så att damm och mjöl inte lägger sig på solcellerna och därmed förhindrar uppladdning. 8.4 Användning Bruksanvisning, timer Anslut batterikablarna till ett batteri. Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne. OBS! När strömmen är påslagen ska två prickar blinka på displayen. Om inte så sker, koppla bort batterikablarna i en minut och anslut dem sedan igen. Om strömmen slås av försvinner alla inställningar och dessa måste ställas in igen när strömmen slås på. För att kunna spara inställningar även när batteriet kopplas från kan man montera ett litiumbatteri CR2032 (ingår ej) till minnet. Om inställningarna inte går att spara behöver batteriet bytas Biltema Nordic Services AB 4

5 Ställ klockan 1. När batteriet är inkopplat, ställ in rätt tid med "HR" och "MIN"-knapparna. 2. Ställ in klockslag och spridningstid för intervall Tryck på "PROG" knappen. Ställ in önskat klockslag för det första intervallet med HR och MIN. 4. Tryck på PROG igen. Ställ in önskad spridningstid för det aktuella intervallet (0 60 sekunder) med "HR" och "MIN". Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in fler intervall (1 6). Varvtalsreglering Tryck och håll inne "PROG" knappen tills "MO- TOR SPEED" visas. Använd "HR" och "MIN" knapparna för att välja önskat motorvarvtal. Det finns tre varvtal att välja mellan: 25 %, 50 % och 100 %. Systemtest Tryck på TEST. Motorn börjar gå på ett högt varvtal. (VARNING: Timern börjar räkna ner 10 sekunder innan den startar. Avlägsna dig från foderspridaren under tiden om den är laddad med foder.) 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9.1 Underhållsschema Foderspridaren bör rengöras regelbundet så att inga blockeringar uppstår. Om någon del av foderspridaren går sönder får delen endast ersättas av reservdelar från tillverkaren. 9.2 Problemlösning Om foderspridaren skulle stanna, t.ex. på grund av en blockering måste strömmen kopplas från innan man försöker lösa problemet. Därefter kan sedan blockeringen avlägsnas. Strömmen kopplas därefter på igen och funktionen kan testas. Vid eventuella reparationer får endast originalreservdelar användas. 10. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Rensa minnet Tryck och håll ned knapparna "PROG", "HR" och "MIN" i 5 sekunder för att återställa alla inställningar. Batteri och solcellsindikator Röd lampa tänds och börjar blinka snabbare och snabbare i en minut före start. Avlägsna dig från foderspridaren under denna tid. När solcellspanelen laddar blinkar grönt ljus Biltema Nordic Services AB

6 Foringsautomat Innhold 1 INNLEDNING 2 TEKNISKE DATA 3 BRUKSOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 4.1 Personlig sikkerhet 4.2 Bruk og stell av maskiner 4.3 Elsikkerhet 5 OVERSIKTSBILDE 6 MONTERING 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Forskrifter 7.2 Symboler og skilt på maskinen 8 HÅNDTERING 8.1 Generelt 8.2 Funksjoner 8.3 Forberedelser før bruk 8.4 Bruk 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Vedlikeholdsskjema 9.2 Problemløsning 10 EE-AVFALL 1 INNLEDNING Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. 2 TEKNISKE DATA Art. nr , Spenning: V Batteri: V/7Ah (medfølger ikke) Turtall, ubelastet: rpm (+/- 10 %) Turtall, belastet: rpm (+/- 10 %) Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IPX0 Mål: x 205 x 270 mm Vekt: ,8 kg 3 BRUKSOMRÅDE Produktet er ment å brukes som foringsautomat for jakt, fiske og viltpleie. 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ta hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der produktet brukes. 4.1 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Foringsautomatens risikoavstand er 30 meter. Bruk alltid vernebriller ved håndtering av foringsautomat. Vær spesielt oppmerksom på produktets advarselsymboler. Bruk ikke produktet dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Dersom du har langt hår, bruk lue, eller bind opp håret. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. Hold tilsyn med barn slik at de ikke leker med produktet. Produktet er ikke beregnet for bruk av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne og heller ikke av barn eller personer med manglende erfaring og kunnskap, med mindre dette skjer under tilsyn eller de har blitt instruert om bruken av apparatet. La aldri det at du er vant med produktet føre til uforsiktighet Biltema Nordic Services AB 6

7 4.2 Bruk og stell Bruk ikke et defekt produkt. Lever det inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk produktet kun for tiltenkt bruksområde. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen før service og reparasjon eller når produktet ikke er i bruk. Rengjør og utfør service på produktet jevnlig. 4.3 Elsikkerhet Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av kvalifisert elektriker. 5 OVERSIKTSBILDE Pakning Trakt Holder Foringsautomat Beskyttelsesgitter Spredertallerken Beholder Motor Styreenhet Holder for solceller Solceller Biltema Nordic Services AB

8 6 MONTERING Følg koblingsskjemaet og koble den sorte enden av kabelen til den sorte tilkoblingen på batteriet og den røde enden av kabelen til den røde tilkoblingen på batteriet. Rød Motor Sort Batteri Oransje Blå Hvit Brun 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Styreenhet Solcellepanel 7.1 Forskrifter Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle deler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Hold sikker avstand når foringsautomaten mater/kaster ut for. Foringsautomaten skal kun brukes i villmark. Stikk ikke fingrene inn gjennom gitteret når strømmen er tilkoblet. Dersom fortallerken begynner å rotere, kan det oppstå alvorlig personskade. 7.2 Symboler og skilt på maskinen 8 HÅNDTERING 8.1 Generelt Batteri 12 V, 7 Ah (medfølger ikke). Bruk batteri fra Biltema med artikkelnummer eller Arbeidstemperatur Anbefalt arbeidstemperatur: 0 C til 50 C. Ved -5 C kan displayet bli utydelig, men systemet fungerer likevel som det skal. Erstatt det gamle batteriet med et nytt. Dersom noe skal endres i displayet, varm timeren i et varmt rom i noen minutter, og utfør operasjonen når tallene blir synlige igjen. 8.2 Funksjoner 8.3 Forberedelser før bruk Installasjon Foringsautomaten bør plasseres minst 1,8 m over bakken. Det beste er en høyde på over 2 m. Foringsautomaten må plasseres stabilt, f.eks. ved opphenging i en trefot. Om trefot brukes, må denne stå stødig, være laget av kraftig materiale og monteres av en erfaren person. Solcelleladeren har en 50 cm lang ledning, noe som gjør det mulig å plassere solcelleladeren på et egnet sted høyere enn foringsautomaten, slik at støv og mel ikke legger seg på solcellene og dermed hindrer opplading. 8.4 Bruk Bruksanvisning, timer Koble batterikablene til et batteri. Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne. OBS! Når strømmen er slått på, skal to prikker blinke i displayet. Om dette ikke skjer, koble fra batterikablene i ett minutt, og koble dem deretter til igjen. Om strømmen slås av, forsvinner alle innstillinger, og disse må stilles inn igjen når strømmen slås på. For å kunne lagre innstillinger også når batteriet kobles fra, kan du montere et litiumbatteri CR2032 (inngår ikke) til minnet. Om innstillingene ikke kan lagres, må batteriet skiftes Biltema Nordic Services AB 8

9 Stille klokka 1. Når batteriet er innkoblet, still inn riktig tid med HR - og MIN -knappene. 2. Still inn klokkeslett og spredningstid for intervall Trykk på PROG -knappen. Still inn ønsket klokkeslett for det første intervallet med HR og MIN. 4. Trykk på PROG igjen. Still inn ønsket spredningstid for det aktuelle intervallet (0 60 sekunder) med HR og MIN. Gjenta trinn 3 og 4 for å stille inn flere intervaller (1 6). Turtallsregulering Trykk og hold inne PROG -knappen til MOTOR SPEED vises. Bruk HR - og MIN - knappene for å velge ønsket motorturtall. Du kan velge mellom tre ulike turtall: 25 %, 50 % og 100 %. Systemtest Trykk på TEST. Motoren begynner å gå på et høyt turtall. (ADVARSEL: Timeren begynner å telle ned 10 sekunder før den starter. Fjern deg fra foringsautomaten i løpet av denne tiden dersom den er fylt med for.) 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Vedlikeholdsskjema Foringsautomaten bør rengjøres jevnlig slik at det ikke oppstår blokkeringer. Om en del av foringsautomaten skulle gå i stykker, må delen kun erstattes av reservedel fra produsent. 9.2 Problemløsning Om foringsautomaten skulle stanse, f.eks. på grunn av en blokkering, må strømmen kobles fra før du prøver å løse problemet. Deretter kan blokkeringen fjernes. Strømmen kobles så på igjen, og funksjonen kan testes. Ved eventuelle reparasjoner skal kun originaldeler brukes. 10. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Tømme minnet Trykk og hold nede knappene PROG, HR og MIN i 5 sekunder for å tilbakestille alle innstillinger. Batteri og solcelleindikator Rød lampe tennes og begynner å blinke raskere og raskere i ett minutt før start. Fjern deg fra foringsautomaten i løpet av denne tiden. Når solcellepanelet lader, blinker grønt lys Biltema Nordic Services AB

10 Rehunlevityslaite Sisältöluettelo 1 JOHDANTO 2 TEKNISET TIEDOT 3 KÄYTTÖKOHTEET 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 4.1 Henkilöturvallisuus 4.2 Koneiden käyttäminen ja hoitaminen 4.3 Sähköturvallisuus 5 YLEISKUVA 6 KOKOAMINEN 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Ohjeet 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Yleistä 8.2 Toiminnot 8.3 Valmistelut ennen käyttämistä 8.4 Käyttäminen 9 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9.1 Kunnossapitosuunnitelma 9.2 Ongelmanratkaisu 10 ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla johtojen värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro , Jännite: V Akku: V / 7 Ah volttia (hankittava erikseen). Kierrosnopeus kuormittamattomana: kierr./min (+/- 10 %) Kierrosnopeus kuormitettuna: kierr./min (+/- 10 %) Eristysluokka: II Suojausluokka: IPX0 Mitat: x 205 x 270 mm Paino: ,8 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Laite on tarkoitettu käytettäväksi rehunlevittimenä riistaa hoidettaessa. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Rehunlevittimen vaara-alue on 30 metriä. Rehunlevitintä käsiteltäessä on käytettävä suojalaseja. Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitussymboleihin. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä päähinettä tai sido hiukset kiinni. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tuotteella. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään heikentyneiden henkilöiden eikä myöskään lasten tai kokemattomien henkilöiden käytettäväksi, ellei heitä valvota tai ole opetettu käyttämään laitetta. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä Biltema Nordic Services AB 10

11 4.2 Koneiden käyttäminen ja hoitaminen Älä käytä viallista tuotetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Estä tuotteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Puhdista ja huolla tuote säännöllisesti. 4.3 Sähköturvallisuus Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 5. YLEISKUVA Tiiviste Suppilo Suojaritilä Pidin Säiliö Moottori Ohjausyksikkö Rehunlevityslaite Levityslautanen Aurinkokennojen pidike Aurinkokennot Biltema Nordic Services AB

12 6. KOKOAMINEN Noudata kytkentäkaaviota. Yhdistä johdon musta pää akun mustaan liitäntään ja punainen pää akun punaiseen liitäntään. Punainen Moottori Musta Akku 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Yleistä Akku 12 V / 7 Ah volttia (hankittava erikseen). Hanki Biltema-akku, tuotenumero tai Oranssi Sininen Aurinkokennopaneeli Valkoinen Ruskea Ohjausyksikkö Toimintalämpötila Suositeltu toimintalämpötila: 0 50 C. Lämpötilassa -5 C näyttö ei välttämättä näy selvästi, mutta järjestelmä toimii oikein. Vaihda vanha akku uuteen ja odota. Jos laitteeseen on tehtävä muutoksia näytön avulla, anna laitteen lämmitä muutama minuutti lämpimässä paikassa, kunnes numerot näkyvät jälleen. 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Ohjeet Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Pysyttele riittävän kaukana, kun levittimestä sinkoaa rehua. Rehunlevitin on tarkoitettu käytettäväksi vain maastossa. Älä työnnä sormia ritilän läpi, kun virta on kytketty. Jos levityslautanen alkaa pyöriä, voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja. 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit 8.2 Toiminnot 8.3 Valmistelut ennen käyttämistä Asentaminen Rehunlevitin on asetettava vähintään 1,8 m:n korkeudelle maan pinnasta. On kuitenkin suositeltavaa asettaa laite yli 2 metrin korkeudelle. Rehunlevitin on kiinnitettävä vakaasti esimerkiksi ripustamalla se kolmijalkaan. Kolmijalan on seistävä tukevasti ja oltava valmistettu kestävästä materiaalista. Kokeneen henkilön on koottava se. Aurinkokennolaturi on varustettu 50 cm pitkällä johdolla, jotta se voidaan kiinnittää sopivaan paikkaan rehunlevitintä korkeammalle. Tällöin aurinkokennon pintaan ei kerry pölyä ja jauhoja, jotka estäisivät akun lataamisen. 8.4 Käyttäminen Käyttöohje, ajastin Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne Biltema Nordic Services AB 12 Yhdistä akkujohdot akkuun. HUOMIO! Kun virta on kytketty, näytössä tulee vilkkua 2 pistettä. Jos pisteet eivät vilku, irrota akkujohdot minuutin ajaksi ja yhdistä ne uudelleen. Jos virta katkeaa, kaikki asetukset katoavat muistista ja ne on ohjelmoitava uudelleen, kun virta kytketään. Asetukset säilyvät muistissa, vaikka akku irrotetaan, kun asetat laitteeseen CR2032-litiumpariston (hankittava erikseen). Jos asetukset eivät säily muistissa, paristo on vaihdettava.

13 Kellonajan asettaminen 1. Kun akku on yhdistetty, aseta aika painamalla HR- ja MIN-painikkeita. 2. Valitse kellonaika ja levittämisaika alueelta Paina PROG-painiketta. Aseta ensimmäinen levittämisajankohta painamalla HR- ja MINpainikkeita. 4. Paina PROG-painiketta uudelleen. Aseta levittämisen kestoaika (0 60 sekuntia) painamalla HR- ja MIN-painikkeita. Voit lisätä levittämisajankohtia (1 6) toistamalla vaiheiden 3 ja 4 toimet. Kierrosnopeuden säätäminen Pidä PROG-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee MOTOR SPEED. Valitse kierrosnopeus painamalla HR- ja MIN-painikkeita. Valittavana on kolme kierrosnopeusvaihtoehtoa: 25 %, 50 % ja 100 %. Järjestelmän testaaminen Paina TEST-painiketta. Moottori alkaa käydä suurella kierrosnopeudella. (VAROITUS: Ajastin alkaa laskea alaspäin 10 sekuntia ennen moottorin käynnistymistä. Poistu rehunlevittimen luota tämän ajan kuluessa, jos siihen on ladattu rehua.) 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9.1 Kunnossapitosuunnitelma Rehunlevitin tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta se ei mene tukkoon. Jos jokin rehunlevittimen osa menee rikki, sen saa vaihtaa vain valmistajan toimittamaan varaosaan. 9.2 Ongelmanratkaisu Jos rehunlevitin pysähtyy esimerkiksi tukoksen vuoksi, katkaise virta ennen ongelman ratkaisemista. Tukos voidaan poistaa tämän jälkeen. Kytke virta tämän jälkeen ja testaa toiminta. Mahdollisissa korjaustöissä saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. 10. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Muistin tyhjentäminen Voit nollata kaikki asetukset pitämällä PROG-, HRja MIN-painikkeita painettuina 5 sekunnin ajan. Akku ja aurinkokennon merkkivalo Punainen merkkivalo syttyy minuuttia ennen käynnistymistä ja alkaa vilkkua punaisena yhä nopeammin. Poistu rehunlevittimen luota tämän ajan kuluessa. Vihreä merkkivalo vilkkuu, kun aurinkokenno lataa akkua Biltema Nordic Services AB

14 Foderspreder Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 TEKNISKA DATA 3 ANVENDELSESOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 4.1 Personsikkerhed 4.2 Brug og pleje af maskinen 4.3 Elsikkerhed 5 OVERSIGTSBILLEDE 6 MONTERING 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Forskrifter 7.2 Symboler og skilte på maskinen 8 ANVENDELSE 8.1 Generelt 8.2 Funktioner 8.3 Forberedelser før brug 8.4 Anvendelse 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Vedligeholdelsesskema 9.2 Problemløsning 10 EL-AFFALD 1. INDLEDNING Vi forbeholder os muligheden for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i overensstemmelse med produktet. Eksempler på sådanne detaljer kan være farve på kabler eller udformning og placering af knapper og reguleringer. 2. TEKNISKA DATA Art. nr , Spænding: V Batteri: V/7Ah (medfølger ikke). Omdrejningstal, ubelastet: o/min (+/- 10 %) Omdrejningstal, belastet: o/min (+/- 10 %) Isoleringsklasse: II Beskyttelsesklasse:.....IPX0 Mål: x 205 x 270 mm Vægt: ,8 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Produktet er beregnet til brug som foderspreder til jagt, fiskeri og vildtpleje. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Tag hensyn til arbejdspladsens sikkerhedsforskrifter, og respekter alle love, regler og forordninger, der gælder der, hvor maskinen anvendes. 4.1 Personsikkerhed Læs altid brugsanvisningen inden ibrugtagning. Fodersprederens risikoafstand er 30 meter. Der skal bæres beskyttelsesbriller ved al håndtering af fodersprederen. Vær særlig opmærksom på produktets advarselssymboler. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Brug efter behov beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller. Ved langt hår, brug hue, eller bind håret op. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Hold øje med børn, så de ikke leger med produktet. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner. Heller ikke af børn eller personer med manglende erfaringer og viden, hvis de ikke er overvåget eller er blevet instrueret i brug af apparatet. Lad aldrig dit kendskab til maskinen føre til uforsigtighed Biltema Nordic Services AB 14

15 4.2 Brug og pleje af maskinen Brug ikke et defekt produkt. Indlever det til et aut. serviceværksted til reparation. Brug kun produktet til den tilsigtede anvendelse. Undgå utilsigtet start ved at slukke for strømmen ved service eller reparation, eller hvis produktet ikke anvendes. Rengør og servicer produktet med regelmæssige mellemrum. 4.3 Elsikkerhed Sørg for at behandle kabler med forsigtighed, og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. Evt. reparation eller skift af kabel skal udføres af en aut. elinstallatør. 5. OVERSIGTSBILLEDE Foderspreder Pakning Lille tragt Beslag Beskyttelsesgitter Spredetallerken Betjeningsboks Motor Foderstyring Beslag til solcellepanel Solcellepanel Biltema Nordic Services AB

16 6. MONTERING Følg ledningsdiagrammet, og kobl den sorte ende af kablet til den sorte tilslutning på batteriet og den røde ende af kablet til den røde tilslutning på batteriet. Rød Motor Sort Batteri Orange Blå Hvid Brun 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Timer Solcellepanel 7.1 Forskrifter Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Hold sikker afstand til fodersprederen, når den kaster foder ud. Fodersprederen må kun bruges i vildmarken. Stop ikke fingrene gennem gitteret, når strømmen er tilsluttet. Hvis fodertallerkenen begynder at rotere, kan der opstå alvorlige personskader. 7.2 Symboler og skilte på maskinen 8. ANVENDELSE 8.1 Generelt Batteri 12 V, 7 Ah (medfølger ikke). Brug et batteri fra Biltema med artikelnummer eller Arbejdstemperatur Anbefalet arbejdstemperatur: 0 C til 50 C. Ved -5 C kan displayet blive utydeligt, men systemet fungerer stadig, som det skal. Skift blot det gamle batteri ud med et nyt, og lad det være. Hvis du vil fremtvinge ændringer i displayet, skal timeren opvarmes i varme omgivelser i nogle minutter og betjenes, når cifrene kan ses igen. 8.2 Funktioner 8.3 Forberedelser før brug Installation Fodersprederen skal placeres mindst 1,8 m over jorden. Vi anbefaler dog en højde på over 2 m. Fodersprederen skal placeres stabilt, f.eks. ved ophængning i en trefod. Hvis der bruges trefod, skal den stå stabilt, være lavet af kraftigt materiale og sættes sammen af en erfaren person. Solcelleopladeren har en 50 cm lang ledning, og det gør det muligt at placere solcelleopladeren på et velegnet sted højere end fodersprederen, så støv og snavs ikke lægger sig på solcellerne og dermed forhindrer opladning. 8.4 Anvendelse Brugsanvisning, timer Slut batteriledningerne til et batteri. Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne Biltema Nordic Services AB 16 OBS! Når strømmen er sat til, skal der blinke to prikker på displayet. Hvis det ikke sker, skal batterikablerne fjernes i et minut og derefter tilsluttes igen. Hvis strømmen afbrydes, forsvinder alle indstillinger, og de skal indstilles igen, når strømmen tilsluttes. For at kunne gemme indstillinger selv om batteriet er koblet fra, skal du isætte et litiumbatteri CR2032 (medfølger ikke) til hukommelsen. Hvis indstillingerne ikke kan gemmes, skal batteriet udskiftes.

17 Indstil uret 1. Når batteriet er tilkoblet, skal du indstille den korrekte tid med knapperne HR og MIN. 2. Indstil klokkeslæt og spredningstid for intervallerne Tryk på knappen PROG. Indstil det ønskede klokkeslæt for det første interval med HR og MIN. 4. Tryk på PROG igen. Indstil den ønskede spredningstid for det aktuelle interval (0 60 sekunder) med HR og MIN. Gentag trin 3 og 4 for at indstille flere intervaller (1-6). Hastighedsregulering Tryk og hold PROG - knappen inde, indtil MOTORHASTIGHED vises. Brug HR og MIN -knapperne for at vælge den ønskede motorhastighed. Der kan vælges mellem tre forskellige hastigheder: 25 %, 50 % og 100 %. Systemtest Tryk på TEST. Motoren begynder at køre med høj hastighed. (ADVARSEL: Timeren begynder at tælle 10 sekunder ned, inden den starter. Fjern dig fra fodersprederen i løbet af den tid, hvis den er ladet med foder.) 9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Vedligeholdelsesskema Fodersprederen bør rengøres regelmæssigt, så der ikke opstår blokeringer. Hvis nogen del af fodersprederen går i stykker, må delen kun udskiftes med reservedele fra producenten. 9.2 Problemløsning Hvis fodersprederen standser, f.eks. på grund af en blokering, skal strømmen slås fra, inden du forsøger at løse problemet. Derefter kan blokeringen så fjernes. Slå derefter strømmen til igen, og afprøv funktionen. Ved evt. reparationer må der kun bruges originale reservedele. 10. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Rens hukommelsen Tryk og hold knapperne PROG, HR og MIN nede i 5 sekunder for at nulstille alle indstillinger. Batteri og solcelleindikator Den røde lampe tændes og begynder at blinke hurtigere og hurtigere i et minut før start. Fjern dig fra fodersprederen i løbet af den tid. Når solcellepanelet oplader, blinker der et grønt lys Biltema Nordic Services AB

18

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE 105 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine

Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine PM 150 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

LED-strålkastare. LED-valaisin,

LED-strålkastare. LED-valaisin, 46-429 Manual.indd 2012-12-12, 07.49.41 Art. 46-429 LED-strålkastare med rörelsevakt och kabel LED-lyskaster med bevegelsesvakt og kabel LED-valaisin, liiketunnistin ja johto LED-lampe med bevægelsessensor

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER

VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER DS1000A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 17-377_manual.indd 2011-10-4, 15.11.40 Art. 17-377 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 710 Original manual Art. 17-377 SLAGBORRMASKIN ID 710 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-384_manual.indd 2011-10-3, 09.53.54 Art. 17-384 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1250 MAX Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-384

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV 710 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 17-376_manual.indd 2012-06-1, 10.59.23 Art. 17-376 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 500 Original manual Art. 17-376 SLAGBORRMASKIN ID 500 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer