Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder"

Transkript

1 Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art Art med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Foderspridare Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4.1 Personlig säkerhet 4.2 Användning och skötsel av maskiner 4.3 Elsäkerhet 5 ÖVERSIKTSBILD 6 MONTERING 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Föreskrifter 7.2 Symboler och skyltar på maskinen 8 HANDHAVANDE 8.1 Allmänt 8.2 Funktioner 8.3 Förberedelser inför användning 8.4 Användning 9 SERVICE OCH UNDERHÅLL 9.1 Underhållsschema 9.2 Problemlösning 10 EL-AVFALL 1. INTRODUKTION Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage 2. TEKNISKA DATA Art. nr , Spänning: V Batteri: V/7Ah (medföljer ej). Varvtal, obelastad: rpm (+/- 10 %) Varvtal, belastad: rpm (+/- 10 %) Isoleringsklass: II Skyddsklass: IPX0 Mått: x 205 x 270 mm Vikt: ,8 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Produkten är tänkt att användas som foderspridare för jakt, fiske och viltvård. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Ta hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Foderspridarens riskavstånd är 30 meter. Skyddsglasögon måste bäras vid all hantering av foderspridare. Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Långt hår, använd mössa eller knyt upp håret. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Håll uppsikt över barn så att de inte leker med produkten. Produkten är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Inte heller av barn eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är övervakade eller har instruerats om användningen av apparaten. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet Biltema Nordic Services AB 2

3 4.2 Användning och skötsel av maskiner Använd ej en defekt produkt. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast produkten för avsett användningsområde. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när produkten inte används. Rengör och serva produkten regelbundet. 4.3 Elsäkerhet Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 5. ÖVERSIKTSBILD Foderspridare Packning Tratt Skyddsgaller Hållare Spridartallrik Motor Behållare Styrenhet Hållare för solceller Solceller Biltema Nordic Services AB

4 6. MONTERING Följ kopplingsschemat och koppla den svarta änden av kabeln till den svarta anslutningen på batteriet och den röda änden av kabeln till den röda anslutningen på batteriet. Röd Motor Svart Batteri Orange Blå Vit Brun Styrenhet Solcellspanel 8. HANDHAVANDE 8.1 Allmänt Batteri 12V, 7Ah (medföljer ej). Använd batteri från Biltema med artikelnummer eller Arbetstemperatur Rekommenderad arbetstemperatur: 0 C till 50 C. Vid -5 C kan displayen bli otydlig, men systemet fungerar ändå som det ska. Bara byt gamla batteriet mot nytt. Vill man ändå ändra i displayen, värm timern i varmt utrymme i ett antal minuter och manövrera när siffrorna syns igen. 8.2 Funktioner 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Föreskrifter Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Håll säkert avstånd när foderspridaren matar/kastar ut foder. Foderspridaren ska endast användas i vildmark. Stoppa inte in fingrarna genom gallret då strömmen är tillkopplad. Om fodertallriken börjar rotera kan allvarliga personskador uppstå. 7.2 Symboler och skyltar på maskinen 8.3 Förberedelser inför användning Installation Foderspridaren bör placeras minst 1,8 m över marken. Vi rekommenderar dock en höjd på över 2 m. Foderspridaren måste placeras stadigt, t.ex. genom upphängning i en trefot. Om trefot används måste denna stå stadigt, vara gjord av kraftigt material och monteras samman av en erfaren person. Solcellsladdaren har en 50 cm lång sladd, vilket gör det möjligt att placera solcellsladdaren på en lämplig plats högre än foderspridaren så att damm och mjöl inte lägger sig på solcellerna och därmed förhindrar uppladdning. 8.4 Användning Bruksanvisning, timer Anslut batterikablarna till ett batteri. Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne. OBS! När strömmen är påslagen ska två prickar blinka på displayen. Om inte så sker, koppla bort batterikablarna i en minut och anslut dem sedan igen. Om strömmen slås av försvinner alla inställningar och dessa måste ställas in igen när strömmen slås på. För att kunna spara inställningar även när batteriet kopplas från kan man montera ett litiumbatteri CR2032 (ingår ej) till minnet. Om inställningarna inte går att spara behöver batteriet bytas Biltema Nordic Services AB 4

5 Ställ klockan 1. När batteriet är inkopplat, ställ in rätt tid med "HR" och "MIN"-knapparna. 2. Ställ in klockslag och spridningstid för intervall Tryck på "PROG" knappen. Ställ in önskat klockslag för det första intervallet med HR och MIN. 4. Tryck på PROG igen. Ställ in önskad spridningstid för det aktuella intervallet (0 60 sekunder) med "HR" och "MIN". Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in fler intervall (1 6). Varvtalsreglering Tryck och håll inne "PROG" knappen tills "MO- TOR SPEED" visas. Använd "HR" och "MIN" knapparna för att välja önskat motorvarvtal. Det finns tre varvtal att välja mellan: 25 %, 50 % och 100 %. Systemtest Tryck på TEST. Motorn börjar gå på ett högt varvtal. (VARNING: Timern börjar räkna ner 10 sekunder innan den startar. Avlägsna dig från foderspridaren under tiden om den är laddad med foder.) 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9.1 Underhållsschema Foderspridaren bör rengöras regelbundet så att inga blockeringar uppstår. Om någon del av foderspridaren går sönder får delen endast ersättas av reservdelar från tillverkaren. 9.2 Problemlösning Om foderspridaren skulle stanna, t.ex. på grund av en blockering måste strömmen kopplas från innan man försöker lösa problemet. Därefter kan sedan blockeringen avlägsnas. Strömmen kopplas därefter på igen och funktionen kan testas. Vid eventuella reparationer får endast originalreservdelar användas. 10. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Rensa minnet Tryck och håll ned knapparna "PROG", "HR" och "MIN" i 5 sekunder för att återställa alla inställningar. Batteri och solcellsindikator Röd lampa tänds och börjar blinka snabbare och snabbare i en minut före start. Avlägsna dig från foderspridaren under denna tid. När solcellspanelen laddar blinkar grönt ljus Biltema Nordic Services AB

6 Foringsautomat Innhold 1 INNLEDNING 2 TEKNISKE DATA 3 BRUKSOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 4.1 Personlig sikkerhet 4.2 Bruk og stell av maskiner 4.3 Elsikkerhet 5 OVERSIKTSBILDE 6 MONTERING 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Forskrifter 7.2 Symboler og skilt på maskinen 8 HÅNDTERING 8.1 Generelt 8.2 Funksjoner 8.3 Forberedelser før bruk 8.4 Bruk 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Vedlikeholdsskjema 9.2 Problemløsning 10 EE-AVFALL 1 INNLEDNING Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. 2 TEKNISKE DATA Art. nr , Spenning: V Batteri: V/7Ah (medfølger ikke) Turtall, ubelastet: rpm (+/- 10 %) Turtall, belastet: rpm (+/- 10 %) Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IPX0 Mål: x 205 x 270 mm Vekt: ,8 kg 3 BRUKSOMRÅDE Produktet er ment å brukes som foringsautomat for jakt, fiske og viltpleie. 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ta hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der produktet brukes. 4.1 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Foringsautomatens risikoavstand er 30 meter. Bruk alltid vernebriller ved håndtering av foringsautomat. Vær spesielt oppmerksom på produktets advarselsymboler. Bruk ikke produktet dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Dersom du har langt hår, bruk lue, eller bind opp håret. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. Hold tilsyn med barn slik at de ikke leker med produktet. Produktet er ikke beregnet for bruk av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne og heller ikke av barn eller personer med manglende erfaring og kunnskap, med mindre dette skjer under tilsyn eller de har blitt instruert om bruken av apparatet. La aldri det at du er vant med produktet føre til uforsiktighet Biltema Nordic Services AB 6

7 4.2 Bruk og stell Bruk ikke et defekt produkt. Lever det inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk produktet kun for tiltenkt bruksområde. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen før service og reparasjon eller når produktet ikke er i bruk. Rengjør og utfør service på produktet jevnlig. 4.3 Elsikkerhet Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av kvalifisert elektriker. 5 OVERSIKTSBILDE Pakning Trakt Holder Foringsautomat Beskyttelsesgitter Spredertallerken Beholder Motor Styreenhet Holder for solceller Solceller Biltema Nordic Services AB

8 6 MONTERING Følg koblingsskjemaet og koble den sorte enden av kabelen til den sorte tilkoblingen på batteriet og den røde enden av kabelen til den røde tilkoblingen på batteriet. Rød Motor Sort Batteri Oransje Blå Hvit Brun 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Styreenhet Solcellepanel 7.1 Forskrifter Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle deler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Hold sikker avstand når foringsautomaten mater/kaster ut for. Foringsautomaten skal kun brukes i villmark. Stikk ikke fingrene inn gjennom gitteret når strømmen er tilkoblet. Dersom fortallerken begynner å rotere, kan det oppstå alvorlig personskade. 7.2 Symboler og skilt på maskinen 8 HÅNDTERING 8.1 Generelt Batteri 12 V, 7 Ah (medfølger ikke). Bruk batteri fra Biltema med artikkelnummer eller Arbeidstemperatur Anbefalt arbeidstemperatur: 0 C til 50 C. Ved -5 C kan displayet bli utydelig, men systemet fungerer likevel som det skal. Erstatt det gamle batteriet med et nytt. Dersom noe skal endres i displayet, varm timeren i et varmt rom i noen minutter, og utfør operasjonen når tallene blir synlige igjen. 8.2 Funksjoner 8.3 Forberedelser før bruk Installasjon Foringsautomaten bør plasseres minst 1,8 m over bakken. Det beste er en høyde på over 2 m. Foringsautomaten må plasseres stabilt, f.eks. ved opphenging i en trefot. Om trefot brukes, må denne stå stødig, være laget av kraftig materiale og monteres av en erfaren person. Solcelleladeren har en 50 cm lang ledning, noe som gjør det mulig å plassere solcelleladeren på et egnet sted høyere enn foringsautomaten, slik at støv og mel ikke legger seg på solcellene og dermed hindrer opplading. 8.4 Bruk Bruksanvisning, timer Koble batterikablene til et batteri. Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne. OBS! Når strømmen er slått på, skal to prikker blinke i displayet. Om dette ikke skjer, koble fra batterikablene i ett minutt, og koble dem deretter til igjen. Om strømmen slås av, forsvinner alle innstillinger, og disse må stilles inn igjen når strømmen slås på. For å kunne lagre innstillinger også når batteriet kobles fra, kan du montere et litiumbatteri CR2032 (inngår ikke) til minnet. Om innstillingene ikke kan lagres, må batteriet skiftes Biltema Nordic Services AB 8

9 Stille klokka 1. Når batteriet er innkoblet, still inn riktig tid med HR - og MIN -knappene. 2. Still inn klokkeslett og spredningstid for intervall Trykk på PROG -knappen. Still inn ønsket klokkeslett for det første intervallet med HR og MIN. 4. Trykk på PROG igjen. Still inn ønsket spredningstid for det aktuelle intervallet (0 60 sekunder) med HR og MIN. Gjenta trinn 3 og 4 for å stille inn flere intervaller (1 6). Turtallsregulering Trykk og hold inne PROG -knappen til MOTOR SPEED vises. Bruk HR - og MIN - knappene for å velge ønsket motorturtall. Du kan velge mellom tre ulike turtall: 25 %, 50 % og 100 %. Systemtest Trykk på TEST. Motoren begynner å gå på et høyt turtall. (ADVARSEL: Timeren begynner å telle ned 10 sekunder før den starter. Fjern deg fra foringsautomaten i løpet av denne tiden dersom den er fylt med for.) 9 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9.1 Vedlikeholdsskjema Foringsautomaten bør rengjøres jevnlig slik at det ikke oppstår blokkeringer. Om en del av foringsautomaten skulle gå i stykker, må delen kun erstattes av reservedel fra produsent. 9.2 Problemløsning Om foringsautomaten skulle stanse, f.eks. på grunn av en blokkering, må strømmen kobles fra før du prøver å løse problemet. Deretter kan blokkeringen fjernes. Strømmen kobles så på igjen, og funksjonen kan testes. Ved eventuelle reparasjoner skal kun originaldeler brukes. 10. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Tømme minnet Trykk og hold nede knappene PROG, HR og MIN i 5 sekunder for å tilbakestille alle innstillinger. Batteri og solcelleindikator Rød lampe tennes og begynner å blinke raskere og raskere i ett minutt før start. Fjern deg fra foringsautomaten i løpet av denne tiden. Når solcellepanelet lader, blinker grønt lys Biltema Nordic Services AB

10 Rehunlevityslaite Sisältöluettelo 1 JOHDANTO 2 TEKNISET TIEDOT 3 KÄYTTÖKOHTEET 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 4.1 Henkilöturvallisuus 4.2 Koneiden käyttäminen ja hoitaminen 4.3 Sähköturvallisuus 5 YLEISKUVA 6 KOKOAMINEN 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Ohjeet 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Yleistä 8.2 Toiminnot 8.3 Valmistelut ennen käyttämistä 8.4 Käyttäminen 9 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9.1 Kunnossapitosuunnitelma 9.2 Ongelmanratkaisu 10 ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla johtojen värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro , Jännite: V Akku: V / 7 Ah volttia (hankittava erikseen). Kierrosnopeus kuormittamattomana: kierr./min (+/- 10 %) Kierrosnopeus kuormitettuna: kierr./min (+/- 10 %) Eristysluokka: II Suojausluokka: IPX0 Mitat: x 205 x 270 mm Paino: ,8 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Laite on tarkoitettu käytettäväksi rehunlevittimenä riistaa hoidettaessa. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Rehunlevittimen vaara-alue on 30 metriä. Rehunlevitintä käsiteltäessä on käytettävä suojalaseja. Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitussymboleihin. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä päähinettä tai sido hiukset kiinni. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tuotteella. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään heikentyneiden henkilöiden eikä myöskään lasten tai kokemattomien henkilöiden käytettäväksi, ellei heitä valvota tai ole opetettu käyttämään laitetta. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä Biltema Nordic Services AB 10

11 4.2 Koneiden käyttäminen ja hoitaminen Älä käytä viallista tuotetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Estä tuotteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Puhdista ja huolla tuote säännöllisesti. 4.3 Sähköturvallisuus Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 5. YLEISKUVA Tiiviste Suppilo Suojaritilä Pidin Säiliö Moottori Ohjausyksikkö Rehunlevityslaite Levityslautanen Aurinkokennojen pidike Aurinkokennot Biltema Nordic Services AB

12 6. KOKOAMINEN Noudata kytkentäkaaviota. Yhdistä johdon musta pää akun mustaan liitäntään ja punainen pää akun punaiseen liitäntään. Punainen Moottori Musta Akku 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Yleistä Akku 12 V / 7 Ah volttia (hankittava erikseen). Hanki Biltema-akku, tuotenumero tai Oranssi Sininen Aurinkokennopaneeli Valkoinen Ruskea Ohjausyksikkö Toimintalämpötila Suositeltu toimintalämpötila: 0 50 C. Lämpötilassa -5 C näyttö ei välttämättä näy selvästi, mutta järjestelmä toimii oikein. Vaihda vanha akku uuteen ja odota. Jos laitteeseen on tehtävä muutoksia näytön avulla, anna laitteen lämmitä muutama minuutti lämpimässä paikassa, kunnes numerot näkyvät jälleen. 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Ohjeet Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Pysyttele riittävän kaukana, kun levittimestä sinkoaa rehua. Rehunlevitin on tarkoitettu käytettäväksi vain maastossa. Älä työnnä sormia ritilän läpi, kun virta on kytketty. Jos levityslautanen alkaa pyöriä, voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja. 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit 8.2 Toiminnot 8.3 Valmistelut ennen käyttämistä Asentaminen Rehunlevitin on asetettava vähintään 1,8 m:n korkeudelle maan pinnasta. On kuitenkin suositeltavaa asettaa laite yli 2 metrin korkeudelle. Rehunlevitin on kiinnitettävä vakaasti esimerkiksi ripustamalla se kolmijalkaan. Kolmijalan on seistävä tukevasti ja oltava valmistettu kestävästä materiaalista. Kokeneen henkilön on koottava se. Aurinkokennolaturi on varustettu 50 cm pitkällä johdolla, jotta se voidaan kiinnittää sopivaan paikkaan rehunlevitintä korkeammalle. Tällöin aurinkokennon pintaan ei kerry pölyä ja jauhoja, jotka estäisivät akun lataamisen. 8.4 Käyttäminen Käyttöohje, ajastin Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne Biltema Nordic Services AB 12 Yhdistä akkujohdot akkuun. HUOMIO! Kun virta on kytketty, näytössä tulee vilkkua 2 pistettä. Jos pisteet eivät vilku, irrota akkujohdot minuutin ajaksi ja yhdistä ne uudelleen. Jos virta katkeaa, kaikki asetukset katoavat muistista ja ne on ohjelmoitava uudelleen, kun virta kytketään. Asetukset säilyvät muistissa, vaikka akku irrotetaan, kun asetat laitteeseen CR2032-litiumpariston (hankittava erikseen). Jos asetukset eivät säily muistissa, paristo on vaihdettava.

13 Kellonajan asettaminen 1. Kun akku on yhdistetty, aseta aika painamalla HR- ja MIN-painikkeita. 2. Valitse kellonaika ja levittämisaika alueelta Paina PROG-painiketta. Aseta ensimmäinen levittämisajankohta painamalla HR- ja MINpainikkeita. 4. Paina PROG-painiketta uudelleen. Aseta levittämisen kestoaika (0 60 sekuntia) painamalla HR- ja MIN-painikkeita. Voit lisätä levittämisajankohtia (1 6) toistamalla vaiheiden 3 ja 4 toimet. Kierrosnopeuden säätäminen Pidä PROG-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee MOTOR SPEED. Valitse kierrosnopeus painamalla HR- ja MIN-painikkeita. Valittavana on kolme kierrosnopeusvaihtoehtoa: 25 %, 50 % ja 100 %. Järjestelmän testaaminen Paina TEST-painiketta. Moottori alkaa käydä suurella kierrosnopeudella. (VAROITUS: Ajastin alkaa laskea alaspäin 10 sekuntia ennen moottorin käynnistymistä. Poistu rehunlevittimen luota tämän ajan kuluessa, jos siihen on ladattu rehua.) 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9.1 Kunnossapitosuunnitelma Rehunlevitin tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta se ei mene tukkoon. Jos jokin rehunlevittimen osa menee rikki, sen saa vaihtaa vain valmistajan toimittamaan varaosaan. 9.2 Ongelmanratkaisu Jos rehunlevitin pysähtyy esimerkiksi tukoksen vuoksi, katkaise virta ennen ongelman ratkaisemista. Tukos voidaan poistaa tämän jälkeen. Kytke virta tämän jälkeen ja testaa toiminta. Mahdollisissa korjaustöissä saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. 10. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Muistin tyhjentäminen Voit nollata kaikki asetukset pitämällä PROG-, HRja MIN-painikkeita painettuina 5 sekunnin ajan. Akku ja aurinkokennon merkkivalo Punainen merkkivalo syttyy minuuttia ennen käynnistymistä ja alkaa vilkkua punaisena yhä nopeammin. Poistu rehunlevittimen luota tämän ajan kuluessa. Vihreä merkkivalo vilkkuu, kun aurinkokenno lataa akkua Biltema Nordic Services AB

14 Foderspreder Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 TEKNISKA DATA 3 ANVENDELSESOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 4.1 Personsikkerhed 4.2 Brug og pleje af maskinen 4.3 Elsikkerhed 5 OVERSIGTSBILLEDE 6 MONTERING 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Forskrifter 7.2 Symboler og skilte på maskinen 8 ANVENDELSE 8.1 Generelt 8.2 Funktioner 8.3 Forberedelser før brug 8.4 Anvendelse 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Vedligeholdelsesskema 9.2 Problemløsning 10 EL-AFFALD 1. INDLEDNING Vi forbeholder os muligheden for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i overensstemmelse med produktet. Eksempler på sådanne detaljer kan være farve på kabler eller udformning og placering af knapper og reguleringer. 2. TEKNISKA DATA Art. nr , Spænding: V Batteri: V/7Ah (medfølger ikke). Omdrejningstal, ubelastet: o/min (+/- 10 %) Omdrejningstal, belastet: o/min (+/- 10 %) Isoleringsklasse: II Beskyttelsesklasse:.....IPX0 Mål: x 205 x 270 mm Vægt: ,8 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Produktet er beregnet til brug som foderspreder til jagt, fiskeri og vildtpleje. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Tag hensyn til arbejdspladsens sikkerhedsforskrifter, og respekter alle love, regler og forordninger, der gælder der, hvor maskinen anvendes. 4.1 Personsikkerhed Læs altid brugsanvisningen inden ibrugtagning. Fodersprederens risikoafstand er 30 meter. Der skal bæres beskyttelsesbriller ved al håndtering af fodersprederen. Vær særlig opmærksom på produktets advarselssymboler. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Brug efter behov beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller. Ved langt hår, brug hue, eller bind håret op. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Hold øje med børn, så de ikke leger med produktet. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner. Heller ikke af børn eller personer med manglende erfaringer og viden, hvis de ikke er overvåget eller er blevet instrueret i brug af apparatet. Lad aldrig dit kendskab til maskinen føre til uforsigtighed Biltema Nordic Services AB 14

15 4.2 Brug og pleje af maskinen Brug ikke et defekt produkt. Indlever det til et aut. serviceværksted til reparation. Brug kun produktet til den tilsigtede anvendelse. Undgå utilsigtet start ved at slukke for strømmen ved service eller reparation, eller hvis produktet ikke anvendes. Rengør og servicer produktet med regelmæssige mellemrum. 4.3 Elsikkerhed Sørg for at behandle kabler med forsigtighed, og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. Evt. reparation eller skift af kabel skal udføres af en aut. elinstallatør. 5. OVERSIGTSBILLEDE Foderspreder Pakning Lille tragt Beslag Beskyttelsesgitter Spredetallerken Betjeningsboks Motor Foderstyring Beslag til solcellepanel Solcellepanel Biltema Nordic Services AB

16 6. MONTERING Følg ledningsdiagrammet, og kobl den sorte ende af kablet til den sorte tilslutning på batteriet og den røde ende af kablet til den røde tilslutning på batteriet. Rød Motor Sort Batteri Orange Blå Hvid Brun 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Timer Solcellepanel 7.1 Forskrifter Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Hold sikker afstand til fodersprederen, når den kaster foder ud. Fodersprederen må kun bruges i vildmarken. Stop ikke fingrene gennem gitteret, når strømmen er tilsluttet. Hvis fodertallerkenen begynder at rotere, kan der opstå alvorlige personskader. 7.2 Symboler og skilte på maskinen 8. ANVENDELSE 8.1 Generelt Batteri 12 V, 7 Ah (medfølger ikke). Brug et batteri fra Biltema med artikelnummer eller Arbejdstemperatur Anbefalet arbejdstemperatur: 0 C til 50 C. Ved -5 C kan displayet blive utydeligt, men systemet fungerer stadig, som det skal. Skift blot det gamle batteri ud med et nyt, og lad det være. Hvis du vil fremtvinge ændringer i displayet, skal timeren opvarmes i varme omgivelser i nogle minutter og betjenes, når cifrene kan ses igen. 8.2 Funktioner 8.3 Forberedelser før brug Installation Fodersprederen skal placeres mindst 1,8 m over jorden. Vi anbefaler dog en højde på over 2 m. Fodersprederen skal placeres stabilt, f.eks. ved ophængning i en trefod. Hvis der bruges trefod, skal den stå stabilt, være lavet af kraftigt materiale og sættes sammen af en erfaren person. Solcelleopladeren har en 50 cm lang ledning, og det gør det muligt at placere solcelleopladeren på et velegnet sted højere end fodersprederen, så støv og snavs ikke lægger sig på solcellerne og dermed forhindrer opladning. 8.4 Anvendelse Brugsanvisning, timer Slut batteriledningerne til et batteri. Akta fingrar och ögon. Pass på fingre og øyne. Suojaa sormet ja silmät. Pas på fingre og øjne Biltema Nordic Services AB 16 OBS! Når strømmen er sat til, skal der blinke to prikker på displayet. Hvis det ikke sker, skal batterikablerne fjernes i et minut og derefter tilsluttes igen. Hvis strømmen afbrydes, forsvinder alle indstillinger, og de skal indstilles igen, når strømmen tilsluttes. For at kunne gemme indstillinger selv om batteriet er koblet fra, skal du isætte et litiumbatteri CR2032 (medfølger ikke) til hukommelsen. Hvis indstillingerne ikke kan gemmes, skal batteriet udskiftes.

17 Indstil uret 1. Når batteriet er tilkoblet, skal du indstille den korrekte tid med knapperne HR og MIN. 2. Indstil klokkeslæt og spredningstid for intervallerne Tryk på knappen PROG. Indstil det ønskede klokkeslæt for det første interval med HR og MIN. 4. Tryk på PROG igen. Indstil den ønskede spredningstid for det aktuelle interval (0 60 sekunder) med HR og MIN. Gentag trin 3 og 4 for at indstille flere intervaller (1-6). Hastighedsregulering Tryk og hold PROG - knappen inde, indtil MOTORHASTIGHED vises. Brug HR og MIN -knapperne for at vælge den ønskede motorhastighed. Der kan vælges mellem tre forskellige hastigheder: 25 %, 50 % og 100 %. Systemtest Tryk på TEST. Motoren begynder at køre med høj hastighed. (ADVARSEL: Timeren begynder at tælle 10 sekunder ned, inden den starter. Fjern dig fra fodersprederen i løbet af den tid, hvis den er ladet med foder.) 9. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Vedligeholdelsesskema Fodersprederen bør rengøres regelmæssigt, så der ikke opstår blokeringer. Hvis nogen del af fodersprederen går i stykker, må delen kun udskiftes med reservedele fra producenten. 9.2 Problemløsning Hvis fodersprederen standser, f.eks. på grund af en blokering, skal strømmen slås fra, inden du forsøger at løse problemet. Derefter kan blokeringen så fjernes. Slå derefter strømmen til igen, og afprøv funktionen. Ved evt. reparationer må der kun bruges originale reservedele. 10. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Rens hukommelsen Tryk og hold knapperne PROG, HR og MIN nede i 5 sekunder for at nulstille alle indstillinger. Batteri og solcelleindikator Den røde lampe tændes og begynder at blinke hurtigere og hurtigere i et minut før start. Fjern dig fra fodersprederen i løbet af den tid. Når solcellepanelet oplader, blinker der et grønt lys Biltema Nordic Services AB

18

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer