Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldsjelsamling. Marknadsleiaren"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På er samlinga lånt ut 20,1 fekk dei mange milliardar trufaste kroner og til svært personar viktige i Sogn eldsjelene og Fjordane i fylket og på i fyll resten med av kunnskap, landet. Desse underhaldning, utlåna utgjer inspirasjon 66 % og av dei lokal totale mat. utlåna. På scena Samla stod innskot mellom frå anna personkundane Kjetil André Aamodt er 10,4 milliardar og Arvid Andenæs, kroner og utgjer og vi fekk 58 % av servert dei samla nydeleg innskota. song Banken frå Einar satsar Bolstad. på å bygge regionale finanskontor med tilbod innan finansiering, 2 plassering, Sparebanken eigedomsmekling Sogn og Fjordane og ÅRSMELDING forsikring. 2011

3 INNHALD 4 Eit vanskeleg år! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 24 Balanse 26 Kontantstraumoppstilling 27 Eigenkapitaloppstilling 29 Notar 74 Erklæring frå styret og adm.dir 76 Revisjonsmelding 77 Kontrollkomitéen 78 Kvartalsvis resultatutvikling konsern 81 Nøkkeltal frå regionsbankar 82 Tillitsvalde 8 3 Forstandarskap 84 Organisasjonskart 86 Kontaktinfo SSF FOTO: Sparebanken Sogn og Fjordane / Vegard Fimland / Are Fjellestad / Arve Ullebø / Tove Natvik GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING

4 Eit vanskeleg år! Vi må berre innsjå at store tap på nokon få næringslivsengasjement øydela svært mykje for oss i Mykje kan vi tilskrive finansuroa, uheldige omstende og forhold vi ikkje er herrar over. Men dette er også ein del av risikovurderinga og difor noko vi tek lærdom av. Lærdomen er dyrkjøpt, men samtidig har det ført til ei skjerping av eigne rutinar, sterkare fokus på etterleving og endå meir fokus på kvalitet i kredittarbeidet. Ser vi bort frå disse få sakene, har vi ei god næringslivsportefølje, trufaste kundar og lågt misleghald. Det skal vise igjen i form av god inntening og låge tapstal i åra framover. Rating eit viktig løft Eit stort og nødvendig løft i 2011 var rating av både banken og bustadkredittselskapet. Gjennom første halvår var dette den viktigaste prosessen, og den kravde mykje av oss. Stolt kan eg konstatere at vi med nesten berre eigne ressursar nok ein gong klarte å nå våre mål. Gjennom året med stor uro og høge risikopåslag i obligasjonsmarknaden, har det vist seg svært viktig å ha dette på plass. Då får det våge seg at den same uroa førte til ei utvikling på børsen som ikkje gjorde det rett å realisere planane om børsnotering av banken. Men dette er planar vi held varme og vil følgje utviklinga med interesse framover. Marginpress Den sterke prisauken på pengar utfordra innteninga, ikkje minst på bustadlån, til alle bankane i haust. Prisen til kunde var rett og slett lågare enn kva pengane kosta. Noko av dette blei justert gjennom prisauken som blei gjennomført i november, men framleis er innteninga svært låg på bustadlån. Dette vil føre til eit endå sterkare fokus på finansiering gjennom bustadkredittselskapet, sal av tilleggstenester til kundane og lågare kostnader. Det siste skal eg kome tilbake til seinare. Fyrst har eg lyst til å skryte litt av marknadsposisjonen vår og utviklinga i personmarknaden. 4 Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2011

5 Auka marknadsdel Gjennom 2011 har vi styrka posisjonen vår som den leiande banken i Sogn og Fjordane og for folk som er i frå fylket. Med ein utlånsvekst på vel 11 prosent tek vi marknadsdelar frå våre konkurrentar her i fylket og låner stadig vekk ut meir pengar til ungdom frå fylket som etablerar seg i dei store byane. Om lag 40% av våre nye utlån går til denne gruppa. Også innskotssida viser ei god utvikling med ein vekst på vel 9 prosent. Dette hadde vi ikkje klart utan å vere konkurransedyktige på pris. Minst like mykje trur eg det har å seie at vi er profesjonelle og synlege i sosiale media og klarer å kombinere det med personleg rådgjeving og service. Personmarknaden står no for 66 prosent av alle utlåna i banken og er dei som også vil ha sterkast vekst i Høgare krav Krava til kompetanse og effektiv drift aukar stadig. Det første er det vi har takla aller best. Gjennom samarbeidet med og leveransar til Gjensidige Bank har vi bygt opp god kompetanse på alle område som banken treng framover. Ikkje minst gjeld dette risikostyring, finans, økonomi og teknologi. Denne leveranseavtalen er nesten i sin heilhet avvikla med verknad frå siste årsskiftet. Dette gir oss sjølvsagt nokon inntektsmessige utfordringar, men gjer samtidig av vi får ein sterkare konsentrasjon rundt eiga drift og utviklingsaktivitetar. Sterkast fokus vil vi difor ha på kostnadsreduserande tiltak og endå meir effektiv drift, noko organisasjonen både er informert om og motivert for. Målet er å vere mellom dei aller mest kostnadseffektive bankane og levere ei avkasting på eigenkapitalen på linje med dei ti største sparebankane i landet. Med utgangspunkt i årets resultat har vi ein lang veg å gå, men vi vil jobbe knallhardt for å nå våre mål. Sosial kapital Tøffe tak krev meir enn kunnskap og kløkt. Det krev energi og entusiasme. Samlinga vår i september hadde dette som tema og var til stor inspirasjon. Mitt ønske er at denne organisasjonen skal utvikle endå meir av dette gjennom eit godt arbeidsmiljø, fysisk aktivitet og eit godt kollegialt fellesskap. Eg veit godt at dette er ikkje noko eg berre kan ønskje meg. Men som eg har sagt; vinnarane blir dei organisasjonane som klarer å utløyse også dei sosiale kreftene i organisasjonen. Som ein del av fellesskapet har vi alle eit ansvar for det. Men i botnen ligg alltid ei sunn og god bankdrift. Vi har mykje å bevise, men veit samtidig at vi har krafta og kunnskapen som skal til for å lykkast. Arvid Andenæs Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING

6 Hovudtal Tal i mill. kroner MORBANK RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Inngang ( ) /Nedskriving (+) på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Res. fin. eigendelar tilgjengeleg for sal Totalresultat BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar Gruppenedskriving Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 2,07 % 2,10 % 1,68 % 1,71 % 1,58 % Andre driftsinntekter i % av GSN forvaltningskapital eks. res. fin. inst. 0,51 % 0,44 % 0,37 % 0,36 % 0,34 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,34 % 1,28 % 1,17 % 0,92 % 1,08 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 51,84 % 50,26 % 57,08 % 44,49 % 55,79 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 50,10 % 54,28 % 55,73 % 40,82 % 57,61 % Resultat før nedskrving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,33 % 1,08 % 0,93 % 1,34 % 0,79 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,52 % 0,83 % 0,65 % 0,93 % 0,17 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,07 % 0,47 % 0,45 % 0,74 % 0,11 % Eigenkapitalavkastning før skatt 19,37 % 10,99 % 9,86 % 13,31 % 2,34 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,71 % 6,22 % 6,73 % 10,52 % 1,50 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 13,71 % 6,04 % 8,08 % 10,18 % 2,14 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 11,20 % 10,51 % 11,92 % 13,34 % 14,42 % Kjernekapital 11,20 % 10,51 % 10,82 % 12,33 % 13,29 % Eigenkapitalprosent 8,10 % 7,18 % 7,35 % 7,42 % 7,24 % Tapskostnader i % av brutto utlån 0,15 % 0,25 % 0,33 % 0,49 % 0,80 % Tapsavsettingar i % av brutto utlån 0,72 % 0,79 % 1,02 % 1,19 % 0,95 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital 19,76 % 18,50 % 24,20 % 13,76 % 2,94 % Vekst i utlån til kundar 19,39 % 17,54 % 16,58 % 11,11 % 2,38 % Vekst i innskot frå kundar 17,53 % 10,56 % 17,39 % 18,61 % 6,19 % Innskot i % av brutto utlån 59,32 % 55,80 % 59,73 % 63,76 % 69,36 % Tilsette Årsverk funksjonærar pr Årsverk reinhald, kantine m.v. pr Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2011

7 Hovudtal Tal i mill. kroner KONSERN RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Inngang ( ) /Nedskriving (+) på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin. eigendelar tilgjengeleg for sal Totalresultat BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar Gruppenedskriving Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 2,07 % 2,10 % 1,72 % 1,75 % 1,59 % Andre driftsinntekter i % av GSN forvaltningskapital (eks. res. Fin.inst.) 0,52 % 0,48 % 0,42 % 0,41 % 0,39 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,32 % 1,32 % 1,20 % 0,97 % 1,07 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 51,03 % 50,95 % 56,18 % 44,72 % 54,23 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 49,70 % 54,62 % 55,10 % 41,40 % 55,90 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,34 % 1,09 % 0,98 % 1,37 % 0,84 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,52 % 0,85 % 0,70 % 0,94 % 0,37 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,07 % 0,48 % 0,48 % 0,73 % 0,15 % Eigenkapitalavkastning før skatt 19,20 % 11,17 % 9,92 % 13,39 % 5,24 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,52 % 6,36 % 6,81 % 10,43 % 2,17 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 13,52 % 6,18 % 8,46 % 9,89 % 2,80 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 11,27 % 10,51 % 11,85 % 13,04 % 13,83 % Kjernekapital 11,27 % 10,51 % 10,76 % 12,06 % 12,77 % Eigenkapitalprosent 8,15 % 7,23 % 7,43 % 7,26 % 6,84 % Tapskostnader i % av brutto utlån 0,15 % 0,25 % 0,32 % 0,45 % 0,53 % Tapsavsettingar i % av brutto utlån 0,72 % 0,79 % 0,97 % 1,09 % 0,82 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital 19,73 % 18,55 % 4,78 % 17,33 % 7,41 % Vekst i utlån til kundar 19,43 % 17,56 % 5,21 % 15,12 % 5,76 % Vekst i innskot frå kundar 17,48 % 10,60 % 6,21 % 18,64 % 6,18 % Innskot i % av brutto utlån 59,27 % 55,76 % 56,29 % 58,01 % 58,23 % Tilsette Årsverk funksjonærar pr Årsverk reinhald, kantine m.v. pr Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING

8 Fakta om banken Marknadsområde, forvaltningskapital, årsverk Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane med ein forvaltningskapital på 35,2 milliardar kroner og 279 årsverk. Banken har 22 salskontor og 17 Bank i Butikk avtalar i fylket og er representert i 21 av dei 26 kommunane i fylket. I tillegg har banken kontor i Bergen. Personkundemarknaden Banken er den dominerande aktøren på personkundemarknaden i fylket. Det er lånt ut 20,1 milliardar kroner til personar i Sogn og Fjordane og i resten av landet. Desse utlåna utgjer 66% av dei totale utlåna. Samla innskot frå personkundane er 10,4 milliardar kroner og utgjer 58 % av dei samla innskota. Banken satsar på å ha regionale kontor med tilbod innan finansiering, plassering, eigedomsmekling og forsikring. Banken har hovudansvaret for sal og distribusjon av Gjensidige sine forsikringsprodukt til personmarknaden i Sogn og Fjordane. Banken har i drift 34 minibankar/kontantautomatar og nettbankavtaler er teikna. Bedriftsmarknaden Banken har ytt lån på 10,4 milliardar kroner til verksemder, i hovudsak i Sogn og Fjordane. Dette utgjer 34 % av dei totale utlåna. Innskot frå næringslivet utgjer 5,6 milliardar kroner. Offentleg sektor Mange kommunar i fylket har Sparebanken Sogn og Fjordane som hovudbank. Samla innskot frå kommunal sektor er 1,5 milliardar kroner. Banken som drivkraft for fylket Sparebanken Sogn og Fjordane har som visjon å vere ei drivkraft for fylket. Gjennom god rådgjeving, tilføring av kapital til sunne prosjekt for næringslivet og folk flest, skal banken oppfylle sin visjon. Banken har også eit breitt kulturelt engasjement og ser verdien av kulturelle bidrag i vid forstand for at lokalsamfunna skal utvikle seg. Banken er hovudsponsor for dei fleste store kulturarrangementa i fylket og har av overskotet for 2011 sett av 20 millioner kroner i gåver/ utbytte som i hovudsak skal understøtte det frivillige lagsarbeidet. Stikkord for vårt bidrag er mangfald, trivsel og nyskaping. Finansiell kalender Venta offentleggjering av kvartalsrekneskapstal for 2012 er (1. kvartal), (2. kvartal) og (3. kvartal). Rapportane vil også bli lagt ut på våre heimesider på Internett: og vil også ligge føre på engelsk. Konsern Forutan morbanken driv konsernet si verksemd gjennom i alt 3 dotterselskap og 1 tilknytta selskap. 8 Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2011

9 Ungt Entreprenørskap Som hovudsponsor for Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane var vi også i år sterkt deltakande saman med dei unge grunderane i fylket. Her frå fylkesmessa i Sogndal i mars. Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING

10 Spisskompetanse i næringslivsbanken Sparebanken Sogn og Fjordane er den leiande næringslivsbanken i Sogn og Fjordane og fylket sin største finansaktør. Styrken vår er kvalifiserte og erfarne med arbeidarar med bransjekunnskap og spisskompetanse.

11 Årsmelding frå styret Konsernet Sparebanken Sogn og Fjordane har eit totalresultat etter skatt på 67 mill. kr. i Kort oppsummert: God vekst i innskot og utlån, men press på marginane Uroen i finansmarknaden råkar finansielle inntekter Auka kostnader, delvis grunna eingongseffektar Høge tap grunna nokre få større engasjement på bedriftsmarknaden Viktige hendingar i 2011: Ratingprosess gjennomført med godt resultat - Fullført konvertering av kundar etter fusjonen med Fjaler Sparebank Styret er ikkje nøgd med resultat og eigenkapitalavkastninga i Nedskrivingskostnadane dei to siste åra har vore for høge og er i stor grad relatert til to engasjement innan shippingsektoren. Banken er i prosess med å avvikle desse engasjementa. Utover dette er banken sin eksponering innan shipping minimal. Styret meiner likevel at banken har hatt god utvikling i året. Framleis god vekst, vellukka gjennomføring av rating, redusert andel høgrisiko utlån og ein omstillingsvillig bank med god kapitaldekning gjer at styret er optimistisk i forhold til vidare utvikling i banken. VERKSEMD Sparebanken Sogn og Fjordane er ein sjølvstendig sparebank som leverer tenester innan bank, finansiering, forsikring, sparing, pensjon og betalingsformidling. Det primære marknadsområdet er Sogn og Fjordane, men banken har også ei offensiv satsing på privatmarknaden i sentrale strøk elles i landet. Om lag 38% av utlånsvolumet på privatmarknaden er kundar med adresse utanfor fylket. Hovudkontoret ligg i Førde, og banken har kontor i 21 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane. Medrekna kontoret i Bergen, har banken totalt 23 kontor og tilbyr i tillegg enkle banktenester via 17 «Bank-i-Butikk» løysingar i Sogn og Fjordane. Sparebanken Sogn og Fjordane har ansvaret for sal og distribusjon av Gjensidige sine forsikringsprodukt til privatmarknaden i fylket. Banken driv eigedomsmekling gjennom Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS, som er eit 100% eigd dotterselskap av banken. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er eit heileigd dotterselskap av banken, og har som formål å kjøpe godt sikra bustadlån frå Sparebanken Sogn og Fjordane som grunnlag for utferding av særskilt sikre obligasjonar (OMF). Sparebanken Sogn og Fjordane har gjennom eit samarbeid med Gjensidige Forsikring, levert tenester innan ei rekke fagområde til Gjensidige Bank ASA sidan Leveranseavtalen er i all hovudsak avvikla pr Banken har samla brorparten av eigedomsforvaltninga i Bankeigedom Sogn og Fjordane AS, som er eit 100% eigd dotterselskap. Verksemda er i hovudsak avgrensa til forvaltning av eigedomar som banken sjølv er brukar av. Banken har også 45,3% eigarandel i Fjord Invest AS. Sparebanken Sogn og Fjordane sin visjon er å vere ei drivkraft i utviklinga av fylket. Ei tydeleg forretningsorientering som bidreg til å skape gode resultat, er avgjerande for å realisere visjonen om å vere ein sterk aktør i samfunns- og næringslivet. RAMMEVILKÅR 2011 vart eit uroleg år for verdsøkonomien. Det starta tidleg i året med den arabiske våren med demonstrasjonar og usikkerheit knytt til utviklinga i Midt-Austen. I mars vart Japan, verdas 3. største økonomi, råka av jordskjelv og tsunami. Og gjennom heile året har det vore knytt stor spaning til utviklinga i Europa med statsgjeldskrisa i Hellas, Italia, Spania med fleire. Ved utgangen av 2011 ser det ut som om verdsøkonomien under eitt har komme seg ganske bra gjennom 2011, nok ein gong med draghjelp frå Kina. For Europa er situasjonen framleis uavklara. Så langt er Norge i liten grad blitt påverka av krisa i Europa. Arbeidsløysa er låg, og det er god vekst i oljerelaterte næringar. På grunn av det særskilt låge rentenivået hos våre handelspartnerar er også rentenivået i Norge lågt. Norge vil likevel ikkje bli upåverka av ein langvarig nedgangskonjunktur i Europa. Vi opplever allereie effektane gjennom høgare risikopåslag på obligasjonar, noko som gjer at bankane får dyrare finansiering. Dette fører også til høgare renter på kundane sine lån, spesielt for bedriftsmarknaden. Sogn og Fjordane spesielt har mykje konkurranseutsett industri. Denne industrien er utsett for sterk kronekurs og høge kostnader i Norge. I tillegg er det lågare etterspurnad hjå mange av våre handelspartnarar, på grunn av konjunkturnedgang i deira heimemarknader. Vi ventar derfor låg vekst og relativt lite nyinvesteringar i næringslivet i fylket framover. Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING

12 RENTEUTVIKLING Ved inngangen til 2012 ligg styringsrenta på 1,75%. Gjennom 2011 har renta i periodar vore høgare, men låg inflasjon, problem i verdsøkonomien og utsikter til lågare vekst i tida som kjem, har medført ein ny reduksjon også i norske renter. Rentedifferansen overfor utlandet er framleis positiv. Det vil truleg ikkje bli betydeleg renteauke i landa vi handlar med i 2012, og det er difor avgrensa kor stor renteauke Norges Bank kan tillate seg. Renteoppgangen som har vore forventa gjennom store delar av 2011, ser ut til å bli skyvd utover i tid. Utviklinga i privat forbruk og bustadprisar tilseier at det kunne vere sunt med eit høgare rentenivå i Norge. Men Norges Bank må også ta omsyn til at krona ikkje styrkar seg for mykje, slik at konkurranseevna for eksportretta industri blir svekka. Eit hinder mot høgare styringsrente er også forventningar om eit høgt påslag mellom styringsrenta og pengemarknadsrenta utover i Dette skuldast at tilgangen til finansiering er blitt stadig dyrare og vanskelegare både for europeiske og norske bankar. Ved utgangen av 2012 er det forventa at styringsrenta vil liggje i området 2,0 2,5 %, men grunna den svært usikre situasjonen i internasjonal økonomi, er det knytt stor uvisse til dette estimatet. STRUKTUR OG SAMARBEIDSFORHOLD Eigarstruktur Sparebanken Sogn og Fjordane vart omdanna til eigenkapitalbevisbank med verknad frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har ein eigarandel på 94,12% av eigenkapitalbevisa, og Sparebankstiftinga Fjaler har tilsvarande ein eigarandel på 5,88%. Med ein eigenkapital på nærare 1,8 mrd. kr., er Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ein av dei største i sitt slag i landet. Det er aktuelt å vurdere børsnotering av eigenkapitalbevisa, og banken følgjer marknadsutviklinga i tråd med dette. Samarbeid med andre bankar Sparebanken Sogn og Fjordane er ein frittståande bank, men samarbeidar med andre bankar i fleire felles utviklingsprosjekt. Banken har eit formalisert samarbeid med Gjensidige Bank, Sparebanken Sør og Helgeland Sparebank innanfor innkjøp, oppfølging og drift relatert til innkjøp og utviklingsprosjekt. Dei fire bankane har ein felles avtale med EDB ErgoGroup ASA om kjøp av IT-tenester. Samarbeidet og avtalen med EDB ErgoGroup skal sikre konkurransedyktige løysingar innanfor drift, forvaltning og utvikling av systemløysingar. Fjord Invest AS og tilknytta selskap Sparebanken Sogn og Fjordane var med og etablerte investeringsmiljøet Fjord Invest i Førde og eig 45,3% av Fjord Invest AS som er eitt av fire private eigenkapitalfond med ein totalkapital på rundt 400 mill. kr. Det halvstatlege fondet for såkornkapital er også lagt til Fjord Invest sitt forvaltningsmiljø i Førde. Det er ikkje tilført meir kapital til Fjord Invest i Fjord Invest er eit viktig supplement til det finansielle miljøet i fylket. Samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane Banken har i 2011 vore samarbeidspartnar med Høgskulen i Sogn og Fjordane om oppbygging og utvikling av eit bacherlorstudium i fornybar energi. Samarbeidet har gått over tre år og medverka til at programmet etter tre år har rundt 50 studentar og fleire PhD-stipendiatar som tek doktorgrad i ulike tema innanfor emnet. Programmet er også innlemma i det nasjonale senteret CenSES som forskar på ei rekke problemstillingar innan fornybar energi. MARKNADSSITUASJONEN Sparebanken Sogn og Fjordane hadde også i 2011 sterk kundetilvekst og god volumutvikling på personmarknaden. Mange nye kundar samt fusjonen med Fjaler Sparebank har styrka banken sin posisjon vesentleg i fylket. Banken veks også godt utanfor fylket. Medrekna lån i bustadkredittføretaket har banken ca. 7,6 mrd. kr. i utlån til personkundar utanfor fylket. Samla vekst til personkundar i 2011 var 9 % på innskot og 11,3 % på utlån. Tilsvarande tall for bedriftskundar i 2011 var 6,0 % innskotsvekst og 3,5 % reduksjon i utlåna. Sal av innskot, alternative spareprodukt og forsikring til kundar hadde høg prioritet gjennom året. I tillegg har banken framleis sterk fokus på oppfølging av kundesegmentet år, sidan det er i dette segmentet vi opplever sterkast konkurranse. Generelt blir konkurransesituasjonen stadig tøffare på personmarknaden. Tøffare konkurransesituasjon og sterk utlånsvekst til personkundar gjer at overføring av lån til bustadkredittføretaket har hatt høg prioritet. Ved nyttår var 24 % av utlåna til personkundar overført til Bustadkreditt Sogn og Fjordane. Denne satsinga er nødvendig for å oppretthalde tilfredstillande konkurransekraft og inntening frå personmarknaden. Banken har fokus på relasjonsbygging og auka meirsal til kundane. Målet er å vere ein profesjonell og lokal totalleverandør av finansielle tenester. Banken har i dag 5 regionale finanskontor i fylket med tenester innan bank, eigedomsmekling, forsikring og sparing. Dette er eit unikt konkurransefortrinn i Sogn og Fjordane. Fokus på relasjonsbygging og kompetanseutvikling er definert som viktige årsaker til at banken har svært god score på kundetilfredsheit. På personmarknaden hadde banken ein kundetilfredsheitsscore på 78,8 poeng ved siste måling. Dette er godt over bransjen sitt gjennomsnitt. 12 Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2011

13 Banken har i mange år hatt eit vellukka distribusjonssamarbeid med Gjensidige Forsikring. God sals- og porteføljeutvikling har gjort forsikring til eit svært viktig bidrag til andre inntekter. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS har levert sitt beste resultat nokon gong og er svært fornøgd med aktiviteten i Avdelinga hadde 685 oppdrag og ein omsetningsauke på nærmare 5 mill. kr. i Resultatet før skatt er på over 5 mill. kr. Banken har lukkast med å bygge opp og utvikle eit unikt tilbod innan eigedomsmekling i fylket. Selskapet har i 2011 ekspandert ytterlegare og har eigedomsmeklarar med høg kompetanse og lang erfaring. Sparebanken Sogn og Fjordane er den leiande leverandøren av spare- og plasseringsprodukt i fylket. I samband med innføringa av ny folketrygd og pensjonsreform har banken også i 2011 hatt fokus på langsiktig sparing retta mot tilleggspensjon. Satsing på tenestepensjon (OTP) vart vidareført i 2011 med godt resultat, og utgjer no nærmare 20% av banken sine inntekter frå spareområdet vart eit relativ dårleg år for fondskundane våre, med ein gjennomsnittleg nedgong på om lag 7%. Våre norske og nordiske fond hadde størst nedgong, medan globale fond klarte seg relativt sett betre. Dette fekk og utslag på våre porteføljeinntekter som ikkje utvikla seg i tråd med budsjett, sjølv om våre kundar også i 2011 kjøpte meir enn dei innløyste. Ein stor del av kundane sine kjøp går via faste spareavtalar som er lite påverka av kortsiktige svingingar i fondskursane. Inntekter frå aksjehandelstransaksjonar frå kundar var det området som fekk størst nedgong i 2011 med ca. 20%. Om lag 90% av transaksjonane kjem via netthandel. Sterk vekst frå pensjonsområdet med ein auke på 35% gjorde likevel at våre totale inntekter frå spareområdet steig med 3%. Hovudtyngda av denne veksten kjem frå næringslivet sin sparing via tenestepensjon, som også framover vil vere i sterk vekst. Sparebanken Sogn og Fjordane opplever framleis god vekst i bruken av tenester for sjølvbetening. I 2011 har spesielt dei mobile tenestene skote fart med over nedlastingar av appane våre og mangedobling av bruken av Mobilbank og SMSbank. Banken har aktivt jobba for å halde på den sterke profilen i sosiale media og har no omlag tilhengarar på Facebook. Næringslivet har hatt eit tilfredsstillande år i 2011, sjølv om det er variasjonar i dette bildet. Etterspurnaden etter bankfinansiering har vore heller låg, noko som har medført at banken har hatt ein nedgang i utlåna samanlikna med Ettersom det er variasjonar i økonomisk utvikling i bedriftene, er risikovurdering og oppfølging av kredittrisiko i banken sine engasjement viktige faktorar i bankdrifta. Konkurransen om bedriftskundane må framleis reknast som hard, spesielt for større kundar med låg risiko. Sparebanken Sogn og Fjordane har i hovudsak ein sterk og uendra marknadsposisjon innan bedriftsmarknaden i fylket. Banken arbeider kontinuerleg med å utvikle og forsterke kompetanse og kapasitet på område som kreditt, valuta, finans og elektroniske betalingstenester. Banken satsar på å vere ein totalleverandør av finansielle tenester og profesjonell rådgjevar overfor næringslivet. Nærleik til kompetanse saman med lokal handlekraft er viktige verdiar for kundane våre. ORGANISASJON Tilsette og kompetanseheving Organisasjonen har hatt krevjande og utfordrande oppgåver også i 2011, dette har bidrege til å heve kompetansen både individuelt og generelt. Det er i 2011 brukt mykje ressursar på å vidareutvikle kompetansen hos tilsette, gjennom interne kurs og i samarbeid med høgskular. Banken er i ferd med å autorisere alle rådgjevarane som finansielle rådgjevarar. Det blir lagt til rette for kompetanseutvikling innan stabs- og fellesfunksjonar. Banken har gjennomført leiarutviklingsprogram for konsernleiing, regionbanksjefar og mellomleiarar. Desse skal saman med sertifisering og autorisering av rådgjevarar ved kurs, trening og testar sikre og dokumentere kompetanse på god rådgjeving. Arbeidsmiljø Sparebanken Sogn og Fjordane gjennomfører årleg personaltilfredsundersøking som kartlegg tilsette sin trivsel. Undersøkinga viser at banken har eit godt arbeidsmiljø samanlikna både med næringa og arbeidslivet generelt. Forbetrings- og forsterkingsområde blir følgde opp for å styrke dette ytterlegare i Banken har sidan 2003 vore IA-bedrift (avtale om inkluderande arbeidsliv). I avtalen har banken forplikta seg til å arbeide for å halde eit lågt sjukefråvær, og legge til rette for at tilsette som får redusert funksjonsevne kan halde fram i arbeidet. Denne avtalen vart fornya i 2011 og det vart etablert eit eige IA-utval. Det er ikkje registert avviksmeldingar på skader som skuldast ulykke eller arbeidsbelastning i Banken sitt arbeidsmiljøutval har i 2011 hatt 4 møter og handsama 8 saker om arbeidsmiljø. Gjennomsnittleg sjukefråvær var 3,75 % for Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING

14 2011, ein liten auke frå 3,26 % i Banken si verksemd har lite påverknad på det ytre miljøet, men har likevel fokus på miljø og gjer mellom anna mange tiltak som skal redusere Co 2 -utslepp. Mangfald Sparebanken Sogn og Fjordane har som mål å vere ein av dei mest attraktive arbeidsplassane i fylket. I det legg vi også eit likestillings- og likeverdsperspektiv. Av dei tilsette er 62 % kvinner og 38 % menn, ei fordeling som ikkje er vesentleg endra frå Banken er oppteken av å legge forholda til rette for kvinner i leiande stillingar. Ved utgongen av 2011 var 29% av leiarane med personalansvar kvinner. Banken legg til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne og tilsette med ulik etnisk bakgrunn. I styret er 3 av 7 medlemmar kvinner. Banken vil halde fram med arbeidet for likestilling og likeverd på alle nivå. tap på finansielle instrument, auka driftskostnader, negativt resultat frå verksemd halde for sal og høgre nedskriving på utlån. Samla inntekter er på 650 mill. kr. og er redusert med 7,4% og driftskostnadene er auka med 25% primært grunna eingongseffektar. Netto nedskriving på utlån er 163 mill. kr. mot 130 mill. kr. for Resultat frå verksemd halde for sal er på minus 34 mill. kr. etter skatt. 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% Totalresultat etter skatt EK-avkastning totalresultat ,00 % 80,00 % Likestilling Menn 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% ,00 % Kvinner 0,00% ,00 % 20,00 % 0,00 % Menn Tilsette totalt Kvinner Tilsette i leiande stillingar Lønnspolitikken til banken Banken har som visjon å vere ei drivkraft i fylket. Det er viktig at banken har kompetanse i eige hus for å handtere risiki banken møter. Lønnspolitikken skal stimulere og motivere noverande og framtidige arbeidstakarar. Løna skal vere konkurransedyktig i forhold til samanliknbare bedrifter i marknaden. I tillegg blir det lagt vekt på den enkelte sine kvalifikasjonar og ansvarsområde. Banken skal føre ein lønspolitikk som stimulerer til utvikling av lagånd. Det gjeld ingen særreglar for leiande tilsette og tillitsvalde. RESULTATREKNESKAPEN Resultat Totalresultat for konsernet for 2011 er på 67 mill. kr. mot 209 mill. kr. i Resultatet gir ein EK-avkastning på 2,8% mot 9,9% i Reduksjonen i resultatet for 2011 skuldast urealisert Netto renteinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er 539 mill. kr. og er auka med 2,4% samanlikna med Auken i rentenetto skuldast i hovudsak vekst i innskot og utlån. Rentenettoen i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er på 1,59% og er redusert frå 1,75% i Reduksjonen i rentenetto i % skuldast lågare kundemargin og høgre fundingkostnader enn for Auken i fundingkostnader er eit resultat av høgre generelle risikopåslag på verdipapirfinansiering. Netto andre inntekter Netto andre driftsinntekter er på 111 mill. kr. og er redusert med 65 mill. kr. eller 36,9%. Reduksjonen skuldast primært tap på finansielle instrument. Netto resultat frå finansielle instrument Netto tap frå finansielle instrument er på 20 mill. kr. mot ein netto vinst på 52 mill. kr. i Det meste av tapet er urealiserte verdiendringar. For aksjar er det eit netto tap på 11 mill. kr. mot 60 mill. kr. i vinst i Ein del av verdipapirgjelda blir bokført til verkeleg verdi opsjon og i 2011 er verdipapirgjelda skriven opp (utgiftsføring) med 17 mill. kr. medan det i 2010 var ei nedskriving på 4 mill. kr. Verdiendring på verdipapirgjeld må sjåast i samanheng med verdiendring på andre renteberande finansielle instrument. For nærmare forklaring sjå note Sparebanken Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2011

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Råd til det livet du ønskjer som pensjonist?

Råd til det livet du ønskjer som pensjonist? ÅRSMELDING 2012 Eldsjelsamling Råd til det livet du ønskjer som pensjonist? For andre år på rad arrangerte vi Eldsjelsamling for fulle hus på Skei Hotell. På samlinga fekk dei mange trufaste og svært viktige

Detaljer

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har til no løyvd om lag 7 millionar kroner til klatreparkar i Sogn og Fjordane. Dette har skapt stort engasjement

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har til no løyvd om lag 7 millionar kroner til klatreparkar i Sogn og Fjordane. Dette har skapt stort engasjement ÅRSMELDING 2014 Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har til no løyvd om lag 7 millionar kroner til klatreparkar i Sogn og Fjordane. Dette har skapt stort engasjement samtlege 26 kommunar i fylket planlegg

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 52 808 59 164 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer