SEL KOMMUNE REGNSKAP Nasjonalparkriket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009. Nasjonalparkriket"

Transkript

1 SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Nasjonalparkriket

2 SEL KOMMUNE REGNSKAP 2009 Otta, 6. april 2010 Påfølgende underskrifter gjelder for hele regnskapet vid Storborg Regnskapsansvarlig Sjur Mykletun Administrasjonssjef

3 Økonomisk oversikt - drift 2

4 Økonomisk oversikt - investering 3

5 4

6 ti j fl Oversikt - balanse 5

7 Oversikt endring arbeidskapital 6

8 ti 1 SEL KOMMUNE Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre enerelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Avdra å lån Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra sk ema 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7

9 ti ' 8

10 ti 9

11 10

12 I Driftsregnskap SEL KOMMUNE (2009) - År/Periode Ansvar: 124 SERVICESENTER Regnekap Buds(end) 2009 Budsjett Regnskap 2008 Ansvar: 38 REGIONRÅDET 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. A 0, Sum ansvar: 38 REGIONRÅDET 0, Ansvar: 100 POLITISKE STYRINGSORGANE 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLOR , AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 0, Sum ansvar: 100 POLITISKE STYRINGSOM , Ansvar: 102 KONTROLLUTVALG 110 KONTROLL OG REVISJON 1.750, Sum ansvar: 102 KONTROLLUTVALG 1.750, Ansvar: 104 OVERFORMYNDERI 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER , Sum ansvar: 104 OVERFORMYNDERI , Ansvar: 105 KIRKELIG FELLESRÅD 390 DEN NORSKE KIRKE, ADMINISTRASJC , Sum ansvar: 105 KIRKELIG FELLESRÅD , Ansvar: 106 VALG 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLOR , ADMINISTRASJON 0, Sum ansvar: 106 VALG , Ansvar: 108 ELDRERÅDET 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLOR , Sum ansvar: 108 ELDRERÅDET , Ansvar: 110 REVISJON 110 KONTROLL OG REVISJON , Sum ansvar: 110 REVISJON , Ansvar: 111 SEKRETARIAT FOR KONTROL 110 KONTROLL OG REVISJON , Sum ansvar: 111 SEKRETARIAT FOR KONI , Ansvar: 115 REGIONDATA 120 ADMINISTRASJON 0, INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( 27 0, Sum ansvar: 115 REGIONDATA 0, Ansvar: 120 ADMINISTRASJONSSJEFEN 120 ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 120 ADMINISTRASJONSSJEFE , Ansvar: 121 ØKONOMI- OG PERSONALSEM 120 ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 121 ØKONOMI- OG PERSONAI , Ansvar: 123 SENTRALARKIV 120 ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 123 SENTRALARKIV ,

13 å Driftsregnskap SEL KOMMUNE (2009) - År/Periode Regnskap 2009 Buds(end) 2009 Budsjett 2009 Regnskap ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 124 SERVICESENTER , Ansvar: 130 SKATTEOPPKREVER 120 ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 130 SKATTEOPPKREVER , Ansvar: 180 FELLEUTG. TIL FORDELING - I 190 INTERNE SERVICEENHETER 0, Sum ansvar: 180 FELLEUTG. TIL FORDELft 0, Ansvar: 181 FELLESUTG. FORDELES, POR 190 INTERNE SERVICEENHETER 0, Sum ansvar: 181 FELLESUTG. FORDELES, 0, Ansvar: 182 FELLESUTGIFTER TIL FORDEL 190 INTERNE SERVICEENHETER 0, Sum ansvar: 182 FELLESUTGIFTER TIL FOI 0, Ansvar: 183 FELLESUTGIFTER TIL FORDEL 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLOR 0, ADMINISTRASJON 0, INTERNE SERVICEENHETER 0, KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 0, TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR 0, Sum ansvar: 183 FELLESUTGIFTER TIL FOI 0, Ansvar: 185 ABAKUS 120 ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 185 ABAKUS , Ansvar: 190 FELLESUTGIFTER SOM IKKE F 120 ADMINISTRASJON , FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOM 0, DIVERSE FELLESUTGIFTER , GRUNNSKOLE , TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. A , Sum ansvar: 190 FELLESUTGIFTER SOM II , Ansvar: 191 PERSONALPOLITIKK 120 ADMINISTRASJON , FØRSKOLE 0, GRUNNSKOLE 5.000, ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBE , Sum ansvar: 191 PERSONALPOLITIKK , Ansvar: 193 UTENBYGDS BEGRAVELSER/: 285 TJENESTER UTENFOR ORD. KOMM. A , Sum ansvar: 193 UTENBYGDS BEGRAVEU ,

14 v. Driftsregnskap

15 Driftsregnskap

16 Driftsregnskap

17 tj Driftsregnskap

18 ti Driftsregnskap

19 ti Driftsregnskap

20 ti Driftsregnskap

21 2 C Driftsregnskap

22 ti r, Driftsregnskap SEL KOMMUNE (2009) - År/Periode Regnskap 2009 Buds(end) Budsjett Regnskap Ansvar: 538 INASJONALPARKER - OTTA 365 KULTURMINNEVERN , Sum ansvar: 538 INASJONALPARKER - OT , Ansvar: 539 KULTURVERN 365 KULTURMINNEVERN , Sum ansvar: 539 KULTURVERN , Ansvar: 540 IDRETT 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES ID , Sum ansvar: 540 IDRETT , Ansvar: 541 SANG OG MUSIKK 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG UTE , Sum ansvar: 541 SANG OG MUSIKK , Ansvar: 545 BARNE- OG UNGDOMSARBEIC 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE , Sum ansvar: 545 BARNE- OG UNGDOMSAF , Ansvar: 546 UNGDOMSKLUBB 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 1.192, TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR 0, Sum ansvar: 546 UNGDOMSKLUBB 1.192, Ansvar: 547 MUSIKALT SAMARBEIDSPROE 383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER , Sum ansvar: 547 MUSIKALT SAMARBEIDSF , Ansvar: 558 SAMFUNNSHUS 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG UTE , Sum ansvar: 558 SAMFUNNSHUS , Ansvar: 560 FRIVILLIGSENTRALEN 234 AKTIVISERING OG SERVICETJ. ELDRE , Sum ansvar: 560 FRIVILLIGSENTRALEN , Ansvar: 580 REGISTRERTE TROSSAMFUNF 392 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL , Sum ansvar: 580 REGISTRERTE TROSSAM , Ansvar: 600 TEKNISK ADMINISTRASJON 120 ADMINISTRASJON , Sum ansvar: 600 TEKNISK ADMINISTRASJ( , Ansvar: 605 BYGGESAK 302 BYGGE OG DELESAKSBEHANDLING , Sum ansvar: 605 BYGGESAK , Ansvar: 606 OPPMÅLING 303 KART OG OPPMÅLING , Sum ansvar: 606 OPPMÅLING , Ansvar: 607 AREALPLANLEGGING 301 PLANSAKBEHANDLING ,

23 ti t! Driftsregnskap

24 ti 7 Driftsregnskap

25 Driftsregnskap

26 ti Driftsregnskap

27 ti Driftsregnskap SEL KOMMUNE (2009) - Ar/Periode Regnskap 2009 Buds(end) 2009 Budsjett 2009 Regnskap DEN NORSKE KIRKE, ADMINISTRASJC 0, RENTERIUTBYTTE OG LÅN , Sum ansvar: 910 AVDRAG PÅ LÅN , Ansvar: 915 FORMIDLINGSLÅN, RENTER BISTAND TIL ETABL/OPPR.HOLD. EGE , Sum ansvar: 915 FORMIDLINGSLÅN, RENTI , Ansvar: 930 DISPONERING AV TIDLIGERE 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS, 0, Sum ansvar: 930 DISPONERING AV TIDLIGI 0, Ansvar: 940 FELLES DISPOSISJONSFOND 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS, , Sum ansvar: 940 FELLES DISPOSISJONSR , Ansvar: 941 DISPOSISJONSFOND 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS , Sum ansvar: 941 DISPOSISJONSFOND , Ansvar: 951 SJOAFONDET 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS. 0, Sum ansvar: 951 SJOAFONDET 0, Ansvar: 952 KONSESJONSAVGIFTSFONDE 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS. 0, Sum ansvar: 952 KONSESJONSAVGIFTSFC 0, Ansvar: 953 BUNDNE DRIFTSFOND 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS, , Sum ansvar: 953 BUNDNE DRIFTSFOND , Ansvar: 970 LIKVIDITETSRESERVE 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS, Sum ansvar: 970 LIKVIDITETSRESERVE , , Ansvar: 980 OVERFØRING DRIFT-INVESTEI 290 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ( , INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKS, , Sum ansvar: 980 OVERFØRING DRIFT-INVE , Ansvar: 990 PREMIEAVVIK, PENSJONER 170 ÅRETS PREMIEAVVIK , AMORTISERING AV TIDL. ÅRS PREMIE , Sum ansvar: 990 PREMIEAVVIK, PENSJONI , Ansvar: 999 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIG RESULT/ , Sum ansvar: 999 ÅRETS REGNSKAPSMES: , TOTALT 0,

28 1 SEL KOMMUNE (2009) - År/Periode Investeringsregnskap Regnskap uds(end) Budsjett RegillikaP Ansvar: 100 POLITISKE STYRINGSORGANE 325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR , Sum ansvar: 100 POLITISKE STYRINGSORF , Ansvar: 105 KIRKELIG FELLESRÅD 390 DEN NORSKE KIRKE, ADMINISTRASJC , Sum ansvar: 105 KIRKELIG FELLESRÅD , Ansvar: 194 INFORMASJONS- OG Kommtn 120 ADMINISTRASJON , INTERNE SERVICEENHETER 0, Sum ansvar: 194 INFORMASJONS- OG KON , Ansvar: 199 TILLEGGS- OG NYE BEVILGNII 120 ADMINISTRASJON 0, Sum ansvar: 199 TILLEGGS- OG NYE BEVII 0, Ansvar: 200 ADMINISTRASJON OPPVEKST 120 ADMINISTRASJON 0, FØRSKOLE , Sum ansvar: 200 ADMINISTRASJON OPPVE , Ansvar: 211 SEL SKOLE 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRE 0, Sum ansvar: 211 SEL SKOLE 0, Ansvar: 212 OTTA UNGDOMSSKOLE 202 GRUNNSKOLE , SKOLELOKALER , Sum ansvar: 212 OTTA UNGDOMSSKOLE , Ansvar: 213 OTTA SKOLE INKL. NYHUSOM 222 SKOLELOKALER 0, Sum ansvar: 213 OTTA SKOLE INKL. NYHU 0, Ansvar: 216 HEIDAL SKOLE 202 GRUNNSKOLE 7.125, SKOLELOKALER , Sum ansvar: 216 HEIDAL SKOLE , Ansvar: 268 SMURFEN BARNEHAGE 201 FØRSKOLE , FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 0, Sum ansvar: 268 SMURFEN BARNEHAGE , Ansvar: 276 SELSVERKET BARNEHAGE 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 0, Sum ansvar: 276 SELSVERKET BARNEHAC 0, Ansvar: 319 DISTRIKTSMEDISINSK SENTEF 241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILI , Sum ansvar: 319 DISTRIKTSMEDISINSK SE ,

29 21C Investeringsregnskap 2009 Ansvar: 640 RENOVASJON 3

30 ti 1 SEL KOMMUNE Ar/Periode Investeringsregnskap Ansvar: 740 FELLES INNKJØPSORDNING 4

31 3 C Investeringsregnskap

32 Note nr. la: Kommunal organisering, interkommunalt samarbeid, ansatte og likestilling. Politisk er kommunen organisert med kommunestyre (25 medlemmer), formannskap (7) og driftsutvalg (9). Kommunen har lovbestemt eldreråd og ungdomsråd. Kommunen er organisert med slik organisasjonsmodell: ORGANISASJONSKART FOR SEL KOMMUNE Fagstab Pereon III vasling leg 0G lesaae I e419gbasj141 ffilkonomlo vdsling Angel Strtorg e441~4,4 "itt-qa,m~.~- 1:11bJ0641 fmcle r hrylo writer Abdreasse "1 NEfIng»a~i1118 Terit Alles liq9$9»,(14,),s Dei vitigaste interkommunale samarbeida er: Regionsamarbeidet for Nord-Gudbrandsdal, dei 6 Norddalskommunane. Regiondata, felles dataplattform for dei same kommunane. Sel kommune har ansvar for barnevernet i Sel og Vågå Sel kommune har ansvar for PPT for dei 6 Norddalskommunane Vågå kommune har ansvar for landbrukskontoret for Vågå og Sel.

33 r Alder i Sel kommune 2009: Gjennomsnittsalder i Sel kommune. 51,3 år - en økning på 4 år fra i fior. Antall ansatte og antall årsverk Antall ansatte totalt inkl vikarer m.v. Antall årsverk sum stillingshjemler Andel kvinner Andel menn Det jobbes med kvalitetssikring av antall ansatte i kommunen. Det en ser ut fra oversikten er at sum årsverk er redusert med 24 fra Likestilling I Sel kommune har vi en kvinneandel på 76,5 %. Dette er uendret fra Hovedtariffavtalen har pålegg om at den enkelte kommune er pliktig til å arbeide med at ufrivillig deltid kan reduseres. Dette arbeidet er videreført i Det er et arbeidsmål at ingen ufrivillig skal ha under 40% stilling. Ansvaret for at Sel kommune har en god likestillingspolitikk ligger til partssammensatt utvalg, og blir tatt opp i det lønnspolitiske drøftingsmøte mellom partene. Administrasjonssjefen har det administrative ansvaret. Gj.snitt årslønn for kvinner og menn (100 % stilling): Forskjellene mellom kvinner og menn er redusert i 2009 i forhold til Dersom en definerer ledende stillinger - i ledergruppa og virksomhetslederne(inkl. interkommunale samarbeid) er kvinneandelen 55%.

34 7. 7 Note nr lb Anvendte regnskapsprinsipper. Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.

35 7 1, " I 1 4 Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Når det gjelder enkelte av kommunens utleieboliger er det satt en kortere avskrivningsperiode på grunn av større slitasje enn det som antas å være "normalt". Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Pensjon Kommunene kan velge mellom 1 år og 15 år når det gjelder amortiseringstid på premieavvik. Premieavvik er differansen mellom det som faktisk er innbetalt til pensjonskassene og en beregning av hva kostnadene skulle vært. Sel kommune benytter amortiseringstid på 15 år.

36 Note 2a Pensjon KLP(FKR 5 nr. 2) Generelt om ens'onsordnin ene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Re nska sførin av ens'on Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieawik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieawiket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen) Pens'onskostnad F 13-1, C rets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året rets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb. iverav Arb. iverav. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieawik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieawik dette året Akkumulert premieavvik pr Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler for liktelser midler for liktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) rets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

37 Note 2b Pensjon SPK(FKR 5 nr. 2) Generelt om ens'onsordnin ene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Re nska sførin av ens.on Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieawiket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen) Pens'onskostnad F 13-1, C rets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året rets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb. iverav. Arb. iverav. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieawik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler for liktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) rets estimatavvik (01.01.) Akkumulert awik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år

38 Note 3 Kommunens garantiansvar Gitt overfor - navn Adresse Beløp Utløper dato IKKE AKTUELL FOR 2009 Sum garantiansvar 0

39 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven 11 og 27 Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Ansvarlig lån til Eidefoss AS Avkastning eller deler av avkastningen skal avsettes til utviklingsfondet.

40 71, Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 1 av 6

41 4 C Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 nr. 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Sum fondsmidler 1.1. kr Bruk av avsetninger kr ( Årets avsetnin er kr Sum fondsmidler kr Disposisjonsfond Beholdning kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr Avsetnin er til fondet kr Beholdning kr Bundne driftsfond Beholdning kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr Omklassifisert fra disposisjonsfond kr (300 Avsetnin er til fondene kr Beholdning kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr Avsetninger til fondene kr Bruk av fondene kr Beholdning kr 379 Bundne investeringsfond Beholdning kr Omklassifisert til disposisjonsfond kr (300 Avsetninger til fondene kr 784 Bruk av fondene kr Beholdning kr 765 Likviditetsreserve drift Beholdning kr Prinsippendringer Avsetninger til likviditetsreserve drift kr Bruk av likviditetsreserve drift kr Beholdning kr Likviditetsreserve investering Beholdning kr Prinsippendringer Avsetninger til likviditetsreserve investering kr Bruk av av likviditetsreserve investerin kr Beholdning kr Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 2 av 6

42 Note 7 Beholdning bygdabøker Antall Tekst Pris Salgsverdi Kr Band I Band Band III Band IV 350,00 450,00 450,00 450, , , , ,00 SUM Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten regnet som avka;t ra innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven 8-1 kunne fått i utbytte i salgsåret basert på sel9ka1,s avlagte regnskap for foregående år. Antall solgte aksjer Utbyttegrunnlag pr. aksje Sal sum r. aks'e kr kr ABC AS 0 kr kr DEF AS 0 Inntektsført i driftsregnskapet Inntektsført i investerin sre nska et Sum inntektsført sal ssum kr kr kr kr kr kr DENNE NOTEN ER IKKE AKTUELL FOR SEL KOMMUNE I 2009 Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Arsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner Side 3 av 6

43 Note 10 Interkommunalt samarbeid Deltakere Overførin 2009 Overførin 2008 NGR Renovasjonsselskap Norddalen Regionkontoret Norddalen Re iondata - drift Norddalen Re iondata - investering Norddalen Nord-Gudbrandsdal kommunerevis.on Norddalen Sekretariatet for kontrollutvalgene Norddalen Arbeids iverkontrollen i NG Norddalen Vert Lom Pedagogisk/psykologisk tjeneste Norddalen Vert Sel Jordmorvaktsamarbeid Norddalen Vert Sel Barnevern Sel - Vå å Vert Sel

44 NOTE 11 - OVERSIKT OVER NYBYGG OG NYANLEGG - SEL KOMMUNE PR Finansiering Regnskap ANSVARSOMRÅDE 1: K100 TILSKUDD SEL KIRKELIGE FELLESRÅD Refusjon private ,00 Budsj. 08 Lånemidler ,63 Budsj SUM ,63 Medgått i K101 REGIONDATA Ksak 41/09 Driftsmidler ,36 Sum ,36 ANSVARSOMRÅDE 2: K202 REHABILITERING HEIDALSKOLE Budsj. 09 Lånemidler ,69 Sum ,69 Medgått i 2008 (overskridelse, redusert låneopptak 2006, kr ,61) ,61 Medgått i 2007 (overskridelse, redusert låneopptak 2006, kr ,51) ,51 Medgått i ,20 Medgått i ,00 K205 INNEKLIMA Budsj. 06 Lånemidler Budsj. 09 Lånemidler Sum Medgått i , K206 INNEKLIMA OTTA SKOLE Ksak 40/08 Lånemidler SUM 2009 Medgått i , , /9,50 K200 OTTA SKOLE - NYHUSOM TILBYGG Budsj. 09 Lånemidler Sum Medgått i 2008 Overskridelse, finansiert I 2009 K221 REHABILITERING OTTA UNGDOMSSKOLE Erstatning Sum , , , ANSVARSOMRÅDE 3: K311 DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Budsj. 08 Lånemidler ,00 Budsj. 09 Lånemidler?? ,57 Ksak 50/09 Kapitalfondet ,00 Ubundet inv.fond ,00 Bundet inf.fond ,00 SUM ,57 Medgått i ,75 Medgått i ,25 K314 TANNLEGEKONTOR FOLKETANNRØKTA Overskridelse Sum / 328, ,50 Side 1 av 6

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer