Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 57/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 65/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 66/13 RS 67/13 RS 68/13 PS 58/13 PS 59/13 PS 60/13 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET VR SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE - STORSYLEN OPP 2013 OMPOSTERING TILSKOTT TIL DRIFT AV BREKKA BYGDETUN UTREDNING KULTURHUS KLØFTA. OVERORDNET PROSESSPLAN SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPHOLDSROM "INN PÅ TUNET" SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN GRÆSLI VESTRE GNR 166 BNR 4 I TYDAL 2008/ / / / / /431

3

4 PS57/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunnbjørn Berggård Rådmann Marthe R. Græsli Økonomisjef Marthe R. Græsli Økonomisjef

6 Saksliste PS 50/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 56/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 57/13 MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET /36 RS 58/13 MØTEPROTOKOLL AU /1105 RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK OG SYLAN LANDSKAVPSVERNOMRÅDE AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I TYDAL KOMMUNE, 4H SØR-TRØNDELAG AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING, 4H SØR- TRØNDELAG RS 62/13 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ENKELTANLEDNING PATRUSLI GAARD RS 63/13 RS 64/13 PS 51/13 RØROSMAT SA. SVAR PÅ SØKNAD AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "BEVER I TYDAL" I NÆRINGSFONDET Saker til behandling SALG AV EIENDOMMEN NEATUN GNR 181 BNR 179 I TYDAL 2013/ / / / / / /694 PS 52/13 SALG AV TOMT I HUSVOLDLIA BOLIGOMRÅDE 2011/695 PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 172/2 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV HILMOHAUGEN - LAILA B.S DYRHAUG SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV ROTORHARV 2013/ / / /447

7 PS 50/13 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 56/13 Møteprotokoll formannskap RS 57/13 Møteprotokoll valgstyret RS 58/13 Møteprotokoll AU RS 59/13 Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskavpsvernområde RS 60/13 Avslag på søknad om støtte til skolering av voksne frivillige i Tydal kommune, 4H Sør-Trøndelag RS 61/13 Avslag på søknad om støtte til organisasjonsopplæring, 4H Sør-Trøndelag RS 62/13 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Patrusli Gaard RS 63/13 Rørosmat SA. Svar på søknad av RS 64/13 Avslag på søknad om støtte til prosjekt "Bever i Tydal" i næringsfondet

8 PS 51/13 Salg av eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 i Tydal Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 med påstående bygninger og utstyr selges til Thine Sivertsen på følgende vilkår: 1. Salgssummen settes til kr Omkostninger ved gjennomføring av salget bæres av kjøper. 3. Eiendommen overtas av kjøper Salgssummen overføres til disposisjonsfondet. PS 52/13 Salg av tomt i Husvoldlia boligområde Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Tomt nr. 15 i Husvoldlia boligfelt selges til Asbjørg Sesseng og Esmeralda A. Sesseng på følgende vilkår: 1. Tomteprisen settes til kr. 10 pr. m Tilknytningsavgiftene settes til kr inkl. avgift. 3. Oppmålingsgebyr og tinglysningsutgifter dekkes av kjøper. 4. Tomten må bebygges inne tre år. Bebygges tomten ikke innen de tre årene faller den tilbake til kommunen. PS 53/13 Høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt.

9 Vedtak i Formannskapet Tydal kommune er kritisk til at regjeringen ikke har klart å trekke konklusjoner fra de forsøksordningene som allerede er gjennomført, og forstår ikke at det skal etableres enda flere forsøksordninger som gjør bestemmelsene om motorferdsel i utmark enda mer uoversiktlige. I den nye forsøksordningen bør det ikke settes et øvre tak for hvor mange kommuner som får delta. Avgrensningen om at forsøkskommunene må ligge i det distriktspolitiske virkeområdet bør være tilstrekkelig. 2. Vi grenser til Sverige og det åpner seg dermed muligheter for å etablere tilknytningsløyper til det svenske løypenettet. Krav om grensekryssing ved offentlig vei vil være problematisk for Tydal kommune og vil vanskeliggjøre mulighetene for tilknytning til det svenske løypenettet. Totalt forbud mot løyper i verneområder vil også være svært problematisk for Tydal kommune. To landskapsvernområder og én nasjonalpark båndlegger store arealer av kommunen og vil også vanskeliggjøre tilknytning til det svenske løypenettet. Da omtalte løyper ikke automatisk vil være i strid med verneforskriftene for disse områdene, burde et slikt forbud ikke inkluderes i forskriften. 3. Tydal kommune vil sende en søknad om deltagelse i forsøksordningen innen 1. september. PS 54/13 172/2 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet I medhold av konsesjonslovens 9 og 11 gir Tydal kommune Ann-Elin Audal konsesjon på erverv av eiendommen Nygård nedre gnr 172 bnr 2 i Tydal med vilkår om boplikt. 2. Ann-Elin Audal må selv bosette seg på eiendommen innen ett år etter overdragelsen, og bo der i minst fem år. Tydal kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av landbrukseiendommer jf. jordloven og skogbruksloven. PS 55/13 Søknad om tilskudd til restaurering av Hilmohaugen - Laila B.S Dyrhaug Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 Vedtak i Formannskapet Laila Beate Selboe Dyrhaug innvilges et tilskudd på kr til gjennomføring av trinn 1 i arbeidet med å gjenreise Hilmohaugens boligmasse. 2. Beløpet belastes regionale utviklingsmidler, da det her er snakk om kvinnearbeidsplasser. 3. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 4. Utbetalinger mot dokumenterte utgifter. PS 56/13 Søknad om støtte til innkjøp av rotorharv Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen for prinsipiell vurdering og organisering av redskapslag. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Saken sendes tilbake til administrasjonen for prinsipiell vurdering og organisering av redskapslag.

11 Utvalg: Møtested: Møtedato: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Tidspunkt: 08:00-12:00 Fra sak: 16/13 Til sak: 21/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Meråker Kjell Fosse Stjørdal Gunnbjørn Berggård Tydal Karsten Reitan Selbu Arne Ketil Auran Frosta Kari Krogstad HTV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kristian Rolstad Kari L. Øfsti Malvik Stjørdal Roar Øverås HTV Fra administrasjonen møtte: Navn Runar Asp Marthe Abelsen Strømmen Asbjørn Brenne Elin Wikmark Darell Ketil Aas Kjetil Nyborg Gunbjørg Furunes Baar Anita Evjen Fremo Ann Sissel Helgesen Merete Folmoe Rønningen Turid Skumsvoll Jan Erik Slind Stilling Samhandlingsleder helse/omsorg Rådgiver Sekretariatsleder Leder VARIT Leder VR lønn/regnskap Innkjøpskoordinator i VR Leder VR barneverntjenesten Leder VR personvernombud Leder VR DMS Leder VR forvaltningskontoret Leder VR PP-tjeneste Leder VR skatteoppkreverkontor Møtet ble ledet av: Henrik Vinje

12 Andre som møtte: Stein Gunnar Espe, saksbehandler MUNT Iver Sunnset, rådgiver VARIT Harald Overrein, prosjektleder «Innovativ Handling-bedre offentlige anskaffelser» Merknader

13 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 16/13 Referat saker PS 17/13 Orienteringer: a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Utkast til prosjektbeskrivelse og saksframlegg legges fram i møtet av saksbehandler Stein Gunnar Espe kl. ( ). Iver Sunnset deltar. b. Status Det Digitale Trøndelag (DDT) v/elin Wikmark Darell (kl ). c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Rådmannen i Frosta har i e-post av bedt om at det legges fram en sak for AU om fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterer om saken i møtet. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap vertskommunen eller deltagende kommune? Ketil Aas deltar. e. Barnevern i VR svarbrev til Fellesorganisasjonen (FO) Nord-Trøndelag om arbeidet med å sikre kvaliteten i barneverntjenesten. Gunbjørg Furunes Baar orienterer. f. Styring arbeidsgiverrollen - fagrollen - medvirkning og styring fra kommunene. Rådmannen i Stjørdal legger fram notat i møtet. g. Prosjekt Innovativ Handling innkjøp inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein (kl ). PS 18/13 Rammebudsjett Budsjettforslag /5404 PS 19/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 20/13 Eventuelt PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll PS 16/13 Referat saker Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Ingen saker.

14 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Ingen saker. PS 17/13 Orienteringer Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. Tas til orientering. Saksbehandler legger fram endelig prosjektplan, og felles saksframlegg for kommunene, til AU 11.september b. Tas til orientering c. Etat oppvekst/varit legger frem forslag til avtale for kostnadsfordeling for AU 11. september. d. Feil generelt i fellestjenester i Værnesregionen, og som får økonomisk uttelling, dekkes av Værnesregionen. e. Tas til orientering. Leder for barneverntjenesten svarer opp henvendelsen fra FO kopi til AU. Vurdering av fagråd settes på sakslista til AU igjen til høsten. f. Tas til orientering. Settes på sakslista til AU igjen til høsten. g. Tas til orientering. Settes på sakslista til AU igjen til høsten. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Orientering av saksbehandler Stein Gunnar Espe og Iver Sunnset. Framdrift: Møte med KS i nær fremtid, legges frem endelig prosjektplan og endelig saksfremlegg i AU 11. september. Utfordringer til AU: Økonomi, organisasjonsform og lokalisering. Hovedtall viktigst. IKS foreslås som organisasjonsform, men forslag til evt. andre organisasjonsformer bør også presenteres. Mål om driftssenter i Midt-Norge. Ambisjoner utover Nord-Trøndelag jo flere som deltar jo billigere blir det pr. kommune. Blir viktig hva helseforetaket mener om lokalisering. Skal Værnesregionen ha en bevissthet om at man ønsker drift og synliggjøre dette i prosjektplanen? Undersøke muligheter for følgeforskning. b. Status «Det Digitale Trøndelag» (DDT) v/elin Wikmark Darell Tas stilling til evt. representant fra Værnesregionen i DDT på møte i Odense. c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterte om arbeidsoppgavene til koordinator. Det er ikke laget noen avtale for fordelingen av kostnadene. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap. Ketil Aas orienterte om saken. Vurdering om vertskommunen eller deltagende kommune skal ta den ekstra kostnaden. e. Barnevern i VR svarbrev til FO v/gunbjørg Furunes Baar. Barnevernet bør få fagråd. Hva med PAU? f. Styring arbeidsgiverrollen fagrollen medvirkning og styring fra kommunene v/rådmannen i Stjørdal. Hvilke arenaer bør vi ha mht. f.eks. PPT, barnevern og oppvekst/skole. Barn/unge i et større tverrsektorielt perspektiv. Vurdere om VR skal ha flere fagråd. La betraktningene synke inn i løpet av sommeren og ta det opp igjen til diskusjon ila. Høsten g. Prosjekt «Innovativ Handling-bedre offentlige anskaffelser», inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein og Kjetil Nyborg. Hvis Værnesregionen ønsker en pilot mht. «Innovative anskaffelser» så står det en åpen invitasjon om dette.

15 PS 18/13 Rammebudsjett Budsjettforslag Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslagene justeres slik som drøftet i møtet. 2. Tjenestelederne legger frem endelig budsjettforslag for AU 11. september til sluttbehandling. Tidligere maler benyttes. Endelig forslag fremmes for RR 22. oktober. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tjenestelederne presenterte rammebudsjett for 2014 og budsjettforslag Behov for at alle tjenesteledere presenterer tekst, og ikke bare tall for rammebudsjettet og det langsiktige budsjettet ikke alle hadde med dette. Dette blir presentert grundigere for AU til høsten. PS 19/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport 2013 justeres ut i fra drøftinger i møtet 2. Justerte rapporter sendes RR og kommunene til orientering, og evt. behandling. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tjenestelederne presenterte 1. tertialrapport 2013 i møtet. PS 20/13 Eventuelt Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen VR har ikke ressurser til å gå inn i dette prosjektet på nåværende tidspunkt. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Henvendelse fra KS i forbindelse med samarbeid med Ungarn om flyplassregioner. PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen godkjennes.

16 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen ble fortløpende gått gjennom i møtet.

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Storsylen Opp v/ola Morten Græsli Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2009/ /2013 Eirik Einum Svar på søknad om støtte - Storsylen Opp 2013 Saken er behandlet med vedtaksnr. 31/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Vi viser til søknad om støtte til arrangementet som arrangeres for femte gang 17. august i år. I likhet med flere andre arrangement er Storsylen Opp et viktig arrangement for Tydal. Arrangementet er et godt tiltak for fysisk aktivitet, markedsfører Tydal kommune på en god måte og gir også andre positive ringvirkninger for kommunen. Arrangementet har vært en suksess og spesielt siste år hvor en var spesielt heldig med værforholdene. Med offentlig støtte er det budsjettert med et lite overskudd. Sikkerhetsdokument, miljødokument og budsjett for 2013 er vedlagt søknaden. Vedtak: Storsylen Opp innvilges en støtte på kr. Beløpet belastes omdømmefondet. Inntil vedtektene for dette fondet er utarbeidet og godkjent, gjelder vedtektene for næringsfondet. Utbetaling skjer mot framlegging av regnskap og en kort rapport om arrangementet. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2009/ Kopi til: Fred Kåre Fremo Marthe Rønning Græsli Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Notat Sak nr: Dato: 2010/ Ompostering tilskott til drift av Brekka bygdetun I delegert vedtak 24/13 vart Lars Græsli innvilga eit tilskott på kr ,- til drift av Brekka Bygdetun sommaren Det heiter i vedtaket at «tilskottet blir belasta avsette midlar i næringsfondet til tiltak som fremmar bulyst,trivsel og kulturarrangement». I tråd med tidlegare praksis vil dette tilskottet i staden bli belasta ansvarsområde 4140 Museer/kulturvern under posten «Kjøp av tjenester fra private».

20 TYDAL KOMMUNE Arkiv: D00 Arkivsaksnr: 2013/546-1 Saksbehandler: Eirik Einum Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 58/ Utredning kulturhus Kløfta. Overordnet prosessplan Saksopplysninger I kommunestyrets møte ble det vedtatt å starte en prosess med sikte på å bygge kulturhus og skytebane i tilknytning til Tydalshallen på Kløfta. På bakgrunn av vedtaket er det utarbeidet en overordnet prosessplan for politisk behandling. Denne skal danne grunnlaget for en mer detaljert plan som kompletteres og ferdigstilles som en del av prosessen videre. I saksframlegget her hovedpunktene beskrevet. Dette vil bli mer detaljer gjennomgått og diskutert i møtet. Vurdering En vesentlig forutsetning for en vellykket prosess er at rammene for denne er godt definert. For at prosess skal bli god og gi et ønsket resultat, vurderes det som en forutsetning at en total øvre kostnadsramme for gjennomføring av hele prosjektet er definert på forhånd. Dette vil være nødvendig for å kunne gjennomføre de aktiviteter som er beskrevet og gi en konklusjon som kan omsettes i konkrete handlinger. Dette må være klart ved oppstart av prosessen og seinest når formannskapet får endelig prosessplan til behandling i månedsskiftet september/oktober. Her er kun kostnadene til gjennomføring av prosessen vurdert. I det etterfølgende er hovedpunktene i prosessplanen presentert. Resultatet av prosessen skal beskrives i en egen rapport som skal legges fram for politisk behandling. Rapporten skal anbefale løsning, ev. videre prosess.

21 Overordnet mål: Tydal kommune ønsker å utvikle et godt miljø for kulturproduksjon hvor gode kulturarenaer skal sikre at kulturlivet har gode vekstvilkår. Prosessmål: Gjennomføre en god prosess for å realisere en løsning i samsvar med overordnet mål og kommunestyrets vedtak (mandat). Mandat: Kommunestyrets vedtak : 1. Rehabilitering av Tydal Idrettshus til kulturhus er uaktuelt alternativ. 2. Tydal kommune bygger kulturhus og skytebane i tilknytning til Tydalshallen. 3. Kulturelle lag og organisasjoner inviteres til å komme med sine behov, forslag til utforming og innhold av et kulturhus/skytebane. Nærings/kultursektoren i kommunen gis ansvar for dette i løpet av Kostnader til investeringer og drift samt finansiering innarbeides i Tydal kommunes neste økonomiplan periode. Hovedaktiviteter: Prosessen vil ha følgende hovedaktiviteter: Innsamling og bearbeiding av eksisterende underlag Innhente og sammenstille relevant informasjon i eksisterende saker, dokumenter m.v. Bearbeide dette som en del av faktagrunnlaget for den videre prosessen Befaring og erfaringsinnhenting relevante prosjekter Det må innhentes informasjon fra tilsvarende prosesser/prosjekter som er gjennomført i andre kommuner. Det vil også være aktuelt med befaring av noen av disse. Kartlegging av kulturelle lag og organisasjoner Det vil være nødvendig å kartlegge lag og organisasjoner bl.a. som grunnlag for å finne ut hvem som vil være brukere, omfang av aktivitet, behov m.v. Dette vil kunne gjøres som en spørreundersøkelse hvor dagens situasjon for det enkelte lag beskrives samt planer og tanker om utvikling framover. Dette vil sammenstilles og vurderes opp mot en forventet utvikling i kommunen som helhet. Kulturarenaer i kommunen Investering og etablering en ny kulturarena Kløfta må når det gjelder funksjon, dimensjonering og innhold ses og vurderes i sammenheng med andre kulturarenaer i kommunen. Dette vil være nødvendig input i prosjektarbeidet. Funksjonsprogram Det skal utarbeides et funksjonsprogram samt bygningsmessig løsning på skissenivå. Det skal også utarbeides en situasjonsplan for området. Løsninger i en overgangsperiode skal beskrives.

22 Utstyr Behov for teknisk utstyr, inventar m.v. skal vurderes. Dette gjelder også behov i Tydalshallen fram til permanent løsning er klar. Kostnader skal inkluderes i de økonomiske vurderingene, kfr. punkt under. Framdrift Det skal utarbeides en overordnet framdriftsplan for total gjennomføring av prosjektet inklusive beslutningspunkter. Økonomi Det skal gjennomføres en overordnet vurdering av totale kostnader periodisert over prosjektperioden inklusive vurdering av usikkerhet på hovedpostnivå. Det skal utarbeides en periodisert finansieringsplan. Driftsfase Det skal gjøres en vurdering av driftsorganisasjon og framtidige driftskostnader. Dette skal ses i sammenheng med totale driftskostnader for alle kulturarenaene i kommunen. Organisering prosess Prosessen organiseres med Rådmann som prosjekteier som rapporterer til formannskapet. Det vil være naturlig med statusrapport til formannskapet 1-2 ganger i perioden utover sluttbehandling. Representanter fra lag og organisasjoner vil delta i prosessen som referansegruppe/arbeidsgruppe. Dette defineres nærmere ved oppstart av prosessen. Det legges opp til månedlige møter, se framdriftsplan. Rådmann (prosjekteier) Næring/kultur (prosjektledelse) Referansegruppe/arbeidsgruppe Kartlegging Funksjonsprogram Økonomi

23 Framdrift prosess Overordnet framdriftsplan for prosessen er vist under. Det kan bli noen justeringer etter oppstartsamling og møte med arbeidsgruppa. Utredning kulturhus Kløfta Nr Aktivitet SEPT OKT NOV DES JAN FEB MARS APR Oppstartssamling Møte arbeidsgruppe Innsamling underlag Befaring relevante prosjekt Bearbeiding underlag Utarbeidelse rapport Politisk behandling TK Kostnader/ressursbehov prosess. Gjennomføring av prosessen vil være forholdsvis krevende. Prosjektleder som også må føre sluttrapport i pennen må regne med å bruke 30-50% av sin tid i perioden. Sett i lys av næringog kulturavdelingas totale oppgaver vil det måtte vurderes noe ekstern bistand i prosessen. Det vil også kunne bli nødvendig med noe bistand fra arkitekt, tekniske rådgivere samt kostnadsvurderinger. Foreløpig vurdering av budsjett, eksterne kostnader: Bistand prosessledelse: kr. inkl. mva. Arkitekt/rådgivere: kr.inkl.mva Befaringer: kr.inkl.mva. Kostnader for 2013 anslås til kr som tas fra ansvar Resterende budsjetteres for Rådmannens innstilling Overordnet prosessplan som beskrevet i saksframlegget legges til grunn for videre arbeid. Endelig prosessplan legges fram for formannskapet for godkjenning som foreslått.

24 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 166/004 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Hege Hopen Amundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 59/ Søknad om tilskudd til oppholdsrom "Inn på tunet" Vedlegg: Diverse vedlegg Kostnadsoverslag oppholdsrom Inn på Tunet Strategiske mål og tiltak for Jensgarden, Græsli vestre Virkshomhetsbeskrivelse for Jensgarden, Græsli vestre Driftsplan Finansieringsplan Plantegning Inn på tunet tilbud - bekreftelse Avtale mellom Ola Morten Græsli og Tydal kommune om Inn på tunet-tilbud Avtale mellom Tydal kommune og Ola Morten Græsli om kjøp av dagaktivitetstilbud for demente- Inn på Tunet tilbud 2013 Avtale mellom Tydal kommune og Ola Morten Græsli om kjøp av dagaktivitetstilbud gjennom psykisk helse - Inn på Tunet tilbud 2013 Søknad om tilskudd til oppholdsrom, Inn på Tunet Saksopplysninger Tydal kommune har mottatt søknad fra Ola Morten Græsli datert der han søker om kr ,- i tilskudd til bygging av oppholdsrom til Inn på Tunet-tilbudet på sin eiendom gnr 166 bnr 4. Oppholdsrommet er planlagt bygd i en del av låven. Tilbudet Inn på Tunet har vært drevet siden 2006, og er på nåværende tidspunkt et dagtilbud innen demensomsorg og psykiatri. Lars Græsli og Ingunn Græsli er de to ansatte som har ansvaret for den daglige drifta av Inn på Tunet-tilbudet. Hensikten med tiltaket er å forbedre og videreutvikle tilbudet, og slippe å bruke huset til Ingunn og Lars til oppholdsrom. Det ble i 2013 inngått avtale med Tydal kommune om

25 kjøp av tjenester fram til (vedlegg: Avtale mellom Tydal kommune og Ola Morten græsli om kjøp av dagaktivitetstilbud) For å få kartlagt gårdens ressurser, utfordringer og sette opp strategiske mål og tiltak for gården, har Græsli deltatt i prosjektet Bedre Bunnlinje i regi av Norsk Landbruksrådgivning. Norsk Landbruksrådgivning har i den forbindelse utarbeidet en driftsplan. Kostnadsoverslaget er utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning, og viser en kostnad på kr ,- til bygging av oppholdsrom til Inn på Tunet. Græsli overtok bruket og er medlem i Græsli samdrift hvor arbeidfordelinga er fordelt med 50 % på hver av de to medlemsbrukene. Melkeproduksjonen ble flyttet til samdriftsfjøset i 2001, og den gamle driftsbygningen har i de siste årene vært brukt til dyr av ulike raser og størrelse. Det er planlagt å bygge om driftsbygninga til sauefjøs, dette er nærmere beskrevet i annet saksframlegg. Vurdering Investeringa er et tiltak for å videreutvikle Inn på Tune-tilbudet. Det er søkt Innovasjon Norge om tilskudd på kr ,- til bygging av oppholdsrom til Inn på Tunet-tilbudet, som tilsvarer 30 % av kostnadsoverslaget. Driftsplana for ombygging av eldre driftsbygning og utbygging av oppholdsrom til Inn på Tunet viser at den offentlige tilskuddsstøtten bidrar til at tiltaket blir lønnsomt. Finansieringsplan: Tilskudd fra Innovasjon Norge Tilskudd fra Tydal kommune Lånefinansiering Eget arbeid Sum total investering Kr Dagens Inn på Tunet-tilbud er for tida innenfor psykisk helsearbeid og dagtilbud for demente. Innenfor omsorgtjenesten er dette etterspurt og slik det drives hos søker har dette tilbudet en høy kvalitet. Både nasjonalt og regionalt er det en økning i antall demente, og et slikt tilbud vil bidra til at demente får et godt tilbud i Tydal. Tilbakemeldingene er gode, og Tydal kommune har signalisert at de stiller seg positive til en videre avtale. For Tydal representerer dette arbeidsplasser hvor det er et potensiale for økt aktivitet. Generelt er det positivt at det er gårdbrukere som ønsker å etablere og videreutvikle slike tilbud. Spesielt viktig er det at yngre brukere som nylig har overtatt har vilje, evne og kompetanse til å satse på å videreutvikle gårdsdrifta. Dette vil være til inspirasjon for andre og bidra til overordnede mål om arbeidsplasser og bosetting.

26 Rådmannens innstilling 1. Ola Morten Græsli innvilges tilskudd til bygging av oppholdsrom for «Inn på Tunet» med 10 % av kostnadene begrenset oppad til kr ,- på eiendommen Græsli Vestre gnr 166 bnr 4 i Tydal. 2. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 3. Tilskuddet belastes konto 1473 tilskudd fra Tydal næringsfond. 4. Utbetaling skjer mot ferdigattest og dokumentert investering. 5. Arbeidsfrist

27 Finansieringsplan Inn på Tunet Inn på tunet bekreftelse fra Tydal kommune Avtale med Tydal kommune Inn på Tunet Plantegninger

28 Sidel Korsk Landh,rvkftwåttglv[rtg KOSTNADSOVERSLAG oppholdsrom inn på tunet NAVN Lars Græsli ADR Tydal EIEN 166/4 KOM. Tydal PLAN Forslag SAMMEN- EGEN- ARBEID MASSE ENH.PR SUM DRAG INNSATS 1 OPPHOLDSROM FOR INN PA TUNET 1 Tilrigging 1 R.s Golv, forsterking, isolasjon m.m. 80 m Utvendig vegger, h=2,4m 86 m Delevegger 68 m Ny isolert himling 80 m WS + innredning kjøkken-bad 1 R.s Vinduer 6 stk Ytterdører 2 stk Innerdører 5 stk Elektriske installasjoner 1 R.s Uforutsette utgifter 1 R.s SUM OPPHOLDSROM TOTAL SUM Kostnadene er beregnet for byggeår 2013 Prisene inkl, materiell og arbeid, ekskl. mom- Klett 22/ Bjørry! 7 arberg 1

29 Marthe fortsetter i Tydal kommune. Strategsk- måll og ffitak for Jensgarden, Gr sfi vestre Marth og OF Mort n Fokus på f6r. All innmark benyttes i samdrifta, 2 uker sammen- FAMILIE/ hengende fri på sommeren. FERIE OG FRITID SAMDRIFT Båndfåring? - fåre mer enn 2 gang per dag. Isolere fjøs? Fortsatt el uke på og el uke av i samdrift. Kyrne på fellessæter. Avdråttsmål < 8000 kg/ku. Selge alle oksekalver. Lage eget rom for dette i fjøset. Kan benyttes til utleie om sommeren. 1 I Dekningsbidrag og komplett driftsplan på sau. Utvide med skoleelever fra kl ? INN PA TUNET ØKONOMI Komplett søknad til Innovasjon Norge. Ansette folk tll dette hvisl når kårfolket gir seg. Inn på Tunet økt aktivitet. Mulig å øke inntekt utover kriår. - Eget rom i tårnsiloer for Leie av 100 daa til "Brekka-dyra" og redusere vinterfår for sau. antall av hver art. Avklar vår- og høstbeite. Lammetall på 2,0. SAUFJØS FORIAREAL Senking av bekken løser drensproblem økt avling. Ombygging og modernisefin Prøve 3 slåttsystem på til vfs. hundegras jf. Best på Grovfår

30 240 TONN I KVOTE Avdrått 7500 kg EKM Selger okser Wksometsbeskr-v&se fer-aensgarden, Grap,sPvestm Marth og la Morten Marthe og Ola Morten FELLESSÆTER med 7 brukere på sommeren og innleid hjelp SAMDRIFT FAMILIE BARN: Elin 6 år Kjersti 6 år Ingrid 3 år LEIEKJØRING ca 700 rundball i tillegg til egne 1300 r.b. KARFOLK Ingunn og Lars SKOG 839 daa produktiv skog 76 m3 balansekvantum TOTALT AREAL 1428 daa BEITELAG med mye Inngjerdet utmark SKOG OG UTMARK SETERVOLL utlele hus og småviltjakt - -. I I II I ARBEID MARTHE Økonornisjef I Tydalkomrnune Samfunnsøkonom fra NTNU Er med litt I drifta OLA MORTEN Hovedansvar for drifta piøs annenhver uke Utdanna sykepleier MOT-ambassadør INGUNN OG LARS Ansvar for Inn på Tunet og Brekka bygdetun DAGTILBUD Avtale med kommunen ut BESØKENDE på 7 uker (fra 20. juni) 3 DAGER PR UKE 1 dag psykiatri (44 dglår) 2 dager demente (88 dg/år) INGUNN OG LARS ansatt til å ta seg av tilbudet 1NN PA TUNET SETERAA KRAFT AIS 8 eiere Arlig Inntekt BREKKA BYGDETUN ADMINISTRASJON OG SALG av m.m. Leier Inn skoleungdom MANGE FORSKJELLIGE DYR har ansvar og vinter -oppstalling for alle dyra 01;

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.04.2013 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/13 Til sak: PS 6/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.10.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: PS 109/14 Til sak: PS 135/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.01.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Kjøpmannsgata 21, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/14 Til sak: PS 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Tidspunkt: 12:00-16:00 Fra sak: PS1/17 Til sak: PS9/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: PS 8/16 Til sak: PS 14/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus Fra sak: 41/14 Til sak: 68/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 10/17 Til sak: PS 24/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-11:45 Fra sak: PS 19/14 Til sak: PS 25/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 9. og 10.10.12 på Klostergården Tautra, Frosta Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.04.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15.00 Fra sak: 1/14 Til sak: 20/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 17.02.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Fra sak: 7/16 Til sak: 13/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 28.08.12 kl. 12.30 16.00 i Selbu rådhus. Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kari L. Øfsti, Karsten Reitan, Gunnbjørn

Detaljer

Regionrådet MØTEREFERAT

Regionrådet MØTEREFERAT Regionrådet MØTEREFERAT Møtedato/sted: 24.10.12 kl. 09 15 på Ersgard, Stjørdal Tilstede: Meråker: Bård Langsåvold, Egil Haugbjørg Stjørdal: Ole Hermod Sandvik, Joar A. Håve Frosta: Johan Petter Skogseth,

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tidspunkt: 12:15-14:15 Fra sak: PS 7/14 Til sak: PS 15/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.01.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 1/16 Til sak: 6/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tidspunkt: 12:15-1345 Fra sak: PS 14/15 Til sak: PS 21/15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møtedato: 11.02.2013 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 1/13 Til sak: 5/13 Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 12.09.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: PS 76/14 Til sak: PS 81/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhus Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 6/17 Til sak: Sak 13/17 Følgende faste

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 14.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 16/17 Til sak: PS 20/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 04.09.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 04.09.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.09.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Regionrådet Værnesregionen Møtested: Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: 6/17 Til sak: 28/17 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 03.12.2013 Tidspunkt: 16:00-19:00 Fra sak: 41/13 Til sak: 47/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2016 Tid: 08:30 11:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit Skaslien Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer. Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer. Råd for eldre og funksjonshemmede TYDAL KOMMUNE Dato: 01.06.2011 Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.08.2014 Tid: 09:00 14:05 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Rådhuset Møtedato: 15.06.2016 Tidspunkt: 09:00-11:50 Fra sak: 23/16 Til sak: 28/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) (Endringsvedtak i TLM-utvalget 14.10.2014) 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøyheimen, Lysgården. Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Inderøyheimen, Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Fjergen, Meråker Møtedato: 28.11.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS155/14 Til sak: PS 163/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer