Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 57/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 65/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 66/13 RS 67/13 RS 68/13 PS 58/13 PS 59/13 PS 60/13 MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET VR SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE - STORSYLEN OPP 2013 OMPOSTERING TILSKOTT TIL DRIFT AV BREKKA BYGDETUN UTREDNING KULTURHUS KLØFTA. OVERORDNET PROSESSPLAN SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPHOLDSROM "INN PÅ TUNET" SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV DRIFTSBYGNING PÅ EIENDOMMEN GRÆSLI VESTRE GNR 166 BNR 4 I TYDAL 2008/ / / / / /431

3

4 PS57/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunnbjørn Berggård Rådmann Marthe R. Græsli Økonomisjef Marthe R. Græsli Økonomisjef

6 Saksliste PS 50/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 56/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 57/13 MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET /36 RS 58/13 MØTEPROTOKOLL AU /1105 RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK OG SYLAN LANDSKAVPSVERNOMRÅDE AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I TYDAL KOMMUNE, 4H SØR-TRØNDELAG AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING, 4H SØR- TRØNDELAG RS 62/13 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ENKELTANLEDNING PATRUSLI GAARD RS 63/13 RS 64/13 PS 51/13 RØROSMAT SA. SVAR PÅ SØKNAD AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "BEVER I TYDAL" I NÆRINGSFONDET Saker til behandling SALG AV EIENDOMMEN NEATUN GNR 181 BNR 179 I TYDAL 2013/ / / / / / /694 PS 52/13 SALG AV TOMT I HUSVOLDLIA BOLIGOMRÅDE 2011/695 PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 172/2 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV HILMOHAUGEN - LAILA B.S DYRHAUG SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV ROTORHARV 2013/ / / /447

7 PS 50/13 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 56/13 Møteprotokoll formannskap RS 57/13 Møteprotokoll valgstyret RS 58/13 Møteprotokoll AU RS 59/13 Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskavpsvernområde RS 60/13 Avslag på søknad om støtte til skolering av voksne frivillige i Tydal kommune, 4H Sør-Trøndelag RS 61/13 Avslag på søknad om støtte til organisasjonsopplæring, 4H Sør-Trøndelag RS 62/13 Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning Patrusli Gaard RS 63/13 Rørosmat SA. Svar på søknad av RS 64/13 Avslag på søknad om støtte til prosjekt "Bever i Tydal" i næringsfondet

8 PS 51/13 Salg av eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 i Tydal Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 med påstående bygninger og utstyr selges til Thine Sivertsen på følgende vilkår: 1. Salgssummen settes til kr Omkostninger ved gjennomføring av salget bæres av kjøper. 3. Eiendommen overtas av kjøper Salgssummen overføres til disposisjonsfondet. PS 52/13 Salg av tomt i Husvoldlia boligområde Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Tomt nr. 15 i Husvoldlia boligfelt selges til Asbjørg Sesseng og Esmeralda A. Sesseng på følgende vilkår: 1. Tomteprisen settes til kr. 10 pr. m Tilknytningsavgiftene settes til kr inkl. avgift. 3. Oppmålingsgebyr og tinglysningsutgifter dekkes av kjøper. 4. Tomten må bebygges inne tre år. Bebygges tomten ikke innen de tre årene faller den tilbake til kommunen. PS 53/13 Høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt.

9 Vedtak i Formannskapet Tydal kommune er kritisk til at regjeringen ikke har klart å trekke konklusjoner fra de forsøksordningene som allerede er gjennomført, og forstår ikke at det skal etableres enda flere forsøksordninger som gjør bestemmelsene om motorferdsel i utmark enda mer uoversiktlige. I den nye forsøksordningen bør det ikke settes et øvre tak for hvor mange kommuner som får delta. Avgrensningen om at forsøkskommunene må ligge i det distriktspolitiske virkeområdet bør være tilstrekkelig. 2. Vi grenser til Sverige og det åpner seg dermed muligheter for å etablere tilknytningsløyper til det svenske løypenettet. Krav om grensekryssing ved offentlig vei vil være problematisk for Tydal kommune og vil vanskeliggjøre mulighetene for tilknytning til det svenske løypenettet. Totalt forbud mot løyper i verneområder vil også være svært problematisk for Tydal kommune. To landskapsvernområder og én nasjonalpark båndlegger store arealer av kommunen og vil også vanskeliggjøre tilknytning til det svenske løypenettet. Da omtalte løyper ikke automatisk vil være i strid med verneforskriftene for disse områdene, burde et slikt forbud ikke inkluderes i forskriften. 3. Tydal kommune vil sende en søknad om deltagelse i forsøksordningen innen 1. september. PS 54/13 172/2 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet I medhold av konsesjonslovens 9 og 11 gir Tydal kommune Ann-Elin Audal konsesjon på erverv av eiendommen Nygård nedre gnr 172 bnr 2 i Tydal med vilkår om boplikt. 2. Ann-Elin Audal må selv bosette seg på eiendommen innen ett år etter overdragelsen, og bo der i minst fem år. Tydal kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av landbrukseiendommer jf. jordloven og skogbruksloven. PS 55/13 Søknad om tilskudd til restaurering av Hilmohaugen - Laila B.S Dyrhaug Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 Vedtak i Formannskapet Laila Beate Selboe Dyrhaug innvilges et tilskudd på kr til gjennomføring av trinn 1 i arbeidet med å gjenreise Hilmohaugens boligmasse. 2. Beløpet belastes regionale utviklingsmidler, da det her er snakk om kvinnearbeidsplasser. 3. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 4. Utbetalinger mot dokumenterte utgifter. PS 56/13 Søknad om støtte til innkjøp av rotorharv Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen for prinsipiell vurdering og organisering av redskapslag. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Saken sendes tilbake til administrasjonen for prinsipiell vurdering og organisering av redskapslag.

11 Utvalg: Møtested: Møtedato: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Tidspunkt: 08:00-12:00 Fra sak: 16/13 Til sak: 21/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Meråker Kjell Fosse Stjørdal Gunnbjørn Berggård Tydal Karsten Reitan Selbu Arne Ketil Auran Frosta Kari Krogstad HTV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kristian Rolstad Kari L. Øfsti Malvik Stjørdal Roar Øverås HTV Fra administrasjonen møtte: Navn Runar Asp Marthe Abelsen Strømmen Asbjørn Brenne Elin Wikmark Darell Ketil Aas Kjetil Nyborg Gunbjørg Furunes Baar Anita Evjen Fremo Ann Sissel Helgesen Merete Folmoe Rønningen Turid Skumsvoll Jan Erik Slind Stilling Samhandlingsleder helse/omsorg Rådgiver Sekretariatsleder Leder VARIT Leder VR lønn/regnskap Innkjøpskoordinator i VR Leder VR barneverntjenesten Leder VR personvernombud Leder VR DMS Leder VR forvaltningskontoret Leder VR PP-tjeneste Leder VR skatteoppkreverkontor Møtet ble ledet av: Henrik Vinje

12 Andre som møtte: Stein Gunnar Espe, saksbehandler MUNT Iver Sunnset, rådgiver VARIT Harald Overrein, prosjektleder «Innovativ Handling-bedre offentlige anskaffelser» Merknader

13 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 16/13 Referat saker PS 17/13 Orienteringer: a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Utkast til prosjektbeskrivelse og saksframlegg legges fram i møtet av saksbehandler Stein Gunnar Espe kl. ( ). Iver Sunnset deltar. b. Status Det Digitale Trøndelag (DDT) v/elin Wikmark Darell (kl ). c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Rådmannen i Frosta har i e-post av bedt om at det legges fram en sak for AU om fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterer om saken i møtet. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap vertskommunen eller deltagende kommune? Ketil Aas deltar. e. Barnevern i VR svarbrev til Fellesorganisasjonen (FO) Nord-Trøndelag om arbeidet med å sikre kvaliteten i barneverntjenesten. Gunbjørg Furunes Baar orienterer. f. Styring arbeidsgiverrollen - fagrollen - medvirkning og styring fra kommunene. Rådmannen i Stjørdal legger fram notat i møtet. g. Prosjekt Innovativ Handling innkjøp inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein (kl ). PS 18/13 Rammebudsjett Budsjettforslag /5404 PS 19/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 20/13 Eventuelt PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll PS 16/13 Referat saker Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Ingen saker.

14 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Ingen saker. PS 17/13 Orienteringer Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. Tas til orientering. Saksbehandler legger fram endelig prosjektplan, og felles saksframlegg for kommunene, til AU 11.september b. Tas til orientering c. Etat oppvekst/varit legger frem forslag til avtale for kostnadsfordeling for AU 11. september. d. Feil generelt i fellestjenester i Værnesregionen, og som får økonomisk uttelling, dekkes av Værnesregionen. e. Tas til orientering. Leder for barneverntjenesten svarer opp henvendelsen fra FO kopi til AU. Vurdering av fagråd settes på sakslista til AU igjen til høsten. f. Tas til orientering. Settes på sakslista til AU igjen til høsten. g. Tas til orientering. Settes på sakslista til AU igjen til høsten. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Orientering av saksbehandler Stein Gunnar Espe og Iver Sunnset. Framdrift: Møte med KS i nær fremtid, legges frem endelig prosjektplan og endelig saksfremlegg i AU 11. september. Utfordringer til AU: Økonomi, organisasjonsform og lokalisering. Hovedtall viktigst. IKS foreslås som organisasjonsform, men forslag til evt. andre organisasjonsformer bør også presenteres. Mål om driftssenter i Midt-Norge. Ambisjoner utover Nord-Trøndelag jo flere som deltar jo billigere blir det pr. kommune. Blir viktig hva helseforetaket mener om lokalisering. Skal Værnesregionen ha en bevissthet om at man ønsker drift og synliggjøre dette i prosjektplanen? Undersøke muligheter for følgeforskning. b. Status «Det Digitale Trøndelag» (DDT) v/elin Wikmark Darell Tas stilling til evt. representant fra Værnesregionen i DDT på møte i Odense. c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterte om arbeidsoppgavene til koordinator. Det er ikke laget noen avtale for fordelingen av kostnadene. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap. Ketil Aas orienterte om saken. Vurdering om vertskommunen eller deltagende kommune skal ta den ekstra kostnaden. e. Barnevern i VR svarbrev til FO v/gunbjørg Furunes Baar. Barnevernet bør få fagråd. Hva med PAU? f. Styring arbeidsgiverrollen fagrollen medvirkning og styring fra kommunene v/rådmannen i Stjørdal. Hvilke arenaer bør vi ha mht. f.eks. PPT, barnevern og oppvekst/skole. Barn/unge i et større tverrsektorielt perspektiv. Vurdere om VR skal ha flere fagråd. La betraktningene synke inn i løpet av sommeren og ta det opp igjen til diskusjon ila. Høsten g. Prosjekt «Innovativ Handling-bedre offentlige anskaffelser», inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein og Kjetil Nyborg. Hvis Værnesregionen ønsker en pilot mht. «Innovative anskaffelser» så står det en åpen invitasjon om dette.

15 PS 18/13 Rammebudsjett Budsjettforslag Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslagene justeres slik som drøftet i møtet. 2. Tjenestelederne legger frem endelig budsjettforslag for AU 11. september til sluttbehandling. Tidligere maler benyttes. Endelig forslag fremmes for RR 22. oktober. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tjenestelederne presenterte rammebudsjett for 2014 og budsjettforslag Behov for at alle tjenesteledere presenterer tekst, og ikke bare tall for rammebudsjettet og det langsiktige budsjettet ikke alle hadde med dette. Dette blir presentert grundigere for AU til høsten. PS 19/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport 2013 justeres ut i fra drøftinger i møtet 2. Justerte rapporter sendes RR og kommunene til orientering, og evt. behandling. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tjenestelederne presenterte 1. tertialrapport 2013 i møtet. PS 20/13 Eventuelt Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen VR har ikke ressurser til å gå inn i dette prosjektet på nåværende tidspunkt. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Henvendelse fra KS i forbindelse med samarbeid med Ungarn om flyplassregioner. PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen godkjennes.

16 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen ble fortløpende gått gjennom i møtet.

17 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Storsylen Opp v/ola Morten Græsli Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2009/ /2013 Eirik Einum Svar på søknad om støtte - Storsylen Opp 2013 Saken er behandlet med vedtaksnr. 31/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Vi viser til søknad om støtte til arrangementet som arrangeres for femte gang 17. august i år. I likhet med flere andre arrangement er Storsylen Opp et viktig arrangement for Tydal. Arrangementet er et godt tiltak for fysisk aktivitet, markedsfører Tydal kommune på en god måte og gir også andre positive ringvirkninger for kommunen. Arrangementet har vært en suksess og spesielt siste år hvor en var spesielt heldig med værforholdene. Med offentlig støtte er det budsjettert med et lite overskudd. Sikkerhetsdokument, miljødokument og budsjett for 2013 er vedlagt søknaden. Vedtak: Storsylen Opp innvilges en støtte på kr. Beløpet belastes omdømmefondet. Inntil vedtektene for dette fondet er utarbeidet og godkjent, gjelder vedtektene for næringsfondet. Utbetaling skjer mot framlegging av regnskap og en kort rapport om arrangementet. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

18 Saksnr. 2009/ Kopi til: Fred Kåre Fremo Marthe Rønning Græsli Side 2 av 2

19 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Notat Sak nr: Dato: 2010/ Ompostering tilskott til drift av Brekka bygdetun I delegert vedtak 24/13 vart Lars Græsli innvilga eit tilskott på kr ,- til drift av Brekka Bygdetun sommaren Det heiter i vedtaket at «tilskottet blir belasta avsette midlar i næringsfondet til tiltak som fremmar bulyst,trivsel og kulturarrangement». I tråd med tidlegare praksis vil dette tilskottet i staden bli belasta ansvarsområde 4140 Museer/kulturvern under posten «Kjøp av tjenester fra private».

20 TYDAL KOMMUNE Arkiv: D00 Arkivsaksnr: 2013/546-1 Saksbehandler: Eirik Einum Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 58/ Utredning kulturhus Kløfta. Overordnet prosessplan Saksopplysninger I kommunestyrets møte ble det vedtatt å starte en prosess med sikte på å bygge kulturhus og skytebane i tilknytning til Tydalshallen på Kløfta. På bakgrunn av vedtaket er det utarbeidet en overordnet prosessplan for politisk behandling. Denne skal danne grunnlaget for en mer detaljert plan som kompletteres og ferdigstilles som en del av prosessen videre. I saksframlegget her hovedpunktene beskrevet. Dette vil bli mer detaljer gjennomgått og diskutert i møtet. Vurdering En vesentlig forutsetning for en vellykket prosess er at rammene for denne er godt definert. For at prosess skal bli god og gi et ønsket resultat, vurderes det som en forutsetning at en total øvre kostnadsramme for gjennomføring av hele prosjektet er definert på forhånd. Dette vil være nødvendig for å kunne gjennomføre de aktiviteter som er beskrevet og gi en konklusjon som kan omsettes i konkrete handlinger. Dette må være klart ved oppstart av prosessen og seinest når formannskapet får endelig prosessplan til behandling i månedsskiftet september/oktober. Her er kun kostnadene til gjennomføring av prosessen vurdert. I det etterfølgende er hovedpunktene i prosessplanen presentert. Resultatet av prosessen skal beskrives i en egen rapport som skal legges fram for politisk behandling. Rapporten skal anbefale løsning, ev. videre prosess.

21 Overordnet mål: Tydal kommune ønsker å utvikle et godt miljø for kulturproduksjon hvor gode kulturarenaer skal sikre at kulturlivet har gode vekstvilkår. Prosessmål: Gjennomføre en god prosess for å realisere en løsning i samsvar med overordnet mål og kommunestyrets vedtak (mandat). Mandat: Kommunestyrets vedtak : 1. Rehabilitering av Tydal Idrettshus til kulturhus er uaktuelt alternativ. 2. Tydal kommune bygger kulturhus og skytebane i tilknytning til Tydalshallen. 3. Kulturelle lag og organisasjoner inviteres til å komme med sine behov, forslag til utforming og innhold av et kulturhus/skytebane. Nærings/kultursektoren i kommunen gis ansvar for dette i løpet av Kostnader til investeringer og drift samt finansiering innarbeides i Tydal kommunes neste økonomiplan periode. Hovedaktiviteter: Prosessen vil ha følgende hovedaktiviteter: Innsamling og bearbeiding av eksisterende underlag Innhente og sammenstille relevant informasjon i eksisterende saker, dokumenter m.v. Bearbeide dette som en del av faktagrunnlaget for den videre prosessen Befaring og erfaringsinnhenting relevante prosjekter Det må innhentes informasjon fra tilsvarende prosesser/prosjekter som er gjennomført i andre kommuner. Det vil også være aktuelt med befaring av noen av disse. Kartlegging av kulturelle lag og organisasjoner Det vil være nødvendig å kartlegge lag og organisasjoner bl.a. som grunnlag for å finne ut hvem som vil være brukere, omfang av aktivitet, behov m.v. Dette vil kunne gjøres som en spørreundersøkelse hvor dagens situasjon for det enkelte lag beskrives samt planer og tanker om utvikling framover. Dette vil sammenstilles og vurderes opp mot en forventet utvikling i kommunen som helhet. Kulturarenaer i kommunen Investering og etablering en ny kulturarena Kløfta må når det gjelder funksjon, dimensjonering og innhold ses og vurderes i sammenheng med andre kulturarenaer i kommunen. Dette vil være nødvendig input i prosjektarbeidet. Funksjonsprogram Det skal utarbeides et funksjonsprogram samt bygningsmessig løsning på skissenivå. Det skal også utarbeides en situasjonsplan for området. Løsninger i en overgangsperiode skal beskrives.

22 Utstyr Behov for teknisk utstyr, inventar m.v. skal vurderes. Dette gjelder også behov i Tydalshallen fram til permanent løsning er klar. Kostnader skal inkluderes i de økonomiske vurderingene, kfr. punkt under. Framdrift Det skal utarbeides en overordnet framdriftsplan for total gjennomføring av prosjektet inklusive beslutningspunkter. Økonomi Det skal gjennomføres en overordnet vurdering av totale kostnader periodisert over prosjektperioden inklusive vurdering av usikkerhet på hovedpostnivå. Det skal utarbeides en periodisert finansieringsplan. Driftsfase Det skal gjøres en vurdering av driftsorganisasjon og framtidige driftskostnader. Dette skal ses i sammenheng med totale driftskostnader for alle kulturarenaene i kommunen. Organisering prosess Prosessen organiseres med Rådmann som prosjekteier som rapporterer til formannskapet. Det vil være naturlig med statusrapport til formannskapet 1-2 ganger i perioden utover sluttbehandling. Representanter fra lag og organisasjoner vil delta i prosessen som referansegruppe/arbeidsgruppe. Dette defineres nærmere ved oppstart av prosessen. Det legges opp til månedlige møter, se framdriftsplan. Rådmann (prosjekteier) Næring/kultur (prosjektledelse) Referansegruppe/arbeidsgruppe Kartlegging Funksjonsprogram Økonomi

23 Framdrift prosess Overordnet framdriftsplan for prosessen er vist under. Det kan bli noen justeringer etter oppstartsamling og møte med arbeidsgruppa. Utredning kulturhus Kløfta Nr Aktivitet SEPT OKT NOV DES JAN FEB MARS APR Oppstartssamling Møte arbeidsgruppe Innsamling underlag Befaring relevante prosjekt Bearbeiding underlag Utarbeidelse rapport Politisk behandling TK Kostnader/ressursbehov prosess. Gjennomføring av prosessen vil være forholdsvis krevende. Prosjektleder som også må føre sluttrapport i pennen må regne med å bruke 30-50% av sin tid i perioden. Sett i lys av næringog kulturavdelingas totale oppgaver vil det måtte vurderes noe ekstern bistand i prosessen. Det vil også kunne bli nødvendig med noe bistand fra arkitekt, tekniske rådgivere samt kostnadsvurderinger. Foreløpig vurdering av budsjett, eksterne kostnader: Bistand prosessledelse: kr. inkl. mva. Arkitekt/rådgivere: kr.inkl.mva Befaringer: kr.inkl.mva. Kostnader for 2013 anslås til kr som tas fra ansvar Resterende budsjetteres for Rådmannens innstilling Overordnet prosessplan som beskrevet i saksframlegget legges til grunn for videre arbeid. Endelig prosessplan legges fram for formannskapet for godkjenning som foreslått.

24 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 166/004 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Hege Hopen Amundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 59/ Søknad om tilskudd til oppholdsrom "Inn på tunet" Vedlegg: Diverse vedlegg Kostnadsoverslag oppholdsrom Inn på Tunet Strategiske mål og tiltak for Jensgarden, Græsli vestre Virkshomhetsbeskrivelse for Jensgarden, Græsli vestre Driftsplan Finansieringsplan Plantegning Inn på tunet tilbud - bekreftelse Avtale mellom Ola Morten Græsli og Tydal kommune om Inn på tunet-tilbud Avtale mellom Tydal kommune og Ola Morten Græsli om kjøp av dagaktivitetstilbud for demente- Inn på Tunet tilbud 2013 Avtale mellom Tydal kommune og Ola Morten Græsli om kjøp av dagaktivitetstilbud gjennom psykisk helse - Inn på Tunet tilbud 2013 Søknad om tilskudd til oppholdsrom, Inn på Tunet Saksopplysninger Tydal kommune har mottatt søknad fra Ola Morten Græsli datert der han søker om kr ,- i tilskudd til bygging av oppholdsrom til Inn på Tunet-tilbudet på sin eiendom gnr 166 bnr 4. Oppholdsrommet er planlagt bygd i en del av låven. Tilbudet Inn på Tunet har vært drevet siden 2006, og er på nåværende tidspunkt et dagtilbud innen demensomsorg og psykiatri. Lars Græsli og Ingunn Græsli er de to ansatte som har ansvaret for den daglige drifta av Inn på Tunet-tilbudet. Hensikten med tiltaket er å forbedre og videreutvikle tilbudet, og slippe å bruke huset til Ingunn og Lars til oppholdsrom. Det ble i 2013 inngått avtale med Tydal kommune om

25 kjøp av tjenester fram til (vedlegg: Avtale mellom Tydal kommune og Ola Morten græsli om kjøp av dagaktivitetstilbud) For å få kartlagt gårdens ressurser, utfordringer og sette opp strategiske mål og tiltak for gården, har Græsli deltatt i prosjektet Bedre Bunnlinje i regi av Norsk Landbruksrådgivning. Norsk Landbruksrådgivning har i den forbindelse utarbeidet en driftsplan. Kostnadsoverslaget er utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning, og viser en kostnad på kr ,- til bygging av oppholdsrom til Inn på Tunet. Græsli overtok bruket og er medlem i Græsli samdrift hvor arbeidfordelinga er fordelt med 50 % på hver av de to medlemsbrukene. Melkeproduksjonen ble flyttet til samdriftsfjøset i 2001, og den gamle driftsbygningen har i de siste årene vært brukt til dyr av ulike raser og størrelse. Det er planlagt å bygge om driftsbygninga til sauefjøs, dette er nærmere beskrevet i annet saksframlegg. Vurdering Investeringa er et tiltak for å videreutvikle Inn på Tune-tilbudet. Det er søkt Innovasjon Norge om tilskudd på kr ,- til bygging av oppholdsrom til Inn på Tunet-tilbudet, som tilsvarer 30 % av kostnadsoverslaget. Driftsplana for ombygging av eldre driftsbygning og utbygging av oppholdsrom til Inn på Tunet viser at den offentlige tilskuddsstøtten bidrar til at tiltaket blir lønnsomt. Finansieringsplan: Tilskudd fra Innovasjon Norge Tilskudd fra Tydal kommune Lånefinansiering Eget arbeid Sum total investering Kr Dagens Inn på Tunet-tilbud er for tida innenfor psykisk helsearbeid og dagtilbud for demente. Innenfor omsorgtjenesten er dette etterspurt og slik det drives hos søker har dette tilbudet en høy kvalitet. Både nasjonalt og regionalt er det en økning i antall demente, og et slikt tilbud vil bidra til at demente får et godt tilbud i Tydal. Tilbakemeldingene er gode, og Tydal kommune har signalisert at de stiller seg positive til en videre avtale. For Tydal representerer dette arbeidsplasser hvor det er et potensiale for økt aktivitet. Generelt er det positivt at det er gårdbrukere som ønsker å etablere og videreutvikle slike tilbud. Spesielt viktig er det at yngre brukere som nylig har overtatt har vilje, evne og kompetanse til å satse på å videreutvikle gårdsdrifta. Dette vil være til inspirasjon for andre og bidra til overordnede mål om arbeidsplasser og bosetting.

26 Rådmannens innstilling 1. Ola Morten Græsli innvilges tilskudd til bygging av oppholdsrom for «Inn på Tunet» med 10 % av kostnadene begrenset oppad til kr ,- på eiendommen Græsli Vestre gnr 166 bnr 4 i Tydal. 2. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 3. Tilskuddet belastes konto 1473 tilskudd fra Tydal næringsfond. 4. Utbetaling skjer mot ferdigattest og dokumentert investering. 5. Arbeidsfrist

27 Finansieringsplan Inn på Tunet Inn på tunet bekreftelse fra Tydal kommune Avtale med Tydal kommune Inn på Tunet Plantegninger

28 Sidel Korsk Landh,rvkftwåttglv[rtg KOSTNADSOVERSLAG oppholdsrom inn på tunet NAVN Lars Græsli ADR Tydal EIEN 166/4 KOM. Tydal PLAN Forslag SAMMEN- EGEN- ARBEID MASSE ENH.PR SUM DRAG INNSATS 1 OPPHOLDSROM FOR INN PA TUNET 1 Tilrigging 1 R.s Golv, forsterking, isolasjon m.m. 80 m Utvendig vegger, h=2,4m 86 m Delevegger 68 m Ny isolert himling 80 m WS + innredning kjøkken-bad 1 R.s Vinduer 6 stk Ytterdører 2 stk Innerdører 5 stk Elektriske installasjoner 1 R.s Uforutsette utgifter 1 R.s SUM OPPHOLDSROM TOTAL SUM Kostnadene er beregnet for byggeår 2013 Prisene inkl, materiell og arbeid, ekskl. mom- Klett 22/ Bjørry! 7 arberg 1

29 Marthe fortsetter i Tydal kommune. Strategsk- måll og ffitak for Jensgarden, Gr sfi vestre Marth og OF Mort n Fokus på f6r. All innmark benyttes i samdrifta, 2 uker sammen- FAMILIE/ hengende fri på sommeren. FERIE OG FRITID SAMDRIFT Båndfåring? - fåre mer enn 2 gang per dag. Isolere fjøs? Fortsatt el uke på og el uke av i samdrift. Kyrne på fellessæter. Avdråttsmål < 8000 kg/ku. Selge alle oksekalver. Lage eget rom for dette i fjøset. Kan benyttes til utleie om sommeren. 1 I Dekningsbidrag og komplett driftsplan på sau. Utvide med skoleelever fra kl ? INN PA TUNET ØKONOMI Komplett søknad til Innovasjon Norge. Ansette folk tll dette hvisl når kårfolket gir seg. Inn på Tunet økt aktivitet. Mulig å øke inntekt utover kriår. - Eget rom i tårnsiloer for Leie av 100 daa til "Brekka-dyra" og redusere vinterfår for sau. antall av hver art. Avklar vår- og høstbeite. Lammetall på 2,0. SAUFJØS FORIAREAL Senking av bekken løser drensproblem økt avling. Ombygging og modernisefin Prøve 3 slåttsystem på til vfs. hundegras jf. Best på Grovfår

30 240 TONN I KVOTE Avdrått 7500 kg EKM Selger okser Wksometsbeskr-v&se fer-aensgarden, Grap,sPvestm Marth og la Morten Marthe og Ola Morten FELLESSÆTER med 7 brukere på sommeren og innleid hjelp SAMDRIFT FAMILIE BARN: Elin 6 år Kjersti 6 år Ingrid 3 år LEIEKJØRING ca 700 rundball i tillegg til egne 1300 r.b. KARFOLK Ingunn og Lars SKOG 839 daa produktiv skog 76 m3 balansekvantum TOTALT AREAL 1428 daa BEITELAG med mye Inngjerdet utmark SKOG OG UTMARK SETERVOLL utlele hus og småviltjakt - -. I I II I ARBEID MARTHE Økonornisjef I Tydalkomrnune Samfunnsøkonom fra NTNU Er med litt I drifta OLA MORTEN Hovedansvar for drifta piøs annenhver uke Utdanna sykepleier MOT-ambassadør INGUNN OG LARS Ansvar for Inn på Tunet og Brekka bygdetun DAGTILBUD Avtale med kommunen ut BESØKENDE på 7 uker (fra 20. juni) 3 DAGER PR UKE 1 dag psykiatri (44 dglår) 2 dager demente (88 dg/år) INGUNN OG LARS ansatt til å ta seg av tilbudet 1NN PA TUNET SETERAA KRAFT AIS 8 eiere Arlig Inntekt BREKKA BYGDETUN ADMINISTRASJON OG SALG av m.m. Leier Inn skoleungdom MANGE FORSKJELLIGE DYR har ansvar og vinter -oppstalling for alle dyra 01;

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 18.08.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer