Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012"

Transkript

1 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

2 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 7 Noter til regnskapet Driftsregnskapet Balanseregnskapet Årsregnskap 2012 * Side 2 av 42

3 Hovedoversikter REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 1 Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Skatt på inntekt og formue (870:873) , ,00-0, ,00- L2 Ordinært rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L3 Skatt på eiendom (874:876) , ,00-0, ,00- L4 Andre direkte/indir skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 Andre gen. statstilskudd (810:829) , ,00-0, ,00- * L6 Sum frie disponible innt. Sum(L1:L5) , ,00-0, ,00- L7 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,62- L8 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L9 Renteutg, prov, and fin.utg (500:508) , ,00 0, ,02 L10 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 * L12 Netto finansinnt/-utg Sum(L7:L11) , ,00 0, ,40 L13 Til dekn tidl.år RM merforb(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L14 Til ubundne avsetn (540: :569) , ,00 0, ,68 L15 Til bundne avsetninger (550:559) , ,00 0, ,66 L16 Bruk tidl.års RM min.forb (930:939) , ,00-0, ,87- L17 Bruk ubundne avsetn(940: :969) , ,00-0, ,52- L18 Bruk av bundne avsetninger (950:959) , ,00-0, ,75- * L19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) , ,00 0, ,20 L20 Overført til invest.regn (570:579) , ,00 0, ,85 ** L21 Til fordeling drift (L6+L12+L19+L20) , ,00-0, ,55- L22 Sum fordelt til drift (skjema 1B) , ,00 0, ,06 *** L23 Regnmessig mer-/mindreforbr. L22+L ,73-0,00 0, ,49- Årsregnskap 2012 * Side 3 av 42

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Investeringer anleggsmidler , ,00 0, ,58 L2 Utlån og forskutteringer (520:529) , ,00 0, ,00 L3 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L4 Avsetninger (530: :569) , ,00 0, ,14 * L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , ,00 0, ,72 L7 Bruk av lånemidler (910:919) , ,00-0, ,57- L8 Salg anleggsmidler (660:679) ,00-0,00 0, ,00- L9 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 L10 Motatte avdr utlån (700: :928) , ,00-0, ,93- L11 Andre inntekter (600:659;900:909) 8.000,00-0,00 0,00 0,00 * L12 Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) , ,00-0, ,50- L13 Overført fra driftsregn. (970:979) , ,00-0, ,85- L14 Bruk av avsetninger (930:969) , ,00-0, ,37- ** L15 Sum finansiering Sum(L12:L14) , ,00-0, ,72- *** L16 Udekket/udisponert (L5-L15) ,36-0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2012 * Side 4 av 42

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L03 Brukerbetalinger (600:619) , ,00-0, ,15- L04 Andre salgs- & leieinntekt (620:669) , ,00-0, ,20- L05 Overfør med krav motytelse (700:789) , ,00-0, ,76- L06 Rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L07 Andre statlige overføringer(810:829) , ,00-0, ,00- L08 Andre overføringer (830:869;880:899) , ,00-0, ,50- L09 Inntekts- og formueskatt (870:873) , ,00-0, ,00- L10 Eiendomsskatt (874:876) , ,00-0, ,00- L11 Andre dir/indir. skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L12 Sum Diftsinntekter Sum(L3:L11) , ,00-0, ,61- L14 Lønnsutgifter (010:089;160:169) , ,00 0, ,38 L15 Sosiale utgifter (090:099) , ,00 0, ,99 L16 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:285) , ,00 0, ,40 L17 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:399) , ,00 0, ,89 L18 Overføringer (400:499) , ,00 0, ,88 L19 Avskrivninger (590:599) ,00 0,00 0, ,00 L20 Fordelte utgifter (29x,69x,79x) , ,00 0, ,53- * L21 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , ,00 0, ,01 ** L23 Brutto Driftsresultat L12-L , ,00-0, ,60- L24 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,62- L25 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,34- * L27 Sum ekst. finansinnt. Sum(L24:L26) , ,00-0, ,96- Årsregnskap 2012 * Side 5 av 42

6 L28 Renteutg. og låneomkostn. (500:508) , ,00 0, ,02 L29 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L30 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L31 Utlån (520:528) 9.294, ,00 0, ,00 * L32 Sum ekst. finansutg. Sum(L28:L31) , ,00 0, ,02 ** L34 Res eksterne finanstrans. L27-L , ,00 0, ,06 L35 Motpost avskrivninger (990:999) ,00-0,00 0, ,00- *** L36 Netto driftsreultat L23+L34+L , ,00-0, ,54- L38 Mindreforbruk (930:939) , ,00-0, ,87- L39 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,52- L40 Bruk av bundne fond (950:959) , ,00-0, ,75- L41 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L42 Sum bruk av avset. Sum(L38:L41) , ,00-0, ,14- L44 Overført til invest.regn. (570:579) , ,00 0, ,85 L45 Dekn. tidl. års RM merforbr(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L46 Avsetn. disposisjonsfond (540:547) , ,00 0, ,68 L47 Avsetninger bundne fond (550:559) , ,00 0, ,66 L48 Avsetninger likv.reserven (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L49 Sum avsetninger Sum(L44:L48) , ,00 0, ,19 **** L51 RM mer-/mindreforbruk L36+L42-L ,73-0,00 0, ,49- Årsregnskap 2012 * Side 6 av 42

7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Kostra - art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L3 Salg driftsmidler & eiendom (660:679) ,00-0,00 0, ,00- L4 Andre salgsinntekter (600:659) 8.000,00-0,00 0,00 0,00 L5 Overfør m/krav til motytelse(700:789) , ,00-0, ,00 L6 Statlige overføringer (810:829) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer (830:869;880:899) 0,00 0,00 0,00 0,00 L8 Renteinntekter og utbytte (900:909) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L9 Sum inntekter Sum(L3:L8) , ,00-0, ,00- L11 Lønnsutgifter (010:089;160:169) ,24 0,00 0, ,87 L12 Sosiale utgifter (090:099) ,30 0,00 0, ,47 L13 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:289) , ,00 0, ,86 L14 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:389) 0,00 0,00 0,00 0,00 L15 Overføringer (400:499) ,20 0,00 0, ,38 L16 Renteutg. og omkostninger (500:509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L17 Fordelte utgifter ,00-0,00 0, ,00 * L18 Sum utgifter Sum(L11:L17) , ,00 0, ,58 L20 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L21 Utlån (520:528) , ,00 0, ,00 L22 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 L23 Dekning av tidl.års udekket(530:539) 0,00 0,00 0, ,14 L24 Avsetn.ubundne invest.fond (548:549) , ,00 0,00 0,00 L25 Avsetn. til bundne fond ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Avsetn. likviditetsreserve (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L27 Sum finansieringstrans. Sum(L20:L26) , ,00 0, ,14 ** L28 Finansieringsbehov L18+L27-L , ,00 0, ,72 Årsregnskap 2012 * Side 7 av 42

8 L30 Bruk av lån (910:919) , ,00-0, ,57- L31 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,93- L32 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 Bruk av tidl års min.forbr (930:939) 0,00 0,00 0,00 0,00 L34 Overføringer fra driftsregn(970:979) , ,00-0, ,85- L35 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,95- L36 Bruk av ubundne invest.fond(948:949) , ,00-0,00 0,00 L37 Bruk av bundne fond (950:959) , ,00-0, ,42- L38 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L39 Sum finansiering Sum(L30:L38) , ,00-0, ,72- *** L40 Udekket/udisponert L28-L ,36-0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2012 * Side 8 av 42

9 Økonomisk oversikt balanse Kostra-art Regnskap i år Regnskap i fjor * Anleggsmidler Kap , ,82 Faste eiendommer og anlegg ( ) , ,20 Utstyr, maskin, trans.midl ( ) , ,00 Utlån ( ) , ,62 Aksjer og andeler (2.21) , ,00 Pensjonsmidler (2.20) , ,00 * Omløpsmidler Kap , ,37 Kortsiktige fordringer ( ) , ,83 Premieavvik (2.19) , ,00 Aksjer og andeler (2.18) , ,40 Sertifikater (2.12) 0,00 0,00 Obligasjoner (2.11) 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) , ,14 ** Sum eiendeler , ,19 * Egenkapital Kap , ,48- Disposisjonsfond ( ) , ,62- Bundne driftsfond ( ) , ,25- Ubundne investeringsfond ( ) , ,80- Bundne investeringsfond (2.55) , ,23- Regn.messig mindreforbruk (2.5950) , ,49- Regn.messig merforbruk (2.5900) 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregn. (2.5960) ,36-0,00 Udekket i investeringsregn. (2.5970) 0,00 0,00 Årsregnskap 2012 * Side 9 av 42

10 Likviditetsreserve (2.5980) 0,00 0,00 Kapitalkonto (2.5990) , ,51- Endr. regn.prin. påvirker AK dri (2.581) , ,42 Endr. regn.prin. påvirker AK inv (2.580) 0,00 0,00 * Langsiktig gjeld Kap , ,88- Pensjonsforpliktelse (2.40) , ,00- Ihendehaverobligasjonslån ( ) 0,00 0,00 Sertifikatlån ( ) 0,00 0,00 Andre lån ( ) , ,88- * Kortsiktig gjeld Kap , ,80- Kassakredittlån (2.31) 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,80- Premieavvik (2.39) ,00-0,00 ** Sum egenkapital og gjeld , ,16- * Memoriakonti Kap ,63-1,03- Ubrukte lånemidler (2.9100) , ,65 Andre memoriakonti ( ) , ,72 Motkonto for memoriakontiene (2.9999) , ,40- Årsregnskap 2012 * Side 10 av 42

11 Noter til regnskapet 2012 Note 1 Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2012 Regnskap 2011 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,61 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,46 Sum anskaffelse av midler S , ,07 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,54 SUM(010:285;3 00:480) , ,58 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,02 Sum anvendelse av midler , ,14 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,93 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,43 Endring i arbeidskapital V , ,36 Årsregnskap 2012 * Side 11 av 42

12 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2012 Regnskap 2011 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,96 Endring aksjer og andeler , ,42 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,35 Endring omløpsmidler , ,81 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,89 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,92 Årsregnskap 2012 * Side 12 av 42

13 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Hovedstørrelser fra aktuarberegning for NESSEBY DnB KLP SPK Sum 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) 0 7 Påløpte pensjonsforpliktelse (re-estimert) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (virkelig verdi) Estimert verdi av pensjonmidler (forventet verdi) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a(evt b) 5-4 Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 0 Resultatføring av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik Adm kostnad Resultatført pensjonskostnad Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Premieavvik tidligere år (1/1 av akkumulert avvik ) Akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 26 Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse a Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 0 Forutsetninger Avkastning på pensjonsmidlane 5,50 % 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 % Årleg lønsvekst 3,16 % 3,16 % 3,16 % Årleg auke i G 3,16 % 3,16 % 3,16 % Årleg regulering av pensjonar 3,16 % 3,16 % 3,16 % Årsregnskap 2012 * Side 13 av 42

14 Note 3 Kommunens garantiansvar NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantien utløper Nesseby Kirkelig fellesråd Øfas ANS Nesseby Kirkelig fellesråd Sum garantier Note 5 Selskapets navn Org. Nr. Eierandel Bokført verdi pr Bokført verdi pr KLP ek innskudd ØFAS ANS ,50 % Finnmark k.rev IKS Varanger kraft AS ,25 % Biblioteksentralen AL Unjargga Sami Duodje Sagat Lakselv IFU Destinasjon Varanger TVM museumssiida % Sum Årsregnskap 2012 * Side 14 av 42

15 Note 6 Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2012 Regnskap 2011 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,97 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,51 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,46 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,41 Avsetninger driftsregnskapet , ,68 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,52 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,95 UB , ,62 Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon både i drift- og investeringsregnskapet. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,41 Avsetninger , ,66 Bruk av avsetninger , ,75 UB , ,25 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2012 * Side 15 av 42

16 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,80 Avsetninger ,39 0,00 Bruk av avsetninger ,89 0,00 UB , ,80 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,58 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger ,07 Bruk av avsetninger ,34 UB , ,23 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2012 * Side 16 av 42

17 KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler ,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,95 Utlån sosial lån 9 294,87 Avdrag på sosial lån 9 435,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 4 299,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,13 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,40 (underskudd i kapital) Avstemming ,30 Differanse 0 Nesseby, 9. april Stian Lindgård Rådmann Matti Dikkanen Økonomisjef Årsregnskap 2012 * Side 17 av 42

18 Nesseby kommune har ikke solgt noen finansielle anleggsmidler i Ikke aktuell. Det er avsatt til på fordringer ihht til lister fra kommunens låneforvalter. Ingen. Faste eiendommer Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.27 Utstyr og lignende Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.24 Årsregnskap 2012 * Side 18 av 42

19 Investering Reg budsj 2011 Reg budsj 2012 regnsk 2009* (utdrag) regnsk 2010* (utdrag) regnsk 2011 regnsk avvik Ansvar Prosjekt Bevilgningsart x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 Samlet resultat sum regnsk _STABStab og fellesutgifterresultat _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord Resultat _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord 0IU Utgifter investering _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SUV Samfunnsutvikling Resultat _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord Resultat _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord 0IU Utgifter investering _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SUV Samfunnsutvikling 559 Bygging krøllgress Resultat _SUV Samfunnsutvikling 559 Bygging krøllgress 0II Inntekter inv _SUV Samfunnsutvikling 559 Bygging krøllgress 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger Resultat _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger 0IU Utgifter investering _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger 0II Inntekter inv _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum Resultat _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord Resultat _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 535 Inv. basisutstilling Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 535 Inv. basisutstilling 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 535 Inv. basisutstilling 0FI Finansinntekter/-innbetalinger Årsregnskap 2012 * Side 19 av 42

20 36_VSM Varanger Samiske Museum 540 Digitalguide Mortens Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 540 Digitalguide Mortens 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 540 Digitalguide Mortens 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet Resultat _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord Resultat _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt Resultat _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter 2010-Resultat _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 405 Inventar oppv.senter Resultat _TEK Teknisk virksomhet 405 Inventar oppv.senter 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 405 Inventar oppv.senter 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2Resultat _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger Resultat _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri Resultat _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri 0FI Finansinntekter/-innbetalinger Årsregnskap 2012 * Side 20 av 42

21 38_TEK Teknisk virksomhet 435 Opprusting komm. fly Resultat _TEK Teknisk virksomhet 435 Opprusting komm. fly 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 435 Opprusting komm. fly 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 437 Utvidelse Kløvnes al Resultat _TEK Teknisk virksomhet 437 Utvidelse Kløvnes al 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 437 Utvidelse Kløvnes al 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 407 Avlastningsbolig 201 Resultat _TEK Teknisk virksomhet 407 Avlastningsbolig 201 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 407 Avlastningsbolig 201 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 603 Opprusting Nyelv van Resultat _TEK Teknisk virksomhet 603 Opprusting Nyelv van 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 603 Opprusting Nyelv van 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 604 Opprusting MortensneResultat _TEK Teknisk virksomhet 604 Opprusting Mortensne 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 604 Opprusting Mortensne 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m Resultat _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 611 NYTT vannverk BergebResultat _TEK Teknisk virksomhet 611 NYTT vannverk Bergeb0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 611 NYTT vannverk Bergeb0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse Resultat _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 640 Utbedring Bergeby va Resultat _TEK Teknisk virksomhet 640 Utbedring Bergeby va 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 640 Utbedring Bergeby va 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 666 Utvidelse VSM Resultat _TEK Teknisk virksomhet 666 Utvidelse VSM 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 666 Utvidelse VSM 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TLG TilleggsbevilgningerResultat 0 40_TLG Tilleggsbevilgninger # Ikke tilord Resultat 0 40_TLG Tilleggsbevilgninger # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _TLG Tilleggsbevilgninger # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SRF Skatt, rammetilsk, f finans Resultat _SRF Skatt, rammetilsk, f finans # Ikke tilord Resultat _SRF Skatt, rammetilsk, f finans # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _SRF Skatt, rammetilsk, f finans # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SRF Skatt, rammetilsk, f finans 058/098 udisponert/udekket * fra investeringsregnskap 2009 og 2010 er kun prosjekter tatt med dersom de er videreført i 2011 eller Summene for 2009 og 2010 er ikke endret/korrigert for prosjekter som ikke er med i utdraget. udekket udekket udisponert udekket Denne tilsvarer i hovedsak skjema 2b. Oversikten er satt opp slik kommunestyret vedtar budsjettet, og viser reelt hva som er mer- eller mindreforbruk for hvert prosjekt. Årsregnskap 2012 * Side 21 av 42

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ringerike kommune. Regnskap 2014

Ringerike kommune. Regnskap 2014 Ringerike kommune Regnskap 2014 Innhold: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap 2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap 2 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap 3 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap 3 Balanseregnskap

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2014

Sørum kommune Årsregnskap 2014 Sørum kommune Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap... 9 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer