Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012"

Transkript

1 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

2 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 7 Noter til regnskapet Driftsregnskapet Balanseregnskapet Årsregnskap 2012 * Side 2 av 42

3 Hovedoversikter REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 1 Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Skatt på inntekt og formue (870:873) , ,00-0, ,00- L2 Ordinært rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L3 Skatt på eiendom (874:876) , ,00-0, ,00- L4 Andre direkte/indir skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 Andre gen. statstilskudd (810:829) , ,00-0, ,00- * L6 Sum frie disponible innt. Sum(L1:L5) , ,00-0, ,00- L7 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,62- L8 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L9 Renteutg, prov, and fin.utg (500:508) , ,00 0, ,02 L10 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 * L12 Netto finansinnt/-utg Sum(L7:L11) , ,00 0, ,40 L13 Til dekn tidl.år RM merforb(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L14 Til ubundne avsetn (540: :569) , ,00 0, ,68 L15 Til bundne avsetninger (550:559) , ,00 0, ,66 L16 Bruk tidl.års RM min.forb (930:939) , ,00-0, ,87- L17 Bruk ubundne avsetn(940: :969) , ,00-0, ,52- L18 Bruk av bundne avsetninger (950:959) , ,00-0, ,75- * L19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) , ,00 0, ,20 L20 Overført til invest.regn (570:579) , ,00 0, ,85 ** L21 Til fordeling drift (L6+L12+L19+L20) , ,00-0, ,55- L22 Sum fordelt til drift (skjema 1B) , ,00 0, ,06 *** L23 Regnmessig mer-/mindreforbr. L22+L ,73-0,00 0, ,49- Årsregnskap 2012 * Side 3 av 42

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Investeringer anleggsmidler , ,00 0, ,58 L2 Utlån og forskutteringer (520:529) , ,00 0, ,00 L3 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L4 Avsetninger (530: :569) , ,00 0, ,14 * L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , ,00 0, ,72 L7 Bruk av lånemidler (910:919) , ,00-0, ,57- L8 Salg anleggsmidler (660:679) ,00-0,00 0, ,00- L9 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 L10 Motatte avdr utlån (700: :928) , ,00-0, ,93- L11 Andre inntekter (600:659;900:909) 8.000,00-0,00 0,00 0,00 * L12 Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) , ,00-0, ,50- L13 Overført fra driftsregn. (970:979) , ,00-0, ,85- L14 Bruk av avsetninger (930:969) , ,00-0, ,37- ** L15 Sum finansiering Sum(L12:L14) , ,00-0, ,72- *** L16 Udekket/udisponert (L5-L15) ,36-0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2012 * Side 4 av 42

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L03 Brukerbetalinger (600:619) , ,00-0, ,15- L04 Andre salgs- & leieinntekt (620:669) , ,00-0, ,20- L05 Overfør med krav motytelse (700:789) , ,00-0, ,76- L06 Rammetilskudd (800:809) , ,00-0, ,00- L07 Andre statlige overføringer(810:829) , ,00-0, ,00- L08 Andre overføringer (830:869;880:899) , ,00-0, ,50- L09 Inntekts- og formueskatt (870:873) , ,00-0, ,00- L10 Eiendomsskatt (874:876) , ,00-0, ,00- L11 Andre dir/indir. skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L12 Sum Diftsinntekter Sum(L3:L11) , ,00-0, ,61- L14 Lønnsutgifter (010:089;160:169) , ,00 0, ,38 L15 Sosiale utgifter (090:099) , ,00 0, ,99 L16 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:285) , ,00 0, ,40 L17 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:399) , ,00 0, ,89 L18 Overføringer (400:499) , ,00 0, ,88 L19 Avskrivninger (590:599) ,00 0,00 0, ,00 L20 Fordelte utgifter (29x,69x,79x) , ,00 0, ,53- * L21 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , ,00 0, ,01 ** L23 Brutto Driftsresultat L12-L , ,00-0, ,60- L24 Renteinntekter og utbytte (900:908) , ,00-0, ,62- L25 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,34- * L27 Sum ekst. finansinnt. Sum(L24:L26) , ,00-0, ,96- Årsregnskap 2012 * Side 5 av 42

6 L28 Renteutg. og låneomkostn. (500:508) , ,00 0, ,02 L29 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L30 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L31 Utlån (520:528) 9.294, ,00 0, ,00 * L32 Sum ekst. finansutg. Sum(L28:L31) , ,00 0, ,02 ** L34 Res eksterne finanstrans. L27-L , ,00 0, ,06 L35 Motpost avskrivninger (990:999) ,00-0,00 0, ,00- *** L36 Netto driftsreultat L23+L34+L , ,00-0, ,54- L38 Mindreforbruk (930:939) , ,00-0, ,87- L39 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,52- L40 Bruk av bundne fond (950:959) , ,00-0, ,75- L41 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L42 Sum bruk av avset. Sum(L38:L41) , ,00-0, ,14- L44 Overført til invest.regn. (570:579) , ,00 0, ,85 L45 Dekn. tidl. års RM merforbr(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L46 Avsetn. disposisjonsfond (540:547) , ,00 0, ,68 L47 Avsetninger bundne fond (550:559) , ,00 0, ,66 L48 Avsetninger likv.reserven (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L49 Sum avsetninger Sum(L44:L48) , ,00 0, ,19 **** L51 RM mer-/mindreforbruk L36+L42-L ,73-0,00 0, ,49- Årsregnskap 2012 * Side 6 av 42

7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Kostra - art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L3 Salg driftsmidler & eiendom (660:679) ,00-0,00 0, ,00- L4 Andre salgsinntekter (600:659) 8.000,00-0,00 0,00 0,00 L5 Overfør m/krav til motytelse(700:789) , ,00-0, ,00 L6 Statlige overføringer (810:829) 0,00 0,00 0,00 0,00 L7 Andre overføringer (830:869;880:899) 0,00 0,00 0,00 0,00 L8 Renteinntekter og utbytte (900:909) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L9 Sum inntekter Sum(L3:L8) , ,00-0, ,00- L11 Lønnsutgifter (010:089;160:169) ,24 0,00 0, ,87 L12 Sosiale utgifter (090:099) ,30 0,00 0, ,47 L13 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:289) , ,00 0, ,86 L14 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:389) 0,00 0,00 0,00 0,00 L15 Overføringer (400:499) ,20 0,00 0, ,38 L16 Renteutg. og omkostninger (500:509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L17 Fordelte utgifter ,00-0,00 0, ,00 * L18 Sum utgifter Sum(L11:L17) , ,00 0, ,58 L20 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L21 Utlån (520:528) , ,00 0, ,00 L22 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 L23 Dekning av tidl.års udekket(530:539) 0,00 0,00 0, ,14 L24 Avsetn.ubundne invest.fond (548:549) , ,00 0,00 0,00 L25 Avsetn. til bundne fond ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Avsetn. likviditetsreserve (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L27 Sum finansieringstrans. Sum(L20:L26) , ,00 0, ,14 ** L28 Finansieringsbehov L18+L27-L , ,00 0, ,72 Årsregnskap 2012 * Side 7 av 42

8 L30 Bruk av lån (910:919) , ,00-0, ,57- L31 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,93- L32 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 Bruk av tidl års min.forbr (930:939) 0,00 0,00 0,00 0,00 L34 Overføringer fra driftsregn(970:979) , ,00-0, ,85- L35 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , ,00-0, ,95- L36 Bruk av ubundne invest.fond(948:949) , ,00-0,00 0,00 L37 Bruk av bundne fond (950:959) , ,00-0, ,42- L38 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L39 Sum finansiering Sum(L30:L38) , ,00-0, ,72- *** L40 Udekket/udisponert L28-L ,36-0,00 0,00 0,00 Årsregnskap 2012 * Side 8 av 42

9 Økonomisk oversikt balanse Kostra-art Regnskap i år Regnskap i fjor * Anleggsmidler Kap , ,82 Faste eiendommer og anlegg ( ) , ,20 Utstyr, maskin, trans.midl ( ) , ,00 Utlån ( ) , ,62 Aksjer og andeler (2.21) , ,00 Pensjonsmidler (2.20) , ,00 * Omløpsmidler Kap , ,37 Kortsiktige fordringer ( ) , ,83 Premieavvik (2.19) , ,00 Aksjer og andeler (2.18) , ,40 Sertifikater (2.12) 0,00 0,00 Obligasjoner (2.11) 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) , ,14 ** Sum eiendeler , ,19 * Egenkapital Kap , ,48- Disposisjonsfond ( ) , ,62- Bundne driftsfond ( ) , ,25- Ubundne investeringsfond ( ) , ,80- Bundne investeringsfond (2.55) , ,23- Regn.messig mindreforbruk (2.5950) , ,49- Regn.messig merforbruk (2.5900) 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregn. (2.5960) ,36-0,00 Udekket i investeringsregn. (2.5970) 0,00 0,00 Årsregnskap 2012 * Side 9 av 42

10 Likviditetsreserve (2.5980) 0,00 0,00 Kapitalkonto (2.5990) , ,51- Endr. regn.prin. påvirker AK dri (2.581) , ,42 Endr. regn.prin. påvirker AK inv (2.580) 0,00 0,00 * Langsiktig gjeld Kap , ,88- Pensjonsforpliktelse (2.40) , ,00- Ihendehaverobligasjonslån ( ) 0,00 0,00 Sertifikatlån ( ) 0,00 0,00 Andre lån ( ) , ,88- * Kortsiktig gjeld Kap , ,80- Kassakredittlån (2.31) 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,80- Premieavvik (2.39) ,00-0,00 ** Sum egenkapital og gjeld , ,16- * Memoriakonti Kap ,63-1,03- Ubrukte lånemidler (2.9100) , ,65 Andre memoriakonti ( ) , ,72 Motkonto for memoriakontiene (2.9999) , ,40- Årsregnskap 2012 * Side 10 av 42

11 Noter til regnskapet 2012 Note 1 Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2012 Regnskap 2011 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,61 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,46 Sum anskaffelse av midler S , ,07 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,54 SUM(010:285;3 00:480) , ,58 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,02 Sum anvendelse av midler , ,14 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,93 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,43 Endring i arbeidskapital V , ,36 Årsregnskap 2012 * Side 11 av 42

12 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2012 Regnskap 2011 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,96 Endring aksjer og andeler , ,42 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,35 Endring omløpsmidler , ,81 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,89 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,92 Årsregnskap 2012 * Side 12 av 42

13 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Hovedstørrelser fra aktuarberegning for NESSEBY DnB KLP SPK Sum 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) 0 7 Påløpte pensjonsforpliktelse (re-estimert) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (virkelig verdi) Estimert verdi av pensjonmidler (forventet verdi) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a(evt b) 5-4 Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 0 Resultatføring av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik Adm kostnad Resultatført pensjonskostnad Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Premieavvik tidligere år (1/1 av akkumulert avvik ) Akkumulert premieavvik Årets estimatavvik nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 26 Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse a Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 0 Forutsetninger Avkastning på pensjonsmidlane 5,50 % 5,50 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 % Årleg lønsvekst 3,16 % 3,16 % 3,16 % Årleg auke i G 3,16 % 3,16 % 3,16 % Årleg regulering av pensjonar 3,16 % 3,16 % 3,16 % Årsregnskap 2012 * Side 13 av 42

14 Note 3 Kommunens garantiansvar NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantien utløper Nesseby Kirkelig fellesråd Øfas ANS Nesseby Kirkelig fellesråd Sum garantier Note 5 Selskapets navn Org. Nr. Eierandel Bokført verdi pr Bokført verdi pr KLP ek innskudd ØFAS ANS ,50 % Finnmark k.rev IKS Varanger kraft AS ,25 % Biblioteksentralen AL Unjargga Sami Duodje Sagat Lakselv IFU Destinasjon Varanger TVM museumssiida % Sum Årsregnskap 2012 * Side 14 av 42

15 Note 6 Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2012 Regnskap 2011 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,97 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,51 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,46 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,41 Avsetninger driftsregnskapet , ,68 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,52 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,95 UB , ,62 Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon både i drift- og investeringsregnskapet. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,41 Avsetninger , ,66 Bruk av avsetninger , ,75 UB , ,25 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2012 * Side 15 av 42

16 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,80 Avsetninger ,39 0,00 Bruk av avsetninger ,89 0,00 UB , ,80 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 IB , ,58 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger ,07 Bruk av avsetninger ,34 UB , ,23 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Årsregnskap 2012 * Side 16 av 42

17 KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler ,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,95 Utlån sosial lån 9 294,87 Avdrag på sosial lån 9 435,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 4 299,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Bruk av midler fra eksterne lån ,13 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,40 (underskudd i kapital) Avstemming ,30 Differanse 0 Nesseby, 9. april Stian Lindgård Rådmann Matti Dikkanen Økonomisjef Årsregnskap 2012 * Side 17 av 42

18 Nesseby kommune har ikke solgt noen finansielle anleggsmidler i Ikke aktuell. Det er avsatt til på fordringer ihht til lister fra kommunens låneforvalter. Ingen. Faste eiendommer Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.27 Utstyr og lignende Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.24 Årsregnskap 2012 * Side 18 av 42

19 Investering Reg budsj 2011 Reg budsj 2012 regnsk 2009* (utdrag) regnsk 2010* (utdrag) regnsk 2011 regnsk avvik Ansvar Prosjekt Bevilgningsart x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 Samlet resultat sum regnsk _STABStab og fellesutgifterresultat _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord Resultat _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord 0IU Utgifter investering _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _STABStab og fellesutgifter# Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SUV Samfunnsutvikling Resultat _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord Resultat _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord 0IU Utgifter investering _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _SUV Samfunnsutvikling # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SUV Samfunnsutvikling 559 Bygging krøllgress Resultat _SUV Samfunnsutvikling 559 Bygging krøllgress 0II Inntekter inv _SUV Samfunnsutvikling 559 Bygging krøllgress 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger Resultat _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger 0IU Utgifter investering _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger 0II Inntekter inv _SUV Samfunnsutvikling 859 Balbinger 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum Resultat _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord Resultat _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 531 Sysselsetting 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 535 Inv. basisutstilling Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 535 Inv. basisutstilling 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 535 Inv. basisutstilling 0FI Finansinntekter/-innbetalinger Årsregnskap 2012 * Side 19 av 42

20 36_VSM Varanger Samiske Museum 540 Digitalguide Mortens Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 540 Digitalguide Mortens 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 540 Digitalguide Mortens 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom Resultat _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0IU Utgifter investering _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0II Inntekter inv _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _VSM Varanger Samiske Museum 561 Samisk ungdom 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet Resultat _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord Resultat _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _TEK Teknisk virksomhet # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt Resultat _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 402 Solsiden boligfelt 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter 2010-Resultat _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 403 Oppvekstsenter FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 405 Inventar oppv.senter Resultat _TEK Teknisk virksomhet 405 Inventar oppv.senter 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 405 Inventar oppv.senter 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2Resultat _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 620 Samf.hus V.botn (BT2 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger Resultat _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 404 Omsorgsboliger FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri Resultat _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 406 Kløvnes kai, utbedri 0FI Finansinntekter/-innbetalinger Årsregnskap 2012 * Side 20 av 42

21 38_TEK Teknisk virksomhet 435 Opprusting komm. fly Resultat _TEK Teknisk virksomhet 435 Opprusting komm. fly 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 435 Opprusting komm. fly 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 437 Utvidelse Kløvnes al Resultat _TEK Teknisk virksomhet 437 Utvidelse Kløvnes al 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 437 Utvidelse Kløvnes al 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 407 Avlastningsbolig 201 Resultat _TEK Teknisk virksomhet 407 Avlastningsbolig 201 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 407 Avlastningsbolig 201 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 603 Opprusting Nyelv van Resultat _TEK Teknisk virksomhet 603 Opprusting Nyelv van 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 603 Opprusting Nyelv van 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 604 Opprusting MortensneResultat _TEK Teknisk virksomhet 604 Opprusting Mortensne 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 604 Opprusting Mortensne 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m Resultat _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 607 Utvidelse led.nett m 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 611 NYTT vannverk BergebResultat _TEK Teknisk virksomhet 611 NYTT vannverk Bergeb0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 611 NYTT vannverk Bergeb0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse Resultat _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse 0II Inntekter inv _TEK Teknisk virksomhet 631 Omsorgsboliger helse 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 640 Utbedring Bergeby va Resultat _TEK Teknisk virksomhet 640 Utbedring Bergeby va 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 640 Utbedring Bergeby va 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TEK Teknisk virksomhet 666 Utvidelse VSM Resultat _TEK Teknisk virksomhet 666 Utvidelse VSM 0IU Utgifter investering _TEK Teknisk virksomhet 666 Utvidelse VSM 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _TLG TilleggsbevilgningerResultat 0 40_TLG Tilleggsbevilgninger # Ikke tilord Resultat 0 40_TLG Tilleggsbevilgninger # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _TLG Tilleggsbevilgninger # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SRF Skatt, rammetilsk, f finans Resultat _SRF Skatt, rammetilsk, f finans # Ikke tilord Resultat _SRF Skatt, rammetilsk, f finans # Ikke tilord 0FU Finansutgifter/-utbetalinger _SRF Skatt, rammetilsk, f finans # Ikke tilord 0FI Finansinntekter/-innbetalinger _SRF Skatt, rammetilsk, f finans 058/098 udisponert/udekket * fra investeringsregnskap 2009 og 2010 er kun prosjekter tatt med dersom de er videreført i 2011 eller Summene for 2009 og 2010 er ikke endret/korrigert for prosjekter som ikke er med i utdraget. udekket udekket udisponert udekket Denne tilsvarer i hovedsak skjema 2b. Oversikten er satt opp slik kommunestyret vedtar budsjettet, og viser reelt hva som er mer- eller mindreforbruk for hvert prosjekt. Årsregnskap 2012 * Side 21 av 42

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 849 598 1 459 746 3 775 523 18

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer