Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

2 - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS Balanse Oppstilling over endringer i egenkapitalen Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Segmentinformasjon Note 3 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter Note 4 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte i selskapet Note 5 Administrasjonskostnader og andre driftskostnader Note 6 Tap på utlån Note 7 Skattekostnad Note 8 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall Note 9 Derivater Note 10 Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Note 11 Obligasjonsinnlån og innlån fra kredittinstitusjoner Note 12 Pensjonsforpliktelser Note 13 Eiendeler pantsatt som sikkerhet for egne forpliktelser Note 14 Forpliktelser utenfor balansen Note 15 Kapitaldekning Note 16 Klassifisering av finansielle instrumenter Note 17 Eiendeler og gjeld til virkelig verdi Note 18 Forfallsstruktur på balanseposter Note 19 Transaksjoner med konsernselskaper Note 20 Solidaransvar Note 21 Scoringfordeling av utlånsporteføljen Styrende organer i Nordea Eiendomskreditt AS Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Erklæring fra kontrollkomitéen Revisjonsberetning for Nordea Eiendomskreditt AS er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Nordea gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på internett med 6,3 millioner nettbankkunder og en markedsverdi på EUR 36 mrd. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

3 - 3 - Nordea Eiendomskreditt AS Finansielle nøkkeltall Utdrag fra resultatregnskapet (NOK mill.) Netto renteinntekter Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader (5) (34) (28) (29) (30) Andre driftskostnader (95) (13) (14) (12) (14) Sum driftskostnader (99) (47) (42) (42) (44) Tap (negative tall = tilbakeføring) 37 (5) (7) (29) 20 Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (NOK mill.) Nedbetalingslån Tapsavsetninger Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) årsbasis 25,07 14,48 15,97 12,49 8,80 Egenkapital pr. aksje (hele kroner) 244,06 180,02 181,52 177,98 174,40 Antall aksjer (i mill.) 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 Netto renteinntekter (i % av GFK) på årsbasis 0,92 % 1,68 % 1,52 % 1,27 % 1,28 % Resultat (i % av GFK) på årsbasis 0,55 % 1,12 % 1,04 % 0,92 % 0,69 % Driftskostnader (i % av GFK) på årsbasis 0,14 % 0,24 % 0,18 % 0,20 % 0,22 % Kostnad/Inntekt 14,60 % 13,97 % 11,17 % 14,99 % 17,61 % Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 26,68 % 152,26 % Kapitaldekning, før overgangsregler 26,68 % 152,26 % Kjernekapitaldekning inkl. overgangsregler 10,34 % 152,26 % 13,17 % 12,59 % 14,07 % Kapitaldekning inkl. overgangsregler 10,34 % 152,26 % 13,17 % 12,59 % 14,07 % Ansvarlig kapital (NOK mill.) Risikovektet balanse, inkl. overgangsregler (NOK mill.) Egenkapitalandel 4,62 % 80,28 % 11,40 % 11,52 % 14,44 % Avkastning gjennomsnittlig EK på årsbasis 11,21 % 7,91 % 8,87 % 7,24 % 5,18 % Egenkapitalandel er målt i forhold til sum eiendeler.

4 - 4 - Årsberetning Innledning Nordea Eiendomskreditt AS ble stiftet i 1927 som kredittforeningen Norge Hypotekforening for Næringslivet. I løpet av høsten 2009 ble selskapets næringslånsvirksomhet solgt til morbanken Nordea Bank Norge ASA og selskapet har fra 2010 drevet som et rent bolighypotekforetak etter å ha drevet denne virksomheten parallelt med ytelse av næringslån i en periode på ca 1 år. Selskapet kjøper boliglån fra morbank og finansierer disse hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Selskapet har kontoradresse i Oslo, mens de ansatte har sitt arbeidssted i Bergen. Sammendrag av året 2010 Resultatet før skatt for 2010 utgjorde 544,4 mill. kroner, en økning fra 296,7 mill. kroner i Økningen skyldes at selskapet har hatt en betydelig høyere balanseført utlånsportefølje i 2010 enn året før ettersom risikoen i selskapets boligslånsportefølje er overført fra Nordea Bank Norge ASA til selskapet. Netto utlån pr var ,3 mill. kroner mot 57,2 mill. kroner pr Det er i 2010 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 9,3 mrd. kroner. Resultatregnskap Resultat etter skatt i 2010 utgjorde 384,5 mill. kroner (sammenlignet med 221,60 mill. kroner i 2009). Dette tilsvarer 0,55% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,11%). Økningen i resultatet skyldes i hovedsak nevnte salg av næringslånsporteføljen i løpet av 2. halvår 2009 og overtakelse av risikoen i boliglånsporteføljen i februar Netto renteinntekter var 648,7 mill. kroner i 2010 (334,6 mill. kroner). Dette tilsvarer 0,92% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,68%). Totale driftskostnader var på 98,6 mill. kroner (47,9 mill. kroner). Økningen i driftskostnader skyldes at selskapet nå har en betydelig større utlånsportefølje å forvalte. Selskapets organisering er også endret og antall ansatte er redusert fra 27 til 2. Selskapet kjøper nå i stor grad tjenester fra Nordea Bank Norge ASA og Nordea Bank AB, blant annet tjenester relatert til administrasjon av utlånsporteføljen og kundekontakt, finansiering og risikostyring, regnskap og rapportering. Driftskostnadene utgjør 0,14% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,24%). Nordea Eiendomskreditt AS har ikke kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Renteswapper er inngått som sikringsforretninger ut fra en vurdering av renterisikoen på balansen under ett. Netto verdiendring på renteswapper og sikrede balanseposter utgjorde 3,9 mill. kroner i 2010 (0,6 mill. kroner). Beløpet er resultatført under posten Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter. Årets skattekostnad utgjør 159,9 mill. kroner, hvorav 153,8 mill. kroner er betalbar skatt og 6,1 mill. kroner er endring i utsatt skatt. Årets resultat etter skatt gir en avkastning på egenkapitalen på 11,21% (7,91%), basert på gjennomsnittlig egenkapital i året beregnet månedlig, inklusiv opptjent ubeskattet overskudd. Styrets forventninger for året er i all hovedsak innfridd. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Disponering av årets resultat Årets resultat i Nordea Eiendomskreditt AS etter beregnet skatt på 159,9 mill. kroner, utgjør 384,5 mill. kroner. Det vil bli foreslått for generalforsamlingen å overføre hele årets resultat etter skatt til egenkapitalen i selskapet. Selskapet vil etter dette ha en samlet egenkapital og kapitaldekning som etter styrets vurdering er god og som ligger godt innenfor de minimumskrav som er fastsatt i Basel-regelverket og i Kapitalkravsforskriften av

5 - 5 - Utlån Brutto utlån til kunder pr utgjorde mill. kroner (57 mill. kroner). Veksten fra 2009 gjelder i hovedsak overtagelse av den fulle risikoen for boliglånsporteføljene som ble kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA i 2008 og 2009 og nye boliglån kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA i Av utlånsporteføljen inngår 77,8 mrd. kroner i sikkerhetsmassen. Dette tilsvarer en overdekning på pr på 30,8% i forhold til utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. I 2009 ble praktisk talt all risiko ved nevnte boliglånsporteføljer i sin helhet dekket av Nordea Bank Norge ASA. Som en følge av dette ble ikke utlånsporteføljen balanseført i selskapet, men nettoført mot utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som Nordea Bank Norge ASA kjøpte fra selskapet. I februar 2010 ble imidlertid all risiko overført til Nordea Eiendomskreditt og utlånsporteføljen har fra samme tidspunkt fremkommet i selskapets egen balanse. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for at selskapets motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser samt at sikkerheten som er stilt, ikke er tilstrekkelig til å dekke selskapets fordringer. I Nordea Eiendomskreditt oppstår kredittrisiko hovedsakelig i forbindelse med utlån til kunder, og selv om pantesikkerheten for utlånene utgjøres av fast eiendom, er også Nordea Eiendomskreditt AS risiko knyttet til den enkelte kundes evne til å betjene sine lån. Dersom betalingsevnen svikter, vil Nordea Eiendomskreditt AS søke dekning i eiendomsverdiene, normalt gjennom tvangsrealisasjon. Det vesentligste av utlånsporteføljen er sikret med pant innenfor 75% av eiendommens verdi, og risikoen for vesentlige tap i porteføljen anses dermed for relativt lav. Maksimal eksponering for kredittrisiko i Nordea Eiendomskreditt AS var ved utgangen av året mill. kroner (67 mill. kroner). Tap på utlån Tap på utlån i 2010 viser et netto tap på 37,2 mill. kroner (inntektsføring på 5,1 mill. kroner). Dette tilsvarer 0,05% av brutto utlån ved utgangen av året. Samlede nedskrivninger for tap utgjør 36,2 mill. kroner (0 mill. kroner), hvorav 28,8 mill. kroner gjelder gruppevise avsetninger. Selskapet hadde engasjementer som var misligholdt mer enn 90 dager ved utgangen av 2010 på 42,0 mill. kroner (ingen engasjementer ved utgangen av 2009). Dette tilsvarer 0,05% av brutto utlån. Totalt misligholdte lån uten verdifall utgjorde 110,4 mill. kroner ved utgangen av 2010, som tilsvarer 0,14% av brutto utlån. Ved årsskiftet hadde Nordea Eiendomskreditt AS ingen overtatte eiendommer. Det forventes ikke vesentlige tap knyttet til boliglånsporteføljen, blant annet fordi porteføljen i hovedsak består av godt pantesikrede utlån og tap på lån med pant i bolig historisk sett har vært lave i Nordea-konsernet. Betydning av fremtidige endringer i kredittrisiko Historisk har selskapet vært eksponert mot næringseiendomsmarkedet, men har ingen direkte eksponering mot dette markedet lenger. Selskapet har i 2010 overtatt kredittrisikoen i boliglånsporteføljen som selskapet har kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA. Låntagerne i porteføljen representerer et tverrsnitt av norske husholdninger med boliglån. Utviklingen i norske husholdningers økonomi er derfor av avgjørende betydning for låntagernes betjeningsevne. Den er også av sentral betydning for etterspørselen etter og prisutviklingen på boliger. Innlån Nordea Eiendomskreditt er et kredittforetak med formål å yte og erverve bolighypoteklån, samt å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner med

6 - 6 - fortrinnsrett er obligasjoner med sikkerhet i en sikkerhetsmasse bestående av enkelte typer fordringer med spesifikke egenskaper, hvor det vanligste, og i selskapets tilfelle, er lån sikret med pant i bolig. Det forhold at obligasjonseierne har fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse sammen med særskilte lovfastsatte krav, herunder til føring av register, stadig beløpsmessig balanse og likviditet, gjør at obligasjoner med fortrinnsrett historisk sett har oppnådd god rating. Obligasjoner utstedt under Nordea Eiendomskreditts låneprogram NOK 75 mrd har pr en AAA rating fra Moodys. Høyt ratede obligasjoner oppnår normalt bedre pris i markedet enn lavt ratede obligasjoner og er følgelig en kilde til billigere finansiering for Nordea. Nordea Eiendomskreditt utstedte sin første OMF under nevnte låneprogram i august Per hadde Nordea Eiendomskreditt utstedt obligasjoner for 9,3 mrd. kroner i tillegg til 50 mrd. kroner utstedt i forbindelse med bytteordningen med statskasseveksler. I tillegg til obligasjonslånene har Nordea Eiendomskreditt en lånefasilitet i Nordea Bank Norge ASA. Finansiell og forretningsmessig risiko Nordea Eiendomskreditt er i hovedsak eksponert mot boligmarkedet. I tillegg til kredittrisiko mot dette segmentet og mot andre av selskapets motparter, er selskapet også eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Finansiell risiko Finansiell risiko (markedsrisiko) kan oppstå som et resultat av de løpende forretninger som inngås. Ansvaret for daglig kontroll, oppfølging og rapportering av finansiell risiko ligger i Nordea Bank Norge ASAs Treasury-avdeling samt i Nordea Bank ABs Treasury/Risk Control avdeling Renterisiko Utlån med fast rente dekkes i hovedsak ved opptak av gjeld med samme rentebindingstid eller ved inngåelse av andre kontrakter (for eksempel renteswapper) som har samme evne til å utligne renterisikoen. Renterisiko oppstår likevel blant annet ved at Nordea Eiendomskreditt AS gir utlån med avdrag mens gjelden som tas opp i kapitalmarkedet vanligvis tilbakebetales i sin helhet ved forfall eller ved proaktive markedsoperasjoner. Nordea Eiendomskreditt bruker et simulert 1% parallellskift i rentekurven til å kvantifisere renterisikoen. Renterisikoen blir dermed lik verdiendringen på porteføljen av eiendeler og gjeld med renteeksponering ved en 1% parallell forskyvning av respektive rentekurver. Per årsskiftet hadde Nordea Eiendomskreditt AS ca -2 mill. kroner i rentefølsomhet, målt i forhold til et parallellskift i yield-kurven på 1%. Dette innebærer at Nordea Eiendomskreditt AS tjener NOK 2 mill. ved en reduksjon i alle renter på en prosentenhet. Med "tjener" menes nåverdiendring på egenkapitalen. Det løpende resultatet vil ikke inkludere dette tallet. Resultatmessig vil verdiendringen materialisere seg i endret rentenetto i fremtiden. Ved utgangen av 2009 var tilsvarende rentefølsomhet ca -0,15 mill. kroner. For nærmere omtale av metoder for å styre og måle renterisiko i Nordea-konsernet, henvises til Nordea Bank Norges årsrapport på Likviditetsrisiko Nordea Eiendomskreditt AS refinansierer innlånene etter hvert som de forfaller. Kredittforetak kan normalt overføre økte innlånskostnader til låntakerne. I tillegg til egne obligasjonsserier, har Nordea Eiendomskreditt AS trekkfasilitet i morbank til markedsmessige betingelser. Dette gjør at likviditetsrisikoen for selskapet er lav, og vil primært være avhengig av Nordeas likviditetsrisiko, samt kredittrisiko på morbank. Nordea Eiendomskreditt AS tilpasser volumet av kortsiktige innlån på daglig basis. Nærmere omtale av Nordeas likviditetsrisiko finnes i Nordea Bank Norges årsrapport på Valutarisiko Nordea Eiendomskreditts policy er å sikre seg mot eksponering for valutarisiko. I all vesentlighet sikres eiendeler og gjeld med valutaswapper.

7 - 7 - Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap av omdømme forårsaket av utilstrekkelig interne rutiner, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko inkluderer også risiko for at virksomheten ikke følger lover, forskrifter, markedspraksis og etiske regler. Nordea Eiendomskreditt har fra årsskiftet 2009/2010 kun to medarbeidere i egen organisasjon og baserer driften i stor utstrekning på kjøp av tjenester fra Nordea-konsernet, gjennom inngåtte avtaler med de relevante enheter. Risikostyringen i selskapet baserer seg til dels på morbankens styring av operasjonell risiko utfra definerte konserndirektiver og rapporteringskrav. Group Internal Audit avgir rapporter til styret i Nordea Eiendomskreditt om risikostyring, kontroll og oppfølgingsrutiner. Nærmere omtale av styring av operasjonell risiko i Nordea finnes i Nordeas årsrapport på Offentliggjøring av finansiell informasjon Nordea Eiendomskreditt AS er 100% eiet av Nordea Bank Norge ASA, som gir opplysninger om Nordea Eiendomskreditt AS på konsolidert basis i sin årsberetning og sitt årsregnskap. På noen områder plikter imidlertid Nordea Eiendomskreditt AS å gi opplysninger på selskapsnivå. Dette gjelder sammensetningen av den ansvarlige kapitalen, samt minimumskravet til ansvarlig kapital i henhold til Basel II-regelverket. Disse opplysningene fremgår av note 15 Kapitaldekning. I tillegg skal det gis en beskrivelse av Nordea Eiendomskreditt AS prosess for å vurdere samlet kapitalbehov (ICAAP). Denne prosessen foretas sentralt i Nordea Bank Norge-konsernet, som også inkluderer Nordea Eiendomskreditt AS, og avsluttes med en rapport som legges frem for styret i Nordea Bank Norge ASA for beslutning. Prosessen som foretas i Nordea-konsernet er inngående beskrevet i Nordea Bank AB (publ) sin årsberetning og Nordea s Pillar 3-rapport som finnes på Eierforhold Aksjekapitalen er 1.533,6 mill. kroner, fordelt på ordinære aksjer hver pålydende kr 100,-. Samtlige aksjer eies av Nordea Bank Norge ASA. Soliditet Nordea Eiendomskreditt AS hadde en netto ansvarlig kapital ved utgangen av 2010 på mill. kroner, beregnet i henhold til Basel II-regelverket. Hele beløpet er kjernekapital. Den totale kapitaldekningen inklusiv overgangsregler var ved utgangen av 2010 på 10,3% (152,3%). Minstekravet til kapitaldekning er på 8,0%. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjorde mill. kroner ved utgangen av 2010 (3.439 mill. kroner). Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir nærmere opplysninger om driften og stillingen ved årsskiftet. Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2010 var det 2 (27) ansatte i Nordea Eiendomskreditt AS, tilsvarende 1,5 (26,3) årsverk. Nedbemanningen har skjedd som et ledd i omorganiseringen av selskapet til et rent bolighypotekforetak. Tidligere ansatte er enten overført til Nordea Bank Norge ASA eller har avsluttet arbeidsforholdet i konsernet. Selskapet gjennomfører årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser blant de ansatte, og vektlegger et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet i 2010 var på 1,38% (1,2%). Antall sykedager i 2010 var 7 (182) dager. Det er ikke registrert skader eller ulykker blant de ansatte mens de var i arbeid i året som gikk. Når det gjelder godtgjørelse og lån til ansatte og tillitsmenn, vises til note 4 i regnskapet.

8 - 8 - Ytre miljø Nordea Eiendomskreditt AS direkte påvirkning på det ytre miljø begrenser seg til forbruk av materiell og energi samt produksjon av tjenester som er nødvendig for selskapets forretningsvirksomhet. Det tilstrebes at alle anskaffelser skal være mest mulig miljøvennlige, noe som både er nedfelt i konsernets innkjøpsstrategi samt inngår som standardtekst i avtaler med leverandører. Avfall blir i størst mulig grad kildesortert og avhendet på forskjellige miljøstasjoner. Våre lokaler har system for å redusere energiforbruket utenom ordinær arbeidstid. Likestilling Det er kun to ansatte i selskapet og man anser det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak for likestilling. Fremtidsutsikter Nordea Eiendomskreditt forventer at den makroøkonomiske oppgangen i Norge vil fortsette i Aktivitetsnivået i selskapet vil følge utviklingen i 2010 gjennom en forsiktig vekststrategi som balanserer muligheter, risiko og kostnader.

9 - 9 - Resultatregnskap NOK 1000 Note Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Utlånsrelaterte provisjoner og gebyrer Sum gebyr- og provisjonsinntekter Sum gebyrer og provisjonskostnader Urealiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Realiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter 3, Andre driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum andre driftsinntekter Netto inntekter Lønn Pensjoner 4, Sosiale kostnader Sum lønn og andre personalkostnader Sum avskrivninger 337 Andre driftskostnader 5, Sum andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt Som tilskrives: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser 0 0 Sum disponert Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) 25,08 14,45 Alle aksjene i Nordea Eiendomskreditt AS er ordinære aksjer

10 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1 NOK Resultat for perioden Netto inntekt bokført direkte mot egenkapitalen 0 0 Totalresultat Tildeles: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser 0 0 Sum Balanse NOK 1000 Eiendeler Note 31. des des Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 2 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Nedbetalingslån Nedskrivninger på individuelle utlån 6, Nedskrivninger på grupper av utlån 6, Sum netto utlån til og fordringer på kunder Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke innbetalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 172 Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Note 16, 17, 18

11 Balanse NOK 1000 Gjeld og egenkapital Note 31. des des Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner 11, Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11, Finansielle instrumenter 9, 10, Betalbar skatt Leverandørgjeld 375 Annen gjeld Sum annen gjeld Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lån Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales 0 Sum ansvarlig lånekapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 16, 17, 18

12 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK 1000 Aksjekapial 1) overskudd egenkapital Tilbakeholdt Sum Balanse 1. januar Mottatt konsernbidrag Aksjebasert betaling 0 Tilført fra årets resultat Balanse 31. desember NOK 1000 Aksjekapial 1) overskudd Sum egenkapital Tilbakeholdt Balanse 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Aksjebasert betaling Tilført fra årets resultat Balanse 31. desember Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA.

13 Kontantstrømanalyse NOK Driftsaktiviteter Resultat før skatt Skattekostnad ( ) (75.147) Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til dekning av tap (6.441) Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i driftsrelaterte eiendeler og gjeld Endring i driftsrelaterte eiendeler og gjeld Endring av utlånsvolum ( ) Økning i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ( ) Endring av gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Endring av øvrige fordringer Endring av øvrig gjeld ( ) A Kontantstrøm fra driftsaktiviteter ( ) Investeringsaktiviteter Tilgang varige driftsmidler Plassering i bankinnskudd med avtalt løpetid ( ) Reduksjon av ansvarlig lån ( ) 0 Endring av beholdning av ihendehaverobligasjoner emittert av andre B Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Finansieringsaktiviteter Mottatt (utbetalt) konsernbidrag ( ) Reduksjon i innbetalte medlemsinnskudd 0 (249) Ført direkte mot EK C Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) A+B+C Netto likviditetsendring/kontantstrøm i året (24.990) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Kommentarer til kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen viser innganger og utganger av likviditet i løpet av året, og er satt opp etter den indirekte metoden. Dette innebærer at resultatet er justert for effekter av ikke likvide transaksjoner, som tap på utlån. Kontantstrømmene deles opp i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Driftsaktiviteter er de viktigste inntektsproduserende aktiviteter og kontantstrømmer kommer hovedsakelig fra resultat før skatt for året justert for poster utenom kontantstrømmen og årets skattekostnad. Justering for poster utenom balansen består for 2010 kun av endring i avsetning til dekning av tap. Driftsrelaterte eiendeler og gjeld er en del av den ordinære forretningsvirksomheten, som utlån og fordringer, kortsiktige innlån og utstedte verdipapirer. Endringer i derivater inngår i postene Endring av øvrige fordringer og Endring av øvrig gjeld. Finansieringsaktiviteter er aktiviteter som resulterer i endringer i egenkapital og ansvarlig lånekapital, som avgitt eller mottatt konsernbidrag. Likviditetsbeholdningen består av utlån til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (bankinnskudd)

14 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Nordea Eiendomskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, årsregnskapsforskriften og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Opplysningene som kreves i ovennevnte standarder og lovgivning, er inkludert i notene eller andre deler av årsrapporten. Endrede regnskapsprinsipper og presentasjon Regnskapsprinsippene, beregningene og grunnlaget for presentasjonen er i det alt vesentligste uendret i forhold til Av endringer som er gjort i IFRS-standardene i 2010, er revideringen av IAS 39 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling den mest relevante for Nordea Eiendomskreditt. Dog har endringene ikke hatt noen betydelig effekt i 2010, og det forventes heller ikke for senere perioder. Bruk av estimater Utarbeidelse av årsregnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever i noen tilfeller bruk av estimater og forutsetninger, basert på historisk erfaring og som ellers virker rimelige og fornuftige. Estimater som påvirker Nordea Eiendomskreditts resultat og balanse, er spesielt relatert til: - måling av finansielle instrumenter til virkelig verdi (sikringsporteføljen) - vurdering av verdifall på utlån til kunder - aktuarberegninger av pensjonsforpliktelser For finansielle instrumenter som ikke er børsnoterte eller har en oppdatert markedskurs foretas kritiske vurderinger av blant annet verdsettelsesmetode, og observerbare markedsparametre. For utlån til kunder knytter usikkerheten seg til estimering av fremtidige kontantstrømmer (for individuelle lån) og identifisering av hendelser som kan indikere fremtidig tap (for grupper av utlån). Aktuarberegninger foretas på grunnlag av en rekke aktuarielle og finansielle parametre, der diskonteringsrenten er den viktigste finansielle parameteren. De fastsatte parametre ved utgangen av året, fremgår av note 12 Pensjonsforpliktelser. Finansielle instrumenter Virkelig verdi på finansielle instrumenter Finansielle eiendeler og gjeld klassifisert som Finansielle eiendeler/gjeld til virkelig verdi over resultatet og finansielle derivater bokføres til virkelig verdi i balansen, mens endringer i virkelig verdi resultatføres under posten Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter. Den urealiserte balanseførte verdiendringen vises under posten Finansielle instrumenter under hhv. Andre eiendeler og Annen gjeld. I noten Klassifisering av finansielle instrumenter vises verdiendringen under postene Derivater og Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen. Realisert gevinst /tap ved innløsning av enkeltposter resultatføres ved realisasjon under Netto renteinntekter. Virkelig verdi er definert i IAS 32 og IAS 39 som den verdien eiendelen/gjelden kan gjøres opp til mellom velinformerte, frivillige motparter på en armlengdes avstand. For Nordea Eiendomskreditts rentesikringsportefølje beregnes virkelig verdi som den teoretiske netto nåverdien av den individuelle kontrakt basert på uavhengige markedsparametre og under forutsetning av ingen risiko og usikkerhet. Modellene som benyttes i Nordea-konsernet for fastsetting av virkelig verdi, samsvarer med aksepterte økonomiske metoder for å prise finansielle instrumenter. Enhver ny verdsettelses-modell som tas i bruk, er underlagt godkjenning fra Group Credit and Risk Control, og alle modeller gjennomgås på årlig basis.

15 Sikringsbokføring Selskapets renterisiko måles og styres for hele balansen under ett. Obligasjonsinnlån, utlån og renteinstrumenter inngår i rentestyringen. Postene skal samlet gi en renteposisjon innenfor de rammer som til enhver tid er gitt av styret. Selskapet følger prinsippene om hedge accounting i samsvar med IAS 39 Finansielle instrumenter Innregning og måling. I Nordea Eiendomskreditt AS er det sikring av virkelig verdi som anvendes. Risikoen for endringer i virkelig verdi knytter seg til utlån, obligasjonsplasseringer og obligasjonsinnlån til fast rente, samt derivater. Sikringsbokføring innebærer at verdiendringen på sikringsinstrumentene og de sikrede postene behandles symmetrisk i regnskapet. Dog må det dokumenteres at sikringen er effektiv. En effektiv sikring innebærer at korrelasjonen mellom verdiutviklingen på sikringsinstrumentet og den sikrede posten, må ligge i intervallet %, og vil medføre at netto verdiendringer vil være tilnærmet null. Sikringseffektiviteten måles fortløpende på porteføljenivå. Renteavtaler Nordea Eiendomskreditt anvender forskjellige typer finansielle instrumenter utenom balansen for å styre selskapets renterisiko. Renteavtaler er avtaler som inngås med anerkjente banker om fastsettelse av fremtidige rentevilkår. Disse avtalene omfatter fremtidige renteavtaler og renteswapper, og er klassifiert i kategorien Derivater brukt til sikring. Sikringsforretninger har til hensikt å nøytralisere eksisterende renterisiko. For at en avtale skal kunne klassifiseres som en sikringsforretning, kreves det en nær sammenheng mellom prisutviklingen for sikringsforretningen og verdiutviklingen for den posten som sikres. Renteavtaler som er benyttet for å sikre balanseposter er vurdert i sammenheng med den sikrede posten gjennom en effektivitetstest. Innregning og fraregning i balansen Derivater, børsnoterte verdipapirer og valuta spot-transaksjoner innregnes og fraregnes i balansen på handelsdag. Andre finansielle instrumenter, som kortsiktige plasseringer og kortsiktige innlån innregnes og fraregnes i balansen på oppgjørsdagen. Innregnings- og fraregningsdato følger av tidspunkt for overgang av risiko knyttet til kontrakten. Utlån til kunder Utlån til kunder blir bokført til amortisert kost. Rente- og gebyrinntekter Renteinntekter beregnes på grunnlag av effektiv rentemetode, eller på grunnlag av en metode som resulterer i renteinntekter som en rimelig tilnærming til effektiv rentemetoden. Selskapets gebyrinntekter anses som administrasjonsgebyr for vedlikehold av kundens kontohold relatert til deres låneforhold, og inntektsføres under posten Utlånsrelaterte provisjoner og gebyrer i tråd med felles Nordea-prinsipp. Overkurs/underkurs ved fastrenteutlån Overkurs eller underkurs ved kjøp av lån balanseføres og blir resultatført gradvis frem til utlånets forfall, eventuelt frem til første rentereguleringstidspunkt, som en justering av løpende renteinntekter. Ved innfrielse av utlån før lånets forfall eller rentereguleringstidspunkt, blir eventuell over-/underkurs resultatført straks under Netto rente og kredittprovisjonsinntekter i samsvar med prinsippene i IAS 39. Behandling av tapsutsatte engasjementer og nedskrivning på individuelle utlån Utlånsporteføljen blir regelmessig gjennomgått for å avdekke potensielle tapsengasjementer. Nedskrivninger på individuelle utlån blir bokført i samsvar med IAS 39, og gjelder engasjementer som er misligholdt eller som av andre grunner er identifisert som tapsutsatte.

16 Nedskrivning for verdifall på individuelle utlån foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall på utlånet. Som objektive bevis anses blant annet vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller annet vesentlig brudd på låneavtalen, endrede lånevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor eller at det vurderes som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger eller gå konkurs. Dersom det foreligger objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet, blir det vurdert om tapshendelsen vil medføre reduksjon i utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall, beregnes tapet på utlånet som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. For lån med flytende rente er den effektive rente lik renten på måletidspunktet. For lån med fast rente er den effektive renten lik opprinnelig avtalt rente. Ved beregning av fremtidige estimerte kontantstrømmer blir også overtagelse og salg av sikkerheter hensyntatt. Etter samme prinsipper vurderes det om påløpte ikke betalte renter skal tilbakeføres og om fortsatt inntektsføring av renter skal stoppes. Nedskrivning på grupper av utlån I forbindelse med nedskrivning for tap på grupper av utlån, inndeles utlånene i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper. Nedskrivning på den enkelte gruppe foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall på utlånsgruppen. Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor kravet overfor debitor bortfaller etter konkursbehandling, akkord eller lignende, eller hvor det av andre årsaker er overveiende sannsynlig at tapet er endelig. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler verdsettes til antatt omsetningsverdi ved overtagelsen. Eiendelene blir fortløpende vurdert mot antatt salgsverdi og eventuelle nedskrivninger føres som konstaterte tap på utlån. Obligasjoner Overkurs/underkurs ved obligasjonsinnlån Overkurs eller underkurs ved emisjon av obligasjoner balanseføres og blir resultatført gradvis frem til obligasjonens forfall, eventuelt frem til første rentereguleringstidspunkt, som en justering av løpende rentekostnader. Ved kjøp av egne obligasjoner i annenhåndsmarkedet, resultatføres over-/underkurs straks som gevinst eller tap. Ved salg av egne obligasjoner i annenhåndsmarkedet, oppfattes dette som opptak av ny gjeld, og eventuell over-/underkurs periodiseres frem til første rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner emittert av andre Alle obligasjonsplasseringer er klassifisert som sikringsportefølje og inngår som en del av porteføljestyringen mht. renterisiko. Sikringsporteføljen er i balansen bokført til virkelig verdi. Gevinst og tap ved realisasjon blir resultatført straks i samsvar med prinsippene IAS 39. Salgs- og gjenkjøpsavtaler for obligasjoner, hvor erververen av obligasjonene er forpliktet til å selge obligasjonene tilbake til avhenderen, behandles regnskapsmessig som lån. Poster i utenlandsk valuta Plasseringer og gjeld i utenlandsk valuta blir omregnet etter markedskurser fastsatt av Nordea på balansedagen. Valutaposisjonene blir sikret ved motsvarende posisjoner i balansen slik at valutarisikoeksponeringen til enhver tid er tilnærmet null.

17 Inntekter og utgifter i valuta blir i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattepliktige inntekt, mens endringen i utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom det regnskapsmessige resultat og den skattepliktige inntekt. Summen av disse to elementene blir årets skattekostnad. Det benyttes nominell skattesats ved beregningen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skatt vises som egen post under avsetninger til forpliktelser. Eventuell utsatt skattefordel beregnes på nettogrunnlaget etter utligning, og vises som egen post under immaterielle eiendeler, dersom det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. Årets skattekostnad fremgår av note 7 Skattekostnad. Pensjoner Selskapet finansierer i hovedsak sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser i samsvar med IAS 19 Ytelser til ansatte. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres opp under posten avsetninger til forpliktelser og kostnader (hvis negativ) eller forskuddsbetalinger og opptjente inntekter (hvis positiv). Pensjonsforpliktelser utenom den kollektive pensjonsordningen beregnes og føres opp i balansen på tilsvarende måte. Årets kostnad og balanseførte forpliktelse fremgår av note 12 Pensjonsforpliktelser. Når aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) overstiger en korridor, lik 10% av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og verdien av pensjonsmidlene, blir forskjellen resultatført over en periode på 10 år, eller forventet gjennomsnittlig gjenværende ansettelsestid, hvis kortere enn 10 år. Nærstående parter Nærstående parter er definert som; Aksjonærer med betydelig innflytelse, Andre viktige selskaper i Nordeakonsernet og ledende personer. Aksjonærer med betydelig innflytelse Nordea Bank Norge ASA eier 100% av aksjene i Nordea Eiendomskreditt As og har betydelig innflytelse. Andre viktige selskaper i konsernet Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank AB (publ), Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS, Nordea Finans Norge AS, Nordea Fondene Norge AS og Nordea Investment Management AB (filial av utenlandsk selskap). Informasjon om transaksjoner mellom Nordea Eiendomskreditt og andre konsernselskaper fremgår av note 19 Transaksjoner med nærstående parter. Ledende personer Ledende personer omfatter styret, daglig leder, medlemmer av kontrollkomitéen og representantskapet. For ytterligere informajon om ledende personer og ytelser til ledende personer, henvises til avsnittet Styrende organer og note 4 Personalkostnader.

18 Note 2 Segmentinformasjon Nordea Eiendomskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Nordea Eiendomskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Nordea Eiendomskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norge konsernet. Note 3 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK Aksjer Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK Tilgjengelig for salg, realisert Valutainstrumenter Finansielle instrumenter i handelsporteføljen 0 0 Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Sum

19 Note 4 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte i selskapet NOK Lønn og andre ytelser Pensjonskostnader (note 12) Arbeidsgiveravgift Overskuddsdeling Andre personalkostnader Totalt Antall ansatte pr Antall årsverk i arbeid pr ,5 28,4 Lån til representantskapets formann, styre- og kontrollkomitèmedlemmer samt selskaper hvor nevnte personer har en ledende rolle 0 0 Revisjonshonorar herav ordinært revisjonshonorar herav andre tjenester - 18 Godtgjørelse til ledende ansatte og tillitsmenn Fast lønn og honorarer - gjelder mottatt ordinær lønn for regnskapsåret og honorarer utbetalt av Nordea Eiendomskreditt AS i Variabel lønn - inkluderer overskuddsdeling og bonus. Alle ansatte mottar overskuddsdeling i henhold til Nordeas konsern policy. Andre ytelser - inkluderer dekning av forsikringer, kontingenter og fri elektronisk kommunikasjon. Pensjoner - inkluderer endringer i den ansattes opptjente rettigheter i pensjonsordningen i regnskapsåret. Beløpet som er oppgitt er endringen i nåverdien av pensjonsforpliktelsen eksklusiv arbeidsgiveravgift, som er den størrelsen som best reflekterer endringen i pensjonsrettighetene. Nedgangen i pensjonsforpliktelsen skyldes en gjennomført planendring i tråd med beslutning i NBN's styre. Fast lønn og Variabel Andre Pensjons- Sum Ledende personer i Nordea Eiendomskreditt AS honorarer lønn ytelser kostnad ytelser Marianne Glatved, daglig leder Sum for ledende personer i Nordea Eiendomskreditt AS Styret i Nordea Eiendomskreditt AS Peter Groth Peder B. Backe Per Skaug Sum utbetalt til styremedlemmer i Nordea Eiendomskreditt AS Styremedlemmer ansatt i Nordea-konsernet mottar ikke styrehonorar. De oppgitte beløper er honorarer utbetalt i 2010 til medlemmer av styret frem til For nye medlemmer fra blir honorar utbetalt etter avholdt generalforsamling. Kontrollkomitéen i Nordea Eiendomskreditt AS Anders Ingebrigtsen, leder Thorleif Haug Berit Stokke Tom Knoff (varamedlem) Sum utbetalt til kontrollkomitéen i Nordea Eiendomskreditt AS Sum godtgjørelse til ledende ansatte og tillitsmenn i Nordea Eiendomskreditt AS Alle lån til ansatte løper i dag i morselskapet Nordea Bank Norges balanse. Det er ikke inngått avtaler om å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet.

20 Note 5 Administrasjonskostnader og andre driftskostnader NOK IT-kostnader Markedsføringskostnader Porto, telefon og kontorkostnader Fremmede tjenester konsern herav honorar for administrasjon av utlånsporteføljen herav honorar treasurytjenester herav honorar regnskapstjenester herav annet Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger 337 Drift eiendommer 120 Husleie Honorar revisor Andre driftskostnader Sum administrasjonskostnader og andre driftskostnader Note 6 Tap på utlån NOK Spesifikasjon av netto tap på utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Spesifikasjon av nedskrivninger på individuelle lån 1 Nedskrivninger på individuelle lån pr. 1. januar Økte og nye individuelle nedskrivninger i perioden Nedskrivning benyttet til dekning av konstatert tap Individuelle nedskrivninger på lån som er solgt i året Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Nedskrivninger på individuelle lån pr. 31. desember Inkludert i Note 8 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall. Nøkkeltall Tap i % av utlån 2 0,05 % -0,04 % - hvorav individuelle lån 0,01 % -0,03 % - hvorav grupper av lån 0,04 % -0,01 % 2 Netto tap på utlån dividert med gjennomsnittlig brutto utlån i året, beregnet månedlig.

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2010 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.6.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport pr

Delårsrapport pr Delårsrapport pr. 30.09.2008 Delårsrapport 1. januar - 30. september 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde pr. tredje kvartal

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Norgeskreditt AS

Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Norgeskreditt AS Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Norgeskreditt AS Kvartalsrapport 1. januar - 31. mars 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde per tredje kvartal 2009 et resultat

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport pr. 30.06.2008

Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport pr. 30.06.2008 Delårsrapport første halvår 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde i første halvår 2008 et

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer