Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

2 - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS Balanse Oppstilling over endringer i egenkapitalen Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Segmentinformasjon Note 3 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter Note 4 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte i selskapet Note 5 Administrasjonskostnader og andre driftskostnader Note 6 Tap på utlån Note 7 Skattekostnad Note 8 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall Note 9 Derivater Note 10 Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Note 11 Obligasjonsinnlån og innlån fra kredittinstitusjoner Note 12 Pensjonsforpliktelser Note 13 Eiendeler pantsatt som sikkerhet for egne forpliktelser Note 14 Forpliktelser utenfor balansen Note 15 Kapitaldekning Note 16 Klassifisering av finansielle instrumenter Note 17 Eiendeler og gjeld til virkelig verdi Note 18 Forfallsstruktur på balanseposter Note 19 Transaksjoner med konsernselskaper Note 20 Solidaransvar Note 21 Scoringfordeling av utlånsporteføljen Styrende organer i Nordea Eiendomskreditt AS Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Erklæring fra kontrollkomitéen Revisjonsberetning for Nordea Eiendomskreditt AS er en del av Nordea-konsernet. Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Nordea gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt salgskontorer og en ledende posisjon innenfor banktjenester på internett med 6,3 millioner nettbankkunder og en markedsverdi på EUR 36 mrd. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

3 - 3 - Nordea Eiendomskreditt AS Finansielle nøkkeltall Utdrag fra resultatregnskapet (NOK mill.) Netto renteinntekter Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader (5) (34) (28) (29) (30) Andre driftskostnader (95) (13) (14) (12) (14) Sum driftskostnader (99) (47) (42) (42) (44) Tap (negative tall = tilbakeføring) 37 (5) (7) (29) 20 Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (NOK mill.) Nedbetalingslån Tapsavsetninger Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) årsbasis 25,07 14,48 15,97 12,49 8,80 Egenkapital pr. aksje (hele kroner) 244,06 180,02 181,52 177,98 174,40 Antall aksjer (i mill.) 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 Netto renteinntekter (i % av GFK) på årsbasis 0,92 % 1,68 % 1,52 % 1,27 % 1,28 % Resultat (i % av GFK) på årsbasis 0,55 % 1,12 % 1,04 % 0,92 % 0,69 % Driftskostnader (i % av GFK) på årsbasis 0,14 % 0,24 % 0,18 % 0,20 % 0,22 % Kostnad/Inntekt 14,60 % 13,97 % 11,17 % 14,99 % 17,61 % Kjernekapitaldekning, før overgangsregler 26,68 % 152,26 % Kapitaldekning, før overgangsregler 26,68 % 152,26 % Kjernekapitaldekning inkl. overgangsregler 10,34 % 152,26 % 13,17 % 12,59 % 14,07 % Kapitaldekning inkl. overgangsregler 10,34 % 152,26 % 13,17 % 12,59 % 14,07 % Ansvarlig kapital (NOK mill.) Risikovektet balanse, inkl. overgangsregler (NOK mill.) Egenkapitalandel 4,62 % 80,28 % 11,40 % 11,52 % 14,44 % Avkastning gjennomsnittlig EK på årsbasis 11,21 % 7,91 % 8,87 % 7,24 % 5,18 % Egenkapitalandel er målt i forhold til sum eiendeler.

4 - 4 - Årsberetning Innledning Nordea Eiendomskreditt AS ble stiftet i 1927 som kredittforeningen Norge Hypotekforening for Næringslivet. I løpet av høsten 2009 ble selskapets næringslånsvirksomhet solgt til morbanken Nordea Bank Norge ASA og selskapet har fra 2010 drevet som et rent bolighypotekforetak etter å ha drevet denne virksomheten parallelt med ytelse av næringslån i en periode på ca 1 år. Selskapet kjøper boliglån fra morbank og finansierer disse hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Selskapet har kontoradresse i Oslo, mens de ansatte har sitt arbeidssted i Bergen. Sammendrag av året 2010 Resultatet før skatt for 2010 utgjorde 544,4 mill. kroner, en økning fra 296,7 mill. kroner i Økningen skyldes at selskapet har hatt en betydelig høyere balanseført utlånsportefølje i 2010 enn året før ettersom risikoen i selskapets boligslånsportefølje er overført fra Nordea Bank Norge ASA til selskapet. Netto utlån pr var ,3 mill. kroner mot 57,2 mill. kroner pr Det er i 2010 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 9,3 mrd. kroner. Resultatregnskap Resultat etter skatt i 2010 utgjorde 384,5 mill. kroner (sammenlignet med 221,60 mill. kroner i 2009). Dette tilsvarer 0,55% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,11%). Økningen i resultatet skyldes i hovedsak nevnte salg av næringslånsporteføljen i løpet av 2. halvår 2009 og overtakelse av risikoen i boliglånsporteføljen i februar Netto renteinntekter var 648,7 mill. kroner i 2010 (334,6 mill. kroner). Dette tilsvarer 0,92% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,68%). Totale driftskostnader var på 98,6 mill. kroner (47,9 mill. kroner). Økningen i driftskostnader skyldes at selskapet nå har en betydelig større utlånsportefølje å forvalte. Selskapets organisering er også endret og antall ansatte er redusert fra 27 til 2. Selskapet kjøper nå i stor grad tjenester fra Nordea Bank Norge ASA og Nordea Bank AB, blant annet tjenester relatert til administrasjon av utlånsporteføljen og kundekontakt, finansiering og risikostyring, regnskap og rapportering. Driftskostnadene utgjør 0,14% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,24%). Nordea Eiendomskreditt AS har ikke kostnader til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Renteswapper er inngått som sikringsforretninger ut fra en vurdering av renterisikoen på balansen under ett. Netto verdiendring på renteswapper og sikrede balanseposter utgjorde 3,9 mill. kroner i 2010 (0,6 mill. kroner). Beløpet er resultatført under posten Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter. Årets skattekostnad utgjør 159,9 mill. kroner, hvorav 153,8 mill. kroner er betalbar skatt og 6,1 mill. kroner er endring i utsatt skatt. Årets resultat etter skatt gir en avkastning på egenkapitalen på 11,21% (7,91%), basert på gjennomsnittlig egenkapital i året beregnet månedlig, inklusiv opptjent ubeskattet overskudd. Styrets forventninger for året er i all hovedsak innfridd. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Disponering av årets resultat Årets resultat i Nordea Eiendomskreditt AS etter beregnet skatt på 159,9 mill. kroner, utgjør 384,5 mill. kroner. Det vil bli foreslått for generalforsamlingen å overføre hele årets resultat etter skatt til egenkapitalen i selskapet. Selskapet vil etter dette ha en samlet egenkapital og kapitaldekning som etter styrets vurdering er god og som ligger godt innenfor de minimumskrav som er fastsatt i Basel-regelverket og i Kapitalkravsforskriften av

5 - 5 - Utlån Brutto utlån til kunder pr utgjorde mill. kroner (57 mill. kroner). Veksten fra 2009 gjelder i hovedsak overtagelse av den fulle risikoen for boliglånsporteføljene som ble kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA i 2008 og 2009 og nye boliglån kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA i Av utlånsporteføljen inngår 77,8 mrd. kroner i sikkerhetsmassen. Dette tilsvarer en overdekning på pr på 30,8% i forhold til utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. I 2009 ble praktisk talt all risiko ved nevnte boliglånsporteføljer i sin helhet dekket av Nordea Bank Norge ASA. Som en følge av dette ble ikke utlånsporteføljen balanseført i selskapet, men nettoført mot utstedte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som Nordea Bank Norge ASA kjøpte fra selskapet. I februar 2010 ble imidlertid all risiko overført til Nordea Eiendomskreditt og utlånsporteføljen har fra samme tidspunkt fremkommet i selskapets egen balanse. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for at selskapets motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser samt at sikkerheten som er stilt, ikke er tilstrekkelig til å dekke selskapets fordringer. I Nordea Eiendomskreditt oppstår kredittrisiko hovedsakelig i forbindelse med utlån til kunder, og selv om pantesikkerheten for utlånene utgjøres av fast eiendom, er også Nordea Eiendomskreditt AS risiko knyttet til den enkelte kundes evne til å betjene sine lån. Dersom betalingsevnen svikter, vil Nordea Eiendomskreditt AS søke dekning i eiendomsverdiene, normalt gjennom tvangsrealisasjon. Det vesentligste av utlånsporteføljen er sikret med pant innenfor 75% av eiendommens verdi, og risikoen for vesentlige tap i porteføljen anses dermed for relativt lav. Maksimal eksponering for kredittrisiko i Nordea Eiendomskreditt AS var ved utgangen av året mill. kroner (67 mill. kroner). Tap på utlån Tap på utlån i 2010 viser et netto tap på 37,2 mill. kroner (inntektsføring på 5,1 mill. kroner). Dette tilsvarer 0,05% av brutto utlån ved utgangen av året. Samlede nedskrivninger for tap utgjør 36,2 mill. kroner (0 mill. kroner), hvorav 28,8 mill. kroner gjelder gruppevise avsetninger. Selskapet hadde engasjementer som var misligholdt mer enn 90 dager ved utgangen av 2010 på 42,0 mill. kroner (ingen engasjementer ved utgangen av 2009). Dette tilsvarer 0,05% av brutto utlån. Totalt misligholdte lån uten verdifall utgjorde 110,4 mill. kroner ved utgangen av 2010, som tilsvarer 0,14% av brutto utlån. Ved årsskiftet hadde Nordea Eiendomskreditt AS ingen overtatte eiendommer. Det forventes ikke vesentlige tap knyttet til boliglånsporteføljen, blant annet fordi porteføljen i hovedsak består av godt pantesikrede utlån og tap på lån med pant i bolig historisk sett har vært lave i Nordea-konsernet. Betydning av fremtidige endringer i kredittrisiko Historisk har selskapet vært eksponert mot næringseiendomsmarkedet, men har ingen direkte eksponering mot dette markedet lenger. Selskapet har i 2010 overtatt kredittrisikoen i boliglånsporteføljen som selskapet har kjøpt fra Nordea Bank Norge ASA. Låntagerne i porteføljen representerer et tverrsnitt av norske husholdninger med boliglån. Utviklingen i norske husholdningers økonomi er derfor av avgjørende betydning for låntagernes betjeningsevne. Den er også av sentral betydning for etterspørselen etter og prisutviklingen på boliger. Innlån Nordea Eiendomskreditt er et kredittforetak med formål å yte og erverve bolighypoteklån, samt å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjoner med

6 - 6 - fortrinnsrett er obligasjoner med sikkerhet i en sikkerhetsmasse bestående av enkelte typer fordringer med spesifikke egenskaper, hvor det vanligste, og i selskapets tilfelle, er lån sikret med pant i bolig. Det forhold at obligasjonseierne har fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse sammen med særskilte lovfastsatte krav, herunder til føring av register, stadig beløpsmessig balanse og likviditet, gjør at obligasjoner med fortrinnsrett historisk sett har oppnådd god rating. Obligasjoner utstedt under Nordea Eiendomskreditts låneprogram NOK 75 mrd har pr en AAA rating fra Moodys. Høyt ratede obligasjoner oppnår normalt bedre pris i markedet enn lavt ratede obligasjoner og er følgelig en kilde til billigere finansiering for Nordea. Nordea Eiendomskreditt utstedte sin første OMF under nevnte låneprogram i august Per hadde Nordea Eiendomskreditt utstedt obligasjoner for 9,3 mrd. kroner i tillegg til 50 mrd. kroner utstedt i forbindelse med bytteordningen med statskasseveksler. I tillegg til obligasjonslånene har Nordea Eiendomskreditt en lånefasilitet i Nordea Bank Norge ASA. Finansiell og forretningsmessig risiko Nordea Eiendomskreditt er i hovedsak eksponert mot boligmarkedet. I tillegg til kredittrisiko mot dette segmentet og mot andre av selskapets motparter, er selskapet også eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Finansiell risiko Finansiell risiko (markedsrisiko) kan oppstå som et resultat av de løpende forretninger som inngås. Ansvaret for daglig kontroll, oppfølging og rapportering av finansiell risiko ligger i Nordea Bank Norge ASAs Treasury-avdeling samt i Nordea Bank ABs Treasury/Risk Control avdeling Renterisiko Utlån med fast rente dekkes i hovedsak ved opptak av gjeld med samme rentebindingstid eller ved inngåelse av andre kontrakter (for eksempel renteswapper) som har samme evne til å utligne renterisikoen. Renterisiko oppstår likevel blant annet ved at Nordea Eiendomskreditt AS gir utlån med avdrag mens gjelden som tas opp i kapitalmarkedet vanligvis tilbakebetales i sin helhet ved forfall eller ved proaktive markedsoperasjoner. Nordea Eiendomskreditt bruker et simulert 1% parallellskift i rentekurven til å kvantifisere renterisikoen. Renterisikoen blir dermed lik verdiendringen på porteføljen av eiendeler og gjeld med renteeksponering ved en 1% parallell forskyvning av respektive rentekurver. Per årsskiftet hadde Nordea Eiendomskreditt AS ca -2 mill. kroner i rentefølsomhet, målt i forhold til et parallellskift i yield-kurven på 1%. Dette innebærer at Nordea Eiendomskreditt AS tjener NOK 2 mill. ved en reduksjon i alle renter på en prosentenhet. Med "tjener" menes nåverdiendring på egenkapitalen. Det løpende resultatet vil ikke inkludere dette tallet. Resultatmessig vil verdiendringen materialisere seg i endret rentenetto i fremtiden. Ved utgangen av 2009 var tilsvarende rentefølsomhet ca -0,15 mill. kroner. For nærmere omtale av metoder for å styre og måle renterisiko i Nordea-konsernet, henvises til Nordea Bank Norges årsrapport på Likviditetsrisiko Nordea Eiendomskreditt AS refinansierer innlånene etter hvert som de forfaller. Kredittforetak kan normalt overføre økte innlånskostnader til låntakerne. I tillegg til egne obligasjonsserier, har Nordea Eiendomskreditt AS trekkfasilitet i morbank til markedsmessige betingelser. Dette gjør at likviditetsrisikoen for selskapet er lav, og vil primært være avhengig av Nordeas likviditetsrisiko, samt kredittrisiko på morbank. Nordea Eiendomskreditt AS tilpasser volumet av kortsiktige innlån på daglig basis. Nærmere omtale av Nordeas likviditetsrisiko finnes i Nordea Bank Norges årsrapport på Valutarisiko Nordea Eiendomskreditts policy er å sikre seg mot eksponering for valutarisiko. I all vesentlighet sikres eiendeler og gjeld med valutaswapper.

7 - 7 - Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap av omdømme forårsaket av utilstrekkelig interne rutiner, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko inkluderer også risiko for at virksomheten ikke følger lover, forskrifter, markedspraksis og etiske regler. Nordea Eiendomskreditt har fra årsskiftet 2009/2010 kun to medarbeidere i egen organisasjon og baserer driften i stor utstrekning på kjøp av tjenester fra Nordea-konsernet, gjennom inngåtte avtaler med de relevante enheter. Risikostyringen i selskapet baserer seg til dels på morbankens styring av operasjonell risiko utfra definerte konserndirektiver og rapporteringskrav. Group Internal Audit avgir rapporter til styret i Nordea Eiendomskreditt om risikostyring, kontroll og oppfølgingsrutiner. Nærmere omtale av styring av operasjonell risiko i Nordea finnes i Nordeas årsrapport på Offentliggjøring av finansiell informasjon Nordea Eiendomskreditt AS er 100% eiet av Nordea Bank Norge ASA, som gir opplysninger om Nordea Eiendomskreditt AS på konsolidert basis i sin årsberetning og sitt årsregnskap. På noen områder plikter imidlertid Nordea Eiendomskreditt AS å gi opplysninger på selskapsnivå. Dette gjelder sammensetningen av den ansvarlige kapitalen, samt minimumskravet til ansvarlig kapital i henhold til Basel II-regelverket. Disse opplysningene fremgår av note 15 Kapitaldekning. I tillegg skal det gis en beskrivelse av Nordea Eiendomskreditt AS prosess for å vurdere samlet kapitalbehov (ICAAP). Denne prosessen foretas sentralt i Nordea Bank Norge-konsernet, som også inkluderer Nordea Eiendomskreditt AS, og avsluttes med en rapport som legges frem for styret i Nordea Bank Norge ASA for beslutning. Prosessen som foretas i Nordea-konsernet er inngående beskrevet i Nordea Bank AB (publ) sin årsberetning og Nordea s Pillar 3-rapport som finnes på Eierforhold Aksjekapitalen er 1.533,6 mill. kroner, fordelt på ordinære aksjer hver pålydende kr 100,-. Samtlige aksjer eies av Nordea Bank Norge ASA. Soliditet Nordea Eiendomskreditt AS hadde en netto ansvarlig kapital ved utgangen av 2010 på mill. kroner, beregnet i henhold til Basel II-regelverket. Hele beløpet er kjernekapital. Den totale kapitaldekningen inklusiv overgangsregler var ved utgangen av 2010 på 10,3% (152,3%). Minstekravet til kapitaldekning er på 8,0%. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen utgjorde mill. kroner ved utgangen av 2010 (3.439 mill. kroner). Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir nærmere opplysninger om driften og stillingen ved årsskiftet. Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2010 var det 2 (27) ansatte i Nordea Eiendomskreditt AS, tilsvarende 1,5 (26,3) årsverk. Nedbemanningen har skjedd som et ledd i omorganiseringen av selskapet til et rent bolighypotekforetak. Tidligere ansatte er enten overført til Nordea Bank Norge ASA eller har avsluttet arbeidsforholdet i konsernet. Selskapet gjennomfører årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser blant de ansatte, og vektlegger et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet i 2010 var på 1,38% (1,2%). Antall sykedager i 2010 var 7 (182) dager. Det er ikke registrert skader eller ulykker blant de ansatte mens de var i arbeid i året som gikk. Når det gjelder godtgjørelse og lån til ansatte og tillitsmenn, vises til note 4 i regnskapet.

8 - 8 - Ytre miljø Nordea Eiendomskreditt AS direkte påvirkning på det ytre miljø begrenser seg til forbruk av materiell og energi samt produksjon av tjenester som er nødvendig for selskapets forretningsvirksomhet. Det tilstrebes at alle anskaffelser skal være mest mulig miljøvennlige, noe som både er nedfelt i konsernets innkjøpsstrategi samt inngår som standardtekst i avtaler med leverandører. Avfall blir i størst mulig grad kildesortert og avhendet på forskjellige miljøstasjoner. Våre lokaler har system for å redusere energiforbruket utenom ordinær arbeidstid. Likestilling Det er kun to ansatte i selskapet og man anser det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak for likestilling. Fremtidsutsikter Nordea Eiendomskreditt forventer at den makroøkonomiske oppgangen i Norge vil fortsette i Aktivitetsnivået i selskapet vil følge utviklingen i 2010 gjennom en forsiktig vekststrategi som balanserer muligheter, risiko og kostnader.

9 - 9 - Resultatregnskap NOK 1000 Note Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Utlånsrelaterte provisjoner og gebyrer Sum gebyr- og provisjonsinntekter Sum gebyrer og provisjonskostnader Urealiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Realiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter 3, Andre driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum andre driftsinntekter Netto inntekter Lønn Pensjoner 4, Sosiale kostnader Sum lønn og andre personalkostnader Sum avskrivninger 337 Andre driftskostnader 5, Sum andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt Som tilskrives: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser 0 0 Sum disponert Fortjeneste pr. aksje (hele kroner) 25,08 14,45 Alle aksjene i Nordea Eiendomskreditt AS er ordinære aksjer

10 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1 NOK Resultat for perioden Netto inntekt bokført direkte mot egenkapitalen 0 0 Totalresultat Tildeles: Aksjonærene i Nordea Eiendomskreditt AS Minoritetsinteresser 0 0 Sum Balanse NOK 1000 Eiendeler Note 31. des des Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 2 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Nedbetalingslån Nedskrivninger på individuelle utlån 6, Nedskrivninger på grupper av utlån 6, Sum netto utlån til og fordringer på kunder Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke innbetalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 172 Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Note 16, 17, 18

11 Balanse NOK 1000 Gjeld og egenkapital Note 31. des des Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner 11, Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11, Finansielle instrumenter 9, 10, Betalbar skatt Leverandørgjeld 375 Annen gjeld Sum annen gjeld Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lån Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales 0 Sum ansvarlig lånekapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 16, 17, 18

12 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK 1000 Aksjekapial 1) overskudd egenkapital Tilbakeholdt Sum Balanse 1. januar Mottatt konsernbidrag Aksjebasert betaling 0 Tilført fra årets resultat Balanse 31. desember NOK 1000 Aksjekapial 1) overskudd Sum egenkapital Tilbakeholdt Balanse 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Aksjebasert betaling Tilført fra årets resultat Balanse 31. desember Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA.

13 Kontantstrømanalyse NOK Driftsaktiviteter Resultat før skatt Skattekostnad ( ) (75.147) Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til dekning av tap (6.441) Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i driftsrelaterte eiendeler og gjeld Endring i driftsrelaterte eiendeler og gjeld Endring av utlånsvolum ( ) Økning i gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ( ) Endring av gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Endring av øvrige fordringer Endring av øvrig gjeld ( ) A Kontantstrøm fra driftsaktiviteter ( ) Investeringsaktiviteter Tilgang varige driftsmidler Plassering i bankinnskudd med avtalt løpetid ( ) Reduksjon av ansvarlig lån ( ) 0 Endring av beholdning av ihendehaverobligasjoner emittert av andre B Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Finansieringsaktiviteter Mottatt (utbetalt) konsernbidrag ( ) Reduksjon i innbetalte medlemsinnskudd 0 (249) Ført direkte mot EK C Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) A+B+C Netto likviditetsendring/kontantstrøm i året (24.990) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Kommentarer til kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen viser innganger og utganger av likviditet i løpet av året, og er satt opp etter den indirekte metoden. Dette innebærer at resultatet er justert for effekter av ikke likvide transaksjoner, som tap på utlån. Kontantstrømmene deles opp i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Driftsaktiviteter er de viktigste inntektsproduserende aktiviteter og kontantstrømmer kommer hovedsakelig fra resultat før skatt for året justert for poster utenom kontantstrømmen og årets skattekostnad. Justering for poster utenom balansen består for 2010 kun av endring i avsetning til dekning av tap. Driftsrelaterte eiendeler og gjeld er en del av den ordinære forretningsvirksomheten, som utlån og fordringer, kortsiktige innlån og utstedte verdipapirer. Endringer i derivater inngår i postene Endring av øvrige fordringer og Endring av øvrig gjeld. Finansieringsaktiviteter er aktiviteter som resulterer i endringer i egenkapital og ansvarlig lånekapital, som avgitt eller mottatt konsernbidrag. Likviditetsbeholdningen består av utlån til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (bankinnskudd)

14 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Nordea Eiendomskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, årsregnskapsforskriften og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Opplysningene som kreves i ovennevnte standarder og lovgivning, er inkludert i notene eller andre deler av årsrapporten. Endrede regnskapsprinsipper og presentasjon Regnskapsprinsippene, beregningene og grunnlaget for presentasjonen er i det alt vesentligste uendret i forhold til Av endringer som er gjort i IFRS-standardene i 2010, er revideringen av IAS 39 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling den mest relevante for Nordea Eiendomskreditt. Dog har endringene ikke hatt noen betydelig effekt i 2010, og det forventes heller ikke for senere perioder. Bruk av estimater Utarbeidelse av årsregnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever i noen tilfeller bruk av estimater og forutsetninger, basert på historisk erfaring og som ellers virker rimelige og fornuftige. Estimater som påvirker Nordea Eiendomskreditts resultat og balanse, er spesielt relatert til: - måling av finansielle instrumenter til virkelig verdi (sikringsporteføljen) - vurdering av verdifall på utlån til kunder - aktuarberegninger av pensjonsforpliktelser For finansielle instrumenter som ikke er børsnoterte eller har en oppdatert markedskurs foretas kritiske vurderinger av blant annet verdsettelsesmetode, og observerbare markedsparametre. For utlån til kunder knytter usikkerheten seg til estimering av fremtidige kontantstrømmer (for individuelle lån) og identifisering av hendelser som kan indikere fremtidig tap (for grupper av utlån). Aktuarberegninger foretas på grunnlag av en rekke aktuarielle og finansielle parametre, der diskonteringsrenten er den viktigste finansielle parameteren. De fastsatte parametre ved utgangen av året, fremgår av note 12 Pensjonsforpliktelser. Finansielle instrumenter Virkelig verdi på finansielle instrumenter Finansielle eiendeler og gjeld klassifisert som Finansielle eiendeler/gjeld til virkelig verdi over resultatet og finansielle derivater bokføres til virkelig verdi i balansen, mens endringer i virkelig verdi resultatføres under posten Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter. Den urealiserte balanseførte verdiendringen vises under posten Finansielle instrumenter under hhv. Andre eiendeler og Annen gjeld. I noten Klassifisering av finansielle instrumenter vises verdiendringen under postene Derivater og Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen. Realisert gevinst /tap ved innløsning av enkeltposter resultatføres ved realisasjon under Netto renteinntekter. Virkelig verdi er definert i IAS 32 og IAS 39 som den verdien eiendelen/gjelden kan gjøres opp til mellom velinformerte, frivillige motparter på en armlengdes avstand. For Nordea Eiendomskreditts rentesikringsportefølje beregnes virkelig verdi som den teoretiske netto nåverdien av den individuelle kontrakt basert på uavhengige markedsparametre og under forutsetning av ingen risiko og usikkerhet. Modellene som benyttes i Nordea-konsernet for fastsetting av virkelig verdi, samsvarer med aksepterte økonomiske metoder for å prise finansielle instrumenter. Enhver ny verdsettelses-modell som tas i bruk, er underlagt godkjenning fra Group Credit and Risk Control, og alle modeller gjennomgås på årlig basis.

15 Sikringsbokføring Selskapets renterisiko måles og styres for hele balansen under ett. Obligasjonsinnlån, utlån og renteinstrumenter inngår i rentestyringen. Postene skal samlet gi en renteposisjon innenfor de rammer som til enhver tid er gitt av styret. Selskapet følger prinsippene om hedge accounting i samsvar med IAS 39 Finansielle instrumenter Innregning og måling. I Nordea Eiendomskreditt AS er det sikring av virkelig verdi som anvendes. Risikoen for endringer i virkelig verdi knytter seg til utlån, obligasjonsplasseringer og obligasjonsinnlån til fast rente, samt derivater. Sikringsbokføring innebærer at verdiendringen på sikringsinstrumentene og de sikrede postene behandles symmetrisk i regnskapet. Dog må det dokumenteres at sikringen er effektiv. En effektiv sikring innebærer at korrelasjonen mellom verdiutviklingen på sikringsinstrumentet og den sikrede posten, må ligge i intervallet %, og vil medføre at netto verdiendringer vil være tilnærmet null. Sikringseffektiviteten måles fortløpende på porteføljenivå. Renteavtaler Nordea Eiendomskreditt anvender forskjellige typer finansielle instrumenter utenom balansen for å styre selskapets renterisiko. Renteavtaler er avtaler som inngås med anerkjente banker om fastsettelse av fremtidige rentevilkår. Disse avtalene omfatter fremtidige renteavtaler og renteswapper, og er klassifiert i kategorien Derivater brukt til sikring. Sikringsforretninger har til hensikt å nøytralisere eksisterende renterisiko. For at en avtale skal kunne klassifiseres som en sikringsforretning, kreves det en nær sammenheng mellom prisutviklingen for sikringsforretningen og verdiutviklingen for den posten som sikres. Renteavtaler som er benyttet for å sikre balanseposter er vurdert i sammenheng med den sikrede posten gjennom en effektivitetstest. Innregning og fraregning i balansen Derivater, børsnoterte verdipapirer og valuta spot-transaksjoner innregnes og fraregnes i balansen på handelsdag. Andre finansielle instrumenter, som kortsiktige plasseringer og kortsiktige innlån innregnes og fraregnes i balansen på oppgjørsdagen. Innregnings- og fraregningsdato følger av tidspunkt for overgang av risiko knyttet til kontrakten. Utlån til kunder Utlån til kunder blir bokført til amortisert kost. Rente- og gebyrinntekter Renteinntekter beregnes på grunnlag av effektiv rentemetode, eller på grunnlag av en metode som resulterer i renteinntekter som en rimelig tilnærming til effektiv rentemetoden. Selskapets gebyrinntekter anses som administrasjonsgebyr for vedlikehold av kundens kontohold relatert til deres låneforhold, og inntektsføres under posten Utlånsrelaterte provisjoner og gebyrer i tråd med felles Nordea-prinsipp. Overkurs/underkurs ved fastrenteutlån Overkurs eller underkurs ved kjøp av lån balanseføres og blir resultatført gradvis frem til utlånets forfall, eventuelt frem til første rentereguleringstidspunkt, som en justering av løpende renteinntekter. Ved innfrielse av utlån før lånets forfall eller rentereguleringstidspunkt, blir eventuell over-/underkurs resultatført straks under Netto rente og kredittprovisjonsinntekter i samsvar med prinsippene i IAS 39. Behandling av tapsutsatte engasjementer og nedskrivning på individuelle utlån Utlånsporteføljen blir regelmessig gjennomgått for å avdekke potensielle tapsengasjementer. Nedskrivninger på individuelle utlån blir bokført i samsvar med IAS 39, og gjelder engasjementer som er misligholdt eller som av andre grunner er identifisert som tapsutsatte.

16 Nedskrivning for verdifall på individuelle utlån foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall på utlånet. Som objektive bevis anses blant annet vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller annet vesentlig brudd på låneavtalen, endrede lånevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor eller at det vurderes som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger eller gå konkurs. Dersom det foreligger objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet, blir det vurdert om tapshendelsen vil medføre reduksjon i utlånets estimerte fremtidige kontantstrømmer. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall, beregnes tapet på utlånet som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. For lån med flytende rente er den effektive rente lik renten på måletidspunktet. For lån med fast rente er den effektive renten lik opprinnelig avtalt rente. Ved beregning av fremtidige estimerte kontantstrømmer blir også overtagelse og salg av sikkerheter hensyntatt. Etter samme prinsipper vurderes det om påløpte ikke betalte renter skal tilbakeføres og om fortsatt inntektsføring av renter skal stoppes. Nedskrivning på grupper av utlån I forbindelse med nedskrivning for tap på grupper av utlån, inndeles utlånene i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper. Nedskrivning på den enkelte gruppe foretas når det foreligger objektive bevis for verdifall på utlånsgruppen. Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor kravet overfor debitor bortfaller etter konkursbehandling, akkord eller lignende, eller hvor det av andre årsaker er overveiende sannsynlig at tapet er endelig. Konstaterte tap på utlån føres til reduksjon av brutto utlån i balansen. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler verdsettes til antatt omsetningsverdi ved overtagelsen. Eiendelene blir fortløpende vurdert mot antatt salgsverdi og eventuelle nedskrivninger føres som konstaterte tap på utlån. Obligasjoner Overkurs/underkurs ved obligasjonsinnlån Overkurs eller underkurs ved emisjon av obligasjoner balanseføres og blir resultatført gradvis frem til obligasjonens forfall, eventuelt frem til første rentereguleringstidspunkt, som en justering av løpende rentekostnader. Ved kjøp av egne obligasjoner i annenhåndsmarkedet, resultatføres over-/underkurs straks som gevinst eller tap. Ved salg av egne obligasjoner i annenhåndsmarkedet, oppfattes dette som opptak av ny gjeld, og eventuell over-/underkurs periodiseres frem til første rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner emittert av andre Alle obligasjonsplasseringer er klassifisert som sikringsportefølje og inngår som en del av porteføljestyringen mht. renterisiko. Sikringsporteføljen er i balansen bokført til virkelig verdi. Gevinst og tap ved realisasjon blir resultatført straks i samsvar med prinsippene IAS 39. Salgs- og gjenkjøpsavtaler for obligasjoner, hvor erververen av obligasjonene er forpliktet til å selge obligasjonene tilbake til avhenderen, behandles regnskapsmessig som lån. Poster i utenlandsk valuta Plasseringer og gjeld i utenlandsk valuta blir omregnet etter markedskurser fastsatt av Nordea på balansedagen. Valutaposisjonene blir sikret ved motsvarende posisjoner i balansen slik at valutarisikoeksponeringen til enhver tid er tilnærmet null.

17 Inntekter og utgifter i valuta blir i regnskapet omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattepliktige inntekt, mens endringen i utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom det regnskapsmessige resultat og den skattepliktige inntekt. Summen av disse to elementene blir årets skattekostnad. Det benyttes nominell skattesats ved beregningen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skatt vises som egen post under avsetninger til forpliktelser. Eventuell utsatt skattefordel beregnes på nettogrunnlaget etter utligning, og vises som egen post under immaterielle eiendeler, dersom det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. Årets skattekostnad fremgår av note 7 Skattekostnad. Pensjoner Selskapet finansierer i hovedsak sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser i samsvar med IAS 19 Ytelser til ansatte. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres opp under posten avsetninger til forpliktelser og kostnader (hvis negativ) eller forskuddsbetalinger og opptjente inntekter (hvis positiv). Pensjonsforpliktelser utenom den kollektive pensjonsordningen beregnes og føres opp i balansen på tilsvarende måte. Årets kostnad og balanseførte forpliktelse fremgår av note 12 Pensjonsforpliktelser. Når aktuarielle gevinster og tap (estimatavvik) overstiger en korridor, lik 10% av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og verdien av pensjonsmidlene, blir forskjellen resultatført over en periode på 10 år, eller forventet gjennomsnittlig gjenværende ansettelsestid, hvis kortere enn 10 år. Nærstående parter Nærstående parter er definert som; Aksjonærer med betydelig innflytelse, Andre viktige selskaper i Nordeakonsernet og ledende personer. Aksjonærer med betydelig innflytelse Nordea Bank Norge ASA eier 100% av aksjene i Nordea Eiendomskreditt As og har betydelig innflytelse. Andre viktige selskaper i konsernet Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank AB (publ), Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS, Nordea Finans Norge AS, Nordea Fondene Norge AS og Nordea Investment Management AB (filial av utenlandsk selskap). Informasjon om transaksjoner mellom Nordea Eiendomskreditt og andre konsernselskaper fremgår av note 19 Transaksjoner med nærstående parter. Ledende personer Ledende personer omfatter styret, daglig leder, medlemmer av kontrollkomitéen og representantskapet. For ytterligere informajon om ledende personer og ytelser til ledende personer, henvises til avsnittet Styrende organer og note 4 Personalkostnader.

18 Note 2 Segmentinformasjon Nordea Eiendomskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Nordea Eiendomskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Nordea Eiendomskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norge konsernet. Note 3 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK Aksjer Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK Tilgjengelig for salg, realisert Valutainstrumenter Finansielle instrumenter i handelsporteføljen 0 0 Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Sum

19 Note 4 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte i selskapet NOK Lønn og andre ytelser Pensjonskostnader (note 12) Arbeidsgiveravgift Overskuddsdeling Andre personalkostnader Totalt Antall ansatte pr Antall årsverk i arbeid pr ,5 28,4 Lån til representantskapets formann, styre- og kontrollkomitèmedlemmer samt selskaper hvor nevnte personer har en ledende rolle 0 0 Revisjonshonorar herav ordinært revisjonshonorar herav andre tjenester - 18 Godtgjørelse til ledende ansatte og tillitsmenn Fast lønn og honorarer - gjelder mottatt ordinær lønn for regnskapsåret og honorarer utbetalt av Nordea Eiendomskreditt AS i Variabel lønn - inkluderer overskuddsdeling og bonus. Alle ansatte mottar overskuddsdeling i henhold til Nordeas konsern policy. Andre ytelser - inkluderer dekning av forsikringer, kontingenter og fri elektronisk kommunikasjon. Pensjoner - inkluderer endringer i den ansattes opptjente rettigheter i pensjonsordningen i regnskapsåret. Beløpet som er oppgitt er endringen i nåverdien av pensjonsforpliktelsen eksklusiv arbeidsgiveravgift, som er den størrelsen som best reflekterer endringen i pensjonsrettighetene. Nedgangen i pensjonsforpliktelsen skyldes en gjennomført planendring i tråd med beslutning i NBN's styre. Fast lønn og Variabel Andre Pensjons- Sum Ledende personer i Nordea Eiendomskreditt AS honorarer lønn ytelser kostnad ytelser Marianne Glatved, daglig leder Sum for ledende personer i Nordea Eiendomskreditt AS Styret i Nordea Eiendomskreditt AS Peter Groth Peder B. Backe Per Skaug Sum utbetalt til styremedlemmer i Nordea Eiendomskreditt AS Styremedlemmer ansatt i Nordea-konsernet mottar ikke styrehonorar. De oppgitte beløper er honorarer utbetalt i 2010 til medlemmer av styret frem til For nye medlemmer fra blir honorar utbetalt etter avholdt generalforsamling. Kontrollkomitéen i Nordea Eiendomskreditt AS Anders Ingebrigtsen, leder Thorleif Haug Berit Stokke Tom Knoff (varamedlem) Sum utbetalt til kontrollkomitéen i Nordea Eiendomskreditt AS Sum godtgjørelse til ledende ansatte og tillitsmenn i Nordea Eiendomskreditt AS Alle lån til ansatte løper i dag i morselskapet Nordea Bank Norges balanse. Det er ikke inngått avtaler om å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet.

20 Note 5 Administrasjonskostnader og andre driftskostnader NOK IT-kostnader Markedsføringskostnader Porto, telefon og kontorkostnader Fremmede tjenester konsern herav honorar for administrasjon av utlånsporteføljen herav honorar treasurytjenester herav honorar regnskapstjenester herav annet Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger 337 Drift eiendommer 120 Husleie Honorar revisor Andre driftskostnader Sum administrasjonskostnader og andre driftskostnader Note 6 Tap på utlån NOK Spesifikasjon av netto tap på utlån Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Spesifikasjon av nedskrivninger på individuelle lån 1 Nedskrivninger på individuelle lån pr. 1. januar Økte og nye individuelle nedskrivninger i perioden Nedskrivning benyttet til dekning av konstatert tap Individuelle nedskrivninger på lån som er solgt i året Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Nedskrivninger på individuelle lån pr. 31. desember Inkludert i Note 8 Utlån og fordringer og nedskrivning for verdifall. Nøkkeltall Tap i % av utlån 2 0,05 % -0,04 % - hvorav individuelle lån 0,01 % -0,03 % - hvorav grupper av lån 0,04 % -0,01 % 2 Netto tap på utlån dividert med gjennomsnittlig brutto utlån i året, beregnet månedlig.

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

6.driftsår. Årsrapport2014

6.driftsår. Årsrapport2014 6.driftsår Årsrapport2014 Innhold Nøkkeltall... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Endring egenkapital... 9 Noter til årsregnskapet...

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2012 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 17

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Årsrapport 2013 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer