ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D 1

2 Innhold 2 Bankens tillitsvalgte Noter til regnskapet 3 11 Styrets årsberetning Kontantstrømoppstilling 12 Resultatregnskap 16 Innholdsfortegnelse noter Balanse Noter 42 Revisjonsberetning 43 Kontrollkomitéens beretning Tillitsvalgte i Trøgstad Sparebank Representantskapet Kundevalgte: Anne-Lina Fimland (leder) Saxe Frøshaug Ellen Løchen Børresen Ole Jørgen Gangnes Han Kure Ketil Minge Åse Risbråthe Solveig Erdal Wedding Kommunevalgte: Olav Bleie Jens Anders Bolstad Sissel Kreppen Randi Steffensen Ansatte valgte: Kenneth Andresen Axel Christensen Brith Moe Bankens styre: Kristina Almestad (styreleder) Ole Marius Rosendal (styrets nestleder) Kjersti Berg Sandvik Morten Sætra Ragnhild Winberg Klaus Willy Hansen (ansattes representant) Kontrollkomité: Liv Ragnhild Teig (leder) Tone Bjørnstad Jens Anders Bolstad 2

3 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Innledning Trøgstad Sparebank oppnådde i 2011 et overskudd før skatt på kr. 24,9 mill. kroner som utgjør 1,20% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2010 var 24,2 mill. kroner og 1,18%. Resultatet bærer i hovedsak preg av følgende forhold: økt rentenetto økte provisjonsinntekter god kostnadsutvikling desember De siste årene har husholdningenes økonomi vært preget av økende gjeldsbelastning og høy belåningsgrad på boliglån. Finanstilsynet har vurdert det som bekymringsfullt og at dette spesielt har økt mest blant de gruppene som har høyest gjeld i forhold til inntekt. Tilsynet har derfor i nye retningslinjer pålagt bankene en del innstramminger i retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Disse retningslinjene er også tatt inn i bankens kredittpolicy. Økonomi og rammevilkår 2011 har vært et år hvor finansmarkedene har vært preget av de statsfinansielle problemene i flere land i Europa som følge av for mye gjeld. Problemene som først startet i Hellas, Portugal og Irland har spredt seg til flere land. Renten på statsobligasjonene til disse landene har steget til nivåer som ikke er bærekraftige over tid. Problemene har blitt forsterket av lav økonomisk vekst og mye uro. Ved inngangen til 2011 var en del usikkerhet knyttet til utsiktene for norsk økonomi og norske selskaper. Frykten for at internasjonale makroforhold skulle ramme finansmarkedene slo til for fullt i månedsskiftet juli/august. Siden august har nedgraderinger av europeiske lands gjeld og banker samt en strøm av dårlige makronyheter resultert i fallende og svært volatile markeder. Dette har skapt betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Risikopåslagene i pengemarkedet har steget markert. Dette har også ført til dyrere finansiering også for norske banker. Aksjemarkedene har vært preget av svakere vekstutsikter og aksjeprisene har falt klart gjennom Hovedindeksen på Oslo Børs falt med hele 12,5% og endte på 384,95 poeng ved utgangen av året. Aktiviteten i norsk økonomi holder seg fortsatt oppe og er særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger. Sysselsettingen steg markert gjennom fjoråret og arbeidsledigheten har holdt seg stabil på litt over 3 prosent. Husholdningenes disponible inntekter har økt gjennom året, bl.a. som følge av lave renter, økt sysselsetting og klar reallønnsvekst. Forbruket har imidlertid utviklet seg svakt gjennom året. Husholdningene velger nå i større grad å spare og spareraten har nådd høye nivåer. Etterspørselen etter boliger har de siste årene økt raskere enn tilbudet og boligprisene økte i 2011 med 8,5%. I bedriftene har det vært god vekst i 2011, men ulike indikatorer peker på lavere vekst i deler av industrien og innen varehandel. Lokale forhold Trøgstad Sparebank ble stiftet i 1847 og er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Hovedkontoret ligger på Skjønhaug i Trøgstad kommune. Banken har filial i Fetsund. Filialen ligger i Fet kommune og markedsføres under navnet FetsundBanken. Da vi gikk inn i 2011 var styringsrenten 2,00%, men endte på 1,75%. I mai måned ble renten hevet med 0,25%. 14. desember besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten med hele 0,50%. Bakgrunnen for dette var at man venter en klart svakere utvikling, særlig i euroområdet og for å dempe virkningen for norsk økonomi ble styringsrenten satt ned. Det er ventet at renten holder seg på et lavt nivå også fremover. Rentesettingen påvirker publikums kredittvekst. Husholdningenes gjeldsvekst økte med over 7% og er nå på sitt høyeste nivå siden Ansatte i FetsundBanken 3

4 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Trøgstad kommune består av tre tettsteder; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst. Antall innbyggere totalt er ca I Fet kommune er det ca innbyggere. Det lokale næringsliv i Trøgstad består i hovedsak av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Det har vært stabilitet i det lokale næringsliv gjennom året. I Fet kommune er næringsstrukturen mye lik Trøgstad med noe større innslag av mindre produksjonsbedrifter. Arrangementer For å bygge oppunder vår forretningside legges det hvert år opp til en del aktiviteter som retter seg mot eksisterende og potensielle nye kunder. I 2011 har vi bl.a. gjennomført: Sparebanklekene ble også i år arrangert på Trøgstad Stadion. Her er det mange unge og ivrige deltakere i alderen 2 10 år. Banken eier 20,83% av aksjene i Sparebankenes Eiendomsmegler AS. Selskapet driver eiendomsmegling i Indre Østfold og selskapet har en fast ukentlig kontordag ved bankens hovedkontor på Skjønhaug. I forhold til vår filial i Fetsund er det inngått avtale om samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling AS i Lillestrøm. Selskapet har en fast ukentlig kontordag i bankens lokaler. Visjon og forretningsidé Visjonen til banken er; en fremtidsrettet lokal sparebank. Forretningsideen er å tilby produkter til kunder innen både privat- og næringsmarkedet. Det legges stor vekt på kundenes behov og at de skal bli totalkunder. Bankens hovedkontor på Skjønhaug 4

5 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Kultur og næringslivsmessen går av stabelen i februar hvert år. Trøgstad Sparebank er en aktiv bidragsyter i forhold til messen og stiller også med egen stand. Temaet i år var ungdom i etableringsfasen. Strategisk alliansepartner Trøgstad Sparebank er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i et nært strategisk samarbeid med Terra-Gruppen AS. Terra- Gruppen arbeider for at Trøgstad Sparebank som en av aksjonærene skal oppnå gode vilkår for effektiv drift. Gjennom alliansen får bankens kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som vi ikke ville kunne produsere og tilby alene. Terra- Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. En fulltegnet og vellykket kundetur ble også i år gjennomført. Denne gangen gikk reisen til Toscana i Italia. Styrende organer og selskapsledelse Representantskapet er bankens øverste organ. Representantskapet består i dag av 16 medlemmer. 8 av medlemmene er kundevalgte, 4 er kommunevalgte og 4 er valgt blant de ansatte i banken. Representantskapet velger styre, kontrollkomite samt revisor. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer, herunder en jurist. Det avgis en egen beretning fra revisor og en egen melding fra kontrollkomiteen til representantskapet. Dette skjer i forbindelse med behandling av bankens årsregnskap. I Representantskapet er forholdet mellom kvinner og menn jevnt fordelt. Jul i bygda ble på tradisjonell måte arrangert i Trøgstad. Banken hadde også i år et eget arrangement for barna i bankens lokaler på Skjønhaug. Styret består i dag av 6 medlemmer inkludert et medlem valgt av de ansatte. I tillegg er det valgt 3 varamedlemmer. Av styrets 6 medlemmer er 3 av medlemmene kvinner hvorav 1 er styreleder. Dvs. 50% kvinner og 50% menn. Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år. Det er utarbeidet en egen styreinstruks og årsplan for styret. Styret avholder normalt 1 møte i måneden. Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av representantskapet. Dette innebærer bl.a. fastsettelse av mål og strategi for banken og løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter og kvartalsvise regnskaps- og risikorapporter. I tillegg har styret besluttet policydokumenter innenfor alle vesentlige risikoområder i banken. Disse setter rammer for akseptabel risikoeksponering. Styret mottar kvartalsvis rapporter for risikoeksponering i forhold til policyrammer. I tillegg har styret en grundig årlig icaapgjennomgang samt at de mottar en årlig internkontrollrapport. 5

6 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Bankens ledelse Bankens ledergruppe består av 4 medlemmer (banksjef, salgsleder, leder for salgstøtte og økonomileder). Av medlemmene er 3 kvinner, dvs. 75% kvinner og 25% menn. Likestilling vektlegges både ved rekruttering til nye stillinger i banken og ved rekruttering av nye tillitsvalgte. Når det gjelder de ansatte i banken er fordelingen 59% kvinner og 41% menn. Styret Styret anser bankens arbeidsmiljø for å være godt. Systemer og rutiner for sikkerhet er i samsvar med de krav som stilles i forskrifter om HMS. Banken hadde ingen alvorlige arbeidsuhell i Banksjef Miljørapportering Salgsleder Leder Salgsstøtte Økonomileder Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø. Personmarked Bedriftsmarked Forsikring Filial FetsundBanken Kompetanse Kompetanseutvikling er et prioritert område hvor banken har investert betydelige midler gjennom året. Det er utarbeidet en kompetanseplan som inkluderer alle nivåer i banken og som følges opp fortløpende. I planen ligger føringer for å tilpasse morgendagens krav til kompetanse og bransjekrav hva gjelder ulike autorisasjoner. Banken har 3 autoriserte finansielle rådgivere (AFR) samt 3 sertifiserte forsikringsrådgivere. Ledergruppen i Trøgstad Sparebank. Personal og arbeidsmiljø Ved årsskiftet var det 27 fast ansatte medarbeidere i banken, tilsvarende 26 årsverk. Gjennomsnittsalderen for bankens ansatte var 45,9 år. Generelle bemerkninger til bankens virksomhet 2011 ble igjen et resultatmessig meget tilfredsstillende år for banken. Gjennom gavetildeling, sponsoravtaler og annen form for støtte ønsker Trøgstad Sparebank å vise sitt engasjement og aktive rolle som en viktig bidragsyter og støttespiller til beste for utviklingen av lokalsamfunnene i Trøgstad og Fetsund. I 2011 utgjorde dette 1,4 mill. kroner. Vi tror at våre bidrag er med på å gjøre våre primærområder til enda mer attraktive og trivelige steder å bo. Sykefravær har vært på 181 dager i 2011 og utgjorde 3,2%. I 2010 var sykefraværet på 188 dager og utgjorde 3,4%. Trøgstad Sparebank har en bedriftslegeordning overfor sine ansatte. Videre har banken også inngått en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og er dermed en IA-virksomhet. 6

7 rutved våre primærområder til enda mer S T attraktive Y R E og T trivelige S Å steder R S B å bo. E R E T N I N G n er n. or å siksom ken 011. ikke itert stert t er som som gger krav lder Resultater for 2011 Resultater for 2011 Balansen Balansen Forvaltningskapital Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital endte på mill. kroner ved utgangen av Det er en økning på 3,5% siden Dersom man tar hensyn til utlånsvolum som er formidlet til Terra Boligkreditt AS, vil forvaltningskapitalen være på var mill. mill. kroner. kroner. Tilsvarende tall i 2010 var mill. kroner. Bankens forvaltningskapital endte på mill. kroner ved utgangen av Det er en økning på 3,5% siden Dersom man tar hensyn til utlånsvolum som er formidlet til Terra Boligkreditt AS, vil forvaltningskapitalen være på mill. kroner. Tilsvarende tall i 2010 Utlån i egen balanse til privatmarkedet utgjør 60,7%, mens 39,3% av utlånene er rettet mot bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 2010 var tilsvarende fordeling henholdsvis 66,2% / 33,8%. Dersom vi tar hensyn til totale lån inkl. lån formidlet til Terra Boligkreditt AS er fordelingen mellom personmarked og bedriftsmarked h.h.v. 70,5% og 29,5%. Utlånene til bedriftsmarkedet utgjør tilsammen 635 mill. kroner. Av disse er 167,4 mill. kroner innenfor landbruk (26,5%), 122,8 mill. kroner innenfor bygg og anlegg (19,3%), samt 197,7 mill. kroner innenfor forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift, finans etc. (26,6%).. ielle erte ens eget r og stad og r og av und. ner. jøre banken kan. Trøgstad Sparebank mottar provisjonsinntekter fra por- Utlån Utlån Bankens utlån i egen balanse er redusert med 7,6%. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 3,4%. Brutto utlån pr. årsskiftet er mill. kroner. Formidlingen av boliglån til Terra Boligkreditt (TBK) har ytterligere blitt forsterket gjennom året og banken har pr. årsskiftet formidlet hele 539 mill., (herav 233 mill i 2011). Dette er en økning på teføljen 75,9% som formidles fra forrige til TBK. år. Dette skyldes at kostnadene på ekstern funding har ytterligere økt og TBK kan låne inn kapital rimeligere enn hva banken kan. Trøgstad Sparebank mottar provisjonsinntekter fra porteføljen som formidles til TBK. Utlån i egen balanse til privatmarkedet utgjør 60,7%, mens 39,3% av utlånene er rettet mot bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 2010 var tilsvarende fordeling henholdsvis 66,2% / 33,8%. Dersom vi tar hensyn til totale lån inkl. 5 lån formidlet til Terra Boligkreditt AS er fordelingen mellom personmarked og Utlån bedriftsmarked i egen balanse h.h.v. til 70,5% privatmarkedet og 29,5%. utgjør 60,7%, mens 39,3% av utlånene er rettet Utlånene mot bedriftsmarkedet. til bedriftsmarkedet Ved utgjør utgangen tilsammen av mill. var kroner. tilsvarende Av disse er fordeling 167,4 henholdsvis mill. kroner 66,2% innenfor / 33,8%. landbruk Bankens utlån i egen balanse er redusert med 7,6%. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 3,4%. Brutto utlån pr. årsskiftet er mill. kroner. Formidlingen av boliglån til Terra Boligkreditt (TBK) har ytterligere blitt forsterket gjennom året og banken har pr. årsskiftet formidlet hele 539 mill., (herav 233 mill i 2011). Dette er en økning på 75,9% fra forrige år. Dette skyldes at kostnadene på ekstern funding har ytterligere økt og TBK kan låne inn kapital rimeligere enn hva Innskudd Innskudd Kundeinnskudd er økt med 9,7% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en reduksjon på 3,9%. Innskudd i 71,8% prosent i av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 85,3% mot 71,8% i Kundeinnskudd er økt med 9,7% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en reduksjon på 3,9%. Innskudd i prosent av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 85,3% mot Innskudd Kundeinnskudd er økt med 9,7% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en reduksjon på 3,9%. Innskudd i prosent av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 85,3% mot 71,8% i Våre rådgivere for personmarkedet på Skjønhaug. 7

8 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Provisjonsinntekter Våre kundebehandlere på Skjønhaug. De samlede provisjonsinntektene økte med kr. 1,8 mill. i Gjennom bredderådgivningen er målsettingen at flest mulig kunder får dekket sine behov for finansielle tjenester gjennom Trøgstad Sparebank. De samlede provisjonsinntektene fordeler seg som følger: - Forsikringsprovisjon kr mill. - Betalingsformidling kr mill. - Garantiprovisjon kr mill. - Formidling leasing kr mill. - Formidling TBK kr mill. - Spare- og plassering kr mill. - Øvrig kr mill. Sum kr mill. Våre rådgivere på bedriftsmarkedet. gjør 236,6 mill. kroner pr Ved utgangen av 2011 var ban- Egenkapital/kapitaldekning Bankens samlede egenkapital inkludert Egenkapital/kapitaldekning evigvarende ansvarlig lån utgjør 236,6 mill. kroner pr Ved utgangen av 2011 var bankens soliditet på 11,2%. Tilsvarende tall i 2010 var kens soliditet på 11,2%. Tilsvarende tall i 2010 var 10,8%. 10,8%. Bankens samlede egenkapital inkludert evigvarende ansvarlig lån ut- Kapitaldekningen for banken ble 20,7% pr Tilsvarende periode i fjor Kapitaldekningen viste 18,4%. for banken ble 20,7% pr Tilsvarende periode i fjor viste 18,4%. Resultatet Driftsresultat Resultatet Banken oppnådde i 2011 et resultat før tap på 26,1 mill. kroner mot 23,7 mill. Driftsresultat kroner i Resultat etter skatt ble 18,3 mill. kroner mot 18,1 mill. kroner foregående år. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,02% mot 9,42% i Banken oppnådde i 2011 et resultat før tap på 26,1 mill. kroner mot 23,7 mill. kroner i Resultat etter skatt ble 18,3 mill. kroner mot 18,1 mill. kroner foregående år. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,02% mot 9,42% i Etter åre spareban 18,2 mil nødvend opprettho nøkkelta Inntekte Rentene Bankens inntekter og utgjo prosent kapital b Rentenet Netto an utgjorde 15,1 mill Kostnad Andre d De saml var 31 m Sa av gjen mot 1,56 8 Våre rådgivere på bedriftsmarkedet. Egenkapital/kapitaldekning Bankens samlede egenkapital inkludert evigvarende ansvarlig lån utgjør Våre rådgivere på bedriftsmarkedet. 236,6 mill. kroner pr Ved utgangen av 2011 var bankens soliditet på 11,2%. Tilsvarende tall i 2010 var 10,8%. Etter årets skatt kan banken overføre til sparebankens fond og gavefond totalt Etter årets skatt kan banken overføre til sparebankens fond og gavefond totalt 18,2 18,2 mill. kroner mot mot 18,1 18,1 mill. kroner mill. i kroner Resultatet i er et viktig og nødvendig Resultatet bidrag for å er sikre et at banken viktig opprettholder og en god soliditet og nøkkeltall for øvrig. nødvendig bidrag for å sikre at banken opprettholder en god soliditet og nøkkeltall for øvrig. Inntekter Rentenetto

9 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Inntekter Rentenetto Bankens netto rente- og provisjonsinntekter økte med 1,4 mill. kroner i 2011 og utgjorde 42 mill. kroner. Målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble rentenettoen i 2011 på 2,05%. Rentenettoen var året før 1,97%. Netto andre driftsinntekter for banken utgjorde i ,2 mill. kroner mot 15,1 mill. kroner i Kostnader Andre driftskostnader De samlede driftskostnadene for banken var 31 mill. kroner mot 32,1 mill. kroner i Samlede kostnader utgjorde 1,51% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,56% i Lønns- og administrasjonskostnader utgjorde 1,12% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall var 1,15% i Totale kostnader i prosent av totale inntekter (eks. netto kursgevinster) utgjorde 54,2% mot 58,9% i Tap på utlån og garantier Tap på utlån og garantier Tapene i 2011 utgjør totalt 1,3 mill. kroner. Dette er 0,72 mill. kroner høyere enn i Lønns- og administrasjonskostnader utgjorde 1,12% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall var 1,15% i Totale kostnader i prosent av totale inntekter (eks. netto kursgevinster) utgjorde 54,2% mot 58,9% i Tapene i 2011 utgjør totalt 1,3 mill. kroner. Dette er 0,72 mill. kroner høyere enn i Både gruppenedskrivninger og individuelle nedskrivninger vurderes fortløpende Både gjennom gruppenedskrivninger året. Gruppenedskrivningene er på og totalt kr. 5,9 individuelle nedskrivninger vurderes mill. kroner og utgjør 0,37% av brutto utlån pr Tilsvarende fortløpende gjennom året. Gruppe- tall for individuelle nedskrivninger er 1,9 mill. kroner og 0,12%. nedskrivningene er på totalt kr. 5,9 mill. kroner og utgjør 0,37% av brutto utlån pr Tilsvarende tall for individuelle nedskrivninger er 1,9 mill. kroner og 0,12%. Disponering av årets overskudd Styret foreslår følgende disponering av bankens overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gavefondet Sum disponert: kr mill. kr mill. kr mill. Med utgangspunkt i bankens resultat for 2011 ønsker styret også i år å styrke avsetningen til gavefond slik at formidling av gaver til lokalsamfunnene sikres på en god måte fremover. Risikovurderinger Internkontroll Kontrollsystem er etablert gjennom styrets prinsippdokument for internkontroll og skal være et av bankens verktøy for å kunne styre banken i samsvar med vedtatte totalmål. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom rutiner, rapporter og kontroller. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret. Revisjonen har i sin rapport for 2011 konkludert med at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Styret er av den oppfatning at risikostyringen i ban- Risikovurderinger Internkontroll Kontrollsystem er etablert gjennom styrets prinsippdokument for internkontroll og skal være et av bankens verktøy for å kunne styre banken i samsvar med vedtatte totalmål. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, Finansiell risiko som utøves gjennom rutiner, rapporter og kontroller. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås ken er tilfredsstillende. av styret. Revisjonen har i sin rapport for 2011 konkludert med at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Kredittrisiko Finansiell risiko Finansiell risiko er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Styret er av den oppfatning at risikostyringen i banken er tilfredsstillende. Kredittrisiko er risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser og at underliggende pant ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Risikoen oppstår hovedsakelig gjennom utlån og garantier. Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, retningslinjer, risikoklassifisering og fullmakter. Pr. utgangen av 2011 viser 92,8% av samlet utlånsportefølje i banken å være risikoklassifisert innenfor gruppene A og B. Dette er grupper som representerer lav risiko. Tilsvarende tall var i fjor 93,4%. Kun 0,11% av porteføljen er ikke klassifisert. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser og at underliggende pant ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Risikoen oppstår hovedsakelig gjennom utlån og garantier. Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, 9

10 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Dette er risikoen for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall samt risikoen for ikke å kunne finansiere ønsket vekst og utvikling. Denne type risiko beskriver forholdet mellom langsiktige lån og kortsiktige innskudd. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2011 på 85,3% noe som er en vesentlig bedring i forhold til situasjonen året før. Hovedårsakene til bedringen er knyttet til en vesentlig økning i kanalisering av boliglån til Terra Boligkreditt AS samt at innskuddene er økt med hele 9,7%. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, hvilket også gir en begrenset likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er også begrenset ved at bankens innlån (funding) i pengemarkedet er fordelt på 8 forskjellige lån med en langsiktig spredning. I tillegg har banken 75 mill. i kommitert trekkfasilitet. Denne trekk- Likviditetsrisiko langsiktige lån og kortsiktige innskudd. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2011 på 85,3% - noe som er en vesentlig bedring i forhold til situasjonen året før. Hovedårsakene til bedringen er knyttet til en vesentlig økning i kanalisering av boliglån til Terra Boligkreditt AS samt at innskuddene er økt med hele 9,7%. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, hvilket også gir en begrenset likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er også begrenset ved at bankens innlån (funding) i pengemarkedet er fordelt på 8 forskjellige lån med en langsiktig spredning. I tillegg har banken 75 mill. i kommitert fasiliteteten trekkfasilitet. var ikke benyttet Denne ved årsskiftet. trekkfasiliteteten var ikke benyttet ved årsskiftet. Markedsrisiko Markedsrisiko Bankens beholdning av aksjer, aksjefond, rentefond og enkeltobligasjoner kan utsettes for kurssvinginger som gir verdifall. Styret har gjennom egen markedspolicy, likviditetspolicy samt retningslinjer for likviditetsplasseringer vedtatt rammer for mulige investeringer. Banken har i tillegg en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. stillende. Avtalen har et klart mandat for risikoeksponering. Bankens kursrisiko anses som tilfredsstillende. Operasjonell risiko Bankens beholdning av aksjer, aksjefond, rentefond og enkeltobligasjoner kan utsettes for kurssvinginger som gir verdifall. Styret har gjennom egen markedspolicy, likviditetspolicy samt retningslinjer for likviditetsplasseringer vedtatt rammer for mulige investeringer. Banken har i tillegg en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. Avtalen har et klart mandat for risikoeksponering. Bankens kursrisiko anses som tilfreds- Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Det jobbes fortløpende med å minimere operasjonell risiko i forhold til ajourføring/forbedringer av rutiner og ulike arbeidsprosesser. Opplæringsplaner overfor nyansatte er iverksatt og kompetansehevende tiltak settes inn i forhold til behov som fortløpende avdekkes. Det jobbes fortløpende med å minimere operasjonell risiko i forhold til ajourføring/forbedringer av rutiner og ulike arbeidsprosesser. Den operasjonelle risikoen ansees totalt sett som tilfredsstillende. Opplæringsplaner Eierstyring og selskapsledelse overfor nyansatte er iverksatt (Corporate og kompetansehevende governance): tiltak settes inn i forhold til behov som fortløpende avdekkes. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Den operasjonelle risikoen ansees totalt sett som tilfredsstillende. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir nådd og realisert. Prinsippene bygger på åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktlighet. Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance): Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og Utsikter kommende år andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger fortsatt sunn økonomisk drift, bankens gode finansielle stilling og styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Vi forventer at 2012 vil bli et år med et lavt rentenivå og en moderat vekst. Det vil fortsatt være en usikkerhet som følge av gjeldskrisen i Europa og i hvilken grad det vil påvirke den økonomiske situasjonen i Norge. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir nådd og realisert. Prinsippene bygger på åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktlighet. Trøgstad Sparebank vil fortsette arbeidet med å opprettholde og styrke sin stilling som en selvstendig og lokal sparebank. Banken har i sin strategiplan lagt planer for vekst også i 2012 og vil arbeide for å fremstå som en attraktiv, lønnsom og solid sparebank. Det strategiske samarbeidet med Terra-Gruppen AS skal videreføres. Utsikter kommende år Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger fortsatt sunn økonomisk drift, bankens gode finansielle stilling og styrets vurdering av fremtidsutsiktene. 10 9

11 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Takk Styret ønsker å takke alle kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid og oppslutning om banken i Styret i Trøgstad Sparebank: Rune Iversen (banksjef), Klaus Willy Hansen, Kjersti Berg Sandvik, Ragnhild Winberg, Kristina Almestad (styreleder), Morten Sætra og Ole Marius Rosendal (nestleder). Trøgstad, 8. februar

12 R E G N S K A P Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 7, Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Avsetning til gaver - - Overført til gavefond Sum overføringer og disponeringer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010 2010 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2010 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside/bakside: Tor

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

T 2010 ÅRSRAPPOR T R Ø G S T A D F E T S U N DTRØGSTAD SPAREBANK 1 ÅRSRAPPORT 2010

T 2010 ÅRSRAPPOR T R Ø G S T A D F E T S U N DTRØGSTAD SPAREBANK 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 T R Ø G S T A D F E T S U N D 1 Innhold 2 Bankens tillitsvalgte Noter til regnskapet 3 9 Styrets årsberetning 2010 13 Kontantstrømoppstilling 10 Resultatregnskap 14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 STYRETS BERETNING FOR 2010 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

årsmelding 2010 Med regnskap og noter. Tel: 61 34 09 50 www.osbank.no

årsmelding 2010 Med regnskap og noter. Tel: 61 34 09 50 www.osbank.no årsmelding 2010 Med regnskap og noter. Tel: 61 34 09 50 www.osbank.no Innholdsfortegnelse. Makroøkonomisk utvikling i 2010 og utsikter fremover side 2 Lokalt næringsliv side 4 Øystre Slidre Sparebank side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2012 1885-2012 127 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2011 og utsikter for året 2012 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2011 13 Balanse 2011 14 Revisors beretning 18 Beretning

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer