ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D 1

2 Innhold 2 Bankens tillitsvalgte Noter til regnskapet 3 11 Styrets årsberetning Kontantstrømoppstilling 12 Resultatregnskap 16 Innholdsfortegnelse noter Balanse Noter 42 Revisjonsberetning 43 Kontrollkomitéens beretning Tillitsvalgte i Trøgstad Sparebank Representantskapet Kundevalgte: Anne-Lina Fimland (leder) Saxe Frøshaug Ellen Løchen Børresen Ole Jørgen Gangnes Han Kure Ketil Minge Åse Risbråthe Solveig Erdal Wedding Kommunevalgte: Olav Bleie Jens Anders Bolstad Sissel Kreppen Randi Steffensen Ansatte valgte: Kenneth Andresen Axel Christensen Brith Moe Bankens styre: Kristina Almestad (styreleder) Ole Marius Rosendal (styrets nestleder) Kjersti Berg Sandvik Morten Sætra Ragnhild Winberg Klaus Willy Hansen (ansattes representant) Kontrollkomité: Liv Ragnhild Teig (leder) Tone Bjørnstad Jens Anders Bolstad 2

3 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Innledning Trøgstad Sparebank oppnådde i 2011 et overskudd før skatt på kr. 24,9 mill. kroner som utgjør 1,20% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2010 var 24,2 mill. kroner og 1,18%. Resultatet bærer i hovedsak preg av følgende forhold: økt rentenetto økte provisjonsinntekter god kostnadsutvikling desember De siste årene har husholdningenes økonomi vært preget av økende gjeldsbelastning og høy belåningsgrad på boliglån. Finanstilsynet har vurdert det som bekymringsfullt og at dette spesielt har økt mest blant de gruppene som har høyest gjeld i forhold til inntekt. Tilsynet har derfor i nye retningslinjer pålagt bankene en del innstramminger i retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Disse retningslinjene er også tatt inn i bankens kredittpolicy. Økonomi og rammevilkår 2011 har vært et år hvor finansmarkedene har vært preget av de statsfinansielle problemene i flere land i Europa som følge av for mye gjeld. Problemene som først startet i Hellas, Portugal og Irland har spredt seg til flere land. Renten på statsobligasjonene til disse landene har steget til nivåer som ikke er bærekraftige over tid. Problemene har blitt forsterket av lav økonomisk vekst og mye uro. Ved inngangen til 2011 var en del usikkerhet knyttet til utsiktene for norsk økonomi og norske selskaper. Frykten for at internasjonale makroforhold skulle ramme finansmarkedene slo til for fullt i månedsskiftet juli/august. Siden august har nedgraderinger av europeiske lands gjeld og banker samt en strøm av dårlige makronyheter resultert i fallende og svært volatile markeder. Dette har skapt betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Risikopåslagene i pengemarkedet har steget markert. Dette har også ført til dyrere finansiering også for norske banker. Aksjemarkedene har vært preget av svakere vekstutsikter og aksjeprisene har falt klart gjennom Hovedindeksen på Oslo Børs falt med hele 12,5% og endte på 384,95 poeng ved utgangen av året. Aktiviteten i norsk økonomi holder seg fortsatt oppe og er særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger. Sysselsettingen steg markert gjennom fjoråret og arbeidsledigheten har holdt seg stabil på litt over 3 prosent. Husholdningenes disponible inntekter har økt gjennom året, bl.a. som følge av lave renter, økt sysselsetting og klar reallønnsvekst. Forbruket har imidlertid utviklet seg svakt gjennom året. Husholdningene velger nå i større grad å spare og spareraten har nådd høye nivåer. Etterspørselen etter boliger har de siste årene økt raskere enn tilbudet og boligprisene økte i 2011 med 8,5%. I bedriftene har det vært god vekst i 2011, men ulike indikatorer peker på lavere vekst i deler av industrien og innen varehandel. Lokale forhold Trøgstad Sparebank ble stiftet i 1847 og er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Hovedkontoret ligger på Skjønhaug i Trøgstad kommune. Banken har filial i Fetsund. Filialen ligger i Fet kommune og markedsføres under navnet FetsundBanken. Da vi gikk inn i 2011 var styringsrenten 2,00%, men endte på 1,75%. I mai måned ble renten hevet med 0,25%. 14. desember besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten med hele 0,50%. Bakgrunnen for dette var at man venter en klart svakere utvikling, særlig i euroområdet og for å dempe virkningen for norsk økonomi ble styringsrenten satt ned. Det er ventet at renten holder seg på et lavt nivå også fremover. Rentesettingen påvirker publikums kredittvekst. Husholdningenes gjeldsvekst økte med over 7% og er nå på sitt høyeste nivå siden Ansatte i FetsundBanken 3

4 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Trøgstad kommune består av tre tettsteder; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst. Antall innbyggere totalt er ca I Fet kommune er det ca innbyggere. Det lokale næringsliv i Trøgstad består i hovedsak av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Det har vært stabilitet i det lokale næringsliv gjennom året. I Fet kommune er næringsstrukturen mye lik Trøgstad med noe større innslag av mindre produksjonsbedrifter. Arrangementer For å bygge oppunder vår forretningside legges det hvert år opp til en del aktiviteter som retter seg mot eksisterende og potensielle nye kunder. I 2011 har vi bl.a. gjennomført: Sparebanklekene ble også i år arrangert på Trøgstad Stadion. Her er det mange unge og ivrige deltakere i alderen 2 10 år. Banken eier 20,83% av aksjene i Sparebankenes Eiendomsmegler AS. Selskapet driver eiendomsmegling i Indre Østfold og selskapet har en fast ukentlig kontordag ved bankens hovedkontor på Skjønhaug. I forhold til vår filial i Fetsund er det inngått avtale om samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling AS i Lillestrøm. Selskapet har en fast ukentlig kontordag i bankens lokaler. Visjon og forretningsidé Visjonen til banken er; en fremtidsrettet lokal sparebank. Forretningsideen er å tilby produkter til kunder innen både privat- og næringsmarkedet. Det legges stor vekt på kundenes behov og at de skal bli totalkunder. Bankens hovedkontor på Skjønhaug 4

5 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Kultur og næringslivsmessen går av stabelen i februar hvert år. Trøgstad Sparebank er en aktiv bidragsyter i forhold til messen og stiller også med egen stand. Temaet i år var ungdom i etableringsfasen. Strategisk alliansepartner Trøgstad Sparebank er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i et nært strategisk samarbeid med Terra-Gruppen AS. Terra- Gruppen arbeider for at Trøgstad Sparebank som en av aksjonærene skal oppnå gode vilkår for effektiv drift. Gjennom alliansen får bankens kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som vi ikke ville kunne produsere og tilby alene. Terra- Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. En fulltegnet og vellykket kundetur ble også i år gjennomført. Denne gangen gikk reisen til Toscana i Italia. Styrende organer og selskapsledelse Representantskapet er bankens øverste organ. Representantskapet består i dag av 16 medlemmer. 8 av medlemmene er kundevalgte, 4 er kommunevalgte og 4 er valgt blant de ansatte i banken. Representantskapet velger styre, kontrollkomite samt revisor. Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer, herunder en jurist. Det avgis en egen beretning fra revisor og en egen melding fra kontrollkomiteen til representantskapet. Dette skjer i forbindelse med behandling av bankens årsregnskap. I Representantskapet er forholdet mellom kvinner og menn jevnt fordelt. Jul i bygda ble på tradisjonell måte arrangert i Trøgstad. Banken hadde også i år et eget arrangement for barna i bankens lokaler på Skjønhaug. Styret består i dag av 6 medlemmer inkludert et medlem valgt av de ansatte. I tillegg er det valgt 3 varamedlemmer. Av styrets 6 medlemmer er 3 av medlemmene kvinner hvorav 1 er styreleder. Dvs. 50% kvinner og 50% menn. Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år og varamedlemmene for 1 år. Det er utarbeidet en egen styreinstruks og årsplan for styret. Styret avholder normalt 1 møte i måneden. Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av representantskapet. Dette innebærer bl.a. fastsettelse av mål og strategi for banken og løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter og kvartalsvise regnskaps- og risikorapporter. I tillegg har styret besluttet policydokumenter innenfor alle vesentlige risikoområder i banken. Disse setter rammer for akseptabel risikoeksponering. Styret mottar kvartalsvis rapporter for risikoeksponering i forhold til policyrammer. I tillegg har styret en grundig årlig icaapgjennomgang samt at de mottar en årlig internkontrollrapport. 5

6 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Bankens ledelse Bankens ledergruppe består av 4 medlemmer (banksjef, salgsleder, leder for salgstøtte og økonomileder). Av medlemmene er 3 kvinner, dvs. 75% kvinner og 25% menn. Likestilling vektlegges både ved rekruttering til nye stillinger i banken og ved rekruttering av nye tillitsvalgte. Når det gjelder de ansatte i banken er fordelingen 59% kvinner og 41% menn. Styret Styret anser bankens arbeidsmiljø for å være godt. Systemer og rutiner for sikkerhet er i samsvar med de krav som stilles i forskrifter om HMS. Banken hadde ingen alvorlige arbeidsuhell i Banksjef Miljørapportering Salgsleder Leder Salgsstøtte Økonomileder Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø. Personmarked Bedriftsmarked Forsikring Filial FetsundBanken Kompetanse Kompetanseutvikling er et prioritert område hvor banken har investert betydelige midler gjennom året. Det er utarbeidet en kompetanseplan som inkluderer alle nivåer i banken og som følges opp fortløpende. I planen ligger føringer for å tilpasse morgendagens krav til kompetanse og bransjekrav hva gjelder ulike autorisasjoner. Banken har 3 autoriserte finansielle rådgivere (AFR) samt 3 sertifiserte forsikringsrådgivere. Ledergruppen i Trøgstad Sparebank. Personal og arbeidsmiljø Ved årsskiftet var det 27 fast ansatte medarbeidere i banken, tilsvarende 26 årsverk. Gjennomsnittsalderen for bankens ansatte var 45,9 år. Generelle bemerkninger til bankens virksomhet 2011 ble igjen et resultatmessig meget tilfredsstillende år for banken. Gjennom gavetildeling, sponsoravtaler og annen form for støtte ønsker Trøgstad Sparebank å vise sitt engasjement og aktive rolle som en viktig bidragsyter og støttespiller til beste for utviklingen av lokalsamfunnene i Trøgstad og Fetsund. I 2011 utgjorde dette 1,4 mill. kroner. Vi tror at våre bidrag er med på å gjøre våre primærområder til enda mer attraktive og trivelige steder å bo. Sykefravær har vært på 181 dager i 2011 og utgjorde 3,2%. I 2010 var sykefraværet på 188 dager og utgjorde 3,4%. Trøgstad Sparebank har en bedriftslegeordning overfor sine ansatte. Videre har banken også inngått en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og er dermed en IA-virksomhet. 6

7 rutved våre primærområder til enda mer S T attraktive Y R E og T trivelige S Å steder R S B å bo. E R E T N I N G n er n. or å siksom ken 011. ikke itert stert t er som som gger krav lder Resultater for 2011 Resultater for 2011 Balansen Balansen Forvaltningskapital Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital endte på mill. kroner ved utgangen av Det er en økning på 3,5% siden Dersom man tar hensyn til utlånsvolum som er formidlet til Terra Boligkreditt AS, vil forvaltningskapitalen være på var mill. mill. kroner. kroner. Tilsvarende tall i 2010 var mill. kroner. Bankens forvaltningskapital endte på mill. kroner ved utgangen av Det er en økning på 3,5% siden Dersom man tar hensyn til utlånsvolum som er formidlet til Terra Boligkreditt AS, vil forvaltningskapitalen være på mill. kroner. Tilsvarende tall i 2010 Utlån i egen balanse til privatmarkedet utgjør 60,7%, mens 39,3% av utlånene er rettet mot bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 2010 var tilsvarende fordeling henholdsvis 66,2% / 33,8%. Dersom vi tar hensyn til totale lån inkl. lån formidlet til Terra Boligkreditt AS er fordelingen mellom personmarked og bedriftsmarked h.h.v. 70,5% og 29,5%. Utlånene til bedriftsmarkedet utgjør tilsammen 635 mill. kroner. Av disse er 167,4 mill. kroner innenfor landbruk (26,5%), 122,8 mill. kroner innenfor bygg og anlegg (19,3%), samt 197,7 mill. kroner innenfor forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift, finans etc. (26,6%).. ielle erte ens eget r og stad og r og av und. ner. jøre banken kan. Trøgstad Sparebank mottar provisjonsinntekter fra por- Utlån Utlån Bankens utlån i egen balanse er redusert med 7,6%. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 3,4%. Brutto utlån pr. årsskiftet er mill. kroner. Formidlingen av boliglån til Terra Boligkreditt (TBK) har ytterligere blitt forsterket gjennom året og banken har pr. årsskiftet formidlet hele 539 mill., (herav 233 mill i 2011). Dette er en økning på teføljen 75,9% som formidles fra forrige til TBK. år. Dette skyldes at kostnadene på ekstern funding har ytterligere økt og TBK kan låne inn kapital rimeligere enn hva banken kan. Trøgstad Sparebank mottar provisjonsinntekter fra porteføljen som formidles til TBK. Utlån i egen balanse til privatmarkedet utgjør 60,7%, mens 39,3% av utlånene er rettet mot bedriftsmarkedet. Ved utgangen av 2010 var tilsvarende fordeling henholdsvis 66,2% / 33,8%. Dersom vi tar hensyn til totale lån inkl. 5 lån formidlet til Terra Boligkreditt AS er fordelingen mellom personmarked og Utlån bedriftsmarked i egen balanse h.h.v. til 70,5% privatmarkedet og 29,5%. utgjør 60,7%, mens 39,3% av utlånene er rettet Utlånene mot bedriftsmarkedet. til bedriftsmarkedet Ved utgjør utgangen tilsammen av mill. var kroner. tilsvarende Av disse er fordeling 167,4 henholdsvis mill. kroner 66,2% innenfor / 33,8%. landbruk Bankens utlån i egen balanse er redusert med 7,6%. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 3,4%. Brutto utlån pr. årsskiftet er mill. kroner. Formidlingen av boliglån til Terra Boligkreditt (TBK) har ytterligere blitt forsterket gjennom året og banken har pr. årsskiftet formidlet hele 539 mill., (herav 233 mill i 2011). Dette er en økning på 75,9% fra forrige år. Dette skyldes at kostnadene på ekstern funding har ytterligere økt og TBK kan låne inn kapital rimeligere enn hva Innskudd Innskudd Kundeinnskudd er økt med 9,7% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en reduksjon på 3,9%. Innskudd i 71,8% prosent i av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 85,3% mot 71,8% i Kundeinnskudd er økt med 9,7% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en reduksjon på 3,9%. Innskudd i prosent av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 85,3% mot Innskudd Kundeinnskudd er økt med 9,7% og utgjorde pr mill. kroner. Tilsvarende utvikling var i fjor en reduksjon på 3,9%. Innskudd i prosent av brutto utlån utgjorde ved årsskiftet 85,3% mot 71,8% i Våre rådgivere for personmarkedet på Skjønhaug. 7

8 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Provisjonsinntekter Våre kundebehandlere på Skjønhaug. De samlede provisjonsinntektene økte med kr. 1,8 mill. i Gjennom bredderådgivningen er målsettingen at flest mulig kunder får dekket sine behov for finansielle tjenester gjennom Trøgstad Sparebank. De samlede provisjonsinntektene fordeler seg som følger: - Forsikringsprovisjon kr mill. - Betalingsformidling kr mill. - Garantiprovisjon kr mill. - Formidling leasing kr mill. - Formidling TBK kr mill. - Spare- og plassering kr mill. - Øvrig kr mill. Sum kr mill. Våre rådgivere på bedriftsmarkedet. gjør 236,6 mill. kroner pr Ved utgangen av 2011 var ban- Egenkapital/kapitaldekning Bankens samlede egenkapital inkludert Egenkapital/kapitaldekning evigvarende ansvarlig lån utgjør 236,6 mill. kroner pr Ved utgangen av 2011 var bankens soliditet på 11,2%. Tilsvarende tall i 2010 var kens soliditet på 11,2%. Tilsvarende tall i 2010 var 10,8%. 10,8%. Bankens samlede egenkapital inkludert evigvarende ansvarlig lån ut- Kapitaldekningen for banken ble 20,7% pr Tilsvarende periode i fjor Kapitaldekningen viste 18,4%. for banken ble 20,7% pr Tilsvarende periode i fjor viste 18,4%. Resultatet Driftsresultat Resultatet Banken oppnådde i 2011 et resultat før tap på 26,1 mill. kroner mot 23,7 mill. Driftsresultat kroner i Resultat etter skatt ble 18,3 mill. kroner mot 18,1 mill. kroner foregående år. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,02% mot 9,42% i Banken oppnådde i 2011 et resultat før tap på 26,1 mill. kroner mot 23,7 mill. kroner i Resultat etter skatt ble 18,3 mill. kroner mot 18,1 mill. kroner foregående år. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,02% mot 9,42% i Etter åre spareban 18,2 mil nødvend opprettho nøkkelta Inntekte Rentene Bankens inntekter og utgjo prosent kapital b Rentenet Netto an utgjorde 15,1 mill Kostnad Andre d De saml var 31 m Sa av gjen mot 1,56 8 Våre rådgivere på bedriftsmarkedet. Egenkapital/kapitaldekning Bankens samlede egenkapital inkludert evigvarende ansvarlig lån utgjør Våre rådgivere på bedriftsmarkedet. 236,6 mill. kroner pr Ved utgangen av 2011 var bankens soliditet på 11,2%. Tilsvarende tall i 2010 var 10,8%. Etter årets skatt kan banken overføre til sparebankens fond og gavefond totalt Etter årets skatt kan banken overføre til sparebankens fond og gavefond totalt 18,2 18,2 mill. kroner mot mot 18,1 18,1 mill. kroner mill. i kroner Resultatet i er et viktig og nødvendig Resultatet bidrag for å er sikre et at banken viktig opprettholder og en god soliditet og nøkkeltall for øvrig. nødvendig bidrag for å sikre at banken opprettholder en god soliditet og nøkkeltall for øvrig. Inntekter Rentenetto

9 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Inntekter Rentenetto Bankens netto rente- og provisjonsinntekter økte med 1,4 mill. kroner i 2011 og utgjorde 42 mill. kroner. Målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble rentenettoen i 2011 på 2,05%. Rentenettoen var året før 1,97%. Netto andre driftsinntekter for banken utgjorde i ,2 mill. kroner mot 15,1 mill. kroner i Kostnader Andre driftskostnader De samlede driftskostnadene for banken var 31 mill. kroner mot 32,1 mill. kroner i Samlede kostnader utgjorde 1,51% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,56% i Lønns- og administrasjonskostnader utgjorde 1,12% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall var 1,15% i Totale kostnader i prosent av totale inntekter (eks. netto kursgevinster) utgjorde 54,2% mot 58,9% i Tap på utlån og garantier Tap på utlån og garantier Tapene i 2011 utgjør totalt 1,3 mill. kroner. Dette er 0,72 mill. kroner høyere enn i Lønns- og administrasjonskostnader utgjorde 1,12% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall var 1,15% i Totale kostnader i prosent av totale inntekter (eks. netto kursgevinster) utgjorde 54,2% mot 58,9% i Tapene i 2011 utgjør totalt 1,3 mill. kroner. Dette er 0,72 mill. kroner høyere enn i Både gruppenedskrivninger og individuelle nedskrivninger vurderes fortløpende Både gjennom gruppenedskrivninger året. Gruppenedskrivningene er på og totalt kr. 5,9 individuelle nedskrivninger vurderes mill. kroner og utgjør 0,37% av brutto utlån pr Tilsvarende fortløpende gjennom året. Gruppe- tall for individuelle nedskrivninger er 1,9 mill. kroner og 0,12%. nedskrivningene er på totalt kr. 5,9 mill. kroner og utgjør 0,37% av brutto utlån pr Tilsvarende tall for individuelle nedskrivninger er 1,9 mill. kroner og 0,12%. Disponering av årets overskudd Styret foreslår følgende disponering av bankens overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gavefondet Sum disponert: kr mill. kr mill. kr mill. Med utgangspunkt i bankens resultat for 2011 ønsker styret også i år å styrke avsetningen til gavefond slik at formidling av gaver til lokalsamfunnene sikres på en god måte fremover. Risikovurderinger Internkontroll Kontrollsystem er etablert gjennom styrets prinsippdokument for internkontroll og skal være et av bankens verktøy for å kunne styre banken i samsvar med vedtatte totalmål. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom rutiner, rapporter og kontroller. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret. Revisjonen har i sin rapport for 2011 konkludert med at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Styret er av den oppfatning at risikostyringen i ban- Risikovurderinger Internkontroll Kontrollsystem er etablert gjennom styrets prinsippdokument for internkontroll og skal være et av bankens verktøy for å kunne styre banken i samsvar med vedtatte totalmål. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, Finansiell risiko som utøves gjennom rutiner, rapporter og kontroller. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås ken er tilfredsstillende. av styret. Revisjonen har i sin rapport for 2011 konkludert med at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Kredittrisiko Finansiell risiko Finansiell risiko er i hovedsak knyttet til kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Styret er av den oppfatning at risikostyringen i banken er tilfredsstillende. Kredittrisiko er risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser og at underliggende pant ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Risikoen oppstår hovedsakelig gjennom utlån og garantier. Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, retningslinjer, risikoklassifisering og fullmakter. Pr. utgangen av 2011 viser 92,8% av samlet utlånsportefølje i banken å være risikoklassifisert innenfor gruppene A og B. Dette er grupper som representerer lav risiko. Tilsvarende tall var i fjor 93,4%. Kun 0,11% av porteføljen er ikke klassifisert. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser og at underliggende pant ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Risikoen oppstår hovedsakelig gjennom utlån og garantier. Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, 9

10 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Dette er risikoen for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall samt risikoen for ikke å kunne finansiere ønsket vekst og utvikling. Denne type risiko beskriver forholdet mellom langsiktige lån og kortsiktige innskudd. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2011 på 85,3% noe som er en vesentlig bedring i forhold til situasjonen året før. Hovedårsakene til bedringen er knyttet til en vesentlig økning i kanalisering av boliglån til Terra Boligkreditt AS samt at innskuddene er økt med hele 9,7%. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, hvilket også gir en begrenset likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er også begrenset ved at bankens innlån (funding) i pengemarkedet er fordelt på 8 forskjellige lån med en langsiktig spredning. I tillegg har banken 75 mill. i kommitert trekkfasilitet. Denne trekk- Likviditetsrisiko langsiktige lån og kortsiktige innskudd. Bankens innskuddsdekning var ved utgangen av 2011 på 85,3% - noe som er en vesentlig bedring i forhold til situasjonen året før. Hovedårsakene til bedringen er knyttet til en vesentlig økning i kanalisering av boliglån til Terra Boligkreditt AS samt at innskuddene er økt med hele 9,7%. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, hvilket også gir en begrenset likviditetsrisiko. Likviditetsrisikoen er også begrenset ved at bankens innlån (funding) i pengemarkedet er fordelt på 8 forskjellige lån med en langsiktig spredning. I tillegg har banken 75 mill. i kommitert fasiliteteten trekkfasilitet. var ikke benyttet Denne ved årsskiftet. trekkfasiliteteten var ikke benyttet ved årsskiftet. Markedsrisiko Markedsrisiko Bankens beholdning av aksjer, aksjefond, rentefond og enkeltobligasjoner kan utsettes for kurssvinginger som gir verdifall. Styret har gjennom egen markedspolicy, likviditetspolicy samt retningslinjer for likviditetsplasseringer vedtatt rammer for mulige investeringer. Banken har i tillegg en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. stillende. Avtalen har et klart mandat for risikoeksponering. Bankens kursrisiko anses som tilfredsstillende. Operasjonell risiko Bankens beholdning av aksjer, aksjefond, rentefond og enkeltobligasjoner kan utsettes for kurssvinginger som gir verdifall. Styret har gjennom egen markedspolicy, likviditetspolicy samt retningslinjer for likviditetsplasseringer vedtatt rammer for mulige investeringer. Banken har i tillegg en avtale med Terra Forvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. Avtalen har et klart mandat for risikoeksponering. Bankens kursrisiko anses som tilfreds- Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Det jobbes fortløpende med å minimere operasjonell risiko i forhold til ajourføring/forbedringer av rutiner og ulike arbeidsprosesser. Opplæringsplaner overfor nyansatte er iverksatt og kompetansehevende tiltak settes inn i forhold til behov som fortløpende avdekkes. Det jobbes fortløpende med å minimere operasjonell risiko i forhold til ajourføring/forbedringer av rutiner og ulike arbeidsprosesser. Den operasjonelle risikoen ansees totalt sett som tilfredsstillende. Opplæringsplaner Eierstyring og selskapsledelse overfor nyansatte er iverksatt (Corporate og kompetansehevende governance): tiltak settes inn i forhold til behov som fortløpende avdekkes. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Den operasjonelle risikoen ansees totalt sett som tilfredsstillende. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir nådd og realisert. Prinsippene bygger på åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktlighet. Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance): Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og Utsikter kommende år andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger fortsatt sunn økonomisk drift, bankens gode finansielle stilling og styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Vi forventer at 2012 vil bli et år med et lavt rentenivå og en moderat vekst. Det vil fortsatt være en usikkerhet som følge av gjeldskrisen i Europa og i hvilken grad det vil påvirke den økonomiske situasjonen i Norge. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir nådd og realisert. Prinsippene bygger på åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktlighet. Trøgstad Sparebank vil fortsette arbeidet med å opprettholde og styrke sin stilling som en selvstendig og lokal sparebank. Banken har i sin strategiplan lagt planer for vekst også i 2012 og vil arbeide for å fremstå som en attraktiv, lønnsom og solid sparebank. Det strategiske samarbeidet med Terra-Gruppen AS skal videreføres. Utsikter kommende år Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger fortsatt sunn økonomisk drift, bankens gode finansielle stilling og styrets vurdering av fremtidsutsiktene. 10 9

11 S T Y R E T S Å R S B E R E T N I N G Takk Styret ønsker å takke alle kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid og oppslutning om banken i Styret i Trøgstad Sparebank: Rune Iversen (banksjef), Klaus Willy Hansen, Kjersti Berg Sandvik, Ragnhild Winberg, Kristina Almestad (styreleder), Morten Sætra og Ole Marius Rosendal (nestleder). Trøgstad, 8. februar

12 R E G N S K A P Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 7, Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Avsetning til gaver - - Overført til gavefond Sum overføringer og disponeringer

13 R E G N S K A P Balanse pr EIENDELER (i tusen kroner) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 12, Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper 17, Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper 17, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

14 R E G N S K A P Balanse pr Gjeld og Egenkapital (i tusen kroner) Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 19, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld 11, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Individuelle avsetninger på garantiansvar Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån Sum ansvarlig lånekapital 21, SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar Pantstillelse Norges Bank Trøgstad, 8. februar 2012 Trøgstad, 8. februar

15 R E G N S K A P Kontanstrømanalyse (i tusen kroner) Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring pensjoner Endring utlån til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring i innskudd fra kunder Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Endring verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Kontanter og innskudd i Norges Bank Innskudd i kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Ubenyttede trekkrettigheter pr

16 Innholdsfortegnelse Noter generelle regnskapsprinsipper Note 1 Finansiell risiko Note 2 Avgift til bankenes sikringsfond Note 3 Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note 4 Spesifikasjon av gebyr- og andre provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Note 5 Spesifikasjon av netto verdiendring og gevinst/- tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Note 6 Pensjoner Note 7 Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader Note 8 Ytelser og lån til ledende personer m.v Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 10 Spesifikasjon av andre driftskostnader Note 11 Skattekostnad Note 12 Tap på utlån, garantier m.v Note 13 Fordeling av utlån og fordringer på kunder på geografiske områder Note 14 Garantiansvar Note 15 Kontanter og fordringer på sentralbanker Note 16 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Note 17 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note 18 Eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper Note 19 Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra og gjeld til kunder Note 20 Fordeling av innskudd fra kunder på sektorer, næringer og geografiske områder Note 21 Sertifikat- og obligasjonslån og ansvarlig lånekapital Note 22 Spesifikasjon av annen gjeld Note 23 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner Note 24 Egenkapital Note 25 Ansvarlig kapital og kapitaldekning Note 26 Likviditetsrisiko Note 27 Renterisiko

17 Noter GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Bankens årsregnskap for 2011 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring samt henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom annet ikke er oppgitt. Det er ikke foretatt konsolidering av morselskapet Trøgstad Sparebank og datterselskapet Trøgstad Sparebank Eiendom AS. Eiendomsselskapet har ingen aktiv daglig drift, da selskapet kun står som eier av hjemmel til bygget. I henhold til regnskapsloven kan datterselskap utelates for konsolidering dersom utelatelsen ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/ tap resultatføres ifølge FIFO prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns og garantiporteføljen for både nærings og personkunder. Bankens 15 største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket som avtalt. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. 17

18 Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Rapportering av misligholdte låneengasjement Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens totale låneengasjement. OVERTATTE EIENDELER Banken har pr ingen overtatte eiendeler. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Banken benytter finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Slike avtaler omfatter rentebytteavtaler, aksjeindeksopsjoner, valutabytteavtaler, kombinerte rente og valutabytteavtaler og kombinerte rente og aksjeindeksbytteavtaler. Pr har banken ingen eksponering mot renterisiko for kunder i form av fastrenteinnskudd eller fastrentelån. Se note 27 for renterisikoeksponering for obligasjoner pr Renteinstrumenter utenfor balansen Banken har ingen renteinstrumenter utenfor balansen pr Verdipapirer Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Omløpsporteføljen (herunder handelsportefølje og ikke handelsportefølje) og anleggsportefølje verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Se note 16, 17 og 18. Obligasjoner og sertifikater Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for fastsettelsen av virkelig verdi for de enkelte obligasjoner og sertifikater. Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger, beregnes virkelig verdi i prisingsmodell utarbeidet av Fondsmeglernes forening. 18

19 Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps eller anleggsmidler. Omløpsmidler og vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. På papirer som ikke omsettes på børs eller andre akitve markeder benyttes anskaffelseskost. Eventuelt innhentes uavhengig verdivurdering av enkeltpapirer. Dersom virkelig verdi av aksjene er klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Investeringer i datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Kostmetoden medfører at aksjen balanseføres til kostpris. Utbytte fra datterselskap inntektsføres på det tidspunktet utbyttet er opptjent. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Følgende lineære avskrivningssatser legges til grunn: Tomter 0,0 % Forretningsbygg 2,0 % Andre bygg og anlegg 4,0 % Inventar og innredning 10,0 20,0 % Immaterielle eiendeler (SDC) 20,0 % Kontormaskiner og EDB utstyr 20,0 33,3 % Immaterielle eiendeler Balanseførte immaterielle eiendeler gjelder anskaffelse av spesialtilpassede edb systemer og løsninger. Immaterielle eiendeler avskrives lineært over 5 år. Eiendelene nedskrives dersom verdien av forventede økonomiske fordeler er lavere enn balanseført verdi. Utgifter til å reetablere eller opprettholde den økonomiske verdien av edb systemer og løsninger kostnadsføres løpende. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Banken har en ytelsesbasert ordning som ble lukket pr For nyansatte fra er det opprettet innskuddsbasert ordning. Se note 6. Trøgstad Sparebank følger Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Pensjonskostnadene er gjenstand for årlig aktuarberegning. Pensjonskostnadene blir bokført under personalkostnader i resultatregnskapet. Differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene, korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig gjeld, (hvis negativ), eller som anleggsmiddel, (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig i forkant av årlig aktuarberegning. Differanse mellom forpliktelsene ved begynnelse og slutt av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet. Ordning med Avtalefestet Førtidspensjon (AFP) gir anledning til at ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon ved fylte 62 år. Bokført AFP forpliktelse pr vedrører pensjonister som har gått av etter gammel ordning inntil AFP premie for aktive kostnadsføres løpende over drift. Se note 6. 19

20 SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr LANGSIKTIG GJELD Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs. Over /underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn og utbetalinger fra utlåns og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

T 2010 ÅRSRAPPOR T R Ø G S T A D F E T S U N DTRØGSTAD SPAREBANK 1 ÅRSRAPPORT 2010

T 2010 ÅRSRAPPOR T R Ø G S T A D F E T S U N DTRØGSTAD SPAREBANK 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 T R Ø G S T A D F E T S U N D 1 Innhold 2 Bankens tillitsvalgte Noter til regnskapet 3 9 Styrets årsberetning 2010 13 Kontantstrømoppstilling 10 Resultatregnskap 14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D

ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D ÅRSRAPPORT 2011 T R Ø G S T A D F E T S U N D 1 Innhold 2 Bankens tillitsvalgte Noter til regnskapet 3 11 Styrets årsberetning 2011 15 Kontantstrømoppstilling 12 Resultatregnskap 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.06.2013 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 9,9 mill. kr eller 0,56 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer