ÅRSRAPPORT Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste"

Transkript

1 ØRSKOG SPAREBANK er en selvstendig og solid sparebank i Ørskog kommune. Banken ble etablert i 1857, og har en stabil og jevn utvikling, med en forvaltningskapital på ca. 1,9 milliard kroner. Banken er aksjonær i Terra Gruppen, sammen med 77 andre uavhengige sparebanker. Gjennom Terra Gruppen kan Ørskog Sparebank tilby de fleste finansielle produkter som fond, aksjer, forvaltning, livsog skadeforsikring. ÅRSRAPPORT Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste Ørskog Sparebank - Postboks Ørskog tlf.: faks:

2

3 Styret si årsmelding ØRSKOG SPAREBANK SI DRIFT OG RAMMEVILKÅR I I 2009 gjekk vi frå finanskrise til ei meir positiv utvikling i verdsøkonomien. Etter tre kvartal med nedgang i fastlandsøkonomien, var det igjen positiv, men svak vekst i 2. og 3. kvartal Auka konsum hos husstandar og offentleg forvaltning, bidrog klart til veksten. Auken i konsum skuldast dei kraftige rentekutta som påverka disponibel inntekt, medan sterk etterspørsel frå offentleg sektor skuldast ekspansiv finanspolitikk som følgje av tiltak mot finanskrisa. I 3. kvartal var det for første gang på over eitt år vekst i industriproduksjonen. Også eksporten har begynt å auke. Det er framleis nedgang i investeringane i næringslivet og bustadinvesteringane. Noregs Bank sette ned styringsrenta fire gongar til 1,25%, før han i desember auka styringsrenta si to gongar, med til saman 0,5 prosentpoeng til 1,75%.Pengemarknadsrenta har og falle gjennom 2009, før ho begynte å auke noko på slutten av året. Marknadsutviklinga for Folketalet i Ørskog Sparebank sitt primære marknadsområde, Ørskog Kommune, har vore stabilt dei siste åra, og utgjer godt Skulle banken ha avgrensa seg til aktivitet berre i dette området, ville det vore umogeleg å halde oppe bankverksemda. Utlåna utanfor kommunen utgjer om lag 70 %. Banken er avhengig av å vekse heile tida, og i strategiplanen styrer vi mot ein balansert utlånsvekst på 10 %. Sjølv om vekst ikkje er eit mål i seg sjølv, er det likevel på den måten banken kan kompensere for inntekter som fell bort når kundemarginen vert redusert. Styret er nøgd med marknadsutviklinga i Samla voks utlåna med 12 % og innskota med 6,7 %. Utlånsveksten fordelte seg med 140 millionar i personkundemarknaden og 56 millionar i næringslivssegmentet. INTERNE FORHOLD. Personalet, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Ved utgangen av året hadde banken 13 tilsette som til saman utgjer om lag 12,2 årsverk. Sjukefråveret for dei tilsette var på 7,87 % (219 dagar) mot 4,41 % (115 dagar). Ei av dei tilsette har vore langtidssjukemeldt. Utan den langtidssjukemeldte er sjukefråveret på 3,17 %. Banken er knytt til ei ordning med årleg kontroll hos bedriftslege. Det er ikkje registrert skader eller ulykker av noko slag på arbeidsplassen i Totalt sett vurderer styret arbeidsmiljøet i banken til å vere godt. Dei tilsette har fri pensjon og gruppelivsforsikring. Banken har teikna «Avtalefesta førtidspensjon» (AFP) for sine tilsette gjeldande frå fylte 62 år og til dei når pensjonsalderen i Folketrygda (67 år). Det er i 2009 innført Seniorpolitikk som er eit viktig tiltak for at dei tilsette ønskjer å bli lenger i arbeid. System og rutinar for sikringsarbeid av ulike slag er haldne vedlike og testa. Dette held etter styret si vurdering ein god standard. Verksemda banken driv, ureinar i liten grad det ytre miljøet. Banken har eit aktivt forhold til likestilling mellom menn og kvinner både når det gjeld tilsette og tillitsvalde. Pr i dag er fordelinga slik: Funksjon Kvinner Menn Styret 60% 40% Tilsette 54% 46% Andre tillitsverv 40% 60% Arbeid i styret. Styret har hatt 11 ordinære og 6 ekstraordinære styremøte med strategiarbeid, vesentlege kredittsaker og oppfølging av banken si drift og økonomiske resultat. Møta skjer etter ein fast årsplan. Målet om å halde ein høg serviceprofil på alle Side 2 av 7

4 Styret si årsmelding nivå for gamle og nye kundar skal vere overordna. Nye produkt og tenester saman med endra krav frå kundane stiller større krav til våre tilsette framover. Banken skal styrkje sin posisjon som ein solid, lokal og sjølvstendig sparebank. Ørskog Sparebank driv bankverksemd på Sjøholt i Ørskog kommune. REKNESKAPEN FOR Resultatet etter skatt er på 15,9 millionar mot 8,05 millionar kroner i I 2008 var rekneskapen belasta med 8,5 millionar kroner i urealisert kursfall på renteberande verdipapir. Resultat før tap korrigert for endring på verdipapir, er på 21,1 millionar kroner som er likt med fjoråret. Dei ordinære kostnadene har auka med 1 million kroner (5,4 %), medan dei ordinære driftsinntektene er auka med 1,5 millionar. Gevinst/tap frå verdipapirmarknaden er då ikkje teke med. Rentenettoen har falle frå 2,08% av GFK i 2008 til 1,69 % i Rentenettoen viser ei positiv utvikling i 4. kvartal Banken har låge tap og misleghald på utlån. Lån som er misleghaldne, er reduserte frå 8,19 millionar i 2003 til rundt 0,25 million i Tapsutsette utlån har auka med 20 millionar til 28 millionar. Eigenkapitalrentabiliteten etter skatt vart 10,4 % mot 6,1 % i Styret si vurdering er at resultat for 2009 er tilfredsstillande. Det er forventa høgare rentemargin og noko auka utlånstap som følgje av konjunkturnedgang. Samla sett er innteninga og utviklinga til banken i tråd med dei strategiske målsettingane som styret vedtok i strategiplanen. som er 1,3 millionar lågare enn i fjor. Rentenettoen utgjer 1,69 % mot 2,08 % av GFK i Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester utgjer 6,7 millionar mot 6,18 millionar i Rekneskapen vart i 2008 belasta med eit urealisert verditap på verdipapirportefølgja. Pr var det urealiserte tapet 8,5 millionar kroner. I 2009 er 3,5 millionar av dette tapet tilbakeført. Betre utsikter i verdsøkonomien påverkar verdipapirportefølgja positivt. Dei ordinære driftskostnadene utgjer samla 20,17 millionar mot 18,25 millionar i Dette er ein auke på 1,4 million (7,9 %) i forhold til i fjor. Driftskostnadene målt i % av GFK, viser ein nedgang frå 1,17 % til 1,10 % i Løns- og administrasjonskostnadene utgjer 0,76 % mot 0,81 % i Kostnadseffektiviteten, målt ved kostnader i % av inntekter (korrigert for kursutvikling på verdipapir), vart 49 % mot 47 % i Banken sitt driftsresultat før tap blei i år 24,3 millionar (1,32 % av GFK) mot 12,3 millionar (0,79 % av GFK) i Tap på utlån er ført i rekneskapen med 1,2 millionar mot 0,86 millionar i Banken sitt ordinære driftsresultat etter tap utgjer 23,13 millionar mot 11,4 millionar i Driftsresultatet utgjer 1,26 % av GFK mot 0,73 % av GFK i Resultatet etter skatt, 15,9 millionar, foreslår styret disponert slik: Gåver... kr Til sparebanken sitt fond. kr Resultatrekneskap. Renteinntektene utgjer 83 millionar tilsvarande 4,51 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK). Rentekostnadene utgjer 52 millionar tilsvarande 2,84 % av GFK. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjer 31 millionar Side 3 av 7

5 Styret si årsmelding Mill kr. driftsresultat 15,916,3 15,1 14,914,6 13,6 13,814,1 12,3 11,4 24,3 23, Res før tap Res før skatt Forvaltningskapital Innskot Utlån Banken sitt garantiansvar utgjer om lag 48,6 millionar mot 29 millionar Geografisk fordeling av utlån (dei 3 største kommunane): Balansen. Forvaltningskapital. Banken sin forvaltningskapital utgjer 1,96 milliardar pr og har auka med 203 millionar (11,6 %). Innskot. Banken sine innskot er 1,22 milliardar pr , ein auke på 77 millionar (6,7 %). Vi har i løpet av dei siste to åra med finanskrise fått mange nye innskotskundar som har søkt til ein solid og trygg sparebank. Utlån. Utlåna til banken er 1,66 milliardar pr Dette utgjorde ein auke på 178 millionar (12 %). Auken i utlån var fallande i løpet av siste halvår % av utlåna kjem frå Ørskog kommune medan 70 % er utanfor kommunen. Likviditet. Sterk utlånsauke dei siste åra har ført til at banken er avhengig av å skaffe framandkapitalfinansiering. Innskot i prosent av utlån utgjer ved slutten av året 74 % mot 78 % i Eigenkapital Ø rskog Ålesund Skodje Etter tillegg av driftsoverskotet frå år 2009 på 15,9 millionar, er banken sin ansvarlege eigenkapital komen opp i 160 millionar, ein auke på 11 % frå I prosent av forvaltningskapitalen utgjer eigenkapitalen 8,3%, likt med fjoråret. Etter særskilte forskrifter for risikovekta eigenkapital utgjer banken sin eigenkapital no 15,81 % mot 16,79 % i Lovmessig minstekrav er 8 % Side 4 av 7

6 Styret si årsmelding Kontantstraum. Samla kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar i banken var på 16,5 millionar. Driftsresultatet for banken var på 15,9 millionar. Differansen skuldast i hovudsak ordinære avskrivingar og urealiserte verditap/gevinst på renteberande verdipapir. FINANSIELL RISIKO. Banken er disponert for finansiell risiko knytt til kreditt, likviditet, rente og kurs. a) Kredittrisiko. Kredittrisikoen er knytt til lån og plasseringar i obligasjonar. Obligasjonane består av industriog finansobligasjonar med moderat til låg kredittrisiko og stats- og kommunegaranterte papir med svært låg kredittrisiko. Banken sine utlån vil stadig innebere ein viss risiko. Banken sine lån og garantiar til næringslivet utgjer berre 16 % av samla utlån på brutto millionar. Størsteparten av låneportefølja er sikra med formell pantesikkerheit. Likevel vil det vere ein viss risiko knytt til arbeidsløyse, skilsmisse, konkurs og dårleg vilje til å gjere opp for seg. Internasjonal finanskrise og konjunkturnedgang vil føre til auka kredittrisiko. Risikoeksponeringa blir styrt gjennom banken sitt løyvingsreglement og retningsliner for handsaming av lånesøknadar, samt kontinuerleg overvaking av misleghald med kvartalsvise rapportar til styret. For å møte ein større risiko i ein auka konkurranse, har styret vedtatt å risikoklassifisere lån over kr samt alle næringslivsengasjement med innvilga kreditt, med administrativ oppfølging og rapport til styret fire gongar årleg. Misleghaldne engasjement har falle frå 8,19 millionar pr til 0,3 millionar pr Tapsutsette lån har auka frå 8 millionar i 2008 til 28 millionar i Dette skuldast auka risiko for konkurs blant bedriftsengasjementa, spesielt innanfor bygg- og anlegg. Styret si totalvurdering er at banken har moderat risiko for tap på utlån, og meiner at førte nedskrivingar til tap er tilstrekkelege. For å ta høgde for framtidige renteoppgangar, må lånekundane kunne handtere gjeld med ei rente som ligg 3-4% høgare enn dagens nivå. Vurdering av verdien på utlåna er gjennomførte etter forskriftene til Kredittilsynet. b) Likviditetsrisiko. Banken si utlånsportefølje har ei relativt lang restløpetid, medan innskot frå kundar kan takast ut utan oppseiing. Dette tilhøvet inneber ein likviditetsrisiko. Den internasjonale finansuroa i 2008 og deler av 2009 har påverka banken sin råvarepris som følgje av ei høg pengemarknadsrente i store delar av Ei svært høg pengemarknadsrente, auka kredittspreader (premie på kredittrisiko) og manglande tilgang på obligasjonslån med lang løpetid i kapitalmarknaden, har skapt store utfordringar for finansinstitusjonane internasjonalt og nasjonalt. Noregs Bank og myndigheitene sette i verk ei rekkje tiltak for å betre situasjonen i kapitalmarknaden. Det vart blant anna lagt ut F-lån med lang løpetid, og som er spesielt retta mot mindre sparebankar. Ørskog Sparebank deltok også i denne pakken, og tok opp F-lån med lang løpetid. På slutten av 2009 var situasjonen betre, og vi kunne oppnå tilnærma normale vilkår i kapitalmarknaden. Utlånsauken i tida framover vil i stor grad bli finansiert ved innskotsauke, eventuelt med avlastning mot bustadkredittselskapet Terra Boligkreditt ASA. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å vere under kontroll ut frå gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følgjer likevel utviklinga av likviditeten nøye. c) Renterisiko. Renterisikoen knyter seg til utlån, innlån og obligasjonsformue, i den forstand at endringar i renta verkar inn på verdien av banken sine eigendelar og gjeld. Banken har ikkje inngått avtalar om fastrente på utlån eller innskot som medfører nokon vesentleg renterisiko. Renterisikoen knytt til obligasjonsformue vurderer ein også som svært liten. Side 5 av 7

7 Styret si årsmelding d) Kursrisiko. Behaldninga av obligasjonar består av finansobligasjonar og plasseringar i obligasjonar utstedt av kommunar/fylkeskommunar. Heile behaldninga er klassifisert som øvrige omløpsobligasjonar. Kursrisiko er knytt til banken si verdipapirportefølje. Investeringane er regulerte av styret sin instruks for handel med verdipapir. Styret har i sin instruks lagt vekt på at investeringane skal ha langsiktig perspektiv og ha ein forsiktig til moderat risiko. e) Driftsrisiko. Driftsrisikoen er knytt til banken sin organisasjon og evna organisasjonen har til å drifte dei ulike tenestene på rett måte, samt å sikre drifta tilfredsstillande. Behovet for god organisering, kompetente tilsette, gode data- og kontrollsystem, samt gode og trygge samarbeidspartnarar er svært avgjerande for driftsrisikoen til banken. Styret vurderer driftssikkerheita til banken til å vere rimeleg god. I samband med Åknesrenna er det laga til ein katastrofe- og beredskapsplan og «Gamlebanken» på Steinholt er beredskapslokale til banken. I 2009 vart planane testa, og vi flytta bankverksemda til «Gamlebanken» for ein periode. f) System og rutinar for God verksemdsstyring (corporate governance) i Ørskog Sparebank. Ørskog Sparebank har i heile si historie forsøkt å etterleve strenge etiske prinsipp. For å utvikle eit godt tillitsforhold mellom banken og dei viktigaste interessegruppene, er det nødvendig med gode styringssystem. Banken har tatt i bruk eit rammeverk for god verksemdsstyring som består av eitt verkty for risikoanalyse og eitt sett malar for handlingsreglar med målsetjingar. Dette rammeverket skal dekke dei krav som er regulert gjennom dei nye kapitaldekningsreglane BASEL II, gjeldande frå Basert på ei total risikoanalyse av banken si verksemd, har styret i banken vedtatt handlingsreglar (policydokument - retningsliner) med økonomiske målsetjingar. Dette er sentrale styringsverkty for banken si leiing og er integrerte med internkontrollfunksjonen i banken. STYRET SI VURDERING AV REKNESKAPEN. På bakgrunn av banken sitt resultat og sin soliditet, akseptable finansielle risiki og gode marknadsrelasjonar, finn styret at banken er godt rusta til ei positiv framtidig utvikling. Årsrekneskapen er framlagt med vilkår om fortsatt drift. Det vert stadfesta at vilkåret om fortsatt drift er til stades. Styret meiner at årsmeldinga gir eit rett oversyn over Ørskog Sparebank sine eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat. Utsiktene framover. Tross finansuro og konjunkturnedgang, vil den største utfordringa i tida framover bli å tilpasse banken til ein endå lågare rentemargin og dei skjerpa regelkrava frå EU og myndigheitene. Reglane som kjem, er ikkje gunstige for små sparebankar, og vil verke konkurransevridande på sikt. Dei nye kapitaldekningsreglane (BASEL II) trådde i kraft frå for Ørskog Sparebank og stiller auka krav til ressursar og kompetanse i den einskilde bank. Ørskog Sparebank har i samarbeid med andre Terra bankar i Midt Noreg etablert eit felles driftsselskap som skal handtere dei nye lovkrava. Ein god allianse gjennom Terra Gruppen, kostnadskontroll og gode rutinar innan likviditetsområde og kredittområde er avgjerande for at Ørskog Sparebank skal kunne styre si eiga framtid. I tillegg til konkurransedyktige produkt og motiverte medarbeidarar, har banken stor lojalitet i marknaden. Styret er difor trygg på at Ørskog Sparebank står godt rusta til å møte konkurransen og dei store utfordringane innan finanssektoren. Side 6 av 7

8

9 Ørskog Sparebank RESULTATREKNESKAP (Beløp i kr.) Note Renteinntekter og liknande inntekter Renter og liknande inntekter Renter av utlån til kundar Renter på sertifikater, obligasjonar og andre rentebærande verdipapir Andre renteinntekter og lignende inntekter 5 Sum renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnadar og liknande kostnadar Renter på gjeld til kredittinstitusjonar Renter på innskudd til kundar Renter på utstedte verdipapir Andre rentekostnadar Sum rentekostnadar og liknende kostnadar Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning Inntekt av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktenester Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktenester Provisjonskostnadar og kostnadar ved banktenester Andre gebyr og provisjonskostnadar Sum provisjoskostnadar og kostnadar ved banktenester Nto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir Nto gevinst/-tap på sertifikat, obligasjon og andre verdipapir Nto gevinst/-tap aksjer og andre verdpapir med variabel avkastning Nto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnadar Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnadar Administrasjonskostnadar Sum lønn og generelle administrasjonskostnadar Avskr. mv. av varige driftsmidlar/ immatr.eiend. Ordinære avskrivningar Sum avskrivning av varige driftsmidlar Andre driftskostnadar Driftskostnadar faste eigedomar Andre driftskostnadar Sum andre driftskostnadar Resultat før tap Tap på utlån, garantiar mv. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantiar mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Endring utsatt skatt Sum skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Disponering av overskot Overført til gåver Overført til Sparebankens fond Overført til gåvefond Disponert i alt

10 BALANSE (Beløp i kr.) EIGNELUTAR Note Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utan avtalt løpetid eller oppseiingsfrist Med avtalt løpetid eller oppseiingsfrist Sum netto utlån og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån og fordringar på kundar 2 Kassekredittar Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringar på kundar Individuelle nedskrivingar Gruppevise nedskrivingar Sum nedskrivingar Sum netto utlån og fordringar på kundar Sertifik., obligasj. og andre renteberande verdip. 3 Utstedt av det offentlige Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sertifikat og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjar,andelar og andre verdipapair med variabel avkastning 4 Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Sum aksjar,andelar og andre verdipapair med variabel avkastning Immaterielle eiendelar Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendelar Varige driftsmidlar 5 Maskinar, inventar og transportmidlar Bygningar og andre faste eigedomar Sum varige driftsmidlar Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskotsbetalingar og ikkje påløpte kostadar Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskottsbetalte ikkje påløpte kostnadar Sum forskotsbetalingar og ikkje påløpte kostnadar Sum eignelutar

11

12 Ørskog Sparebank Noter 2009 Note 1 Generelle rekneskapsprinsipp. Generelt Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med lover, forskrifter for sparebankar og god rekneskapsskikk. I dei tilfella der det er føreteke reklassifiseringar så er samanlikningstal for tidlegare år også omarbeidde og gjort samanliknbare. Alle beløp i resultatrekneskap, balanse og notar er i heile 1000 kroner dersom ikkje anna er oppgjeve. Periodiseringar Renter provisjonar og gebyr Renter og provisjonar vert tekne inn i rekneskapen etter kvart som dei blir opptent som inntekt eller kjem på som kostnad. Etableringsgebyr blir periodisert i den grad dei overstig kostnaden med etablering av det enkelte lån. Inntekter og kostnader Forskotsbetalte inntekter og påløpne ikkje betalte kostnader vert periodisert og førte som gjeld i balansen. Opptente ikkje betalte inntekter vert tekne til inntekt og ført som fordring i balansen. Aksjeutbytte vert inntektsført etter kvart som det vert motteke. Ved utrekning av gevinst ved sal av finansielle eignelutar blir kostpris fastsett av gjennomsnittleg kostpris på behaldninga av vedkomande verdipapir. Verdipapir Obligasjonar og sertifikat Banken sine obligasjonar er ordinær bankportefølje der hensikta er å dekkje likviditetskravet, og derfor klassifisert som øvrige omløpsobligasjonar. Handel for å realisere kortsiktige gevinstar på kurssvingingar er uvesentleg. Obligasjonane blir verdsett til den lågaste verdi av kjøpspris og marknadsverdi. Viss bokført verdi er høgre enn marknadsverdi blir porteføljen nedskriven og kursskilnaden ført mot kursreguleringskonto. Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Aksjar, andelar og grunnfondsbevis som inngår i handelsportefølje er klassifisert som omløpsmidlar og vurdert til børskurs på oppgjersdagen. Aksjeinvesteringar av langsiktig og/eller strategisk karakter er klassifisert som anleggsmidlar, og vurdert til kostpris. Ved verdifall på aksjeinvesteringar av langsiktig/strategisk karakter, foretas nedskriving til verkelig verdi. Varige driftsmidlar Faste eigedomar og varige driftsmidlar er bokført i balansen til kostpris med frådrag av akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivingar. Avskrivingsgrunnlaget er opphavleg kostpris med tillegg av kostpris for seinare utbetringar og påkostingar. Avskrivingane vert fordelt lineært over driftsmidlane si økonomiske levetid, og blir bokført som ordinær driftskostnad. Utlån og garantiar Banken sine utlån vert vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventa kontantstrømmar. Det alt vesentligaste av bankens utlån er basert på avtaler om flytende rente. For disse utlåna vurderast verkelig verdi å tilsvare balanseført verdi. Bankens utlån til fastrente er sikra med rentebytteavtaler (renteswapavtalar) og vil tilsvare balanseført verdi. Nedskriving for tap vert utført nå det føreligg

13 Ørskog Sparebank Noter 2009 objektive indikasjonar for at utlån eller ein gruppe av utlån har verdifall som følgje av svekka kredittverdigheit. Nedskrivinga (amortisert kost) vert berekna som forskjellen mellom balanseført verdi og noverdien av estimerte framtidige kontantstrømmar (inkl. sikkerheit) neddiskontert med opphavlig effektiv rente på lånet. Utlån som ikkje har vore gjenstand for individuelle vurderingar for verdifall, vurderast samla i grupper. Berekninga av nedskrivingsbehov vert utført på kundegrupper med tilnærma lik risiko- og verdieigenskapar og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene. Alle engasjement blir risikoklassifisert. Risikoutsette engasjement blir gjennomgått kvartalsvis for å vurdere behov for nedskriving. Alle misleghaldne engasjement og andre tapsutsette engasjement blir vurdert særskilt med omsyn til nedskriving. Misleghaldne og tapsutsette engasjement Samla engasjement til ein kunde vert rekna som misleghaldne og vert teke med i banken sine oversikter over misleghaldne engasjement når forfalne avdrag eller renter ikkje er betalt 90 dagar etter forfall eller rammekredittar er overtrekte i 90 dagar eller meir. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der kunden sin økonomiske situasjon gjer det sannsynleg at tap vil materialisere seg på et seinare tidspunkt, vert klassifisert som tapsutsette. Inntektsføring/tilbakeføring renter på tapsutsette utlån Renter, provisjonar og gebyr på misleghaldne engasjement vert teke til inntekt etter kvart som dei blir betalte. Ikkje betalte renter, provisjonar og gebyr for inneverande år blir teke til inntekt berre dersom dei blir vurdert som sikre. Tidlegare tapsutsette engasjement blir friskmelde når gjeldande betalingsplan er fylgd, og engasjementet ikkje lenger er tapsutsett. Forventningar om at kunden framover vil følgje den avtalte betalingsplan er avgjerande for friskmeldinga. Når tidlegare tapsavsetning blir tilbakeført, blir også tidlegare ikkje inntektsførte renter registrert som renteinntekter. Overtekne eignelutar Som ledd i behandlingane av misleghaldne lån og garantiar, overtek banken i ein del tilfelle eignelutar som har vore stilt som trygd for engasjementet. Ved overtakinga vert eignelutane vurdert til pårekna realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinstar ved avhending eller revurdering av verdi på slike eignelutar vert ført som tap/reduksjon i tap på utlån. Sikringsforretninger Banken har inngått renteswapavtalar for å redusere banken si eksponering overfor svingingar i rente/avkastning på poster innanfor balansen. For at ein slik avtale skal kunne definerast som sikringsforretning, vert det kravd at forventa verdiutvikling på sikringsforretning må ha nær samanheng med den balansepost som vert sikra. Resultatet av sikringsforretningane blir bokførte parallelt med den posten som er sikra. Det kjem såleis ikkje fram isolerte gevinstar eller tap på desse. Skattar Utsett skatt og utsett skattefordel vert utrekna på grunnlag av mellombelse rekneskapsmessige og skattemessige skilnader ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukane og skattereduserande skilnader vert vurdert mot kvarandre innanfor same tidsintervall. Dette inneber at skattereduserande mellombelse skilnader som venteleg skal reverserast langt fram i tid, ikkje kan liknast ut mot skatteaukane skilnader som er forventa å reversere før. Den del av utsett skattefordel som overstig utsett skattegjeld, skal balanseførast når det er sannsynleg at sparebanken vil kunne nyttiggjere seg den utsette skattefordelen i framtida gjennom frådrag i

14 Ørskog Sparebank Noter 2009 skattepliktig inntekt. Den utsette skattefordel vert balanseført etter dei generelle vurderingsregler for eignelutar. Skatt vert kostnadsført når den har påløpt, det vil seie at skattekostnaden er knytt til det rekneskapsmessige resultatet før skatt. Skattekostnaden omfattar betalbar skatt og endring i utsett skatt. Betalbar skatt på formue er klassifisert som "Annen kortsiktig gjeld", og resultatført som ein driftskostnad i samsvar med NRS. Pensjonsforpliktelsar og pensjonkostnader Sparebanken har kollektiv tenestepensjonsordning for dei tilsette. Ordninga er dekt i livsforsikringsselskapet Vital. Skyldnaden pr omfattar 13 tilsette og 5 pensjonistar. Den avtalefesta pensjon (AFP) vert ytt frå 62 til 67 år. Dette er ei tariffesta ordning for førtidspensjon. I perioden 62 til 64 år er sparebanken sin eigendel 60% av pensjonen, mens staten dekker 40%. I samsvar med NRS for pensjonskostnader vert pensjonskyldnaden utrekna til noverdien av dei framtidige pensjonsytingar som er opptent på balansedagen. Den balanseførte påløpne skyldnaden, som er utrekna av aktuar, er estimert. Oppteninga for den enkelte sine pensjonsrettar er utrekna frå tilsetjingstidspunktet og fram til pensjonsalder. Ved verdsetjing av pensjonsmidlar vert det nytta estimert verdi ved rekneskapsavslutninga. Denne estimerte verdien vert korrigert kvart år i samsvar med oppgåve frå livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlane sin flytteverdi. Pensjonsmidlane blir rekna som ei investering, der avkastninga på investerte midlar reduserer pensjonskostnadene. Verknaden av estimatavvik og planendringar vert amortisert over forventa attverande oppteningstid i den grad det overstig 10% av den største av pensjonsskyldnadene og pensjonsmidlane. Aktuarmessige uttrekningar vert gjort kvart år av livsforsikringsselskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeida med utgangspunkt i brutto kontantstrømmar frå operasjonelle, investerings- og finansieringsaktivitetar. Kontantstrømmar frå operasjonelle aktivitetar er definert som løpande renter knytt til utlånsog innskottsverksemda mot kundar, netto utlåns- og innskottsverksemda, samt utbetalingar frå omkostningar til den ordinære bankverksemda. Investeringsaktivitetar er definert som kontantstrømmar frå verdipapirtransaksjonar utanom handelsporteføljen, samt investeringar i driftsmidlar og eigedomar. Kontantstrømmar frå øvrige verdipapirtransaksjonar, opptak og nedbetaling av lån og obligasjonsgjeld er definert som finansieringsaktivitetar.

15 Ørskog Sparebank Noter 2009 NOTE 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR/MISLIGHALD/TAPSUTSEETTE ENGASJEMENT ( beløp i kr. ) TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Periodens endring i individuelle nedskrivingar Periodens endring i nedskrivningar på grupper av utlån Konstaterte tap i perioden med tidlegare individuell nedskrivning Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuell nedskrivning Inngang på tidlegare konstaterte nedskrivningar Tap på utlån og garantiar m.v INDIVIDUELLE NEDSKRIVINGAR PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Individuell nedskriving på utlån Konstaterte tap i perioden på utlån med tidlegare individuell nedskriving Auke av individuelle nedskrivingar Nye individuelle nedskrivingar Tilbakeføring av individuelle nedskrivningar (friskmeldingar) Individuell nedskriving på utlån ved utgangen av perioden GRUPPEVISE NEDSKRIVINGAR PÅ UTLÅN Nedskrivning på grupper av utlån Auke av gruppevise nedskrtivningar i perioden Tilbakeføring av gruppevise nedskrivningar Nedskrivning på grupper av utlån ved utgang av perioden MISLEGHALDNE LÅN Samla engasjement til ein kunde vert rekna som mislegheldt og vert teke med i banken sine oversikter over misleghaldne engasjement når forfalne avdrag eller renter ikkje er betalt 90 dagar etter forfall eller rammekredittar er overtrekte i 90 dagar eller meir. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der kunden sin økonomiske situasjon gjer det sannsynleg at tap vil materialisere seg på et seinare tidspunkt, vert klassifisert som tapsutsette Misleghaldne lån Tapsutsette lån Forfalte utlån og overtrekk på kreditter og innskudd utan nedskrivningar Tabellen viser forfalne beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskott fordelt på antal dagar etter forfall som ikkje skyldast forsinkingar i betalingsformidlingen. Forfalne utlån og overtrekk på kreditt/innskott blir løpande overvaka. Engasjement kvar det identifiserast ein sannsynlig svekking i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskriving. Slik vurdering blir også gjort for engasjement som er inkludert i tabellen utan at svekking i kundens betalingsevne er identifisert. Forfalne lån og kredittar kvar det er tatt nedskriving, er ikkje inkludert i tabellen. Forfalne/overtrukket engasjement (1.000,-) antal dagar Forfalne engasjement inntil 30 dagar Forfalne engasjement dagar Forfalne engasjement dagar Forfalne engasjement dagar 0 79 Forfalne engasjement over 361 og oppover Brutto forfalne engasjement Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap (alle tall i tusen) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Nullstilte lån, ikkje inntektsførte renter er av uvesentleg omfang. Det er gjort nærare greie for kriteria under rekneskapsprinsipp.

16 Ørskog Sparebank Noter 2009 UTLÅN FORDELT ETTER SEKTOR OG NÆRING Brutto utlån Ubenyttet Brutto utlån Ubenyttet 2009 kreditt 2008 kreditt Offentleg Aksjeselskap Lag og organisasjonar, andre ideelle organisasjonar Personleg næringsdrivande Personkundar Total Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell, rest Transport, kommunikasjon Eiendom Forretningsmessige tjenester Primærnæring Personkundar Lag og organisasjonar Offentleg Totalt GARANTIAR Fordeling på garantiformer Kontraktgarantiar Transportgarantiar Skattegarantiar Betalingsgarantiar Garanti Terra Boligkreditt Sum garantiansvar Ikkje noko av dette er kontragarantert av bankar eller andre kredittinstitusjonar. Garantiane fordelt etter næring Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell, rest Transport, kommunikasjon Eiendom Forretningsmessige tjenester Primærnæring Personkundar Lag og organisasjonar Finansielle institusjonar (Terra Boligkreditt AS) Offentleg Sum

17 Ørskog Sparebank Noter 2009 RISIKOKLASSIFISERING Risikoklassifisering er ein integrert del av kredittvurderingsprosessen. Utlånsvolumet er delt i risikogrupper der gruppe A har svært liten risiko, mens D har ein høgare risiko av engasjementet. Personmarkedet inkl ubenyttet kreditt 2009 Individuell 2008 Individuell Risiko-klasse Utlån inkl bevilg nedskriving Utlån inkl bevilg nedskriving A B C D Sum personkundemarkedet Næringslivsmarkedet inkl primærnæring og ubenyttet kreditt 2009 Individuell 2008 Individuell Risiko-klasse Utlån nedskriving Utlån nedskriving A B C D Sum næringsmarkedet Totalt risikoklassifisering av utlånsmassen inkl ubenyttet kreditt For risikoklasse A og B vil framtidige tap vere marginale i forhold til renteinntekter. Tap i risikogruppe C og D forventar ein å vere litt mindre enn gruppas renteinntekter. Tapsnivået har generelt vore lav i banken og ein forventar ingen endring her. Lågt rentenivå, positiv utvikling i risikoklassifisering og ein låg andel av næringslån reduserer kredittrisikoen. UTLÅN OG GARANTIAR FORDELT GEOGRAFISK (tal i ) Utlån Garantiar Utlån Garantiar Ørskog kommune Fylket elles Utanom fylket Sum UTLÅN - STORE ENGASJEMENT Antal store engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital 2 1 Total eksponering (tal i mill) Sum store engasjement i % av netto ansvarlig kapital 34 % 21 % OVERTATTE EIGNELUTAR Som ledd i behandlingane av misleghaldne lån og garantiar, overtek banken i ein del tilfelle eignelutar som har vore stilt som trygd for engasjementet. Ved overtakinga vert eignelutane vurdert til pårekna realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinstar ved avhending eller revurdering av verdi på slike eignelutar vert ført som tap/reduksjon i tap på utlån. Type eiendel Sum overtatte eiendeler 0 0

18 Ørskog Sparebank - Noter 2009 NOTE 3 OBLIGASJONAR OG ANDRE RENTEBERANDE VERDIPAPIR. (Beløp i kr.) Ihendehaverobligasjonar Pål. Verdi Ansk.kost Markedsverdi Bokf. Verdi Res. Ført Stats- og statsgaranterte verdiendr. obligasjonar... Andre obligasjonar SUM Alle obligasjonar er fordelte etter følgjande risikovekt: 20 % % SUM Gjennomsnittleg rente er berekna til 4,24 %, og er berekna av vekta gjennomsnittsbeløp.

19 Ørskog Sparebank - Noter 2009 NOTE 4. AKSJAR. (Beløp i kr.) Kortsiktig plassering i aksjar: Børsnoterte: Talet på Anskaffelses Bokført Marknads aksjar kost verdi verdi Hjelmeland Sparebank Tandberg Klepp Sparebank German Property Sparebanken Øst Saga Oil AS Sum børsnoterte aksjar Fond som investerer i rentepapir: Talet på Anskaffelses Bokført Marknads aksjar kost verdi verdi Terra Sparebank Terra Pengemarked Sum fond som investerer i rentepapir Terra Sparebank er et fond som investerer i rentepapir utstedt av norske finansinstitusjoner. Låna har kort rentebinding, og er utelukkende seniorlån med 20 % vekting. Langsiktige plasseringar i aksjar: Eierandel i % Antall Bokf. Anskaffelses verdi kost Bank-Axept 0, Terra Gruppen 0, Ørskog Breiband 25, Terra Eiendomsinvest AS 0, Terra Bankinnskudd Vis Midt-Norge AS Visa Diverse aksjar Sum langs. plass. i aksjar Langsiktige plasseringer i aksjar Tilgang Visa-C aksjer 126 Tilgang Visa-B aksjer 54 Sum langs. plass. i aksjar Ørskog Sparebank eig 25 % (stemmeandel 25 %) av Ørskog Breiband AS og det er eit tilknytta selskap. Selskapa har kontoadresse i Ørskog Kommune. I følgje Rekneskapsloven 3-8 kan eit morselskap utelate konsolidering, dersom eit dotterselskap ikkje er av vesentleg tyding. Ørskog Breiband AS er ikkje vesentleg i konsernforholdet med Ørskog Sparebank, og har ikkje tyding for konsernets inntening og sentrale nøkeltall. Det visast til Foreløpig Norsk RegnskapsStandard-Konserrekneskap, pkt 1.4, 3. avsnitt

20 Ørskog Sparebank - Noter 2009 NOTE 5. VARIGE DRIFTSMIDLAR. (Beløp i kr.) Mask. og inv. Bankbygg Øvr.fast eiend. Immat.eiend. Sum Innkjøpskost Avgang av innkjøpsverdi - Tilgang i året Avgang i året - Innkjøpskost Tidligare avskrivingar Årets ord.avskr Tidligare nedskrivingar - Avgang avskrivingar - Samla av og nedskrivingar pr Bokf. verdi Prosentvis ord.avskr % 4 % 20 % Bankbygget som blei innflytta i 1990, hadde ein totalkostnad på ca. 12,0 mill. Bruksareal er ca kvm. Eit nytt tilbygg blei ferdigstillt i Utleigt areal pr er 960 kvm. Note 6 KAPITALDEKNING.) (Beløp i kr.) Sum Grunnlag Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Statar og sentralbankar Lokale og regionale myndigheiter Offentlige eide føretak Multilaterale utviklingsbankar Internasjonale organisasjonar Institusjon Føretak Massemarknadsengasjement Engasjement med pantesikkerhet i fast eigedom Forfalne engasjement Høgrisikoengasjement Obligasjonar med fortrinnsrett Andelar i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Frådrag i kapitalkravet Totalt kapitalkrav Ansvarlig lån 0 0 Tilleggskapital Kjernekapital - netto Berekningsgrunnlag Overskott av ansvarlig kapital Kapitaldekning 15,81 % 16,25 % Kjernekapitaldekning 15,60 % 16,25 %

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer