ÅRSRAPPORT Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste"

Transkript

1 ØRSKOG SPAREBANK er en selvstendig og solid sparebank i Ørskog kommune. Banken ble etablert i 1857, og har en stabil og jevn utvikling, med en forvaltningskapital på ca. 1,9 milliard kroner. Banken er aksjonær i Terra Gruppen, sammen med 77 andre uavhengige sparebanker. Gjennom Terra Gruppen kan Ørskog Sparebank tilby de fleste finansielle produkter som fond, aksjer, forvaltning, livsog skadeforsikring. ÅRSRAPPORT Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste Ørskog Sparebank - Postboks Ørskog tlf.: faks:

2

3 Styret si årsmelding ØRSKOG SPAREBANK SI DRIFT OG RAMMEVILKÅR I I 2009 gjekk vi frå finanskrise til ei meir positiv utvikling i verdsøkonomien. Etter tre kvartal med nedgang i fastlandsøkonomien, var det igjen positiv, men svak vekst i 2. og 3. kvartal Auka konsum hos husstandar og offentleg forvaltning, bidrog klart til veksten. Auken i konsum skuldast dei kraftige rentekutta som påverka disponibel inntekt, medan sterk etterspørsel frå offentleg sektor skuldast ekspansiv finanspolitikk som følgje av tiltak mot finanskrisa. I 3. kvartal var det for første gang på over eitt år vekst i industriproduksjonen. Også eksporten har begynt å auke. Det er framleis nedgang i investeringane i næringslivet og bustadinvesteringane. Noregs Bank sette ned styringsrenta fire gongar til 1,25%, før han i desember auka styringsrenta si to gongar, med til saman 0,5 prosentpoeng til 1,75%.Pengemarknadsrenta har og falle gjennom 2009, før ho begynte å auke noko på slutten av året. Marknadsutviklinga for Folketalet i Ørskog Sparebank sitt primære marknadsområde, Ørskog Kommune, har vore stabilt dei siste åra, og utgjer godt Skulle banken ha avgrensa seg til aktivitet berre i dette området, ville det vore umogeleg å halde oppe bankverksemda. Utlåna utanfor kommunen utgjer om lag 70 %. Banken er avhengig av å vekse heile tida, og i strategiplanen styrer vi mot ein balansert utlånsvekst på 10 %. Sjølv om vekst ikkje er eit mål i seg sjølv, er det likevel på den måten banken kan kompensere for inntekter som fell bort når kundemarginen vert redusert. Styret er nøgd med marknadsutviklinga i Samla voks utlåna med 12 % og innskota med 6,7 %. Utlånsveksten fordelte seg med 140 millionar i personkundemarknaden og 56 millionar i næringslivssegmentet. INTERNE FORHOLD. Personalet, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. Ved utgangen av året hadde banken 13 tilsette som til saman utgjer om lag 12,2 årsverk. Sjukefråveret for dei tilsette var på 7,87 % (219 dagar) mot 4,41 % (115 dagar). Ei av dei tilsette har vore langtidssjukemeldt. Utan den langtidssjukemeldte er sjukefråveret på 3,17 %. Banken er knytt til ei ordning med årleg kontroll hos bedriftslege. Det er ikkje registrert skader eller ulykker av noko slag på arbeidsplassen i Totalt sett vurderer styret arbeidsmiljøet i banken til å vere godt. Dei tilsette har fri pensjon og gruppelivsforsikring. Banken har teikna «Avtalefesta førtidspensjon» (AFP) for sine tilsette gjeldande frå fylte 62 år og til dei når pensjonsalderen i Folketrygda (67 år). Det er i 2009 innført Seniorpolitikk som er eit viktig tiltak for at dei tilsette ønskjer å bli lenger i arbeid. System og rutinar for sikringsarbeid av ulike slag er haldne vedlike og testa. Dette held etter styret si vurdering ein god standard. Verksemda banken driv, ureinar i liten grad det ytre miljøet. Banken har eit aktivt forhold til likestilling mellom menn og kvinner både når det gjeld tilsette og tillitsvalde. Pr i dag er fordelinga slik: Funksjon Kvinner Menn Styret 60% 40% Tilsette 54% 46% Andre tillitsverv 40% 60% Arbeid i styret. Styret har hatt 11 ordinære og 6 ekstraordinære styremøte med strategiarbeid, vesentlege kredittsaker og oppfølging av banken si drift og økonomiske resultat. Møta skjer etter ein fast årsplan. Målet om å halde ein høg serviceprofil på alle Side 2 av 7

4 Styret si årsmelding nivå for gamle og nye kundar skal vere overordna. Nye produkt og tenester saman med endra krav frå kundane stiller større krav til våre tilsette framover. Banken skal styrkje sin posisjon som ein solid, lokal og sjølvstendig sparebank. Ørskog Sparebank driv bankverksemd på Sjøholt i Ørskog kommune. REKNESKAPEN FOR Resultatet etter skatt er på 15,9 millionar mot 8,05 millionar kroner i I 2008 var rekneskapen belasta med 8,5 millionar kroner i urealisert kursfall på renteberande verdipapir. Resultat før tap korrigert for endring på verdipapir, er på 21,1 millionar kroner som er likt med fjoråret. Dei ordinære kostnadene har auka med 1 million kroner (5,4 %), medan dei ordinære driftsinntektene er auka med 1,5 millionar. Gevinst/tap frå verdipapirmarknaden er då ikkje teke med. Rentenettoen har falle frå 2,08% av GFK i 2008 til 1,69 % i Rentenettoen viser ei positiv utvikling i 4. kvartal Banken har låge tap og misleghald på utlån. Lån som er misleghaldne, er reduserte frå 8,19 millionar i 2003 til rundt 0,25 million i Tapsutsette utlån har auka med 20 millionar til 28 millionar. Eigenkapitalrentabiliteten etter skatt vart 10,4 % mot 6,1 % i Styret si vurdering er at resultat for 2009 er tilfredsstillande. Det er forventa høgare rentemargin og noko auka utlånstap som følgje av konjunkturnedgang. Samla sett er innteninga og utviklinga til banken i tråd med dei strategiske målsettingane som styret vedtok i strategiplanen. som er 1,3 millionar lågare enn i fjor. Rentenettoen utgjer 1,69 % mot 2,08 % av GFK i Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester utgjer 6,7 millionar mot 6,18 millionar i Rekneskapen vart i 2008 belasta med eit urealisert verditap på verdipapirportefølgja. Pr var det urealiserte tapet 8,5 millionar kroner. I 2009 er 3,5 millionar av dette tapet tilbakeført. Betre utsikter i verdsøkonomien påverkar verdipapirportefølgja positivt. Dei ordinære driftskostnadene utgjer samla 20,17 millionar mot 18,25 millionar i Dette er ein auke på 1,4 million (7,9 %) i forhold til i fjor. Driftskostnadene målt i % av GFK, viser ein nedgang frå 1,17 % til 1,10 % i Løns- og administrasjonskostnadene utgjer 0,76 % mot 0,81 % i Kostnadseffektiviteten, målt ved kostnader i % av inntekter (korrigert for kursutvikling på verdipapir), vart 49 % mot 47 % i Banken sitt driftsresultat før tap blei i år 24,3 millionar (1,32 % av GFK) mot 12,3 millionar (0,79 % av GFK) i Tap på utlån er ført i rekneskapen med 1,2 millionar mot 0,86 millionar i Banken sitt ordinære driftsresultat etter tap utgjer 23,13 millionar mot 11,4 millionar i Driftsresultatet utgjer 1,26 % av GFK mot 0,73 % av GFK i Resultatet etter skatt, 15,9 millionar, foreslår styret disponert slik: Gåver... kr Til sparebanken sitt fond. kr Resultatrekneskap. Renteinntektene utgjer 83 millionar tilsvarande 4,51 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK). Rentekostnadene utgjer 52 millionar tilsvarande 2,84 % av GFK. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjer 31 millionar Side 3 av 7

5 Styret si årsmelding Mill kr. driftsresultat 15,916,3 15,1 14,914,6 13,6 13,814,1 12,3 11,4 24,3 23, Res før tap Res før skatt Forvaltningskapital Innskot Utlån Banken sitt garantiansvar utgjer om lag 48,6 millionar mot 29 millionar Geografisk fordeling av utlån (dei 3 største kommunane): Balansen. Forvaltningskapital. Banken sin forvaltningskapital utgjer 1,96 milliardar pr og har auka med 203 millionar (11,6 %). Innskot. Banken sine innskot er 1,22 milliardar pr , ein auke på 77 millionar (6,7 %). Vi har i løpet av dei siste to åra med finanskrise fått mange nye innskotskundar som har søkt til ein solid og trygg sparebank. Utlån. Utlåna til banken er 1,66 milliardar pr Dette utgjorde ein auke på 178 millionar (12 %). Auken i utlån var fallande i løpet av siste halvår % av utlåna kjem frå Ørskog kommune medan 70 % er utanfor kommunen. Likviditet. Sterk utlånsauke dei siste åra har ført til at banken er avhengig av å skaffe framandkapitalfinansiering. Innskot i prosent av utlån utgjer ved slutten av året 74 % mot 78 % i Eigenkapital Ø rskog Ålesund Skodje Etter tillegg av driftsoverskotet frå år 2009 på 15,9 millionar, er banken sin ansvarlege eigenkapital komen opp i 160 millionar, ein auke på 11 % frå I prosent av forvaltningskapitalen utgjer eigenkapitalen 8,3%, likt med fjoråret. Etter særskilte forskrifter for risikovekta eigenkapital utgjer banken sin eigenkapital no 15,81 % mot 16,79 % i Lovmessig minstekrav er 8 % Side 4 av 7

6 Styret si årsmelding Kontantstraum. Samla kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar i banken var på 16,5 millionar. Driftsresultatet for banken var på 15,9 millionar. Differansen skuldast i hovudsak ordinære avskrivingar og urealiserte verditap/gevinst på renteberande verdipapir. FINANSIELL RISIKO. Banken er disponert for finansiell risiko knytt til kreditt, likviditet, rente og kurs. a) Kredittrisiko. Kredittrisikoen er knytt til lån og plasseringar i obligasjonar. Obligasjonane består av industriog finansobligasjonar med moderat til låg kredittrisiko og stats- og kommunegaranterte papir med svært låg kredittrisiko. Banken sine utlån vil stadig innebere ein viss risiko. Banken sine lån og garantiar til næringslivet utgjer berre 16 % av samla utlån på brutto millionar. Størsteparten av låneportefølja er sikra med formell pantesikkerheit. Likevel vil det vere ein viss risiko knytt til arbeidsløyse, skilsmisse, konkurs og dårleg vilje til å gjere opp for seg. Internasjonal finanskrise og konjunkturnedgang vil føre til auka kredittrisiko. Risikoeksponeringa blir styrt gjennom banken sitt løyvingsreglement og retningsliner for handsaming av lånesøknadar, samt kontinuerleg overvaking av misleghald med kvartalsvise rapportar til styret. For å møte ein større risiko i ein auka konkurranse, har styret vedtatt å risikoklassifisere lån over kr samt alle næringslivsengasjement med innvilga kreditt, med administrativ oppfølging og rapport til styret fire gongar årleg. Misleghaldne engasjement har falle frå 8,19 millionar pr til 0,3 millionar pr Tapsutsette lån har auka frå 8 millionar i 2008 til 28 millionar i Dette skuldast auka risiko for konkurs blant bedriftsengasjementa, spesielt innanfor bygg- og anlegg. Styret si totalvurdering er at banken har moderat risiko for tap på utlån, og meiner at førte nedskrivingar til tap er tilstrekkelege. For å ta høgde for framtidige renteoppgangar, må lånekundane kunne handtere gjeld med ei rente som ligg 3-4% høgare enn dagens nivå. Vurdering av verdien på utlåna er gjennomførte etter forskriftene til Kredittilsynet. b) Likviditetsrisiko. Banken si utlånsportefølje har ei relativt lang restløpetid, medan innskot frå kundar kan takast ut utan oppseiing. Dette tilhøvet inneber ein likviditetsrisiko. Den internasjonale finansuroa i 2008 og deler av 2009 har påverka banken sin råvarepris som følgje av ei høg pengemarknadsrente i store delar av Ei svært høg pengemarknadsrente, auka kredittspreader (premie på kredittrisiko) og manglande tilgang på obligasjonslån med lang løpetid i kapitalmarknaden, har skapt store utfordringar for finansinstitusjonane internasjonalt og nasjonalt. Noregs Bank og myndigheitene sette i verk ei rekkje tiltak for å betre situasjonen i kapitalmarknaden. Det vart blant anna lagt ut F-lån med lang løpetid, og som er spesielt retta mot mindre sparebankar. Ørskog Sparebank deltok også i denne pakken, og tok opp F-lån med lang løpetid. På slutten av 2009 var situasjonen betre, og vi kunne oppnå tilnærma normale vilkår i kapitalmarknaden. Utlånsauken i tida framover vil i stor grad bli finansiert ved innskotsauke, eventuelt med avlastning mot bustadkredittselskapet Terra Boligkreditt ASA. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å vere under kontroll ut frå gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følgjer likevel utviklinga av likviditeten nøye. c) Renterisiko. Renterisikoen knyter seg til utlån, innlån og obligasjonsformue, i den forstand at endringar i renta verkar inn på verdien av banken sine eigendelar og gjeld. Banken har ikkje inngått avtalar om fastrente på utlån eller innskot som medfører nokon vesentleg renterisiko. Renterisikoen knytt til obligasjonsformue vurderer ein også som svært liten. Side 5 av 7

7 Styret si årsmelding d) Kursrisiko. Behaldninga av obligasjonar består av finansobligasjonar og plasseringar i obligasjonar utstedt av kommunar/fylkeskommunar. Heile behaldninga er klassifisert som øvrige omløpsobligasjonar. Kursrisiko er knytt til banken si verdipapirportefølje. Investeringane er regulerte av styret sin instruks for handel med verdipapir. Styret har i sin instruks lagt vekt på at investeringane skal ha langsiktig perspektiv og ha ein forsiktig til moderat risiko. e) Driftsrisiko. Driftsrisikoen er knytt til banken sin organisasjon og evna organisasjonen har til å drifte dei ulike tenestene på rett måte, samt å sikre drifta tilfredsstillande. Behovet for god organisering, kompetente tilsette, gode data- og kontrollsystem, samt gode og trygge samarbeidspartnarar er svært avgjerande for driftsrisikoen til banken. Styret vurderer driftssikkerheita til banken til å vere rimeleg god. I samband med Åknesrenna er det laga til ein katastrofe- og beredskapsplan og «Gamlebanken» på Steinholt er beredskapslokale til banken. I 2009 vart planane testa, og vi flytta bankverksemda til «Gamlebanken» for ein periode. f) System og rutinar for God verksemdsstyring (corporate governance) i Ørskog Sparebank. Ørskog Sparebank har i heile si historie forsøkt å etterleve strenge etiske prinsipp. For å utvikle eit godt tillitsforhold mellom banken og dei viktigaste interessegruppene, er det nødvendig med gode styringssystem. Banken har tatt i bruk eit rammeverk for god verksemdsstyring som består av eitt verkty for risikoanalyse og eitt sett malar for handlingsreglar med målsetjingar. Dette rammeverket skal dekke dei krav som er regulert gjennom dei nye kapitaldekningsreglane BASEL II, gjeldande frå Basert på ei total risikoanalyse av banken si verksemd, har styret i banken vedtatt handlingsreglar (policydokument - retningsliner) med økonomiske målsetjingar. Dette er sentrale styringsverkty for banken si leiing og er integrerte med internkontrollfunksjonen i banken. STYRET SI VURDERING AV REKNESKAPEN. På bakgrunn av banken sitt resultat og sin soliditet, akseptable finansielle risiki og gode marknadsrelasjonar, finn styret at banken er godt rusta til ei positiv framtidig utvikling. Årsrekneskapen er framlagt med vilkår om fortsatt drift. Det vert stadfesta at vilkåret om fortsatt drift er til stades. Styret meiner at årsmeldinga gir eit rett oversyn over Ørskog Sparebank sine eigedelar og gjeld, finansiell stilling og resultat. Utsiktene framover. Tross finansuro og konjunkturnedgang, vil den største utfordringa i tida framover bli å tilpasse banken til ein endå lågare rentemargin og dei skjerpa regelkrava frå EU og myndigheitene. Reglane som kjem, er ikkje gunstige for små sparebankar, og vil verke konkurransevridande på sikt. Dei nye kapitaldekningsreglane (BASEL II) trådde i kraft frå for Ørskog Sparebank og stiller auka krav til ressursar og kompetanse i den einskilde bank. Ørskog Sparebank har i samarbeid med andre Terra bankar i Midt Noreg etablert eit felles driftsselskap som skal handtere dei nye lovkrava. Ein god allianse gjennom Terra Gruppen, kostnadskontroll og gode rutinar innan likviditetsområde og kredittområde er avgjerande for at Ørskog Sparebank skal kunne styre si eiga framtid. I tillegg til konkurransedyktige produkt og motiverte medarbeidarar, har banken stor lojalitet i marknaden. Styret er difor trygg på at Ørskog Sparebank står godt rusta til å møte konkurransen og dei store utfordringane innan finanssektoren. Side 6 av 7

8

9 Ørskog Sparebank RESULTATREKNESKAP (Beløp i kr.) Note Renteinntekter og liknande inntekter Renter og liknande inntekter Renter av utlån til kundar Renter på sertifikater, obligasjonar og andre rentebærande verdipapir Andre renteinntekter og lignende inntekter 5 Sum renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnadar og liknande kostnadar Renter på gjeld til kredittinstitusjonar Renter på innskudd til kundar Renter på utstedte verdipapir Andre rentekostnadar Sum rentekostnadar og liknende kostnadar Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning Inntekt av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktenester Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktenester Provisjonskostnadar og kostnadar ved banktenester Andre gebyr og provisjonskostnadar Sum provisjoskostnadar og kostnadar ved banktenester Nto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir Nto gevinst/-tap på sertifikat, obligasjon og andre verdipapir Nto gevinst/-tap aksjer og andre verdpapir med variabel avkastning Nto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnadar Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnadar Administrasjonskostnadar Sum lønn og generelle administrasjonskostnadar Avskr. mv. av varige driftsmidlar/ immatr.eiend. Ordinære avskrivningar Sum avskrivning av varige driftsmidlar Andre driftskostnadar Driftskostnadar faste eigedomar Andre driftskostnadar Sum andre driftskostnadar Resultat før tap Tap på utlån, garantiar mv. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantiar mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Endring utsatt skatt Sum skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Disponering av overskot Overført til gåver Overført til Sparebankens fond Overført til gåvefond Disponert i alt

10 BALANSE (Beløp i kr.) EIGNELUTAR Note Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utan avtalt løpetid eller oppseiingsfrist Med avtalt løpetid eller oppseiingsfrist Sum netto utlån og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån og fordringar på kundar 2 Kassekredittar Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringar på kundar Individuelle nedskrivingar Gruppevise nedskrivingar Sum nedskrivingar Sum netto utlån og fordringar på kundar Sertifik., obligasj. og andre renteberande verdip. 3 Utstedt av det offentlige Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sertifikat og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjar,andelar og andre verdipapair med variabel avkastning 4 Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Sum aksjar,andelar og andre verdipapair med variabel avkastning Immaterielle eiendelar Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendelar Varige driftsmidlar 5 Maskinar, inventar og transportmidlar Bygningar og andre faste eigedomar Sum varige driftsmidlar Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskotsbetalingar og ikkje påløpte kostadar Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskottsbetalte ikkje påløpte kostnadar Sum forskotsbetalingar og ikkje påløpte kostnadar Sum eignelutar

11

12 Ørskog Sparebank Noter 2009 Note 1 Generelle rekneskapsprinsipp. Generelt Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med lover, forskrifter for sparebankar og god rekneskapsskikk. I dei tilfella der det er føreteke reklassifiseringar så er samanlikningstal for tidlegare år også omarbeidde og gjort samanliknbare. Alle beløp i resultatrekneskap, balanse og notar er i heile 1000 kroner dersom ikkje anna er oppgjeve. Periodiseringar Renter provisjonar og gebyr Renter og provisjonar vert tekne inn i rekneskapen etter kvart som dei blir opptent som inntekt eller kjem på som kostnad. Etableringsgebyr blir periodisert i den grad dei overstig kostnaden med etablering av det enkelte lån. Inntekter og kostnader Forskotsbetalte inntekter og påløpne ikkje betalte kostnader vert periodisert og førte som gjeld i balansen. Opptente ikkje betalte inntekter vert tekne til inntekt og ført som fordring i balansen. Aksjeutbytte vert inntektsført etter kvart som det vert motteke. Ved utrekning av gevinst ved sal av finansielle eignelutar blir kostpris fastsett av gjennomsnittleg kostpris på behaldninga av vedkomande verdipapir. Verdipapir Obligasjonar og sertifikat Banken sine obligasjonar er ordinær bankportefølje der hensikta er å dekkje likviditetskravet, og derfor klassifisert som øvrige omløpsobligasjonar. Handel for å realisere kortsiktige gevinstar på kurssvingingar er uvesentleg. Obligasjonane blir verdsett til den lågaste verdi av kjøpspris og marknadsverdi. Viss bokført verdi er høgre enn marknadsverdi blir porteføljen nedskriven og kursskilnaden ført mot kursreguleringskonto. Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Aksjar, andelar og grunnfondsbevis som inngår i handelsportefølje er klassifisert som omløpsmidlar og vurdert til børskurs på oppgjersdagen. Aksjeinvesteringar av langsiktig og/eller strategisk karakter er klassifisert som anleggsmidlar, og vurdert til kostpris. Ved verdifall på aksjeinvesteringar av langsiktig/strategisk karakter, foretas nedskriving til verkelig verdi. Varige driftsmidlar Faste eigedomar og varige driftsmidlar er bokført i balansen til kostpris med frådrag av akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivingar. Avskrivingsgrunnlaget er opphavleg kostpris med tillegg av kostpris for seinare utbetringar og påkostingar. Avskrivingane vert fordelt lineært over driftsmidlane si økonomiske levetid, og blir bokført som ordinær driftskostnad. Utlån og garantiar Banken sine utlån vert vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventa kontantstrømmar. Det alt vesentligaste av bankens utlån er basert på avtaler om flytende rente. For disse utlåna vurderast verkelig verdi å tilsvare balanseført verdi. Bankens utlån til fastrente er sikra med rentebytteavtaler (renteswapavtalar) og vil tilsvare balanseført verdi. Nedskriving for tap vert utført nå det føreligg

13 Ørskog Sparebank Noter 2009 objektive indikasjonar for at utlån eller ein gruppe av utlån har verdifall som følgje av svekka kredittverdigheit. Nedskrivinga (amortisert kost) vert berekna som forskjellen mellom balanseført verdi og noverdien av estimerte framtidige kontantstrømmar (inkl. sikkerheit) neddiskontert med opphavlig effektiv rente på lånet. Utlån som ikkje har vore gjenstand for individuelle vurderingar for verdifall, vurderast samla i grupper. Berekninga av nedskrivingsbehov vert utført på kundegrupper med tilnærma lik risiko- og verdieigenskapar og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene. Alle engasjement blir risikoklassifisert. Risikoutsette engasjement blir gjennomgått kvartalsvis for å vurdere behov for nedskriving. Alle misleghaldne engasjement og andre tapsutsette engasjement blir vurdert særskilt med omsyn til nedskriving. Misleghaldne og tapsutsette engasjement Samla engasjement til ein kunde vert rekna som misleghaldne og vert teke med i banken sine oversikter over misleghaldne engasjement når forfalne avdrag eller renter ikkje er betalt 90 dagar etter forfall eller rammekredittar er overtrekte i 90 dagar eller meir. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der kunden sin økonomiske situasjon gjer det sannsynleg at tap vil materialisere seg på et seinare tidspunkt, vert klassifisert som tapsutsette. Inntektsføring/tilbakeføring renter på tapsutsette utlån Renter, provisjonar og gebyr på misleghaldne engasjement vert teke til inntekt etter kvart som dei blir betalte. Ikkje betalte renter, provisjonar og gebyr for inneverande år blir teke til inntekt berre dersom dei blir vurdert som sikre. Tidlegare tapsutsette engasjement blir friskmelde når gjeldande betalingsplan er fylgd, og engasjementet ikkje lenger er tapsutsett. Forventningar om at kunden framover vil følgje den avtalte betalingsplan er avgjerande for friskmeldinga. Når tidlegare tapsavsetning blir tilbakeført, blir også tidlegare ikkje inntektsførte renter registrert som renteinntekter. Overtekne eignelutar Som ledd i behandlingane av misleghaldne lån og garantiar, overtek banken i ein del tilfelle eignelutar som har vore stilt som trygd for engasjementet. Ved overtakinga vert eignelutane vurdert til pårekna realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinstar ved avhending eller revurdering av verdi på slike eignelutar vert ført som tap/reduksjon i tap på utlån. Sikringsforretninger Banken har inngått renteswapavtalar for å redusere banken si eksponering overfor svingingar i rente/avkastning på poster innanfor balansen. For at ein slik avtale skal kunne definerast som sikringsforretning, vert det kravd at forventa verdiutvikling på sikringsforretning må ha nær samanheng med den balansepost som vert sikra. Resultatet av sikringsforretningane blir bokførte parallelt med den posten som er sikra. Det kjem såleis ikkje fram isolerte gevinstar eller tap på desse. Skattar Utsett skatt og utsett skattefordel vert utrekna på grunnlag av mellombelse rekneskapsmessige og skattemessige skilnader ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukane og skattereduserande skilnader vert vurdert mot kvarandre innanfor same tidsintervall. Dette inneber at skattereduserande mellombelse skilnader som venteleg skal reverserast langt fram i tid, ikkje kan liknast ut mot skatteaukane skilnader som er forventa å reversere før. Den del av utsett skattefordel som overstig utsett skattegjeld, skal balanseførast når det er sannsynleg at sparebanken vil kunne nyttiggjere seg den utsette skattefordelen i framtida gjennom frådrag i

14 Ørskog Sparebank Noter 2009 skattepliktig inntekt. Den utsette skattefordel vert balanseført etter dei generelle vurderingsregler for eignelutar. Skatt vert kostnadsført når den har påløpt, det vil seie at skattekostnaden er knytt til det rekneskapsmessige resultatet før skatt. Skattekostnaden omfattar betalbar skatt og endring i utsett skatt. Betalbar skatt på formue er klassifisert som "Annen kortsiktig gjeld", og resultatført som ein driftskostnad i samsvar med NRS. Pensjonsforpliktelsar og pensjonkostnader Sparebanken har kollektiv tenestepensjonsordning for dei tilsette. Ordninga er dekt i livsforsikringsselskapet Vital. Skyldnaden pr omfattar 13 tilsette og 5 pensjonistar. Den avtalefesta pensjon (AFP) vert ytt frå 62 til 67 år. Dette er ei tariffesta ordning for førtidspensjon. I perioden 62 til 64 år er sparebanken sin eigendel 60% av pensjonen, mens staten dekker 40%. I samsvar med NRS for pensjonskostnader vert pensjonskyldnaden utrekna til noverdien av dei framtidige pensjonsytingar som er opptent på balansedagen. Den balanseførte påløpne skyldnaden, som er utrekna av aktuar, er estimert. Oppteninga for den enkelte sine pensjonsrettar er utrekna frå tilsetjingstidspunktet og fram til pensjonsalder. Ved verdsetjing av pensjonsmidlar vert det nytta estimert verdi ved rekneskapsavslutninga. Denne estimerte verdien vert korrigert kvart år i samsvar med oppgåve frå livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlane sin flytteverdi. Pensjonsmidlane blir rekna som ei investering, der avkastninga på investerte midlar reduserer pensjonskostnadene. Verknaden av estimatavvik og planendringar vert amortisert over forventa attverande oppteningstid i den grad det overstig 10% av den største av pensjonsskyldnadene og pensjonsmidlane. Aktuarmessige uttrekningar vert gjort kvart år av livsforsikringsselskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeida med utgangspunkt i brutto kontantstrømmar frå operasjonelle, investerings- og finansieringsaktivitetar. Kontantstrømmar frå operasjonelle aktivitetar er definert som løpande renter knytt til utlånsog innskottsverksemda mot kundar, netto utlåns- og innskottsverksemda, samt utbetalingar frå omkostningar til den ordinære bankverksemda. Investeringsaktivitetar er definert som kontantstrømmar frå verdipapirtransaksjonar utanom handelsporteføljen, samt investeringar i driftsmidlar og eigedomar. Kontantstrømmar frå øvrige verdipapirtransaksjonar, opptak og nedbetaling av lån og obligasjonsgjeld er definert som finansieringsaktivitetar.

15 Ørskog Sparebank Noter 2009 NOTE 2 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR/MISLIGHALD/TAPSUTSEETTE ENGASJEMENT ( beløp i kr. ) TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Periodens endring i individuelle nedskrivingar Periodens endring i nedskrivningar på grupper av utlån Konstaterte tap i perioden med tidlegare individuell nedskrivning Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuell nedskrivning Inngang på tidlegare konstaterte nedskrivningar Tap på utlån og garantiar m.v INDIVIDUELLE NEDSKRIVINGAR PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Individuell nedskriving på utlån Konstaterte tap i perioden på utlån med tidlegare individuell nedskriving Auke av individuelle nedskrivingar Nye individuelle nedskrivingar Tilbakeføring av individuelle nedskrivningar (friskmeldingar) Individuell nedskriving på utlån ved utgangen av perioden GRUPPEVISE NEDSKRIVINGAR PÅ UTLÅN Nedskrivning på grupper av utlån Auke av gruppevise nedskrtivningar i perioden Tilbakeføring av gruppevise nedskrivningar Nedskrivning på grupper av utlån ved utgang av perioden MISLEGHALDNE LÅN Samla engasjement til ein kunde vert rekna som mislegheldt og vert teke med i banken sine oversikter over misleghaldne engasjement når forfalne avdrag eller renter ikkje er betalt 90 dagar etter forfall eller rammekredittar er overtrekte i 90 dagar eller meir. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der kunden sin økonomiske situasjon gjer det sannsynleg at tap vil materialisere seg på et seinare tidspunkt, vert klassifisert som tapsutsette Misleghaldne lån Tapsutsette lån Forfalte utlån og overtrekk på kreditter og innskudd utan nedskrivningar Tabellen viser forfalne beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskott fordelt på antal dagar etter forfall som ikkje skyldast forsinkingar i betalingsformidlingen. Forfalne utlån og overtrekk på kreditt/innskott blir løpande overvaka. Engasjement kvar det identifiserast ein sannsynlig svekking i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskriving. Slik vurdering blir også gjort for engasjement som er inkludert i tabellen utan at svekking i kundens betalingsevne er identifisert. Forfalne lån og kredittar kvar det er tatt nedskriving, er ikkje inkludert i tabellen. Forfalne/overtrukket engasjement (1.000,-) antal dagar Forfalne engasjement inntil 30 dagar Forfalne engasjement dagar Forfalne engasjement dagar Forfalne engasjement dagar 0 79 Forfalne engasjement over 361 og oppover Brutto forfalne engasjement Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap (alle tall i tusen) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Nullstilte lån, ikkje inntektsførte renter er av uvesentleg omfang. Det er gjort nærare greie for kriteria under rekneskapsprinsipp.

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba imebanken ungdomsbanken fjellbanken skobanken f nken gründerbanken fjordbanken sparebanken bygg n seniorbanken bygdebanken Sutalausbanken heimeb gdomsbanken fjellbanken skobanken familiebanken ust fjordbanken

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer