Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner"

Transkript

1 Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Søknaden skal fremjast for namsmannen der søkjaren bur. For å få søknaden registrert hos namsmannen er det nok å fylle ut første sida av skjemaet. Resten av søknaden fyller søkjaren ut etter evne, om nødvendig med hjelp frå namsmannen. I. Personalia Søkjer om gjeldsordning åleine Søkjer saman med ektefelle/sambuar Etternamn, fornamn Adresse Fødselsnr. (11 siffer) Tlf. privat Tlf. arbeid /yrke (sjå s. 5) Utdanning (sjå s. 5) Inntektskjelder Lønnsinntekt/sjukepengar Dagpengar/kurspengar Næringsinntekt Alders-/uførepensjon Overgangsstønad Attføringsstønad Anna Ugift Gift Sambuar Reg. partnar Separert Skild Enkje/enkjemann Eventuelle endringar i sivilstand etter 1. nov. i fjor Opplysningar om ektefelle/sambuar Etternamn, fornamn Adresse Fødselsnr. (11 siffer) Tlf. privat Tlf. arbeid /yrke (sjå s. 5) Utdanning (sjå s. 5) Inntektskjelder Lønnsinntekt/sjukepengar Dagpengar/kurspengar Næringsinntekt Alders-/uførepensjon Overgangsstønad Attføringsstønad Anna II. Andre opplysningar 1. Er du for tida under konkursbehandling etter konkurslova? Ja Nei 2. Har du tidlegare fått frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningslova? Ja Nei 3. Har du tidlegare søkt om gjeldsordning etter gjeldsordningslova? Ja Nei 4. Stammar noko av gjelda di frå straffbare forhold (bot, oppreising eller erstatning)? Ja Nei 5. Har du dei siste to åra overført aktiva (innbu, eigedom, kontantar e.l.) til ein verdi av over 5000 kroner til andre? Viss ja, spesifiser (til kven, verdi osv.). Ja Nei 6. Har du sjølv prøvd å komme til ei ordning med kreditorane dine? Gi nærmare opplysningar om korleis dette er forsøkt, eventuelt kvifor det ikkje er forsøkt, på side 8 i dette skjemaet eller på eige ark. Ja Nei 7. Kor mange heimebuande barn forsørgjer du? 8. Kor mange av dei er over 18 år? Underskrift Underskrivaren ber om at sak etter gjeldsordningslova blir registrert hos namsmannen, og gir samtidig namsmaktene fullmakt til å innhente opplysningar etter 2-1 i same lova utan hinder av teieplikt. Ektefellen/sambuaren skriv under her berre dersom dei to søkjer om gjeldsordning saman. Sjølv om ein søkjer om gjeldsordning åleine, skal eventuell ektefelle/sambuar vere kjend med at det blir søkt. Det skal òg opplysast om dei økonomiske forholda til ektefellen/sambuaren. Når desse opplysningane er gitt, skriv ektefellen/sambuaren under på siste sida i søknadsskjemaet. Underskrift av skyldnaren Dato Underskrift av ektefellen/sambuaren Dato Før søknaden kan oversendast namsretten, skal ein fylle ut side 2 8 med eventuelle tillegg. Namsmannen skal gi den hjelpa som er nødvendig til det. 1

2 Opplysningar om årlege inntekter Det skal leggjast ved kopi av sjølvmelding og likningsattest for dei tre siste inntektsåra. Legg òg ved dokumentasjon på inntekta dei tre siste månadene (i form av lønnsslippar, utbetalingstilvisingar eller liknande). Dersom du er gift eller lever i sambuarforhold, skal den nemnde dokumentasjonen leggjast ved også for ektefelle/sambuar. Sjølv om ein søkjer om gjeldsordning åleine, skal inntekts- og formuesforholda til ektefellen/sambuaren førast opp og dokumenterast. III. Inntekter (gi opp dei forventa inntektene for inneverande år) 1. Forventa inntekt av Arbeidsgivar/utbetalar arbeid i år, før skatt (inkl. sjukepengar og arbeidsløysetrygd) 1. a. Av dette er sjømannsinntekt for deg for ektefelle/sambuar 2. Skattepliktige trygder og stønader (alders-/uførepensjon, trygder o.a.) 3. Ektefellebidrag som ein får 4. Naturalia i arbeid a. Rentefordel c. Firmabil, listepris som ny b. Andre naturalia d. Reiseavstand heim arbeidsstad 5. Forventa overskot av næring og sjukepengar i næring i år, før skatt 6. a. Personinntekt i primærnæring (jordbruk, fiske o.a.) b. Personinntekt i anna næring 7. Overskot av kost-/bilgodtgjersler 8. Renter av bankinnskot, obligasjonar, uteståande krav o.a. 9. Aksjeutbyte 10. Avkasting på kapitalforsikring (livsforsikring) 11. Gevinst ved sal av aksjar/obligasjonar 12. Utleigeinntekter 13. Anna skattefri inntekt (barnetrygd, sosialhjelp og liknande) 14. Inntektene til barna (før over frå pkt. IV nedanfor) 15. Sum inntekter før skatt IV. Inntektene og formuen til barna (her skal du berre føre opp inntektene/formuen til barn som du forsørgjer. Eventuelle barnebidrag du sjølv betaler, skal ikkje førast her, men som utgifter under pkt. VII. 1) Namn på barnet (Gi opp adresse dersom barnet ikkje bur heime. Gi òg opp om det er særkullsbarn, og i tilfelle kven sitt barn det er) Fødselsnr. (11 siffer) Bidrag eller pensjon Inntekta til barnet Nettoformuen til barnet Summer inntektene/formuen til alle barna her Før over sluttsummane til: Pkt. III. 14 Pkt. III. 14 2

3 Opplysningar om årlege utgifter V. Bustadutgifter 1. Husleige 2. Fellesutgifter (til bustadsameige eller liknande) 3. Kommunale avgifter 4. Utgifter til å betene bustadgjeld (sum pkt. 17 på dei gjeldsskjemaa som vedkjem bustadgjeld) 5. Andre utgifter i samband med bustad (vedlikehald, brannforsikring på bustaden og liknande) 6. Samla utgifter til noverande bustad VI. Andre betalingsplikter 1. Utgifter til gjeldsbetening som ikkje er knytte til bustad (sum gjeldsskjema pkt. 17) VII. Faste bidragsplikter 1. Faste bidrag til barn/ektefelle (før opp samla faste bidrag) For at søknaden skal kunne vurderast korrekt, må det opplysast om alle forhold som kan verke inn på den framtidige skatten. Dei ulike utgiftspostane nedanfor skal dekkjast av livsopphaldsbeløpet. Det ein skal gi opp her, svarer til enkelte postar i punkt 3.2, 3.3 og 3.5 i sjølvmeldinga. VIII. Utgifter som kan gi rett til skattefrådrag 1. Meirutgifter til kost og losji ved tenestereiser/arbeidsopphald utanfor heimen 2. a. Reiseutgifter til og frå arbeid (gi opp reisemåte, ikkje bruk av eigen bil) b. Oppgi km per år ved bruk av eigen bil til og frå arbeid 3. Fagforeiningskontingent 4. Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold eller eiga pensjonsforsikring 5. Andre utgifter i samband med arbeid (kontorutgifter, uniform o.a.) 6. Premie betalt som næringsdrivande til eiga tilleggstrygd for sjukepengar frå folketrygda 7. Utgifter til pass og stell av barn 8. Utgifter som kan gi rett til særfrådrag (må spesifiserast) 9. Andre utgifter/frådrag (må spesifiserast) Ved vurdering av om søkjaren er varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser skal det takast omsyn til at skyldnaren har rett til å behalde av inntekta si eit beløp for å dekkje nødvendige utgifter til livsopphald (m.a. forsørging), dvs. alle utgifter utanom buutgifter og betalingsplikter. I forslaget til gjeldsordning skal det foreslåast eit beløp til livsopphald. For vaksne skal dette utreknast ved at ein tek utgangspunkt i 85 % av minstepensjon og eventuelt tilpassar beløpet etter det den enkelte treng. (Nokre av utgiftspostane ovanfor i pkt. VIII, t.d. nødvendige utgifter til barnepass og større sjukdomsutgifter, kan verke inn på livsopphaldsbeløpet.) Livsopphald for barn skal fastsetjast individuelt, basert på faktiske utgifter, avhengig av barnets alder og behov. Det må derfor opplysast om utgifter til forsørging av barn som du har den daglege omsorga for i pkt. IX. 1. I pkt. IX. 2 bør det opplysast om andre nødvendige utgifter som du meiner kan ha betydning for livsopphaldsbeløpet (t.d. utgifter i samband med utøving av samværsrett eller utgifter til straum/brensel som er større enn det som er vanleg). IX. Andre utgifter som kan verke inn på livsopphaldsbeløpet 1. Utgifter til barn som du forsørgjer: utgifter til mat, klede, fritidsaktivitetar og liknande (Bidrag du betaler, og utgifter til pass og stell av barn, skal ikkje førast her.) 2. Særskilde utgifter: 3

4 Opplysningar om eigedom og formue X. Opplysningar om bustad (leiger du bustad, fyller du berre ut pkt. 4, 5, 6 og 9) Eigen 1. Pårekna salsverdi for bustaden (legg om mogleg ved takst) 2. Likningsverdi for bustaden 3. Eigarforhold (sjølveigar, partseigar og liknande) 4. Storleik i m 2 (buareal) 5. Type (husvære, rekkjehus eller liknande) 6. Rom i alt (utanom kjøkken/bad) 7. Gards-, bruks-, seksjons-, festenr. 8. Kommune 9. Adresse 10. Dersom du har partshusvære i burettslag eller bustadaksjeselskap, gi opp din part i kroner av: a. Inntekt b. Utgifter c. Formue d. Gjeld 11. Namn/adresse på laget/selskapet Legg ved siste års rekneskap for laget/selskapet dersom du har slikt partshusvære. XI. Opplysningar om bil (eller anna køyretøy) 1. Pårekna salsverdi Eigen 2. Merke 3. Årsmodell 4. Reg.nr. 5. Km.stand 6. Pårekna køyrelengd i år 7. Er du avhengig av bil pga. funksjonshemming, arbeidsforhold eller liknande? Spesifiser grunnen nærmare. XII. Opplysningar om næringsformue 1. Eigedelar (inventar, maskiner, driftslausøyre, varelager o.a.). Spesifiser, ev. på eige ark. 2. Annan næringsformue (aksjar, kapital o.a.). Spesifiser, ev. på eige ark. 3. Sum Eiga XIII. Anna formue / annan eigedom 1. Verdi av fast eigedom utanom eigen bustad (hytte/hyttepartar, tomt eller liknande) 2. Samla verdi av lausøyre med verdi over 3000 kr (båt, innbu, kunst, mynt-/frimerkesamling eller liknande) 3. Kontantar 4. Verdi av aksjar/obligasjonar; tal og selskap 5. Gjenkjøpsverdi av livsforsikring 6. Bankinnskot (legg ved kontoutskrift; buspareordning skal ikkje førast her, men under pkt. 7) 7. Bustadsparing for ungdom (årleg sparebeløp ) 8. Aksjesparing med skattefrådrag (årleg sparebeløp ) 9. Pengar du har til gode hos andre 10. Verdi av annan formue 11. Sum 4

5 Resultat og balanse XIV. Resultat 1. Inntekt før skatt (før over frå pkt. III. 15) 2. Utrekna skatt 3. = Disponibel inntekt 4. Bustadutgifter (før over frå pkt. V. 6) 5. Utgifter til å betene andre betalingsplikter (før over frå pkt. VI. 1) 6. Utgifter til å betene faste bidragsplikter (før over frå pkt. VII. 1) 7. = Resultat Eige XV. Netto formue/gjeld 1. Bustadgjeld (gjeld med pant i eigen bustad) 2. + Skatte-/avgiftsgjeld 3. + Bidragsgjeld 4. + Straffegjeld (bot, oppreising eller erstatning) 5. + Næringsgjeld 6. + Forbruksgjeld 7. + Anna gjeld 8. = Total gjeld (summen av alle gjeldspostar) 9. Sum formue (sum av pkt. X. 1, XI. 1, XII. 3 og XIII. 11) 10. = Netto formue/gjeld XVI. Utdanning og arbeidserfaring Eiga utdanning utover grunnskule utdanning utover grunnskule Før opp arbeidssituasjon og -erfaring her Noverande stilling Ved studium/omskolering, gi opp framtidig grad/yrke Her skal du opplyse om eiga tidlegare arbeidserfaring Her skal det opplysast om tidlegare arbeidserfaring for ektefelle/sambuar Ved arbeidsløyse: Gjer kort greie for korleis du vurderer utsiktene for å komme i arbeid igjen. 5

6 Opplysningar om gjeldsforhold (gjeldsskjema) Skjema nr. Type gjeld (kryss av for kva slag gjeld det dreier seg om) Bustadgjeld (gjeld med pant i eigen bustad) Skatte-/avgiftsgjeld Bidragsgjeld Straffegjeld (bot, oppreising, erstatning) Næringsgjeld Forbruksgjeld Anna gjeld, beskriv kort Ved skatte-/avgiftsgjeld: kryss av for om gjelda går fram av eiga oppgåve er skjønnsfastsett Långivar/kreditors namn/firma Tlf. Adresse Opplysningar om gjeldsposten 1. Lånenummer 2. Når blei gjelda stifta? 3. Eventuell forfallsdato 4. Rentesats i prosent 5. Terminar per år 6. Opphavleg løpetid 7. Attverande løpetid 8. Sikkerheit for gjelda (gi opp namn og adresse på kausjonisten dersom det er stilt kausjon) a. Pant og prioritet b. Salspant c. Garanti d. Realkausjon (kva består pantet i?) e. Personalkausjon 9. Er du à jour med gjelda? (er gjelda betalt som avtalt/fastsett?) Ja Nei 10. Er det teke utlegg i lønn/eigedelar for misleghalden gjeld? Ja Nei (viss ja, spesifiser) 11. Er det avtalt noka nedbetalingsordning for gjelda? Ja Nei 12. Er gjelda forfallen til betaling i sin heilskap pga. misleghald? Ja Nei 13. Hefter du saman med andre for gjelda? Samskyldnar, namn/adr./tlf. 14. Kva er betalt i renter/kostnader hittil i år? 15. Opphavleg storleik på gjelda Eigen 16. Total storleik på gjeldsposten i dag (hovudstol, ubetalte renter/gebyr) a. Av dette opphavleg gjeld b. Av dette påkomne renter c. Av dette påkomne gebyr d. Av dette påkomne gebyr og kostnader ved inkasso 17. Total årleg kostnad for å betene gjelda. Ved misleghald, sjå rettleiinga. a. Av dette utgjer avdrag b. Av dette utgjer renter c. Av dette utgjer gebyr Kommentarar og spesifiseringar til gjeldsposten (vis til det konkrete punktet som skal utdjupast) 6

7 Opplysningar om gjeldsforhold (gjeldsskjema) Skjema nr. Type gjeld (kryss av for kva slag gjeld det dreier seg om) Bustadgjeld (gjeld med pant i eigen bustad) Skatte-/avgiftsgjeld Bidragsgjeld Straffegjeld (bot, oppreising, erstatning) Næringsgjeld Forbruksgjeld Anna gjeld, beskriv kort Ved skatte-/avgiftsgjeld: kryss av for om gjelda går fram av eiga oppgåve er skjønnsfastsett Långivar/kreditors namn/firma Tlf. Adresse Opplysningar om gjeldsposten 1. Lånenummer 2. Når blei gjelda stifta? 3. Eventuell forfallsdato 4. Rentesats i prosent 5. Terminar per år 6. Opphavleg løpetid 7. Attverande løpetid 8. Sikkerheit for gjelda (gi opp kausjonistens namn og adresse dersom det er stilt kausjon) a. Pant og prioritet b. Salspant c. Garanti d. Realkausjon (kva består pantet i?) e. Personalkausjon 9. Er du à jour med gjelda? (er gjelda betalt som avtalt/fastsett) Ja Nei 10. Er det teke utlegg i lønn/eigneluter for mislighalden gjeld? Ja Nei (viss ja, spesifiser) 11. Er det avtalt noka nedbetalingsordning for gjelda? Ja Nei 12. Er gjelda forfallen til betaling i sin heilskap pga. misleghald? Ja Nei 13. Hefter du saman med andre for gjelda? Samskyldnar, namn/adr./tlf. 14. Kva er betalt i renter/kostnader hittil i år? 15. Opphavleg storleik på gjelda Eigen 16. Total storleik på gjeldsposten i dag (hovudstol, ubetalte renter/gebyr) a. Av dette opphavleg gjeld b. Av dette påkomne renter c. Av dette påkomne gebyr d. Av dette påkomne gebyr og kostnader ved inkasso 17. Totale årlege kostnader med å betene gjelda. Ved misleghald, sjå rettleiinga a. Av dette utgjer avdrag b. Av dette utgjer renter c. Av dette utgjer gebyr Kommentarar og spesifiseringar til gjeldsposten (vis til konkret punkt som skal utdjupast) Merk: Når det er fleire gjeldspostar, skal det førast separate (1-sides) gjeldsskjema som ein legg ved søknaden. 7

8 Omtvista krav Omtvista tilgodehavande Type fordring, storleik Type fordring, storleik Omtvista gjeld (beløp du kanskje skyldar) Type krav, storleik Type krav, storleik Gjeldsansvar på vilkår (kausjonsansvar o.a.) Er du ansvarleg for andre si gjeld, t.d. ved at du har stilt kausjon eller pant, skal du opplyse om det her Gjeldsansvar på vilkår, kausjonsansvar 1. Type fordring, storleik Ja Nei Ev. beløp 2. Er det aktuelle kausjonsansvaret gjort gjeldande? Ja Nei Viss ja, før òg eige gjeldsskjema Kreditors namn/adresse Debitors namn/adresse Kommentarar og spesifiseringar til søknaden Vis til det konkrete punktet som blir utdjupa Erklæring Når søknadsskjemaet er utfylt så langt det lèt seg gjere, eventuelt med namsmannens hjelp, dannar det grunnlaget for dei vidare gjeldsforhandlingane. Den eller dei som søkjer om ei gjeldsordning, erklærer då ved underteikninga at opplysningane som er gitt i søknaden, er korrekte. Dei underskrivne, som søkjer gjeldsordning, er innforstått med straffeansvaret for falsk forklaring etter strl. 166 og erstatningsansvaret etter gjeldsordningslova 7-4 dersom det forsettleg eller grovt aktlaust utan grunn blir innleidd sak om gjeldsordning etter denne lova. Underskrift av søkjaren Dato Underskrift av ektefelle/sambuar når begge søkjer gjeldsordning saman Dato Er du gift eller lever i sambuarforhold og søkjer om gjeldsordning åleine, skal ektefellen/sambuaren vere kjend med dette. Det skal òg opplysast om inntekts- og formuesforholda til vedkommande. Den underskrivne er kjend med at ektefellen/sambuaren søkjer om ei gjeldsordning, og eg erklærer at opplysningane som er gitt om inntekts- og formuesforholda mine, er rette. Underskrift av ektefelle/sambuar Dato 8

Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsordning Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsordning Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsordning Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Søknaden fremsettes for namsmannen der søkeren bor.

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing startlån tilskot til etablering Søknaden gjeld startlån og banklån tilskot til tilpassing førehandsgodkjenning konet bustad 1. Søkjar Fødselsnr.

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje.

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje. Innleiing Kodeoversikta (9. utgåve) gjeld frå og med inntektsåret 2005 (lønns- og trekkoppgåver som blir leverte i januar 2006). Kodeoversikta skal dekkje alle typar ytingar frå arbeidsgivar og oppdragsgivar

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTER GRATIS JURIDISK RETTLEIING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTER GRATIS JURIDISK RETTLEIING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTER GRATIS JURIDISK RETTLEIING Fri rettshjelp er ei ordning som er oppretta for å hjelpe folk med låge inntekter. Fri rettshjelp omfattar for det første fritt rettsråd,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Lov om burettslag (burettslagslova). Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Søknad om bustadtilskot

Søknad om bustadtilskot Aurland kommune 5745 Aurland Telefon: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-post: post@aurland.kommune.no Hjemmeside: http://www.aurland.kommune.no Søknad om bustadtilskot Tilskotsøkjar Søkjar o Privatperson

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET GRUNNBOK. Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET GRUNNBOK. Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. GRUNNBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer