Årsrapport Innledning. Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Innledning. Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Innledning Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling Programmets hovedmål: Å fremme økt innsats på forskning og utvikling (FoU) hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring for å øke bedriftens innovasjonsevne og dermed verdiskapingen og konkurransekraften (FoU etterspørselsstimulans) Å styrke forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet (FoU tilbudsstimulans) Delmål 1: Å adressere bedriftenes økte FoU-innsats ved at programmet bidrar til: 1a. at bedrifter får tillit til og blir mer positive til samarbeid med og nyttiggjøre seg av kompetansen i forskningsmiljøer, 1b. at bedrifter som deltar kan rapportere om økt effektivitet, nye eller forbedrede produkter, nye eller forbedrede prosesser eller nye kundegrupper og markeder som sikrer økt omsetning, 1c. at bedrifter som deltar kan rapportere om ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter, 1d. langsiktig og varig FoU-arbeid og FoU-strategier i bedrifter. 1e. større nasjonalt og internasjonalt nettverk for bedriftene gjennom flere og nye relasjoner med andre bedrifter, forskningsmiljø, virkemiddelapparat og myndigheter. Delmål 2: Å styrke forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet, synliggjort gjennom: 2a. en dokumentert mer positiv holdning til å samarbeide med bedrifter med liten FoUerfaring som en likeverdig part, 2b. et FoU-tilbud, en kommunikasjon og en arbeidsmetodikk tilrettelagt for bedrifter med liten FoU-erfaring, 2c. nedfelt strategi om å spille en rolle som samarbeidspartner for næringslivet, også i forhold til bedrifter med liten FoU-erfaring, 2d. at forskningsinstituttet er representert i regionale samarbeidskoalisjoner. Virkeperiode: Presisering: Årsrapporten gjelder primært aktivitetene/prosjektene i de deltagende regionale prosejektene. For aktiviteter på nasjonalt nivå vises det til årsrapporten for MOBIprogrammet.

2 Økonomi Programmets finansieringskilder: Kommunal og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. I tillegg kommer regionale midler og bedriftenes egeninnsats Disponibelt budsjett i 2005: 9,250 mill. kroner Forbruk i 2005: 8,869 mill. kroner Regional finansiering: 14 MNOK, ikke inkludert bedriftenes egeninnsats De regionale midlene er primært midler fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Regionalisert Differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) Tilgjengelige nasjonale midler i programmet ble disponert i 2005 og underforbruket skyldes primært at regionale aktiviteter er forsinket Aktiviteter Viktigste aktiviteter i 2005 Forskningsbasert kompetansemegling ble startet opp høsten 2004 med 9 prosjekter. I 2005 deltar 12 prosjekter og totalt 18 fylkeskommuner. I tillegg startet Hordaland sitt eget prosjekt og deltok på nasjonale samlinger arrangert av Forskningsrådet. Hordaland er ikke med i underlaget for denne rapporteringen. Oppstart av nytt program og for noen overgang fra TEFT, Teknologiformidling fra forskningsinstitutter til små og mellomstore bedrifter, til Kompetansemegling har vært en tung og lang prosess for mange. Aktiviteten mot bedrifter er høy, men det tar tid å få dem ordentlig på banen. Det tar også tid å organisere et godt regionalt prosjekt og komme i inngrep med andre aktører i regionen. Inntrykket er likevel at man finner løsninger og at alle regionale prosjekter er i godt gjenge ved inngangen til Bedriftsrettet arbeid Kompetansemeglerne driver oppsøkende virkesomhet i små og mellomstore bedrifter (SMB) med liten FoU-erfaring. Databaser som Market Select, personlige nettverk, kunnskapsparker, næringshager, bransjeforeninger, Innovasjon Norge, møter med grupper av bedrifter, næringssjefer etc. benyttes for å finne fram til aktuelle bedrifter. Kompetansemeglerne kan tilby bedriftene å delta i et bedriftsprosjekt, dvs. at megleren kobler bedriften med en forsker/ fagperson på et prosjekt av interesse for bedriften. Hvis dette ikke dekker bedriftens behov skal kompetansemegler kjenne andre virkemidler, SkatteFUNN etc. og kunne henvise eller hjelpe bedriften videre. Kompetansemeglerne opplever at det er en del utfordringer og kritiske faktorer for å få til gode bedriftsprosjekt. Man må finne de rette bedriftene, som har tid, er motiverte og har konkrete behov, og der eier eller ledelse har et visst utdanningsnivå, har noe FoU-erfaring og har tilfredsstillende lønnsomhet. Man må vise bedriften muligheter og hjelpe bedriften å definere og rangere sine behov. Megleren må så overbevise om merverdien av ekstern forskning og skaffe relevant kompetanse. Ikke alle forskere passer til denne typen prosjekter. Det er også viktig at bedriftene bidrar med egne midler. Instituttrettet arbeid Det interne arbeidet ved instituttene er mer varierende og også mindre håndfast enn bedriftsaktiviteten. Av eksempler på hva som har betydning for instituttet trekkes det fram at kompe- 2

3 tansemegling er et verktøy for å styrke oppsøkende virksomhet og fokusere arbeidet mot små og mellomstore bedrifter, ofte i tillegg til et fokus på større bedrifter. Kompetansemegling bidrar også til økt samarbeid med høgskolen, bidrar til samarbeid med andre også mer erfarne forskningsinstitutter og bidrar til samarbeid med regionråd og fylkeskommunen. En region melder at erfaringene og kontaktene benyttes i utvikling av ny strategisk plan. Regionalt samspill De fleste regioner kan vise til konkrete eksempler på bedret regionalt samarbeid. I hvor stor grad kompetansemeglingsordningen bidrar her vil variere både fra sted til sted og fra tilfelle til tilfelle, men programmet spiller en rolle. Samspillet øker mellom forskningsinstituttene og bedrifter, andre forskningsinstitutter, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, andre programmer som Arena, VS2010, nhs, næringsforeninger, nettverk, etc. Formidling Kompetansemeglerne driver ulike typer formidlingstiltak. De arrangerer samlinger/konferanser for bedrifter og andre (totalt 37) og holder innlegg/foredrag på konferanser og møter arrangert av andre (totalt 70). Flere regioner har egen hjemmeside eller er synlige på relevante hjemmesider i regionen/fylket. Det kommer oppslag i lokale media, det drives formidling til andre programmer, bedriftsrådgivere i banker, i næringshager, i næringslivsforeninger etc. Man informerer om ordningen på informasjonsmøter om SkatteFUNN og internt i egen institusjon. Noen regioner er svært aktive, mens andre er mindre aktive her. Det er en utfordring å avpasse informasjonsaktiviteten i forhold til de relativt begrensede ressursene som finnes i programmet, slik at ikke forventningsnivået skrus for høyt. Nasjonale læringsarenaer Det ble i 2005 gjennomført fire nasjonale læringsarenaer, i henholdsvis Kongsberg, Ås, Stavanger og Trondheim. Tilbakemeldingen på samlingene er svært god. Primært oppleves de å bidra til nettverksbygging og erfaringsutveksling, men de bidrar også til kompetanseheving innenfor relevante tema. Det er et sterkt ønske om mer informasjon om kompetansemiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Det oppleves som en utfordring å finne de riktige forskerne og fagmiljøene til alle typer problemstillinger, selv om kompetansemeglingsnettverket her kan benyttes og er nyttig. Kunnskapsgrunnlag: Følgeforskning og masteroppgave Følgeforskning av Forskningsbasert kompetansemegling i MOBI-programmet startet opp i mars Følgeforskningen gjennomføres av Samfunns og Næringslivsforskning (SNF) i Bergen ved Stig Erik Jakobsen. I 2005 har følgeforskerne gjennomført totalt 27 intervjuer med kompetansemeglere, prosjektledere, representanter for fylkeskommuner, representanter for Innovasjon Norge og andre involverte. Personlige intervjuer er gjennomført med representanter for åtte av de tolv regionale prosjektene og følgeforskerne har deltatt på alle nasjonale samlinger i programmet. Ut fra de funn som er gjort så langt, både gjennom intervjuer og dokumentanalyse, utarbeider følgeforskerne sin første delrapport, som utgis våren Foreløpig versjon av funnene i rapporten ble presentert for og diskutert med kompetansemeglerne og programstyret i november/desember Kompetansemegling er også gjenstand for undersøkelser fra en masterstudent i Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Bente B. Wollebæk skriver sin masteroppgave med fokus på forventninger i bedriftene innenfor ikke-teknologiske næringer som oppsøkes av kompetansemegling. Oppgaven skal leveres høsten

4 Nøkkeltall, aktiviteter i 2005 Antall prosjekter: 12 regionale prosjekter, 3 med kvinnelig og 9 med mannlig prosjektleder Antall deltagende fylkeskommuner: 18 Antall deltagende forskningsinstiusjonert: 22 Antall kompetansemeglere: 45, hvorav 9 kvinner Antall kontaktede bedrifter: 703 (alle nye) Administrasjon Antall møter i programstyret i 2005: 4, se også årsrapport for MOBI Administrative kostnader i 2005: kr ,- Resultater Høydepunkter og funn Mye å spare på smartere tømmertransport Hvert år kjører tømmerbiler turer fra skog til industri i Norge. Denne tungtransporten på skogsveier av ymse kvalitet står for en betydelig del av kostnadene i skogsektoren, samtidig som unødvendig lange transportruter er dårlig miljøpolitikk. Å finne de korteste og totalt sett gunstigste veivalgene fra skogsbilvei og frem til industri eller tømmerlager er derfor en viktig oppgave. I dag kjører de fleste tømmerbiler i Norge rundt med en PDA som kommuniserer med bedriften Skog-Datas systemer, men utfordringen har vært å tilby løsninger som takler flere transportoppgaver og mer komplekse rutevalg. En dag banket kompetansemegleren på døren, og vi fant fort ut at vi ville ta i mot hjelp til å komme i gang med et slikt produkt. Skog-Data tok utgangspunkt i en managementoppgave ved BI skrevet av en av bedriftens egne ansatte, Jostein Frydenlund. I samråd med kompetansemegleren besluttet Skog-Data å ta kontakt med SINTEF, avdeling for anvendt matematikk. SINTEF har sett på teknologi knyttet til optimaliseringsmodulen som vil være en kjernekomponent i systemet vi ønsker å tilby. Bedriftsprosjektet vi gjennomførte fant gode løsninger, men utviklingen av selve produktet gjenstår. Skog-Data sier seg godt fornøyd med å ha tatt i bruk kompetansemegler, og peker på at dette er en ordning som gir økt sikkerhet for riktig beslutningsgrunnlag. For hele artikkelen se her. Lagerløft hos alternativ mat Vi har rett og slett vokst for fort, og har dermed ikke hatt godt nok system på varelageret. Noen varer har svært stor omløpshastighet, mens andre varer selger langt mindre. Vi har en utfordring i forhold til innkommende og utgående varer, og vi er avhengig av å ha et plukklager og et støtlager for de varene som selger mest, sier logistikkansvarlig Heidi Bruun Woldsnes. Kompetansemegling er et tilbud til bedrifter som ønsker å øke sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft gjennom samarbeid med et forskningsmiljø. Kompetansemeglingsprogrammet er etablert for å skape samarbeidsrelasjoner mellom fagmiljøer og bedrifter som har behov for faglig assistanse. Ordningen er satt i gang av Norges forskningsråd i samarbeid med landets fylkeskommuner. Kompetansemeglingsprogrammet hjalp bedriften med kontakt til forskere ved SINTEF. Takket være ordningen har vi fått en fin anledning til å omorganisere lageret vårt til å bli langt mer effektivt. SINTEF har kommet med mange fornuftige løsninger. De har satt seg godt inn i problemstillingene våre, tatt bilder og tegnet ut forslag på en bedre lagerløsning, ut ifra blant annet omløps- 4

5 hastighet og plukkrekkefølge. Nå gjenstår det å implementere endringene i bedriften, sier Heidi Bruun Woldsnes. Kompetansemegling på veien til brukerstyrt innovasjonsprosjekt Norske ProCaptura lager klodens aller største skannere og er i verdenstoppen på digitalisering av alle typer papirbaserte kart. For å utvikle nye produkter har bedriften brukt en kompetansemegler. Han hjalp oss å finne forskerne som er best på akkurat de tingene vi trenger, sier teknisk direktør Helge Roald. Helge Roald forteller at kompetansemegleren snakket bedriftens språk, var fleksibel på møtetidspunkter og opererte helt ubyråkratisk. Prosessen beskriver Roald som lite ressurskrevende for bedriften. For ProCapturas behov fremstod Norsk Regnesentral (NR) som et førstevalg, og de fikk i oppdrag å utarbeide en state-of-theart-rapport om det aktuelle teknologiområdet. Dette bedriftsprosjektet ble støttet av blant andre Innovasjon Norge. Bedriftsprosjektet ble avsluttet i desember 2005, og ProCaptura har søkt om midler til et nytt hovedprosjekt fra Forskningsrådets nye program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Programmet skal prioritere de beste næringslivsprosjektene innenfor sektorer og faglige tema som ikke faller inn under andre programmer. Helge Roald nøler ikke med å anbefale kompetansemegling for andre små og mellomstore bedrifter, og understreker at det finnes store ressurser i norske forskningsmiljøer som er klare til å tas i bruk, bare man finner frem til hverandre. Resultatindikatorer for 2005 Antall bedrifter kontaktet: 703, alle nye Antall forprosjekter 1 : 344. Tallene fra ett prosjekt mangler. Antall bedriftsprosjekter 2 : 179 Distriktspolitisk lokalisering av bedriftsprosjektene: område A: 3, B: 50, C: 54, D: 9. Resten er utenfor virkeområdet Antall bedriftsprosjekter med kompetanse hentet fra samme fylke eller innen kompetansemeglingsregionen: 112 Antall bedriftsprosjekter med kompetanse hentet nasjonalt: 54 Antall bedriftsprosjekter med kompetanse hentet internasjonalt: 13 Antall bedriftsprosjekter der kvinnelig forsker er benyttet: 21 av 118 der navn på forsker er registrert (17,8 %) Antall koblinger 3 : minst 103 Antall koblinger og henvisninger til IRC: 107 Antall bedrifter som har fått hjelp til å utarbeide SkatteFUNN-søknad: 38 Antall passive henvisninger 4 : minst Forprosjekt: Kompetansemegler har hatt kontakt med en bedrift og mulige bedriftsprosjekt er diskutert og vurdert med bedriften. Et forprosjekt kan resultere i et bedriftsprosjekt, eller i annen form for bistand til bedrifter (SkatteFUNN u/kjøp av FoU, andre prosjekt med for eksempel Innovasjon Norge etc.) 2 Bedriftsprosjekt: FoU-prosjekt i en bedrift, der megler har bistått med å finne en forsker/fagperson som bedrifter samarbeider med. 3 Kobling: Kompetansemegler har aktivt hjulpet bedriften i gang med det/de aktuelle virkemidlet/ene 4 Passiv henvisning: Kompetansemegler har gitt informasjon om aktuelle virkemiddel, men ikke hjulpet bedriften i gang med å benytte disse. 5

6 Samlet vurdering og utfordringer framover Samlet vurdering av framdrift, måloppnåelse og nytte Måloppnåelsen i programmet er klarest i forhold til hovedmål 1, som gjelder bedriftene. Måltallene viser med stor tydelighet at den bedriftsrettede aktiviteten i programmet er svært høy og flere av resultattallene ligger over måltallene. Det er startet utsending av spørreskjemaer til bedrifter som har deltatt i bedriftsprosjekter (samarbeidsprosjekter mellom bedriften og en forsker). Per i dag har bare 12 bedrifter og 10 forskere besvart skjemaet. Det lave antall besvarelser fra bedriftene gjør at disse må ses som foreløpige indikasjoner. Det er likevel verdt å notere at et flertall av bedriftene sier seg enig i at de i større grad ser hensikten med FoU etter gjennomføring av prosjektet og at gjennomføringen av prosjektet gjør at bedriften i større grad enn tidligere vil prioritere å jobbe langsiktig med FoU. Bedriftene mener megleren forstod bedriftens situasjon og utfordringer og at prosjektet har gitt dem økt kunnskap om hva FoU-miljøer kan bidra med. Ser man på rapporteringen fra kompetansemeglerne (dvs. fra de regionale prosjektene) peker meglerne på at trange økonomiske rammer, og dermed små prosjekter, skaper problemer fordi FoU-miljøene i en del tilfeller ikke kommer ordentlig under huden på bedriften, og det kan være vanskelig å få opp forskningsinnholdet i prosjektene. Dårlig håndtering av så små prosjekter fra FoU-institusjonene side kan gi bedriftene et forverret forhold til FoU. De fleste melder likevel om at det er enkelt å finne forskere/fagpersoner som ønsker å delta i prosjektene og samlet sett opplever alle regionene at bedriftene er fornøyde med ordningen. Programmets andre hovedmål, som gjelder forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet, er vanskeligere å måle, og programmets korte levetid gir begrensninger for hva man kan forvente. Et flertall av regionene svarer at prosjektet bidrar til at instituttet/-ene blir bedre samarbeidspartnere og mer positive til samarbeid med målgruppen bedrifter med liten FoU-erfaring. Påvirkningen oppleves som mindre i regioner med store enn små forskningsinstitutter. Det er en utfordring at slike små prosjekter er lite lønnsomme for instituttene og at ikke alle forskere passer til denne typen prosjekter. Gjennomføring av de 179 igangsatte bedriftsprosjektene bidrar også til økt fokus på samarbeid med SMBer i flere FoU-institutter. Forskerne som så langt har besvart spørreundersøkelsen viser en positiv holdning til å samarbeide med bedrifter. Alle forskerne melder at ledelsen for deres institutter er positiv til at de arbeider med denne typen prosjekter. Det er ikke å forvente at kompetansemeglingsordningen skal ha vesentlig betydning for FoU-institusjoner som ikke er med i regionale prosjekter, men det er likevel interessant å notere at alle forskerne opplevde prosjektet som interessant og flertallet kunne tenke seg å delta i et tilsvarende prosjekt igjen. Når det gjelder samordning med andre programmer og representasjon i regionale samarbeidskoalisjoner, gjenstår det fortsatt en del utfordringer. Her etterlyses det fra regionalt hold både sterkere samordning nasjonalt og krav til sterkere krav til samordning regionalt. Dette arbeides det med på nasjonalt hold i forhold til utvikling av nytt program for regional FoU og innovasjon (VRI), se årsrapporten for MOBI. 6

7 Regional- og distriktspolitisk relevans (geografidimensjonen) 18 av 19 fylker hadde Kompetansemegling med støtte fra Forskningsrådet i Bedrifter kontaktes dermed over hele landet. Miljørelevans 44 av bedriftsprosjektene registrert i databasen for kompetansemegling er registrert å ha relevans for miljøet. Dette utgjør 25 % av det totale antall gjennomførte bedriftsprosjekter, til tross for at det ikke utføres særskilte tiltak for å øke antall slike prosjekter. Internasjonalisering Av bedriftsprosjektene gjennomført i 2005 ble 13 gjennomført i samarbeid med internasjonale FoU-miljøer. I tillegg var det både norsk og internasjonal deltakelse i flere prosjekter i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane har den klart høyeste prosenten bedriftsprosjekter med internasjonalt samarbeid. Denne regionen har ikke hatt prosjekter som TEFT tidligere og har ikke midler i det regionale prosjektet til å finansiere bedriftsprosjekter. De er dermed avhengige av å benytte andre ordninger og benytter blant annet ENABLE-prosjektet for å få finansiert bedriftsprosjekter. TEFT-programmet hadde en nær tilknytning til EU-prosjektet International Relay Centre og flere av kompetansemeglerne i dag er også IRC-attacheer. Det er rapportert at 107 bedrifter ble henvist til IRC i Det ble på den nasjonale læringsarenaen i Trondheim i desember 2005 holdt en innledning om IRC og formidlet kontakt mellom kompetansemeglere og IRCrådgivere ansvarlig for de ulike fylkene. Informasjon om IRC er også gitt på tidligere samlinger. På den nasjonale læringsarenaen på Kongsberg ble det holdt en innledning om EU-prosjekter og programmer av relevans for kompetansemegling. Meglerne ønsker mer informasjon om internasjonale muligheter, spesielt Innovasjon Norges tilbud, og dette temaet vil bli tatt opp igjen i Formidling Formidlingstiltakene oppleves å synliggjøre FoU-institusjonen i regionen og bedrer dermed institusjonenes kontaktflate. Tiltakene bidrar også til kontakt med noen bedrifter, men direkte kontakt med bedriftene framheves som det klart viktigste her. Overgangen mellom å arrangere møter og andre formidlingstiltak, og tiltak for økt regionalt samspill blir i en del tilfeller glidende. Likestilling Antallet kvinner involvert i kompetansemegling er lavt, både på prosjektleder-, megler- og forskersiden. De tilgjengelige tallene viser en andel kvinnelige forskere benyttet på 17,8 %. I følge Indikatorrapporten 2005 om det norske forsknings og innovasjonssystemet er 29 % av alle forskere i Norge kvinner, og regner man instituttsektoren alene er tallet 32 %. Antall prosjekter der kvinnelig forsker er benyttet er dermed 11,2 prosentpoeng lavere enn kvinneandelen blant norske forskere og 14,4 prosentpoeng lavere enn i instituttsektoren dit de fleste prosjektene megles til. Det er rimelig å anta at dette henger sammen med det teknologiske fokus i mange av bedriftsprosjektene. Det kan imidlertid heller ikke utelukkes at kjennskap spiller en rolle i valg av forsker og at det høye antallet mannlige kompetansemeglere kan bidra til at et høyt antall mannlige forskere benyttes. 7

8 Utfordringer framover På spørsmålet om hvordan kompetansemegling kan bli et enda bedre virkemiddel er det spesielt to ting som framheves fra regionalt hold: økte midler til bedriftsprosjektene og større langsiktighet i bevilgningene fra Forskningsrådet. I tillegg framheves behov for samordning med andre programmer i Forskningsrådet. Det ytres også noe frustrasjon over programmets oppbygning, der flere aktører må gå sammen for å opprette et regionalt prosjekt (minimum en fylkeskommune, et forskningsinstitutt og Forskningsrådet). Denne formen bidrar til store rapporteringskrav en del steder og reiser spørsmål ved de ulike finansieringskildenes ansvar og myndighet i programmet. For refleksjoner fra programadministrasjonen i Forskningsrådet henvises til Årsrapporten for MOBI. 8

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Programmet har også delmål tilknyttet hovedmålene, se programplanen.

Programmet har også delmål tilknyttet hovedmålene, se programplanen. Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: Forskningsbasert kompetansemegling Programmets hovedmål: Å fremme økt innsats på forskning og utvikling (FoU) hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring

Detaljer

Kompetansemegling som virkemiddel - noen erfaringer fra følgeevalueringen av programmet

Kompetansemegling som virkemiddel - noen erfaringer fra følgeevalueringen av programmet Kompetansemegling som virkemiddel - noen erfaringer fra følgeevalueringen av programmet Stig-Erik Jakobsen VRI-samling 17.04.08 Datagrunnlag for følgeevalueringen Første rapport (08/06): a) Søknader og

Detaljer

Program for Forskningsbasert kompetansemegling

Program for Forskningsbasert kompetansemegling PROGRAMPLAN Divisjon for Innovasjon, Norges forskningsråd Godkjent av programstyre for MOBI 8. mars 2004 Program for Forskningsbasert kompetansemegling 2004-2006 1. Bakgrunn Norges forskingsråd ved området

Detaljer

Årsrapport Innledning. Navn på programmet: næringsrettet Høgskolesatsing (nhs)

Årsrapport Innledning. Navn på programmet: næringsrettet Høgskolesatsing (nhs) Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: næringsrettet Høgskolesatsing (nhs) Programmets hovedmål: nhs skal stimulere til institusjonelle endringer innad i de statlige høgskolene, slik at institusjonene

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI-

Årsrapport Hovedresultater av VRI i 2015 VRI- Årsrapport 2015 VRI- I malen har vi lagt inn tips og forventninger til tekstinnhold med grønn skrift. Denne kan dere stryke og erstatte med egen tekst. Dersom det er ekstra punkter dere trenger å legge

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere.

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere. Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober 2016 SPØRSMÅL VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Er det endringer i virkemidlene i forhold til slik det har vært i VRI? SVAR Det er ikke lagt opp til store

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. SkatteFUNN Åpen dag Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge SkatteFUNN Åpen dag 27.04.2016 Sekretariatet RFFNord: Eirik Ellingsen Om Regionalt forskningsfond Nord-Norge Aktuelle virkemidler for bedrifter Aktuelle utlysninger

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Årsrapport 2004. Forskningsbasert kompetansemegling

Årsrapport 2004. Forskningsbasert kompetansemegling Årsrapport 2004 Forskningsbasert kompetansemegling Forord Denne årsrapporten for 2004 samler de viktigste erfaringene og resultatene MOBIs delprogram Forskningsbasert kompetansemegling har samlet i løpet

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

VRI Rogaland. Mai 2015

VRI Rogaland. Mai 2015 VRI Rogaland Mai 2015 Partnere i VRI Rogaland Rogaland fylkeskommune Fylkesmannens landbruksavdeling Innovasjon Norge Rogaland LO NHO Greater Stavanger Ryfylke IKS Haugaland Vekst Regionråd Dalane IRIS

Detaljer

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011

Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Første år med regionale forskingsfond iverksetting og resultat Innlegg på regionale forskningsfonds årskonferanse 2011 Adm. dir Arvid Hallén, Norges Forskningsråd Agenda Om Forskningsrådets oppgaver og

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne

Utvikling av bedrifters innovasjonsevne Utvikling av bedrifters innovasjonsevne En studie av mulighetene små og mellomstore bedrifter (SMB) gis til å utvikle egen innovasjonsevne gjennom programmet Forskningsbasert kompetansemegling Bente B.

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

Hva er egentlig det nye med VRI? (et evolusjonært blikk på virkemiddelet)

Hva er egentlig det nye med VRI? (et evolusjonært blikk på virkemiddelet) Hva er egentlig det nye med VRI? (et evolusjonært blikk på virkemiddelet) Stig-Erik Jakobsen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO Tromsø, 16.11.10 VRI programmet..norges forskningsråds nye

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Narvik 25.4.2017 Sekretariatet RFF Nord: Eirik Ellingsen Fondsregion Nord-Norge 44 kommuner i Nordland 24 kommuner i Troms 19 kommuner i Finnmark Regionale forskningsfond

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Kompetansemeglersamling. Gardermoen 9. september 2014

Kompetansemeglersamling. Gardermoen 9. september 2014 Kompetansemeglersamling Gardermoen 9. september 2014 Program for dagen Velkommen og gjennomgang av dagen ved Forskningsrådet Hva vil det si å være kompetansemegler? ved meglerne Morten Bergslien og Rachel

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø,

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, Forskningsrådet og Forskningsløft Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, 06.10.15 Forskningsløft - prosjektene i siste periode 2014-17 Utfordret prosjektene på: Virkninger etter programslutt

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund

prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status november Ålesund prosjektledersamling Forskningsbasert kompetansemegling VRI Innhold og status 8.-9. november Ålesund VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008

VRI Status og erfaringer så langt. VRI-samling, april 2008 VRI Status og erfaringer så langt VRI-samling, 16.-17.april 2008 AGENDA 16. april 2008 Velkommen v/ragnhild Rønneberg VRI Status og erfaringer v/arthur Almestad Hva vil vi med læringsarenaen? v/åse Kaurin

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp Kompetansenettverk for småskala matproduksjon Prosjektleder Region Øst: Stine Alm Hersleth, Nofima Mat September

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Følgeevaluering av Kompetansemegling

Følgeevaluering av Kompetansemegling Følgeevaluering av Kompetansemegling Bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007) Stig-Erik Jakobsen og Ingvill Stensheim SNF prosjekt nr. 6125: Følgeforskning av forskningsbasert

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Prosjektledersamling VRI vår Ålesund februar

Prosjektledersamling VRI vår Ålesund februar Prosjektledersamling VRI vår 2015 Ålesund 11.-12.februar Program Onsdag 11.februar 2015 11.30-12.30 Lunsj 12.30-17.00 Runde rundt bordet Nytt fra Forskningsrådet Mobilisering i VRI 17.45 Reise til kunnskapsparken

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Årsrapport Innledning. Aktiviteter. Navn på programmet: Universitetspiloter

Årsrapport Innledning. Aktiviteter. Navn på programmet: Universitetspiloter Årsrapport 2006 Innledning Navn på programmet: Universitetspiloter Programmets hovedmål: Å bidra til institusjonelle endringer i universitetssektoren slik at institusjonene styrker sin rolle som samarbeidspartner

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2

Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 Sluttrapport VRI Vestfold samhandlingsprosjekt fase 2 1. Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold har i fase 2

Detaljer

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Martin Byrkjeland, IRIS Stig Erik Jakobsen og Inger Beate Pettersen, SNF Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking Finn Ove Båtevik og

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning

VRI forskerprosjekt. Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder. Åge Mariussen Nordlandsforskning VRI forskerprosjekt Utvikling av regionale innovasjonssystem prosjektleder Åge Mariussen Nordlandsforskning Presentasjonen (Hva vi trodde) Hva vi fant (første runde ble eksplorativ) Hva er et regionalt

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien KOMPETANSEMEGLING Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer Morten Bergslien Organisering VRI Rogaland Prosjektleder er Rogaland Fylkeskommune Innsatsområder Teknologi med fremtid Verdikjede mat

Detaljer

VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre. Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013

VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre. Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013 VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013 Disposisjon Hvordan ser VRI 3 ut nå? Hvorfor er VRI 3 viktig? Hvordan kan vi gjøre VRI 3 best mulig?

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag.

VRI Trøndelag. Fornybar energi og miljøteknologi. Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag. VRI Trøndelag Fornybar energi og miljøteknologi Innsatsområdet Utfordringer Virkemidlene Forskningens bidrag arild.smolan@hist.no Fornybar energi og miljøteknologi En rekke initiativ er på gang i Trøndelag

Detaljer