Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal mai 2015

2 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 6. mai 2015 Regnskap og strategi: Funding og likviditet: Regional utvikling: Kjell Engen, viseadm. direktør Vegard Kvamme, finanssjef Frode Lindbeck, business controller Andre til stede fra banken: Per Øyvind Mørk, markeds og kommunikasjonsdirektør Hilde Draugsvoll, regnskapssjef 2

3 Kapitalsituasjon Per ,49 % Ren kjernekapital (inkl. 50 % av resultat hiå) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 1,52% 0,73% 0,77% 0,00% 13,26% 13,48% 13,94% 12,62% 8,76% 8,98% 9,44% 7,75% 0,48% 15,49% 10,99% Overskudd Tier 1 og Tier 2 kapital Bufferkapital (ren kjerne) Tilleggskapital Hybridkapital Meget godt kapitalisert per i dag Mål om 14 % ren kjerne som gjelder fra 1. juli 2016 Overgangsordning for urealiserte gevinster på aksjer tilgjengelig for salg fjernet f.o.m iht. forskrift om beregning av ansvarlig kapital ( 20) 8% 6% 4% 2% 0% 0,54% 2,96% 1,96% 1,53% 1,55% 1,51% 1,17% 1,97% 1,95% 1,99% 4,50% 4,87% 4,50% 4,50% 4,50% Q1 14* Q2 14* Q3 14* Q4 14 Q1 15* * 50 % av resultat hiå er medregnet i kvartalstall Historikk tilpasset ny kapitalstruktur Ren kjernekapital Ren kjerne (total) 16% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 13% 12% Ren kjerne (total) 15,49% 13,94% 13,23% 12,76% Q1 15 3

4 20% 15% 10% 5% 0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapitalrentabilitet Hittil i år og per kvartal 14,15% 12,73% 18,91% 16,72% 13,16% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q ,15% 11,26% EKR (hiå) 30,26% 8,93% 13,16% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Kvartalsvis EKR (annualiserte kvartalstall) 13,16 % Egenkapitalrentabilitet Salg av eiendom i Q1 påvirker positivt (børsmelding sendt ) Langsiktig mål for avkastning på egenkapitalen er 10 % 4

5 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Rentenetto Hittil i år og per kvartal Hittil i år 1,94% 1,87% 1,83% 1,81% 1,75% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 1,94% 151,7 150,7 Kvartalsvis 1,81% 1,73% 1,73% 1,75% 151,8 152,7 149,1 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 MNOK Prosent 1,75 % Rentenetto hittil i år Nettorente i kroner på samme nivå som forrige kvartal hensyntatt 2 færre rentedager i 1. kvartal Økt rentenetto målt i % i forhold til forrige kvartal K1 1992K2 1994K3 Kilde: FNO Bankenes rentemargin i % K4 1999K1 2001K2 2003K3 2005K4 2008K1 Banker og kredittforetak 2010K2 2012K3 2014K4 Banker 5

6 Kostnader Hittil i år 0,89 % Kostnader i % av gj.snitt forvaltningskap. 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,96% 0,88% 0,87% 0,88% 0,89% 0,54% 0,48% 0,48% 0,48% 0,52% 0,36% 0,35% 0,33% 0,34% 0,31% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Personal Andre dr.kostn. Sum dr.kostn. (eks prov. kostn.) Fortsatt meget god kostnadskontroll Kostnader/Inntekter 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 37,57% 38,36% 31,57% 34,72% 39,45% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 1,02% 0,97% 0,88%

7 Utlånsutvikling 4,1 % 12 mnd. utlånsvekst ,0 % Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q ,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Næring AS Financiering Privat Vekst 12 mnd Lavere vekst som forutsatt og forventet Forventer stabilt utlånsvolum ut året. Vurderer markedssituasjonen fortløpende 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Øvrige Østfold\Vestfold Akershus\Oslo Buskerud Fysisk distribusjon 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 17,2 % 13,9 % Netto Utlån 1,7 % 11,4 % 14,0 % 4,1 % Q

8 Endring resultat fra Q1 14 Q1 15 (konsern) 140,0 120,0 100,0 80,0 88,2 27,4 7,9 1,8 1,3 0,3 0,0 0,0 2,4 2,6 6,3 28,3 87,7 60,0 40,0 20,0 0,0 8

9 Utsiktene fremover Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet ❶ Press på rentenetto Meget sterk økning i konkurransen om boliglån og næringslån som følge av gradvis oppfyllelse av kapitalkrav i finanssektoren og/eller tapte markedsandeler ❷ Fortsatt meget god kostnadskontroll ❸ Avklart kapitalsituasjon frem mot 2016 Potensiell konkurransekraft og utbytteevne 9

10 Resultatregnskap (tall i MNOK) Netto rente- og kredittprov.inntekter 149,1 151,7 606,9 1,75 1,94 Utbytte og andre inntekter av VP 0,4 6,7 7,3 0,00 0,09 Prov.innt. og innt. fra banktjenester 18,6 18,0 81,6 0,22 0,23 Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester 9,7 10,9 43,7 0,11 0,14 Nto verdiendr. og gev. av val. og VP (4,3) 24,0 160,2 (0,05) 0,31 Andre driftsinntekter 37,8 10,4 40,5 0,44 0,13 Lønn og generelle adm.kostnader 57,7 56,6 217,5 0,68 0,73 Andre driftskostnader 18,0 18,5 78,6 0,21 0,24 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 116,2 124,8 556,7 1,37 1,60 Tap på utlån og garantier 7,8 8,0 23,6 0,09 0,10 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 108,4 116,8 533,1 1,27 1,50 Beregnet skattekostnad 20,7 28,6 104,4 0,24 0,37 RESULTAT ETTER SKATT 87,7 88,2 428,7 1,03 1,13

11 Underliggende bankdrift (konsern) 1/14 2/14 3/14 4/14 1/15 Rentenetto 151,7 150,7 151,8 152,7 149,1 Andre driftsinnt. (nto) 17,5 21,0 19,2 20,7 15,3 Personalkostnader 42,1 33,7 43,1 43,0 44,5 Andre driftskostnader 33,0 32,9 30,8 37,5 31,2 Res.ord.virksomhet f.tap 94,1 105,1 97,1 92,9 88,7 Overskuddsdeling 0,0 1,4 0,0 (1,4) 0,0 Utb.,kursgev./tap VP/val. 30,7 1,4 143,4 (8,0) (3,9) Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 Tap på utlån 8,0 5,3 8,1 2,2 7,8 Ordinært driftsresultat 116,8 99,8 232,4 84,1 108,4 11

12 Totalresultat (konsern) Q Resultat etter skatt 87,7 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsespensjoner 0,0 Skatteeffekt av aktuarielle gevinster og tap på ytelsespensjoner 0,0 Endringer i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 0,0 - Hvorav realisasjon Frende Holding AS 0,0 - Hvorav realisasjon Nets Holding AS 0,0 Totalresultat 87,7 12

13 Eiendeler (tall i MNOK) konsern Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 416,3 493,6-15,7% Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 9,1 10,4-12,5% Utlån til og fordringer på kunder , ,8 +4,1% - Individuelle nedskrivninger 95,2 98,7-3,5% - Nedskrivninger på grupper av utlån 43,4 43,4 +0,0% Rentebærende verdipapirer 4.676, ,2 +28,4% Aksjer mv. 459,0 680,3-32,5% Finansielle derivater 584,5 347,2 +68,3% Varige driftsmidler 403,1 534,5-24,6% Andre eiendeler 31,5 40,4-22,0% Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter 17,0 13,8 +23,2% SUM EIENDELER , ,1 +6,0%

14 Misligholdte og tapsutsatte lån ,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % AS Financiering Næring Privat Mislighold i % av brutto utlån 0 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 0,0 % 14

15 Engasjementsstørrelse og LTV 25% 20% 15% 10% 5% 0% Næring 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Lån med pant i bolig (privatkunder) 61,1 % 60,2 % 60,0 % 61,2 % 55,3 % 55,2 % 55,2 % 55,8 % 47,6 % 47,6 % 46,3 % 45,8 % Morbank SpøB Konsern Privat Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q % Gj.sn. nedbetalingslån PM 30% 20% 10% 0% Median nedbetalingslån PM Kr 0 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q

16 Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) konsern Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 211,7 664,9-68,2% Innskudd fra kunder , ,5 +5,0% Finansielle derivater 44,5 34,1 +30,5% Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,8 +10,9% Andre forpliktelser 296,4 293,1 +1,1% Påløpte kostn. og mott. ikke opptj.innt. 40,0 39,9 +0,3% Avsetninger til pål. kostnader og 87,6 38,6 +126,9% forpliktelser Ansvarlig lånekapital 702,9 833,7-15,7% Sum gjeld , ,6 +6,0% Innskutt egenkapital 595,1 595,1 +0,0% Opptjent egenkapital 2.061, ,2 +8,1% Udisponert resultat 87,7 88,2-0,6% Sum egenkapital 2.743, ,5 +6,0%

17 Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern) Q Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 20,73 20,73 20,73 20,73 Eierbrøk 1) 38,79% 41,44% 43,28% 44,98% 46,04% Bokført egenkapital pr. bevis kr 2) 51,45 54,81 52,29 46,22 42,49 Utbytte kr - 5,00 3,00 3,00 2,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 29,79% 10,46% 21,81% 11,69% 21,6% 1) Eierandelskapital+utjevningsfond+overkurs i % av morbankens totale EK ekskl. avsetning for årets utbytte 2) Eierandelskapital (inkl. utbytte) (konsern), dividert på antall egenkapitalbevis, resultat hiå er medregnet 17

18 Innskudd Innskudd prosent ,7 Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank 73,4 71,7 70,7 72,8 46,7 45,8 46,1 46,7 47,1 mrd. kroner ,0 % 12 mnd. vekst 7,9 % 6,8 % 4,5 % 5,0 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 0 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 0% 18

19 Markedsfunding mrd. kroner 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fondsobl. Gjeld til kr. inst. OmF Fixed OmF FRN Senior Fixed Senior FRN Ansvarlig obl. År 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Gjennomsnittlig løpetid Forfall markedsfunding mrd. kroner 1,5 1,0 0,5 Gjeld til kr. inst. OmF Fixed OmF FRN mrd. kroner Volum Løpetid År 0,0 Senior Fixed 2 1 Senior FRN

20 Likviditetsstyring 120 Likviditetsindikator Likviditetsportefølje Norsk stat prosent % 2 % 1 % 4 % 10 % 53 % 28 % 1 % Statsgar./ offentl. Utst. Ansvarlig lån OmF Finans Industri Kraft Handel og tjenester mrd. kroner 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Likviditetsbuffer Obligasjoner Q Norsk stat 200,4 200,5 Statsgar./ offentl. Utst. 1308,3 1120,6 Ansvarlig lån 30,6 30,7 OmF 2.488, ,3 Finans 470,1 280,5 Industri 30,0 0,0 Kraft 75,0 50,0 Handel og tjenester 50,0 0,0 Øvrige bransjer 0,0 0,0 20

21 Regionalt nettverk 1/15 (region øst) Moderat vekst i regionen, sterkest i hjemmeindustri og bygg/anlegg. Betydelig fall for oljeleverandørene. Forventes svak vekst for industri, avtakende i varehandel og tjenesteyting og fortsatt betydelig fall hos oljeleverandørindustri. Fallende driftsmarginer, investeringer og lønnsvekst. Forventet fall i sysselsetting i industri, men økning i tjenesteyting og bygg/anlegg. 21

22 Utvikling i vår region Boligpriser sterkt opp på Østlandet Årsvekst Drammen +8,1 %, Oslo +11,0 %, Norge +7,9 % Arbeidsledighet Buskerud +1 % siste år, totalt 2,9 % Oslo +5 % siste år, totalt 3,7 % Norge +9 %, totalt 3,0 % Sterk økning for ingeniører og ikt fag 22

23 Appendiks 1: De 20 største egenkapitalbeviseierne per NAVN EK-BEVIS % NAVN EK-BEVIS % MP Pensjon ,88 Sparebankstiftelsen DNB ,49 Directmarketing Invest AS ,82 Hustadlitt AS ,31 Pareto AS ,27 Profond AS ,30 Storetind AS ,88 JAL Holding AS ,16 Citibank NA New York (NOM) ,42 Danske Bank AS (NOM) ,01 Hansen, Asbjørn Rudolf ,25 Wenaasgruppen AS ,96 Verdipapirfondet Eika Utbytte ,98 Bergen Kom. Pensjonskasse ,96 Foretakskonsulenter AS ,86 Atlas Absolutt ,84 AS Andersen Eiendomsselskap ,71 Citibank NA New York (NOM) ,84 Jag Holding AS ,55 Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ,75 23

24 Appendiks 2: SPOG Kilde: Oslo Børs 24

25 Sparebanken Øst Tlf.: Postboks 67 Fax: Hokksund Adm.dir. Pål Strand Viseadm.dir. Kjell Engen mai 2015

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 2. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 2. kvartal 2011 169. driftsår Agenda Forretningsmodell Rammebetingelser Regnskapstall Likviditet Nøkkeltall Pål Strand, adm.dir. Frode Lindbeck, økonomisjef Kjell Engen, viseadm.dir. Vegard Kvamme,

Detaljer

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet Markedsmodell Distribusjonskanaler Markeder Nasjonalt marked Internettkunder på nasjonal

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011 KAPITALMARKEDSDAG Oslo, 5. September 2011 Pål Strand Adm. dir. Hvem: Sparebanken Øst, stiftet 1843 Hvor: Hovedkontor Drammen, filialer i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold Hvor mange: 254 årsverk

Detaljer

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår 1. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer