Årsmelding og rekneskap forretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap forretningsår

2 ÅRSMELDING 2010 Rammevilkår for sparebankane 2010 vart eit år prega av meir uro i finansmarknadane enn året før. Børskursane utvikla seg rett nok positivt, men fleire europeiske land opplevde at marknadsaktørane stilte seg meir og meir tvilande til om nivået på statsgjelda er berekraftig og tilbakebetalingsevna intakt. Den høge statsgjelda i mange land er ein direkte konsekvens av mange års budsjettunderskot, og massive offentleg finansierte stimulansar for å redusere dei realøkonomiske konsekvensane av finanskrisa i Hellas og Irland mottok hjelp frå EU og det internasjonale pengefondet (IMF). Dersom statar med større økonomi enn desse to treng bistand, er det mykje meir usikkert om andre kan trø til for å roe ned marknadane. Førebels har uroa kring statsgjelda ført til høgare risikopåslag i kredittmarknadane, som i sin tur har ført til høgare innlånskostnader for bankar også i Noreg. Den høge statsgjelda i mange land har medført eit behov for kraftige innstrammingar i det offentlege forbruket. Innstramminga gjev direkte verknad for den skjøre økonomiske veksten. USA og EU-landa er råka av høg arbeidsløyse, noko som også bremsar veksten. Sentralbankar opprettheld difor i stor grad stimuleringstiltak, til dømes i form av rekordlåg rente for å skape grobotn for økonomisk vekst. Styringsrenta i Noreg er ved utgangen av året 2%, etter berre ei rentejustering i mai på 0,25%-poeng. Noreg har klart seg godt gjennom finanskrisa. Arbeidsløysa er framleis låg. Tal frå NAV syner at berre 2,7 % av arbeidsstyrken eller personar er registerte som heilt arbeidsledige. Undersøkingar frå Sparebankforeningen indikerer at dei fleste har eit positivt syn på utviklinga i eigen økonomi framover. Etter at bustadprisane fall ein del hausten 2008, har utviklinga snudd til om lag 15% auke i 2009 og 8% auke i Det er uråd å omtale rammevilkåra for sparebankane utan å nemne det nokre har karakterisert som ein regulatorisk tsunami som fylgje av finanskrisa i Målet for dei mange framlegga til regelverksendringar har vore å sikre robuste bankar og redusere sannsynet for nye kriser. Høgare kapitalkrav og strenge likviditetskrav er hovudpunkt i utkasta til nytt regelverk som ligg føre (BASEL III). Med slike krav vert det dyrare å drive bank, noko som kan føre til meir fokus på kostnadsreduksjonar på andre område, krav til auka marginar og dyrare banktenester for kundane, eller redusert eigenkapitalavkastning i bankane. I 2009 vart det gjort endringar i lovverket som påverka eigenkapitalinstrumentet for norske sparebankar. Det tidlegare grunnfondsbeviset vart endra, både i namn og innhald. Intensjonen med det nye eigenkapitalbeviset er at det skal vere eit effektivt og attraktivt instrument. Ei vesentleg forbetring er at den såkalla utvatningseffekten, som medførte at grunnfondsbeviseigarane gradvis fekk ein lågare eigardel, er eliminert. Lovendringane omfatta også ei regulering av struktur- og føretaksendringar i sparebanksektoren. Førebels har ikkje desse nye reglane ført til omfattande strukturendringar i bransjen. I løpet av året har m.a. to små sparebankar fusjonert med større regionbankar, medan nokre få av dei mindre bankane har gått saman. Banklovkommisjonen har i mange år arbeidd med ei samlelov for finansføretak. Det er forventa at dette arbeidet vert sluttført i Forretnings- og marknadstilhøve for Valle Sparebank Valle Sparebank er ein frittståande og sjølvstendig sparebank i Valle kommune i Aust-Agder. Hovudkontoret ligg i Valle, med filial på Rysstad og avdeling i Markensgate 2a i Kristiansand. Avdelinga i Kristiansand vart etablert i januar Valle Sparebank eig 0,47% av Terra-Gruppen AS, og er på den måten del av eit strategisk samarbeid mellom 77 små sparebankar i Noreg. OBOS kom inn som ny eigar i Terra-Gruppen AS i Terra-Gruppen AS er totalleverandør av bankprodukt og tenester. I tillegg har Terra-Gruppen AS ansvar for å utføre ei rekkje fellesoppgåver på vegne av eigarbankane. Det gjeld m.a. innkjøp av produkt og tenester innanfor IT og betalingsformidling, opplæring og kompetanseutvikling. Valle Sparebank driv i hovudsak tradisjonell bankverksemd, m.a. betalingsformidling, sparing, lån og kredittar, men kan også tilby dei fleste finansielle produkt så som forsikring, aksjehandel, fondsprodukt og leasing. Banken si primære kundegruppe er personkundar, og då særleg i Setesdal og Kristiansand-regionen. Sjølv om mange kundar bur utanfor Setesdal, er dette ofte kundar med ei eller anna knyting til Valle eller Setesdal. Innan Valle kommune har banken ein heilt dominerande marknadsposisjon, og innan Bykle kommune er også marknadsposisjonen sterk. I dag er om lag 62% av utlåna til låntakarar utanfor Setesdal. I tillegg til personmarknaden representerer det lokale næringslivet, offentleg sektor og lag og organisasjonar i øvre Setesdal viktige kundegrupper for banken. Konkurransen bankane imellom har vorte større dei seinare åra, m.a. på grunn av den utbreidde bruken av internett som kommunikasjonskanal mellom bank og kunde. Utanlandske finansinstitusjonar har også satsa hardt på å take ein del av den norske bankmarknaden. I Kristiansand, der banken har avdeling, er svært mange av dei regionale og nasjonale bankane på plass. Den høge banktettleiken gjev sterk konkurranse om kundane. Press på innteninga i bankane og betre prisvilkår for kundane har vorte konsekvensane. Valle Sparebank tykkjest hevde seg godt i denne konkurransen, kan hende på grunn av at banken legg vekt på personleg kontakt og service ovanfor kundane. I fyrste halvdel av 2010 vart det til liks med dei tre føregåande åra gjennomført ei omfattande marknadsundersøking blant banken sine kundar. Valle Sparebank har svært nøgde og lojale kundar. Nettopp servicenivået og den personlege kontakta er område banken skårar høgt på i undersøkinga. Ei slik undersøking vert gjennomført kvart år. Resultata frå undersøkingane vert nytta til å utvikle banken vidare. Drifta av banken er lagt opp til at ho skal vere kostnadseffektiv, fleksibel, kundeorientert og med stor grad av personleg service. Risikoprofilen skal vere låg til moderat. Samstundes bør innteninga vere tilstrekkeleg til å sikre at banken held på den finansielle styrken som har vorte bygd opp gjennom tidene. Banken har ingen forskings- og/eller utviklingsaktivitetar. Balanse - utvikling Banken har i 2010 hatt ein auke i forvaltningskapitalen på 43,0 mill. kr. Dette er ein auke på 3,6% i høve til året før. Forvaltningskapitalen er pr på 1 221,8 mill. kr. Utlånsveksten er på 38,8 mill. kr eller 4,0 %, og samla utlån er på 998,9 mill. kr. I tillegg har banken formidla lån til Terra Boligkreditt på til saman 273,8 mill. kr. Samla utlånsvekst, inklusive veksten i Terra Boligkreditt, utgjer 7,0 % i Det har vore ein auke i innskota på 52,2 mill. kr, eller 6,0 %, slik at samla innskot no er på 918,0 mill. kr. Dette gjev ei innskotsdekning på 91,9%, mot 90,2 % året før. For å finansiere utlån utover innskotsnivået har banken teke opp lån i pengemarknaden. 2 Valle Sparebank Årsmelding 2010

3 Driftsresultat Resultatet av ordinær drift etter skatt er på kr mot kr året før. Skattekostnaden etter rekneskapen er kr Styret vil gjere framlegg om at resultatet vert disponert slik: Kr vert overført gåvefond. Kr vert overført sparebanken sitt fond. Banken har etter dette eit fond på kr Eigenkapitalen er no 20,24 % av vektlagd balanse. Styresmaktene sitt krav er 8 %. Kontantstraumsanalysen viser netto kontantstraum frå drifta på kr 10,4 mill. (kr 11 mill), netto kontantstraum frå løpande finansiell verksemd på kr 13,4 mill (kr 31,8 mill.), netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar kr -6,9 mill. (kr 24,6 mill.), og netto kontantstraum frå finansiering på kr 14,4 mill. (kr -90,9 mill.). Netto endringar i kontantar og kortsiktige plasseringar kr 1,4 mill. (kr -20,7 mill), slik at likviditetsbehaldninga ved utgongen av 2010 var på kr 46.7 mill. (kr 45,1 mill.) Verdien av obligasjonsporteføljen er oppskrive med 0,14 mill. kr i Utbytte frå verdipapir var i år på 1,4 mill. kr, mot 1,2 mill. kr året før. Det er samla tapsført 2,49 mill. kr i rekneskapen mot 3,41 mill. kr året før. Individuelle nedskrivingar utgjer totalt 8,0 mill. kr. Det er konstatert tap på 2,96 mill. kr på tidlegare nedskrivne engasjement. I tillegg er det avsett 2,6 mill. kr på gruppevise nedskrivingar. Banken har i løpet av året justert rentenivået berre ein gong etter at styrings- og marknadsrentene har variert lite i løpet av året. Styringsrenta var i byrjinga av året 1,75% og vart heva i mai til 2%. Banken har ikkje noko særleg av midlane sine plassert i aksjar eller fond. Svingingar i aksjemarknaden i 2010 har difor ikkje påverka driftsresultatet i særleg grad. Endringar i regelverket for AFP-ordninga innført i 2010 medførte bortfall av 1,78 mill. kr av bankens pensjonsforpliktingar. Rekneskapsførte pensjonskostnader er difor vesentleg lågare enn normalt, og dette har påverka resultatet tilsvarande positivt. Den nordiske fusjonen mellom betalingssystemselskapa PBS Holding AS og Nordito, der banken har ein mindre aksjepost, utløyste ein realisasjon av delar av aksjeverdien. Denne eingongseffekten utgjorde om lag 1,23 mill. kr før skatt. Utover dette har det ikkje vore hendingar i rekneskapsåret som har påverka resultatet særskild. Det har heller ikkje vore hendingar etter utgangen av rekneskapsåret som er viktige for banken. Styret er godt nøgd med resultatet av drifta i Måloppnåinga i høve til strategiplanen er god. Til liks med dei tre siste åra har Valle Sparebank oppnådd eit godt resultat samanlikna med andre bankar. Styret har i 2010 halde fram det styrkte fokuset på resultatutviklinga i banken, og vil halde fram dette arbeidet i åra som kjem. Styret kan stadfeste at alle føresetnader for drift av banken i komande år er til stades. Det er ikkje knytt vesentlege usikre faktorar til årsrekneskapen. Risikostyring og kontroll Generelt om risikostyring og kontroll i verksemda Bankverksemda inneber risiko. Styret har vedteke prinsippa for banken si risikostyring i form av overordna policydokument og områdepolicies for ulike risikoområde. Styret legg vekt på å ha ei aktiv oppfølging av prinsippa, og reviderer desse årleg. For bankverksemda samla kan banken akseptere låg til moderat risiko, medan risikonivået kan variere mellom ulike risikoområde. BDO AS, Mandal er vald revisor i banken sidan våren Dei viktigaste risikoområda er omtala her. Kredittrisikoen Kredittrisikoen, dvs. risikoen for at ein kunde ikkje kan oppfylle sine skyldnader rettidig, er den største risikoen i banken. Dersom heller ikkje verdien av den underliggjande pantetrygda er tilstrekkeleg til å dekke kravet ved misleghald og eventuell realisasjon av pantet, vil tap oppstå. Styret vurderer det slik at banken, no som før, må kunne take noko større risiko innan kommunen enn utanfor. Styret vurderer likevel denne risikoen som moderat. Lån og garantiar er rimeleg godt sikra mot tap. Det vert lagt stor vekt på kunden sin økonomi og den trygda som vert stilt. Økonomiske nedgongstider i etterkant av finanskrisa i 2008 auka risikoen for tap på utlån i bankane. Nedskrivingane på utlånsporteføljen var av den grunn høgare enn normalt i 2008 og 2009, medan tapsnivået i 2010 ligg på eit historisk gjennomsnittleg nivå. Det er få store engasjement, og omlag 77% av samla utlån er lån til personkundar. Dette gjer at kredittrisikoen er spreidd og lite konsentrert. Banken har avsett 8,0 mill. kr på individuelle, og 2,6 mill. kr på gruppevise nedskrivingar. Prognosar frå Noregs Bank tyder på at gjennomsnittleg tap på utlån og garantiar dei næraste 3 åra med noverande risikonivå vil liggje rundt 0,15% av samla utlån for norske bankar. Risikosamansetjinga av Valle Sparebank sin portefølje gjer at ein forventar at tapsnivået vil liggje kring dette nivået. Det har vorte nytta eit risikoklassifiseringssystem for å lette styret si risikoovervaking. Resultatet av risikoklassifiseringsarbeidet i banken syner at 55% av utlåna har låg risiko, 31% normal risiko og 14% høg risiko. Tapsutsette engasjement og alle engasjement over ein viss storleik vert vurdert særskild. Alt dette er grunnlaget for nedskrivingane styret har gjort i løpet av året I 2010 har banken revidert alle styringsdokument på kredittområdet, og hatt særs tett engasjementsoppfølging. Ressursbruken knytt til styring av kredittrisiko og engasjementsoppfølging vart auka vesentleg i samband med finanskrisa i andre halvdel av 2008, og dette styrkte fokuset vart oppretthalde i Styret meiner at denne auka ressursbruken har medført lågare utlånstap enn forventa dei siste åra. Likviditetsrisikoen Likviditetsrisikoen er også eit vesentleg risikoområde i banken, og gjeld den risikoen som banken har for å ikkje ha tilstrekkelege likvidar ved forfall av skyldnader. Valle Sparebank skal ha ein låg likviditetsrisiko. Balansen mellom innskots- og utlånsvolum avgjer behovet for å låne inn frå pengemarknaden. Valle Sparebank har i løpet av 2010 hatt ei stabil innskotsdekning på om lag 90%, det vil seie innskot i prosent av utlån. Innlånsbehov utover kundeinnskota er dekka opp med obligasjonslån, lån i Noregs Bank og lån frå Kredittforeningen for Sparebankar. Trekk- og lånerettar i Noregs Bank og DnB NOR utgjer saman med obligasjonsporteføljen den vesentlege delen av likviditetsbufferen. Pr utgjorde trekkrettane 50 mill. kr. Det var pantsett verdipapir i Noregs Bank med ein samla låneverdi på 107,4 mill. kr. Samla obligasjonsportefølje og likvide rentefond utgjer på same tid 151,5 mill. kr. Valle Sparebank Årsmelding

4 Den generelle likviditetsrisikoen har halde seg høg gjennom heile året. Innlånskostnaden for bankane er framleis på eit høgt nivå. I 2010 har kredittpåslaga auka, særleg fordi det har vorte sådd tvil om tilbakebetalingsevna til fleire europeiske statar. Fleire støttetiltak i regi av EU og det internasjonale pengefondet (IMF) har til dels redusert risikoen, men ved utgangen av året er det framleis usikkert korleis dei svake statsfinansane i mange land kan påverke aksje- og kredittmarknadane i Utkast til nytt regelverk for bankar og finansinstitusjonar i etterkant av finanskrisa, m.a. i form av nytt Basel III regelverk, får innverknad på likviditetsområdet. Strengare krav til storleiken og kvaliteten på likviditetsbufferen og auka krav til langsiktig finansiering ser ut til å verte viktige punkt utkastet som framleis ikkje er endeleg vedteke. I løpet av hausten 2010 har ei arbeidsgruppe i Terra Agder utarbeidd utkast til ny likviditetspolicy tilpassa forventa regelverksendringar. Styret vedtok nytt policydokument i november med utgangspunkt i dette utkastet. Status på likviditetsområdet vert rapportert til styret månadleg i høve til gjeldande krav og rammer i likviditetspolicyen. Det har ikkje vore vesentlege avvik og likviditetsrisikoen har vore låg heile året, i tråd med bankens risikopolicy. Terra Boligkreditt vert framleis vurdert som eit viktig verktøy som kan avlaste banken sitt eksterne fundingbehov og gjere banken konkurransedyktig i kampen om personkundelån. Strategisk risiko Strategisk risiko er risikoen banken er utsett for som konsekvens av strategiske val. Måloppnåinga i høve til økonomiske måltal i strategiplanen har vore god i Det er gjennomført ei marknadsundersøking som syner at Valle Sparebank har svært nøgde og lojale kundar. Satsinga i Kristiansand har medført tilvekst av nye kundar i ei tid med fallande folketal i Valle kommune. For å sikre eige sjølvstende har banken vald å vere medeigar av Terra-Gruppen AS. Valle Sparebank sin eigardel utgjer 0,47% av selskapet. Terra-Gruppen AS syter for utføring av ein del fellesoppgåver og gjev banken tilgong til å selje ei rekkje finansielle produkt. I tillegg har eigarskapet gjeve avkastning i form av eit årleg utbytte. Terra-Gruppen AS er også eit viktig talerøyr for små sparebankar når det gjeld å påverke framtidige rammevilkår. Risikoen for at ikkje banken har tilstrekkeleg og rett kompetanse for framtida er eit område styret har fokus på. Valle Sparebank har difor prioritert vidareutdanning i fleire år. I 2008 vart det utarbeidd ein kompetanseplan for banken, og denne vart revidert i Kompetanseplanen set mål for kompetansenivået i banken og inneheld prioriterte tiltak for å nå måla. Mellom anna er det sett krav om at alle kunderådgjevarane i banken skal autoriserast som finansielle rådgjevarar. Ved utgongen av året er 5 av 6 rådgjevarar autoriserte. I 2010 har i alt 7 tilsette teke i alt 8 høgskulekurs med studiepoeng i regi av banken. Styret starta arbeidet med revisjon av strategiplanen i september 2010, og reknar med å ferdigstille planen i fyrste kvartal i Renterisikoen Dersom rentereguleringstidspunktet på innskot og utlån ikkje er tilnærma samanfallande, kan dette gjeve negative utslag på innteninga i banken. Denne risikoen er liten av di banken mest ikkje har innskot eller utlån til fast rente, og renta kan difor regulerast samtidig. Lån som banken har teke opp i pengemarknaden har som regel ulik bindingstid. Obligasjonslånet vert regulert 3. kvar månad. Renterisikoen er difor også her liten. Banken har ingen handelsportefølje med obligasjonar. Pliktige likviditetsplasseringar i obligasjonar har korte rentereguleringsintervall slik at renterisikoen her er liten. Renterisikoen på obligasjonsmassen er no slik at dersom det vert ei renteendring på 1,0 % i marknadsrenta, vil dette slå ut i ei kursendring på kr Aksjekurs og valutarisiko Banken har i dag ingen portefølje av verdipapir for å utnytte svingingar i marknaden. Banken driv ingen handel med derivat eller valuta. Valle Sparebank er eigen valutabank ved kjøp og sal av valuta til kundar. Omsetjinga av valuta er lita, og risikoen for kurstap er dermed også liten. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er i hovudsak risikoen for tap knytt til den daglege drifta av banken. Svikt i datakommunikasjon, system og rutinar er døme på tapshendingar. Feil kan også oppstå på grunn av manglande kontrollar, kompetansesvikt, menneskeleg svikt og manglande oppfølging av lover og forskrifter. Internkontrollen i banken er ein viktig reiskap til å kartleggje og forbetre dette risikoområdet. Styret har årleg gjennomgang av internkontrollen og har revidert policy for operasjonell risiko i Internkontroll Banken har med utgangspunkt i forskrifter om internkontroll hatt gjennomgang av alle vesentlege risikoområde i banken. Internkontrollen vert stadfesta av ekstern revisor. ORGANISASJON OG PERSONALE Det har ikkje vore personalendringar i løpet av Det er styret si oppfatning at arbeidsmiljøet i banken er godt. Den årlege medarbeidarundersøkinga og oppsummeringa frå medarbeidarsamtalar stadfester eit slikt inntrykk. God intern informasjon og kommunikasjon vert vektlagd. Medarbeidarsamtalar vert gjennomførte årleg. Valle Sparebank har teikna avtale om Inkluderande Arbeidsliv. Personalsamlingar og organisert trim for tilsette er døme på trivselstiltak som har god oppslutnad. Det totale sjukefråværet i rekneskapsåret utgjer totalt 5,7 % av total arbeidstid. Det har ikkje vore personskadar blant tilsette, eller materielle skadar i banken. Av 17 fast tilsette er berre 5 menn. Styret er for tida sett saman av 40% kvinner og 60% menn. Bortsett frå å prøve å få ei meir lik fordeling mellom kvinner og menn over tid, har det ikkje vore spesielle likestillingstema som har hatt, eller vil ha fokus framover. Banken si forureining av det ytre miljø vil stort sett vere av indirekte karakter, så som kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstandar, og avfall og avfallshandtering. Styret ser på dette som minimal forureining av det ytre miljø. Banken har ikkje pålegg frå offentlege styresmakter som ikkje er fylgde opp. Valle Sparebank og lokalsamfunnet Valle Sparebank ynskjer å vere ein positiv aktør i utviklinga av lokalsamfunnet. Særleg i ei tid med store utfordringar i form av reduksjon i folketalet, og vanskar med å rekruttere kompetent personell til ledige stillingar i området, meiner styret det er viktig å stø små og store tiltak som kan vere med på å snu ein negativ trend. 4 Valle Sparebank Årsmelding 2010

5 Gjennom den årlege gåveutdelinga stør banken lag og organisasjonar. I 2010 vart det delt ut i alt kr. Banken har teikna sponsoravtalar med Valle IL, Setesdal vidaregåande skule avd. Valle, Valle Radio, Sylvknappen AS og Kristiansand og Opplands Turistforening på til saman kr årleg. Valle Sparebank eig selskapet Valle Infrastruktur AS saman med Valle kommune. Føremålet med selskapet er å utvikle infrastrukturen i hytteområde i Valle kommune, og framføring av straum til Bjørnevassområdet vart peika ut som fyrste satsingsområdet. Selskapet har kome langt i arbeidet med å få planane realisert, men gjennomføringa vert no knytt opp til ei utbygging av Brokke Nord. Selskapet har også fått utvida verkekrinsen til å kunne løyse andre konkrete utviklingsoppgåver. I fyrste omgang er tanken å nytte selskapet til å utvikle sentrale eigedomar i Valle sentrum. Sommaren 2007 kjøpte Valle Sparebank Bergtun Hotell for å sikre at ein særs viktig eigedom i Valle sentrum fekk ein bruk som styrkjer Valle sentrum som møtestad og handelssenter for fastbuande og tilreisande. Våren 2010 vart eigedomen seld til verksemda Bleieboden AS. Etter nokre hektiske månader med oppussing var det klart for nyopning rett før jol. Førebels inneheld det gamle hotellet butikkutsal og kafé. Valle Sparebank tok saman med Setesdal Spelemannslag og Valle kommune initiativet til å etablere eit fond for å stimulere etterspurnaden etter folkemusikkutøvarar. Fondet fungerer slik at tilskiparar som ynskjer å nytte folkemusikkutøvarar kan søkje om delvis dekking av honoraret utøvarane skal ha. Frå og med 2010 vart ordninga utvida til å gjelde Bykle og Bygland. Valle Sparebank har sekretariatsfunksjonen i Valle Næringslag. Laget har til føremål å fremje næringsutvikling i kommunen. Alle private næringsdrivande kan vere medlemer, og oppslutninga om det nyskipa laget har vore svært god. Valle Næringslag har særleg hatt ei sentral rolle i å skape eit forum der sentrale aktørar i Brokke-utbygginga møtast jamnleg. Framtidsutsikter Hovudutfordringa for banken vert å oppretthalde økonomisk soliditet samstundes som kundane er tilfredse og lojale. Med relativt høg risiko i finansmarknadane vert kravet til kvalitet på risikostyringa i banken strengare. Styret har i fleire år hatt fokus på å auke kvaliteten på risikostyringa i bankverksemda, og ynskjer å halde fram dette arbeidet i God kvalitet på risikostyringa er avgjerande for å halde på ei stabil inntening, utan dei store svingingane frå år til år. Styret vil leggje vekt på å ha ein jamn og moderat vekst, der målet ikkje vil vere ei maksimal, men heller ei forsvarleg avkastning på eigenkapitalen. Det årlege driftsresultat vil likevel i ei viss utstrekning vere avhengig av det framtidige rentenivået. Særleg fordi ei endring i rentenivået vil endre tilsvarande på den avkastninga banken får på den delen av eigenkapitalen som er plassert som utlån. Utfordringa for banken vil vere å oppretthalde rentenettoen i ein konkurransesituasjon som er svært hard, og likeins utnytte det potensialet som kan liggje i å auke andre driftsinntekter. Andre driftsinntekter er særleg viktige no som den generelle kredittveksten har falle ein del. Styret er nøgd med at kostnadskontrollen i 2010 har vore tilfredsstillande. Inntektsveksten har skjedd utan at kostnadene har auka i same takt, og bankdrifta er såleis relativt kostnadseffektiv i høve til samanliknbare bankar. Effektiv bankdrift er naturleg nok avgjerande for konkurranseevna til banken, og styret ynskjer difor å oppretthalde eit sterkt fokus på kostnadskontroll og effektivisering framover. Som grunnlag for framtidig vekst og redusert likviditetsrisiko er innskotsutviklinga i banken viktig. Styret er svært nøgd med at ein har klart å halde på den høge innskotsdekninga, og ynskjer å oppretthalde gode innskotsvilkår og slik sikre ei høg innskotsdekning framover. Eit lågt rentenivå gjer det meir attraktivt for kundane å vurdere andre spare- og plasseringsprodukt. Dette, saman med høgare innlånskostnader for bankane, gjer at styret forventar at konkurransen om innskotskronene vert hard. Tida me har bak oss har likevel synt at Valle Sparebank tykkjest hevde seg godt i denne konkurransen. TAKK Styret takkar alle medarbeidarane i banken for eit særs godt samarbeid og stor arbeidsinnsats i året som har gått. Styret takkar også alle tillitsvalde for godt samarbeid, og rettar takk til banken sine kundar og banksamband for tilliten og oppslutninga banken har hatt i året Valle, 8. februar 2011 Olav T. Åkre Styreformann Tora Homme Uppstad Olav Mosdøl Nestformann Jostein Rysstad Toril Dale Vidar H. Homme Adm. banksjef Valle Sparebank Årsmelding

6 Valle Sparebank i tida (Mill. kr) Innskot Utlån Eigne fond 0, Forvaltning Desse styrer banken Innskytarvalde forstandarar Inger Aamli, Elise Marie Kringen. Olav Straume, Anna Stella Karlsdottir, Ånund Viki, Einar Brokke, Egil Åmlid, Ingunn Holen Kommunevalde forstandarar Saavi Nomeland, Bjørgulv S. Lund, Nina S. Johnsen, Olaf Henrik Homme, Arild Aabø, Åshild Bryggeså, Ragnhild Nomeland, Liv Bratlie Løyland Varamenn Pål Inge Bø, Torleif Harstad, Liv Tanche- Larsen Valde av dei tilsette Tor Arild Rysstad, Bjørg Åkre Varamenn Ingvill Nomeland, Erling Sagneskar Styret Olav T. Åkre - formann Olav Mosdøl - nestformann Jostein Rysstad, Tora Homme Uppstad, Toril Dale Personalet Vidar H. Homme - administrerande banksjef Bjørg Åkre - depotansvarleg Anne-Gunn H. Paulsen - økonomileiar Kåre Rike it- og driftsansvarleg Anette Uppstad - avdelingsleiar daglegbank Ingebjørg Helle Haugen - daglegbank Margit Homme - daglegbank Karen Marie Rike Lund - daglegbank Ingvill Nomeland - daglegbank Kari Brottveit Rysstad - daglegbank Ingunn Åkre Uppstad - daglegbank Torleiv Hovet - avdelingsleiar sal og rådgjeving, Kristiansand Tor Arild Rysstad - sal og rådgjeving, Kristiansand Helga Jonny B. Kjelleberg - avdelingsleiar sal og rådgjeving, Valle Toril Dale - sal og rådgjeving, Valle Gro Haatveit Hovet - sal og rådgjeving, Valle Erling Sagneskar - sal og rådgjeving, Valle Kontrollnemda Tarald Flateland - formann, Tor A. Hovet, Bjørgulv T. Berg Revisjon BDO v/ Inge Soteland 6. august 2010 var det 25 år sidan Bitte, eller Ingebjørg Helle Haugen som ho eigentleg heiter, hadde sin første arbeidsdag i banken. Hendinga vart markert med gild feiring og gullklokkeoverrekking i Kristiansand 26. august. 6 Valle Sparebank Årsmelding 2010

7 Lisle joleptan møtte store og små fram for å tøme sparebøssene. Tru om ikkje pølsene fall i smak? Frå venstre Fredrik, Knut Hallvardsson og Lotte Rysstad. Ingvill Nomeland serverer. I februar skipa banken til kundekveld på Valle Motell. I tillegg til innlegg med informasjon om kortbruk og forsikring heldt Erling Sagneskar eit framifrå føredrag om dei to månadane han oppheldt seg i Valle Austhei sommaren Motellet var smekkfullt, og som det stod i Setesdølen etterpå: Banken sjala heile bygda. Laurdag 13.november arrangerte banken Open Bank i Valle sentrum. Med idrottslagets basar og handledag i butikkane vart det liv og røre. Skilauparen Odd-Bjørn Hjelmeseth heldt føredrag då banken arrangerte næringsslivskveld på Sølvgarden i april. Som påskjøning fekk han ein flott Setesdalsgenser frå Husfliden. Bitte fekk oppdraget med å take dei vitale måla Arrangement i regi av Valle Sparebank 7

8 Resultatrekneskap (i heile tusen) Noter Renteinntekter og liknande inntekter Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kundar Renter og liknande inntekter av sertifikat, obligasjonar og andre renteberande papir Andre renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnader og liknande kostnader Renter og liknande kostnader på gjeld til kredittinstitusjonar Renter og liknande kostnader på innskot frå og gjeld til kundar Renter og liknande kostnader på utferda verdipapir Andre rentekostnader og liknande kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader med banktenester Andre gebyr og provisjonskostnader Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Netto verdiendring og vinst/tap på sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir Netto verdiendring og vinst/tap på aksjar og verdip. m.var.avkastn Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og finansielle derivat Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Andre driftsinntekter Løn og generelle administrasjonskostnader Løn 14,15, Pensjonar Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivingar m.v. av varige driftsmidlar og immaterielle eigedelar Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader faste eigedomar Andre driftskostnader 15, DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantiar m.v. Tap på utlån Tap på garantiar m.v Nedskriving/reversering av nedskriving og vinst/tap på verdipapir som er anleggsmidlar Vinst/tap RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Resultat for rekneskapsåret Overføringar og disponeringar 22 Overført til sparebankens fond Overført til gåvefond Valle Sparebank Resultatrekneskap 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Organisasjonsnummer = = = =

Organisasjonsnummer = = = = Skatteetaten Næringsoppgåve 4 for for bankar, finansieringsføretak o.a. Sjå rettleiinga (RF-1174) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til sjølvmeldinga Namnet og adressa til føretaket osv.: Rekneskapsperiode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012 Voss, 24. april 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Side 1

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010 Voss, 17. august 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 Voss, 19. oktober 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2013 Voss, 20. august 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 155. forretningsår Delårsrapport 30.9.2008 Konsernet et Sparebanken Volda Ørsta Frå 1.1.2008 er Sparebanken Volda Ørsta eit konsern som består av morbanken og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 31. mars 2017

Kvartalsrapport. 31. mars 2017 Kvartalsrapport 31. mars 2017 RESULTAT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 7.576 7.159 28.805 Rentekostnader og lignende kostnader 2.397 2.995 10.297 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer