Årsmelding og rekneskap forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap forretningsår

2 ÅRSMELDING 2010 Rammevilkår for sparebankane 2010 vart eit år prega av meir uro i finansmarknadane enn året før. Børskursane utvikla seg rett nok positivt, men fleire europeiske land opplevde at marknadsaktørane stilte seg meir og meir tvilande til om nivået på statsgjelda er berekraftig og tilbakebetalingsevna intakt. Den høge statsgjelda i mange land er ein direkte konsekvens av mange års budsjettunderskot, og massive offentleg finansierte stimulansar for å redusere dei realøkonomiske konsekvensane av finanskrisa i Hellas og Irland mottok hjelp frå EU og det internasjonale pengefondet (IMF). Dersom statar med større økonomi enn desse to treng bistand, er det mykje meir usikkert om andre kan trø til for å roe ned marknadane. Førebels har uroa kring statsgjelda ført til høgare risikopåslag i kredittmarknadane, som i sin tur har ført til høgare innlånskostnader for bankar også i Noreg. Den høge statsgjelda i mange land har medført eit behov for kraftige innstrammingar i det offentlege forbruket. Innstramminga gjev direkte verknad for den skjøre økonomiske veksten. USA og EU-landa er råka av høg arbeidsløyse, noko som også bremsar veksten. Sentralbankar opprettheld difor i stor grad stimuleringstiltak, til dømes i form av rekordlåg rente for å skape grobotn for økonomisk vekst. Styringsrenta i Noreg er ved utgangen av året 2%, etter berre ei rentejustering i mai på 0,25%-poeng. Noreg har klart seg godt gjennom finanskrisa. Arbeidsløysa er framleis låg. Tal frå NAV syner at berre 2,7 % av arbeidsstyrken eller personar er registerte som heilt arbeidsledige. Undersøkingar frå Sparebankforeningen indikerer at dei fleste har eit positivt syn på utviklinga i eigen økonomi framover. Etter at bustadprisane fall ein del hausten 2008, har utviklinga snudd til om lag 15% auke i 2009 og 8% auke i Det er uråd å omtale rammevilkåra for sparebankane utan å nemne det nokre har karakterisert som ein regulatorisk tsunami som fylgje av finanskrisa i Målet for dei mange framlegga til regelverksendringar har vore å sikre robuste bankar og redusere sannsynet for nye kriser. Høgare kapitalkrav og strenge likviditetskrav er hovudpunkt i utkasta til nytt regelverk som ligg føre (BASEL III). Med slike krav vert det dyrare å drive bank, noko som kan føre til meir fokus på kostnadsreduksjonar på andre område, krav til auka marginar og dyrare banktenester for kundane, eller redusert eigenkapitalavkastning i bankane. I 2009 vart det gjort endringar i lovverket som påverka eigenkapitalinstrumentet for norske sparebankar. Det tidlegare grunnfondsbeviset vart endra, både i namn og innhald. Intensjonen med det nye eigenkapitalbeviset er at det skal vere eit effektivt og attraktivt instrument. Ei vesentleg forbetring er at den såkalla utvatningseffekten, som medførte at grunnfondsbeviseigarane gradvis fekk ein lågare eigardel, er eliminert. Lovendringane omfatta også ei regulering av struktur- og føretaksendringar i sparebanksektoren. Førebels har ikkje desse nye reglane ført til omfattande strukturendringar i bransjen. I løpet av året har m.a. to små sparebankar fusjonert med større regionbankar, medan nokre få av dei mindre bankane har gått saman. Banklovkommisjonen har i mange år arbeidd med ei samlelov for finansføretak. Det er forventa at dette arbeidet vert sluttført i Forretnings- og marknadstilhøve for Valle Sparebank Valle Sparebank er ein frittståande og sjølvstendig sparebank i Valle kommune i Aust-Agder. Hovudkontoret ligg i Valle, med filial på Rysstad og avdeling i Markensgate 2a i Kristiansand. Avdelinga i Kristiansand vart etablert i januar Valle Sparebank eig 0,47% av Terra-Gruppen AS, og er på den måten del av eit strategisk samarbeid mellom 77 små sparebankar i Noreg. OBOS kom inn som ny eigar i Terra-Gruppen AS i Terra-Gruppen AS er totalleverandør av bankprodukt og tenester. I tillegg har Terra-Gruppen AS ansvar for å utføre ei rekkje fellesoppgåver på vegne av eigarbankane. Det gjeld m.a. innkjøp av produkt og tenester innanfor IT og betalingsformidling, opplæring og kompetanseutvikling. Valle Sparebank driv i hovudsak tradisjonell bankverksemd, m.a. betalingsformidling, sparing, lån og kredittar, men kan også tilby dei fleste finansielle produkt så som forsikring, aksjehandel, fondsprodukt og leasing. Banken si primære kundegruppe er personkundar, og då særleg i Setesdal og Kristiansand-regionen. Sjølv om mange kundar bur utanfor Setesdal, er dette ofte kundar med ei eller anna knyting til Valle eller Setesdal. Innan Valle kommune har banken ein heilt dominerande marknadsposisjon, og innan Bykle kommune er også marknadsposisjonen sterk. I dag er om lag 62% av utlåna til låntakarar utanfor Setesdal. I tillegg til personmarknaden representerer det lokale næringslivet, offentleg sektor og lag og organisasjonar i øvre Setesdal viktige kundegrupper for banken. Konkurransen bankane imellom har vorte større dei seinare åra, m.a. på grunn av den utbreidde bruken av internett som kommunikasjonskanal mellom bank og kunde. Utanlandske finansinstitusjonar har også satsa hardt på å take ein del av den norske bankmarknaden. I Kristiansand, der banken har avdeling, er svært mange av dei regionale og nasjonale bankane på plass. Den høge banktettleiken gjev sterk konkurranse om kundane. Press på innteninga i bankane og betre prisvilkår for kundane har vorte konsekvensane. Valle Sparebank tykkjest hevde seg godt i denne konkurransen, kan hende på grunn av at banken legg vekt på personleg kontakt og service ovanfor kundane. I fyrste halvdel av 2010 vart det til liks med dei tre føregåande åra gjennomført ei omfattande marknadsundersøking blant banken sine kundar. Valle Sparebank har svært nøgde og lojale kundar. Nettopp servicenivået og den personlege kontakta er område banken skårar høgt på i undersøkinga. Ei slik undersøking vert gjennomført kvart år. Resultata frå undersøkingane vert nytta til å utvikle banken vidare. Drifta av banken er lagt opp til at ho skal vere kostnadseffektiv, fleksibel, kundeorientert og med stor grad av personleg service. Risikoprofilen skal vere låg til moderat. Samstundes bør innteninga vere tilstrekkeleg til å sikre at banken held på den finansielle styrken som har vorte bygd opp gjennom tidene. Banken har ingen forskings- og/eller utviklingsaktivitetar. Balanse - utvikling Banken har i 2010 hatt ein auke i forvaltningskapitalen på 43,0 mill. kr. Dette er ein auke på 3,6% i høve til året før. Forvaltningskapitalen er pr på 1 221,8 mill. kr. Utlånsveksten er på 38,8 mill. kr eller 4,0 %, og samla utlån er på 998,9 mill. kr. I tillegg har banken formidla lån til Terra Boligkreditt på til saman 273,8 mill. kr. Samla utlånsvekst, inklusive veksten i Terra Boligkreditt, utgjer 7,0 % i Det har vore ein auke i innskota på 52,2 mill. kr, eller 6,0 %, slik at samla innskot no er på 918,0 mill. kr. Dette gjev ei innskotsdekning på 91,9%, mot 90,2 % året før. For å finansiere utlån utover innskotsnivået har banken teke opp lån i pengemarknaden. 2 Valle Sparebank Årsmelding 2010

3 Driftsresultat Resultatet av ordinær drift etter skatt er på kr mot kr året før. Skattekostnaden etter rekneskapen er kr Styret vil gjere framlegg om at resultatet vert disponert slik: Kr vert overført gåvefond. Kr vert overført sparebanken sitt fond. Banken har etter dette eit fond på kr Eigenkapitalen er no 20,24 % av vektlagd balanse. Styresmaktene sitt krav er 8 %. Kontantstraumsanalysen viser netto kontantstraum frå drifta på kr 10,4 mill. (kr 11 mill), netto kontantstraum frå løpande finansiell verksemd på kr 13,4 mill (kr 31,8 mill.), netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar kr -6,9 mill. (kr 24,6 mill.), og netto kontantstraum frå finansiering på kr 14,4 mill. (kr -90,9 mill.). Netto endringar i kontantar og kortsiktige plasseringar kr 1,4 mill. (kr -20,7 mill), slik at likviditetsbehaldninga ved utgongen av 2010 var på kr 46.7 mill. (kr 45,1 mill.) Verdien av obligasjonsporteføljen er oppskrive med 0,14 mill. kr i Utbytte frå verdipapir var i år på 1,4 mill. kr, mot 1,2 mill. kr året før. Det er samla tapsført 2,49 mill. kr i rekneskapen mot 3,41 mill. kr året før. Individuelle nedskrivingar utgjer totalt 8,0 mill. kr. Det er konstatert tap på 2,96 mill. kr på tidlegare nedskrivne engasjement. I tillegg er det avsett 2,6 mill. kr på gruppevise nedskrivingar. Banken har i løpet av året justert rentenivået berre ein gong etter at styrings- og marknadsrentene har variert lite i løpet av året. Styringsrenta var i byrjinga av året 1,75% og vart heva i mai til 2%. Banken har ikkje noko særleg av midlane sine plassert i aksjar eller fond. Svingingar i aksjemarknaden i 2010 har difor ikkje påverka driftsresultatet i særleg grad. Endringar i regelverket for AFP-ordninga innført i 2010 medførte bortfall av 1,78 mill. kr av bankens pensjonsforpliktingar. Rekneskapsførte pensjonskostnader er difor vesentleg lågare enn normalt, og dette har påverka resultatet tilsvarande positivt. Den nordiske fusjonen mellom betalingssystemselskapa PBS Holding AS og Nordito, der banken har ein mindre aksjepost, utløyste ein realisasjon av delar av aksjeverdien. Denne eingongseffekten utgjorde om lag 1,23 mill. kr før skatt. Utover dette har det ikkje vore hendingar i rekneskapsåret som har påverka resultatet særskild. Det har heller ikkje vore hendingar etter utgangen av rekneskapsåret som er viktige for banken. Styret er godt nøgd med resultatet av drifta i Måloppnåinga i høve til strategiplanen er god. Til liks med dei tre siste åra har Valle Sparebank oppnådd eit godt resultat samanlikna med andre bankar. Styret har i 2010 halde fram det styrkte fokuset på resultatutviklinga i banken, og vil halde fram dette arbeidet i åra som kjem. Styret kan stadfeste at alle føresetnader for drift av banken i komande år er til stades. Det er ikkje knytt vesentlege usikre faktorar til årsrekneskapen. Risikostyring og kontroll Generelt om risikostyring og kontroll i verksemda Bankverksemda inneber risiko. Styret har vedteke prinsippa for banken si risikostyring i form av overordna policydokument og områdepolicies for ulike risikoområde. Styret legg vekt på å ha ei aktiv oppfølging av prinsippa, og reviderer desse årleg. For bankverksemda samla kan banken akseptere låg til moderat risiko, medan risikonivået kan variere mellom ulike risikoområde. BDO AS, Mandal er vald revisor i banken sidan våren Dei viktigaste risikoområda er omtala her. Kredittrisikoen Kredittrisikoen, dvs. risikoen for at ein kunde ikkje kan oppfylle sine skyldnader rettidig, er den største risikoen i banken. Dersom heller ikkje verdien av den underliggjande pantetrygda er tilstrekkeleg til å dekke kravet ved misleghald og eventuell realisasjon av pantet, vil tap oppstå. Styret vurderer det slik at banken, no som før, må kunne take noko større risiko innan kommunen enn utanfor. Styret vurderer likevel denne risikoen som moderat. Lån og garantiar er rimeleg godt sikra mot tap. Det vert lagt stor vekt på kunden sin økonomi og den trygda som vert stilt. Økonomiske nedgongstider i etterkant av finanskrisa i 2008 auka risikoen for tap på utlån i bankane. Nedskrivingane på utlånsporteføljen var av den grunn høgare enn normalt i 2008 og 2009, medan tapsnivået i 2010 ligg på eit historisk gjennomsnittleg nivå. Det er få store engasjement, og omlag 77% av samla utlån er lån til personkundar. Dette gjer at kredittrisikoen er spreidd og lite konsentrert. Banken har avsett 8,0 mill. kr på individuelle, og 2,6 mill. kr på gruppevise nedskrivingar. Prognosar frå Noregs Bank tyder på at gjennomsnittleg tap på utlån og garantiar dei næraste 3 åra med noverande risikonivå vil liggje rundt 0,15% av samla utlån for norske bankar. Risikosamansetjinga av Valle Sparebank sin portefølje gjer at ein forventar at tapsnivået vil liggje kring dette nivået. Det har vorte nytta eit risikoklassifiseringssystem for å lette styret si risikoovervaking. Resultatet av risikoklassifiseringsarbeidet i banken syner at 55% av utlåna har låg risiko, 31% normal risiko og 14% høg risiko. Tapsutsette engasjement og alle engasjement over ein viss storleik vert vurdert særskild. Alt dette er grunnlaget for nedskrivingane styret har gjort i løpet av året I 2010 har banken revidert alle styringsdokument på kredittområdet, og hatt særs tett engasjementsoppfølging. Ressursbruken knytt til styring av kredittrisiko og engasjementsoppfølging vart auka vesentleg i samband med finanskrisa i andre halvdel av 2008, og dette styrkte fokuset vart oppretthalde i Styret meiner at denne auka ressursbruken har medført lågare utlånstap enn forventa dei siste åra. Likviditetsrisikoen Likviditetsrisikoen er også eit vesentleg risikoområde i banken, og gjeld den risikoen som banken har for å ikkje ha tilstrekkelege likvidar ved forfall av skyldnader. Valle Sparebank skal ha ein låg likviditetsrisiko. Balansen mellom innskots- og utlånsvolum avgjer behovet for å låne inn frå pengemarknaden. Valle Sparebank har i løpet av 2010 hatt ei stabil innskotsdekning på om lag 90%, det vil seie innskot i prosent av utlån. Innlånsbehov utover kundeinnskota er dekka opp med obligasjonslån, lån i Noregs Bank og lån frå Kredittforeningen for Sparebankar. Trekk- og lånerettar i Noregs Bank og DnB NOR utgjer saman med obligasjonsporteføljen den vesentlege delen av likviditetsbufferen. Pr utgjorde trekkrettane 50 mill. kr. Det var pantsett verdipapir i Noregs Bank med ein samla låneverdi på 107,4 mill. kr. Samla obligasjonsportefølje og likvide rentefond utgjer på same tid 151,5 mill. kr. Valle Sparebank Årsmelding

4 Den generelle likviditetsrisikoen har halde seg høg gjennom heile året. Innlånskostnaden for bankane er framleis på eit høgt nivå. I 2010 har kredittpåslaga auka, særleg fordi det har vorte sådd tvil om tilbakebetalingsevna til fleire europeiske statar. Fleire støttetiltak i regi av EU og det internasjonale pengefondet (IMF) har til dels redusert risikoen, men ved utgangen av året er det framleis usikkert korleis dei svake statsfinansane i mange land kan påverke aksje- og kredittmarknadane i Utkast til nytt regelverk for bankar og finansinstitusjonar i etterkant av finanskrisa, m.a. i form av nytt Basel III regelverk, får innverknad på likviditetsområdet. Strengare krav til storleiken og kvaliteten på likviditetsbufferen og auka krav til langsiktig finansiering ser ut til å verte viktige punkt utkastet som framleis ikkje er endeleg vedteke. I løpet av hausten 2010 har ei arbeidsgruppe i Terra Agder utarbeidd utkast til ny likviditetspolicy tilpassa forventa regelverksendringar. Styret vedtok nytt policydokument i november med utgangspunkt i dette utkastet. Status på likviditetsområdet vert rapportert til styret månadleg i høve til gjeldande krav og rammer i likviditetspolicyen. Det har ikkje vore vesentlege avvik og likviditetsrisikoen har vore låg heile året, i tråd med bankens risikopolicy. Terra Boligkreditt vert framleis vurdert som eit viktig verktøy som kan avlaste banken sitt eksterne fundingbehov og gjere banken konkurransedyktig i kampen om personkundelån. Strategisk risiko Strategisk risiko er risikoen banken er utsett for som konsekvens av strategiske val. Måloppnåinga i høve til økonomiske måltal i strategiplanen har vore god i Det er gjennomført ei marknadsundersøking som syner at Valle Sparebank har svært nøgde og lojale kundar. Satsinga i Kristiansand har medført tilvekst av nye kundar i ei tid med fallande folketal i Valle kommune. For å sikre eige sjølvstende har banken vald å vere medeigar av Terra-Gruppen AS. Valle Sparebank sin eigardel utgjer 0,47% av selskapet. Terra-Gruppen AS syter for utføring av ein del fellesoppgåver og gjev banken tilgong til å selje ei rekkje finansielle produkt. I tillegg har eigarskapet gjeve avkastning i form av eit årleg utbytte. Terra-Gruppen AS er også eit viktig talerøyr for små sparebankar når det gjeld å påverke framtidige rammevilkår. Risikoen for at ikkje banken har tilstrekkeleg og rett kompetanse for framtida er eit område styret har fokus på. Valle Sparebank har difor prioritert vidareutdanning i fleire år. I 2008 vart det utarbeidd ein kompetanseplan for banken, og denne vart revidert i Kompetanseplanen set mål for kompetansenivået i banken og inneheld prioriterte tiltak for å nå måla. Mellom anna er det sett krav om at alle kunderådgjevarane i banken skal autoriserast som finansielle rådgjevarar. Ved utgongen av året er 5 av 6 rådgjevarar autoriserte. I 2010 har i alt 7 tilsette teke i alt 8 høgskulekurs med studiepoeng i regi av banken. Styret starta arbeidet med revisjon av strategiplanen i september 2010, og reknar med å ferdigstille planen i fyrste kvartal i Renterisikoen Dersom rentereguleringstidspunktet på innskot og utlån ikkje er tilnærma samanfallande, kan dette gjeve negative utslag på innteninga i banken. Denne risikoen er liten av di banken mest ikkje har innskot eller utlån til fast rente, og renta kan difor regulerast samtidig. Lån som banken har teke opp i pengemarknaden har som regel ulik bindingstid. Obligasjonslånet vert regulert 3. kvar månad. Renterisikoen er difor også her liten. Banken har ingen handelsportefølje med obligasjonar. Pliktige likviditetsplasseringar i obligasjonar har korte rentereguleringsintervall slik at renterisikoen her er liten. Renterisikoen på obligasjonsmassen er no slik at dersom det vert ei renteendring på 1,0 % i marknadsrenta, vil dette slå ut i ei kursendring på kr Aksjekurs og valutarisiko Banken har i dag ingen portefølje av verdipapir for å utnytte svingingar i marknaden. Banken driv ingen handel med derivat eller valuta. Valle Sparebank er eigen valutabank ved kjøp og sal av valuta til kundar. Omsetjinga av valuta er lita, og risikoen for kurstap er dermed også liten. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er i hovudsak risikoen for tap knytt til den daglege drifta av banken. Svikt i datakommunikasjon, system og rutinar er døme på tapshendingar. Feil kan også oppstå på grunn av manglande kontrollar, kompetansesvikt, menneskeleg svikt og manglande oppfølging av lover og forskrifter. Internkontrollen i banken er ein viktig reiskap til å kartleggje og forbetre dette risikoområdet. Styret har årleg gjennomgang av internkontrollen og har revidert policy for operasjonell risiko i Internkontroll Banken har med utgangspunkt i forskrifter om internkontroll hatt gjennomgang av alle vesentlege risikoområde i banken. Internkontrollen vert stadfesta av ekstern revisor. ORGANISASJON OG PERSONALE Det har ikkje vore personalendringar i løpet av Det er styret si oppfatning at arbeidsmiljøet i banken er godt. Den årlege medarbeidarundersøkinga og oppsummeringa frå medarbeidarsamtalar stadfester eit slikt inntrykk. God intern informasjon og kommunikasjon vert vektlagd. Medarbeidarsamtalar vert gjennomførte årleg. Valle Sparebank har teikna avtale om Inkluderande Arbeidsliv. Personalsamlingar og organisert trim for tilsette er døme på trivselstiltak som har god oppslutnad. Det totale sjukefråværet i rekneskapsåret utgjer totalt 5,7 % av total arbeidstid. Det har ikkje vore personskadar blant tilsette, eller materielle skadar i banken. Av 17 fast tilsette er berre 5 menn. Styret er for tida sett saman av 40% kvinner og 60% menn. Bortsett frå å prøve å få ei meir lik fordeling mellom kvinner og menn over tid, har det ikkje vore spesielle likestillingstema som har hatt, eller vil ha fokus framover. Banken si forureining av det ytre miljø vil stort sett vere av indirekte karakter, så som kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstandar, og avfall og avfallshandtering. Styret ser på dette som minimal forureining av det ytre miljø. Banken har ikkje pålegg frå offentlege styresmakter som ikkje er fylgde opp. Valle Sparebank og lokalsamfunnet Valle Sparebank ynskjer å vere ein positiv aktør i utviklinga av lokalsamfunnet. Særleg i ei tid med store utfordringar i form av reduksjon i folketalet, og vanskar med å rekruttere kompetent personell til ledige stillingar i området, meiner styret det er viktig å stø små og store tiltak som kan vere med på å snu ein negativ trend. 4 Valle Sparebank Årsmelding 2010

5 Gjennom den årlege gåveutdelinga stør banken lag og organisasjonar. I 2010 vart det delt ut i alt kr. Banken har teikna sponsoravtalar med Valle IL, Setesdal vidaregåande skule avd. Valle, Valle Radio, Sylvknappen AS og Kristiansand og Opplands Turistforening på til saman kr årleg. Valle Sparebank eig selskapet Valle Infrastruktur AS saman med Valle kommune. Føremålet med selskapet er å utvikle infrastrukturen i hytteområde i Valle kommune, og framføring av straum til Bjørnevassområdet vart peika ut som fyrste satsingsområdet. Selskapet har kome langt i arbeidet med å få planane realisert, men gjennomføringa vert no knytt opp til ei utbygging av Brokke Nord. Selskapet har også fått utvida verkekrinsen til å kunne løyse andre konkrete utviklingsoppgåver. I fyrste omgang er tanken å nytte selskapet til å utvikle sentrale eigedomar i Valle sentrum. Sommaren 2007 kjøpte Valle Sparebank Bergtun Hotell for å sikre at ein særs viktig eigedom i Valle sentrum fekk ein bruk som styrkjer Valle sentrum som møtestad og handelssenter for fastbuande og tilreisande. Våren 2010 vart eigedomen seld til verksemda Bleieboden AS. Etter nokre hektiske månader med oppussing var det klart for nyopning rett før jol. Førebels inneheld det gamle hotellet butikkutsal og kafé. Valle Sparebank tok saman med Setesdal Spelemannslag og Valle kommune initiativet til å etablere eit fond for å stimulere etterspurnaden etter folkemusikkutøvarar. Fondet fungerer slik at tilskiparar som ynskjer å nytte folkemusikkutøvarar kan søkje om delvis dekking av honoraret utøvarane skal ha. Frå og med 2010 vart ordninga utvida til å gjelde Bykle og Bygland. Valle Sparebank har sekretariatsfunksjonen i Valle Næringslag. Laget har til føremål å fremje næringsutvikling i kommunen. Alle private næringsdrivande kan vere medlemer, og oppslutninga om det nyskipa laget har vore svært god. Valle Næringslag har særleg hatt ei sentral rolle i å skape eit forum der sentrale aktørar i Brokke-utbygginga møtast jamnleg. Framtidsutsikter Hovudutfordringa for banken vert å oppretthalde økonomisk soliditet samstundes som kundane er tilfredse og lojale. Med relativt høg risiko i finansmarknadane vert kravet til kvalitet på risikostyringa i banken strengare. Styret har i fleire år hatt fokus på å auke kvaliteten på risikostyringa i bankverksemda, og ynskjer å halde fram dette arbeidet i God kvalitet på risikostyringa er avgjerande for å halde på ei stabil inntening, utan dei store svingingane frå år til år. Styret vil leggje vekt på å ha ein jamn og moderat vekst, der målet ikkje vil vere ei maksimal, men heller ei forsvarleg avkastning på eigenkapitalen. Det årlege driftsresultat vil likevel i ei viss utstrekning vere avhengig av det framtidige rentenivået. Særleg fordi ei endring i rentenivået vil endre tilsvarande på den avkastninga banken får på den delen av eigenkapitalen som er plassert som utlån. Utfordringa for banken vil vere å oppretthalde rentenettoen i ein konkurransesituasjon som er svært hard, og likeins utnytte det potensialet som kan liggje i å auke andre driftsinntekter. Andre driftsinntekter er særleg viktige no som den generelle kredittveksten har falle ein del. Styret er nøgd med at kostnadskontrollen i 2010 har vore tilfredsstillande. Inntektsveksten har skjedd utan at kostnadene har auka i same takt, og bankdrifta er såleis relativt kostnadseffektiv i høve til samanliknbare bankar. Effektiv bankdrift er naturleg nok avgjerande for konkurranseevna til banken, og styret ynskjer difor å oppretthalde eit sterkt fokus på kostnadskontroll og effektivisering framover. Som grunnlag for framtidig vekst og redusert likviditetsrisiko er innskotsutviklinga i banken viktig. Styret er svært nøgd med at ein har klart å halde på den høge innskotsdekninga, og ynskjer å oppretthalde gode innskotsvilkår og slik sikre ei høg innskotsdekning framover. Eit lågt rentenivå gjer det meir attraktivt for kundane å vurdere andre spare- og plasseringsprodukt. Dette, saman med høgare innlånskostnader for bankane, gjer at styret forventar at konkurransen om innskotskronene vert hard. Tida me har bak oss har likevel synt at Valle Sparebank tykkjest hevde seg godt i denne konkurransen. TAKK Styret takkar alle medarbeidarane i banken for eit særs godt samarbeid og stor arbeidsinnsats i året som har gått. Styret takkar også alle tillitsvalde for godt samarbeid, og rettar takk til banken sine kundar og banksamband for tilliten og oppslutninga banken har hatt i året Valle, 8. februar 2011 Olav T. Åkre Styreformann Tora Homme Uppstad Olav Mosdøl Nestformann Jostein Rysstad Toril Dale Vidar H. Homme Adm. banksjef Valle Sparebank Årsmelding

6 Valle Sparebank i tida (Mill. kr) Innskot Utlån Eigne fond 0, Forvaltning Desse styrer banken Innskytarvalde forstandarar Inger Aamli, Elise Marie Kringen. Olav Straume, Anna Stella Karlsdottir, Ånund Viki, Einar Brokke, Egil Åmlid, Ingunn Holen Kommunevalde forstandarar Saavi Nomeland, Bjørgulv S. Lund, Nina S. Johnsen, Olaf Henrik Homme, Arild Aabø, Åshild Bryggeså, Ragnhild Nomeland, Liv Bratlie Løyland Varamenn Pål Inge Bø, Torleif Harstad, Liv Tanche- Larsen Valde av dei tilsette Tor Arild Rysstad, Bjørg Åkre Varamenn Ingvill Nomeland, Erling Sagneskar Styret Olav T. Åkre - formann Olav Mosdøl - nestformann Jostein Rysstad, Tora Homme Uppstad, Toril Dale Personalet Vidar H. Homme - administrerande banksjef Bjørg Åkre - depotansvarleg Anne-Gunn H. Paulsen - økonomileiar Kåre Rike it- og driftsansvarleg Anette Uppstad - avdelingsleiar daglegbank Ingebjørg Helle Haugen - daglegbank Margit Homme - daglegbank Karen Marie Rike Lund - daglegbank Ingvill Nomeland - daglegbank Kari Brottveit Rysstad - daglegbank Ingunn Åkre Uppstad - daglegbank Torleiv Hovet - avdelingsleiar sal og rådgjeving, Kristiansand Tor Arild Rysstad - sal og rådgjeving, Kristiansand Helga Jonny B. Kjelleberg - avdelingsleiar sal og rådgjeving, Valle Toril Dale - sal og rådgjeving, Valle Gro Haatveit Hovet - sal og rådgjeving, Valle Erling Sagneskar - sal og rådgjeving, Valle Kontrollnemda Tarald Flateland - formann, Tor A. Hovet, Bjørgulv T. Berg Revisjon BDO v/ Inge Soteland 6. august 2010 var det 25 år sidan Bitte, eller Ingebjørg Helle Haugen som ho eigentleg heiter, hadde sin første arbeidsdag i banken. Hendinga vart markert med gild feiring og gullklokkeoverrekking i Kristiansand 26. august. 6 Valle Sparebank Årsmelding 2010

7 Lisle joleptan møtte store og små fram for å tøme sparebøssene. Tru om ikkje pølsene fall i smak? Frå venstre Fredrik, Knut Hallvardsson og Lotte Rysstad. Ingvill Nomeland serverer. I februar skipa banken til kundekveld på Valle Motell. I tillegg til innlegg med informasjon om kortbruk og forsikring heldt Erling Sagneskar eit framifrå føredrag om dei to månadane han oppheldt seg i Valle Austhei sommaren Motellet var smekkfullt, og som det stod i Setesdølen etterpå: Banken sjala heile bygda. Laurdag 13.november arrangerte banken Open Bank i Valle sentrum. Med idrottslagets basar og handledag i butikkane vart det liv og røre. Skilauparen Odd-Bjørn Hjelmeseth heldt føredrag då banken arrangerte næringsslivskveld på Sølvgarden i april. Som påskjøning fekk han ein flott Setesdalsgenser frå Husfliden. Bitte fekk oppdraget med å take dei vitale måla Arrangement i regi av Valle Sparebank 7

8 Resultatrekneskap (i heile tusen) Noter Renteinntekter og liknande inntekter Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Renter og liknande inntekter av utlån til og fordringar på kundar Renter og liknande inntekter av sertifikat, obligasjonar og andre renteberande papir Andre renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnader og liknande kostnader Renter og liknande kostnader på gjeld til kredittinstitusjonar Renter og liknande kostnader på innskot frå og gjeld til kundar Renter og liknande kostnader på utferda verdipapir Andre rentekostnader og liknande kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjar, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader med banktenester Andre gebyr og provisjonskostnader Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Netto verdiendring og vinst/tap på sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir Netto verdiendring og vinst/tap på aksjar og verdip. m.var.avkastn Netto verdiendring og vinst/tap på valuta og finansielle derivat Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Andre driftsinntekter Løn og generelle administrasjonskostnader Løn 14,15, Pensjonar Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivingar m.v. av varige driftsmidlar og immaterielle eigedelar Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader faste eigedomar Andre driftskostnader 15, DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantiar m.v. Tap på utlån Tap på garantiar m.v Nedskriving/reversering av nedskriving og vinst/tap på verdipapir som er anleggsmidlar Vinst/tap RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Resultat for rekneskapsåret Overføringar og disponeringar 22 Overført til sparebankens fond Overført til gåvefond Valle Sparebank Resultatrekneskap 2010

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding 2012 Banken sitt 114. rekneskapsår Bankåret Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har gleda av å kunna leggja fram rekneskap

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba

msbanken fjellbanken skobanken familiebanken Suta ust fjordbanken Når du sparebanken byggebanken seniorba imebanken ungdomsbanken fjellbanken skobanken f nken gründerbanken fjordbanken sparebanken bygg n seniorbanken bygdebanken Sutalausbanken heimeb gdomsbanken fjellbanken skobanken familiebanken ust fjordbanken

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2012

år smelding & rekne sk ap 2012 år smelding & rekne sk ap 2012 innhald året 2012 3 4 7 20 26 28 31 34 36 44 90 93 95 97 Året 2012 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2012 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer