Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste"

Transkript

1 Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf servicekontoret eller til Varamedlemmar møter etter nærare innkalling. Møtet er ope for tilhøyrarar. Saksdokument er lagt ut til offentleg gjennomsyn på nettsida til kommunen. Sak nr Tittel Sakliste 016/15 Endring av detaljregulering for delar av Gnr. 43 og 44 m.fl. Storebø nærings- og fritidshamn. Sturtevika Storebø, Helge Andre Njåstad Leiar utval for plan og byggesak ( sign) 1

2 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 016/15 Utval for plan og byggesak PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Marte Kalve Klepsvik FA - L12 14/1889 Endring av detaljregulering for delar av Gnr. 43 og 44 m.fl. Storebø nærings- og fritidshamn. Sturtevika Tilråding frå rådmannen: Utval for plan og byggjesak godkjenner i medhald av plan og bygningslova 12-8 og oppstart av reguleringsendring for delar av Gnr. 43 og 44 m.fl. Storebø nærings- og fritidshamn. Sturtavika. PlanID: Tiltakshavar: Austevoll Laksepakkeri AS Ansvarleg søkjar: Tippetue Arkitekter AS Søkjar kunngjer oppstart planarbeid til minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Søkjer orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart ( grunneigarar, heimelshavarar, naboar, styresmakter mm.). Utval for plan og byggjesak krev at trafikksikring vert vurdert i samband med reguleringa. Det er krav om utbetring av kryss frå FV og ned til kommunal veg vis-a-vis Storebø skule. Utval for plan og byggjesak krev ikkje konsekvensutgreiing, men vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildring, og om nødvendig supplerast.

3 Utval for plan og byggjesak krev at tidligare endringar i planområdet som er gjort gjennom både planendringar og dispensasjonar, skal vera med i reguleringsplan. Altså ein total oppdatering av plankart til siste SOSI standard. Risiko og sårbarheitsanalyse jf. plan og bygningslova 4-3 skal alltid gjennomførast ved utarbeiding av planer for utbygging, og at det skal føreligge ei vurdering av naturmangfaldlova Planen skal utarbeidast av fagkyndig. Ved første gongs handsaming av planen skal det føreligg ROS analyse, planskildring, plankart, og føresegner. Uttalefrist vert satt til 3 veker. Vedlegg: Søknad om oppstartsmøte - Reguleringsendring Sturtevika Anmodning om oppstartsmøte_ pdf Gnr. 43 og 44 Storebø nærings- og fritidshamn. Søknad om oppstartsmøte - Reguleringsendring Sturtevika Søknad om oppstartsmøte - Reguleringsendring Sturtevika Korrigert vedlegg - søknad om oppstartsmøte Gnr. 43 og 44 Storebø nærings- og fritidshamn. Reguleringsendring Sturtevika. Referat oppstartsmøte Bakgrunn for saka: Det er kome inn søknad om reguleringsendring av Storebø nærings- og fritidshamn frå Tippetue Arkitekter AS, etter ynskje frå Austevoll Laksepakkeri AS. Den ønska endringa vil regulere for vidare utfylling i Sturtevika og utviding av næringa for Austevoll laksepakkeri. Det er søkt dispensasjon og rammeløyve for dette parallelt med at det vert søkt oppstartsløyve på denne reguleringsendringa. Denne søknaden vil truleg verte trekt då ein vert samd i oppstartsmøte at vegen å gå er gjennom ein ordinær reguleringsendring. Endringar som er ønskja gjennomført pr. dags dato: 1- Utviding av utfylling i sjø med masser frå fjellknaus innanfor regulert industriområde.

4 2- Etablere ny kaifront. 3- Etablere nytt næringsbygg på utfylling. Dagens situasjon Området er omkransa av næringsverksemd/industri og prega av å vere eit utbygga område. Det er ikkje registrert data pr dags dato i arts databanken, eller utsette naturtypar. Området ligg ikkje innan registrerte støysoner i støy varslingskartet utarbeida av Statens vegvesen. Det er ikkje registrert verna artsmangfald i området. Det ligg eit verneverdig naust rett ved utfyllinga. Området er i gjeldande regulering for Storebø nærings- og fritidshamn er regulert til hamneområde i sjø, hamneområde på land, samt noko naust og friareal. I ny kommuneplan for Austevoll kommune er området satt av til næringsverksemd, også området i sjø, hamneområde på land og et lite naust sår igjen som naust. Utfylling er såleis i tråd med kommuneplan. Positive konsekvensar av tiltaket: Endringa vil leggje til rette for å oppretthalde etablert næringsverksemd i Sturtevika og gi ei betre organisering av området som heilskap. Negative konsekvensar av tiltaket: Det er naturlege negative konsekvensar ved utfylling og endring av landskap i denne grad. Sturtevika er allereie ved førre utfylling i sjø grundig undersøkt og forureiningsrapport føreligg. Området rundt Sturtevika har over lengre tid vore omarbeida og tilpassa næring og industri på staden, og denne endringa vil ikkje føre til negative konsekvensar utover dei allereie godkjente endringane på landskapet. Det er vurdert at ei endring ikkje vil gi negative konsekvensar då det ikkje leggjast opp til vesentlege avvik frå vedteken reguleringsplan. Det vert på bakgrunn av vurdering over vurdert av konsulent at dei positive konsekvensane ved å legge til rette for stadig næringsverksemd ved denne endringa vil vere større enn dei negative. Vurdering av naturmangfald: Søkjar har vurdert endringa slik at konsekvensane av endringa ikkje kjem i konflikt med naturmangfaldlova Denne endringa i reguleringsplanen vil ikkje gjere endringar i påverknad av naturmangfaldet meir enn gjeldande reguleringsplan og utført utfylling og planeringar. Behov for Konsekvensutgreiing: Planen må i høve forskrift om konsekvensutgreiing 2-4, ikkje konsekvensutgreiast då det ikkje er avvik mellom ønskja føremål i endring og gjeldande kommuneplan. Trafikksikring: Vegtilkomst for tungtransport må vurderast og eventuelt sikrast på hensiktsmessig måte ved gjennomføring av endringa. Anna: Det er ingen støyregistreringar for området. Men det antas det er en viss støybelastning frå fiskeindustrien. Problemstillinga vert handsama i reguleringsendringa Oppstartsmøte vert haldt Referat ligg ved saka. Vurdering: Rådmannen rår til oppstart av reguleringsendring for delar av Gnr. 43 og 44 m.fl. Storebø

5 nærings- og fritidshamn. Sturtavika. Tiltakshavar: Austevoll Laksepakkeri AS Ansvarleg søkjar: Tippetue Arkitekter AS Søkjar kunngjer oppstart planarbeid til minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Søkjer orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel om planoppstart ( grunneigarar, heimelshavarar, naboar, styresmakter mm.). Rådmannen rår til at trafikksikring vert vurdert i samband med reguleringa. Det er krav om utbetring av kryss frå FV og ned til kommunal veg vis-a-vis Storebø skule. Rådmannen rår ikkje til konsekvensutgreiing, men at vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildring, og om nødvendig supplerast. Rådmannen rår til at tidligare endringar i planområdet som er gjort gjennom både planendringar og dispensasjonar, skal vera med i reguleringsplan. Altså ein total oppdatering av plankart til siste SOSI standard. Risiko og sårbarheitsanalyse jf. plan og bygningslova 4-3 skal alltid gjennomførast ved utarbeiding av planer for utbygging, og at det skal føreligge ei vurdering av naturmangfaldlova Planen skal utarbeidast av fagkyndig. Ved første gongs handsaming av planen skal det føreligg ROS analyse, planskildring, plankart, og føresegner. Uttalefrist vert satt til 3 veker.

6

7 Fra: Ina Bakka Sem-Olsen Sendt: 14. januar :28 Til: Austevoll kommune - Postmottak; Marte Kalve Klepsvik Kopi: Hanne Nygaard; Mette Rakner Emne: VS: Søknad om oppstartsmøte - Reguleringsendring Sturtevika Vedlegg: Anmodning om oppstartsmøte_ pdf Hei, Viser til oversendte bestilling av oppstartsmøte Vi har ikke fått noe dato for oppstartsmøte ennå og etterspør dette snarest. Mvh Ina B.Sem-Olsen Master i Arkitektur / Planansvarlig Mobil: E-post: Fra: Ina Bakka Sem-Olsen Sendt: 19. desember :20 Til: 'Marte Kalve Klepsvik'; Kopi: Hanne Nygaard; Mette Rakner Emne: Søknad om oppstartsmøte - Reguleringsendring Sturtevika Hei, Vi vil med dette be om oppstartsmøte for oppstart av planendring for Sturtevika. Vedlagt ligger kort informasjon om tenkt planavgrensing, og foreløpig informasjon om innhold i planendringen. Vi gjør oppmerksom på at det også er satt i gang en dispensasjonsøknad og søknad om rammetillatelse etter dialog med Ole Hausberg. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi har byttet kontorlokaler i Bergen fra

8 Med vennlig hilsen Ina B.Sem-Olsen Master i Arkitektur / Planansvarlig Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur Sandviksbodene Bergen Gamle Prestagarden 5392 Storebø - Austevoll Tlf: /02 Mobil: E-post: Web: < Facebook: <

9 Anmodning om oppstartsmøte - Reguleringsendring for gnr 43 og 44, Storebø nærings- og fritidshamn Austevoll kommune. Område som vert påverka av endringar markert med stipla rød line. Tippetue Arkitekter AS ønsker oppstartsmøte for oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for gnr 43 og 44 Storebø nærings- og fritidshamn, Austevoll kommune vist i vedlagt avgrensing. Tiltakshavar er Flyfisk AS. Området som er ønskja endra er ca 23 daa. Avgrensing Området som er ønskja regulert er ca 23 daa. Avgrensinga omfattar følgjande gnr/bnr; 43/153, 850, 908, 907, 717, 387, 692 og 903. Avgrensinga følgjer i hovudsak tiltakshavars interesseområde. Tiltakshavar er og grunneigar. Om mulig vil avgrensinga utvidast til å famne om del av bygg som ligg utanfor plangrensa, men som allereie er utbygga. Dette fordi det er samanhengande del av bygg og industri innanfor planen. tlf

10 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet Presentasjon av planområdet Planområdet er i dag sentralt i nærings og industriområdet rundt Sturtevika. Omliggande områder er i stor grad omgjort og tilpassa denne nærings og industribruken. Intensjon for planendring Den ønska endringa i reguleringsplanen for Storebø nærings- og fritidshamn vil regulere for vidare utfylling i Sturtevika og utviding av næringa for Austevoll laksepakkeri. Det vert søkt dispensasjon og rammeløyve for dette parallelt med at det vert søkt oppstartsløyve på denne reguleringsendringa. Forholdet til gjeldande kommuneplan/ reguleringsplan/ regionale og statlige føringar Dagens planstatus Området er i gjeldande regulering for Storebø senter regulert til hamneområde i sjø, hamneområde på land, samt noko naust og friareal. I ny kommuneplan for Austevoll kommune er området satt av til næringsverksemd, også området i sjø, hamneområde på land og et lite naust sår igjen som naust. Dagens situasjon Området er omkransa av næringsverksemd/industri og prega av å vere eit utbygga område. tlf

11 Det er ikkje registrert data pr dags dato i arts databanken, eller utsette naturtypar. Området ligg ikkje innan registrerte støysoner i støy varslingskartet utarbeida av Statens vegvesen. Området er ikkje utsett for andre truslar som ras eller flaum. Det er ikkje avdekka noko som tilseier at skulle vore til hinder for oppstart av ei reguleringsendring av dette området. Utarbeidinga av reguleringsendringa vil inngåande gjere greie for den heilskapelege forståinga av dagens situasjon. Hovudinnhald i endring Endringar som er ønskja gjennomført pr. dags dato: Illustrasjon av ønska endringar 1- Utviding av utfylling i sjø med masser frå fjellknaus innanfor regulert industriområde. 2- Etablere ny kaifront. 3- Etablere nytt næringsbygg på utfylling. Berekning av parkering og anna vil handsamast i reguleringsendringa. Dette er ei foreløpig liste over spesifikke endringar og ikkje uttømmande. Verknader av ønskja endring. Vurdering av verknader av ønskja endring er vurdert ut frå områdets reguleringsmessige status og dermed intensjon om bruk og i kva grad eventuelle endringar vil endre intensjonen eller last på omliggjande områder eller andre føremål innan planområdet. tlf

12 Positive konsekvensar av tiltaket: Endringa vil leggje til rette for å oppretthalde etablert næringsverksemd i Sturtevika og gi ei betre organisering av området som heilskap. Negative konsekvensar av tiltaket: Det er naturlege negative konsekvensar ved utfylling og endring av landskap i denne grad. Sturtevika er allereie ved førre utfylling i sjø grundig undersøkt og forureiningsrapport føreligg. Området rundt Sturtevika har over lengre tid vore omarbeida og tilpassa næring og industri på staden, og denne endringa vil ikkje føre til negative konsekvensar utover dei allereie godkjente endringane på landskapet. Det er vurdert at ei endring ikkje vil gi negative konsekvensar då det ikkje leggjast opp til vesentlege avvik frå vedteken reguleringsplan. Det vert på bakgrunn av vurdering over vurdert av konsulent at dei positive konsekvensane ved å legge til rette for stadig næringsverksemd ved denne endringa vil vere større enn dei negative. Vurdering av naturmangfald: Søkjar har vurdert endringa slik at konsekvensane av endringa ikkje kjem i konflikt med naturmangfaldlova Denne endringa i reguleringsplanen vil ikkje gjere endringar i påverknad av naturmangfaldet meir enn gjeldande reguleringsplan og utført utfylling og planeringar. ROS-analyse: Det må avklarast i oppstartsmøte om det er naudsynt å utføre ROS analyse i samband med utarbeiding av planmateriell. Endringa er ei mindre endring som ikkje påverkar tiltaket eller endrar risiko. Denne endringa følgjer opp intensjon i gjeldande reguleringsplan og kommuneplan. Behov for Konsekvensutgreiing: Planen må i høve forskrift om konsekvensutgreiing 2-4, ikkje konsekvensutgreiast då det ikkje er avvik mellom ønskja føremål i endring og gjeldande kommuneplan. Trafikksikring: Vegtilkomst for tungtransport må vurderast og eventuelt sikrast på hensiktsmessig måte ved gjennomføring av endringa. Anna: Det er ingen støyregistreringar for området. Men det antas det er en viss støybelastning frå fiskeindustrien. Problemstillinga vert handsama i reguleringsendringa. Med vennlig helsing Ina Bakka Sem-Olsen Master i Arkitektur / Planansvarlig Tippetue Arkitekter AS tlf

13 Anmodning om oppstartsmøte - Reguleringsendring for gnr 43 og 44, Storebø nærings- og fritidshamn Austevoll kommune. Område som vert påverka av endringar markert med stipla rød line. Tippetue Arkitekter AS ønsker oppstartsmøte for oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for gnr 43 og 44 Storebø nærings- og fritidshamn, Austevoll kommune vist i vedlagt avgrensing. Tiltakshavar er Austevoll Laksepakkeri AS. Området som er ønskja endra er ca 23 daa. Avgrensing Området som er ønskja regulert er ca 23 daa. Avgrensinga omfattar følgjande gnr/bnr; 43/153, 850, 908, 907, 717, 387, 692 og 903. Avgrensinga følgjer i hovudsak tiltakshavars interesseområde. Tiltakshavar er og grunneigar. Om mulig vil avgrensinga utvidast til å famne om del av bygg som ligg utanfor plangrensa, men som allereie er utbygga. Dette fordi det er samanhengande del av bygg og industri innanfor planen. tlf

14 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet Presentasjon av planområdet Planområdet er i dag sentralt i nærings og industriområdet rundt Sturtevika. Omliggande områder er i stor grad omgjort og tilpassa denne nærings og industribruken. Intensjon for planendring Den ønska endringa i reguleringsplanen for Storebø nærings- og fritidshamn vil regulere for vidare utfylling i Sturtevika og utviding av næringa for Austevoll laksepakkeri. Det vert søkt dispensasjon og rammeløyve for dette parallelt med at det vert søkt oppstartsløyve på denne reguleringsendringa. Forholdet til gjeldande kommuneplan/ reguleringsplan/ regionale og statlige føringar Dagens planstatus Området er i gjeldande regulering for Storebø senter regulert til hamneområde i sjø, hamneområde på land, samt noko naust og friareal. I ny kommuneplan for Austevoll kommune er området satt av til næringsverksemd, også området i sjø, hamneområde på land og et lite naust sår igjen som naust. Dagens situasjon Området er omkransa av næringsverksemd/industri og prega av å vere eit utbygga område. tlf

15 Det er ikkje registrert data pr dags dato i arts databanken, eller utsette naturtypar. Området ligg ikkje innan registrerte støysoner i støy varslingskartet utarbeida av Statens vegvesen. Området er ikkje utsett for andre truslar som ras eller flaum. Det er ikkje avdekka noko som tilseier at skulle vore til hinder for oppstart av ei reguleringsendring av dette området. Utarbeidinga av reguleringsendringa vil inngåande gjere greie for den heilskapelege forståinga av dagens situasjon. Hovudinnhald i endring Endringar som er ønskja gjennomført pr. dags dato: Illustrasjon av ønska endringar 1- Utviding av utfylling i sjø med masser frå fjellknaus innanfor regulert industriområde. 2- Etablere ny kaifront. 3- Etablere nytt næringsbygg på utfylling. Berekning av parkering og anna vil handsamast i reguleringsendringa. Dette er ei foreløpig liste over spesifikke endringar og ikkje uttømmande. Verknader av ønskja endring. Vurdering av verknader av ønskja endring er vurdert ut frå områdets reguleringsmessige status og dermed intensjon om bruk og i kva grad eventuelle endringar vil endre intensjonen eller last på omliggjande områder eller andre føremål innan planområdet. tlf

16 Positive konsekvensar av tiltaket: Endringa vil leggje til rette for å oppretthalde etablert næringsverksemd i Sturtevika og gi ei betre organisering av området som heilskap. Negative konsekvensar av tiltaket: Det er naturlege negative konsekvensar ved utfylling og endring av landskap i denne grad. Sturtevika er allereie ved førre utfylling i sjø grundig undersøkt og forureiningsrapport føreligg. Området rundt Sturtevika har over lengre tid vore omarbeida og tilpassa næring og industri på staden, og denne endringa vil ikkje føre til negative konsekvensar utover dei allereie godkjente endringane på landskapet. Det er vurdert at ei endring ikkje vil gi negative konsekvensar då det ikkje leggjast opp til vesentlege avvik frå vedteken reguleringsplan. Det vert på bakgrunn av vurdering over vurdert av konsulent at dei positive konsekvensane ved å legge til rette for stadig næringsverksemd ved denne endringa vil vere større enn dei negative. Vurdering av naturmangfald: Søkjar har vurdert endringa slik at konsekvensane av endringa ikkje kjem i konflikt med naturmangfaldlova Denne endringa i reguleringsplanen vil ikkje gjere endringar i påverknad av naturmangfaldet meir enn gjeldande reguleringsplan og utført utfylling og planeringar. ROS-analyse: Det må avklarast i oppstartsmøte om det er naudsynt å utføre ROS analyse i samband med utarbeiding av planmateriell. Endringa er ei mindre endring som ikkje påverkar tiltaket eller endrar risiko. Denne endringa følgjer opp intensjon i gjeldande reguleringsplan og kommuneplan. Behov for Konsekvensutgreiing: Planen må i høve forskrift om konsekvensutgreiing 2-4, ikkje konsekvensutgreiast då det ikkje er avvik mellom ønskja føremål i endring og gjeldande kommuneplan. Trafikksikring: Vegtilkomst for tungtransport må vurderast og eventuelt sikrast på hensiktsmessig måte ved gjennomføring av endringa. Anna: Det er ingen støyregistreringar for området. Men det antas det er en viss støybelastning frå fiskeindustrien. Problemstillinga vert handsama i reguleringsendringa. Med vennlig helsing Ina Bakka Sem-Olsen Master i Arkitektur / Planansvarlig tlf

17 Tippetue Arkitekter AS tlf

18 Fra: Ina Bakka Sem-Olsen Sendt: 19. desember :20 Til: Elisabeth Aadland Vaagsbø; Marte Kalve Klepsvik; Austevoll kommune - Postmottak Kopi: Hanne Nygaard; Mette Rakner Emne: Søknad om oppstartsmøte - Reguleringsendring Sturtevika Vedlegg: Anmodning om oppstartsmøte_ pdf Hei, Vi vil med dette be om oppstartsmøte for oppstart av planendring for Sturtevika. Vedlagt ligger kort informasjon om tenkt planavgrensing, og foreløpig informasjon om innhold i planendringen. Vi gjør oppmerksom på at det også er satt i gang en dispensasjonsøknad og søknad om rammetillatelse etter dialog med Ole Hausberg. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi har byttet kontorlokaler i Bergen fra Med vennlig hilsen Ina B.Sem-Olsen Master i Arkitektur / Planansvarlig Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur Sandviksbodene Bergen Gamle Prestagarden 5392 Storebø - Austevoll Tlf: /02 Mobil: E-post: Web: < Facebook: <

19 Fra: Ina Bakka Sem-Olsen Sendt: 19. desember :31 Til: Elisabeth Aadland Vaagsbø; Marte Kalve Klepsvik; Austevoll kommune - Postmottak Kopi: Hanne Nygaard; Mette Rakner; Emne: Korrigert vedlegg - søknad om oppstartsmøte Vedlegg: Anmodning om oppstartsmøte_ pdf Vedlagt ligger riktig vedlegg til søknad om oppstartsmøte for reguleringsendring Sturtevika. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi har byttet kontorlokaler i Bergen fra Med vennlig hilsen Ina B.Sem-Olsen Master i Arkitektur / Planansvarlig Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur Sandviksbodene Bergen Gamle Prestagarden 5392 Storebø - Austevoll Tlf: /02 Mobil: E-post: Web: < Facebook: <

20 Austevoll kommune Tippetue Arkitekter AS, Plan og Arkitektur Sandviksbodene BERGEN Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Gnr. 43 og 44 Storebø nærings- og fritidshamn. Reguleringsendring Sturtevika. Referat oppstartsmøte Tilstades: Ansvarleg søkjar: Tippetue Arkitekter AS v/ Ina Bakke Sem Olsen og Hanne Nygaard Leiar utval for plan- og byggesak: Helge Andre Njåstad Byggesakssjef: Elisabeth Aadland Vaagsbø Plankonsulent: Marte Kalve Klepsvik og Stine Ross Idsø Oppsummering: Ansvarleg søkjar stilte spørsmål ved om kor mykje ein måtte ta med i planen, ved at eit bygg i noverande plan var halvvegs med i planen og halvvegs utanfor. Det blei semje om at heile bygget skal bli teke med i reguleringsendringa. Det er allereie sendt inn rammesøknad for å fylle ut i området. Dispensasjonssøknad er ute på høyring, men det vert semje om at dispensasjonssøknaden kunne trekkast då reguleringsendring er rette vegen å gå. Kommunen informerer om at det er krav til utbetring av kryss for at noko skal skje i området. Dette kravet er allereie innlemma i den eksisterande reguleringsplanen for området. Det blei avklart at alle eigedommar i området er kjøpt opp av tiltakshavar. Gnr 43 bnr. 137 ligg i matrikkelen med 3 eigarar. Ansvarleg søkjar meinte dette også var kjøpt opp, men skulle sjekke nærare ut. Det ligg eit verneverdig naust i området. Det må avklarast om det framleis må vernast om sjølv om det er kjøpt opp. Kommunen gjorde merksam på at Fylkesmannen truleg vil gje merknader på at dette. Kommunen informerte om at ansvarleg søkjar må ta kontakt med dei konsulentar som har laga sosi-filer til området, og få dei konvertert til riktig format. Semje om at alt småplukk i området må koma med i planen. Dvs. alle dispensasjonar og tidlegare endringar i reguleringsplanen. Postadresse Telefon Telefaks Bankgiro E post: 5392 Storebø Foretaksreg. NO MVA

21 Austevoll kommune Side 2 av 2 Administrasjonen lagar full oversikt over alle dispensasjonar og endringar i planområdet som skal vera med i plankartet, og som skal oppdaterast til siste SOSI versjon. Leiar av Utval for plan og byggesak påpeika at fleire områder langs sjøen i planen for rorbuer er endra til reine fritidsbustader. Derfor fell det naturleg og endra alle rorbuområde til reine fritidsbustadområde då det ikkje vil ha noko å seie for privatiseringa. Kommunen utarbeider føresegnene og sender desse på høyring ved 1.gongshandsaming. Grunna feil i plan gnr. 44, bnr. 1,4,10,14 m.fl. Bjånesøy, er dette noko som også skal rettast opp i og ut på høyring parallelt. Kommunen tek seg av dette også til 1.gongshandsaming. Dette gjeld føresegn og planskildring. Planskildring skal vera med for området under endring. For områder som ikkje har planskildring grunna gamalt lovverk, vil vi ikkje krevje planskildring då dette er ei samling av lause trådar i planen. For andre områder som manglar planskildring må ansvarleg søkjar ta kontakt med ansvarlege konsulentar, der desse er opparbeida. Frist for innsending av dokument er sett til 25.feb. Plan og byggesaksavdeling Stine Ross Idsø Konsulent/sakshandsamar Dette dokument er elektronisk godkjent og treng difor ikkje underskrift. Kopi til: Elisabeth Aadland Vaagsbø Helge Andre Njåstad Marte Kalve Klepsvik TORANGSVÅG Arkivsak:

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2015 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommuenstyresalen Møtedato: 20.10.2014 Møtetid: 15:00 Sak nr: 135 143/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Helge Andre Njåstad Renate Møgster

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert MINDRE REGULERINGSENDRING AV STOREBØ SENTRUMSPLAN. AUSTEVOLL KOMMUNE BESKRIVELSE AV ENDRINGEN gnr 43 bnr 069, 732, mfl Tiltakshavarar: Blænes bygg AS Endringsforslag er utarbeidet av Tippetue Arkitekter

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 07.04.2014 Møtetid: Kl. 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 044/14-055/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Møtetid: 16.30 Sak nr: 025 030/17 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Renate

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Kommunestyre Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 30.06.2015 Møtetid: 08:30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/ Austevoll kommune Kystverket Vest Pb. 1502 6025 ÅLESUND Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 12.01.2017 Stina Nordbak 13/1575-55 Melding om vedtak Gnr. 05 Bnr. 0047 Knivavikje, Kalvanes Reguleringsplan

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6973 - JL Straume den: 04.12.14 Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 17.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato:

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato: Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 19.05.2016 Melding om oppstart av detaljregulering med konsekvensutgreiing og høyring av planprogram (PlanID: 2016002) for Langedalshaugen, del av eigedomen

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Kommunestyre Møtestad: Sommerfullmakt Møtedato: 11.07.2016 Møtetid: 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 17.02.2014 Møtetid: Kl. 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 020/14-033/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: KS sine møtelokaler i OSLO Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: 12:00-15:00 Sak nr: 061 077/15 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Renate Møgster Klepsvik

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid.

Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6968 - JL Straume den: 03.11.14 Varsel om igangsetting av privat detaljreguleringsarbeid.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 02.05.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: 13:00 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 17.03.2014 Møtetid: Kl 15.00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 034/14-043/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 04.06.2013 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 066/13-082/13 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 08.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.12.2013 Kl. Etter kommunestyremøtet Det vert kalla inn til ekstraordinært møte i etterkant

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/ / SVK/ SONHAV VOLDA KOMMUNE PER MULVIK AS Holmen 7 6100 VOLDA Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/1214 10531/2016 2016008 SVK/ SONHAV 07.09.2016 MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN ID 1519-2016008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE 18.06.2013 Helge Andre Njåstad Arkivsaknr. 13/498 Arkiv: FE-140 Kommuneplanen for Austevoll 18.06.2013 KOMMUNESTYRE Handsaming i møtet:

Detaljer

Veronika Helena Møgster

Veronika Helena Møgster Veronika Helena Møgster Fra: knut djupevåg Sendt: torsdag 16. juni 2016 22:23 Til: Veronika Helena Møgster Emne: Fw: Godkjend løyve for utvida bruk av avkøyrsle Vedlegg: img-914135807-0001.pdf

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 189/107 - næringsbygg - Ranavik - Halsnøy - KK Eigedom

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 189/107 - næringsbygg - Ranavik - Halsnøy - KK Eigedom Rådmannen Samfunnsutvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2015/1428. Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/16 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2015/1428. Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/16 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2015/1428 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/16 Formannskapet 05.04.2016 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR INDRE BERGSØY,

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Sommarfullmakt Møtedato: 31.07.2014 Møtetid: Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 14/

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 14/ Austevoll kommune Kystverket Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 03.10.2016 Erik Andreas Kyvig 14/1187-10 Melding om vedtak Høyringsbrev om reguleringsplan for gnr. 26 bnr. 1 Hille Utval for plan og

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/17 Formannskapet 25.04.2017 51/17 Kommunestyret 11.05.2017 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID Sak nr D Vår dato: Vår referanse: 11.05.2017 2016/1970 50411656/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 «REFDATO» «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE»

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Utval for plan og byggesak Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Austevoll kommune. Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK. Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Austevoll kommune Møteprotokoll UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtedato: 27.01.2014 Møtetid: Kl. 17:15 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 001/14-019/14 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunehuset Møtedato: 15.12.2015 Møtetid: 16:30-18:00 Sak nr: 161 176/15 Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2014 Møtetid: 15:00 - Sak nr: 078/14 til 100/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Olav Henry Jarnes Renate

Detaljer

Melding om oppstart av detaljregulering for fritidsbustader Karihavet 101/13 m.fl., Bømlo kommune (PlanID )

Melding om oppstart av detaljregulering for fritidsbustader Karihavet 101/13 m.fl., Bømlo kommune (PlanID ) Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 04.10.2016 Melding om oppstart av detaljregulering for fritidsbustader Karihavet 101/13 m.fl., Bømlo kommune (PlanID 201607) Initiativtakar I samsvar med

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Ørsta 5.9.2014 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2017/126 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 20.02.2017 MØTEBOK PlanID 1222_201701- Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID )

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID ) Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 21.04.2016 Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID 201601) Initiativtakar I samsvar med

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 17.03.2004 Tid: 15.00 19.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 1 Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Globen Møtedato: 13.02.2017 Møtetid: 16.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer