Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 6.2.2014 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 1/14 PS 2/14 RS 1/14 RS 2/14 PS 3/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker Møtebok frå ekstraordinær generalforsamling Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Politiske saker Hareid Fastlandssamband AS - Planprogram for kommunedelplanar og KU - E39 Flytebruløysing mellom Hareid og Sula - godkjenning 2013/ / /1918 PS 4/14 Overgrepsmottak 2014/10 PS 5/14 Krise- og omsorgsgruppa i Hareid 2012/1519 PS 6/14 Ny pensjonsordning for folkevalde frå 1. januar /1415 PS 7/14 Ishavsmuseet Aarvak - Kommunal sjølvskyldnargarantil for lån kr. 1,5 mill. 2012/462 PS 8/14 Flytting av kyrkjekontoret 2014/60 PS 9/14 Søknad om fritak som medlem i Eldrerådet 2013/1523 PS 10/14 PS 11/14 Finansiering av skiltplan og parkeringsplan for Hareid sentrum Vurdering av administrativ organisering i Hareid kommune 2012/ /25 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Gruppemøter måndag før kommunestyremøte: AP møterom I (hovudetasje) kl. 19:15 FRP formannskapsromet kl. 19:15 V møterom II kl. 19:30 H ordførarkontoret kl. 19:15 FL kommunestyresalen kl. 19:30 KRF møterom III (u.etasjen) kl. 19:15 SV matromet kl. 19:15 Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS2/14Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 - 4P P.F 0'''C')!',''','.0..;NI-; V ;' - -' Omr. Saksh. ea EKSTRAORDINIER MØTEBOK F R GENERALFORSAMLI - Saks.nr. Lopenr 27 DES2013 Dok.nr. K;ass. Q:R6 NG I TUSSA KRAFT AS Tid: Fredag den frå kl Stad: Tussatun, Hovdebygda i Orsta Sak 1. Opning av generalforsamlinga ved styreleiar. Leiar i styret, Gunnar Gjørtz, opna generalforsamlinga velkomne. med å ønskje deltakarane Sak 2. Registrering av representantar røyster av 3032 røyster var representerte med følgjande utsendingar: Orsta kommune: Rune Hovde røystegjevar 1056 røyster Herøy kommune: Arnulf Goksøyr røystegjevar 513 røyster Volda kommune: Arild Iversen røystegjevar 484 røyster KLP v/fullmakt: Gunnar Gjørtz røystegjevar 454 røyster Hareid kommune: Anders Riise røystegjevar 201 røyster Vanylven kommune: Magne Løvoll røystegjevar 197 røyster Ulstein kommune: Knut Erik Engh røystegjevar 87 røyster Sande kommune: Dag Vaagen røystegjevar 28 røyster Hornindal Kraftlag AS: Per Hagen røystegjevar 12 røyster Frå styret møtte: Gunnar Gjørtz, Ole Johan Rekkedal og Bjorn Berge. Frå administrasjonen møtte: Elling Dybdal og Lillian Tvergrov. Sak 3. Val av moteleiar. VEDTAK: Som møteleiar vart vald Gunnar Gjørtz. Samrøystes. Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste. VEDTAK: Generalforsamlinga godkjenner innkalling og sakliste. Samrøystes. Sak 5. Val av to representantar til å skrive under moteboka saman med moteleiaren. Følgjande vart valde: Rune Hovde, Orsta kommune Per Hagen, Hornindal Kraftlag Samrøystes. Side8 1

9 Sak 6. Samanslåing av Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS sine nettverksemder Styret handsama saka i mote den 8. november 2013 og gjorde vedtak om å tilrå at generalforsamlinga godkjenner avtale om etablering av felles nettselskap og aksjonæravtale for Morenett AS. Som vedlegg til generalforsamlingssakene låg hovudrapporten for utgreiingsarbeidet Utredning av fusjon mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS. Hovudrapporten byggjer på arbeid utfort av sju arbeidsgrupper, der det har yore brei involvering frå tilsette og tillitsvalde både i Tussa og Tafjord. Det nye nettselskapet vil bli eit felleskontrollert selskap mellom Tussa og Tafjord der eigarfordelinga er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Generalforsamlinga drofta saka og det utsende forslaget til vedtak av vart samroystes godkjent. Det kom forslag frå Arnulf Goksøyr på eit tillegg til vedtaket: «Generalforsamlinga i Tussa Kraft AS vil ikkje gjere endringar av forretningsadresse i avtalen som er gjennomfort slik den no ligg fore, men vil stille seg positiv til at generalforsamlinga i det nyoppretta Morenett endrar vedtektene med forretningsadresse Hew ved forste anledning.» Arild Iversen fremja også eit forslag på tillegg til vedtaket: «Generalforsamlinga oppmodar styret i Tussa Kraft om å avklare sporsmål rundt RDA-midlar og forretningskontor og melde dette tilbake til eigarane.» Styret hadde sendt ut folgjande suppleringsforslag den : «Generalforsamlinga har registrert Heresykommune sin frykt for å misse RDA-midlar. Om det skulle vise seg at nedlegginga av det vedtektsfesta forretningskontoret for Tussa Nett AS i Hew inneber at Heroy taper RDA-midlar, ber generalforsamlinga styret ta initiativ til å flytte Morenett AS si adresse til Hew. Alt under foresetnad av at Tafjord Kraft AS, som den andre eigar av Morenett AS, aksepterer flyttinga.» SA vart det halde proveroysting. Arnulf Goksøyr sitt forslag fekk 1026 royster, Arild Iversen sitt forslag fekk 1552 royster. Ingen roysta for suppleringsforslaget frå styret. Det vart også proveroysta for ikkje å ha tilleggspunkt. Arnulf Goksøyr trekte deretter forslaget sitt. Ved endeleg avroysting vart Arild Iversen sitt forslag samroystes vedteke. Samla vedtak i saka vart såleis Side9 2

10 VEDTAK: Generalforsamlinga godkjenner Avtale om etablering av felles nettselskap Morenett AS av Generalforsamlinga godkjenner Aksjonaeravtale for Morenett AS av med tilhøyrande utkast til vedtekter. Generalforsamlinga oppmodar styret i Tussa Kraft om å avklare sporsmål rundt RDA-midlar og forretningskontor og melde dette tilbake til eigarane Samrøystes. Sak 7. Suppleringsval av ny styremedlem m/vara frå Volda kommune Volda kommune har gjort politisk vedtak om å gje Jon Georg Dale permisjon frå vervet som styremedlem i Tussa Kraft AS. Styret handsama saka den 8. november og gjorde vedtak om å halde suppleringsval på generalforsamlinga. Generalforsamlinga hadde ikkje kommentarar til saka og det vart gjort slikt VEDTAK: Val av ein styremedlem med vara, valde for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015: Sindre Rotevatn m/personleg vara Ingrid Opedal. Samrøystes. Skrivar: _-6(-ALCO-a-ker- JZillianTvergrv / Gunnar GjørL Rune ovde Per Hagen Side10 3

11 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1476 Løpenr /2013 Klassering 026 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 2/14 Formannskapet /14 Kommunestyret STATUS FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID I MØRE OG ROMSDAL / 2013/1476 Side11

12 Vedlegg: Nr. Namn 1 NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging 2 NIVI-rapport 2013_ Saksopplysningar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om at rapporten som ligg ved, vert lagt fram for politiske organ i kommunen, for orientering / drøfting. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side12

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato /3848/FMMRPEOV/321 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Per Øvermo, «REFDATO» «REF» Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging Viser til KS Møre og Romsdal sin Høstkonferanse i Ålesund den 31. oktober og 1. november d.å. og programposten om «Kommunestruktur-Presentasjon av analyse om kommunesamarbeid i Møre og Romsdal». Vedlagt oversendes NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal, av Geir Vinsand og Magne Langset, NIVI Analyse AS, Oslo. NIVI-Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KS Møre og Romsdal. NIVI Analyse har kartlagt alle samarbeidsområdene for fylkets 36 kommuner. Det er funnet til sammen 255 formelle interkommunale samarbeidsordninger! Registeringene omfatter alle regionråd, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal eiermajoritet og avtalebasert samarbeid mellom kommunene. Moment som NIVI-rapporten tar opp som utfordringer kommunene står overfor i dag og som vil kunne tilta i tida som kommer er (jfr side 61 i rapporten): Ulik nærings- og befolkningsutvikling innen fylket Vekst i lovpålagte oppgaver og økt forventningspress lokalt Økende personalmessig sårbarhet og mangel på fagmiljøer på sentrale tjeneste- og forvaltningsområder Stram kommuneøkonomi og mulige endringer i inntektssystemet Voksende demokratiske underskudd og styringsmessige utfordringer som følge av veksten i det interkommunale samarbeidet Teknologisk utvikling med reduserte krav til personlig oppmøte Vår nye regjering har i sin politiske plattform uttrykt følgende (side 63 i rapporten): «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer Postadresse: Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: Telefax: E-post: Web: Side13

14 side 2 av 2 kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene. Regjeringen vil invitere partiene i Stortinget til drøftelser om prosessen. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Om interkommunal virksomhet blir det sagt: Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform. Videre blir det i den politiske plattformen beskrevet at regjeringen vil: Innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene Overføre mer ansvar og bygge ut tjenestetilbudet i kommunene, bl.a. innenfor rus, psykiatri og ulike typer forebyggende helse- og sosialtjenester Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt Den varslede kommunereformen er også en del av samarbeidsavtalen som er inngått mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf, som har flertall på Stortinget. Som del av et felles verdigrunnlag for de fire partier blir det vektlagt at samarbeidspartiene bygger sin politikk på målet om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Det vektlegges at samfunnet skal bli mindre byråkratisk og at mer makt og myndighet skal overlates til lokalsamfunnet. Som ett av åtte felles prosjekter og satsinger nevnes at det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak fattes i inneværende stortingsperiode.» Med bakgrunn i det utfordringsbildet som trekkes opp i NIVI-rapporten og sett på bakgrunn av sittende regjerings bebudete kommunereform, ser Fylkesmannen i Møre og Romsdal det som viktig at rapporten blir lagt fram for politiske organ i kommunene til orientering/drøfting. Med hilsen Lodve Solholm Rigmor Brøste Assisterende fylkesmann Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Vedlegg: - NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Side14

15 NIVI Rapport 2013:3 Statusfor interkommunalt samarbeidi Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmanneni Møre og Romsdal Notat i samarbeidmed KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne Langset Romsdal Nordmøre Sunnmøre Side15

16 - NIVI AnalyseAS FORORD På oppdrag fra Fylkesmanneni Møre og Romsdal har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av det formaliserteinterkommunalesamarbeideti alle fylkets 36 kommuner. Prosjekteter gjennomførti nærtsamrådmedks Møreog Romsdal. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs kartleggingsmetodikksom er brukt i flere andre fylker. Kartleggingen innbefatter en beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på felles tjenesteutviklinginnenforkommunehelsetjenesten. Det er ogsågitt ennærmerebeskrivelseav samarbeidetom sosialtjenesterog dagensorganiseringinnenfornav. Rapportenskal brukessom underlagfor et videre arbeidmedutfordringsbildeog alternative forvaltningsretningerfor kommunene. Prosjekteter gjennomførti periodenjuni-oktober2013. Kontaktpersonhosoppdragsgiverhar vært Assisterendefylkesmann Rigmor Brøste. I KS har regiondirektørgunnar Bendixen fungertsomkontaktperson.gis-rådgiverjamesholtom hosfylkesmannenharværtansvarlig for utformingav kart i samarbeidmednivi. NIVI er ansvarlig for alle analyser av innsamlet materiale, inkludert løpende problematiseringerog oppsummeringer. Ansvarligekonsulenteri NIVI har værtgeir Vinsand (prosjektleder)og MagneLangset. Oslo,7. november2013 Side16 1

17 - NIVI AnalyseAS INNHOLD HOVEDPUNKTEROG KONKLUSJONER METODISK TILNÆRMING Problemstillinger Definisjonav interkommunaltsamarbeid Tilpasningerog gjennomføring Erfaringerfra kartleggingen Rapportering STATUSFORINTERKOMMUNALT SAMARBEID Omfangog geografisknivåfordeling Antall ordningerpr kommunei Møreog Romsdal Sammenlikningmot andrefylker Sektorvisgjennomgangav dagensordninger Deltakerfrekvenspåhomogeneoppgavefelt Integrasjonpåtversavfylkesgrensene Konjunkturerog innholdstrender Bruk avjuridisketilknytningsformer STATUSFOROPPFØLGING AV SAMHANDLINGSREFORMEN Innledning Avtaler og samhandling Lite interkommunaltsamarbeid Utfordringermedkommunalmedfinansiering Utskrivningsklarepasientermottasavkommunene Øyeblikkelighjelp foreløpigmesti egenregi Utfordringeri reformen SAMARBEIDSMØNSTERINNENFORNAV OrganiseringenavdelokaleNAV-kontorene Forekomstavinterkommunaltsamarbeid Statligesamarbeidsområder Utfordringeri NAV VEIEN VIDERE Innledning Utfordringsbilde Erfaringermedinterkommunaltsamarbeid Tendenstil faglig utarmingavkommunene Kommunereformer varslet Alternativeforvaltningsretninger Side17

18 - NIVI AnalyseAS Hovedpunkter og konklusjoner Omfattende kommunesamarbeid I kartleggingen, som omfatter alle 36 kommuner i fylket, er det funnet 255 formelle interkommunale samarbeidsordninger.kartleggingen omfatter alle regionråd, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal eiermajoritetog avtalebasertsamarbeidmellom kommunene. Antall formelle ordningerpr kommunevariererfra 23 for Sykkylventil 55 ordningerfor Molde. Fræna,Eide, Ålesundog Kristiansund deltar i et særlig omfattendesamarbeidmed sine nabokommuner. Færrest samarbeidsordningerer registrertfor Smøla,Vanylven,Strandaog Sykkylven. Byeneer motor Alle de tre størstebyene i Møre og Romsdalframstår som svært samarbeidsorientertei forhold til sine naboer,vurdert ut fra omfangetpå dagenssamarbeid. Det gjelder ogsåi en sammenlikningmed andre regionale hovedbyeri Midt-Norge. Også andre relativt store kommuner som Fræna og Haram deltar i et omfattende samarbeidog fyller viktige avlastningsfunksjoner for mindrenabokommuner. Kommunestørrelse ikke avgjørende Nærmereanalyserbasertpå tall fra hele Midt-Norge tyder ikke på systematiskeforskjeller i omfanget på interkommunalt samarbeid etter kommunestørrelse.det observeresstore variasjoneri samarbeidsintensitetmellom småog mellom storekommuner.det må antasat andrefaktorersomgeografiskplassering,regionrådetsrolle og kommunestyrenesholdningtil interkommunalt samarbeid spiller en større rolle. Også økonomisk situasjon, rekrutteringsproblemerog ikke minst de regionale aktørenes opptreden kan være av betydning. Helhetlig IKT -samarbeidi fire strukturer Samarbeidetom IKT har værtgjennomen dynamiskog spennendeutvikling de sisteårene.i Møre og Romsdaldeltar nå 33 av 36 kommuneri helhetligeregionaleikt-tjenester, alle unntattstordal,strandaog Sykkylven. IKT-ORKidé har gjennomlang tid vært en pioner i utviklingen av bedre og mer robusteikt-løsningerfor 13 kommunerpå Nordmøreog i Romsdal.På Sunnmøreer det etablert et bredt og helhetlig IKT-samarbeidmellom åtte kommuner rundt Ålesund. Også på Søre Sunnmøreog i Romsdal er et helhetlig IKTsamarbeidunder oppbygging. Gjennom disse strukturelle endringene skapesdet vesentlig bedreforutsetningerfor å møtestoredigitaleutfordringeri kommunene. Mer barnevernsamarbeid I løpetav desistefem åreneer detetablertseksinterkommunalebarneverntjenester i Møreog Romsdal.Dagensorganiseringinnebærerat 20 av fylkets 36 kommunerdekkesav regionale tjenestermed mellom årsverk.det finnes dermed16 kommuner i Møre og Romsdal somikke deltari formalisertinterkommunaltsamarbeidog som løsertjenestenpå egenhånd. Her inngår flere småkommunersom Vanylven,Sande,Sandøy,Gjemnes,Aure og Smøla.I Trøndelager detmedunntakfor Verrankommunekun destørstekommunenesomikke deltar i interkommunaletjenester. Lokale tilpasninger til samhandlingsreformen Kommunenes oppfølging av samhandlingsreformenhar så langt vært preget av tjenesteutvikling i den enkelte kommune. I Møre og Romsdal finnes foreløpig ingen eksemplerpå helhetligelokalmedisinskesentrai interkommunalregi, somhar pregetmye av kommunenestilpasning til reformen i Trøndelagsfylkene.Pågåendeprosessermellom kommunenetyder likevel på at det kan kommeen interkommunalbølgemedoppbygging av Side18 3

19 - NIVI AnalyseAS en sterkereog mer forebyggendekommunehelsetjeneste flere stederi fylket. Det gjelder særligtilbud om øyeblikkelighjelp i tilknytning til interkommunalegevaktog sykehusene. Minimalistisk samarbeidpå lovpålagtekjerneområder Til tross for visse positive utviklingstendenseri deler av det interkommunalesamarbeidet, pregesfortsatt mangekompetansekrevendevelferdstjenesterav lite samarbeid.det gjelder samarbeidpå en rekke sentraleoppgavefeltinnenfor særlig helse- og sosialsektorenog teknisk sektor. Samarbeid om nye lovpålagte kommunehelsetjenester, kommuneoverlegefunksjonog forebyggendehelsetjenesterser ut til å ha kommet korterei Møre og Romsdalenni Trøndelagsfylkene.Samarbeidom sosialtjenesterinnenfornav, rus og psykiatri er også svært beskjedent.det samme gjelder samarbeidom planlegging, byggesak,oppmåling og øvrige tekniske tjenester. Det finnes også overraskendelite samarbeidom administrativestøttefunksjonersom lønn, regnskap,fakturering,samtgenerell økonomi- og forvaltningskompetanse i kommunene. Sterk fragmentering Mye av dagenskommunesamarbeidi Møre og Romsdalpregesav fragmenteringi mange lokale samarbeidsordningerpå kryss og tvers. Det er særlig tydelig for organiseringenav brannvesene t flere stederi fylket, bl.a. rundt Molde og Ålesund.I Møre og Romsdalfinnes det i dag ingen eksemplerpå helhetligeinterkommunalebrannvesensom er vanlig ellers i landet.kartleggingentyderpåat særligromsdalpregesav et fragmentertsamarbeidsmønster. Avpolitisering og svak tilrettelegging for politisk styring En gjennomgangav dagensstyringsformertyderpåensterkdominansav organisasjonsformer somvektleggeradministrativframfor politisk styringav detinterkommunalesamarbeidet.det er de administrativestyringsformenesom dominereri kombinasjonmed interkommunale selskaper og aksjeselskapersom er egne rettssubjektermed egne styringsorganerutenfor kommunene.over 90 prosentav dagenssamarbeidsordninger i Møre og Romsdalmå sieså væresvakttilrettelagtfor politisk styring av deninterkommunaleoppgaveløsningen. Bruk av felles folkevalgtnemndforekommerytterstsjeldenog det finnesingensamkommuneri Møre og Romsdal.De sisteåreneobserveresingenklar trendi retningav økt tilretteleggingfor mer politisk styring av det interkommunalesamarbeidet, som i Trøndelagsfylkene.Dette bildet kan endressomfølge av pågåendevurderingerav framtidig organiseringinnenfor bl.a. ROR og ORKidé. Fortsatt vippekommuner I Møre og Romsdaler det vanskeligå identifisereen fast regioninndelingfor samarbeidom lovpålagtevelferdstjenester,somoverlengertid harværtunderutvikling i Trøndelagsfylkene. Mye av dagenssamarbeidhar karakter av praktisk pragmatiskshopping framfor brede regionalefellesløsninger. Gjennomde siste årenekan det ha skjedd viktige avklaringerav enkeltkommunersgeografisketilhørighet,somfor Gjemnes.Kartleggingentyderlikevel på at det fortsatt finnes flere kommunersom er i tvil om hvem de skal integreresegmot og stå sammenmedi denvidereforvaltningsutvikling.det kangjeldeflere kommuner bådenord og sør i fylket og ikke minst i grenseområdenemellom Nordmøreog Romsdal og mellom Romsdalog Sunnmøre. Lite kommunesamarbeidover fylkesgrensen Kartleggingentyder på at den kommunaleintegrasjonenpå tvers av fylkesgrensener høyst begrenset.det registreresen viss integrasjonmellom utvalgtekommunerpå Nordmøreog Orkdalsregionen.Det gjelder først og fremst Rindal kommune som er medlem i Orkdalsregionenog som tjenestemessigog geografisk orienterer seg mot Orkdal som Side19 4

20 - NIVI AnalyseAS regionsenter.for øvrig er det funnetsværtfå interkommunaleordningermot Oppland,Sogn og Fjordaneog andrefylker. Godeerfaringer Analyserav erfaringermedinterkommunaltsamarbeidi andrefylker tyder på at kommunene oppnårbetydeligegevinstergjennominterkommunalt samarbeid.det gjelder små og store kommunerog det gjelder bådetypiske distriktskommunerog kommuneri flerkommunale byområder. Gjennom samarbeid oppnås som regel bredere og mindre sårbare kompetansemiljøer,som oppfyller lovpålagtekrav og som i de fleste tilfeller yter tjenester medhøyerekvalitet til innbyggerne.erfaringenetyder ogsåpå at størreog mer funksjonelle enheterkan medførebedreressursbrukog betydeligøkonomiskinnsparing,særliginnenfor administrativestøttefunksjonerog teknisk pregedeoppgaver.det er grunn til å tro at dette hovedbildetogsågjelderfor kommunenei Møreog Romsdal. Prinsipielt betenkeligog praktisk vanskeligreformlinje Analysertilsier samtidigat det etablerteinterkommunalesamarbeidetkan medførebetydelige styringsmessigeog demokratiskeutfordringer,særlig i de tilfeller der kommunenedeltar i mangeulike ordninger i ulike geografiskeretninger. Interkommunaltsamarbeidmedfører indirekte demokratiog bryter med sentraleprinsipperfor landetskommunesystem.til dette kommerat interkommunaltsamarbeidkan medføretidkrevendeomstillingsprosesserog høye prosesskostnader i densamledeforvaltning.foreliggendekartleggingtyder på at det har vært og er krevendeå lykkes medet langsiktigforpliktendesamarbeidom lovpålagtekommunale kjerneoppgaverflere stederi Møreog Romsdal. Kommunereform er varslet Den nye Regjeringen har varslet en bred kommunereform med gjennomgang av oppgavefordelingenog overføring av flere oppgavertil større og mer robuste kommuner. NIVIs analysertyder på at kommunenestår ved et forvaltningsskille, hvor de selv kan bli utnevnttil forandringslederei denvidereforvaltningsutvikling.en kommunereformkan stille krav til mer fellesskapom grunnleggendeveivalg og aktuelle kommunemodelleri Møre og Romsdal. Side20 5

21 - NIVI AnalyseAS 1 M etodisk tilnærming 1.1 Problemstillinger Foreliggendeprosjektharomfattetfølgendeproblemstillinger: 1. En totalkartleggingav det formaliserteinterkommunalesamarbeidetfor alle fylkets 36 kommuner 2. En gjennomgangav status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på organiseringav samarbeidetmot statenog etableringav interkommunaltsamarbeidom kommunehelsetjenester 3. En kartleggingav samarbeidsmønster innenfornav medvekt påstatensog kommunenes geografiskeorganisering 4. Nærmere analyse av samarbeidets omfang, innhold og organisering, herunder sammenlikningmot andrefylker hvor deter gjennomførttilsvarendekartlegginger Fra oppdragsgiverble det vektlagt at kartleggingen for hele fylket skulle bygge på kartleggingensomble gjennomførtfor ni kommuneri Romsdali 2011.Det ble ogsåvektlagt at kartleggingenskal danne grunnlag for et videre arbeid med utfordringer, veivalg og alternativeforvaltningsretningerfor kommunenei Møreog Romsdal. 1.2 Definisjon av interkommunalt samarbeid Kartleggingenhar skjedd med bruk av sammemetodikk som NIVI har brukt i tidligere kartleggingeri Sør-Trøndelag(2009 og 2013), Nord-Trøndelag(2008 og 2012), Nordland (2010)og ni kommuneri Romsdal(2011).Kartleggingenhar skjedd med utgangspunkti en definisjonav interkommunaltsamarbeidderfølgendetypersamarbeidregnesmed: Alle formelle ordninger med en organisatoriskoverbygningdvs. IKS, AS, styre etter kommunelovens 27 og vertskommune med felles folkevalgt nemnd etter kommunelovens 28c Alle formelle ordningeruten organisatoriskoverbygningdvs. vertskommuneavtaleretter kommunelovens 28bog avtalebasertkjøp og salgav tjenestermellomkommunene Følgendetypersamarbeider i utgangspunktet ikke omfattetav foreliggendekartlegging: Selskapermedbegrensetansvar(BA) Stiftelser Medlemsbaserteforeninger Fagnettverkog diskusjonsfora Midlertidige og uformelleprosjekterog fellesaktivitetermellomkommunene Samarbeidsordninger derstateneller privateaktørerer dominerendedeltakere Nasjonalenettverk eller prosjekterav typen effektivitetsnettverkene,kvalitetskommuner etc. 1.3 Tilpasninger og gjennomføring En hovedregeler at kartleggingenkun omfatter samarbeidmellom kommuner dvs. der kommuneneer hovedaktører. Når det gjelder selskaper,er hovedregelenat selskapermed over50 prosentsamletkommunaleierandel(direkteeller indirekte)regnesmed. I foreliggendekartlegginger det mednoenfå unntakvalgt å utelateselskapermedbegrenset ansvar,såkalteba, og det er hellerikke tatt medstiftelserog medlemsbaserteforeninger.det Side21 6

22 - NIVI AnalyseAS gjelder med noen får unntak, bl.a. ved at Driftsassistansenfor vann og avløp i Møre og Romsdal,friluftsrådeneog krisesentrener medregneti kartleggingen. For alle interkommunaleordninger som tilfredsstiller definisjonenble det satt som mål å registrerefølgende: Navnpåsamarbeidstiltaket Deltakendekommuner Etableringsår Samarbeidetsformål og innholdmedvekt påhvilke tjenestersomytes Kjennetegnvedpolitisk og administrativ organisering Juridisktilknytningsform Hvemsomer leverandørkommune/vertskommune I kartleggingener detbrukt enrekkekilder, herundersærligfølgende: Tidligere kartleggingergjennomførtav NIVI, herunderkartleggingenfor ni kommuneri Romsdal i 2011og nabofylketsør-trøndelagfra 2013 Opplysningerfra Brønnøysund,inkludert informasjonfra søkemotorersom purehelp.no og proff.no Eierskapsmeldinger fra enkeltkommuner, bl.a.kristiansundog Sunndal Kommuneneshjemmesiderog egnehjemmesider for etablertesamarbeidsordninger Personligkontaktmedregionrådssekretærer, rådmennog annetfagpersonelli kommunene Fagpersonell i fylkeskommunen,hosfylkesmannenog i øvrig statligforvaltning NIVI har foretatt en omfattende sporing av innholdsinformasjon og etterkontroll av opplysningersom er innhentetfra ulike kilder. Foreliggendekartleggingsfilerhar vært til etterkontroll i samtlige 36 kommuner ved rådmannen.regionrådenesorganisering og samarbeidsordningene underregionråden er gjennomgåt t avregionrådenesekretariat. Fra tidligere kartleggingerer det erfart at innholdsmessigesammenlikningermellom fylker, delregionerog kommunerkrever nøyedokumentasjonav den enkelteordning. Det er også svært viktig å vurdere hva som skal regnesog telles med som en egen interkommunal ordning. Det er viktig å væreklar over at NIVIs definisjonikke bareomfatterordningermedsærskilte styringsløsninger,men ogsårent avtalebasertsamarbeiduten noen form for organisatorisk overbygning.begrunnelsen for å regnekjøp og salg av tjenestersom en del av det formelle samarbeideter at enslik organiseringkanværeav formell langsiktigkarakter.kjøp og salgav tjenesterkani prinsippetomfattealle kommunaleoppgavefelt.det gjelderogsåsamarbeidom lovpålagteoppgaver,selv om offentlig myndighetsutøvelseda som en hovedregelmå skje i regi av denenkeltekommune. I NIVIs kartleggingsmetodikkligger at vi teller bådesåkaltestyringsmessigeparaplyerog underliggende samarbeidsområder som egne ordninger. Et regionråd teller som én samarbeidsordning.i tillegg telles underliggendesamarbeid,f.eks. om energiplanereller en kystsoneplansomegneordninger,forutsattat dettesamarbeideter av permanentkaraktermed en selvstendigfinansiering og organisering. Tilsvarendeteller en samkommunesom flere ordningeralt etterhvor mangeoppgaveområderog resultatenhetersom er lagt inn underdet felles samkommunestyret og samkommuneadministrasjonen. Sammetilnærmingog tellemåte kommer til anvendelseved vurdering av flere oppgavefelt som kan være lagt til en vertskommunenemndeller et lokalmedisinsksenter.et IKT-samarbeidkan ogsåbeståav flere organisatoriskeenheter,f.eks. ved at strategiskeog driftsmessigeoppgaverer skilt i to organisasjoner. Side22 7

23 - NIVI AnalyseAS Faglig skjønnkrevesfor å avgjørehva som skal telle som selvstendigeordninger.i NIVIs vurdereringerer det lagt vekt på om ordningen gjelder en lovpålagt oppgave og om samarbeideter gitt en særskilt administrativ eller politisk organisering innenfor den styringsmessigeparaplyen.i vurderingenevektleggesogså om oppgavenhar en enhetlig karaktersomtjenesteeller somfagområde,herunderom det er vanlig å organisereoppgaven somenselvstendigsamarbeidsordningi andrekommuner. 1.4 Erfaringer fra kartleggingen Fra kartleggingen i Møre og Romsdal er det høstet samme viktige erfaringer som i Trøndelagsfylkene : Det registrereslav bevissthetom juridiske tilknytningsformerog behovfor klargjøringav foreliggende regelverk om interkommunalt samarbeid.det gjelder særlig det nye vertskommuneregelverketsom kom inn i kommuneloven i 2007, samarbeid etter kommunelovens 27 og bruk av IKS pålovpålagtevelferdsområder. Samhandlingsreformenog NAV reiser særskilte utfordringer knyttet til styring og regulering av interkommunaltsamarbeidderogsåstatener enformell avtalepart Kartleggingen medfører i noen tilfeller tvil om kommunene har valgt rett hjemmelsgrunnlagfor samarbeidetog om inngåtteavtalerer i tråd med kommunelovens formellekrav Det ser ut til at kommuneneikke følger kommunelovenskrav om at inngåelseav vertskommunesamarbeid etterkommunelovenskalrapporterestil Fylkesmannen Bruk av eierskapsmeldingerser ut til å ha kommet kort også i Møre og Romsdal. Kartleggingentyderpåat sværtfå av kommuneneharoppdaterteeierskapsmeldinger. 1.5 Rapportering Fra prosjektetforeligger foreliggendesluttrapportsom er tilgjengelig via Fylkesmanneni Møre og Romsdal og KS sine hjemmesider.alle NIVIs rapporter legges også ut på etteroffentliggjøring. NIVI har for øvrig presentertresultaterog hovedfunnfra kartleggingenpåks høstkonferansei Ålesund1.november2013. Side23 8

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel Styre etter kommunelovens 27 Vertskommuneavtaler

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Braut Fylkeshuset 7004 Trondheim Ida Marie Bransfjell Nedre

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.05.2016 K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Eintydelegmedspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Samhandlingsreformen - Statlige virkemidler, konsekvenser for HMN

Samhandlingsreformen - Statlige virkemidler, konsekvenser for HMN Samhandlingsreformen - Statlige virkemidler, konsekvenser for HMN 1. Oppsummering av statlige virkemidler 2. Utskrivningsklare pasienter i sykehus - Konsekvenser for HF og kommuner 3. Samla vurdering av

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge Årsmelding 2006 Oikos Midt-Norge Dette er Oikos Midt-Norge Oikos er en interesseorganisasjon for økologisk landbruk, der både forbrukere og økologiske bønder er medlem. Vi er et regionlag av Oikos. Dermed

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Fotosynteseforvaltere

Fotosynteseforvaltere Fotosynteseforvaltere 3 Det grønne skiftet BNP og velferd Bioøkonomi Oljebasert økonomi Naturbasert økonomi 1900 2016 2050 5 Grønne regionmøter Klima: Varmere, våtere, villere God agronomi God forstmessig

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mareno Kennet Nakken Medlem FRP FELLESLISTE VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse

Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Ny kommune av Volda og Ørsta er det en god idé? Innlegg på Volda videregående skole 31. mars 2016 Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre spørsmål 1. Hva er en kommune? 2. Hvorfor kommunereform? 3. Hva er argumentene

Detaljer

Rådet for funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.11.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreleder- og direktørmøte 10. februar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Hovedoppgaven i dag er å. drøfte framtidig institusjonsstruktur for Helse Midt-Norge.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Presentasjon på KS høstkonferanse Ålesund 1.november 2013 Av Geir Vinsand og Magne Langset Problemstillinger Totalkartlegging i

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge

Versjon: 1.0. Utkast til. Prehospital plan. for. Helse Midt-Norge Versjon: 1.0 Utkast til Prehospital plan for Helse Midt-Norge Perioden 2013-2018 Innledning Bakgrunnsinformasjon/dokumenter Som bakgrunn for utarbeidelse av prehospital plan for Helse Midt-Norge for perioden

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Faktabank for Trøndelag og Nordvestlandet Konjunkturbarometeret 2016

Faktabank for Trøndelag og Nordvestlandet Konjunkturbarometeret 2016 Faktabank for Trøndelag og Nordvestlandet Konjunkturbarometeret 2016 Norge i dag og innhold i notatet Kilde: SSB Estimat for sentrale utviklingstrekk i regionen som synliggjør befolkningens tilknytning

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.09.2013 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Dialog med Malvik kommune om kommunereformen

Dialog med Malvik kommune om kommunereformen Dialog med Malvik kommune om kommunereformen Formannskapet, 16. februar 2016 Alf-Petter Tenfjord Frode Rabben Vår hensikt Gi et bilde av status for kommunereformen og forventning til vedtak innen 1. juli

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Onsdag 10. desember Molde Fjordstuer kl 10.00 15.00 Arrangør: Fylkesmannen i MR Møte i Tenketanken 10.12.2014 kl 10.00 Velkommen v/fylkesmannen i Møre

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4.

Geovekst status. FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst status FDV-årsmøter 2016, Eide 12/4 og Sula 14/4. Geovekst 2014 Suppleringsdata FKB mottatt (Molde, Fræna, Aukra, Rauma, Kristiansund, Gjemnes og Sunndal) Innlegging av data pågår, kommer med

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE:

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 06.02.2014 Møtet tok til 18:00 Møtet slutta 19:50 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig Til kommuner iht vedlagt adresseliste Att: Miljøfyrtårn-ansvarlig MIL.10FYRTÅRN-SERTIFISERING AV SPAREBANK 1 SMN. ANMODNING OM OPPLYSNINGER ANGÅENDE KOMMUNENS PRAKSIS FOR SERTIFISERING Dato 2012-12-03

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015

Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 Anbefaling kommunestruktur Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Molde 9. juni 2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge. Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge!

VA-dagene i Midt-Norge. Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge! VA-dagene i Midt-Norge Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge! 2016 411 deltagere 64 utstillere 42 studenter 51 kommuner Foto: Andrew David Hazy Deltakarerne har lunsj på tidpunkt i programmet. Utstillerne

Detaljer