Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 6.2.2014 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 1/14 PS 2/14 RS 1/14 RS 2/14 PS 3/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker Møtebok frå ekstraordinær generalforsamling Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Politiske saker Hareid Fastlandssamband AS - Planprogram for kommunedelplanar og KU - E39 Flytebruløysing mellom Hareid og Sula - godkjenning 2013/ / /1918 PS 4/14 Overgrepsmottak 2014/10 PS 5/14 Krise- og omsorgsgruppa i Hareid 2012/1519 PS 6/14 Ny pensjonsordning for folkevalde frå 1. januar /1415 PS 7/14 Ishavsmuseet Aarvak - Kommunal sjølvskyldnargarantil for lån kr. 1,5 mill. 2012/462 PS 8/14 Flytting av kyrkjekontoret 2014/60 PS 9/14 Søknad om fritak som medlem i Eldrerådet 2013/1523 PS 10/14 PS 11/14 Finansiering av skiltplan og parkeringsplan for Hareid sentrum Vurdering av administrativ organisering i Hareid kommune 2012/ /25 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Gruppemøter måndag før kommunestyremøte: AP møterom I (hovudetasje) kl. 19:15 FRP formannskapsromet kl. 19:15 V møterom II kl. 19:30 H ordførarkontoret kl. 19:15 FL kommunestyresalen kl. 19:30 KRF møterom III (u.etasjen) kl. 19:15 SV matromet kl. 19:15 Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS2/14Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 - 4P P.F 0'''C')!',''','.0..;NI-; V ;' - -' Omr. Saksh. ea EKSTRAORDINIER MØTEBOK F R GENERALFORSAMLI - Saks.nr. Lopenr 27 DES2013 Dok.nr. K;ass. Q:R6 NG I TUSSA KRAFT AS Tid: Fredag den frå kl Stad: Tussatun, Hovdebygda i Orsta Sak 1. Opning av generalforsamlinga ved styreleiar. Leiar i styret, Gunnar Gjørtz, opna generalforsamlinga velkomne. med å ønskje deltakarane Sak 2. Registrering av representantar røyster av 3032 røyster var representerte med følgjande utsendingar: Orsta kommune: Rune Hovde røystegjevar 1056 røyster Herøy kommune: Arnulf Goksøyr røystegjevar 513 røyster Volda kommune: Arild Iversen røystegjevar 484 røyster KLP v/fullmakt: Gunnar Gjørtz røystegjevar 454 røyster Hareid kommune: Anders Riise røystegjevar 201 røyster Vanylven kommune: Magne Løvoll røystegjevar 197 røyster Ulstein kommune: Knut Erik Engh røystegjevar 87 røyster Sande kommune: Dag Vaagen røystegjevar 28 røyster Hornindal Kraftlag AS: Per Hagen røystegjevar 12 røyster Frå styret møtte: Gunnar Gjørtz, Ole Johan Rekkedal og Bjorn Berge. Frå administrasjonen møtte: Elling Dybdal og Lillian Tvergrov. Sak 3. Val av moteleiar. VEDTAK: Som møteleiar vart vald Gunnar Gjørtz. Samrøystes. Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste. VEDTAK: Generalforsamlinga godkjenner innkalling og sakliste. Samrøystes. Sak 5. Val av to representantar til å skrive under moteboka saman med moteleiaren. Følgjande vart valde: Rune Hovde, Orsta kommune Per Hagen, Hornindal Kraftlag Samrøystes. Side8 1

9 Sak 6. Samanslåing av Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS sine nettverksemder Styret handsama saka i mote den 8. november 2013 og gjorde vedtak om å tilrå at generalforsamlinga godkjenner avtale om etablering av felles nettselskap og aksjonæravtale for Morenett AS. Som vedlegg til generalforsamlingssakene låg hovudrapporten for utgreiingsarbeidet Utredning av fusjon mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS. Hovudrapporten byggjer på arbeid utfort av sju arbeidsgrupper, der det har yore brei involvering frå tilsette og tillitsvalde både i Tussa og Tafjord. Det nye nettselskapet vil bli eit felleskontrollert selskap mellom Tussa og Tafjord der eigarfordelinga er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Generalforsamlinga drofta saka og det utsende forslaget til vedtak av vart samroystes godkjent. Det kom forslag frå Arnulf Goksøyr på eit tillegg til vedtaket: «Generalforsamlinga i Tussa Kraft AS vil ikkje gjere endringar av forretningsadresse i avtalen som er gjennomfort slik den no ligg fore, men vil stille seg positiv til at generalforsamlinga i det nyoppretta Morenett endrar vedtektene med forretningsadresse Hew ved forste anledning.» Arild Iversen fremja også eit forslag på tillegg til vedtaket: «Generalforsamlinga oppmodar styret i Tussa Kraft om å avklare sporsmål rundt RDA-midlar og forretningskontor og melde dette tilbake til eigarane.» Styret hadde sendt ut folgjande suppleringsforslag den : «Generalforsamlinga har registrert Heresykommune sin frykt for å misse RDA-midlar. Om det skulle vise seg at nedlegginga av det vedtektsfesta forretningskontoret for Tussa Nett AS i Hew inneber at Heroy taper RDA-midlar, ber generalforsamlinga styret ta initiativ til å flytte Morenett AS si adresse til Hew. Alt under foresetnad av at Tafjord Kraft AS, som den andre eigar av Morenett AS, aksepterer flyttinga.» SA vart det halde proveroysting. Arnulf Goksøyr sitt forslag fekk 1026 royster, Arild Iversen sitt forslag fekk 1552 royster. Ingen roysta for suppleringsforslaget frå styret. Det vart også proveroysta for ikkje å ha tilleggspunkt. Arnulf Goksøyr trekte deretter forslaget sitt. Ved endeleg avroysting vart Arild Iversen sitt forslag samroystes vedteke. Samla vedtak i saka vart såleis Side9 2

10 VEDTAK: Generalforsamlinga godkjenner Avtale om etablering av felles nettselskap Morenett AS av Generalforsamlinga godkjenner Aksjonaeravtale for Morenett AS av med tilhøyrande utkast til vedtekter. Generalforsamlinga oppmodar styret i Tussa Kraft om å avklare sporsmål rundt RDA-midlar og forretningskontor og melde dette tilbake til eigarane Samrøystes. Sak 7. Suppleringsval av ny styremedlem m/vara frå Volda kommune Volda kommune har gjort politisk vedtak om å gje Jon Georg Dale permisjon frå vervet som styremedlem i Tussa Kraft AS. Styret handsama saka den 8. november og gjorde vedtak om å halde suppleringsval på generalforsamlinga. Generalforsamlinga hadde ikkje kommentarar til saka og det vart gjort slikt VEDTAK: Val av ein styremedlem med vara, valde for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015: Sindre Rotevatn m/personleg vara Ingrid Opedal. Samrøystes. Skrivar: _-6(-ALCO-a-ker- JZillianTvergrv / Gunnar GjørL Rune ovde Per Hagen Side10 3

11 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1476 Løpenr /2013 Klassering 026 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 2/14 Formannskapet /14 Kommunestyret STATUS FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID I MØRE OG ROMSDAL / 2013/1476 Side11

12 Vedlegg: Nr. Namn 1 NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging 2 NIVI-rapport 2013_ Saksopplysningar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om at rapporten som ligg ved, vert lagt fram for politiske organ i kommunen, for orientering / drøfting. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side12

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato /3848/FMMRPEOV/321 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Per Øvermo, «REFDATO» «REF» Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging Viser til KS Møre og Romsdal sin Høstkonferanse i Ålesund den 31. oktober og 1. november d.å. og programposten om «Kommunestruktur-Presentasjon av analyse om kommunesamarbeid i Møre og Romsdal». Vedlagt oversendes NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal, av Geir Vinsand og Magne Langset, NIVI Analyse AS, Oslo. NIVI-Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KS Møre og Romsdal. NIVI Analyse har kartlagt alle samarbeidsområdene for fylkets 36 kommuner. Det er funnet til sammen 255 formelle interkommunale samarbeidsordninger! Registeringene omfatter alle regionråd, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal eiermajoritet og avtalebasert samarbeid mellom kommunene. Moment som NIVI-rapporten tar opp som utfordringer kommunene står overfor i dag og som vil kunne tilta i tida som kommer er (jfr side 61 i rapporten): Ulik nærings- og befolkningsutvikling innen fylket Vekst i lovpålagte oppgaver og økt forventningspress lokalt Økende personalmessig sårbarhet og mangel på fagmiljøer på sentrale tjeneste- og forvaltningsområder Stram kommuneøkonomi og mulige endringer i inntektssystemet Voksende demokratiske underskudd og styringsmessige utfordringer som følge av veksten i det interkommunale samarbeidet Teknologisk utvikling med reduserte krav til personlig oppmøte Vår nye regjering har i sin politiske plattform uttrykt følgende (side 63 i rapporten): «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer Postadresse: Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: Telefax: E-post: Web: Side13

14 side 2 av 2 kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene. Regjeringen vil invitere partiene i Stortinget til drøftelser om prosessen. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Om interkommunal virksomhet blir det sagt: Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform. Videre blir det i den politiske plattformen beskrevet at regjeringen vil: Innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene Overføre mer ansvar og bygge ut tjenestetilbudet i kommunene, bl.a. innenfor rus, psykiatri og ulike typer forebyggende helse- og sosialtjenester Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt Den varslede kommunereformen er også en del av samarbeidsavtalen som er inngått mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf, som har flertall på Stortinget. Som del av et felles verdigrunnlag for de fire partier blir det vektlagt at samarbeidspartiene bygger sin politikk på målet om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Det vektlegges at samfunnet skal bli mindre byråkratisk og at mer makt og myndighet skal overlates til lokalsamfunnet. Som ett av åtte felles prosjekter og satsinger nevnes at det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak fattes i inneværende stortingsperiode.» Med bakgrunn i det utfordringsbildet som trekkes opp i NIVI-rapporten og sett på bakgrunn av sittende regjerings bebudete kommunereform, ser Fylkesmannen i Møre og Romsdal det som viktig at rapporten blir lagt fram for politiske organ i kommunene til orientering/drøfting. Med hilsen Lodve Solholm Rigmor Brøste Assisterende fylkesmann Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Vedlegg: - NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Side14

15 NIVI Rapport 2013:3 Statusfor interkommunalt samarbeidi Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmanneni Møre og Romsdal Notat i samarbeidmed KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne Langset Romsdal Nordmøre Sunnmøre Side15

16 - NIVI AnalyseAS FORORD På oppdrag fra Fylkesmanneni Møre og Romsdal har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av det formaliserteinterkommunalesamarbeideti alle fylkets 36 kommuner. Prosjekteter gjennomførti nærtsamrådmedks Møreog Romsdal. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs kartleggingsmetodikksom er brukt i flere andre fylker. Kartleggingen innbefatter en beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på felles tjenesteutviklinginnenforkommunehelsetjenesten. Det er ogsågitt ennærmerebeskrivelseav samarbeidetom sosialtjenesterog dagensorganiseringinnenfornav. Rapportenskal brukessom underlagfor et videre arbeidmedutfordringsbildeog alternative forvaltningsretningerfor kommunene. Prosjekteter gjennomførti periodenjuni-oktober2013. Kontaktpersonhosoppdragsgiverhar vært Assisterendefylkesmann Rigmor Brøste. I KS har regiondirektørgunnar Bendixen fungertsomkontaktperson.gis-rådgiverjamesholtom hosfylkesmannenharværtansvarlig for utformingav kart i samarbeidmednivi. NIVI er ansvarlig for alle analyser av innsamlet materiale, inkludert løpende problematiseringerog oppsummeringer. Ansvarligekonsulenteri NIVI har værtgeir Vinsand (prosjektleder)og MagneLangset. Oslo,7. november2013 Side16 1

17 - NIVI AnalyseAS INNHOLD HOVEDPUNKTEROG KONKLUSJONER METODISK TILNÆRMING Problemstillinger Definisjonav interkommunaltsamarbeid Tilpasningerog gjennomføring Erfaringerfra kartleggingen Rapportering STATUSFORINTERKOMMUNALT SAMARBEID Omfangog geografisknivåfordeling Antall ordningerpr kommunei Møreog Romsdal Sammenlikningmot andrefylker Sektorvisgjennomgangav dagensordninger Deltakerfrekvenspåhomogeneoppgavefelt Integrasjonpåtversavfylkesgrensene Konjunkturerog innholdstrender Bruk avjuridisketilknytningsformer STATUSFOROPPFØLGING AV SAMHANDLINGSREFORMEN Innledning Avtaler og samhandling Lite interkommunaltsamarbeid Utfordringermedkommunalmedfinansiering Utskrivningsklarepasientermottasavkommunene Øyeblikkelighjelp foreløpigmesti egenregi Utfordringeri reformen SAMARBEIDSMØNSTERINNENFORNAV OrganiseringenavdelokaleNAV-kontorene Forekomstavinterkommunaltsamarbeid Statligesamarbeidsområder Utfordringeri NAV VEIEN VIDERE Innledning Utfordringsbilde Erfaringermedinterkommunaltsamarbeid Tendenstil faglig utarmingavkommunene Kommunereformer varslet Alternativeforvaltningsretninger Side17

18 - NIVI AnalyseAS Hovedpunkter og konklusjoner Omfattende kommunesamarbeid I kartleggingen, som omfatter alle 36 kommuner i fylket, er det funnet 255 formelle interkommunale samarbeidsordninger.kartleggingen omfatter alle regionråd, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal eiermajoritetog avtalebasertsamarbeidmellom kommunene. Antall formelle ordningerpr kommunevariererfra 23 for Sykkylventil 55 ordningerfor Molde. Fræna,Eide, Ålesundog Kristiansund deltar i et særlig omfattendesamarbeidmed sine nabokommuner. Færrest samarbeidsordningerer registrertfor Smøla,Vanylven,Strandaog Sykkylven. Byeneer motor Alle de tre størstebyene i Møre og Romsdalframstår som svært samarbeidsorientertei forhold til sine naboer,vurdert ut fra omfangetpå dagenssamarbeid. Det gjelder ogsåi en sammenlikningmed andre regionale hovedbyeri Midt-Norge. Også andre relativt store kommuner som Fræna og Haram deltar i et omfattende samarbeidog fyller viktige avlastningsfunksjoner for mindrenabokommuner. Kommunestørrelse ikke avgjørende Nærmereanalyserbasertpå tall fra hele Midt-Norge tyder ikke på systematiskeforskjeller i omfanget på interkommunalt samarbeid etter kommunestørrelse.det observeresstore variasjoneri samarbeidsintensitetmellom småog mellom storekommuner.det må antasat andrefaktorersomgeografiskplassering,regionrådetsrolle og kommunestyrenesholdningtil interkommunalt samarbeid spiller en større rolle. Også økonomisk situasjon, rekrutteringsproblemerog ikke minst de regionale aktørenes opptreden kan være av betydning. Helhetlig IKT -samarbeidi fire strukturer Samarbeidetom IKT har værtgjennomen dynamiskog spennendeutvikling de sisteårene.i Møre og Romsdaldeltar nå 33 av 36 kommuneri helhetligeregionaleikt-tjenester, alle unntattstordal,strandaog Sykkylven. IKT-ORKidé har gjennomlang tid vært en pioner i utviklingen av bedre og mer robusteikt-løsningerfor 13 kommunerpå Nordmøreog i Romsdal.På Sunnmøreer det etablert et bredt og helhetlig IKT-samarbeidmellom åtte kommuner rundt Ålesund. Også på Søre Sunnmøreog i Romsdal er et helhetlig IKTsamarbeidunder oppbygging. Gjennom disse strukturelle endringene skapesdet vesentlig bedreforutsetningerfor å møtestoredigitaleutfordringeri kommunene. Mer barnevernsamarbeid I løpetav desistefem åreneer detetablertseksinterkommunalebarneverntjenester i Møreog Romsdal.Dagensorganiseringinnebærerat 20 av fylkets 36 kommunerdekkesav regionale tjenestermed mellom årsverk.det finnes dermed16 kommuner i Møre og Romsdal somikke deltari formalisertinterkommunaltsamarbeidog som løsertjenestenpå egenhånd. Her inngår flere småkommunersom Vanylven,Sande,Sandøy,Gjemnes,Aure og Smøla.I Trøndelager detmedunntakfor Verrankommunekun destørstekommunenesomikke deltar i interkommunaletjenester. Lokale tilpasninger til samhandlingsreformen Kommunenes oppfølging av samhandlingsreformenhar så langt vært preget av tjenesteutvikling i den enkelte kommune. I Møre og Romsdal finnes foreløpig ingen eksemplerpå helhetligelokalmedisinskesentrai interkommunalregi, somhar pregetmye av kommunenestilpasning til reformen i Trøndelagsfylkene.Pågåendeprosessermellom kommunenetyder likevel på at det kan kommeen interkommunalbølgemedoppbygging av Side18 3

19 - NIVI AnalyseAS en sterkereog mer forebyggendekommunehelsetjeneste flere stederi fylket. Det gjelder særligtilbud om øyeblikkelighjelp i tilknytning til interkommunalegevaktog sykehusene. Minimalistisk samarbeidpå lovpålagtekjerneområder Til tross for visse positive utviklingstendenseri deler av det interkommunalesamarbeidet, pregesfortsatt mangekompetansekrevendevelferdstjenesterav lite samarbeid.det gjelder samarbeidpå en rekke sentraleoppgavefeltinnenfor særlig helse- og sosialsektorenog teknisk sektor. Samarbeid om nye lovpålagte kommunehelsetjenester, kommuneoverlegefunksjonog forebyggendehelsetjenesterser ut til å ha kommet korterei Møre og Romsdalenni Trøndelagsfylkene.Samarbeidom sosialtjenesterinnenfornav, rus og psykiatri er også svært beskjedent.det samme gjelder samarbeidom planlegging, byggesak,oppmåling og øvrige tekniske tjenester. Det finnes også overraskendelite samarbeidom administrativestøttefunksjonersom lønn, regnskap,fakturering,samtgenerell økonomi- og forvaltningskompetanse i kommunene. Sterk fragmentering Mye av dagenskommunesamarbeidi Møre og Romsdalpregesav fragmenteringi mange lokale samarbeidsordningerpå kryss og tvers. Det er særlig tydelig for organiseringenav brannvesene t flere stederi fylket, bl.a. rundt Molde og Ålesund.I Møre og Romsdalfinnes det i dag ingen eksemplerpå helhetligeinterkommunalebrannvesensom er vanlig ellers i landet.kartleggingentyderpåat særligromsdalpregesav et fragmentertsamarbeidsmønster. Avpolitisering og svak tilrettelegging for politisk styring En gjennomgangav dagensstyringsformertyderpåensterkdominansav organisasjonsformer somvektleggeradministrativframfor politisk styringav detinterkommunalesamarbeidet.det er de administrativestyringsformenesom dominereri kombinasjonmed interkommunale selskaper og aksjeselskapersom er egne rettssubjektermed egne styringsorganerutenfor kommunene.over 90 prosentav dagenssamarbeidsordninger i Møre og Romsdalmå sieså væresvakttilrettelagtfor politisk styring av deninterkommunaleoppgaveløsningen. Bruk av felles folkevalgtnemndforekommerytterstsjeldenog det finnesingensamkommuneri Møre og Romsdal.De sisteåreneobserveresingenklar trendi retningav økt tilretteleggingfor mer politisk styring av det interkommunalesamarbeidet, som i Trøndelagsfylkene.Dette bildet kan endressomfølge av pågåendevurderingerav framtidig organiseringinnenfor bl.a. ROR og ORKidé. Fortsatt vippekommuner I Møre og Romsdaler det vanskeligå identifisereen fast regioninndelingfor samarbeidom lovpålagtevelferdstjenester,somoverlengertid harværtunderutvikling i Trøndelagsfylkene. Mye av dagenssamarbeidhar karakter av praktisk pragmatiskshopping framfor brede regionalefellesløsninger. Gjennomde siste årenekan det ha skjedd viktige avklaringerav enkeltkommunersgeografisketilhørighet,somfor Gjemnes.Kartleggingentyderlikevel på at det fortsatt finnes flere kommunersom er i tvil om hvem de skal integreresegmot og stå sammenmedi denvidereforvaltningsutvikling.det kangjeldeflere kommuner bådenord og sør i fylket og ikke minst i grenseområdenemellom Nordmøreog Romsdal og mellom Romsdalog Sunnmøre. Lite kommunesamarbeidover fylkesgrensen Kartleggingentyder på at den kommunaleintegrasjonenpå tvers av fylkesgrensener høyst begrenset.det registreresen viss integrasjonmellom utvalgtekommunerpå Nordmøreog Orkdalsregionen.Det gjelder først og fremst Rindal kommune som er medlem i Orkdalsregionenog som tjenestemessigog geografisk orienterer seg mot Orkdal som Side19 4

20 - NIVI AnalyseAS regionsenter.for øvrig er det funnetsværtfå interkommunaleordningermot Oppland,Sogn og Fjordaneog andrefylker. Godeerfaringer Analyserav erfaringermedinterkommunaltsamarbeidi andrefylker tyder på at kommunene oppnårbetydeligegevinstergjennominterkommunalt samarbeid.det gjelder små og store kommunerog det gjelder bådetypiske distriktskommunerog kommuneri flerkommunale byområder. Gjennom samarbeid oppnås som regel bredere og mindre sårbare kompetansemiljøer,som oppfyller lovpålagtekrav og som i de fleste tilfeller yter tjenester medhøyerekvalitet til innbyggerne.erfaringenetyder ogsåpå at størreog mer funksjonelle enheterkan medførebedreressursbrukog betydeligøkonomiskinnsparing,særliginnenfor administrativestøttefunksjonerog teknisk pregedeoppgaver.det er grunn til å tro at dette hovedbildetogsågjelderfor kommunenei Møreog Romsdal. Prinsipielt betenkeligog praktisk vanskeligreformlinje Analysertilsier samtidigat det etablerteinterkommunalesamarbeidetkan medførebetydelige styringsmessigeog demokratiskeutfordringer,særlig i de tilfeller der kommunenedeltar i mangeulike ordninger i ulike geografiskeretninger. Interkommunaltsamarbeidmedfører indirekte demokratiog bryter med sentraleprinsipperfor landetskommunesystem.til dette kommerat interkommunaltsamarbeidkan medføretidkrevendeomstillingsprosesserog høye prosesskostnader i densamledeforvaltning.foreliggendekartleggingtyder på at det har vært og er krevendeå lykkes medet langsiktigforpliktendesamarbeidom lovpålagtekommunale kjerneoppgaverflere stederi Møreog Romsdal. Kommunereform er varslet Den nye Regjeringen har varslet en bred kommunereform med gjennomgang av oppgavefordelingenog overføring av flere oppgavertil større og mer robuste kommuner. NIVIs analysertyder på at kommunenestår ved et forvaltningsskille, hvor de selv kan bli utnevnttil forandringslederei denvidereforvaltningsutvikling.en kommunereformkan stille krav til mer fellesskapom grunnleggendeveivalg og aktuelle kommunemodelleri Møre og Romsdal. Side20 5

21 - NIVI AnalyseAS 1 M etodisk tilnærming 1.1 Problemstillinger Foreliggendeprosjektharomfattetfølgendeproblemstillinger: 1. En totalkartleggingav det formaliserteinterkommunalesamarbeidetfor alle fylkets 36 kommuner 2. En gjennomgangav status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på organiseringav samarbeidetmot statenog etableringav interkommunaltsamarbeidom kommunehelsetjenester 3. En kartleggingav samarbeidsmønster innenfornav medvekt påstatensog kommunenes geografiskeorganisering 4. Nærmere analyse av samarbeidets omfang, innhold og organisering, herunder sammenlikningmot andrefylker hvor deter gjennomførttilsvarendekartlegginger Fra oppdragsgiverble det vektlagt at kartleggingen for hele fylket skulle bygge på kartleggingensomble gjennomførtfor ni kommuneri Romsdali 2011.Det ble ogsåvektlagt at kartleggingenskal danne grunnlag for et videre arbeid med utfordringer, veivalg og alternativeforvaltningsretningerfor kommunenei Møreog Romsdal. 1.2 Definisjon av interkommunalt samarbeid Kartleggingenhar skjedd med bruk av sammemetodikk som NIVI har brukt i tidligere kartleggingeri Sør-Trøndelag(2009 og 2013), Nord-Trøndelag(2008 og 2012), Nordland (2010)og ni kommuneri Romsdal(2011).Kartleggingenhar skjedd med utgangspunkti en definisjonav interkommunaltsamarbeidderfølgendetypersamarbeidregnesmed: Alle formelle ordninger med en organisatoriskoverbygningdvs. IKS, AS, styre etter kommunelovens 27 og vertskommune med felles folkevalgt nemnd etter kommunelovens 28c Alle formelle ordningeruten organisatoriskoverbygningdvs. vertskommuneavtaleretter kommunelovens 28bog avtalebasertkjøp og salgav tjenestermellomkommunene Følgendetypersamarbeider i utgangspunktet ikke omfattetav foreliggendekartlegging: Selskapermedbegrensetansvar(BA) Stiftelser Medlemsbaserteforeninger Fagnettverkog diskusjonsfora Midlertidige og uformelleprosjekterog fellesaktivitetermellomkommunene Samarbeidsordninger derstateneller privateaktørerer dominerendedeltakere Nasjonalenettverk eller prosjekterav typen effektivitetsnettverkene,kvalitetskommuner etc. 1.3 Tilpasninger og gjennomføring En hovedregeler at kartleggingenkun omfatter samarbeidmellom kommuner dvs. der kommuneneer hovedaktører. Når det gjelder selskaper,er hovedregelenat selskapermed over50 prosentsamletkommunaleierandel(direkteeller indirekte)regnesmed. I foreliggendekartlegginger det mednoenfå unntakvalgt å utelateselskapermedbegrenset ansvar,såkalteba, og det er hellerikke tatt medstiftelserog medlemsbaserteforeninger.det Side21 6

22 - NIVI AnalyseAS gjelder med noen får unntak, bl.a. ved at Driftsassistansenfor vann og avløp i Møre og Romsdal,friluftsrådeneog krisesentrener medregneti kartleggingen. For alle interkommunaleordninger som tilfredsstiller definisjonenble det satt som mål å registrerefølgende: Navnpåsamarbeidstiltaket Deltakendekommuner Etableringsår Samarbeidetsformål og innholdmedvekt påhvilke tjenestersomytes Kjennetegnvedpolitisk og administrativ organisering Juridisktilknytningsform Hvemsomer leverandørkommune/vertskommune I kartleggingener detbrukt enrekkekilder, herundersærligfølgende: Tidligere kartleggingergjennomførtav NIVI, herunderkartleggingenfor ni kommuneri Romsdal i 2011og nabofylketsør-trøndelagfra 2013 Opplysningerfra Brønnøysund,inkludert informasjonfra søkemotorersom purehelp.no og proff.no Eierskapsmeldinger fra enkeltkommuner, bl.a.kristiansundog Sunndal Kommuneneshjemmesiderog egnehjemmesider for etablertesamarbeidsordninger Personligkontaktmedregionrådssekretærer, rådmennog annetfagpersonelli kommunene Fagpersonell i fylkeskommunen,hosfylkesmannenog i øvrig statligforvaltning NIVI har foretatt en omfattende sporing av innholdsinformasjon og etterkontroll av opplysningersom er innhentetfra ulike kilder. Foreliggendekartleggingsfilerhar vært til etterkontroll i samtlige 36 kommuner ved rådmannen.regionrådenesorganisering og samarbeidsordningene underregionråden er gjennomgåt t avregionrådenesekretariat. Fra tidligere kartleggingerer det erfart at innholdsmessigesammenlikningermellom fylker, delregionerog kommunerkrever nøyedokumentasjonav den enkelteordning. Det er også svært viktig å vurdere hva som skal regnesog telles med som en egen interkommunal ordning. Det er viktig å væreklar over at NIVIs definisjonikke bareomfatterordningermedsærskilte styringsløsninger,men ogsårent avtalebasertsamarbeiduten noen form for organisatorisk overbygning.begrunnelsen for å regnekjøp og salg av tjenestersom en del av det formelle samarbeideter at enslik organiseringkanværeav formell langsiktigkarakter.kjøp og salgav tjenesterkani prinsippetomfattealle kommunaleoppgavefelt.det gjelderogsåsamarbeidom lovpålagteoppgaver,selv om offentlig myndighetsutøvelseda som en hovedregelmå skje i regi av denenkeltekommune. I NIVIs kartleggingsmetodikkligger at vi teller bådesåkaltestyringsmessigeparaplyerog underliggende samarbeidsområder som egne ordninger. Et regionråd teller som én samarbeidsordning.i tillegg telles underliggendesamarbeid,f.eks. om energiplanereller en kystsoneplansomegneordninger,forutsattat dettesamarbeideter av permanentkaraktermed en selvstendigfinansiering og organisering. Tilsvarendeteller en samkommunesom flere ordningeralt etterhvor mangeoppgaveområderog resultatenhetersom er lagt inn underdet felles samkommunestyret og samkommuneadministrasjonen. Sammetilnærmingog tellemåte kommer til anvendelseved vurdering av flere oppgavefelt som kan være lagt til en vertskommunenemndeller et lokalmedisinsksenter.et IKT-samarbeidkan ogsåbeståav flere organisatoriskeenheter,f.eks. ved at strategiskeog driftsmessigeoppgaverer skilt i to organisasjoner. Side22 7

23 - NIVI AnalyseAS Faglig skjønnkrevesfor å avgjørehva som skal telle som selvstendigeordninger.i NIVIs vurdereringerer det lagt vekt på om ordningen gjelder en lovpålagt oppgave og om samarbeideter gitt en særskilt administrativ eller politisk organisering innenfor den styringsmessigeparaplyen.i vurderingenevektleggesogså om oppgavenhar en enhetlig karaktersomtjenesteeller somfagområde,herunderom det er vanlig å organisereoppgaven somenselvstendigsamarbeidsordningi andrekommuner. 1.4 Erfaringer fra kartleggingen Fra kartleggingen i Møre og Romsdal er det høstet samme viktige erfaringer som i Trøndelagsfylkene : Det registrereslav bevissthetom juridiske tilknytningsformerog behovfor klargjøringav foreliggende regelverk om interkommunalt samarbeid.det gjelder særlig det nye vertskommuneregelverketsom kom inn i kommuneloven i 2007, samarbeid etter kommunelovens 27 og bruk av IKS pålovpålagtevelferdsområder. Samhandlingsreformenog NAV reiser særskilte utfordringer knyttet til styring og regulering av interkommunaltsamarbeidderogsåstatener enformell avtalepart Kartleggingen medfører i noen tilfeller tvil om kommunene har valgt rett hjemmelsgrunnlagfor samarbeidetog om inngåtteavtalerer i tråd med kommunelovens formellekrav Det ser ut til at kommuneneikke følger kommunelovenskrav om at inngåelseav vertskommunesamarbeid etterkommunelovenskalrapporterestil Fylkesmannen Bruk av eierskapsmeldingerser ut til å ha kommet kort også i Møre og Romsdal. Kartleggingentyderpåat sværtfå av kommuneneharoppdaterteeierskapsmeldinger. 1.5 Rapportering Fra prosjektetforeligger foreliggendesluttrapportsom er tilgjengelig via Fylkesmanneni Møre og Romsdal og KS sine hjemmesider.alle NIVIs rapporter legges også ut på etteroffentliggjøring. NIVI har for øvrig presentertresultaterog hovedfunnfra kartleggingenpåks høstkonferansei Ålesund1.november2013. Side23 8

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel Styre etter kommunelovens 27 Vertskommuneavtaler

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Braut Fylkeshuset 7004 Trondheim Ida Marie Bransfjell Nedre

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05 ULSTEIN KOMMUNE Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: 13.09.2016 Tid: 14:00 17:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Steinar

Detaljer

Kommunereformen i Trøndelag

Kommunereformen i Trøndelag Kommunereformen i Trøndelag Hans Brattås og Alf-Petter Tenfjord MNKRFs Nyttårskonferanse 25. januar 2017 Det vi vil si noe om 1. Fylkesmennenes tilråding i kommunereformen hva skjer nå? 2. Prosessen fram

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

ä Statens vegvesen 'fåes Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Ãfjord kommune

ä Statens vegvesen 'fåes Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2018 Ãfjord kommune ä Statens vegvesen 'fåes Ãfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Alle kommuner og fylkeskommuner i Region midt Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho

Ambulanse Midt-Norge HF Telefon g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO I Ho Ambulanse Midt-Norge HF Telefon 72 82 18 00 g AlvlBUl ANSE MlD'[.NORC,E Strandveien1, Org_nr:NO998 308 615 7502 Stjørdal wwwambulanse-midtno Qtw Til alle våre leverandører R07 's ~ Stjørdal 4. desember

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Trøndelag i endring, hva betyr det? Nytt om kommunereformen

Trøndelag i endring, hva betyr det? Nytt om kommunereformen Trøndelag i endring, hva betyr det? Nytt om kommunereformen KS og FMs vårkonferanse, 16. mai 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/alf Petter Tenfjord og Frode Rabben Folk og samfunn Barnehage og opplæring

Detaljer

Sammenslåing kommune, region og etater

Sammenslåing kommune, region og etater Sammenslåing kommune, region og etater Muligheter, utfordringer og løsninger Alf-Petter Tenfjord Mange reformer og mange endringer Kommunereform Andre reformer - Politi - NAV - Helse - Barnevern - Skatt

Detaljer

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, 29.03.2017 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Skodje kommune og interkommunale samarbeid

Skodje kommune og interkommunale samarbeid Skodje kommune 2014 Skodje kommune og interkommunale samarbeid Rådmannen Innhold Bakgrunn for notatet:... 2 Tabell 1... 2 Interkommunale samarbeid heimla i kommunelova:... 2 Tabell 2... 3 Interkommunale

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM HAREID, HERØY, SANDE, ULSTEIN OG VANYLVEN. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.05.2016 K-SAK 55/16 INTENSJONSAVTALE MELLOM

Detaljer

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Orientering for Stjørdal kommunestyre, 3. februar 2011 Seniorrådgiver Alf-Petter Tenfjord

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2016/7398-2 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Politireformen - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Detaljer

Møteinnkalling 3/17 P3

Møteinnkalling 3/17 P3 Møteinnkalling 3/17 P3 Delprosjekt: P3 Interkommunalt samarbeid Møtestad: Skodje rådhus Dato: 02.11.2017 Tid: 0900-1200 Medlem Vara Oddvar Myklebust, leiar Nils Magne Abelseth Sandøy kommune Frode Andresen,

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

' Adresse Ingvald Ystgaards veg 13 A V/Øystein Ormbostad Lyshaug Trollahaugen 2B

' Adresse Ingvald Ystgaards veg 13 A V/Øystein Ormbostad Lyshaug Trollahaugen 2B Navn Allskog BA Bonde og Småbrukarlaget i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag Bonde- og Smàbrukarlaget i Sør-Trøndelag Den Norske Turistforeningen Miljødirektoratet Folkeaksjonen

Detaljer

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN

INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN INNBYGGERNES SYN PÅ ENDRING I KOMMUNESTRUKTUREN Om undersøkelsen Innbyggerundersøkelse gjennomført i 19 kommuner på Sunnmøre 2000 intervju gjennomført per telefon Kvoteutvalg på 100 i hver kommune, 200

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 19.12.2013 Møtet starta 10:00 Møtet slutta 10:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. Trondheim,

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. <Deres ref> <Var ref> Trondheim, f POLITIET Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato , 20.06.2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Detaljer

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon

#SkatteFUNN. - ditt springbrett til innovasjon #SkatteFUNN - ditt springbrett til innovasjon I dag Hva er SkatteFUNN? Gjennomføring av et prosjekt Erfaringer fra bedrifter Dine finansieringsmuligheter 2 Kommune: Antall SkatteFUNN-prosjekter på kommunenivå,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer