Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 6.2.2014 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 1/14 PS 2/14 RS 1/14 RS 2/14 PS 3/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker Møtebok frå ekstraordinær generalforsamling Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Politiske saker Hareid Fastlandssamband AS - Planprogram for kommunedelplanar og KU - E39 Flytebruløysing mellom Hareid og Sula - godkjenning 2013/ / /1918 PS 4/14 Overgrepsmottak 2014/10 PS 5/14 Krise- og omsorgsgruppa i Hareid 2012/1519 PS 6/14 Ny pensjonsordning for folkevalde frå 1. januar /1415 PS 7/14 Ishavsmuseet Aarvak - Kommunal sjølvskyldnargarantil for lån kr. 1,5 mill. 2012/462 PS 8/14 Flytting av kyrkjekontoret 2014/60 PS 9/14 Søknad om fritak som medlem i Eldrerådet 2013/1523 PS 10/14 PS 11/14 Finansiering av skiltplan og parkeringsplan for Hareid sentrum Vurdering av administrativ organisering i Hareid kommune 2012/ /25 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Gruppemøter måndag før kommunestyremøte: AP møterom I (hovudetasje) kl. 19:15 FRP formannskapsromet kl. 19:15 V møterom II kl. 19:30 H ordførarkontoret kl. 19:15 FL kommunestyresalen kl. 19:30 KRF møterom III (u.etasjen) kl. 19:15 SV matromet kl. 19:15 Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS2/14Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 - 4P P.F 0'''C')!',''','.0..;NI-; V ;' - -' Omr. Saksh. ea EKSTRAORDINIER MØTEBOK F R GENERALFORSAMLI - Saks.nr. Lopenr 27 DES2013 Dok.nr. K;ass. Q:R6 NG I TUSSA KRAFT AS Tid: Fredag den frå kl Stad: Tussatun, Hovdebygda i Orsta Sak 1. Opning av generalforsamlinga ved styreleiar. Leiar i styret, Gunnar Gjørtz, opna generalforsamlinga velkomne. med å ønskje deltakarane Sak 2. Registrering av representantar røyster av 3032 røyster var representerte med følgjande utsendingar: Orsta kommune: Rune Hovde røystegjevar 1056 røyster Herøy kommune: Arnulf Goksøyr røystegjevar 513 røyster Volda kommune: Arild Iversen røystegjevar 484 røyster KLP v/fullmakt: Gunnar Gjørtz røystegjevar 454 røyster Hareid kommune: Anders Riise røystegjevar 201 røyster Vanylven kommune: Magne Løvoll røystegjevar 197 røyster Ulstein kommune: Knut Erik Engh røystegjevar 87 røyster Sande kommune: Dag Vaagen røystegjevar 28 røyster Hornindal Kraftlag AS: Per Hagen røystegjevar 12 røyster Frå styret møtte: Gunnar Gjørtz, Ole Johan Rekkedal og Bjorn Berge. Frå administrasjonen møtte: Elling Dybdal og Lillian Tvergrov. Sak 3. Val av moteleiar. VEDTAK: Som møteleiar vart vald Gunnar Gjørtz. Samrøystes. Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste. VEDTAK: Generalforsamlinga godkjenner innkalling og sakliste. Samrøystes. Sak 5. Val av to representantar til å skrive under moteboka saman med moteleiaren. Følgjande vart valde: Rune Hovde, Orsta kommune Per Hagen, Hornindal Kraftlag Samrøystes. Side8 1

9 Sak 6. Samanslåing av Tussa Kraft AS og Tafjord Kraft AS sine nettverksemder Styret handsama saka i mote den 8. november 2013 og gjorde vedtak om å tilrå at generalforsamlinga godkjenner avtale om etablering av felles nettselskap og aksjonæravtale for Morenett AS. Som vedlegg til generalforsamlingssakene låg hovudrapporten for utgreiingsarbeidet Utredning av fusjon mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS. Hovudrapporten byggjer på arbeid utfort av sju arbeidsgrupper, der det har yore brei involvering frå tilsette og tillitsvalde både i Tussa og Tafjord. Det nye nettselskapet vil bli eit felleskontrollert selskap mellom Tussa og Tafjord der eigarfordelinga er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Generalforsamlinga drofta saka og det utsende forslaget til vedtak av vart samroystes godkjent. Det kom forslag frå Arnulf Goksøyr på eit tillegg til vedtaket: «Generalforsamlinga i Tussa Kraft AS vil ikkje gjere endringar av forretningsadresse i avtalen som er gjennomfort slik den no ligg fore, men vil stille seg positiv til at generalforsamlinga i det nyoppretta Morenett endrar vedtektene med forretningsadresse Hew ved forste anledning.» Arild Iversen fremja også eit forslag på tillegg til vedtaket: «Generalforsamlinga oppmodar styret i Tussa Kraft om å avklare sporsmål rundt RDA-midlar og forretningskontor og melde dette tilbake til eigarane.» Styret hadde sendt ut folgjande suppleringsforslag den : «Generalforsamlinga har registrert Heresykommune sin frykt for å misse RDA-midlar. Om det skulle vise seg at nedlegginga av det vedtektsfesta forretningskontoret for Tussa Nett AS i Hew inneber at Heroy taper RDA-midlar, ber generalforsamlinga styret ta initiativ til å flytte Morenett AS si adresse til Hew. Alt under foresetnad av at Tafjord Kraft AS, som den andre eigar av Morenett AS, aksepterer flyttinga.» SA vart det halde proveroysting. Arnulf Goksøyr sitt forslag fekk 1026 royster, Arild Iversen sitt forslag fekk 1552 royster. Ingen roysta for suppleringsforslaget frå styret. Det vart også proveroysta for ikkje å ha tilleggspunkt. Arnulf Goksøyr trekte deretter forslaget sitt. Ved endeleg avroysting vart Arild Iversen sitt forslag samroystes vedteke. Samla vedtak i saka vart såleis Side9 2

10 VEDTAK: Generalforsamlinga godkjenner Avtale om etablering av felles nettselskap Morenett AS av Generalforsamlinga godkjenner Aksjonaeravtale for Morenett AS av med tilhøyrande utkast til vedtekter. Generalforsamlinga oppmodar styret i Tussa Kraft om å avklare sporsmål rundt RDA-midlar og forretningskontor og melde dette tilbake til eigarane Samrøystes. Sak 7. Suppleringsval av ny styremedlem m/vara frå Volda kommune Volda kommune har gjort politisk vedtak om å gje Jon Georg Dale permisjon frå vervet som styremedlem i Tussa Kraft AS. Styret handsama saka den 8. november og gjorde vedtak om å halde suppleringsval på generalforsamlinga. Generalforsamlinga hadde ikkje kommentarar til saka og det vart gjort slikt VEDTAK: Val av ein styremedlem med vara, valde for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015: Sindre Rotevatn m/personleg vara Ingrid Opedal. Samrøystes. Skrivar: _-6(-ALCO-a-ker- JZillianTvergrv / Gunnar GjørL Rune ovde Per Hagen Side10 3

11 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1476 Løpenr /2013 Klassering 026 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 2/14 Formannskapet /14 Kommunestyret STATUS FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID I MØRE OG ROMSDAL / 2013/1476 Side11

12 Vedlegg: Nr. Namn 1 NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging 2 NIVI-rapport 2013_ Saksopplysningar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om at rapporten som ligg ved, vert lagt fram for politiske organ i kommunen, for orientering / drøfting. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side12

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato /3848/FMMRPEOV/321 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Per Øvermo, «REFDATO» «REF» Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal oversending/oppfølging Viser til KS Møre og Romsdal sin Høstkonferanse i Ålesund den 31. oktober og 1. november d.å. og programposten om «Kommunestruktur-Presentasjon av analyse om kommunesamarbeid i Møre og Romsdal». Vedlagt oversendes NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal, av Geir Vinsand og Magne Langset, NIVI Analyse AS, Oslo. NIVI-Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KS Møre og Romsdal. NIVI Analyse har kartlagt alle samarbeidsområdene for fylkets 36 kommuner. Det er funnet til sammen 255 formelle interkommunale samarbeidsordninger! Registeringene omfatter alle regionråd, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal eiermajoritet og avtalebasert samarbeid mellom kommunene. Moment som NIVI-rapporten tar opp som utfordringer kommunene står overfor i dag og som vil kunne tilta i tida som kommer er (jfr side 61 i rapporten): Ulik nærings- og befolkningsutvikling innen fylket Vekst i lovpålagte oppgaver og økt forventningspress lokalt Økende personalmessig sårbarhet og mangel på fagmiljøer på sentrale tjeneste- og forvaltningsområder Stram kommuneøkonomi og mulige endringer i inntektssystemet Voksende demokratiske underskudd og styringsmessige utfordringer som følge av veksten i det interkommunale samarbeidet Teknologisk utvikling med reduserte krav til personlig oppmøte Vår nye regjering har i sin politiske plattform uttrykt følgende (side 63 i rapporten): «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer Postadresse: Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: Telefax: E-post: Web: Side13

14 side 2 av 2 kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene. Regjeringen vil invitere partiene i Stortinget til drøftelser om prosessen. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Om interkommunal virksomhet blir det sagt: Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform. Videre blir det i den politiske plattformen beskrevet at regjeringen vil: Innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene Overføre mer ansvar og bygge ut tjenestetilbudet i kommunene, bl.a. innenfor rus, psykiatri og ulike typer forebyggende helse- og sosialtjenester Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt Den varslede kommunereformen er også en del av samarbeidsavtalen som er inngått mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf, som har flertall på Stortinget. Som del av et felles verdigrunnlag for de fire partier blir det vektlagt at samarbeidspartiene bygger sin politikk på målet om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Det vektlegges at samfunnet skal bli mindre byråkratisk og at mer makt og myndighet skal overlates til lokalsamfunnet. Som ett av åtte felles prosjekter og satsinger nevnes at det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak fattes i inneværende stortingsperiode.» Med bakgrunn i det utfordringsbildet som trekkes opp i NIVI-rapporten og sett på bakgrunn av sittende regjerings bebudete kommunereform, ser Fylkesmannen i Møre og Romsdal det som viktig at rapporten blir lagt fram for politiske organ i kommunene til orientering/drøfting. Med hilsen Lodve Solholm Rigmor Brøste Assisterende fylkesmann Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Vedlegg: - NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Side14

15 NIVI Rapport 2013:3 Statusfor interkommunalt samarbeidi Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmanneni Møre og Romsdal Notat i samarbeidmed KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne Langset Romsdal Nordmøre Sunnmøre Side15

16 - NIVI AnalyseAS FORORD På oppdrag fra Fylkesmanneni Møre og Romsdal har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av det formaliserteinterkommunalesamarbeideti alle fylkets 36 kommuner. Prosjekteter gjennomførti nærtsamrådmedks Møreog Romsdal. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs kartleggingsmetodikksom er brukt i flere andre fylker. Kartleggingen innbefatter en beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på felles tjenesteutviklinginnenforkommunehelsetjenesten. Det er ogsågitt ennærmerebeskrivelseav samarbeidetom sosialtjenesterog dagensorganiseringinnenfornav. Rapportenskal brukessom underlagfor et videre arbeidmedutfordringsbildeog alternative forvaltningsretningerfor kommunene. Prosjekteter gjennomførti periodenjuni-oktober2013. Kontaktpersonhosoppdragsgiverhar vært Assisterendefylkesmann Rigmor Brøste. I KS har regiondirektørgunnar Bendixen fungertsomkontaktperson.gis-rådgiverjamesholtom hosfylkesmannenharværtansvarlig for utformingav kart i samarbeidmednivi. NIVI er ansvarlig for alle analyser av innsamlet materiale, inkludert løpende problematiseringerog oppsummeringer. Ansvarligekonsulenteri NIVI har værtgeir Vinsand (prosjektleder)og MagneLangset. Oslo,7. november2013 Side16 1

17 - NIVI AnalyseAS INNHOLD HOVEDPUNKTEROG KONKLUSJONER METODISK TILNÆRMING Problemstillinger Definisjonav interkommunaltsamarbeid Tilpasningerog gjennomføring Erfaringerfra kartleggingen Rapportering STATUSFORINTERKOMMUNALT SAMARBEID Omfangog geografisknivåfordeling Antall ordningerpr kommunei Møreog Romsdal Sammenlikningmot andrefylker Sektorvisgjennomgangav dagensordninger Deltakerfrekvenspåhomogeneoppgavefelt Integrasjonpåtversavfylkesgrensene Konjunkturerog innholdstrender Bruk avjuridisketilknytningsformer STATUSFOROPPFØLGING AV SAMHANDLINGSREFORMEN Innledning Avtaler og samhandling Lite interkommunaltsamarbeid Utfordringermedkommunalmedfinansiering Utskrivningsklarepasientermottasavkommunene Øyeblikkelighjelp foreløpigmesti egenregi Utfordringeri reformen SAMARBEIDSMØNSTERINNENFORNAV OrganiseringenavdelokaleNAV-kontorene Forekomstavinterkommunaltsamarbeid Statligesamarbeidsområder Utfordringeri NAV VEIEN VIDERE Innledning Utfordringsbilde Erfaringermedinterkommunaltsamarbeid Tendenstil faglig utarmingavkommunene Kommunereformer varslet Alternativeforvaltningsretninger Side17

18 - NIVI AnalyseAS Hovedpunkter og konklusjoner Omfattende kommunesamarbeid I kartleggingen, som omfatter alle 36 kommuner i fylket, er det funnet 255 formelle interkommunale samarbeidsordninger.kartleggingen omfatter alle regionråd, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal eiermajoritetog avtalebasertsamarbeidmellom kommunene. Antall formelle ordningerpr kommunevariererfra 23 for Sykkylventil 55 ordningerfor Molde. Fræna,Eide, Ålesundog Kristiansund deltar i et særlig omfattendesamarbeidmed sine nabokommuner. Færrest samarbeidsordningerer registrertfor Smøla,Vanylven,Strandaog Sykkylven. Byeneer motor Alle de tre størstebyene i Møre og Romsdalframstår som svært samarbeidsorientertei forhold til sine naboer,vurdert ut fra omfangetpå dagenssamarbeid. Det gjelder ogsåi en sammenlikningmed andre regionale hovedbyeri Midt-Norge. Også andre relativt store kommuner som Fræna og Haram deltar i et omfattende samarbeidog fyller viktige avlastningsfunksjoner for mindrenabokommuner. Kommunestørrelse ikke avgjørende Nærmereanalyserbasertpå tall fra hele Midt-Norge tyder ikke på systematiskeforskjeller i omfanget på interkommunalt samarbeid etter kommunestørrelse.det observeresstore variasjoneri samarbeidsintensitetmellom småog mellom storekommuner.det må antasat andrefaktorersomgeografiskplassering,regionrådetsrolle og kommunestyrenesholdningtil interkommunalt samarbeid spiller en større rolle. Også økonomisk situasjon, rekrutteringsproblemerog ikke minst de regionale aktørenes opptreden kan være av betydning. Helhetlig IKT -samarbeidi fire strukturer Samarbeidetom IKT har værtgjennomen dynamiskog spennendeutvikling de sisteårene.i Møre og Romsdaldeltar nå 33 av 36 kommuneri helhetligeregionaleikt-tjenester, alle unntattstordal,strandaog Sykkylven. IKT-ORKidé har gjennomlang tid vært en pioner i utviklingen av bedre og mer robusteikt-løsningerfor 13 kommunerpå Nordmøreog i Romsdal.På Sunnmøreer det etablert et bredt og helhetlig IKT-samarbeidmellom åtte kommuner rundt Ålesund. Også på Søre Sunnmøreog i Romsdal er et helhetlig IKTsamarbeidunder oppbygging. Gjennom disse strukturelle endringene skapesdet vesentlig bedreforutsetningerfor å møtestoredigitaleutfordringeri kommunene. Mer barnevernsamarbeid I løpetav desistefem åreneer detetablertseksinterkommunalebarneverntjenester i Møreog Romsdal.Dagensorganiseringinnebærerat 20 av fylkets 36 kommunerdekkesav regionale tjenestermed mellom årsverk.det finnes dermed16 kommuner i Møre og Romsdal somikke deltari formalisertinterkommunaltsamarbeidog som løsertjenestenpå egenhånd. Her inngår flere småkommunersom Vanylven,Sande,Sandøy,Gjemnes,Aure og Smøla.I Trøndelager detmedunntakfor Verrankommunekun destørstekommunenesomikke deltar i interkommunaletjenester. Lokale tilpasninger til samhandlingsreformen Kommunenes oppfølging av samhandlingsreformenhar så langt vært preget av tjenesteutvikling i den enkelte kommune. I Møre og Romsdal finnes foreløpig ingen eksemplerpå helhetligelokalmedisinskesentrai interkommunalregi, somhar pregetmye av kommunenestilpasning til reformen i Trøndelagsfylkene.Pågåendeprosessermellom kommunenetyder likevel på at det kan kommeen interkommunalbølgemedoppbygging av Side18 3

19 - NIVI AnalyseAS en sterkereog mer forebyggendekommunehelsetjeneste flere stederi fylket. Det gjelder særligtilbud om øyeblikkelighjelp i tilknytning til interkommunalegevaktog sykehusene. Minimalistisk samarbeidpå lovpålagtekjerneområder Til tross for visse positive utviklingstendenseri deler av det interkommunalesamarbeidet, pregesfortsatt mangekompetansekrevendevelferdstjenesterav lite samarbeid.det gjelder samarbeidpå en rekke sentraleoppgavefeltinnenfor særlig helse- og sosialsektorenog teknisk sektor. Samarbeid om nye lovpålagte kommunehelsetjenester, kommuneoverlegefunksjonog forebyggendehelsetjenesterser ut til å ha kommet korterei Møre og Romsdalenni Trøndelagsfylkene.Samarbeidom sosialtjenesterinnenfornav, rus og psykiatri er også svært beskjedent.det samme gjelder samarbeidom planlegging, byggesak,oppmåling og øvrige tekniske tjenester. Det finnes også overraskendelite samarbeidom administrativestøttefunksjonersom lønn, regnskap,fakturering,samtgenerell økonomi- og forvaltningskompetanse i kommunene. Sterk fragmentering Mye av dagenskommunesamarbeidi Møre og Romsdalpregesav fragmenteringi mange lokale samarbeidsordningerpå kryss og tvers. Det er særlig tydelig for organiseringenav brannvesene t flere stederi fylket, bl.a. rundt Molde og Ålesund.I Møre og Romsdalfinnes det i dag ingen eksemplerpå helhetligeinterkommunalebrannvesensom er vanlig ellers i landet.kartleggingentyderpåat særligromsdalpregesav et fragmentertsamarbeidsmønster. Avpolitisering og svak tilrettelegging for politisk styring En gjennomgangav dagensstyringsformertyderpåensterkdominansav organisasjonsformer somvektleggeradministrativframfor politisk styringav detinterkommunalesamarbeidet.det er de administrativestyringsformenesom dominereri kombinasjonmed interkommunale selskaper og aksjeselskapersom er egne rettssubjektermed egne styringsorganerutenfor kommunene.over 90 prosentav dagenssamarbeidsordninger i Møre og Romsdalmå sieså væresvakttilrettelagtfor politisk styring av deninterkommunaleoppgaveløsningen. Bruk av felles folkevalgtnemndforekommerytterstsjeldenog det finnesingensamkommuneri Møre og Romsdal.De sisteåreneobserveresingenklar trendi retningav økt tilretteleggingfor mer politisk styring av det interkommunalesamarbeidet, som i Trøndelagsfylkene.Dette bildet kan endressomfølge av pågåendevurderingerav framtidig organiseringinnenfor bl.a. ROR og ORKidé. Fortsatt vippekommuner I Møre og Romsdaler det vanskeligå identifisereen fast regioninndelingfor samarbeidom lovpålagtevelferdstjenester,somoverlengertid harværtunderutvikling i Trøndelagsfylkene. Mye av dagenssamarbeidhar karakter av praktisk pragmatiskshopping framfor brede regionalefellesløsninger. Gjennomde siste årenekan det ha skjedd viktige avklaringerav enkeltkommunersgeografisketilhørighet,somfor Gjemnes.Kartleggingentyderlikevel på at det fortsatt finnes flere kommunersom er i tvil om hvem de skal integreresegmot og stå sammenmedi denvidereforvaltningsutvikling.det kangjeldeflere kommuner bådenord og sør i fylket og ikke minst i grenseområdenemellom Nordmøreog Romsdal og mellom Romsdalog Sunnmøre. Lite kommunesamarbeidover fylkesgrensen Kartleggingentyder på at den kommunaleintegrasjonenpå tvers av fylkesgrensener høyst begrenset.det registreresen viss integrasjonmellom utvalgtekommunerpå Nordmøreog Orkdalsregionen.Det gjelder først og fremst Rindal kommune som er medlem i Orkdalsregionenog som tjenestemessigog geografisk orienterer seg mot Orkdal som Side19 4

20 - NIVI AnalyseAS regionsenter.for øvrig er det funnetsværtfå interkommunaleordningermot Oppland,Sogn og Fjordaneog andrefylker. Godeerfaringer Analyserav erfaringermedinterkommunaltsamarbeidi andrefylker tyder på at kommunene oppnårbetydeligegevinstergjennominterkommunalt samarbeid.det gjelder små og store kommunerog det gjelder bådetypiske distriktskommunerog kommuneri flerkommunale byområder. Gjennom samarbeid oppnås som regel bredere og mindre sårbare kompetansemiljøer,som oppfyller lovpålagtekrav og som i de fleste tilfeller yter tjenester medhøyerekvalitet til innbyggerne.erfaringenetyder ogsåpå at størreog mer funksjonelle enheterkan medførebedreressursbrukog betydeligøkonomiskinnsparing,særliginnenfor administrativestøttefunksjonerog teknisk pregedeoppgaver.det er grunn til å tro at dette hovedbildetogsågjelderfor kommunenei Møreog Romsdal. Prinsipielt betenkeligog praktisk vanskeligreformlinje Analysertilsier samtidigat det etablerteinterkommunalesamarbeidetkan medførebetydelige styringsmessigeog demokratiskeutfordringer,særlig i de tilfeller der kommunenedeltar i mangeulike ordninger i ulike geografiskeretninger. Interkommunaltsamarbeidmedfører indirekte demokratiog bryter med sentraleprinsipperfor landetskommunesystem.til dette kommerat interkommunaltsamarbeidkan medføretidkrevendeomstillingsprosesserog høye prosesskostnader i densamledeforvaltning.foreliggendekartleggingtyder på at det har vært og er krevendeå lykkes medet langsiktigforpliktendesamarbeidom lovpålagtekommunale kjerneoppgaverflere stederi Møreog Romsdal. Kommunereform er varslet Den nye Regjeringen har varslet en bred kommunereform med gjennomgang av oppgavefordelingenog overføring av flere oppgavertil større og mer robuste kommuner. NIVIs analysertyder på at kommunenestår ved et forvaltningsskille, hvor de selv kan bli utnevnttil forandringslederei denvidereforvaltningsutvikling.en kommunereformkan stille krav til mer fellesskapom grunnleggendeveivalg og aktuelle kommunemodelleri Møre og Romsdal. Side20 5

21 - NIVI AnalyseAS 1 M etodisk tilnærming 1.1 Problemstillinger Foreliggendeprosjektharomfattetfølgendeproblemstillinger: 1. En totalkartleggingav det formaliserteinterkommunalesamarbeidetfor alle fylkets 36 kommuner 2. En gjennomgangav status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på organiseringav samarbeidetmot statenog etableringav interkommunaltsamarbeidom kommunehelsetjenester 3. En kartleggingav samarbeidsmønster innenfornav medvekt påstatensog kommunenes geografiskeorganisering 4. Nærmere analyse av samarbeidets omfang, innhold og organisering, herunder sammenlikningmot andrefylker hvor deter gjennomførttilsvarendekartlegginger Fra oppdragsgiverble det vektlagt at kartleggingen for hele fylket skulle bygge på kartleggingensomble gjennomførtfor ni kommuneri Romsdali 2011.Det ble ogsåvektlagt at kartleggingenskal danne grunnlag for et videre arbeid med utfordringer, veivalg og alternativeforvaltningsretningerfor kommunenei Møreog Romsdal. 1.2 Definisjon av interkommunalt samarbeid Kartleggingenhar skjedd med bruk av sammemetodikk som NIVI har brukt i tidligere kartleggingeri Sør-Trøndelag(2009 og 2013), Nord-Trøndelag(2008 og 2012), Nordland (2010)og ni kommuneri Romsdal(2011).Kartleggingenhar skjedd med utgangspunkti en definisjonav interkommunaltsamarbeidderfølgendetypersamarbeidregnesmed: Alle formelle ordninger med en organisatoriskoverbygningdvs. IKS, AS, styre etter kommunelovens 27 og vertskommune med felles folkevalgt nemnd etter kommunelovens 28c Alle formelle ordningeruten organisatoriskoverbygningdvs. vertskommuneavtaleretter kommunelovens 28bog avtalebasertkjøp og salgav tjenestermellomkommunene Følgendetypersamarbeider i utgangspunktet ikke omfattetav foreliggendekartlegging: Selskapermedbegrensetansvar(BA) Stiftelser Medlemsbaserteforeninger Fagnettverkog diskusjonsfora Midlertidige og uformelleprosjekterog fellesaktivitetermellomkommunene Samarbeidsordninger derstateneller privateaktørerer dominerendedeltakere Nasjonalenettverk eller prosjekterav typen effektivitetsnettverkene,kvalitetskommuner etc. 1.3 Tilpasninger og gjennomføring En hovedregeler at kartleggingenkun omfatter samarbeidmellom kommuner dvs. der kommuneneer hovedaktører. Når det gjelder selskaper,er hovedregelenat selskapermed over50 prosentsamletkommunaleierandel(direkteeller indirekte)regnesmed. I foreliggendekartlegginger det mednoenfå unntakvalgt å utelateselskapermedbegrenset ansvar,såkalteba, og det er hellerikke tatt medstiftelserog medlemsbaserteforeninger.det Side21 6

22 - NIVI AnalyseAS gjelder med noen får unntak, bl.a. ved at Driftsassistansenfor vann og avløp i Møre og Romsdal,friluftsrådeneog krisesentrener medregneti kartleggingen. For alle interkommunaleordninger som tilfredsstiller definisjonenble det satt som mål å registrerefølgende: Navnpåsamarbeidstiltaket Deltakendekommuner Etableringsår Samarbeidetsformål og innholdmedvekt påhvilke tjenestersomytes Kjennetegnvedpolitisk og administrativ organisering Juridisktilknytningsform Hvemsomer leverandørkommune/vertskommune I kartleggingener detbrukt enrekkekilder, herundersærligfølgende: Tidligere kartleggingergjennomførtav NIVI, herunderkartleggingenfor ni kommuneri Romsdal i 2011og nabofylketsør-trøndelagfra 2013 Opplysningerfra Brønnøysund,inkludert informasjonfra søkemotorersom purehelp.no og proff.no Eierskapsmeldinger fra enkeltkommuner, bl.a.kristiansundog Sunndal Kommuneneshjemmesiderog egnehjemmesider for etablertesamarbeidsordninger Personligkontaktmedregionrådssekretærer, rådmennog annetfagpersonelli kommunene Fagpersonell i fylkeskommunen,hosfylkesmannenog i øvrig statligforvaltning NIVI har foretatt en omfattende sporing av innholdsinformasjon og etterkontroll av opplysningersom er innhentetfra ulike kilder. Foreliggendekartleggingsfilerhar vært til etterkontroll i samtlige 36 kommuner ved rådmannen.regionrådenesorganisering og samarbeidsordningene underregionråden er gjennomgåt t avregionrådenesekretariat. Fra tidligere kartleggingerer det erfart at innholdsmessigesammenlikningermellom fylker, delregionerog kommunerkrever nøyedokumentasjonav den enkelteordning. Det er også svært viktig å vurdere hva som skal regnesog telles med som en egen interkommunal ordning. Det er viktig å væreklar over at NIVIs definisjonikke bareomfatterordningermedsærskilte styringsløsninger,men ogsårent avtalebasertsamarbeiduten noen form for organisatorisk overbygning.begrunnelsen for å regnekjøp og salg av tjenestersom en del av det formelle samarbeideter at enslik organiseringkanværeav formell langsiktigkarakter.kjøp og salgav tjenesterkani prinsippetomfattealle kommunaleoppgavefelt.det gjelderogsåsamarbeidom lovpålagteoppgaver,selv om offentlig myndighetsutøvelseda som en hovedregelmå skje i regi av denenkeltekommune. I NIVIs kartleggingsmetodikkligger at vi teller bådesåkaltestyringsmessigeparaplyerog underliggende samarbeidsområder som egne ordninger. Et regionråd teller som én samarbeidsordning.i tillegg telles underliggendesamarbeid,f.eks. om energiplanereller en kystsoneplansomegneordninger,forutsattat dettesamarbeideter av permanentkaraktermed en selvstendigfinansiering og organisering. Tilsvarendeteller en samkommunesom flere ordningeralt etterhvor mangeoppgaveområderog resultatenhetersom er lagt inn underdet felles samkommunestyret og samkommuneadministrasjonen. Sammetilnærmingog tellemåte kommer til anvendelseved vurdering av flere oppgavefelt som kan være lagt til en vertskommunenemndeller et lokalmedisinsksenter.et IKT-samarbeidkan ogsåbeståav flere organisatoriskeenheter,f.eks. ved at strategiskeog driftsmessigeoppgaverer skilt i to organisasjoner. Side22 7

23 - NIVI AnalyseAS Faglig skjønnkrevesfor å avgjørehva som skal telle som selvstendigeordninger.i NIVIs vurdereringerer det lagt vekt på om ordningen gjelder en lovpålagt oppgave og om samarbeideter gitt en særskilt administrativ eller politisk organisering innenfor den styringsmessigeparaplyen.i vurderingenevektleggesogså om oppgavenhar en enhetlig karaktersomtjenesteeller somfagområde,herunderom det er vanlig å organisereoppgaven somenselvstendigsamarbeidsordningi andrekommuner. 1.4 Erfaringer fra kartleggingen Fra kartleggingen i Møre og Romsdal er det høstet samme viktige erfaringer som i Trøndelagsfylkene : Det registrereslav bevissthetom juridiske tilknytningsformerog behovfor klargjøringav foreliggende regelverk om interkommunalt samarbeid.det gjelder særlig det nye vertskommuneregelverketsom kom inn i kommuneloven i 2007, samarbeid etter kommunelovens 27 og bruk av IKS pålovpålagtevelferdsområder. Samhandlingsreformenog NAV reiser særskilte utfordringer knyttet til styring og regulering av interkommunaltsamarbeidderogsåstatener enformell avtalepart Kartleggingen medfører i noen tilfeller tvil om kommunene har valgt rett hjemmelsgrunnlagfor samarbeidetog om inngåtteavtalerer i tråd med kommunelovens formellekrav Det ser ut til at kommuneneikke følger kommunelovenskrav om at inngåelseav vertskommunesamarbeid etterkommunelovenskalrapporterestil Fylkesmannen Bruk av eierskapsmeldingerser ut til å ha kommet kort også i Møre og Romsdal. Kartleggingentyderpåat sværtfå av kommuneneharoppdaterteeierskapsmeldinger. 1.5 Rapportering Fra prosjektetforeligger foreliggendesluttrapportsom er tilgjengelig via Fylkesmanneni Møre og Romsdal og KS sine hjemmesider.alle NIVIs rapporter legges også ut på etteroffentliggjøring. NIVI har for øvrig presentertresultaterog hovedfunnfra kartleggingenpåks høstkonferansei Ålesund1.november2013. Side23 8

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag NIVI Rapport 2013:2 Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat 2013- i samarbeid med KS Sør-Trøndelag og kommunene Av Geir Vinsand

Detaljer

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2012:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Notat 2012- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene Av Geir

Detaljer

NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland Notat 2014- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med KS Nordland Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD

Detaljer

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen Notat i 2008- Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene FORORD

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv IKS i Kommunal Eiendomsforvaltning En mulighet i et mylder av kommunale og interkommunale organisasjonsløsninger?

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 13/154 Møtedato/tid: 04.11.2013, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Endride Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Sidsel Bodsberg

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer