DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen"

Transkript

1 DAGENS TRANSPORTSTRØMMER MIDT-NORGE Transportanalyse som grunnlag til behovsanalysen for KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen Jernbaneverket Region Nord /sira / Rev. 24.juni 29

2 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING Datagrunnlag Plan- og influensområde DAGENS GODSTRAFIKK Jernbanetransport Sjøtransport Vegtransport Vegstatistikk Transporter over fylkesgrenser Undersøkelse av næringstransporter i Region midt Terminalintervju Brattøra Fordeling på vareslag DAGENS GODSTRANSPORTSTRØMMER Metode Godstransportmatrise fra intervjuundersøkelse Godstransportmatrise Brattøra Samlet godstransportmatrise Distribusjonstrafikken knyttet til Brattøra Jernbanegodsmatrise SCENARIER Vekstforutsetninger Potensial for overføring fra veg til bane Transporter mellom kommuner med jernbane godsterminal Vurdering av intermodalitet Annen lokalisering av jernbane godsterminal Foto forside: Jernbaneverket, Trondheim havn og Statens vegvesen. Jernbaneverket Region nord 1

3 1 INNLEDNING Jernbaneverket har startet en prosess med å vurdere behov og krav til jernbane godstransport i Trondheimsregionen. Jernbaneverket har som mål å legge til rette for en dobling av godstransport på jernbane innen 22 og en 3-dobling innen 24. Et pågående planarbeid for modernisering av godsterminal Brattøra viser at disse mål ikke kan nås på dagens terminal. Hvis de senere års vekst fortsetter vil Brattøras kapasitet nås før år 22. Hensikten med dette dokumentet er å vise statistikk knyttet til godsterminalen i Trondheim, godsstrømmer i Midt-Norge med fokus på trafikkgrunnlaget over fylkesgrensene og distribusjonstrafikk. 1.1 Datagrunnlag Jernbanestatistikk kontrolleres av Jernbaneverket med støtte av togoperatørene i Norge. Trondheim havn har levert havnestatistikk og bidrar i kartleggingen og analysen av markedet i regionen gjennom eget arbeid og samarbeid i denne prosessen. I 26 og 27 foretok Statens vegvesen, i samarbeid med Jernbaneverket og Trondheim Havn, undersøkelser av næringstransporter i Midt-Norge (Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Konsulentselskapet Norconsult gjorde begge undersøkelsene. Kartleggingen ble foretatt ved hjelp av vegkantintervjuer langs stamvegnettet. Hensikten var å vurdere potensial for overføring av gods fra veg til bane/båt og beskrive de viktigste destinasjoner for godset som passerer regiongrense. I tillegg skulle dataene brukes til å verifisere transportmodeller og identifisere manglende dataverktøy. Kartlegging av vegtransportene i Midt-Norge, november 26: Formålet var å etablere et bilde av de lange (>1 km) godstransportene i regionen Undersøkelsen var konkret intervju av sjåfører på 14 intervjusteder ferje på veg/ ferje Type kjøretøy, type last, vekt, destinasjon, volumutnyttelse og nasjon Terminalintervju Brattøra 27: Tellinger og intervju av sjåfører på Pir 1, Pir 2 og jernbaneterminal i april+juni 27 Undersøke dagens vareflyt og overgang mellom transportmidler Sammenstille data om næringslivs- og logistikkaktørenes krav og forventninger Hvilke typer gods kommer fra/til hvor og med hvilken transportmåte? En oversikt over varetyper, fra-til, transportmåte og kombinasjoner Vil langtransport ha annet terminalbruk enn distribusjonstrafikk? Hvilke type gods flyter internt på Brattøra? Dette dokumentet binder samme undersøkelsesdata på veg fra 26 og på Brattøra i 27. Reelt potensial for overførbarhet jernbane analyseres ut i fra godsets egnethet for overføring til jernbane med vurdering av for eksempel følgende kriterier: o o o o Start / endested; nærhet jernbaneterminal kommune/avstand/distribusjon Nærhet til både start- og ende ved jernbane Transportavstander og lønnsomhet Vareslagets egnethet Avslutningsvis brukes dataene til å etablere transportmatriser for kjøretøy og mengde i tonn. Dette legges ut i et transportnettet i en CUBE transportmodell som bidrar til et oversiktlig bilde av transportstrømmene. Usikkerheten er om faktisk vegvalg modelleres og rett nivå på antall og mengder. Med riktige bruka av data kan transportmodellen være egnet til analyser senere i prosessen (ikke bare et bilde av dagens situasjon).

4 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge 1.2 Plan- og influensområde Planområdet er Trondheimsregionen og steder med godsterminal i dag og kommuner med et større transportbehov i dag og i framtiden. Det tas med alle kommunene i det interkommunale arealplansamarbeidet (IKAP) i tillegg til 3 andre (se under). Planområdet: Dagens store havne- og jernbaneterminaler i regionen: o Brattøra godsterminal; jernbane- og havneterminaler o Fiborgtangen, Norske Skog fabrikken på Skogn i Levanger kommune disponerer havneterminal koblet til jernbane. Omsetter ca 2. TEU/år. o Verdal har videre skipsverftet Aker Verdal med jernbanespor til havn. o Meråker og Meråkerbanen inkluderes i planområdet pga jernbane til Sverige. o Orkanger og Stjørdal havn har mye gods til/fra regionen. IKAP: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre-Gauldal, Skaun og Orkdal. I tillegg Meråker, Levanger og Verdal (siste to Innherred samkommune ). Influensområdet: Midt-Norges distribusjonsområde for gods; Planområdet, Trøndelagskysten med Frøya/Hitra, Fosenhalvøya og Namdalen. Transportkorridor mellom landsdelene (sør/nord) med tilknyttede jernbanestrekninger: o Dovrebanen (Trondheim Alnabru) / E6 og Rv.3 o Nordlandsbanen (Mo-Fauske-Bodø) / E6 og Kystriksvegen o Rørosbanen (alternativ til Dovrebanen, tømmer, evt. kobling til Sverige) Internasjonal transportkorridor: o Meråkerbanen / E14 /Midt-Sveriges godsknutepunkter: o Krokom (tømmer), Østersund (stykkgods), Sundsvall og Umeå havn. o Nord-Sveriges industrier (bergverk). o Internasjonal kobling østover via havnene i Umeå og Sundsvall og/eller jernbane via Haparanda, Finlands og Russlands jernbanenett. Nasjonal / internasjonal sjøkorridorer (nord og sydover) til/fra Trondheimsfjorden Figur 1: Utredningens influensområde Jernbaneverket Region nord 3

5 2 DAGENS GODSTRAFIKK 2.1 Jernbanetransport Over kombiterminalen på Brattøra ble det i 28 håndtert 11. TEU 1. Døgngjennomsnitt for 28 var 383 TEU/døgn, tilsvarende ca 326 tonn med gods pr døgn og ca 1 mill tonn/år. Mengdene befordres av 8 godstogpar (16 tog/døgn): 4 togpar Alnabru-Trondheim + 1 biltogpar Drammen-Trondheim. 3 togpar Alnabru- til Mo/Fauske/Bodø som alle må bytte fra elektrisk- til diesellokomotiv i Trondheim. Noen av togene har vogner som skal losses og lastes i Trondheim. I tillegg lastes 1 tog fra Trondheim til Bodø/Nordlandsbanen+ retur. 1 gang pr uke går et biltog til Nordlandsbanen, slik at det en dimensjonerende dag er 5 godstogpar på Nordlandsbanen, på et snitt nord for Hell. I tillegg er det tømmer mellom Hell (fra Sverige) til Skogn. Godstransport på bane i Midt-Norge involverer i høyeste grad Nordlandsbanen med terminalene Mo, Fauske og Bodø. Nord for Dombås er det 16 tog som transporterer 564 TEU-enheter pr døgn og 146 TEU/år med til sammen 1,2 millioner tonn mellom Trondheim, Oslo og på Nordlandsbanen. I tillegg er det over en halv million tonn mellom Oslo og Narvik via Sverige og Ofotbanen. Statistikk for containertransportene for og 28 vises i neste tabell: Tabell 1: Jernbane godstransporter TEU pr år SUM TIL / FRA Observasjon TEU/år Mål TEU TERMINAL År Narvik Bodø Fauske Mo Trondheim Brattøra Oslo Alnabru*) *) Gjelder transporter til hele landet, ikke bare knyttet til Trøndelag og Nord-Norge Neste tabell viser samme datagrunnlag for antall tog og transportmengde på snitt: Tabell 2: Strekningsvise mengder på jernbane År BANE Strekning TogDøgn TEUdøgn TEUår 1tonnÅr 27 Rørosbanen 1 Røros-Støren 2 27 Dovrebanen 2 Dombås-Støren Dovrebanen 3 Støren-Melhus Dovrebanen 4 Melhus-Trondheim Trønderbanen 5 Trondheim-Hell Trønderbanen 6 Hell-Skogn Trønderbanen 7 Skogn-Steinkjer Nordlandsbanen 8 Steinkjer-Mosjøen Nordlandsbanen 9 Mosjøen-Mo Nordlandsbanen 1 Mo-Rognan Nordlandsbanen 11 Rognan-Fauske Nordlandsbanen 12 Fauske-Bodø Meråkerbanen 13 Hell-Storlien Ofotbanen 14 Narvik-Bjørnfjell TEU= Twenty Feet Equivalent Unit = 2-fots container enhet

6 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge Snittverdier gir grunnlag å stille opp konkurranseflate mellom jernbane- og vegtransportene på fylkesgrensene. Over Dombås var det TEU og 1,7 millioner tonn med gods i 27. Over Nordland grense var det samme år 69 4 TEU tilsvarende 591 tonn. Fram til Skogn regnes tømmer fra Sverige over Meråkerbanen med, mens nord for Skogn er presenteres kun containergods med. Det går 2 tonn med tømmer over Storlien via Hell videre til Skogn (Norske skogs analegg). Nord for Mo fra Ørtfjell er det betydelige mengder systemlast som ikke vises i dette grunnlaget. Figur 2:Dagens transporter på jernbanenettet. Figur venstre TEU/27, høyre 1 tonn/år Jernbaneverket Region nord 5

7 2.2 Sjøtransport Fra Trondheim havn er det mottatt data for godsmengder til/fra havnene i Trondheim: Tabell 3: Sjøtransport (statistikk fra Trondheim havn) Sum i tonn År Våtbulk (Ila) Tørrbulk (Nyhavna og Ila) Stykkgods (Brattøra) TEU*) Tonn*) Vareslag olje og gass Korn, sement, sand, salt, aske, sukker, kull rullende enheter (landbruk og anleggsmaskiner), kjøretøy, hengere, stål Retningsbalanse total i Trondheim Retning År Andel 27 INN % UT % Sum % Dette er en av flere utfordringer med båtgod; 85 % av mengde er inngående * ) Forutsatt ca 1 tonn per container (ref JBV snitt) blir det 67 tonn av total stykkgodsmengde som er containerisert, dvs. ca 7 % av total er ikke containerisert BILDER / FIGUR SJØTRANSPORT HAVNER I TRONDHEIMSFJORDEN:

8 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge 2.3 Vegtransport Vegstatistikk Undersøkelsesrapportene har generelt hentet data for antall kjøretøy over 16 m. Generelt registreres følgende lengdeklasser på de faste tellepunktene (de fleste): Lengdekl Gr2 Gr21 Gr22 Gr23 Gr24 Gr25 Gr26 Lengde (m) Alle < 5,6 m 5,6-7,5 7,5-12,5 12,5-16 >16 >5,6 Kategori ÅDT Lette Semi+vt Tunge Fra hentes ÅDT (gjennomsnittlig antall kjøretøy pr døgn målt over året) og antall lange kjøretøy (>5,6 m), som inneholder mer enn bare tungtransporten (godskjøretøy). For eksempel lese ikke lastebil direkte ut av tellepunktene. Det er plukket fram antall lange kjøretøy > 5,6 m fra tellepunkt nær intervjusnittene: Tabell 4: Veg tellestatistikk Sum av ÅDT tunge År Vekst fra - til år Fylke Pkt *) Tellepunkt Oppland 154 Rv.136 Bjorli vest % 7 % 8 % Møre- og Romsdal 155 Rv.7 Gjøra % 5 % 6 % (tom) Rv.65 Bjørnås % Sør-Trøndelag (tom) E6 Korporals bru % 6 % 7 % Rv3 Rogstad % -9 % 16 % 162 E39 Storsandtunnelen % 14 % 4 % 163 E6 Horg/Støren N % 1 % 7 % 164 E6 Storlersbakken % -2 % 7 % 165 E6 Væretunnelen % 7 % 6 % Nord-Trøndelag 171 E14 Teveldal % 5 % 12 % 172 E6 Stamphusmyra % 6 % 7 % 174 E6 Snåsaheia % 6 % 7 % Totalt ,7 % 4,5 % 6,9 % *) Nær et intervjupunkt, data kan relateres til hverandre Tabellen viser en betydelig vekst de fleste steder mellom 4 og 16 % for det siste året 26-7 (siste kolonne). Samlet vekst var 4,5 % fra 25-6 og 6,9 % siste år Samlet vekst de 2 siste år var 11,7 %. Størst vekst i 2-årsperioden 25-7 hadde E39, E6 sør og E14 med 18 % disse steder. Ny statistikk på regiongrensene: Tabell 5: Veg tellestatistikk fordelt på lengdeklasser Veg Sted Meter HP År Total < 5,6 m 5,7-7,5 m 7,6-12,4 12,5-15,9 > 16 m EV6 GRØNNBAKKEN EV136 HORGHEIM RV3 BREVAD RV3 BREVAD EV6 ALSGAARD Jernbaneverket Region nord 7

9 2.3.2 Transporter over fylkesgrenser Fra 26-rapporten hentes det fram noen nøkkelresultater som brukes videre: Intervjuresultater a) 14 intervjusteder i 3 fylker ga 2877 intervju inkludert 554 ferjeintervju. Trekker ut de som er på fylkesgrensene. b) Manuelle tellinger på intervjustedet (referanse) ÅDT trafikkmålinger (trekker fram fylkesgrenser) c) 25-verdier dokumentert i rapporten d) 26 og 27-verdier Mengde langtransporter over fylkesgrensene fordelt på veg e) Kilde NEMO-1999 (TØI-rapport) f) Omregnet antall godsbiler * tonn /kjøretøy g) Resultat fra nettutlegging av intervjudata 26 For å få et bilde på hva nivået for antall kjøretøy og tonnmengder over fylkesgrenser, kobles tellestatistikken til registrert tonnmengde pr godskjøretøy (kun >16 m; semitrailer&vogntog). Administrative grenser som mellom fylker er kontrollerbar i forhold til nasjonal statistikk: E39 Halsa:Nordmøre, E6 Støren:Oppland/Hedmark, E6 Være:Nord-Trøndelag, E6 Nordland (mellom Grong og Alsgård ingen tellepunkter), E14 Teveldal/Sverige Neste tabell viser antall kjøretøy og beregnet tonnmengde over fylkegrense i Region midt: Tabell 6: Bearbeidet tellestatistikk og tonnmengder over fylkesgrenser Mellom fylker ÅDT Tonn pr Kjt > 16 m ÅDT Tonn/ Tonn/ Fylkesgrense Intervjusted / tellepunkt Tellepunkt / år >16 m kjt>16 m døgn år Sør-Tr.lag/Møre&R E39 Halsa-Kanestraum Ferje / , Møre&R/Oppland E136 Åndalsnes Horgheim / , Rv7 Sunndalsøra / , Sør-Tr.lag/Oppland E6 Støren Horg / , E6 Grønnbakken/ , RV3Brevad / , E6 Sandmoen / , Sør-Tr.lag/N-Tr.lag E6 Væretunnel / , Sverige E14 Teveldal / , Nordland E6 Snåsaheia Snåsaheia / , Alsgaard / , Dette kapitlet foregriper informasjonen noe fra neste kapittel med intervjuresultater, da vi utnytter gjennomsnittlig tonn pr kjøretøy for aktuelle intervjusteder til å beregne tonnmengde. Neste figur viser resultater fra tabellen over framstilt på kart på regiongrensen:

10 Periode Kjt>16m Tonn ÅDT tpkt-7 Døgn E6 Alsgaard År ,5 t/kjt Høylandet E6 Frøya Grong Namsos Nord-Trøndelag ÅDT tpkt-7 Periode Kjt>16m Tonn E6 Grong Døgn År Snåsa Steinkjer Hitra Levanger Verdal Kristiansund Periode Averøy Kjt>16m Tonn ÅDT -6 Døgn 45 7 E39 Halsa År ,5t Sør-Trøndelag Trondheim Stjørdal Orkdal Malvik Melhus Selbu Meråker ÅDT tpkt-7 Periode Kjt>16m Tonn E14 Teveldal Døgn ,1t År Ulstein Surnadal Møre og Romsdal Ålesund Rauma Sunndal E39 Periode Kjt>16m Tonn ÅDT tpkt-7 Døgn E136 Horgheim Ørsta År ,5 t/kjt Volda Molde ÅDT tpkt-7 Periode Kjt>16m Tonn E39 Solavåga Døgn ,2 t/kjt År E136 E6 Oppdal Midtre Gauldal Rv.3 Røros ÅDT tpkt-6 Periode Kjt>16m Tonn Rv.3 Brevad Døgn ,3 t/kjt År ÅDT tpkt-7 Periode Kjt>16m Tonn E6 Grønbakken Døgn ,3 t/kjt År

11 2.3.3 Undersøkelse av næringstransporter i Region midt 26 Følgende hovedresultater fremkommer fra rapporten i 26 (fra tabell 3 og 4): Tabell 7: Tonnmengder mellom de største relasjonene i 26-undersøkelsen Relasjon Novemberdøgn 26 Beregnet pr år 26 Region Midt - Sør-Norge: 19 3 tonn/døgn. 4,9 mill tonn. Region Midt - Utland 9 5 tonn/døgn 2,4 mill tonn Midt-Norge - Nord-Norge 4 4 tonn/døgn 1, mill tonn Til/fra Trondheim 21 4 tonn/døgn 5,3 mill tonn Til/fra Levanger (inkl Skogn) 4 4 tonn/døgn 1,1 mill tonn/år Til/fra Ålesund: 3 5 tonn/døgn,85 mill tonn/år Rapportens tabell 5 viser videre til informasjon fra nasjonal godsmodell veg (NEMO 2 ): På regiongrensen til Sør-Norge var det til sammen 2,9 mill tonn fordelt på: o På E6 ved Ulsberg var det 1,2 mill. tonn gods på veg. o På E6 1,8 mill. tonn til/fra Oppland. Inkluderer gods fra/til Rv.7 Sunndalsøra o Til/fra Hedmark fylke på Rv.3 var det 1, mill. tonn o E136 fra Møre/Romsdal til Sør-Norge 7 tonn på veg. På E39 Sør-Trøndelag og Nordmøre var det 1,2 mill tonn. E6 Regiongrense Trøndelag Nordland 7 tonn E14 Strorlien/Tevedal/Sverige var det 5 tonn Intervjusteder Det ble intervjuet og godkjent 2877 intervjuskjema (i sjåfør på godsbil) med til sammen tonn gods. Dette gir 11,7 tonn pr kjøretøy. Etter å ha trukket ut alle lastebiler fra utvalget beregnes gjennomsnitts lastvekt til 14,1 tonn pr kjøretøy. Neste figur viser et regionkart med intervjupunkt markert med blått punkt og fylke-nr. Det er markert en runding rundt de stedene som kan knyttes til fylkesgrenser. Slikt sett manglet det intervjusteder lengst sør i regionen på E6 og på Rv.3 til Østerdalen. 2 NEMO: Den nasjonale godstransportmodellen fra rundt år 2.

12 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge Figur 3: Intervjusteder Region midt Neste tabell viser antall pr intervjusted (sted nærmest fylkesgrense uthevet) og beregnet gjennomsnittlig mengde pr godskjøretøy: Tabell 8: Intervjustedene - nøkkeltall antall, tonn og lastmengde pr kjøretøy 1.data 2. Intervjudata 3. Vektet 4. Tonn/kjøretøy uvektet resultat Sted Intervjusted ÅDT Antall Sum Vektet Vektet Alle Kjt>16 nr >16m intervju Tonn Antall tonn godskjt. m 151 E39 Solavåga-Festøya , 14,2 152 E39 Molde-Vestnes ,8 15,5 153 E39 Halsa-Kanestraum ,5 14,5 154 E136Åndalsnes/Horgh ,4 15,5 155 Rv7 Sunndalsøra ,6 15,1 161 Rv715 Flakk-Rørvik ,5 15,6 162 E39 Orkanger ,9 11, 163 E6 Støren/Horg ,4 14,3 164 E6 Sandmoen ,9 12,7 165 E6 Væretunnel ,4 12,8 171 E14 Teveldal ,9 15,1 172 E6 Åsen/Skogn ,4 16,3 173 E6 Steinkjer ,3 14,5 174 E6 Snåsaheia/Grong ,8 15,5 SUM ,7 14,1 I tillegg til registrert mengde tonn; uvektet (2), vektet (3) vises tonn pr kjøretøy for alle godskjøretøy (lastebil-semitrailer-vogntog) og kun kjøretøy over 16 m (semitrailere-vogntog). Tonnmengde pr kjøretøy utnyttes til å beregne ÅDT om til tonn over snittene. Dette utnyttes aktivt i visualiseringen og kalibreringen av transportmodellapparatet. Jernbaneverket Region nord 11

13 Vi ser at på fylkesgrensene er det jevnt over tonn pr kjøretøy, mens nær by og tettsted er tonn pr kjøretøy. Over fylkesgrensene går de typiske langtransportene med høy andel av semitrailere og vogntog, mens lastebilene har høyest andel i bynære strøk, med sannsynligvis mye distribusjonstrafikk. Fordi antall intervju pr sted ikke er lik registrert trafikk (ÅDT), har man funnet det nødvendig å vekte datamaterialet til intervjuperiodens andel av total godstrafikk. Resultatet av konsulentens vekting viser 4374 godskjøretøy med 5 5 tonn gods. Spørsmålet er om vektet eller uvektet materiale gir best treff i forhold til telledata. Ved bruk av intervjudata til å utvikle godsmatriser, er det en viss fare for dobbelttelling fordi kjøretøy vil passere flere intervjusteder på for eksempel intervjusnitt som er både nord og sør for Trondheim på E Fordeling på type godskjøretøy Hvordan utlede antall lastebiler ut av det samlede datamaterialet? Kjøretøytypene semitrailer og vogntog er lengre enn 16 m. Lastebilen er 7,5-12,5 m lang. Intervallet inkluderer også en del busser, slik at det ikke er entydig å hente ut lastebildata fra de faste tellingene. Svaret for antall lastebiler utledes fra fordelingen av type kjøretøy fra intervjuene. Semitrailer og vogntog antas å tilsvare tellestatistikkens > 16 m. Restandel lastebil kan utledes/beregnes. Neste tabell viser hvert intervjusted med andel pr kjøretøytype som gir grunnlag for å utlede antall lastebiler og dermed sum av alle godskjøretøy: Tabell 9: Intervjusteder og fordeling på type godskjøretøy. ÅDT er antall kjøretøy/døgn-snitt over uke/år. 1) ÅDT 2) Fordeling type kjøretøy 3) ÅDT >16 m ÅDT< SUM Nr Intervjusted Kjt>16m Semitrailer Vogntog Lastebil Semitrailer Vogntog Lastebil ÅDT 151 E39 Solavåga-Festøya % 35 % 39 % E39 Molde-Vestnes % 4 % 25 % E39 Halsa-Kanestr % 39 % 36 % E136 Åndalsnes % 45 % 8 % Rv7 Sunndalsøra % 33 % 16 % Rv715 Flakk-Rørvik 55 1 % 36 % 53 % E39 Orkanger 45 3 % 37 % 33 % E6 Støren/Horg 7 48 % 42 % 1 % E6 Sandmoen % 35 % 28 % E6 Væretunnel % 32 % 25 % E14 Teveldal 9 5 % 39 % 11 % E6 Åsen/Skogn 6 38 % 42 % 2 % E6 Steinkjer % 38 % 25 % E6 Snåsaheia/Grong 2 4 % 45 % 15 % SUM % 37 % 25 % ) ÅDT>16m: Fra tellestatistikk 25 - gir antall semitrailere og vogntog. 2) Registrert fordeling på type kjøretøy. 3) Semitrailer og vogntog vektes til å tilsvare ÅDT>16 m. Lastebiler beregnes på grunnlag av andel i 2) I siste kolonne er det antallet godskjøretøy som bør gjenfinnes på vegnettet i praksis og i en velkalibrert modell. Sum av semitrailer og vogntog er avstemt i forhold til statistikk > 16 m.

14 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge Terminalintervju Brattøra 27 Figur 4: Oversiktsbilde Brattøra Trondheim havn (fra Trondheim havn) 1 PIR I PIR II 2 Jernbane godsterminal 3 Undersøkelsen fra 26 gir en god beskrivelse av de lange godstransportene på veg på riksveg og stamveg, til dels på strekninger og avstander der konkurranse mot jernbane er reell. Fremdeles fremsto godstrafikken i Trondheim sentrum som et hull i datamaterialet, som var naturlig da det var få intervjupunkter i selve Trondheim kommune. Dette betyr at det var liten kontroll på for eksempel distribusjonstrafikken over Brattøra. Det ble derfor iverksatt fokuserte terminalintervju både havn og jernbane supplert med tellinger i april + juni 27. Figuren over viser hvor intervjuene på området Brattøra ble foretatt. Punkt 1 er Pir 1, punkt 2 er Pir 2 mens punkt 3 er atkomsten til jernbane godsterminal. Neste tabell oppsummerer antall intervju, vektet antall, snittvekt (tonn/kjt) og sum mengder - vektet til døgn og år: Tabell 1: Hovedtall fra 27- terminalintervjuet Antall kjøretøy Tonn kjt Mengder i tonn 1 tonn Nr Intervjusted Intervjuet VektetDøgn VektetÅr GJSN Intervjuet Vekt døgn pr år 1 Pir I Havna , Pir II Samlastere , Jernbaneterminal , SUM , Det ble foretatt 293 intervju som antas å representere ca 1 kjøretøy pr døgn og nær 25 kjøretøy pr år. Disse godskjøretøyene transporterte en mengde til på ca 4,3 mill tonn, som altså er gods knyttet til både havne- og jernbaneterminal. Resultatene for Brattøra i 27 inkluderes delvis til data fra 26 for videre resultatpresentasjon og produksjon av både godsbil- og godstransportmatriser, se senere kapitler. Jernbaneverket Region nord 13

15 2.3.5 Fordeling på vareslag Hvert intervju har registrert vareslag etter en 11-kodes inndeling ihht. NEMO-modell. Følgende diagram viser fordelingen av vareslag fra begge undersøkelsene men splittet søyle med Brattøra27 i rød/burgunder og Vegkant26 i blått: Figur 5: Fordeling på vareslag type NEMO FRA2 (Alle) TIL2 (Alle) 45 Sum 1 tonn pr år Datakilde Brattøra7 Veg Tom 1 Mat 2 Fisk 3 Termovarer 4 Transpormidl/maskin 5 Stykkgods 6 Tømmer/tre 7 Masse (stein, sand osv)) 8 Kjemisk 9 Metaller 1 Petroleum 11 Annet VareNemo Neste tabell viser samme grunnlag med splittet (og summert) materiale med % -andeler: Tabell 11: Fordeling vareslag Vegkant 26 Brattøra7 Totalt Total Vare Nemo 1tonn/år Andel 1tonn/år Andel 1tonn/år Andel Tom 23 % % 23 % 1 Mat % % % 2 Fisk % % 77 6 % 3 Termovarer % 77 2 % % 4 Transporm/maskin 42 5 % 33 1 % % 5 Stykkgods % % % 6 Tømmer/tre % 87 2 % % 7 Masse (stein,sand) % 87 2 % % 8 Kjemisk % 15 % % 9 Metaller % 19 3 % % 1 Petroleum 57 6 % % 57 4 % 11 Annet % % 39 3 % Totalt % % % Vegkant26 har mest stykkgods 1,8 mill tonn (22 %), 1,4 mill tonn mat (17 %) og 1,3 mill tonn tømmer/trevarer (15 %). Brattøra-27 viser mest Stykkgods med 2,27 tonn, 52 % av registreringene. Deretter følger matvarer med 1,3 mill tonn (3 %). Deretter andeler under 5 % og vi ser at fisk har 5 % 211 tonn omsatt på Brattøra.

16 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge De neste tabellene viser fordelingen av vareslag knyttet til langtransportene fra Sør-Norge, Sør-Trøndelag og Nord-Norge: Tabell 12: Fordeling av vareslag fra SØR-NORGE. Andel av tonnmengder Sum av Tonn pr år Til sone Nemo Vareslag Utland Sør-Norge Møre/R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Utland Øst Nord-Norge Totalt 1 Matvarer % 3 % 12 % 31 % 4 % % 1 % 15 % 2 Fisk 92 % 18 % 5 % 1 % % % % 3 % 3 Termovarer % % % 8 % % % 11 % 4 % 4 Transportmid/maskiner % % 9 % 5 % 4 % % 6 % 6 % 5 Diverse stykkgods 8 % 8 % 26 % 26 % 32 % 1 % 29 % 27 % 6 Tømmer/trelast % % 14 % 13 % 28 % % 11 % 17 % 7 Mineraler i steinprod. % 55 % 4 % 3 % 18 % % 3 % 8 % 8 Kjemikalier % 17 % 7 % 1 % 1 % % 11 % 4 % 9 Malmer/metallavfall % % 16 % 7 % 5 % % 7 % 9 % 1 Flytende bulk % % 3 % 1 % 6 % % 3 % 3 % 11 Annet % % 3 % 4 % 3 % % 8 % 4 % Totalt 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Tabell 13: Fordeling av vareslag fra SØR-TRØNDELAG. Andel av tonnmengder Sum Andel av tonn pr år Til sone Nemo Vareslag Utland Sør-Norge Møre/R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Utland Øst Nord-Norge Totalt 1 Matvarer % 38 % 37 % 13 % 23 % % 54 % 25 % 2 Fisk 35 % 15 % 4 % 5 % % 32 % % 5 % 3 Termovarer % 4 % 1 % 11 % 6 % % 3 % 6 % 4 Transportmid/maskiner % 6 % 4 % 3 % 2 % % 3 % 3 % 5 Diverse stykkgods 23 % 22 % 24 % 2 % 18 % 15 % 9 % 18 % 6 Tømmer/trelast 24 % 8 % 4 % 9 % 2 % 37 % 1 % 14 % 7 Mineraler i steinprod. % % 14 % 16 % 11 % 12 % 12 % 12 % 8 Kjemikalier % % % % 1 % % % % 9 Malmer/metallavfall 18 % 6 % 5 % 5 % 2 % % 18 % 5 % 1 Flytende bulk % % % 12 % 14 % % % 9 % 11 Annet % % 7 % 6 % 2 % 3 % % 3 % Totalt 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Tabell 14: Fordeling av vareslag fra NORD-NORGE. Andel av tonnmengder Sum Andel av tonn pr år Til sone NEMO Vareslag Utland Sør-Norge Møre/R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Totalt 1 Matvarer % % % 11 % 26 % 8 % 2 Fisk 39 % 31 % 12 % 13 % 15 % 2 % 3 Termovarer % % 12 % 8 % 22 % 7 % 4 Transportmid/maskiner % 7 % % 3 % 21 % 6 % 5 Diverse stykkgods 15 % 6 % 2 % 2 % 16 % 15 % 6 Tømmer/trelast 26 % 16 % 19 % 2 % % 17 % 7 Mineraler i steinprod. 2 % 12 % % 6 % % 7 % 9 Malmer/metallavfall % 12 % 37 % 16 % % 14 % 1 Flytende bulk % 3 % % % % 1 % 11 Annet % 12 % % 4 % % 5 % Totalt 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Det er ikke brukt tid/ressurser til å forklare eller beskrive disse, se selv og hvilke muligheter for segmentering der er ut av markedsanalysedataene som finnes. Jernbaneverket Region nord 15

17 3 DAGENS GODSTRANSPORTSTRØMMER 3.1 Metode Resultatene i dette kapitlet baseres på data fra undersøkelsene i 26 og 27. Godstransportmatrisene er delvis utledet etter at matrisen er lagt på CUBE-transportnett for deretter å ha kontrollert antall kjøretøy over fylkesgrensene i forhold til tellinger. Metode for vegvalgsmodellen er beskrevet i vedlegg 1. En justering viser at nettutlegging UTEN å vekte materialet fra 26 gir best samsvar med tellinger fra vegnettet. Vektet grunnlag fra Brattøra undersøkelsen fra 27 er imidlertid godt nok slik som beskrevet og produsert i konsulentrapport. Videre er det gjort følgende: Produsert nye OD-matriser på revidert grunnlag: o Antall godskjøretøy pr døgn (ÅDT) o Mengder i 1 tonn (pr døgn og år brukes) o Fra terminalintervjuene Brattøra antall kjøretøy/døgn og tonn, o Brattøra data summert til matrisen for 26. Bidrar til distribusjonstrafikk Fremdeles hull da det ikke er kartlagt godstransporter mellom steder og bedrifter i Trondheim kommune som IKKE har noe med Brattøra å gjøre. OD er forkortelse for Origin-Destination, fra-til matriser, transportmønster, godstransporteller godsbilmatriser. Videre benevnes dataene med de to sistnevnte for hhv kjøretøy og tonn. Summerte data for antall kjøretøy og mengder vises i følgende tabell: Tabell 15: Sum mengdedata fra intervjuundersøkelsene 26 og 27 Datakilde Data Vegkant-26 Brattøra-27 Totalt Kjøretøy pr døgn Tonn pr døgn Millioner tonn/år 8,394 4,358 12,751 En god del av lastebilene fra Brattøra er interntransporter og representerer gods både mellom Brattøra-terminalene og øvrig vegnett. Tabellformatet i de neste kapitlene er matriser med fra i rad overskrift og til som kolonneoverskrift. 3.2 Godstransportmatrise fra intervjuundersøkelse 26 Neste tabell viser resultat som grovsonefordelt godstransportmatrise med kjøretøy pr døgn: Tabell 16:Godsbilmatrise - antall godskjøretøy pr døgn Fra Sone TIL Utland Sør- Norge Møre/ Roms Sør- Tr.lag Nord- Tr.lag Utland Øst Nord- Norge Totalt Utland Sør-Norge Møre/R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Utland Øst Nord-Norge Totalt

18 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge Intervjudata inneholder tonnmengder som ganges ut med 25 (antall virkedager pr år) og resultatet er følgende mengdematrise: Tabell 17: Godstransportmatrise 1 tonn pr år Fra Sone TIL Utland Sør- Norge Møre/ Romsd Sør- Tr.lag Nord- Tr.lag Utland Øst Nord- Norge Totalt Utland Sør-Norge Møre/R Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Utland Øst Nord-Norge Totalt Uvalget fra 26 representerer 8,39 millioner tonn/pr. Opprinnelig avstandsgrense var satt til 1 km (kjørelengde for intervjude biler), men ble justert til 5 km da det var ønskelig å ha med de kortere turer mellom nabokommuner og Trondheim. Korte reiser mellom nabokommuner og i Trondheim er sannsynligvis underrepresentert, mens materialet over fylkesgrenser antas å gi en god beskrivelse. Distribusjon i Trondheim utgjøre en betydelig transportmengde, og håndteres i neste kapittel. Jernbaneverket Region nord 17

19 2 5 5 Godsbilmatrisen legges ut på vegnettet med følgende resultat: Figur 6: Godskjøretøy lagt ut på CUBE transportnett. Antall kjøretøy/døgn Tabell 18: Sammenligning av tellestatistikk og nettutlagte antall kjøretøy Grense x fylker Tellesnitt ÅDT>5.6m ÅDTgods OD-ny6 Diff. Sør-N. / Midt-Norge E6 sør Oppdal Sør-N. / Midt-Norge Rv.3 Østerdal Midt-Norge /Sverige E14 Teveldal Nord-Tr / Sør-Tr.lag E6 Væretunnel Nordland gr E6 Snåsaheia Tabellen viser snitt fylkesgrenser med naturlige kontrollpunkter ift treff.

20 Dagens transportstrømmer i Midt-Norge Tilsvarende nettutlegging er foretatt for godstransportmatrisen: Figur 7: Nettulegging av godsmengder på CUBE transportnettverk. 1 tonn/år Tabell 19: Sammenligning av gammel NEMO og nettutlagte tonn med CUBE. 1 tonn pr år Grense x fylker Tellesnitt NEMO-4 Ny OD-6 Diff. Sør-N. / Midt-Norge E6 Oppland 18 8? -1 Rv.3 Hedmark Midt-Norge /Sverige E14 Teveldal Nord-Tr / Sør-Tr.lag E6 Væretunnel Nordmøre / S-Tr.lag E39/Rv65/Rv Nordland gr E6 Snåsaheia Nordland gr Jernbaneverket Region nord 19

Godsstrømmer. knyttet til

Godsstrømmer. knyttet til Godsstrømmer knyttet til Trøndelag Basisprognoser sept.2010 Raymond Siiri / Jernbaneverket Dovrebanen og Raumabanen Dovrebanen Oslo Trondheim Raumabanen Dombås Åndalsnes Dovrebanen 492 km Rørosbanen 382

Detaljer

Godstransporter i Trondheim og på Brattøra

Godstransporter i Trondheim og på Brattøra Godstransporter i Trondheim og på Brattøra Notat med fokus på sammenlignbare godsstrømmer på veg, jernbane og sjø 26. september 2008 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Oppdragsnr. 5009923 Dok. nr. :

Detaljer

Konseptvalgutredning Nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen

Konseptvalgutredning Nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen Konseptvalgutredning Nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen Presentasjon for Trondheimsregionen 10.12.10 Jernbaneverket / Plan- og utviklingsstab Jernbanens godsterminal i Trondheim (Brattøra)

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet

Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet Sammendrag: Farlig gods i det norske veg- og jernbanenettet TØI-rapport 700/2004 Forfatter(e): Anne Madslien Ingar Kjetil Larsen Berit Grue Oslo 2004, 29 sider Innledning På oppdrag fra DSB (Direktoratet

Detaljer

Jernbane i Trondheimsregionen

Jernbane i Trondheimsregionen Jernbane i Trondheimsregionen Regionrådsmøte i Trondheimsregionen, Støren 15. april 2016 Terje Sivertsvoll, JBV Strategi og samfunn nord og midt Togtilbud i Trøndelag «Trønderbanen» (Lundamo-) Melhus-Steinkjer

Detaljer

AKSJON Trønderbanen og Meråkerbanen. Elektrifisering må inn i NTP2014 2023 -JBV har tatt investeringen inn i NTPforslaget

AKSJON Trønderbanen og Meråkerbanen. Elektrifisering må inn i NTP2014 2023 -JBV har tatt investeringen inn i NTPforslaget AKSJON Trønderbanen og Meråkerbanen Elektrifisering må inn i NTP2014 2023 -JBV har tatt investeringen inn i NTPforslaget på +45 % Foreningens formål er: 1. å sørge for å gjennomføre nødvendig planlegging

Detaljer

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 NSB Persontog Modellering av Trønderbanen Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 Utfordring: Befolkningen og etterspørselen etter transport øker 30 % i Trønderbanens nedslagsfelt innen 2040

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods Sammendrag: Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods TØI rapport 1195/2012 Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2012 78 sider Konkurranseflater mellom

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG MANDAT Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Trønderbanen «Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse (16.3.2015) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Togene må gå oftere: 6 avg/t i by/forstad 4 avg/t

Detaljer

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling Sammendrag: Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling TØI rapport 1363/2014 Forfatter(e): Inger Beate Hovi, Elise Caspersen og Paal Brevik Wangsness Oslo 2014 103sider En analyse av godstransportmarkedets

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Arbeidsdokument Oslo Godsberegninger Gjøvikbanen Nina Hulleberg Godsmodellkjøringer Gjøvikbanen

Arbeidsdokument Oslo Godsberegninger Gjøvikbanen Nina Hulleberg Godsmodellkjøringer Gjøvikbanen Arbeidsdokument 5899 Oslo 27.5.216 4327 Godsberegninger Gjøvikbanen Nina Hulleberg Godsmodellkjøringer Gjøvikbanen Innhold 1 Innledning... 2 2 Metode... 2 2.1 Konseptene... 2 2.2 Nettverkskoding... 3 2.2.1...

Detaljer

Konseptvalgutredninger E6/bane Trondheim - Steinkjer E6 Dovre - Trondheim

Konseptvalgutredninger E6/bane Trondheim - Steinkjer E6 Dovre - Trondheim Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Konseptvalgutredninger E6/bane Trondheim - Steinkjer E6 Dovre - Trondheim Trondheimsregionen Møte Stjørdal 4. mars 2011 Jon Arne Klemetsaune Statens vegvesen, Region

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Foredrag Tekna 12.2 29 Sjefsingeniør Terje Eidsmoen, Jernbaneverket 1 Jernbaneverkets langtidsplaner Utviklingen av jernbanenettet

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Fotosynteseforvaltere

Fotosynteseforvaltere Fotosynteseforvaltere 3 Det grønne skiftet BNP og velferd Bioøkonomi Oljebasert økonomi Naturbasert økonomi 1900 2016 2050 5 Grønne regionmøter Klima: Varmere, våtere, villere God agronomi God forstmessig

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Konseptvalgutredning (KVU) Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Konseptvalgutredning (KVU) Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Presentasjon 4.mars 2011 i Trondheimsregionen Jernbaneverket / Plan og Utvikling nord PROSJEKTUTLØSENDE BEHOV: Jernbanens godsterminal

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien

Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien Forslag Avdelingsoppsett TrønderEnergi-serien 2015 2016 J 18 2. divisjon Aksla Charlottenlund Elite 2 Kyrksæterøra Levanger 2 Meldal Malvik HK 93 2 Nessegutten Nidelv Røros Sverresborg TrønderEnergi-serien

Detaljer

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Else-Marie Marskar Prosjektleder Referansegruppemøte 12. desember 2016 02.09.2016 Regjeringens mål er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge. Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge!

VA-dagene i Midt-Norge. Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge! VA-dagene i Midt-Norge Velkommen til VA-dagene i Midt-Norge! 2016 411 deltagere 64 utstillere 42 studenter 51 kommuner Foto: Andrew David Hazy Deltakarerne har lunsj på tidpunkt i programmet. Utstillerne

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne

Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Navn Adresse Nr Sted+ Toril Melheim Strand Nauste 6470 Eresfjord Gunnar Alstad Alstad 7510 Skatval Sara Kveli Nordsihaugen 23 7715 Steinkjer Arne Braut Fylkeshuset 7004 Trondheim Ida Marie Bransfjell Nedre

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Notat Togtilbud Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Effekter som kan følge av de forskjellige utbyggingskonseptene:

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) PODD-RA POlitical Decisions on Determinants Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) Delprosjekt 2 Sluttkonferanse Trondheim 28. august 2014 Kyrre Kvistad Forbedre

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Utredning Tilrettelegging for økt sjøtransport

Utredning Tilrettelegging for økt sjøtransport Utredning Tilrettelegging for økt sjøtransport 2 Forord Denne rapporten er et svar på deler av bestillingen i Fylkestingets Sak nr. 09/49 Økt tilrettelegging for sjøtransport- utredningsarbeid. I arbeidet

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres. Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag

Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres. Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres Et betydelig samferdselsløft for Trøndelag Disse strekningene skal elektrifiseres Steinkjer Stjørdal Steinkjer 2019-2021 Trondheim Stjørdal 2018-2019 Trønderbanen

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Fremtidsbilde 2040 Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

Resultater fra kjøringer i godsmodellen (KVU godsterminalstruktur Oslofjorden) Stein Erik Grønland

Resultater fra kjøringer i godsmodellen (KVU godsterminalstruktur Oslofjorden) Stein Erik Grønland Resultater fra kjøringer i godsmodellen (KVU godsterminalstruktur Oslofjorden) Stein Erik Grønland Rød tråd fra bred godsanalyse til KVU godsterminalstruktur Oslofjorden Som et ledd i terminalstrukturprosjektet

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning 2

INNHOLD. 1 Innledning 2 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 1/14 JERNBANEVERKET Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet NOTAT FORELØPIG VERSJON INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Kopi: Helge Johansen Multiconsult, Christian Knittler, Kjell Ivar Maudal, Terje Eidsmoen

Kopi: Helge Johansen Multiconsult, Christian Knittler, Kjell Ivar Maudal, Terje Eidsmoen NOTAT Til: Raymond Siiri, Jernbaneverket, Strategi og samfunn Kopi: Helge Johansen Multiconsult, Christian Knittler, Kjell Ivar Maudal, Terje Eidsmoen Fra: Gaute Borgerud, Jernbaneverket, Strategi og samfunn

Detaljer

Biodiesel til erstatning for fossil dieselbruk 23. juni 2009

Biodiesel til erstatning for fossil dieselbruk 23. juni 2009 NOTAT Jernbaneverket Klimakur 2020 Biodiesel til erstatning for fossil dieselbruk 23. juni 2009 Innhold 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 Beskrivelse av tiltaket 2 Investeringer og drift 3 Trafikksituasjon pr

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2016/7398-2 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Politireformen - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 12 Transportarbeid 12.1 Metode Alle beregninger av transportkostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Samferdselspolitisk. fundament

Samferdselspolitisk. fundament Samferdselspolitisk PRIORITERT: InterCity-Trønderbanen: Eldrift og dobbeltspor til Stjørdal E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg. E6 Øst: Krav om doble tunnelløp utløser firefelts vei. IKAP: Redusert reisebehov

Detaljer

Den norske logistikkmodellen hvordan kan den brukes til analyser av godstransport nasjonalt og lokalt?

Den norske logistikkmodellen hvordan kan den brukes til analyser av godstransport nasjonalt og lokalt? Den norske logistikkmodellen hvordan kan den brukes til analyser av godstransport nasjonalt og lokalt? Anne Madslien, TØI Seminar NVF, 28. oktober 2011, Gøteborg 31.10.2011 Side 1 Historikk norske godstransportmodeller

Detaljer

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik Trondheimsregionen Stav 27.4.2012 Sak Situasjonen på Trønderbanen Trønderbanen har siden 1992 hatt en jevn vekst og i 2006 var

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland. Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Kommunedagan i Nordland 2014 Bodø, 5.mars Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel Styre etter kommunelovens 27 Vertskommuneavtaler

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig Til kommuner iht vedlagt adresseliste Att: Miljøfyrtårn-ansvarlig MIL.10FYRTÅRN-SERTIFISERING AV SPAREBANK 1 SMN. ANMODNING OM OPPLYSNINGER ANGÅENDE KOMMUNENS PRAKSIS FOR SERTIFISERING Dato 2012-12-03

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer