Rt (24-95) - UTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt (24-95) - UTV"

Transkript

1 Page 1 of 7 Rt (24-95) - UTV INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: PUBLISERT: Rt (24-95) - UTV STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Spørsmål om retten til skattemessig fradrag i inntekt for betaling til et konserninternt forsikringsselskap, et såkalt captive-forsikringsselskap. Høyesterett la til grunn at skattyter ikke hadde dokumentert at forsikringsselskapet hadde finansiell evne til å møte ansvar etter polisene, og at fradrag da måtte nektes. SAKSGANG: LG A - Høyesterett HR B, snr 239/1993. PARTER: Staten v/ Finansdepartementet (Advokat A C Stray Ryssdal) mot Dowell Schlumberger (Eastern) Inc (Advokat Håkon Løchen). FORFATTER: Schei, Hellesylt, Backer, Aarbakke og Christiansen. Saken gjelder retten til skattemessig fradrag i inntekt for betaling av premie til et konserninternt forsikringsselskap, et såkalt captive-forsikringsselskap. Dowell Schlumberger (Eastern) Inc, Panama - som jeg heretter stort sett benevner som DSE - driver virksomhet også på norsk kontinentalsokkel Side 125 og er skattepliktig til Norge for denne virksomheten. I 1983 og 1984 fradragsførte selskapet forsikringspremier betalt til Tower Assurance Company Ltd, Bermuda - heretter benevnt Tower. DSE og Tower er søsterselskaper, begge heleid av Dowell Schlumberger Corp, som igjen var eid på 50/50 basis av Dow Chemical Inc og Schlumberger Inc. Dowell Schlumberger Corp driver gjennom en rekke datterselskaper, bl.a. DSE, bestemte typer servicevirksomhet for oljeindustrien, og konsernet har for denne virksomheten en høy markedsandel. Gruppens totale årsomsetning skal ligge på omkring 2,5 milliarder USD. Forsikring innen Dowell Schlumberger-konsernet, som omfatter 22 selskaper, skjer i Tower. Tower er som nevnt 100% eid av Dowell Schlumberger Corp, og Tower tar utelukkende forsikringer for selskaper innen konsernet og er derfor det som benevnes som et rent captive-selskap. I 1985 foretok Oljeskattekontoret, avdeling Sandnes, bokettersyn hos DSE. Selskapet ble etter bokettersynet varslet om at man overveide å tilbakeføre en del utgiftsposter til inntektsbeskatning. Dette gjaldt bl.a. premier betalt i 1983 og 1984 til Tower, på henholdsvis USD og Premiene var forsikring - på fem poliser - for immateriell risiko (non property risk insurance). Det var også, gjennom indirekte kostnader, utgiftsført forsikring for tingsskade i Tower. Spørsmålet om tilbakeføring av utgifter til tingsskadeforsikring ble ikke tatt opp. Under ligningsbehandlingen ble DSE stilt en rekke spørsmål om Tower og forsikringene. Spørsmålene ble bare delvis besvart, og svarene var til dels temmelig generelt formet. Stavanger ligningsnemnd fattet endringsvedtak som medførte tilbakeføring av de nevnte premier, og etter klage ble dette opprettholdt av Stavanger overligningsnemnd ved vedtak av 17 november Overligningsnemnda tok ved avgjørelsen utgangspunkt i at skatteloven 44 første ledd gir rett til fradrag for et selskaps forsikringsutgifter. Den anga at spørsmålet måtte være om avtaleforholdet mellom DSE og captivet - Tower - var et reelt forsikringsforhold eller om det måtte likestilles med selvforsikring, som ikke gir rett til fradrag. Overligningsnemnda kom til at det her var selvforsikring. DSE aksepterte ikke overligningsnemndas avgjørelse og anla sak mot Stavanger kommune ved Stavanger byrett. Staten v/ Finansdepartementet overtok saken for kommunen etter skattebetalingsloven 48 nr 2. Stavanger byrett avsa 7 mai 1991 dom i saken med slik domsslutning:

2 Page 2 of 7 "1. Staten v/ Finansdepartementet frifinnes. 2. Dowell Schlumberger Eastern betaler til Staten v/ Finansdepartementet kr kronerførtinitusen - innen 14 dager fra dommens forkynnelse." Byretten la til grunn at premie betalt til et rent captive-forsikringsselskap kan være fradragsberettiget etter skatteloven 44 første ledd. Vilkåret var at det forelå en reell forsikring. Bl.a. måtte risikoen være overført fra DSE til Tower, hvilket innebar at Tower måtte være i stand til å møte de krav som ville oppstå. Etter byrettens mening forelå det ikke tilstrekkelige opplysninger til å bedømme dette. DSE hadde, tross Side 126 forespørsler fra ligningsmyndighetene, forsømt å fremskaffe opplysninger, og fradrag kunne da ikke aksepteres. DSE anket dommen til Gulating lagmannsrett, som 27 april 1993 avsa dom med slik domsslutning: "1. Stavanger Overligningsnemnds vedtak av 8. desember 1987 oppheves for så vidt gjelder avgjørelsen vedrørende forsikringspremier betalt til Tower Assurance Company Ltd. for risiki av immaterialskader. Ny ligning foretas hvorved den ankende part innrømmes fradrag for forsikringspremier betalt til selskapet. 2. Partene bærer hver sine omkostninger for byretten og lagmannsretten." Også lagmannsretten fant det avgjørende om det reelt sett var en forsikring. Retten kom til at det for ligningsmyndighetene forelå et tilstrekkelig faktisk materiale til å ta stilling til fradragsretten. Ut fra dette faktum, slik lagmannsretten oppfattet det, kom den til at "det forelå en forsikringsmesig behandling av omtvistede immaterialrisiki som innebar risikooverføring og tilstrekkelig risikospredning." Fradrag måtte derfor innrømmes. Staten v/ Finansdepartementet har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Saken står i det vesentlige i samme stilling som for de tidligere retter. Jeg bemerker at for byretten gjorde staten opprinnelig gjeldende rent subsidiært at vederlaget for forsikringene var influert av interessefellesskapet mellom selskapene og måtte korrigeres, jf skatteloven 54 første ledd. Anførselen ble imidlertid frafalt under henvisning til at de aktuelle beløp var beskjedne, og til at det var de prinsipielle sidene ved saken som var viktige. Prisingen av forsikringene er derfor ikke tema i saken. Om det nærmere saksforhold og partenes anførsler for byretten og lagmannsretten viser jeg til dommene. Partenes anførsler og argumentasjon er den samme for Høyesterett som for byretten og lagmannsretten, med den reservasjon at det som tidligere har vært statens subsidiære anførsel - at fradrag skal nektes fordi skattyter ikke ga de nødvendige opplysninger til at ligningsmyndighetene kunne vurdere fradragsretten - nå gjøres gjeldende som den prinsipale. Jeg nøyer meg med å gjengi det jeg oppfatter som hovedpunktene i partenes argumentasjon. Staten v/ Finansdepartementet har gjort gjeldende: Dersom fradrag skal aksepteres, må ligningsmyndighetene ha det nødvendige materiale for å vurdere grunnlaget for fradraget. Her manglet helt sentrale opplysninger om forsikringene og captivet, opplysninger som er nødvendige bl.a. for å kunne vurdere risikospredningen og selskapets evne til å ta tap. Det er skattyter som skal fremlegge de nødvendige opplysninger. Ligningsmyndighetene fremsatte konkrete og spesifiserte spørsmål vedrørendetower og forsikringsvirksomheten. Disse ble helt ufullstendig besvart, og de svarene som ble gitt var til dels generelle og av liten verdi for ligningsmyndighetene. Bekreftelsene fra revisjonsselskapet Price Waterhouse gir sparsomme opplysninger og - så langt de rekker - til dels om andre år enn de endringsvedtaket gjelder. Det følger av klar rettspraksis at skattyteren har risikoen for at avgjørelsesgrunnlaget Side 127 i et tilfelle som dette er ufullstendig. Ligningsmyndighetene måtte ut fra bevisbyrdebetraktninger

3 Page 3 of 7 legge til grunn at vilkårene for fradrag ikke var oppfylt. Det er derfor ikke grunnlag for å sette overligningsnemndas avgjørelse til side. Lagmannsretten har helt sett bort fra at ligningsmyndighetene hadde et utilstrekkelig faktisk materiale. Retten har i stedet, til dels på et spekulativt grunnlag, tatt stilling til faktum. I virkeligheten har lagmannsretten opptrådt som en øverste ligningsnemnd. Det er ikke domstolens oppgave. Subsidiært anføres det at om det legges til grunn at skattyter ga de nødvendige opplysninger av betydning for vurderingen av fradragsspørsmålet, må denne vurderingen lede til at fradrag nektes. De formelle forhold, at det er utstedt forsikringspoliser og at Tower drives i henhold til forsikringslovgivningen på Bermuda, er ikke avgjørende. Det sentrale er om det foreligger et reelt forsikringsforhold for de premier saken gjelder. Det må foreligge risikospredning og risikooverføring. Det må være markedskontakt gjennom reassurering eller ved flere eiere. I det minste må det foreligge markedslikhet med uavhengige forsikringsselskaper. Vurderingen må skje konkret i forhold til de aktuelle forsikringer og det aktuelle captive. Bl.a. derfor er den ligningspraksis og de utenlandske rettsavgjørelser som er påberopt helt uinteressante. Til dels mangler vi her viktige opplysninger om det konkrete saksforhold, til dels viser saksforholdet - hvor det er opplysninger om dette - at det er avgjørende faktiske forskjeller til vår sak. I dette tilfelle er den forsikrede risiko for immaterialforsikringen overhodet ikke løftet ut av selskapsgruppens økonomi. Det er ikke foretatt noen reassuranse eller annen form for spredning av risikoen. Det er heller ikke i Tower tilstrekkelige aktiva til å møte den aktuelle risikoeksponeringen, noe som for øvrig også fremgikk av at det for en av polisene var gitt en "group guarantee". Sentrale kjennetegn ved forsikring mangler derfor, og premiebetalingen kan ikke aksepteres som utgift etter skatteloven 44 første ledd. Ankemotpartens utlegging av overligningsnemndas begrunnelse er uholdbar. Nemnda kan ikke oppfattes slik at den oppstiller som ufravikelig krav for å godta fradrag, at captivet har reforsikret den aktuelle risiko. Vilkåret om reassuranse er m a o konkret og skjønnsmesig betinget og ikke diktert ut fra en rettslig forståelse om at dette må foreligge for at fradrag overhodet skal kunne godkjennes. Staten v/ Finansdepartementet har nedlagt slik påstand: "1. Byrettens dom stadfestes. 2. Staten v/ Finansdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsrett og Høyesterett." Dowell Schlumberger (Eastern) Inc har gjort gjeldende: Sakens eneste prinsipielle spørsmål er om forsikring i et captive er å likestille med selvassuranse. Høyesterett bør ta stilling til dette og til hovedvilkårene for å oppnå fradrag, og ikke i noe tilfelle nøye seg med å vurdere spørsmålet om DSE oppfylte sin plikt til å gi de nødvendige opplysninger ved ligningsbehandlingen. Den økonomiske forskjell mellom assuranse og selvassuranse er om Side 128 risikoen er ført bort fra forsikringstakeren eller er i behold hos denne. Når captive-selskapet er forsikringstakers søsterselskap, skjer det en reell overføring av risiko mellom disse. Denne økonomiske realitet må være sentral ved den juridiske vurdering. To bestemmelser i skatteloven danner utgangspunktet ved vurderingen av captive-forsikringer. Det er 15 første ledd bokstav b jf bokstav e som fastslår at hvert selskap er selvstendig skattyter, og 54 første ledd som forutsetter at transaksjoner mellom søsterselskaper skal tillegges skattemessig virkning dersom de er reelle. Det er dette som må være avgjørende også i captive-tilfellene - er det en reell forsikring? Om man skulle komme til at betingelsene ikke fullt ut er markedsmessige, kan ikke det føre til at det ikke innrømmes fradrag, men bare til en slik skjønnsmessig justering av premien som angitt i 54 første ledd siste punktum. Ligningspraksis støtter opp om rett til fradrag for forsikring i captives. Det har også støtte i utenlandsk rettspraksis. Dessuten er det et moment av vekt at mange større selskap har behov for å

4 Page 4 of 7 ordne sine forsikringer gjennom captives, og det er behov ut over de skattemessige. Her foreligger en reell forsikring. Det er inngått forsikringsavtaler. Risikoen er overtatt av Tower. Tower er et forsikringsselskap, drevet i samsvar med lovgivning og kontroll på Bermuda og etter aksepterte forsikringsmessige prinsipper. Dette må være avgjørende for fradragsretten. Et absolutt vilkår om reforsikring som overligningsnemnda stiller opp, er uten rettslig forankring. Vilkåret om overføring av risiko er også oppfylt for den polisen det er gitt "group guarantee" for. Risikoen er, med unntak for en liten del, ført bort fra DSE. Det er riktig at de spørsmålene som ligningsmyndighetene stilte DSE, bare delvis ble besvart. DSE mente å gi svar på det som var nødvendig for ligningsbehandlingen. Det er aktverdige grunner til at et slikt selskap, som opererer i en rekke land, generelt er tilbakeholden med å gi innsyn i forhold selskapet mener det ikke foreligger behov for å få kjennskap til, og som det er forretningsmessig viktig å beskytte. De opplysninger som forelå, tilsa at fradrag skulle gis, og det må være avgjørende. Det forhold staten nå spesielt har skjøvet i forgrunnen - egenregningsmaksimalen - var overhodet ikke fremme i spørsmålene. Spørsmålene som ikke ble fullstendig besvart, gikk i det hele ikke på Towers soliditet. Dersom ligningsmyndighetene hadde ment at man her savnet opplysninger, skulle det vært tatt opp eksplisitt. Når det spesielt gjelder bekreftelsene fra Price Waterhouse, er det nærliggende at revisor har trodd det var ønskelig med mest mulig oppdaterte opplysninger. Det er ingen grunn til å tro at svarene ville vært annerledes om de hadde omhandlet årene 1983 og Om ligningsmyndighetene mente noe annet, hadde de en klar plikt til å gjøre DSE oppmerksom på dette. De bevismessige konsekvenser staten trekker av de mangelfullt besvarte spørsmålene, er uholdbare. Det viser bl.a. Lloyds dommen i Rt Ligningsmyndighetene skal legge det mest sannsynlige faktum til grunn. Dowell Schlumberger (Eastern) Inc har nedlagt slik påstand: "1. Lagmannsrettens dom stadfestes, dog unntatt saksomkostningsavgjørelsen. Side Ankemotparten tilkjennes saksomkostninger for alle retter." Jeg er kommet til samme resultat som byretten. Ved vurderingen av retten til fradrag for premier til captives, må man, slik jeg ser det, ta utgangspunkt i skatteloven 44 første ledd og 54 første ledd. Etter 44 første ledd har skattyteren krav på fradrag for utgifter i virksomheten. Vederlag for kjøp av tjenester vil være slike utgifter. Her er spørsmålet om det er kjøpt forsikringer. Sett fra forsikringstakerens side, er formålet med kjøp av forsikring å fri seg for den forsikrede risiko ved at denne overføres til forsikringsselskapet. Premien til en slik forsikring er fradragsberettiget. Innebærer derimot betalingen bare at skattyteren bygger opp fonds som vil støtte opp under hans evne til å bære tapet, foreligger det kun en selvforsikringsordning, og avsetning til dette er ingen utgift i skattelovens forstand og gir ingen rett til fradrag. Av 54 første ledd følger det forutsetningsvis at reelle transaksjoner mellom f.eks. søsterselskaper får skatterettslige konsekvenser som om de var foretatt mellom uavhengige selskaper. Dersom det er grunn til å anta at vederlaget for en tjeneste er påvirket av interessefellesskapet, gir ikke det grunnlag for skatterettslig å se bort fra transaksjonen, derimot for å korrigere vederlaget slik at det vil samsvare med det som måtte antas å ha vært situasjonen uten interessefelleskapet. Spørsmålet om vederlagets størrelse er som nevnt ikke tema i saken. Ut fra disse rettslige utgangspunkter er kjøp av forsikringstjenester i captives som i nærværende sak, fradragsberettiget, forutsatt at det er reell forsikringsdekning som kjøpes. Dette er for øvrig lagt til grunn i ligningspraksis, så langt den er belyst i saken, og også i flere utenlandske dommer om beslektede saksforhold. Som nevnt er realiteten i en forsikringsdekning - sett fra forsikringstakers synsvinkel - at selskapet frir seg fra den risiko som forsikres og overfører denne til forsikringsselskapet. Nettopp dette blir testen ved vurderingen av om det her foreligger utgift til forsikring - er risikoen overført til captivet -Tower? Dette har en formell side. Det må foreligge en forsikringsavtale som fører risikoen over. Men det er også et materielt vilkår. Captivet må ha evne til å møte krav under

5 Page 5 of 7 forsikringspolisene. Først da vil forsikringstakeren ha sikkerhet mot selv å måtte dekke tapet. Slik evne vil captivet kunne oppnå ved å reassurere eller ved å bygge opp egen økonomi, eller gjennom en kombinasjon av dette. Ved den konkrete vurdering av risikoeksponering og soliditet, vil det være naturlig å sammenligne med det som i uavhengige forsikringsselskaper betraktes som forsikringsmessig forsvarlig ved forsikring av tilsvarende type risiko. Det må også som utgangspunkt kreves at captivet er undergitt de samme regler og den samme kontroll som andre forsikringsselskaper, nettopp med henblikk på at forsikringstakerne skal være sikret, og at risiko-overføringen derved er en realitet. Det kan imidlertid ikke være avgjørende i forhold til skattelovens regler at captivet drives i samsvar med forsikringsrettslige regler, og at de aktuelle poliser går inn under forsikringslovgivningen. Jeg viser her til Rt , hvor det forhold at poliser var undergitt forsikringsrettslige regler og kontroll for livsforsikringsselskaper ikke førte til at bestemmelser i skatteloven om "livspoliser" kom til anvendelse. Side 130 Jeg ser så konkret på de forsikringer DSE tegnet i Tower. Det foreligger formaliserte forsikringsavtaler, der risikoen er overført til Tower. Tower er registrert som forsikringsselskap på Bermuda og undergitt forsikringslovgivning og kontroll der. Spørsmålet er om risikoen er overført på den måten at Tower kan møte ansvar under polisene. Det var opplyst at de aktuelle poliser, på samme måte som de øvrige forsikringer i selskapet for immateriell risiko, ikke var reforsikret. Reforsikringen forelå bare for tingsskadeforsikringen, og her for 80% av den tegnede risiko. For forsikringen for immateriell risiko var dekning derfor helt avhengig av selskapets egen finansielle styrke. De opplysninger som forelå for overligningsnemnda om Tower og dets økonomi, er sparsomme og fragmentariske. Regnskap eller deler av regnskap for Tower er ikke fremlagt. Den totale forsikringsmengde eller hvorledes denne fordeler seg på ulike forsikringstyper er ikke oppgitt. Det er videre ikke opplysninger om premieinngang, verken totalt eller for forskjellige forsikringer. De samlede utbetalinger på forsikringene var oppgitt til 3,4 millioner USD. Videre var ansvarsgrensen pr skadetilfelle opplyst. Dessuten var det gjennom to brev fra revisjonsselskapet Price Waterhouse gitt noen mer generelle opplysninger. I det første av disse brevene, datert 23 juni 1986, heter det bl.a.: "The Minimum Liquidity Ratio and Solvency Margin calculated in accordance with The Insurance Act 1978 and related Regulations requires respectively that relevant assets exceed 75% of relevant liabilities and that shareholders' equity exceeds the greater of 20% of net written premiums and USD Both of these requirements were met at December 31, 1985, and to the best of our knowledge the Company is currently still in compliance with The Insurance Act 1978, amendments thereto and related Regulations." I det neste brevet, datert 23 desember 1986, er det først vist til den tidligere uttalelsen, og det uttales så bl.a.: "From the inception of its business to September 30, 1986, the calculation of the ratio of dividends to total net income based on audited financial statements to December 31, 1985 and unaudited fincancial statements for the 9 months to September 30, 1986, is 39%. As at September 30, 1986, the total assets extracted from the books of Tower on an unaudited basis, amounted to USD 27, 138, 762, of which cash and short-term deposits reflect 48%." De opplysninger som gis her gjelder altså 1985 og 1986, m a o tidsperioder som ikke omfattes av ligningsvedtaket. Jeg ser foreløpig bort fra dette. Brevet av 23 juni forteller at nærmere angitte lovbestemte krav til forholdet bl.a. mellom "relevant assets" og "relevant liabilities" er oppfylt. Hva som er "relevant" sies det ikke noe om, heller ikke størrelsen eller karakteren av de eiendeler eller forpliktelser Tower rent faktisk hadde. I brevet av 23 desember 1986 er det opplysninger om "total assets extracted from the books of Tower on an unaudited basis", og den prosentvise andel av "cash and short-term deposits" er angitt. Karakteren av de øvrige "assets" er ikke oppgitt, og det er ikke opplysninger om størrelsen av gjeld og egenkapital. Som påpekt gir brevene fra Price Waterhouse opplysninger om

6 Page 6 of 7 Side 131 andre år enn de årene endringsvedtaket gjelder for. Det kan synes nærliggende å stille spørsmålet om det er noen grunn til å tro at den økonomiske situasjon var annerledes for Tower i årene 1983 og 1984 og - som lagmannsretten - å besvare dette spørsmålet med nei. Men etter min mening er et slikt svar ikke opplagt. Det er opplyst at Tower var et relativt nytt selskap, visstnok fra begynnelsen av 1980 årene. Det er da mulig at det kan ha foregått en finansiell oppbygging av selskapet i og at den økonomiske situasjon kan ha vært annerledes årene etter. Det forhold at opplysningene gjelder 1985 og 1986 kan heller ikke ses løsrevet fra at ligningsmyndighetene uttrykkelig anga de år de ønsket opplysninger om. Jeg ser det slik at selv om forholdet her kunne være at den tegnede risiko var overført fra DSE til Tower, på den måten at Tower hadde evne til å møte tap under polisene, var det en reell uklarhet om dette. Det er opp til skattyteren å godtgjøre at vilkårene for fradrag foreligger. Med den usikkerhet som forelå, hadde ikke DSE sørget for nødvendig avklaring og hadde da ikke krav på fradrag. Med hensyn til hva som må til for at grunnlaget for fradrag skal være godtgjort i tilstrekkelig grad, har det betydning at skattyteren her ble bedt om å fremlegge regnskap for Tower og - etter at det var nektet etterkommet - anmodet om å besvare en rekke relevante spørsmål, bl.a. om Towers økonomi. Disse ble, som nevnt, til dels ikke, eller bare mangelfullt, besvart. Ikke minst etter vedtaket i Stavanger ligningsnemnd hadde Tower all oppfordring - og anledning - til i klagesaken å belyse sin påståtte rett til fradrag. Overligningsnemnda hadde etter saksbehandlingen grunn til å stille krav til dokumentasjon for fradrag. Jeg har nok forståelse for at Dowell Schlumberger-gruppen er tilbakeholden med å gi fra seg opplysninger som i forhold til konkurrenter kan være forretningshemmeligheter. Men jeg har vanskelig for å se at de opplysninger det her er bedt om, har denne karakter, og under enhver omstendighet er dette opplysninger norske ligningsmyndigheter må kunne kreve. Ligningsmyndighetene vil for øvrig ha taushetsplikt. Når det gjelder unnlatelsen av å gi opplysninger, vil jeg videre peke på at det ikke kan frita for kravet om dokumentasjon av grunnlaget for fradrag at de nødvendige opplysninger gjelder et annet selskap enn skattyteren. Som byretten påpeker - vil man ha anerkjent fradrag for en konsernintern transaksjon, må motstykket være at det gis de opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at transaksjonen er reell. Kan skattyteren ikke det, fordi det innen konsernet er innlagt sperrer mot å gi informasjon, må konsekvensen være at fradrag nektes. Her var for øvrig situasjonen at saken overfor ligningsmyndighetene ble håndtert av morselskapet i Dowell Schlumberger-gruppen, som klart nok kunne gi de opplysninger man ønsket å gi. Jeg vil også legge til at det klare utgangspunkt må være at skattyteren for å dokumentere fradragsretten må fremlegge regnskap, hvor det har betydning for vurderingen å kunne gå gjennom dette. Skattyteren kan da ikke nøye seg med å legge frem uttalelser fra revisor. At revisoruttalelsene her ikke kunne erstatte regnskap, er for øvrig også klart, bl.a. fordi de ikke ga de nødvendige opplysninger. Mitt standpunkt er altså at DSE, slik saken var opplyst for ligningsmyndighetene, ikke hadde godtgjort at vilkårene for fradrag forelå. Det Side 132 var ikke grunnlag for å bygge på at den forsikrede risiko var overført fra DSE til Tower. Nå er det imidlertid et spørsmål om ikke overligningsnemnda la en uriktig rettsanvendelse til grunn ved sin avgjørelse, og om ikke dette uansett må føre til at vedtaket oppheves. Lagmannsretten har oppfattet overligningsnemnda slik at nemnda setter som et absolutt vilkår for å godta fradrag for forsikringer i captive at captivet har reassurert den risiko det har påtatt seg, m a o at det ikke vil være tilstrekkelig om selskapet med egne aktiva har fiansiell styrke til å møte ansvar etter polisene. Mye taler for at lagmannsretten forstår overligningsnemndas begrunnelse rett, og et slikt ubetinget krav til reassuranse er - som jeg har redegjort for - rettslig uholdbart. Men selv om det foreligger et uriktig rettslig grunnlag for vurderingen hos overligningsnemnda, kan rettsanvendelsesfeilen - slik denne saken ligger an - likevel ikke tillegges betydning. Fradrag måtte her uansett vært nektet. DSE har under ligningsbehandlingen vært klar over den betydning det har for aksept av fradrag

7 Page 7 of 7 for forsikring i captive, at captivet har evne til å møte krav etter polisene, og at en slik evne bl.a. kan være sikret gjennom aktiva i captivet. Dels har et slikt synspunkt vært fremme i sentrale dommer om fradrag for forsikringer i captive som er avsagt i andre land. I nærværende sak har ligningsmyndighetene, som jeg allerede har redegjort for, overfor DSE påpekt behovet for at det bringes klarhet i Towers finansielle styrke. Jeg vil om dette også vise til det brev Dowell Schlumberger sendte oljeskattekontoret 8 juli 1986 etter et møte som var holdt. Det ble her bl.a. uttalt: "At our meeting you indicated your concern as to whether Tower retained sufficient assets to cover the risk which it was insuring." I overligningsnemndas vedtak er Towers egen finansielle styrke omhandlet. Det heter her: "Ved direkte svar på øvrige spørsmål stillet av OSK, ville en videre kunnet konstatere hvorvidt T.A.C. vil være i stand til å dekke eventuelle erstatningskrav fra DSE som relateres til disse forsikringspoliser. Noe slikt svar er ikke gitt." Situasjonen var altså at DSE var klar over at Towers finansielle situasjon var av betydning, og at også ligningsmyndighetene så dette som sentralt. Overligningsnemnda konkluderte med at slik saken var opplyst, var det ikke mulig å fastslå hvorvidt Tower ville være i stand til å møte ansvar etter polisene. Ut fra det materiale overligningsnemnda hadde, og som den måtte ha bygget på, var dette åpenbart den riktige konklusjon. Den konsekvens som måtte trekkes av den manglende dokumentasjon på dette punkt, måtte bli at det ikke var grunnlag for fradrag. Vedtaket er derfor i sitt resultat riktig, og det kan da ikke være grunnlag for å oppheve det. Statens anke har etter dette ført frem. Staten har krevd saksomkostninger. Jeg er kommet til at omkostninger ikke bør tilkjennes for noen instans. Saken har reist viktige og prinsipielle spørsmål, og slik overligningsnemnda hadde begrunnet sitt vedtak, hadde skattyter grunn til å få prøvd vedtaket rettslig. Side 133 Jeg stemmer for denne dom: Staten v/ Finansdepartementet frifinnes. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Ligningsdagene i Stavanger 14 og 15 desember 2000

Ligningsdagene i Stavanger 14 og 15 desember 2000 Ligningsdagene i Stavanger 14 og 15 desember 2000 Forsikringer - Rettssaker Halvor Vefald Side 1 Forsikringsutgifter 1992-1999 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Premier

Detaljer

CAPTIVES. -Skattespørsmål ved konserninterne forsikringsselskap. Kandidatnr: 346 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist:09.05.

CAPTIVES. -Skattespørsmål ved konserninterne forsikringsselskap. Kandidatnr: 346 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist:09.05. CAPTIVES -Skattespørsmål ved konserninterne forsikringsselskap Kandidatnr: 346 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist:09.05.2003 Til sammen 17997 ord 27.05.2003 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369

HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369 HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369 ncit: 4:02... Page 1 of 14 HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-10-18 PUBLISERT:

Detaljer

HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446

HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446 HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446 ncit: 36:1... Page 1 of 18 HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-10-11 PUBLISERT:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning. Page 1 of 8 Rt-1989-296 (68-89) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1989-03-15 PUBLISERT: Rt-1989-296 (68-89) STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 7. mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd) Del A: Innledning Skatteloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen) NORGES HØYESTERETT Den 2. november 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-02249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson mot Raise

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Konserninterne garantier fradrag

Konserninterne garantier fradrag Konserninterne garantier fradrag Øystein Andal, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Introduksjon Avgrensning av problemstilling Fradrag for garantiprovisjoner overhodet

Detaljer

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 Page 1 of 7 HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: 2002-01-18 PUBLISERT: HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

HR-1997-40-B Rt-1997-877

HR-1997-40-B Rt-1997-877 HR-1997-40-B Rt-1997-877 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1997-05-28 DOKNR/PUBLISERT: HR-1997-40-B Rt-1997-877 STIKKORD: (Tolgadommen) Sosialrett. Omsorgslønn. Forvaltningsrett. SAMMENDRAG: Foreldrene til

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

SKATTERETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER VED BRUK AV CAPTIVE FORSIKRINGSSELSKAP

SKATTERETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER VED BRUK AV CAPTIVE FORSIKRINGSSELSKAP SKATTERETTSLIGE PROBLEMSTILLINGER VED BRUK AV CAPTIVE FORSIKRINGSSELSKAP Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 677 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 16546 ord 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/oljeskattekontoret

Detaljer

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 Page 1 of 7 Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-11-10 PUBLISERT: Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Inngangsverdi for tingsinnskudd.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom, Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen til prøve)

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 7. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Tønder og Bull i HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. oktober 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 Page 1 of 9 HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-10-26 PUBLISERT: HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 STIKKORD: Skatterett. Kredittfradrag.

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01309-A, (sak nr. 2011/15), sivil sak, anke over dom, Allseas Marine Contractors S.A. (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 Page 1 of 6 Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-09-30 PUBLISERT: Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for tap ved nedskrivning av aksjekapitalen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

Rt-1987-1184 (338-87)

Rt-1987-1184 (338-87) Page 1 of 6 Rt-1987-1184 (338-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-08 PUBLISERT: Rt-1987-1184 (338-87) STIKKORD: (Skandia Lloyd) Skatterett. Spørsmål om fradrag ved inntektsligningen for avsetning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i HR-2016-01086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse:

Detaljer