Høringssvar bypakke Kristiansund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar bypakke Kristiansund"

Transkript

1 Av Helge Karl Nyhamn Hajnal Side 1 av i alt 42 sider

2 1 Drøfting av overordnede mål 3 Ivareta identitet 3 Mulige eksisterende identitetsmarkører 4 En kompakt by 4 Opp og nedturer 4 Status Quo 6 Kvaliteter ved Kristiansunds opparbeidede identitet 7 Forbedringspunkter 8 Sammensetningen av en bypakke 9 Kvu-arbeidet 9 Forslag til utredningskonsepter 10 Byvedhav 10 Regionsenteret 10 Handelsbyen 10 Næringsbyen 10 Boligbyen 10 Knutepunktbyen 11 Kultur- og Miljøbyen 11 Samling av konseptene til en helhetlig bypakke 11 2 Veipakke 12 Over eller under Nordsundet og Gomabakken 13 Trasévalg innfartsvei 14 Sentrum 15 Vågen Hagelin Atlanten 16 Goma Oljeberget Vikansvingen 17 Løkkemyra 17 Innhold Flyplasskrysset Jørihaugen 18 Jørihaugen Sødalen 19 Mulighetsskisse Hagelin 20 Mulighetsskisse for påkobling av Talgsjøtunnelen 21 6 eksempler på hvordan byen kan nåes 21 1 Hagelin 21 2 Atlanten (Viadukten) 21 3 Vikansvingen 21 4 Dale 21 5 Løkkemyra (Rørgata) 21 6 Sommerro 21 Kryssløsninger 22 Planfrie kryss 23 Mulighetsskisser Vikansvingen og Nordlandskrysset 24 Mulighetsskisse Gomabakken 25 Mulighetsskisse fremtidig ringveiløsning med tverrforbindelse 26 3 Gang og sykkelveipakke 28 Fotgjengertiltak 28 Sykkelveiutbygging 28 Nærmiljø og knutepunktsatsning 28 Bilfrie soner 28 Mulighetsskisse sykkel og fotgjengerbro Vågen 28 4 Kollektivnett 29 Fly 30 Side 2 av i alt 42 sider Hurtigruten og kystekspressen 31 Gripruten 31 Sundbåten 32 Buss 33 Fortetting 33 Innfartsparkering 34 Knutepunktstrategi 34 Mulighetsskisse Dale 35 5 Regionutvikling 36 Langsiktig strategi 36 Kystvei nord for Ålesund 37 Knytte i hop to regioner via sykehus 39 Omdreiningspunkter 41 Utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregion 41 Nedkorting av reisetid 41 Fortetting og tettstedsutvikling 41 Bedre tilgjengelighet 41 Variert boligbygging 41 Balansering av interessene 41 Interkommunalt samarbeid 41 6 Sluttord 42

3 1 Drøfting av overordnede mål Bypakken som skal utarbeides er tenkt å gi en «framtidig og helhetlig løsning for transportsystemet i Kristiansund». Statens vegvesen og Kristiansund kommune arrangerte 2. og 3. mai 2012 ett bypakkemøte. I den sammenheng ble det etterspurt «innspill til arbeidet med å utarbeide en bompakkeløsning fra Kristiansund, samt innspill til kommunens oppfølging av planstrategien angående innfartsveiprosjektet». Ønsket er med andre ord å se på sammenhengen mellom transportsystemer, veitrafikk, kollektivtrafikk, ferge/båt-trafikk, gang- og sykkeltrafikk. Byen skal knytes bedre sammen mellom Sentrum og Rensvik uten at Veisystemet blir en stengsel mellom bydelene. Det skulle vist utarbeides KVU som kunne ende opp med konkret bypakke. Ifølge beskrivelsen later det til at balansegangen mellom å ivareta kommunens identitet og utvikle Kristiansund som regionsenter. Puh, for en oppramsing. Underpunkter 1. Ivareta identitet 2. Mulige eksisterende identitetsmarkører 3. Kvaliteter ved Kristiansunds opparbeidede identitet 4. Forbedringspunkter Det later beklageligvis til at det viktigste er å unngå konseptvalgutredning. Den burde man kanskje sørget for tidligere all den tid behovet for avklaringer jo er skrikende. Det er ikke det at riktig løsning velges bort, men gode muligheter som uansett ville blitt forkastet i denne omgang kan ved neste korsvei bli svært så aktuelle så fremt det taes høyde for en slik utvikling i nåværende planlegging. Ivareta identitet Når det gjelder identitet så er det noe som er opparbeidet over lengre tid, en assosiativ forståelse av noe. Det er grunn til å tenke at Kristiansund kommune etter sammenslåingen med Frei har blitt en større kommune også når det gjelder identitet. Fra å ha vært norges tredje tettest befolkede kommune med nøye avmålte resurser for friområder, kompakt boligbygging og korte avstander ligner kommunen mer på andre byer av tilsvarende størrelser ved at størstedelen av arealet nå faktisk er svært så landlig og uutnyttet. Generelt sett later planleggere i byene til å være mer opptatt av å utnytte arealresursene effektivt enn tilsvarende kan sies om landkommuner. Etter kommunesammenslåingen har boligutbyggingen i hovedsak vært konsentrert rundt fortetting sentrumsnært, Draget, Jørihaugen, Frei sentrum - Omsundet. Med andre ord bygges byen mer og mer slik at områdene Nordøst på Frei fortettes i takt med den generelle urbaniseringen sentrumsnært, og i tråd med overordnede mål for sammensknytingen av byen og Rensvik. Utviklingen som foregår bidrar til å skape en identitet som et styrket regionsenter med ambisjoner. Kommunen fremstår også mer balansert enn Kristiansund og Frei gjorde hver for seg. Identitet kan ikke sees på som noe statisk eller uforanderlig. Derfor må alltid identitet vurderes opp mot ønsket om å bevare mot ønsket om endring. Skal kommunens identitet ivaretaes er det snakk om å definere hvilke verdier man ønsker å ta med seg og hvor man ønsker seg hen. For mye av den ene av disse på bekostning av den andre fører enten til forvitring eller rotløshet. Side 3 av i alt 42 sider

4 Mulige eksisterende identitetsmarkører Tre største bytettsted Møre (kilde SSB, tall fra 01. januar 2012) Mellomværftet (fotograf Olve Utne) Brente byer Sverre Pedersen Kristiansund Grip Stavkirke Kristiansund kommune kan defineres som regionsenter for Nordmøre, oljehovedstad i Midt-Norge, operabyen, ball- og klippfiskbyen, byen med de mange land, en noe eksotisk by i historisk forstand og med ganske stolte og patriotiske innbyggere. Klimatisk en bykommune nermest midt i havet med mye vær, hav, barsk natur omgitt av storhavet, fjorder, fjell, holmer og svaberg. I kristiansund finnes neppe dårlig vær, bare gode klær. En kompakt by Byen er kompakt og mellomstor i norsk sammenheng. Bytettstedet har en befolkningstetthet tilsvarende de større byene og en god del tettere enn andre mellomstore bytettsteder. Etterhvert som tettstedet Rensvik blir regnet som sammenbygd med bytettstedet Kristiansund vil for sammenligningens skyld nabobyene Molde og Kristiansund bytettsteder være temmelig lik i anntall innbyggere mens befolkningstettheten i Kristiansund vil ligge ca10% over Moldes som forøvrig også er en nokså tettbygd mellomstor by i norsk sammenheng. Opp og nedturer Opp i gjennom historien har Kristiansund vært en by som har ridd flere opp og nedturer. Byen ble til rundt Klippfiskindustrien. Kristiansund har mange både store og små fiskebrygger igjen. Noen av disse har fått fornyet liv i form av museumsdrift under Nordmøre Museum, andre som matserveringssteder, kulturarenaer eller renovert til hotellkompleks. I dag fremstår bryggene som symbol på den tid som skapte Kristiansund ved hjelp av mange arbeidsomme hender i fiskeindustrien, en industri som brått tok slutt på grunn av overfiske. Kristiansund utviklet seg til en av Norges største og viktigste byer i denne æraen og ble den dominerende kystbyen nord for Bergen. Side 4 av i alt 42 sider Kristiansund /km² Molde /km² Ålesund /km²

5 Av de norske byene som ble bombet under andre verdenskrig ble Kristiansund hardest råket. Store deler av gamle Kristiansund er borte og erstattet av det man kaller gjenreisningsbyen. Samtidig finner man også komplette miljø fra før bombingen intakt i dag, da særlig på østsiden av Inlandet, plysjbyen, øvre bydel, og Omagata på Nordlandet. De gamle husene i Kristiansund er hovedsaklig godt tatt vare på og Innlandet har de seneste årene i særlig grad blitt revitalisert. Østlige del av Omagata er på den andre side kommet i skyggen av virksomheten på Vestbase og forringes av dette naboskapet på grunn av mye aktivitet, trafikk, støy, tapt utsikt, utemiljø og biodiversitet i området. Gjenreisningsbyen er i all hovedsak inntakt. Gjenreisning etter en framsynt byplan i kombinasjon med stagnasjon i befolkningsutviklingen har gjort at sentrumsområdene har gjennomgått få endringer og gjenreisningsbyens fremtoning har således bestått. Kolapsen i fiskerinæringen og siden skipsindustrien bidro sterkt til stagnasjon. Videre førte overgangen fra sjø til land at Kristiansund havnet i ei bakevje i forhold til landfaste byer. Fra å være overlappende regionsenter med Trondheim for Ørland, Frøya, Hitra, Aure, Hemne og Surnadal/ Rindal nordover og sørover med Molde for østsiden av Sunndalsfjorden inklusiv Sunndalsøra, Eide, Gjemnes, ytre Fræna og kanskje Sandøy med Molde/Ålesund-, Ble Kristiansund mer og mer utilgjengelig i forhold til andre byer etterhvert som bil/buss overtok som transportmiddel i landsdelen. Fra at sjø, leier og fjorder var transportårer for fjordbåter eller at folk reiste med egen båt, ble disse til kostbare avskrekkende barrierer. 45-minuttersregioner i Møre og Romsdal Illustrasjon utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune hentet fra «Konseptvalgutredning: E39 Ålesund - Bergsøya» hos Statens vegvesen Bolig- og veibyggingen etter gjenreisningen bar preg av å være sosial, tilpasses terenget og nemsom samvittighetsfull utnytting av de sentrumsnære arealresursene. Randsonen ut mot Havet ble holdt av som friområde for byens befolkning. Vei, parkering, husstandard var overveiende nøktern og funksjonell. Det ble bygget tett og som en vifteform rundt samleveier. Lokalveinettet i disse områdene er fremdeles tilstrekkelig dimensjonert den dag i dag, i motsetning til hovedveinettet. På grunn av byplanleggingen på den tiden og at sentrale byområder hovedsaklig ble ferdig utbygd innen 1980-åra fremstår også disse områdene som intakte, tidstypiske og arealeffektive. I kristiansund kan man på grunn av de valg som ble tatt frem til 80-tallet i løpet av få minutters gange komme seg ut i uberørt natur ukjent for andre byer med lignende befolkningstetthet. Byens tredje inkarnasjon (etter klippfisk og gjenreisning) var som skipsindustriby og medbragte sosial usikkerhet på grunn av tidvis sviktende ordrereserver. I forhold til infrastrukturendringer og byplanleggingen flyttet virksomheter ut av sentrum til løkkemyra og Frei fikk det man på den tiden kalte sovebyer. Fergeforbindelsene til Nordre Nordmøre ble flyttet ut av sentrum og ny fergekai på Seivika endret reisetid og vaner. Mens Sentrum ble vernet for voldsomme inngrep ble det stilt få krav til byggestil og beplantning i det nye handels og industriområdet på Løkkemyra. Side 5 av i alt 42 sider

6 Løkkemyra fremstår fremdeles som en samling med varehus, verksteder, industrilokaler og handelsparker tilsynelatende satt opp etter fritt ønske fra utbyggers side. Mens veinettet er brukbart dimensjonert for aktiviteten i området, mangler området en plan for fortetting, oppgradering av utemiljø, blandet bolig-/handelssenterstrategi samt tilrettelegging for myke trafikanter. For eksempel savnes det et godt sentralt kollektivknutepunkt for overgang mellom kjøpesenter, lokalbussrute, regionbuss og direktebussmulighet mellom Sentrum og Løkkemyra. Byens arv etter åtti- og nittitallet er spredte boligområder på Frei og Dahle, skipsbyggingshaller etter Sterkoder, handels og industriparken på løkkemyra og Ricahotellet midt i siktlinjen til Langveien i Kristiansund. Byens til nå siste inkarnasjon er som Oljeby. Aktiviteten i Oljenæringen har ført til ny optimisme og at byen pr. dags dato er inne i en sterk vekstperiode som er forespeilet å øke på de neste tiårene. Fergefrie veikorridorer vestover og sørover gjør at bo- og arbeidsmarkedsregionene mellom Molde og Kristiansund overlappes/smelter sammen. Byen har fremdeles en stor utfordring i forhold til kommunikasjonene nordover til nordre Nordmøre inklusiv Trøndelagskysten, østover til Indre Nordmøre og Trondheim samt fergebarriere til Ålesund. Det bygges variert både blant selvbyggere så vel som større og mindre prosjekter over hele byen og nordøstre delen av Frei. Sentrumsnære prosjekter bidrar til fortetting og flere unge boende sentrumsnært. Flere godt betalte jobber, hvor det kreves høyere utdannelse, er med på å løfte byen på alle måter. Nye handelsparker, bedre økonomi hos folk, Averøytunellen, jobber og økt handel fører til kødannelser langs hovedinnfartsåren mellom Viadukten og Rensvik. Status Quo Fortetting, vitalisering, bygging av kjøpesenter, utvikling av kulturtilbud i sentrum kombinert med økt interesse/trend for urban livsstil holder liv i sentrum på tross av utflyttingen av virksomheter fra sentrum til Løkkemyra. Likevel,sentrum er, som i de fleste andre byer, svekket på grunn av biltilpassede kjøpesenter/handelsparker langs innfartsveiene. Vellykkede byer jobber målrettet med en knutepunktstrategi og styrt utbygging. Sistnevnte skjer i større grad i Kristiansund enn i sammenlignbare kommuner mens for førstnevnte tiltak savnes det tilstrekkelig satsning. Det er særlig tanken på å knyte sammen Sunbåt, Region-, Frei- og bybusstilbudet mer effektivt med tanke på overgang/korrespondanse/avgangshyppighet som kan gjøres mer effektivt og biddra til færre personkilometer i bil. Mens Kristiansund har dårligere veiforbindelse nordover enn potensialet skulle tilsi, bidrar kystekspressen og Hurtigruten vesentlig. Kristiansund er godt knyttet til den store verden med direkte flyruter til blant annet landets fire største byer. Det er veisektoren som er den største flaskehalsen for at Kristiansund skal kunne fungere som ett kraftfult regionsenter. Dette gjelder både kapasitetssvikt på parselene Rensvik-Viadukten, men også manglende landfastforbindelse over Talgsjøen, Halsafjorden med evt snarvei over Korsnesfjorden (Hengebru). Kristiansund kompenserer for barriærene enten ved at det ikke finnes andre gode alternativer og/eller ved å yte et variert tilbud og være med i regionbyggense samarbeidsfora/- organisasjoner for å skape positiv retning på beslutningsprosesser. En viktig identitetsfaktor i Kristiansund er at kommunen består av flere øyer/bydeler hvor lokal identitet utvikles og ivaretaes. Festivaler arrangeres på tre av de fire landene. Tahiti på innlandet, Marokkodagan på Nordlandet, mens på Kirkelandet eller i hele byen arrangeres Nordic Light, Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og naturligvis Operafestuken. Kristiansundere er stolte av kontakten med fjerntliggende utland. Hvorvidt kommende lokale landkandidat Skorpa også utvikler lignende lokal identitet etter realisering av større boligprosjekt på øya er uvist, men det er både lov å håpe og legge Side 6 av i alt 42 sider

7 til rette for at så skjer. I mellomtiden kan man håpe at også Gomalandet koker i hop en sjarmerende festival, hvis eksotisk utland de enn identifiserer seg med. De har i alle fall nok ballast å hente inspirasjon fra. Kvaliteter ved Kristiansunds opparbeidede identitet Tett, nemsom og samvittighetsfull arealutnyttelse er vesentlig å videreføre for at byen skal utvikle seg til ett enda mer effektivt og kraftfult regionsenter i fremtiden. Faren for å gi etter for dårlig byplanlegging/tilfeldig utbygging er størst på Frei da man kan være fristet til å tenke at arealresursene er utømmelige der. Etter hvert som Løkkemyra blir fult utbygd står nå Kvernbergmyran for tur. Deretter er det stort sett bare Sødalen og Storbakken som har potensiale for å ta unna arealbehov for større virksomheter (begge tilfeller) og knutepunktsutvikling for handel, bolig og næring (kun Storbakken). Rensvik kan om gjennomgangstrafikken går i tunnel utvikles til et kraftfult bydelssenter over tid ved målrettet fortetning rundt ett knutepunkt med bolig og handelsutvikling. For eksempel kan etablering av ett handelsområde med utendørs gater og torg, lav hastighet og tilrettelegging for myke trafikanter biddra mot en slik målsetning. For å opprettholde standarden som stort sett gjør seg gjeldene for boligområdene i Kristiansund må man lage en overordnet grøntplan med hesikt å garantere alle byens borgere nærhet til uberørt natur og at denne kan kunne oppsøkes uten kryssing i trafikkert/trafikkfarlig vei. Kristiansund har stort sett mesteparten av knauser og fjell ivaretatt ved at vei og boligbygging har vært tilpasset terrenget. Dette er kvaliteter som er under konstant trussel fra dynamittsalvene til rasjonalitetstenkende vei og boligutbyggere. For å fortsatt ivareta tradisjonen om terengtilpasset bolig og veiutbygging må det stilles strengere krav til vei og boligutbygging i Kristiansund enn hva som er vanlig generelt i Norge. Kristiansund har allerede fått noen stygge skjæringer i ett ellers så jomfruelig øylandskap. Både kommune, veivesen og industriaktører bør lete etter mer skånsomme måter å gjøre naturinngrep enn hva som er gjort de siste årene, det tenkes da særlig på Vestbase og Husøya, men også tidligere synder i forbindelse med lokalitetene til Sterkoder på Dahle og Rica hotellet, På grunn av de begrenset tilmålte arealene Kristiansund har å by på og kurvaturkrav/stigningskrav for en tidsriktig/effektiv innfartsvei taler mye for å legge konfliktfylte strekninger i tunnel. Sundbåten er en svært identitetsskapende faktor i Kristiansund, det er også investert i å skape «blæst» om denne også til ett videre publikum enn de som kjenner byen. Den viktigste infrastrukturen ligger allerede i byen gratis i form av sund og havnebaseng som medium mens allmenninger og kaier er mulige holdeplasser. Stort sett er boligområder, kulturtilbud, bysentrum, kirker, servicetilbud, serveringssteder og rekreasjonsområder lett tilgjengelig fra sjøsiden i havnebassengene i Kristiansund. Sundbåtens eksistensgrunnlag er viktig å i vareta. Kristiansund har en streng funksjonalistisk gatestruktur i sentrum. Denne må ikke tukles med. Eventuelle radikale grep for å bedre tilkomst/ gjennomkjøring kan ikke bli en del av gatebildet da det vil redusere særegne kvaliteter som Kristiansund har og som er enestående i norsk sammenheng. I stedet er det viktig å kunne tilbakeføre en del av de grep som har vært gjort i senere år slik at mer av den opprinnelige rendyrkede stramheten i gateløp, fortau, fotgjengerområder, offentlige plasser-, gjenskapes. Mens Løkkemyra har fungert godt som et anarakistisk utviklingsområde for næringsinteressene i byen, er tiden i ferd med å løpe ut for en slik utvikling der. Byen må ta vare på sin raushet ovenfor næringsinteressen ved å etablere nytt større område hvor store og små etableringer kan skje Side 7 av i alt 42 sider

8 fortløpende. En handlingsplan for løkkemyra behøves slik at området fortsatt kan utvikles til gavn både for næringsdrivende og Kristiansunds befolkning. Løkkemyra er Kristiansunds motor for næringslivet og handelsstanden og bør fortsette med det i tandem med sentrum. Utvikling av boligfelt hvor trafikk fra småveien samles i lokal samlevei og så kobles på hovedveinettet i kommunen er er i tråd med verdier og identitet for Kristiansund. Nye boligfelt på Draga og Sommero er eksempler på at dette fortsatt er førende for byplanleggingen i Kristiansund. Forbedringspunkter Kristiansund har vesentlige forbedringspunkter på miljøsatsning og kollektivandel i forbindelse med persontransporten i kommunen. Knutepunktstrategi og styrt boligutbygging kan være med på å forbedre kollektivtrafikkgrunnlaget og gjøre kollektivtransport et attraktivt alternativ for mange som benytter privatbil i dag. Ett godt skykkelveinett vil avlaste veinettet og bidra til bedre helse, tilrettelegging for elbil med ladestasjoner kan få ned avgass- og lydforurenningen langs veien. Innfartsparkering kombinert med hyppige buss-, hurtigbåt- og sunbåtavganger kan være ett godt alternativ for bilister mot å kjøre hele veien til jobb. Kristiansund kan med målrettet satsning på disse områdene fremstå som en langt mer miljø- og fremtidsrettet by. Sundbåtens rutenettverk kan med fordel utvides til å dekke nye store utbyggingsområder og gamle områder med nytt spennende innhold. Sundbåten er en sterk identitetsbygger og er med på å bygge merkevaren kristiansund som reisemål hos potensielle turister. Sundbåten er også med på å dempe investeringsbehovet i nye veier og utbedring av gamle. Sykkel med på reisen er ikke noe problem. Dersom en satsning på sykkel+sundbåt skal ha noe for seg kan følgende gjøres: øke frekvens, ha gode sykkelveier til Sundbåtkaiene og utvide rutenettet. Det er også vesentlig ved en utvidelse av rutenettverket at minst to båter trafikkerer samtidig nettverket. Slik kan Sundbåten også med rette mentalt fungere som Kristiansunds bytrikk. Ved å få vekk mer av overflatetrafikken gjennom byen kan bydeler bedre knytes sammen og det vil i seg selv være identitetsstyrkende. Gomalandet er for eksempel nokså delt av innfartsveien i Gomabakken og inn. Det trengs gode trafikksikre tverrforbindelser for myke trafikanter. Melkvika er også problematisk. Støy, forurensning og køkjøring bør byttes med en effektiv transportkorridor hvor gjennomgangstrafikken fjernes helt fra Gomalandet og Melkvika. Løkkemyra må ha dobble kjørefelt i hver retning og på og avkjøringsramper i planfrie kryss. Tunnel under Rensvik/Jørihaugen og ny bru over Omsundet gjør det mulig å transformere eksisterende veiparsel til bygate/miljøgate. Styrke bysentrum gjennom utstrakt samarbeid med Averøy for å få til en godt styrt byvekst/byplanlegging for området Averøytunellen-Bruhagen samt Nordsida Sveggen-Økesnvågen-Bremsnes. Samarbeid med Averøy også for å utvikle langsiktig knutepunktstrategi mellom Bruhagen og Kristiansund. Stimulere til lik jevn befolkningsvekst på begge sider av sentrum for å motvirke svekking av bysentrum. Oppkobling av Talgsjøtunnelen nermest mulig sentrum for å sikre at regionsenterets tyngdepunkt styrkes i bysentrum, altså på Kirkelandet og rundt havnebassenget. Kanalisering av byveksten i tre retninger, altså Frei, Averøy og Tustna er ett svært viktig strukturelt grep for å sikre at byens sentrum forblir vitalt og attraktivt for omland. En viktig identitetsskaper er å gjøre Kristiansund til en ordentlig høyskoleby ved å utvide studietilbudet og sikre sentrumsnær eller sekundært knutepunktnær tomt/lokalitet for ett samlet campus. Holde av tomteareal til sakte men sikker utvikling av en velfungerende studentby (studenthybel-/ Side 8 av i alt 42 sider

9 leilighetshus), enten på campus eller sentralt knutepunkt. Om campus og studenthus lokaliseres på forskjellige steder er det bedre at campus ligger i sentrum enn motsatt da innpendling sørger for mer bruk av sentrumstilbudet enn utpendling trolig gjør. Dessuten bruker studenter sjeldnere bil enn andre. Mulige lokaliseringskandidater til fremtidig høyskolebygg kan primært være kiretomta på Kirkelandet som forøvrig er en velegnet tomt for såkalte praktbygg mellom Festivitet og kommende Opera og Kulturhus, med mulighet for gjensidig funksjonsdeling/-utnyttelse, - omgitt av Nerparken og stilt opp mot Kirkelandet Kirke. Evt. vil fremtidig sykehusstruktur kunne overflødiggjøre stor bygningsmasse i dagens sykehus i Kristiansund. Andre mulige lokaliseringer kan være ved/i folkeparken, Øvervågen, utvidelse av dagens lokalitet ved Volldammen/Løkkemyra, Kvernberget, Oljeberget, eller tett ved mulig relokalisering av akuttsykehus på Frei/Gjemnes sammen med en sykepleierutdanning kan være meningsfull. Fortrinnsvis vil en sentrumsnær lokalisering i større grad skape identitet rundt Kristiansund som høyskoleby. Nordmøre har også forskningsmiljø på Averøy og i Tingvoll. Ett ordentlig campus vil kunne fungere som institusjonell styrket ryggrad for forskermiljøene i distriktet. Selvstendige forskermiljø assosiert med høyskolen vil også skape identitet som kunnskapsby. Skape identitet som uteromsbyen ved å fylle bybildet med referanser til byens identitet og skape attraksjoner som strekker utenfor byens horisont. Siste forbedringsmoment er å skape identitet som regionbygger. Sammensetningen av en bypakke En bypakke skal inneholde en handlingsplan hvor det vises til de konkrete tiltak som skal gjennomføres. Gjennomføringsperioden kan være lang og finansieringen løpende slik at det må bestemmes en prioritert rekkefølge som følger de til enhver tids rådende økonomiske rammer. Bypakken må funderes i de formål og verdivalg som defineres for å gi tiltakene legitimitet. Det er snakk om vekting av hensyn og hvilken retning utviklingen skal ta. I hovedsak vil de konkrete tiltakene bestå av investering og utbygging av infrastruktur som veier, beplantning, oppstillingsplasser, sanering, miljøtiltak og finansiering av trafikkvridning vekk fra bil til kollektivtransport, sykkel- og gangveier. En bypakke gir i større grad enn klattvise utbedringer styring på hvilket fremtidssenario man skal bevege seg mot. Bypakken vil ha en prismodell og en inndekkingsmodell. De konkrete grep som er tatt i de større byene er blant annet at bilistene må betale mer og i større grad bidra til finansieringen av sykkelveier, kollektivtilbud og miljøtiltak. Kvu-arbeidet For Kvu bypakke Ålesund, hvor man tidsmessig ligger forran Kristiansund i planleggingen, har man laget flere ekstremkonsepter for bypakke og i motsats samlekonsept hvor man søker å avbalansere hensynene slik at en helhetlig kompromissløsning kan etableres. Hvor formålstjenlig en slik sammenligning av ekstremkonsept hvor samlekonseptet kan fremstå som eneste meningsfulle, er diskutabel. Det er mulig å se for seg konkurrerende konsepter basert på hva slags fremtidsby man ser for seg i stedet for hvilket transportmiddel/trafikantgruppe som det ensidig skal satses på. Rent demokratisk vil det også kunne være lettere for borgerne å engasjere seg i utarbeidelsen av bypakkene om man kan appelere til andre verdier enn bil vs. kollektivtilbud vs. myke trafikanter. I stedet kan sterke identitetsmarkører benyttes. Ved å gjøre ett slikt grep kan man få en langt mer kreativ prosess i forhold til å påpeke løsninger på problemområder og få pekt på positive muligheter fremover. En tradisjonell konseptoppdeling fører på den Side 9 av i alt 42 sider

10 andre side ofte til at utviklingen av kreative idéer stopper opp og man får en teknokratisk vurdering rundt bilvei vs. gang- og sykkelvei vs. kollektivsatsning. Dette blir som en politisk tvangstrøye hvor prosessen må tenkes innenfor en snever «innenfor-boksen» virkelighet hvor løpet er satt allerede før utredningsarbeidet er skikkelig i gang. Forslag til utredningskonsepter For å sikre at utredningsprosessen åpner for kreativitet og politisk medvirkning fra både den jevne medborger såvel som folkevalgt politiker følger her syv konseptforslag. Resultatet av disse kan samles i ett samlende konsept hvor da formålene i de syv konseptene avbalanseres mot hverandre for å skape en god helhet i bypakken. Byvedhav Konseptet handler om å utnytte de mulighetene som omflødd bykommune gir. Dette være seg sjøveis kommunikasjon, byens rolle som havneby, utvikling av båtruter og avlastningsmuligheter sjøen har for veitrafikken. En sentral del bør være å se på hvordan man best kan sikre gode byrom langs sjøkanten, hvordan sjøarealene ivaretaes og hvordan gang- og sykkel og veinettet i best mulig grad komplimenterer aktivitet og trafikk på sjøen. Regionsenteret Konseptet tar for seg hvordan byen kan utvikle seg mer til et attraktivt regionsenter og utvide rekkevidden. Forhold som bidrar til vekst også utenfor kommunen og generelt styrker regionen undersøkes og spesifiseres i konkrete tiltak. Forstørre Bo- og Arbeidsmarkedsregion kan være en viktig målsetning i dette konseptet. Handelsbyen Konseptet handler om å styrke Kristiansund som handelssenter og utviklingen av handelsområdene i byen. Man må se på infrastruktur som kollektivtilbud til de viktigste handelsstedene, parkeringsforhold i sentrum, knutepunktutvikling for handelssentra, myke trafikanter, bilavhending, befolkningstetthet i sentrum og nær de viktigste handelssentra. Plan for utvikling av gågater, torg og handelsgater, utvikling av handelsmessige regionsenterfunksjoner såvel som nærmiljøsatsning på bydelssenterutvikling. Næringsbyen I dette konseptet kan fokus være å styrke næringsinteressene og utviklingen fremover. Denne kan for eksempel se på arealbruk og hvordan transportsektoren kan få bedrede vilkår. Vurderinger rundt kollektivandel, parkeringsarealbehov og jobbpendling blir viktige premisser. Konseptet bør også kunne ta for seg hvordan tilretteleggingen av nye områder for næring medfører investeringsbehov for veibygging og kollektivtrafikken. Boligbyen I dette konseptet taes for seg befolkningsvekst, styrt boligbygging utvikling av gode nærmiljø, kvalitet/utnyttelse av kapasitet ved skoler, barnehager, friområder osv. Forhold som variasjon i boligtyper, standard, størrelser og proaktiv stimuli til utvikling av eie-/leiemarkedet. Klimatiske forhold kan også komme inn slik som at industriområder med fordel kan lokaliseres i områder som skråner mot nord og i skyggen for fjell, mens boligområder Side 10 av i alt 42 sider

11 fortrinnsvis utvikles der sol- og klimatiske forhold er gunstigst. En opprettholdelse av kristiansunds nåværende befolkningstetthet eller helst ytterligere fortetting bør legges til grunn her. Med en slik tilnerming vil det også være mulig å sikre nærhet mellom kommende boligområder og effektiv skole- og barnehagedrift. Samleveier kan da også utvikles til å kunne ta unna tilstrekkelig med lokaltrafikk og mating inn mot hovedinnfartsvei. Knutepunktbyen I dette konseptet kan det være fokus rundt utvikling av nærmiljø og hvordan distribusjonen av funksjoner i byen kan få byen til å fungere bedre både med tanke på grid-tankegang rundt trafikkavvikling og optimal utnyttelse av kollektivtrafikkresurser. Dette konseptet vil naturlig kunne ta for seg kvalitetsøkninger for nærmiljø og lokalisering/fortetting ved strategiske knutepunkt. I en slik konsepttanke vil man få frem beskrivelse av knutepunktfunksjoner og hvilke tiltak som fører til at man får utviklet sterke knutepunkt. Det er mulig å definere en styrt utvikling mot hvilke steder som egner seg å utvikle i prioritert rekkefølge og/eller utifra ønsket omfang. Knutepunktutviklingskonsept vil også kunne besvare spørsmål rundt hvor hvilke typer boenheter, gatestrukturer og utemiljø etableres. Det vil også kunne gi svar på hvordan økt trafikk kan overføres fra bil til buss, sykkel eller fots. Konsept med knutepunktsatsning kan også være med på å definere karraktervariasjon for forskjellige knutepunkt og spesifikke tiltak tilpasset hvert tilfelle. Kultur- og Miljøbyen Kultur- og Miljøbyen kan være et gangbart konsept hvor man ser på hvordan man kan tilrettelegge for miljøtiltak. Kollektivsatsning, gang- og sykkelveier, innfartsparkering, elbil fordeler og tiltak for begrensning av forrurensning blir da sentrale momenter. Det blir også sentralt å vurdere hvilke opplevelser byen har å by på og tilgjengeligheten til disse for byens befolkning. Ett mulig utredningsområde kan være utviklingen av det maritime miljøet i vågen opp mot trafikale løsninger og eventuell stedstilpasset boligbygging, hvor mye aktivitet kan for eksempel ett slikt område tåle før trafikale inngrep begynner å gå på bekostning av stedets iboende kvaliteter. Samling av konseptene til en helhetlig bypakke De forskjellige konseptene avbalanseres mot hverandre og innarbeides i en samlende helhetlig bypakke til slutt. Da konseptene delvis besvarer spørsmål unikt og dels komplimentært vil selve bypakken ha besvart langt flere spørsmål til sist enn hva en snevrere utredning med utgangspunkt i den enkelte trafikantgruppe gjør. Samtidig vil også de spørsmålene kunne besvares enda bedre da hele problemstillingen rundt utviklingen av en visjonær og fremtidsrettet bypakke tross alt også vil ta for seg de forskjellige trafikantgruppene innenfor hver av de forskjellige konseptene som vurderes. Det er derfor god grunn til å tro at en kreativ prosess rundt koseptvalgutredning både vil gi gode svar og sørge for den helhet man ønsker å legge til grunn for langtidsvalg for utviklingen av byens infrastruktur. Side 11 av i alt 42 sider

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer