Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008."

Transkript

1 Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

2 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde Adresseliste Lokallagsleiarar Medlemstal Rovvilt Rekneskap og Budsjett Tap av sau til rovdyr og erstatning Alveld Avlsutvalg geit Tal frå geitekontrollen Geit i vekst Årsmelding Region Midt Sau Organisert beitebruk/rmp, tilskot til beitelag Beste Vær, Bukk og Gjetarhund Årsmeldingar frå lokallaga Valgnemda sine framlegg... 44

3 2 Kjære medlemmar. 2 Ja, me er i live endå. Faktisk har me vel vorte sprekare siste åra. Likevel det er vel eit stykkje fram til me kan kallast heilt oppegåande. No snakkar eg ikkje om den einkelte si helse, men om småfehaldarane si økonomiske helse. Småfehaldarane si økonomiske helse har svinga mykje opp gjennom tidene.. Tidleg på 80 talet var den bra, både for sau og geit. Sidan gjekk det både opp og ned,-mest ned. Dei siste to åra har me fått ein brukbar oppgang att. Siste året på rundt 20 %,-seier dei som steller med driftsgranskingar. Ein del skuldast nok ulike reknemåtar. Det er kome inn ei ny linje i tabellen som heiter skattekorrigert vederlag pr årsverk. Dette talet kom vel inn då skattegrepa med jordbruksfrådrag kom inn i tingingane. For geitehaldet opplever me spennande tider. Eg har vore på 3 samlingar i år. På alle har det vore repr frå Tine som teiknar eit lyst bilte for geitehaldet. Det kvite geitosten, som eg alltid har hevda er verdas beste, sel som aldri før. Nye markedet vert erobra. No sist Russland med sin kjempeordre som femdoblar produksjonen ved Ørsta meieriet. Tine prioriterar eksport,- me får ikkje kjøpt den her i Norge. Det er ein merkeleg situasjon,- eg veit ikkje om eg likar heilt dette at den ikkje er å få kjøpt i Norge. Likevel,- det at me får selt alt me lagar utan at me utnyttar heimemarkedet gjer at me har potensiale for endå meir... Når eg seier spennande tider så betyr det og litt frykt for framtida. Me har eit marked, men geitebøndene sluttar. Har gjennombrotet kome for seint? I mitt nærmiljø har det slutta 2 stk no etter jul. Eg og kona tel på knappane: Skal me leige meir kvote og utvide? Me har mjølkestallen med plass til 48 geit i slengen. Mjølkestallen er som ein sentral i fjøset. Kjem du lettvint til mjelkestallen kan du mjølke mange geiter på 2 t, kanskje opp mot 350 geiter. Mjølkeprisen er bra,- spesielt i vintermånadene. Her må me dvs geitehaldarane,nsg og Tine legge ein plan. Me har markedet, men for lite mjølk. Det er fleire mulegheiter: Me kan gje dei geitehaldarane som er att fri ubegrensa kvote. Me kan innvitere til nyetableringar ved å gje rammer (dvs mjelkepris og finansiering) som gjer at alle ser at dette må lønne seg å byrje med. Me kan la utviklinga gå sin gang. Når me ikkje greier å fylle markedet vil markedet forsvinna og me tilpassar oss eit nytt lågare marked. Me geitebønder har no i fleire år latt Tine få høyre kor elendig markedeføring dei har drive på geiteprodukt,- og med rette. Ostekompaniet har ikkje hatt hverken pengar eller vilje?? til å markedsføre norske geitmjelkprodukt. Dei har vore meir opptekne av importostar. Når no Tine har satt inn resursar og innsatsen gjev utteljing i auka salg,- så får me altså for lite geitemjelk. Dette går ikkje an. Her må noko gjerast!! Kom med innspel.! Sauehaldet: Eg opplevde noko i jula som eg ikkje veit korleis eg skal tolke: Me skulle samlast heile familien til nyttårsfeiring. Kona og eg tykte me kanskje hadde litt knapt med pinnakjøt,- me brukar å ha det på nyttårsdag og - oppattvarma.

4 3 Eg vart difor send til Volda for å prøve å få tak i meir pinnakjøt. Eg frykta at det var tynnt i hyllene. Men der fekk eg hakeslepp, det bugna av pinnakjøt: heile sider, oppskore, oppskore og pakka i fine pakkar frå Nortura, og fire fem andre firma som eg ikkje hugsar namnet på. Eg tenkte: Er det overskot på lammekjøt? Eg har høyrt det var underskot. Noko av svaret kom i fjernsynet nokre dagar etterpå: Matvarer som var julepakka måtte vekk før jula rann ut og vart no selt til nedsett pris og det var mange andre varer enn pinnakjøk som skulle ut. Eg har ikkje høyrt anna enn at markedet på lammekjøt er i balanse. Ein kjenning eg var i prat med no nyleg var forsiktig optmist og uttrykte seg slik: Det er ikkje så verst, lammekjøtprisen er no endeleg komen opp att på 1980 nivå. Då meinte han i kroner og ikkje korrigert for inflasjon. Faktisk skulle vel prisen idag vore på ca 80 kr pr kg for å vore på 1980 nivå. Eg føler likevel at økonomien i sauehaldet ikkje er på botn. Dette skuldast at at sauehaldarane er mykje meir effektive i drifta si og har eit mykje betre resultat uttrykt i kg kjøt levert pr vinterfora søye. Ser me på prisane til produsent så var dei i juni 2007 på 94 % av 1998 prisane. I juli 2007 var dei på 114 % av 98 nivå og i jan 2009 på 116,5 % av 98 nivå. Det kom altså eit omslag i juli 2007 og sidan har det gått oppover,- få berre håpe det held fram. Kompetansekrav: Akk ja,- Ved kvart einaste frokostbord og heilt fram til over middag må eg forsvare dette framfor kona. Ho greier ikkje forstå kvifor eg som har høgskule og 30 års røynsle må gå på studiekurs for å bli kompetent til å stelle geitene våre. Eg prøver meg med at eg må lære å styre sinne i meg. Ho svarar at det kan ho passe på. Kven er det som er kompetent til å skrive lærebøker i dette då?? held ho fram. Eg svarar at du treng ikkje vere kompetent for å stille vanskelege og mistenleggjerande spørsmål sjølv om du ikkje har greie på ting. Det er noko alle kan. Då må ho gje seg og eg har vunne: Kompetansekrav er viktig. Me har alle godt av å tenkje gjennom korleis me driv og om dyra har det godt. Men faktum ar vel at me er avhengige av at dyra har det godt! for elles vert avdrotten liten og det økonomiske resultatet deretter. God dyrevelferd er ein vinn vinn situasjon for bonden Ja, men bøndene tenar jo ikkje så bra,- kanskje det er dyrevelferden som er for dårleg og ikkje prisane?? Nei,nei,nei Den gjennomsnitlege bonden driv godt og har god avdrott,- men prisane er for låge! Eg trur eg må gje kona rett: Den norske bonden er kompetent nok i massevis,- meir kompetent enn mattilsynet er når det gjeld å gjere sin jobb. Eg og kona vert einige tilslutt: Den viktigaste faktoren på god dyrevelferd er at bonden har det godt. Dei fleste dyretragediar kjem av at noko går gale med bonden. Ofte er det økonomiske problem som tyngjer kombinert med at han i media vert framstillt som snyltar. Difor vil eg sei: Ei god dyrevelferd startar i Regjering og Storting ved å gje bonden gode vilkår. Eg var på første møtet i Ivar Åsentunet,- det var faktisk lærerikt og vætrinæren Olav Hauso la saka fram på ein morosam og lun måte. Me får ta dette kurset som eit sosialt samvære,- me har godt av å kome saman og diskutere fag og andre problem. Men Mattilsynet er kome litt i tvil no og vil visst sjå litt nærare på dette kompetansekravet.

5 4 Året som gjekk har bydd på både opp og nedturar. Me hadde planlagt ein nyskapning,- Sauefestival i Innerdalen. Sidsel var leiar i festivalkomteen. Ho gjorde ein formidabel jobb. Det same kan me vel sei om oss andre og. Me hadde alt på plass, både program og opplegg elles. Me skulle møtast for å setje opp scene og bord. Ein del sommarfuglar i magen hadde me alle. Måndagen før festivalen fekk me melding om at ein mann var sakna i Innerdalen. Dette var mann til ho som skulle vere kokke på Rendalsætra den helga. Leitinga etter mannen gav ikkje resultat og mannen er framleis ikkje funnen. Slik me ser det hadde me ikkje anna valg enn å avlyse heile festivalen. Dette vart årets nedtur. Me hadde fått gode tilbakemeldingar, mange var påmelde og været var fint. Me hadde gode sponsorar gjennom BU,Gjensidige, Nortura og kommunane Surnadal og Sunndal. Ein del utgifter hadde me hatt før sjølve festivalen. Desse fekk me dekka gjennom delutbetalingar frå dei løyvde midlane. Økonomisk kom me difor frå dette utan pengeutlegg. Ca 14 dagar etter hadde me styremøte. Me hadde på det tidspunktet ein del ubrukt energi og me bestemte oss for å prøve med ny festival til sommaren. Vertskapet i Innerdalen trekte seg frå vidare deltaking og me bestemte oss for å prøve Romsdalsmuseet. Likevel,- etterkvart forsvann energien frå leiaren i laget, leiaren i festivalkomiteen og også dei andre i komiteen,- det kokte bort i kålen. Når eg tenkjer på det no: Eg er glad me ikkje har satt igang noko denne sommaren. Men!! Ideen med ein Sauefestival er god og Romsdalsmuseet er ein eigna plass. Det finns nok heilt sikkert også andre eigna plassar. Er det nokon som føler seg kalla og som har energi og pågangsmot så stå opp!! Elles starta året med Kurs for nye sauebønder 1-2 mars. Her var det med 14 nye sauebønder. Første dag av dette kurset var halde i lag med årsmøtet. Me hadde gode foredragshaldarar ved Kari Håskjold som snakka om marknadsstoda og framtida i sauehaldet, Lise Grøva om flått og Marianne Ås Halse om Rutinar kring lamming. Andre dag var sett av til praktisk sauehald. Sauehaldarane Marvin Røen og Odd Bjarne Bjørdal fortalde om si drift og drøfta ulike ting som deltakarane tok opp. Her vart mykje drøfta. Har eit inntrykk av at denne dagen med mange praktiske røynsler vart spesielt godt motteken. Kurset for nye sauebønder er ein kursserie og siste helga i okt hadde me kurs nr 2 i serien: Kurset var lagt opp av Olav Sørstrand og Roar Kavli.

6 5 Kurset vart lagt til Rindal med Marvin Røen som vert og Olav Sørstrand og Roar Kavli som kursleiarar. 18 kursdeltakarar var med. Tema for kurset var: Sauen etter innsett. Heile laurdagen gjekk med til fjøsbesøk og tre fjøs vart vitja. Om kvelden Middag og sosialt samvær. Søndag var detbjørn Wæhre i Nortura sin tur. Tema var driftsbyggningar, foring, sauekontroll + mykje meir. Også for dette kurset fekk me gode tilbakemeldingar. Neste kurs i serien vert hjå Odd Bjarne Bjørdal. Ein vil då ta for seg tida kring i lamminga. Me føler vel at me har fått til noko med desse kursa. Det er god påmelding og gode tilbakemeldingar. Godt Jobba Olav og Roar!!. Tillitsmannsmøte 08. Me hadde ikkje tenkt å ha noko tillitsmannsmøte i år. Sauefestivalen skulle fungere som samling for sauehaldarane. Etter at festivalen måtte avlysast sovna me hen eit par veker. Me vart vekte av ein telefon frå Sogn og Fjordane. Dei dreiv og planlagde tillitsmannmøte og lurte på om dei kunne få kome på besøk til fylket vårt. Det kunne dei sjølvsagt og me heiv oss rundt og starta på planlegginga av eit tillitsmannsmøte med Sogn og Fjordane Sau og Geit som gjester. Me plasserte møtet på Åndalsnes. Sogningane kom med buss oppover og det høvde fint med ein stopp hjå Tor Lie på Stranda. Faren Lars Lie tok oss med gjennom norges største geitfjøs med plass til ca 250 geit, og endå dreiv dei og byggde på. Lars snakka noko om bukkar, men eg trur det nok var meir geiter som skulle ha plass. Det ser ut som om einkelte har ei utømmeleg kjelde av pågangsmot. Skal tru kor langt det skal bli? Fransk x norsk På bruket driv dei ogeit forsøk med innblanding av fransk alpegeit for å betre ysteeigenskapane i mjølka. På bilte ser ein desse dådyrfarga geitene som altså er fransk alpegeit kryssa inn i norsk geit. Elles har dei mjelkestall med plass til 2 x 24 mjølkegeit og 24 mjelkeorgan og elektronisk mjølkamåling. Eg får ein grøn farge i ansiktet av misunning. Turen gjekk vidare til Stordal der me fekk servert godt gamaldags sosakjøt,- herleg.

7 6 Me sjekka inn på Bellevue hotell på Åndalsnes der medlemmane frå Møre og Romsdal hadde møtt opp. Me var då ei forsamling på opp mot 50 personar. Første post på programmet var orientering om Ulvådalen Sankarlag. Gjennom vakre stemningsfulle bileter og god tale tok Atle Bakken og sonen Kjetil oss med gjennom beitesesongen. Vidare fekk me ei god orientering om voktarhund der Erik Brovold gav ei fin leksjon i bruk og røynsler med voktarhund. Dagen vart avslutta med orientering om Porreprosjektet. Porreprosjektet går ut på å foredle sau frå eit spesielt område,-ulvedalen?og profilere dette spesielt. Som middag fekk me pinnakjøt av porrelam. Det smaka fortreffeleg. Under middagen fekk me underholdning av Rauma Spelemannslag som gav oss ein halv time med slattar frå område. Me greidde ikkje å sitje stille, men måtte prøve dansefoten. Søndagen bar det av garde med buss til Oppdal. Guida av Leif Malones køyrde me opp gjennom Raumadalen over Dombås og til Oppdal der me vitja Tande Gård som har norges største sauefjøs, med plass til ca 800 sauer. I fjøset var det i tillegg til sauer også eit rom for foredrag og servering, og servering fekk me rikeleg av. Elles eit foredrag om opplegget på garden. Sauefolk. Odd Risan, Kolbein Ryste og Audun Nedrebø Leiar i Sogn og fjordane Halvar Espeset var sjåfør. Bakerst Leiar i Møre og Romsdal Magnus Skjerdal Frå Tande Gård gjekk turen vidare til Brødrene Bjørndalen,- norges største treskjerarbedrift. Ein må vel kunne slå fast at denne turen var eit utslag av stormannsgalskap ettersom me vitja både norges største geitefjøs, sauefjøs og treskjærarbedrift. Sjølv om ikkje alle treng å tenkje så stort er det no artig og nyttig å sjå.

8 7 Tillitsmannsmøte varte 3 dagar til endes og 3.dagen,-søndag starta med ei orientering av porsjektleiaren for prosjekt Framtidsretta sauehald i Sogn og Fj Kjellfrid Støylen som fortalte om positive og negative røynsler frå prosjektet. Neste mann ut var Håvard Øyrahagen frå NSG, som tok for seg aktuelt frå NSG. Helga Kvamsås, Marianne Halse og Johannes Nedrebø frå Tine og Nortura snakka om det som rører seg i organisasjonane før Olav Søgnesand frå Geit i Vekst avslutta med eit altfor kort innlegg om Geit i Vekst. Det har lett for å bli for lita tid på slike møter, det er mange ting å debattere. Neste år er Møre og Romsdal Sau og Geit innviterte til Sogn og Fjordane på felles tillitsmannsmøte der. Det gler me oss til!! Me kan vel slå fast at arbeidet i styret i år har dreia seg i det vesentlege om 3 saker: 1. Sauefestivalen Kurs for nye sauebønder 3 Tillitsmannsmøte. Andre ting me har vore med på er: Norsk Geitesenter. Leiaren var med i ei styringsgruppe som fekk igang att arbeidet med eit Norsk Geitesenter. Som kjent vart arbeidet med eit norsk geitesenter lagt på is ei lita stund då geitehaldarane som skulle huse senteret trekte seg. Ei ny arbeidsgruppe med repr frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sau og Geit i tillegg til repr frå Tine og Nortura. Ola Søgnesand vart vald til leiar. Gruppa inviterte geitemiljø frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal til å kome med innspel på plassering av senteret. Det kom inn innspel frå Oldedalen, Eidsdalen og Aurland. Desse vart kalla inn til audition der dei lagde fram sine planar for geitesenter. Eg må sei: Dette er det mest gjevande eg har vore med på. Me fekk lagt fram tre gode og gjennomarbeidde framlegg. Styringsgruppa måtte ha ekstra møte for å kåre ein vinnar som då vart Aurland. Styringsgruppa hadde tilsamen 4 møter og eg føler at heile arbeidet var ein særs god prosess og eit særs interessant tiltak å vere med på. Me ser med store forhåpningar fram til det vidare arbeidet som no vert teke vidare av ei arbeidsgruppe i Aurland. Leiaren i styringsgruppa Ola Søgnesand er også med i den lokale arbeidsgruppa.

9 8 Geitesenteret er planlagt i tilknytning til Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland Midtnorsk Kompetansesenter på Oppdal. Det vart teke eit initiativ til eit kompetansesenter for sau på Oppdal. Møre og Romsdal Sau og geit vart inviterte til å vere med. Me tykte me kom litt langt uti periferien for området senteret skulle omfatte og tenkte oss att nytten sauebøndene her i fylket hadde av eit slikt senter vart beskjeden. I tillegg vart det på den tida arbeidd med eit prosjekt på sau her i fylket der Nortura og BU var aktørar. Me takka difor nei til å vere med i kompetansesenteret på Oppdal i denne omgang. Kompetansesenteret vart likevel oppretta og prosjektleiar tilsett. Ho er komen hit til årsmøtet vårt på friarferd for å orientere om senteret. Forsøket med på få til eit prosjekt her i fylket har førebils stranda ettersom Nortura er inne i ei sparetid og ikkje fann midlar til å skyte inn. BU løyvde midlar til prosjektet. Møre og Romsdal Sau og Geit har ikkje vore med i dette arbeidet. Skal me arbeide med eit slikt tiltak (prosjekt)?? Møre og Romsdal Sau og Geit på nett. Me har no fått oss heimeside. Dette gjev oss enorme mulegheiter til å nå ut til medlemane. Spørsmålet er: Greier me å nytte desse mulegheitene. Heimesida må driftast og det krev kompetanse, tid og initiativ.

10 9 Ei heimeside som berre ligg der utan at det kjem noko på den kan vere meir til irritasjon enn til nytte. Me vil prøve å legge ut årsmeldinga på heimesida og ikkje ha noko papirutgåve. Me håpar å spare pengar på dette kr Adressa til heimesida er: Eg har litt fuglar i magen. Arbeidet i Styret: Styret har hatt 6 styremøter utanom Årsmøtet og Tillitsmannsmøtet. Me må vel kunne sei at det har vore ein brukbar aktivitet. Me har handsama i alt ca 34 saker. Dette er ikkje 34 ulike saker. Dei største sakene,- som er nemde over,- går att på fleire styremøter. Leiarvervet tek på. Sjølv om eg sjølv tykkjer eg er flink til å fordele oppgåvene på styremedlemanne, og styrer dreg særs godt ilag, så er det slik at ansvaret ligg der og tyngjer. Eg har difor sagt til valgnemda at dei skal prøve så godt dei kan å finne ein ny leiar.det er viktig å få ny leiar før den gamle er så lei att han har problem med å fungere. Så langt er ikkje eg komen, men eg kjenner at det skal bli godt å få letta ansvaret over på andre. Eg vil ynskje den nye leiaren lukke til med arbeidet vidare Helsing Magnus Velkommen til Årsmøte i Møre og Romsdal Sau og Geit. På Rica Hotell Kristiansund 28 febr og 1.mars 2009 Frammøte på Vågen Gard på Averøya laurdag 28.febr kl 12.00, vidare til Rica Hotel Kristiansund. Ja endå eit år er gått og me ein brukbar inntektsauke har fått... Ja iallefall om me skal tru på det som statistikken seier, eller som det står i statistikkvisa: Før da står i statistikken og då må det vera sant. Statistikk kan brukast til å få fram det ein ønskjer, og det er ikkje alltid at statistikken fortel heile sanninga. Driftsgranskingane fortel om ein gjennomsnittsauke for landbruket på 22 %. No er det slik at 22% av ei ei låg inntekt ikkje vert så mykje, men det går no rette vegen... Så me er optimistar endå og inviterar til Årsmøte! Årsmøte skal i år vere i Rica Hotell i Kristiansund 28.febr og 1.mars med frammøte på Vågen Gard på Averøya.

11 10 Laurdag 28.febr kl Me møtest på Vågen Gard på Averøya, hjå Evy og Terje Starheim.Dei driv med sau og foredlar sau til spennande kjøtprodukt. Dei tek også imot sau frå distriktet rundt. Her får me servert foredla sauekjøt, foredrag om drifta og omvisning.(les meir om Vågen Gård på Me reiser frå Vågen Gard ca kl til Bremsnes ferjekai, vidare med ferje til Kristiansund. Me sjekkar inn på Rica Hotell og tek til med programmet kl: Yngve Rekdal som arbeidar i selskapet Skog og landskap vil snakke om Sauen i Landskapet. Gjennom tale og bileter går han gjennom det meste om sauen på utmarksbeite :kaffe med noko attåt Bjørn Wæhre, Nortura. Det skjer mykje i Nortura for tida, og det skjer mykje i småfehaldet. Her vert det høve til meiningsutvekslingar John Magne Kronborg: Nytt frå Gjensidige Middag med utdelingar og underholdning: Me har fått tak i musikaren og moromannen Tor Erik Jenstad som saman med to medspelarar vil underhalde med folkemusikk og noko attåt. Kan hende det kan bli noko dans med dei same etterpå. (dette må me avklara med hotellet) Søndag 1.mars Årsmøtesaker : Opprop Åpning Leiarens tale Årsmelding Kaffe med noko attåt Rekneskap Valg Nytt frå Tine og Geit i Vekst v Helga Kvamsås og Ola Søgnesand

12 Åpen post Lunch og heimreise. Tillitsvalde i Møre og Romsdal Sau og Geit 2008 Namn Adresse Verv Valgår Periode Odd Bjarne Bjørdal 6165 Sæbø Valgnemd år Åge Thorsen Vågstranda Valgnemd år Svein Skjølsvold Rindal Valgnemd år Rolv Arne Ljøen 6218 Hellesylt Vara l år M og R Gjetarh.lag Leder Ingolf Mork. Roaldset 6450 Hjelset Leder år Håvard Folden Tomrefjord Revisor år Thor Ringsbyl Rekdal Revisor år Vara Magne Dahle 6387 Vågstranda Vararevisor år Kolbein Ryste 6150 Ørsta LeiarAvlsutv. sau år(som leiar 1 år) Atle Moen 6440 Elnesvågen Avlsutv. sau år Gilde BS Marianne Aas Halse Avlsutv. sau år Avlskonsulent Størdal. Lensvik Avlsutv. sekr. Harald Wahlstrøm 6440 Eidsvåg Vara for Moen år VaraSynnøveKjelstad. 6218Hellesylt Vara for Ryste år Vara Gilde BS Jan Ove Stene Haram Vara for Halse år Leiar Astrid T. Dyrkorn 6218 Hellesylt Avlsutv geit år(som leiar 1 år) TINE M VestHelga Kvamsås Tine Vest Førde. Avlsutv geit år Egil Rekkedal Fiskå Avlsutv geit år Fylkesagr. Husdyrbr. Åshild Fylket, Molde Avlsutv sekr. Bruno Viddal 6190 Bjørkel Vara for Dyrkorn år VaraGeirNordal 6140Syvde Vara for Rekkedal år Vara TINE Steffen Nordang?. Vara for år Rovviltutvalet vart nedlagt i Rovdyrutv år(som leiar 1 år) Sidsel Ramsøy er styret sin Rovdyrutv år rovviltkontakt.l Ingolf Mork Hjelset Leiar Gjetarhundlag 2008 John Folde Engdal 6686 Valsøybotn Alveldutvalg Inger Johanne Tafjord 6215 Eidsdal Geitedagane Inger Johanne Tafjord 6215 Eidsdal Styremedlem år Roar Kavli 6320 Isfjorden Styremedlem år Leder Magnus Skjerdal Bjørke Leder styret år Olav Sørstrand 6570 Smøla år(som st.medl i 2008) NestleiarSissel HolteRamsøy 6645 Todal Nestleiar år Åshild Melkeraaen Fylket Observatør Marianne Aas Halse Gilde BS Sekretariat 1. VaraAstri Tronstad Dyrkorn 6218 Hellesylt 1.Vara til styret år 2. Vara LasseØvstedal 6391 Tresfjord. 2.Vara til styret år 3. Vara Helga Krangnes 6650 Surnadal. 3.Vara til styret år

13 12 Adresseliste lokalleiarar Merkn NAMN FORMANN ADRESSE Tlf. Mobil E-Post opd 2008 Aure sau og Geit Nancy Aalmo 6693 Mjosundet opd 2008 Eide Sau og Geit Gunnar Silnes 6490 EIDE opd 2008 Eids/Nordat Sau og Geit Øystein Klempe 6214 Norddal Fryst Frei Sau og Geit V/ODDBJØRN REITEN 6523 FREI opd 2008 Fræna Sau og Geit Lisbeth Hallingsholm 6409 Molde opd 2008 Geiranger Sau og Geit V/KRISTIN BAKKEN 6216 GEIRANGER opd 2008 Gjemnes Sau og Geit V/ NILS N. ENGDAL 6639 TORVIKBUKT Halsa Sau og Geit Rolf Sandvik 6683 Vågland opd 2008 Haram Sau og Geit V/JAN OVE STENE 6272 HILDRE opd 2008 Hareid og Ulstein S og G Jon Kåre Mork 6060 Hareid opd 2008 Herøy Sau og Geit V/ATLE BAKKEN 6080 GURSKØY opd 2008 Isfjorden Sau og Geit Leif Malones 6320 ISFJORDEN opd 2008 Nesset Sau og Geit V/HARALD WAHLSTRØM 6460 EIDSVÅG I R Nordre Vartdal S og G V/PETER E. VARTDAL 6170 VARTDAL oppd2009 Rindal Sau og Geit Svein Skjølsvold 6657 RINDAL opd 2008 Rødvendalen Sau og Geit Solfrid Holm 6360 Åfarnes oppl2002 Sande Sau og Geit V/GUTTORM OKSAVIK 6084 LARSNES oppl2007 Skodje Sau og Geit V/MAGNE PER FYLLING 6260 SKODJE opd 2008 Smøla Sau og Geit V/OLAV SØRSTRAND 6570 SMØLA opd 2008 Stordal Sau og Geit Stig Runar Nakken 6250 STORDAL opd 2008 Stranda Sau og Geit Kjell Inge Langlo Stranda? opd 2008 Sunndal Sau og Geit AndersH Kamsvåg 6613 Gjøra opd 2008 Sunnylven Sau og Geit John Langeland 6218 HELLESYLT opd 2008 Surnadal Sau og Geit Erik Sæterbø 6650 Surnadal opd 2008 Sykkylven Sau og Geit Ole Jostein Fet 6220 STRAUMGJERDE opd 2008 Tingvoll Sau og Geit Jan I Aasen 6670 ØYDEGARD Opd 2008 Todalen Sau og Geit Ola Bruset 6645 Todal opd 2008 Tresfjord Sau og Geit Kåre Frostad 6391 TRESFJORD opd 2008 Valldal/Fjøra Sau og Geit V/JARLE HAUGE 6210 VALLDAL opd 2008 Valsøyfjord Sau og Geit Einar N Botten 6686 VALSØYBOTN opd 2008 Vanylven Sau og Geit Reidun R Berge 6146 ÅHEIM opd 2008 Verma Sau og Geit V/LARS FRANSPLASS 6330 VERMA opd 2008 Vestnes Sau og Geit V/ARNFINN OTTAR LIEN 6394 FIKSDAL opd 2008 Vestre Rauma S og G Richard Bøe 6386 Måndalen opd 2008 Vistdal Sau og Geit Stein Bjerkli 6364 VISTDAL opd 2008 Volda Sau og Geit Eldar Dahle 6133 LAUVSTAD opd 2008 Ørskog Sau og Geit V/EIVIND VESTRE 6240 ØRSKOG opd 2008 Ørsta Sau og Geit V/ODD BJARNE BJØRDAL 6165 SÆBØ opd 2008 Åskard Sau og Geit Arnfinn Bøklepp 6644 BÆVERFJORD Valgnemd Odd Bjarne Bjørdal 6165 Sæbø opd 2008 Gjetarhundnemd Ingolf Mork 6450 Hjelset Revisor Håvard Folden 6393 Tomrefjord Revisor Thor Ringsby 6395 Rekdal Revisor Oddbjørn Bergheim 6392 Vikebukt Avlsutvalg sau Kolbein Ryste 6150 Ørsta Avlsutvalg geit Astrid Tronstad 6218 Hellesylt Alveldutvalg V/John Folde Engdal 6686 Valsøybotn Geitedagane Inger Johanne Tafjord 6215 Eidsdal Styreleiar MRSG Magnus Skjerdal 6190 Bjørke Styremedlem MRSG Olav Sørstrand 6570 Smøla ny i 06 Nestleiar MRSG Sidsel Ramsøy Todalen StyremedlemMRSG Roar KavliI 6320 Isfjorden Styremedlem MRSG Inger Johanne Tafjord 6215 Eidsdal

14 13 Medlemstall Lag Aure Averøy 12 Borgund Eide Eidsdal/Norddal Frei Fræna Geiranger Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid/Ulstein Herøy Hjørundfjord Isfjorden Liabygda 6 6 Molde Nesset Nordre Vartdal Rindal Rødvendalen Sande Skodje Smøla Stordal Stranda Sunndal Sunnylven Surnadal Sykkylven Tingvoll Todal Tresfjord Tustna Valldal/Fjørå Valsøyfjord Vanylven Verma Vestnes Vestre Rauma Vistdal Volda Ørskog Ørsta Ålvundeid Fylkeslaget Åsskard SUM

15 14 ROVVILTUTVALET Årsmøte i Møre og Romsdal Sau og Geit la i 2008 ned rovviltutvalet etter forslag frå dåverande leiar, Svein Skjølsvold. Sidsel Ramsøy ifylkesstyret har no ansvar for rovviltrelaterte saker. Roar Kavli deltok på konferansen:rovdyr,alveld, flått,eit samarbeid mellom Møre og Romsdal, og Sørtrøndelag fylke.med påfølgande møte i Rovviltutvalget. Jon Kr Aune deltok på møte som rovviltutvalet i region 6 hadde i Stjørdal i november. Fylkesstyret sende uttale til Rovviltutvalet i region 6 om fordelinga av fellingstilatelsar av jerv i regionen der me peika på den skjeive fordelinga mellom fylka i regionen. Tre jervar felt i fylket så langt denne sesongen Det er felt tre jervar av ein total kvote på 8 under lisensfelling så langt denne sesongen. Alle dei tre dyra er felt i området med mål om ynglande jerv, og kvoten for dette delområdet er dermed fylt. Vi tildeler eitt dyr frå reservekvoten til området med mål om ynglande jerv slik at felling framleis kan skje også i dette området. Etter denne fellinga og tildeling av eitt dyr frå reservekvoten står det att ein kvote på totalt 6 jervar som fordeler seg slik: Område med mål om yngling 1 jerv Område utan mål om yngling 5 jervar Jervane som er felt i Møre og Romsdal denne sesongen er følgjande: Hann på 17 kg felt 9. november i Todalen i Surnadal kommune under hjortejakt Hann på 13,8 kg felt 9. januar i Todalen i Surnadal kommune på åtejakt Ho på 9,4 kg felt 13. januar i Grøvudalen i Sunndal kommune på åtejakt Sjå kartet som er vedlagt under relatert artikkel for å sjå kor det er mål om å ha ynglande jerv i vårt fylke. Lisensfellingsperioden starta og varar fram til og med 15. februar. Natt til søndag 8/2 vart den siste jerven i fylket skutt. Den var tatt på åte i Jordalsgrenda.

16 15 Rekneskap og Budsjett År/Post Rekneskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Inntekter Medlemskont. NSG , ,00 Gjeterhund , ,00 Annonser ,00 Avlsarbeid sau 4800 Renter , ,00 Faghelg 2007 / ,00 Sauefestivalen ,00 Prosjekt unge sauebønder/samdrift sau ,00 Diverse aktiviteter ,00 Faghelg Sum , ,00 Kostnader Arbeidsgiveravgift , ,00 Kost- og møtegodtgj , ,00 Faghelg 2008/ ,50 Tillitsmannsmøte Sauefestivalen ,00 Prosj. unge sauebønder ,00 Styremøter , ,00 Kontorrek. / tlf / porto , ,00 Godtgj. leder , ,00 Godtgj. kasserer , ,00 Godtgj. styremedl , ,00 Godtgj andre tillitsvalgte 3 000,00 Gjeterhund , ,00 Trykking årsmelding , ,00 Årsmøte , ,00 BSF , ,00 Gaver / premier , ,00 Gebyr ,00 100,00 Rovdyrtiltak , ,00 Midler lokallag , ,00 Geit , ,00 Avlsarbeid sau ,00 Samdrift sau SUM , ,00 Overskudd ,52 750,00 Underskudd

17 16 Geitene klar til cruise Balanse Egenkapital ,02 Eiendeler: Årets resultat ,48 Bankinnskudd ,54 Egenkapital ,54 Fordringer ,00 Materialer 7 500,00 Tilleggsopplysninger T-skjorter ,00 Fordringene består av: Sum ,54 Egenandeler årsmøte 5 840,00 Egenandeler tillitsm.møte 4 675,00 Gjeld og egenkapital Annonser 1 500,00 Arbeidsgiveravgift 4 096,00 Prøveavgifter gjeterhund 1 100,00 Geit ,00 Forventa tilskudd usb ,00 Sauefestivalen ,00 Godtgj tillitsvalgte 3 000,00 Egenkapital ,54 Sum ,54

18 17 Tap av sau til rovdyr og erstatningar 2008 Det vart utbetalt rovviltskadeerstatning for 1383 sauer i Førre året var talet Ser ein attende på erstatningane tidlegare år, er det 2007 som står att som eit ekstremår med høge erstatningstal. Når det gjeld jerv er erstatningane i 2008 på line med dei tidlegare åra. Erstatninga er ytt på grunnlag av sannsynleggjort eller dokumentert skade sauer er erstatta på grunn av jerveskade, 235 på grunn av bjørneskade, og 5 på grunn av kongeørnskade. (I tillegg vert det betalt ut erstatning for 7 kje på grunn av kongeørnskade.) Det er fleire beiteområde med store sauetap som har fått dokumentert jerv og bjørn som skadevaldar gjennom Statens naturoppsyn (SNO) sine kadaverundersøkingar. Talet på dokumenterte jerveskadar er likevel vesentleg lågare enn i Totalt er det dokumentert ved obduksjon at jerv har avliva 37 sauer, bjørn har tatt 9 og kongeørn 5. I 2007 var det til samanlikning dokumentert 74 jerveskadar, 9 bjørneskadar og 3 kongeørnskadar. Det er svært vanskeleg å finne kadaver på utmarksbeite, så hovuddelen av erstatninga blir ytt på grunn av at vi ser jerv eller bjørn som den mest trulege årsaka til at tapa er høgare enn det som er rekna som normaltap for den som søkjer om erstatning. Ingen får erstatta tap av sau innafor normaltapet så sant dette tapet ikkje er dokumentert av SNO. Vi legg stor vekt på dokumenterte rovviltskadar i søknadsåret i det beiteområdet som søknaden kjem frå. Med vesentleg mindre geografisk spreiing av dokumentasjonane i år enn førre året gav det seg utslag i færre søkjarar. Det førte og til vesentleg mindre erstatning enn omsøkt for dei søkjararane som hadde dyra i område utan dokumentert rovviltskade. På grunn av rekordmange jerveynglingar i vårt fylke i år (6) var det mange som frykta ekstra store tap. Det skjedde ikkje. Det kan vere fleire grunnar til det. Ein av årsakene kan vere at det siste sesong blei avliva heile 8 jervar i vårt fylke. I tillegg er det mange sauebønder som har sanka dyra tidleg når dei har mistanke om pågåande jerveskade. Det er eit tiltak som vi veit reduserar tapet av sau. Det er ikkje erstatta tap på grunnlag av skade frå gaupe eller ulv i Tabellar og oversikter over tap og erstatningar i 2008, ligg på Møre og Romsdal fylke sine nettsider areal og miljøvern, rovviltforvaltning, sjå meny til venstre.

19 18

20 19 Erstatning for rovviltskade på sau og lam i Møre og Romsdal for åra fordelt på kommunar

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøtet vart åpna med eit seminar om utmarksbeitet. Tema på seminaret var Utmarksbeite i framtida der Yngve Rekdal frå Skog

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Møre og Romsdal Sau og Geit

Møre og Romsdal Sau og Geit REFERAT ÅRSMØTE 02. og 03. Mars 2013 Arnfinn Lien åpna laurdag 2. mars kl. 14, med å ønske møtelyden, gjester og foredragshaldarar velkomne. Referent i saka framtida for avlsutvalget laurdag: Jarle Hauge.

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Frå Havgapet. Til Bre-isen

Frå Havgapet. Til Bre-isen Frå Havgapet Til Bre-isen Møre og Romsdal Sau og Geit på gjesting til Sogn og Fjordane. Leiarsamling Sogn og Fj. Sau og Geit og Møre og Romsdal Sau og Geit 23-25 okt 2009 i Stryn Som ei vidareføring av

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Informasjonsmøte for beitelaga

Informasjonsmøte for beitelaga Informasjonsmøte for beitelaga Tema: Tapsførebyggjande tiltak, rovvilt og fellingslag Arrangør: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Medarrangørar: Mattilsynet, Statens Naturoppsyn og Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon. Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017

Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon. Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017 Produksjonstilskot i jordbruket - vanleg jordbruksproduksjon Silje Anette Lyhammer Rådgjevar Landbruksavdelinga Regionale samlingar 2017 Vanleg jordbruksproduksjon Grunnleggjande vilkår for å kunne motta

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Saneringsnytt nr 2 2007

Saneringsnytt nr 2 2007 Saneringsnytt nr 2 2007 31. august 2007 Innhald Ny smitte i sanerte buskapar Jordbruksforhandlingane Avløysartilskot Forsikringsordningar Landbrukshelsa Påmelding Resultat Geitedagane i Svolvær 2007 Seminsesongen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 Opel er ikkje berre Rekord, Ascona og Insignia Motoclub 500 Super Sport 1928. Snop! Innhald: -Referat frå årsmøtet 2013 -Årsmelding 2013 -Rekneskap for 2013 -Aktivitetar 2014 Referat

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Geit i Vekst Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Kva er Geit i Vekst? Treårig prosjekt retta inn mot geitehaldet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Krav om tiltak til jervforvaltninga i Oppland 2015 fram til ny beitesesong

Krav om tiltak til jervforvaltninga i Oppland 2015 fram til ny beitesesong Oppland Sau og Geit Rovviltnemnda i Oppland v/ivar Odnes Krav om tiltak til jervforvaltninga i Oppland 2015 fram til ny beitesesong Jerven har i nyare tid vore den største skadegjeraren av alle freda rovviltartane

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014.

Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 2014. Mineralinnhald i blod hjå storfe på utmarksbeite sommaren 1. Analysar av blod viser tydeleg utslag for selen og jod med bruk av mineralkapslar til dyr på utmarksbeite. Me registrerer også høgre innhald

Detaljer