KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/38 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE REFERANSE 033 PS 04/39 KOMMUNEPLANEN FOR KRISTIANSUND - UTKAST TIL AREALDEL PS 04/40 NASJONAL TRANSPORTPLAN HANDLINGSPROGRAM FOR STAMVEIER, ANDRE RIKSVEIER OG FYLKESVEIER PS 04/41 HOVEDRULLERING AV FELLES KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV FOR FREI OG KRISTIANSUND 144 C20 PS 04/42 HOVEDRULLERING AV BARNE- OG UNGDOMSPLAN FELLES BARNE- OG UNGDOMSPLAN FOR KRISTIANSUND OG FREI PS 04/43 HØRING - FORENKLING OG EFFEKTIVISERING AV NØDMELDETJENESTEN. M75 PS 04/44 FYLKESPLAN HØRINGSUTTALELSE 120

2 Side 2 av 25 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/604/9355/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /38 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: UTVIKLINGSUTVALGET MØTENR.: 04/9 MØTEDATO: MØTESTED: FORMANNSKAPSSALEN, FRA SAKNR.: PS 04/35 TIL SAKNR.: PS 04/37 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Erik Aasprong, Kari Kvisvik Megaard, Hilde Ripnes, Ove Todal, Roger Hagen, Sigrun Mokkelbost, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Alv Jakob Fostervoll, Andreas Sandvik FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : Kjell Neergaard FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Kommunalsjef Helge A. Carlsen, plansjef Geir Aakvik, Christine Reitan, bysekretær Eldbjørg Hogstad SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/35 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE

3 Side 3 av 25 MØTE INNLEGG FRA INNBUDTE 1. Ingvar Stølan orinterer om Umoe Sterkoder sine siste planer for utnytting av deler av Sterkodereiendommen i Melkvika 2. Havnefogd Jan Olav Bjerkestrand orienterer om arbeidet med Strategiplan for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS PS 04/36 PS 04/37 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING I STATENS VEGVESENS TRAFIKKSTASJONSSTRUKTUR I REGION-MIDT ETABLERING AV FREMTIDIG OG HELHETLIG TORGPLASS I KRISTIANSUND 614 &52 GRUPPEARBEID 1. Fylkesplan , jfr. utkast til utfordringsdokument som ble sendt utviklingsutvalgets medlemmer før ferien. Utvalgets deles i grupper som gis i oppgave å vurdere: a. Hvilke utfordringer er de viktigste å ta tak i for Møre og Romsdal fylke? (behov for å avgrense/prioritere antall tema og satsingsområder) b. Hva bør være innholdet i forslagene til løsning av disse utfordringene? Som grunnlag for diskusjonen vises det til Høyringsutkast Utfordringsdokument og Framover Fylkesplan Innspel om utfordringar (sak for fylkesutvalget U- 47/04 A), og utvalgets egen uttalelse til debattheftet (de to sistnevnte vedlegges innkallingen). OS ORIENTERINGSSAKER 1. Ønske om utbygging av område i Brunsvika til boligformål. Plansjefen orienterer om muntlig innspill fra grunneier, se vedlegg. 2. Det vil bli befaring (buss) på Frei kl med etterfølgende lunsj og oppsummering. PS 04/35 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 04/35 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 04/604- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av:

4 Side 4 av 25 I samsvar med innstillingen gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. INNLEGG FRA INNBUDTE 1. Ingvar Stølan orienterte om Umoe Sterkoder sine siste planer for utnytting av deler av Sterkodereiendommen i Melkvika Ingvar Stølan viste til at bystyrets vedtak er tatt til etterretning og at de første planene er lagt bort. Det arbeides nå bare med planer for utvikling av den delen av eiendommen som ikke har vært brukt som industriområde Bjønnahaugen øst. Fire alternativer til adkomstløsning er utarbeidet og forelagt Statens Vegvesen. Stølan refererte fra et møte der vegvesenet går inn for atkomstløsning vestover mot det planerte arealet ved Nordsundbrua. ABB har leiekontrakt frem til 2010 med opsjon på ytterligere 10 år. Selskapet er solgt utenlands, men nye eiere har ikke motforestillinger til boligformål på Bjønnahaugen øst. En evt. boligbygging vil kunne åpne, et i dag lukket område, for andre. Utvalget ba om at de aktuelle skissene til atkomstløsning ble vedlagt forslaget til revisjon av arealdelen på neste møte i utvalget. 2. Havnefogd Jan Olav Bjerkestrand orienterer om arbeidet med Strategiplan for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Orienteringen er utsatt til et senere møte. PS 04/36 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING I STATENS VEGVESENS TRAFIKKSTASJONSSTRUKTUR I REGION-MIDT Saknr: PS 04/36 Saksbeh: Eivind Raanes Arkivsaknr: 04/1765- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Utviklingsutvalget Alv Jakob Fostervoll viste til innstillingen pkt. 1 som har formuleringen: Kommunen stiller seg derfor bak vegvesenets.., og foreslo at dette endres til: Kommunen er enig i vegvesenets. I samsvar med rådmannens innstilling og Alv Jakob Fostervolls endringsforslag gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: 1. Kristiansund kommune ser svært positivt på at trafikkstasjonen på Løkkemyra blir opprettholdt og utviklet som hovedstasjon for distrikt Nordmøre og Romsdal. Kommunen er enig i vegvesenets forslag til ny trafikkstasjonsstruktur, og har sterk tro

5 Side 5 av 25 på at denne vil tjene næringsliv og publikum for øvrig i hele distriktet på en god måte. 2. Kommunen ser også forslaget som ledd i å lokalisere viktige statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund i en situasjon der det i dag er altfor få av disse i dette regionsenteret. 3. Kommunen håper også at vegetaten vil gjennomføre en oppbygging av kompetanse på trafikkstasjonen innenfor områdene kjøretøy og trafikk. Dette vil være en ressurs for distriktet. Vi tror at det kan gi muligheter for et styrket samspill mellom kommunene i området og kompetansemiljøer i vegvesenet noe som bl.a. kan være positivt for innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet i hele distriktet. PS 04/37 ETABLERING AV FREMTIDIG OG HELHETLIG TORGPLASS I KRISTIANSUND UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 04/37 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 04/988- Møtedato: Arkivkode: 614 &52 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte og vedtok å oversende saken til utviklingsutvalget for nærmere vurdering av vedtakets pkt. 5. Leder, Erik Aasprong, fremmet følgende forslag: Saken oversendes rådmannen, slik at en fremtidig torgplass kan vurderes i sammenheng med sentrumsplanen. I samsvar med Erik Aasprongs forslag gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Saken oversendes rådmannen, slik at en fremtidig torgplass kan vurderes i sammenheng med sentrumsplanen. GRUPPEARBEID Fylkesplan Som diskusjonsgrunnlag ble vist til Framover - Høyringsutkast Utfordringsdokument Fylkesplan Det var ingen stemning for gruppearbeid, men høringsdokumentet ble gjennomgått og utvalget festet seg spesielt ved: Hva slags status har en fylkesplan som ikke skal behandles som kongelig resolusjon i statsråd? Den er ikke bindende for noen parter. Regionalisering. Eit samla Møre og Romsdal (s.13). Skal Møre og Romsdal bestå som eget fylke eller skal en vurdere andre alternativ til regioninndelinger som nå er foreslått. Utvalget er tydelig på at Møre og Romsdal i alle tilfelle ikke må deles på Fursetfjellet, men at Molde og Kristiansund må tilhøre samme region. En uttalelse fra kommunen må reflektere noe over denne problemstillingen. Enhetsfylket. Planen er tilpasset tanker omkring enhetsfylket, men skal man ta stilling til dette før forsøket er gjennomført? Spørsmålet om enhetsfylket som overkommune ble også problematisert.

6 Side 6 av 25 Offentlig administrasjon (s. 13). Kapitlet synes ikke å være oppdatert. Flere kommunesammenslutninger er nå vedtatt. Utvalget stiller spørsmålstegn ved realiteten i det omtalte samarbeidet med Trøndelagsfylkene om sykehus og veg. (øverst s. 13). Utvalget ba administrasjonen se på hva som er tatt hensyn til ift. utvalgets uttalelse til Debattheftet og evt. vise til denne uttalelsen for de forhold det er aktuelt å kommentere. ORIENTERINGSSAKER 1. Ønsket om utbygging av område i Brunsvika til boligformål. Plansjefen orienterte om muntlig innspill fra grunneier, se vedlegg. Utvalget avviser å legge området ut til boliger. Et viktig friområde i dette nærmiljøet (bl.a. blokkene i Margrethes Fryd) 2. Det vil bli befaring (buss) på Frei kl med etterfølgende lunsj og oppsummering. Nærmere avklaring om kjøring gjøres i møte EVENTUELT Grensegangen mellom arbeidsoppgavene for driftsutvalget og utviklingsutvalget må avklares. Utvalget må arbeide med saker som er viktige for kommunen: sykehus, flyplass, høyere utdannelse og byutvikling generelt. Følgende bør inviteres for å orientere utvalget: Leder av oljeutvalget, Arnt A. Wærnes Leder av fiskeriutvalget, Pål Farstad Styreleder for Helseforetaket Nordmøre og Romsdal, Tore Skåltveit Avinor, v/anders Tallerås Høgskolerektorene i Molde og Volda Kristiansund utviklingsutvalg, Erik Aasprong leder Kari Kvisvik Megaard Anne Elisabeth Nilssen Eldbjørg Hogstad bysekretær Forslag til

7 VEDTAK: Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. Kristiansund kommune Erik Aasprong leder Eldbjørg Hogstad bysekretær

8 Side 8 av 25 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 01/4054/9352/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /39 KOMMUNEPLANEN FOR KRISTIANSUND - UTKAST TIL REVIDERT AREALDEL Arbeidet med revisjon av arealdelen av kommuneplanen har vært forelagt utviklingsutvalget på de fleste av utvalgets møter siden november Både lovgrunnlag, konkrete faglige problemstillinger og prosessuelle forhold har vært presentert og drøftet underveis. Det foreliggende utkast står likevel for rådmannens og administrasjonens regning. Vedtakene om å slå sammen Kristiansund og Frei kommuner har lagt nye forutsetninger for arealpolitikken i de to kommunene. Hvordan de nye mulighetene vil bli utnyttet i en sammenslått kommune vil det sikkert være politisk tautrekking om. Særlig for Kristiansund kommune sin del vil sammenslåingen medføre at det geografiske element i fordelingspolitikken generelt, og i arealpolitikken spesielt, vil bli en politisk faktor som inntil nå nesten har vært fraværende i vår arealmessig lille kommune. Rådmannen mener det i en slik situasjon må være riktig å opprettholde det framtidige handlingsrommet for den sammenslåtte kommunen i størst mulig grad. Det innebærer at det ikke foreslås større områder til utbyggingsformål eller arealer med høyt konfliktnivå relatert til sammenslåingsspørsmålet. Utkast til revidert arealdel har falt sammen i tid i de to kommunene og det har vært fellesmøter på administrativt og politisk nivå under sluttfasen for å sjekke ut mulighetene for å samordne både planprosessene og den innholdsmessige delen. De to høringsforslagene vil bli lagt fram til førstegangs politisk behandling samtidig, og det tas sikte på å få til en parallell behandling fram til endelig vedtak rundt årsskiftet. Når det gjelder den innholdsmessige delen, er det utarbeidet et felles avsnitt om arealutfordringer i de to kommunene og den kartmessige delen av planen presenteres på et felles, sammenstilt kartgrunnlag. Samarbeidet om selve planinnholdet kom i gang for seint til å sette seg inn i og å formulere ønsker vedrørende arealbruken i nabokommunen, langt mindre drøfte mulighetene for aktuelle tilpasninger. Ut fra de drøftinger som har vært i utviklingsutvalget, har rådmannen forstått det slik at det er et flertall i utvalget for å avsette hele eller deler av det tidligere avsatte området til næringsvirksomhet på Kvennbergmyran til motorsportsenter. Rådmannen oppfattet i utgangspunktet dette som et ønske om areal til kun en bane for rallycross (motorsykler), men har i sluttspurten forstått at noen på sikt ser for seg et område for et bredt spekter av motorsport. Rådmannen mener dette vesentlige vil forringe verdien av eventuelle restområder til næringsvirksomhet

9 Side 9 av 25 og umuliggjøre boligutbygging på Nonshaugen slik dette har vært forutsatt i gjeldende oversiktsplan. Ut fra det resonnement som er ført ovenfor, og en manglende vurdering av de konsekvenser dette kan ha for omgivelsene, mener rådmannen spørsmålet om slik utnytting bør utstå til neste revisjon av planen. Forslaget til revidert arealdel er i første rekke et høringsutkast som skal danne grunnlag for offentlig debatt og innspill til planarbeidet. Det forutsettes ikke at utviklingsutvalget skal ta stilling til alle sider ved forslaget, men om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn slik det nå foreligger. Utvalget bør derfor vurdere om planen er tilstrekkelig utredet til at høringsinstanser og innbyggere får et rimelig godt grunnlag for å uttale seg om de forhold som planen skal avklare. Etter loven skal planen ligge ute til høring i minst 30 dager etter offentlig kunngjøring. Kristiansund og Frei er begge invitert til å presentere sine planforslag i Møre og Romsdal fylke sitt planforum tidlig i høringsperioden. Rådmannen mener de relativt små endringer det legges opp til i ved denne planrevisjonen ikke er nødvendig med en lenger høring enn det loven foreskriver. Forslag til VEDTAK: 1. Utviklingsutvalget viser til rådmannens utkast til revidert arealdel av kommuneplan for Kristiansund og slutter seg i hovedsak til denne. 2. Utvalget ber administrasjonen kunngjøre planen snarest mulig og legge den ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Anton Monge Rådmann Helge Carlsen kommunalsjef

10 Side 10 av 25 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1859/9354/04 Eivind Raanes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /40 NASJONAL TRANSPORTPLAN : HANDLINGSPROGRAM FOR STAMVEIER, ANDRE RIKSVEIER OG FYLKESVEIER Bakrunn. Stortingsmelding nr. 24 ( ) om Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt frem og behandlet i Stortinget i juni Statens vegvesen ber i brev datert om at kommunene oversender sine ønsker om tiltak på stamveier, andre riksveier og fylkesveier. Fristen til å sende inn ønsker (med begrunnelse) om tiltak er satt til 15. september Selv om Stortinget ved sin behandling av NTP gikk inn for å øke rammene noe til veibevilgninger, er likevel handlingsrommet begrenset. Statens vegvesen ber om at kommunene tar hensyn til dette når de kommer med sine prosjekter og tiltak. For Kristiansund og øvrige kommuner på Nordmøre blir det vanskelig å ta hensyn til dette ønsket ut fra det meget store etterslepet som er registrert av uløste veiprosjekt i byen og distriktet. Statens vegvesen ønsker å få oversikt over hvordan kommunene prioriterer de større prosjektene, som hovedsaklig gjelder strekningsvise tiltak. Videre skal kommunene gi en samlet prioritering av de forskjellige mindre tiltak. Mindre investeringstiltak omfatter mindre utbedringer (av for eksempel fergekaier, mindre breddeutvidelser, kurvejusteringer), gang- og sykkelveier, trafikksikringstiltak, miljø- og servicetiltak, kollektivtiltak og særskilte rassikringstiltak. Angående fylkesveier ønsker vegvesenet at kommunene prioriterer ombygging av eventuelle fylkesveier med grusdekke og eventuelle andre større tiltak. Det bes videre om å få oversikt fra kommunene over eventuelle tiltak som kan være aktuelle å finansiere med midler over 50/50 posten til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveinettet. Dette vil gi vegvesenet bedre grunnlag for å vurdere hvor store budsjettrammer det bør være til 50/50-posten i fylkesvegplanen. Tidligere kommunale vedtak om NTP. Kristiansund bystyre vedtok i sak PS 78/2000 vedr. Nasjonal Transportplan (NTP) om handlingsprogram for stamveier, andre riksveier og for fylkesveier følgende: 1. Tiltak på stamvei, europavei E39. Innkorting av fergestrekning Halsa Kanestraum, oppgradering av tilbudet med bedre ferger, 30 minutters avganger og nattfergetilbud. Strekningen Halsa Hemne må få bedre standard vedr. kurvatur og veibredde. Kommunen viser til St.melding 21 ( ) og Inst. St. nr. 135 ( ) og understreker betydningen av et godt utbygd riksveinett som tilførselsveier til stamveinettet. I fergeavløsningsprosjekt må bortfall av fergesubsidier legges inn som delfinansiering. 2. Tiltak på riksvei i kommunene Tingvoll, Aure, Tustna og Frei. Opprustning av Rv 70

11 Side 11 av 25 Straumsnes Meisingset, gjennomføring av Imarsundforbindelsen, opprustning av Rv 70 Svenskesvingen Omsundet. 3. Tiltak på andre lokale riksveier. a) Atlanterhavstunnelen. Tidligere forslag om å bevilge 90 mill. kr. av statlige midler må opprettholdes, selv om en arbeider med alternativ finansiering med sikte på forsering av prosjektet. b) Trafikksikkerhetstiltak langs Vågeveien, anlegg av kaipromenade i tre. c) Ny innfartsvei på Nordlandet foreslås utvidet med et ekstra byggetrinn, som foreslås finansiert av statlige midler med 15 mill. kr. d) Utbygging Seivika fergekai. Oppgradering av tilbudet med 2-fergeordning, utvidet rutetilbud kveld samt nattfergetilbud. e) Rundkjøring på Rv 70 Rv 680 for nytt Seivikakryss i sammenheng med ny adkomst til Vestbase. f) Bygging av 2 fotgjengerunderganger på Wilh. Dalls vei. g) Gjennomføring av byggetrinn 3 for fullføring av Langveien-prosjektet. h) Ombygging av Kaibakken. i) Minirundkjøring i kryss Fosnagata Astrups gate. j) Senking av bakketopp i Gomabakken. k) Standardheving av Rv 70 mellom Flyplasskrysset og Løkkemyra. 4. Tiltak på fylkesveier. a) Veiomlegging av Fosnagata/Kranaveien ved Håndverkeren. b) Fylkeveseien til Innlandet, fortausbygging mv. c) Opprustning fortau mv. på fylkesvei 422 Dalegata Nergata Omagata. d) Diverse tiltak på fylkesvei 423 til Dale. I forbindelse med konsekvensutredningen for tunnel på Nordlandet/rundkjøring i Melkvika utredes konsekvensene for trafikkavviklingen på de tilstøtende veianlegg, Wilh. Dalls vei, Gomabakken og Nordsundet bru. Status for tiltakene nevnt foran er at noen av de mindre tiltakene er utført. Enkelte viktige prosjekt som omlegging av dårlige parseller av E39 i Halsa påbegynt og Imarsundforbindelsen er i sluttfasen av forberedelser før arbeidene kan settes i gang. Atlanterhavstunnelen er også kommet svært langt og nær sluttbehandling i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Siden finansieringen av dette prosjektet forutsettes å stå på egne bein, og det ikke synes å være utsikter til statlige midler de første årene, anses det ikke lenger aktuelt å foreslå ordinære midler til dette prosjektet i det neste handlingsprogram til NTP. Det må imidlertid i handlingsprogrammet til NTP tas med rammemidler til dekning av sparte fergesubsidier, hvilket er en viktig del av finansieringspakken til Atlanterhavstunnelen. For øvrig omfatter opplistingen av uløste tiltak i sak PS 78/2000 en rekke prosjekter som fortsatt er minst like aktuelle å få utført i tiden fremover som de var i Nye momenter (de antatt viktigste) siden 2000 er: - Riksveg 70 Kristiansund Oppdal (frem til E6) har fra status som stamvei, minstestandard for stamveier er høyere enn tilsvarende krav til det ordinære riksveinettet. - Innfartsveiprosjektet på Nordlandet i Kristiansund er stilt foreløpig i bero, ny vurdering av prosjektet er antatt å skje når Krifast er nedbetalt, antatt ca. år Samordning av veiprosjekt på Nordmøre og Romsdal gjennom Samspleis, dette er et arbeidet som planlegges tatt opp i større bredde fra slutten av Økt satsing på bygging av sammenhengende gang- og sykkelveier, mindre omfattende trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak og kollektivtiltak.

12 Side 12 av 25 Aktuelle veiprosjekt. Viktige tiltak på stamveinettet omfatter: a) rute E39 Batnfjordsøra Sør-Trøndelag grense: - Knutset Høgset (Gjemnesaksla), opprinnelig planlagt som del av Krifast, noe effekt for trafikksikkerheten og fremkommelighet, foreslås her ikke spesielt prioritert. - Øydegard Kanestraum, omlegging viktig for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen, trasevalg forutsettes å inngå som ledd i prosjekt for fergeinnkorting under. - Fergeinnkorting Halsa Kanestraum, viktig for å korte ned reisetid og bedre fergetilbud med lengre åpningstid samt nattferge. dette anses som et vesentlig tiltak for å binde Nordmøre bedre sammen og heve standarden på Kyststamveien. - Parseller av E39 i Halsa, ombygging av de dårligste strekningene er helt nødvendig for å få en mer tilfredsstillende standard og for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet. b) rute Rv 70 Kristiansund Oppdal: Det er flere strekninger og punkter med meget stort behov for omlegging/opprustning. Strekningene med de mest presserende behov anses å være: - Øydegard Tingvoll, deler av strekningen dårlig egnet som vintervei, planene som er laget for omlegging og ombygging vil gi en kraftig forbedring av sikkerheten og fremkommelighet, og gi Tingvoll bedre forbindelse til regionsenteret. - Tingvoll Meisingset, forhold omtrent som omtalt over, opprustning vil knytte indre og ytre Nordmøre bedre sammen. - Storbakken/Svenskesvingen Rensvik, et generelt opprustningsbehov for ivareta spesielt trafikksikkerhet og miljø. Som aktuelle tiltak i dette handlingsprogrammet vil det være viktig å få ombygget Rena-krysset samt etablert sammenhengende gang- og sykkelvei fra kryss Vadsteinsvikveien (Fv 267) til Storbakken. - Omsundet Kristiansund sentrum. Et stort generelt opprustningsbehov for å bedre trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling. De største utfordringene ventes å oppstå på parsellen Løkkemyra Nordsundbrua. Muligheten for strekningsvis opprustning synes små etter at innfartsveiprosjektet er stilt i bero og et eventuelt nytt prosjekt trolig vil bli mer omfattende og kostbart ut fra økte standardkrav. I dette handlingsprogrammet antas det derfor kun rom for punktvise utbedringer. Det foreslås utbedringer på følgende steder: a) Ombygging av Seivikakrysset til 4-armet rundkjøring (inkl. arm til Vestbase). Dette omfatter fotgjengerundergang under Rv 70. Hele tiltaket er viktig for å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen med den økte trafikken gjennom området. b) Siktutbedring Flyplasskrysset. Uheldig vertikalkurvatur på Rv 70 foreslås utbedret. Direkte sikkerhetsgevinst. c) Videre utbedring av Løkkemyrakrysset (direkterampe fra Løkkemyrveien Sør for trafikk mot Frei for avlastning av eksisterende rundkjøring). d) Utbedring av kryss Vikansvingen (RV 70/Fv 422). Ombygging til fullt regulert lyskryss for tryggere og bedre avvikling av kjøretrafikken. e) Utbedring av Melkvikakrysset. Enten ombygging til 3-armet rundkjøring eller i det minste utvidelse til 2 felt for trafikk fra Dale inn på Rv 70. Viktig for økt kapasitet. f) Rundkjøring og 2 fotgjengerunderganger på Wilh. Dalls vei. Den ene rundkjøringen plasseres i øst for mulig påkobling av både Trollsvingen og Røsslyngveien med Wilh. Dalls vei. Undergangene plasseres iht. reguleringsplanen for Atlanten-området. Rundkjøringen er viktig primært for å løse trafikkavviklingsproblemer, undergangene primært for å trygge forholdene for de mange myke trafikanter som krysser Rv 70. g) Miljø- og trafikksikkerhetstiltak langs Vågeveien med anlegg av kaipromenade. Med økende kjøretrafikk i sentrum og et markant økt antall myke trafikanter som ferdes langs havnepromenaden fra Vågen til nye Storkaia, antas behovet for å få utført

13 Side 13 av 25 miljø- og trafikksikkerhetstiltak langs Vågeveien å bli nokså presserende fremover. Undersøkelser i 2002/2003 viser at det kan bygges et separat anlegg for gangtrafikken på utsiden av eksisterende Rv 70, som både ivaretar estetiske/arkitektoniske krav så vel som funksjonelle hensyn til myke trafikanter samt havnevesenets interesser. h) Ombygging av Kaibakken. Kaibakken vil merke økt trafikk av biler og gående når Storkaia-området er ferdig utbygd og aktiviteten i sentrum øker. Tidligere planer for ombygging av Kaibakken til en moderne og mer funksjonell hovedgate for sentrum antas å få fornyet aktualitet. Ombygging av Kaibakken foreslås derfor også prioritert. i) Gjennomføring av byggetrinn 3 for fullføring av Langveien-prosjektet. Dette omfatter parsellen fra St.Hanshaugen til Viadukten, og er viktig å få gjennomført for å få en akseptabel standard på hele strekningen av Rv 70 fra Viadukten til Kongens plass. j) Senking av bakketopp i Gomabakken. Dette tiltaket vil gi positiv effekt for både trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet. Nytten av tiltaket vil øke etter hvert som trafikken øker. Det bør vurderes som et eget tiltak uavhengig av eventuelle langsiktige planer for en eventuell 4-felts innfartsvei mellom Løkkemyra og Viadukten. Som et alternativ til flikking på eksisterende vei, bør det vurderes å prioritere et samlet prosjekt for ny innfartsvei over Nordlandet. Da handlingsprogrammet strekker seg frem til 2015 bør det arbeides for å sikre ordinære midler for hel- eller delfinansiering av et nytt innfartsveiprosjekt. Viktige tiltak på andre riksveier: Tiltak på Rv 64 (Atlanterhavstunnelen, forlengelse av Rv 64 frem til Rv 70 på Wilh. Dalls vei). Det må være en prioritert del av handlingsprogrammet for NTP at det blir avsatt tilstrekkelige rammebeløp for dekning av fergesubsidier til fergeavløsningsprosjekt som Atlanterhavstunnelen og for øvrig også Imarsundforbindelsen. Tiltak på Rv 680. Oppgradering av fergetilbudet Seivika Tømmervåg med 2-fergeordning, utvidet rutetilbud samt nattfergetilbud. Ombygging kryss Rv 680/Rv 70 (Seivikakrysset) er omtalt under Rv 70. Tiltak på Rv 681 (Flyplassveien). Siktutbedring på Rv 70 i kryssområdet med Rv 681 er omtalt blant tiltak under Rv 70. Tiltak på fylkesveier. I Kristiansund består fylkesveinettet av: 1) Fylkesvei Fv Langveien Sørsundbrua sundbåtallmenningen 2) Fv Fosnagata (fra kryss med Astrups gate) Kranaveien Dalabrekka 3) Fv Dalegata Nergata Omagata Fostvolds gate Vikansvingen 4) Fv Dalegata (fra Melkvikakrysset) Tverrveien (før Gløsvågveien) På Fv 420 er det viktig at forsterkningen av Sørsundbrua blir gjennomført som planlagt. Fv 421 har svært variabel standard med stort behov for utbedring på følgende steder: - ombygging av krysset med Rv 70 i Fosnagata/Astrups gate i form av rundkjøring for å bedre både trafikksikkerheten og lette trafikkavviklingen - omlegging av parsellen ved Håndverkeren som vurderes som et særdeles utsatt område trafikksikkerhetsmessig og som dessuten har vanskelig trafikkavvikling - senking av bakketopp overfor Mellemverftet av hensyn til trafikksikkerheten - Dalabrekka, svært vanskelige trafikkforhold pga. kraftig stigning, stor trafikk og uoversiktlig, komplekst trafikkbilde med mange fotgjengere og flere kryss/avkjørsler

14 Side 14 av 25 Trafikkproblemene i Dalabrekka vil imidlertid bli løst når tilførselsveien til Atlanterhavstunnelen blir anlagt og veisystemet i dette området blir ombygd iht. reguleringsplanen. Fv 423 til Dale har et generelt opprustningsbehov, som avfatter sanering av avkjørsler, flytting og sikring av gangfelt, noe fortausbygging, oppsetting av gjerder mv. Dette er nærmere beskrevet i trafikksikkerhetsplanen. Gang- og sykkelveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak. Langs Rv 70 er det enten fortau eller egen gang- og sykkelvei, sikret med gjerde eller rabatt. Selv om det for så vidt er en sammenhengende gangforbindelse langs Rv 70 (og andre hovedveier) er det problematisk at standarden er såpass vekslende og at anleggene i dag virker umoderne for en stor del. Under nåværende forhold antas det at verken gående eller syklende har gode nok forhold, og at det nok bør tilrettelegges bedre for å få flere til gå eller sykle. Det er også noen farlige punkter der gang- og sykkelveier krysser hverandre og der syklende med stor fart viser seg å være farlige for gående. Det er behov for å gjennomgå eksisterende anlegg og fornye og omlegge traser der dette synes påkrevd. Gangveisystemet langs Rv 70 på Goma kan være et eksempel på et sted der forholdene bør vurderes for utbedring. Behovene for miljø- og trafikksikkerhetstiltak anses å være spesielt knyttet til parsellene av Rv 70 i Fostervolds gate, Melkvika og Dalegata på Nordlandet samt Vågeveien og Kaibakken i sentrum. De er i hovedsak nevnt under gjennomgåelsen av Rv 70. Kollektivtiltak. Kristiansund kommune har satset mye på kollektivtransport. Dette har omfattet tiltak både for busstransport, drosjer og ikke minst kommunens eget tiltak med sundbåten i ringruten mellom Kirkelandet, Innlandet, Nordlandet og Gomalandet. Kommunen var sterkt engasjert i etableringen av en felles kollektivtrafikkterminal for buss, hurtigbåt, ferge og hurtigrute på Devoldholmen. Det har blitt arbeidet jevnt med tilrettelegging for busstransport både i planlegging og fysisk utførelse i form av bygging av holdeplasser, leskur mv. Spesielt for sundbåten må nevnes at den er viktig for mange gående og bidrar til å trekke trafikanter vekk fra veitrafikken. Det er samarbeid med busselskapet om bl. a. overgangsbilletter. Kommunen savner et større incitament fra fylket til driften av sundbåtruten, og mener at det bør ytes større tilskudd enn i dag til sundbåten som en lokal, men viktig kollektivrute. Tilrådning. Et godt utbygd transportsystem er av stor betydning for et effektivt næringsliv, som skal legge grunnlaget for en fremtidig høy verdiskapning. Erfaringen viser at befolkningen stiller likeså store krav til transport som næringslivet. For å sikre en positiv utvikling for Kristiansund er det i den regionale utviklingsanalysen for Nordmøre som ble fremlagt tidligere i år, blitt påpekt som spesielt viktig å få utbygd hovedveinettet på viktige ledd i dette området. Handlingsprogrammet for NTP er derfor en særlig viktig sak for Kristiansund og distriktet, og det er viktig å få gjennomslag for de lokale prioriteringer. Selv om man er blitt bedt om å vise nøkternhet i forhold til de begrensede rammer til veiformål i programperioden, finner rådmannen det likevel nødvendig å nevne alle viktige aktuelle tiltak. Det får derfor bli en oppgave å arbeide for økte rammer til samferdsel slik at flere tiltak kan bli realisert, da det vil være uholdbart om en stor andel uløste oppgaver blir skjøvet over på mulige alternative finansieringsløsninger som bompenger. Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at utviklingsutvalget treffer følgende

15 Side 15 av 25 VEDTAK: Kristiansund kommune gir følgende uttalelse til handlingsprogrammet til Nasjonal Transportplan, NTP, for Kommunen vil prioritere disse tiltak: 1) Tiltak på stamvei Rv 70 Kristiansund - Oppdal: - Øydegard Tingvoll, samt strekningen Tingvoll Meisingset, 2) Tiltak på stamvei E39 Krifast Halsa: - Øydegard Kanestraum, fergeinnkorting Halsa Kanestraum, parseller av E39 i Halsa 3) Tiltak på stamvei Rv 70 Kristiansund Oppdal: - Svenskesvingen Rensvik, sammenhengende gang- og sykkelvei, nytt Rena-kryss. - Omsundet Kristiansund sentrum: a) Ombygging av Seivikakrysset til 4-armet rundkjøring (inkl. arm til Vestbase). b) Siktutbedring Flyplasskrysset (prosjektene b-e alternativt i et nytt innfartsveiprosjekt). c) Videre utbedring av Løkkemyrakrysset (direkterampe fra Løkkemyrveien Sør for trafikk mot Frei for avlastning av eksisterende rundkjøring). d) Utbedring av kryss Vikansvingen. e) Melkvikakrysset, 3-armet rundkjøring, minimum 2 felt for trafikk fra Dale til Rv 70. f) Rundkjøring og 2 fotgjengerunderganger på Wilh. Dalls vei. g) Miljø- og trafikksikkerhetstiltak langs Vågeveien med anlegg av kaipromenade. h) Ombygging av Kaibakken. i) Gjennomføring av byggetrinn 3 for fullføring av Langveien-prosjektet. j) Senking av bakketopp i Gomabakken. 4) Tiltak på andre riksveier: - Rv 64 Atlanterhavstunnelen. Det må prioriteres i handlingsprogrammet for NTP at det blir avsatt ramme for dekning av fergesubsidier til fergeavløsningsprosjekt. - Rv 680 Oppgradering av fergetilbudet Seivika Tømmervåg med 2-fergeordning, utvidet rutetilbud samt nattfergetilbud. 5) Tiltak på fylkesveier: - Fv 420 forsterkningen av Sørsundbrua prioriteres gjennomført som planlagt. - Fv 421 rundkjøring i krysset Fosnagata/Astrups gate, omlegging ved Håndverkeren, senking av bakketopp overfor Mellemverftet - Fv 423 diverse opprustning 6) Tiltak på Gang- og sykkelveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak: - Utarbeiding av program og tiltakspakke for opprustningsbehov og behov nyanlegg for gang- og sykkelveier langs Rv 70, Rv 680, Rv 680, samt fylkesveinettet. - Lage program/tiltakspakke for miljø- og trafikksikkerhetstiltak for Rv 70 i Fostervolds gate, Melkvika og Dalegata på Nordlandet samt Vågeveien og Kaibakken i sentrum. - Lage program for utvikling/stimulering til mer bruk av kollektivtransport i Kristiansund. Kommunen ønsker et økt incitament til sin satsing på sundbåtruten, og mener at det bør ytes større tilskudd fra fylket enn i dag til sundbåten som en lokal, men viktig kollektivrute. Kristiansund den Anton Monge rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef

16 Side 16 av 25 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1853/9331/04 144/C20 Georg Hammer Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /41 HOVEDRULLERING AV FELLES KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV FOR FREI OG KRISTIANSUND Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv skal rulleres i løpet av 2004 med sikte på politisk behandling våren I følge Plan- og bygningsloven skal kommunenes faste planutvalg vedta hovedrullering av kommunedelplaner. Vi har et felles plandokument for Frei og Kristiansund kommune for perioden hvor handlingsplanene følger den enkelte kommune. Med bakgrunn i vedtak om sammenslåing av kommunene Frei og Kristiansund (sak 0023/04 Frei kommunestyre og sak 04/46 bystyret i Kristiansund) bør hele plandokumentet Fysisk aktivitet og friluftsliv , inklusive handlingsplanene, bli ett felles plandokument. Det tas sikte på å utarbeide et enkelt plandokument som er i henhold til de nye krav departementet har satt i ny Veileder i kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplanen skal være et nyttig verktøy for å styre utbyggingen av anlegg og områder for idrett, mosjon og friluftsliv i henhold til behov og utvikling av kommunen og avklare ansvarsforhold mellom kommunen og andre aktører ved utbygging, drift og vedlikehold av idretts- og friluftsanlegg. Etter retningslinjene i PBL og tidligere praksis bør det opprettes en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for utvikling av den nye planen. Styringsgruppen bør bestå av politikere og ansatte i administrasjonen fra hver av kommunene. Fra administrasjonen bør det sitte en kommunalsjef. Arbeidsgruppen bør bestå av ansatte innenfor kultur og idrett i de to kommunene, samtidig som det vil være riktig at idretten i hver av de to kommunene har medlem i arbeidsgruppa. Gruppene bør da få følgende sammensetning: Styringsgruppa 1 kommunalsjef fra Kristiansund 1 utviklingssjef fra Frei 1 politiker fra utviklingsutvalget i Kristiansund kommune 1 politiker fra formannskapet i Frei kommune Arbeidsgruppa 1 fra kulturavdelinga i Kristiansund kommune

17 Side 17 av 25 1 fra utviklingsenheten i Frei kommune 1 fra tekniske tjenester i Kristiansund kommune 1 fra Barn og familietjenesten i Frei kommune 1 fra Idrettsrådet i Kristiansund 1 fra Frei idrettsråd 2 fra Barn og unges bystyre Utviklingssjefen, som skal delta fra Frei kommune, har ansvar for å kalle inn til 1. møte i styringsgruppa. Kristiansund kommune ivaretar sekretærfunksjonen i arbeidsgruppa. Forslag til VEDTAK: Det utarbeides en felles plan for fysisk aktivitet og friluftsliv for kommunene Frei og Kristiansund, med felles handlingsplan for alle årene planen omfatter. Igangsetting av hovedrullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv etter PBL 20-5 vedtas. Utviklingsutvalget oppnevner følgende medlem i styringsgruppa: Anton Monge rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef

18 Side 18 av 25 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1826/9204/04 Helen Haga Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /42 HOVEDRULLERING AV BARNE- OG UNGDOMSPLAN FELLES PLAN FOR KRISTIANSUND OG FREI Barne- og ungdomsplan for Kristiansund kommune skal rulleres i løpet av høsten 2004, med sikte på politisk behandling våren Barne- og ungdomsplanen ble første gang vedtatt i Kristiansund bystyre i sak 1/98, rullering av planens handlingsdel ble vedtatt i bystyret i sak ps 01/30. Spørsmålet om en felles barne- og ungdomsplan for Kristiansund, Averøy og Frei ble drøftet i kultursamarbeidsmøte i januar I etterkant av dette møtet er både Averøy og Frei kontaktet om å utarbeide en felles plan. Frei og Kristiansund kommune er positiv til et slikt samarbeid, mens Averøy kommune er inne i en prosess med omorganisering og vil avvente et eventuelt samarbeid til senere rullering av plana. Med bakgrunn i vedtak om sammenslåing av kommunene Frei og Kristiansund (sak 0023/04 i Frei kommunestyre og sak PS 04/46 i Kristiansund bystyre) bør hele Barne- og ungdomsplan bli ett felles plandokument for Kristiansund og Frei. Det tas sikte på å utarbeide et plandokument med realistiske og gjennomførbare mål som skal stimulere og legge til rette for økt aktivitet både i Kristiansund og Frei. Hovedmålsettingen skal være å sikre barn og ungdom et trygt og godt oppvekstmiljø. Etter retningslinjene i Plan- og bygningsloven og tidligere praksis i Kristiansund kommune skal det opprettes en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for utvikling av den nye planen. Styringsgruppen, som har det faglige ansvaret for planarbeidet, bør bestå av politiske og administrative representanter fra begge kommunene. Den bør ha slik sammensetning: 1 kommunalsjef fra Kristiansund 1 kommunalsjef fra Frei 1 representant fra utviklingsutvalget i Kristiansund kommune 1 representant fra formannskapet i Frei kommune Arbeidsgruppen bør ha slik sammensetning: Fra Kristiansund kommune: 1 fra Barn og unges bystyre 1 fra Kulturavdelingen

19 Side 19 av 25 1 fra frivillige lag og organisasjoner 1 fra virksomhetene (skole/barnehage) Fra Frei kommune: 1 ungdomsrepresentant 1 fra frivillige lag og organisasjoner 1 fra virksomhetene (skole/barnehage) 1 fra helse- og levekårsenheten Arbeidsgruppen tar inn andre samarbeidspartnere etter behov. Forslag til VEDTAK: 1. Hovedrullering av Barne- og ungdomsplan for Kristiansund kommune igangsettes. Det utarbeides ny, felles Barne- og ungdomsplan for Kristiansund og Frei. 2. Som representanter fra Kristiansund kommune i styringsgruppa som skal lede planarbeidet oppnevnes fra utviklingsutvalget Kristiansund kommune v/kommunalsjefen kaller inn til første møte i styringsgruppen når alle parter har oppnevnt sine representanter. Anton Monge rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef

20 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/566/9203/04 M75 Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /43 HØRING - FORENKLING OG EFFEKTIVISERING AV NØDMELDE- TJENESTEN. BAKGRUNN. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i brev av sendt ut på høring forslag til forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten. Frist for kommentarer til DSB er 10. september Utredningen er i sin helhet tilgjengelig på internett: Nødmeldetjenesten er en del av den offentlige operative beredskapen som skal komme nødstilte til unnsetning ved bl.a. å motta nødanrop, gi profesjonell veiledning og iverksette nødvendige tiltak. I dag er nødmeldetjenesten organisert som en integrert del av hver enkelt nødetat brann (tlf. 110), politi (tlf. 112) og helse/ ambulanse (tlf. 113.) Antall anrop til nødnumrene i løpet av et år utgjør ca 1,7 millioner anrop, men kun ca av disse karakteriseres som reelle anrop. Utgangspunktet for utredningen er at effektivitet, samhandling og informasjonsutveksling i og mellom brann, politi og helse ikke bare er viktig for nødmeldetjenesten selv, men også for en rekke andre virksomheter og organisasjoner innenfor bl.a. redningstjeneste, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Nødmeldetjenesten inngår i akuttberedskapen og er en funksjon som skal sikre den nødstilte rask og riktig profesjonell bistand, herunder koordinert innsats ved større ulykker på regionalt og nasjonalt plan. Publikumsundersøkelser viser at det er bred kjennskap til nødnumrene i befolkningen, og i en undersøkelse fra 2002 svarte 88% at de var svært positive eller positive til å ha kun ett felles nødnummer i Norge. Utredningen har vurdert muligheten for å forenkle og effektivisere den norske nødmeldetjenesten. Behovet for endring er forankret i flere forhold, blant annet i de internasjonale trendene på området. Svært mange vestlige land, deriblant Sverige, Danmark og Finland, bruker kun 112 som nasjonalt nødnummer. Disse landene har også langt færre nødmeldesentraler enn Norge. Samfunnsutviklingen i Norge og fokus på effektivisering av offentlig sektor gir ytterligere grunn til å vurdere nødmeldetjenestens oppbygning og organisering. Alternativene for endring av nødmeldetjenesten er primært basert på studier av løsninger i andre land. Utredningen har spesielt vurdert følgende endringer i forhold til dagens løsning: Reduksjon i antall nødnummer, ulike modeller for organisering av felles tjenester, organisatorisk tilknytningspunkt og reduksjon i antall sentraler.

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnorm)

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnorm) Molde kommune Rådmannen Arkiv: N01 Saksmappe: 2011/1356-19 Saksbehandler: Bjørn Gregull Dato: 27.02.2012 Saksframlegg Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 11 MØTE NR.: 06/10 TID: 12.12.2006 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2016/2035-0 Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Dato: 10.06.2016 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2017-2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 39/16 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Tid: 09:00 09:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/11 TID: 13.12.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14. MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 40 60 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Planutvalget har møte den 15.10.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014

MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark Post: Postboks 1050, 1803 Askim Tlf: 69 81 75 00 post@bedriftsenteret.no MØTEINNKALLING REGIONRÅD 07.02.2014 Det innkalles

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2324 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.04.2013 A-sak. Reguleringsplan for RV23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 - Forslag til planprogram. Saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf.71586140 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf.71586140 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: ELDRERÅDET MØTENR.: 03/1 MØTETID: 27.01.2003 - KL 10:00 MØTESTED: RÅDHUSET, FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf.71586140 Varamedlemmer møte etter

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 06/7 TID: 20.12.2006 14:00 STED: RÅDHUSET KRISTIANSUND Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.06.2007 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Torleif Olsen, Kirsten Koffeld Iversen, Roy Sletner,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer