Fylkesdelplan. for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene. Hovedrapport. Dombås. Otta. Koppang. Fagernes. Gol. Drammen. Kongsberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesdelplan. for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene. Hovedrapport. Dombås. Otta. Koppang. Fagernes. Gol. Drammen. Kongsberg."

Transkript

1 Dombås Fylkesdelplan Otta for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene Hovedrapport Koppang Øyer Lillehammer Fagernes Moelv Gol Gjøvik Hamar Brumunddal Elverum Raufoss Lena Kolomoen Jaren Eidsvoll Hønefoss Gardermoen Skarnes Kongsvinger n OSLO Kongsberg Drammen Akershus fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune i samarbeid med Jernbaneverket og Statens vegvesen April 2002

2 Forord Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner legger her fram utkast til en felles fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene. Fylkesdelplanen omfatter både E6 og Dovrebanen for strekningen fra Gardermoen til Lillehammer. Den omfatter også virkninger av tiltak i transportkorridoren for vegene på vestsida av Mjøsa og vegene til Elverum. Fylkesdelplanen er utarbeidet av de tre fylkeskommunene i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB BA, og regionale samarbeidsorganer på vegne av berørte kommuner. Fylkesmannen i Hedmark på vegne av fylkesmennene i de tre fylkene har deltatt for å ivareta viktige statlige interesser, spesielt nasjonale miljøinteresser. Statens vegvesen i Akershus og Hedmark legger fram en egen konsekvensutredning etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven for strekningen av E6 mellom Gardermoen (Hovinmoen) og Moelv. Jernbaneverket utreder kapasitetsutvidelse for strekningen Eidsvoll-Lillehammer. Som ledd i fylkesdelplanarbeidet er det foretatt analyser og vurderinger av regionale virkninger og av behov for samordnet areal- og transportplanlegging lokalt som en følge av en utbygging i transportkorridoren. Oppland fylkeskommune har fått utført en egen utredning om Gjøvik-Land-Toten regionen. Deler av denne er brukt i fylkesdelpanarbeidet. Fylkesdelplanen bygger også på konsekvensutredningen for E6 og på jernbaneutredningen. Fylkesdelplanen foretar likevel en uavhengig vurdering av utbyggingsbehovet på tvers av veg og bane og sett i forhold til regionalt behov og regionale virkninger. Akershus fylkeskommune har ledet det administrative arbeidet med Thomas Tvedt som prosjektleder. AS Civitas har vært konsulent. Oversikten på neste side viser hvem som har deltatt i arbeidet fra de ulike etater, fylkeskommuner og kommuner. 3

3 Sammensetning av politisk styringsgruppe og administrativ arbeidsgruppe Politisk styringsgruppe Ragnar Kristoffersen, leder Siri Austeng Hans Seierstad Einar Busterud Synnøve Brenden Klemetrud Terje Teslo Fylkesordfører, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører, Hedmark fylkeskommune Fylkesordfører, Oppland fylkeskommune Ordfører Hamar kommune/regionrådet Hamar-regionen Ordfører Lillehammer kommune/lillehammer-regionen Ordfører Eidsvoll kommune/øvre Romerike Utvikling Rådmenn og andre med møterett i styringsgruppen Jan Terjer Hansen Stabssjef, Akershus fylkeskommune Hanne Varhaug Søberg Kst. fylkesrådmann, Hedmark fylkeskommune Stein Erik Thorud Regionalutviklingssjef, Oppland fylkeskommune Stein Fyksen Vegsjef, Statens vegvesen Akershus Helen Wigdel Vegsjef, Statens vegvesen Hedmark Andreas Setsaa Vegsjef, Statens vegvesen Oppland Paul Runnestø Plansjef, Jernbaneverket Region Øst Terje Sundfjord Markedssjef NSB BA Sigbjørn Johnsen Fylkesmann i Hedmark Administrativ arbeidsgruppe Thomas Tvedt Wilhelm Murray Jørn Prestsæter Birgitte Rodum/Grethe Bøe Kristin Vitsø Bjørnstad Harald Bech-Hanssen Anne Siri Haugen Tony Clay Ola Gillund Akershus fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Statens vegvesen Akershus Statens vegvesen Hedmark Statens vegvesen Oppland Jernbaneverket, Region Øst NSB BA Fylkesmannen i Hedmark Konsulent AS Civitas ved sivilingeniørene Njål Arge (prosjektleder), Arne Stølan, Jostein Mundal og Rolf Gillebo 5

4 Innhold Forord... 3 Innhold Sammendrag og anbefalinger Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene i en nasjonal og regional sammenheng Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene i østlandssammenheng Anbefalinger Innledning Hva saken gjelder Organisering av arbeidet med fylkesdelplanen Mandat for fylkesplanarbeidet Konsekvensutredning for E6 fra Gardermoen til Moelv Jernbaneutredning for kapasitetsutvidelse Eidsvoll-Lillehammer Analyseområdet for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene Dagens situasjon regionale forhold og samferdsel Befolkning og næring i transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene Dovrebanen og E6 som del av nasjonal transportkorridor Oslo Trondheim/Ålesund Godstransport i nasjonal transportkorridor Oslo-Trondheim/Ålesund Persontransport i nasjonal transportkorridor Oslo-Trondheim/Ålesund Persontransporter i og gjennom transportkorridoren Oslo-Lillehammer Beskrivelse av jernbanestrekningen Gardermoen-Lillehammer Beskrivelse av vegstrekningen E6 Gardermoen-Lillehammer Visjoner og mål som fylkesdelplanen kan bidra til å realisere Østlandssamarbeidets visjon for Østlandet Visjoner for delregioner i transportkorridoren Visjon for Mjøsbyen samlet sett Visjon for veg- og jernbaneutviklingen Visjon for en miljøvennlig regional utvikling Utfordringer for fylkesdelplanen Generelle utfordringer for fylkesdelplanarbeidet Dovrebanen og E6 som del av nasjonal transportkorridor Utfordringer for veg- og jernbaneutviklingen Oslo-Lillehammer Regionale utfordringer Lokale utfordringer

5 6 Analyser Prognoser for tilbudsuavhengig trafikkvekst Alternativer for Dovrebanen Gardermoen-Lillehammer Alternativer for E6 Gardermoen-Lillehammer Arbeidsdeling og konkurranse mellom bane og veg i persontransporten Regionale virkninger ved utbygging av både bane og veg i korridoren Alternative finansierings- og organiseringsmåter for veg- og jernbaneutbyggingen Anbefalinger for transportkorridoren Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene i nasjonal sammenheng Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene i regional sammenheng Utgangspunkt i Østlandspakka Anbefalinger for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene samlet Anbefalinger på lang sikt (dvs. til 2030) for Dovrebanen og E6 Gardermoen-Lillehammer Anbefalinger på kort sikt ( ) for Dovrebanen og E6 Gardermoen-Lillehammer Anbefalinger på kort sikt for hele vegnettet i Oppland og Hedmark som er del av nasjonal transportkorridor Oslo-Trondheim/Ålesund Anbefalinger på kort sikt for gode kommunikasjoner internt i Mjøsbyen Alternative finansierings- og organiseringsmåter for veg- og jernbaneutbyggingen Arbeidsdokumenter og referanser Vedlegg Vedtak i Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner om igangsetting av fylkesdelplanarbeidet Vedlegg Jernbaneverkets foreløpige forslag til traséalternativer Eidsvoll Hamar - Lillehammer 7

6 1 Sammendrag og anbefalinger 1.1 Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene i en nasjonal og regional sammenheng Del av viktig nasjonal transportkorridor Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene med E6 og Dovrebanen er del av den nasjonale transportkorridoren Oslo-Trondheim/Ålesund. Korridoren knytter den nordlige og sørlige delen av landet sammen, samtidig som den spiller en viktig rolle for Nordvestlandets og Midt-Norges kontakt mot Sør-Norge og utlandet. Fordi transportveksten generelt sett ventes å fortsette, er det viktig for landet og for regionen å bygge ut sikkerheten og kapasiteten i transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene. Underveis betjener den nasjonale transportkorridoren befolkningskonsentrasjonen i Mjøsregionen med ca innbyggere. For Mjøsbyens * del er det viktig å få videreført det som var en hovedhensikt med lokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen, nemlig å skape ringvirkninger til Innlandet. Gjennom kommunikasjonsutbyggingen nordover fra flyplassen til hele Mjøsbyen blir det mulig å få tatt ut hele potensialet i ringvirkninger. I tillegg til å være en fylkesdelplan er dette dokumentet også et innspill til Nasjonal transportplan Kapasiteten på Dovrebanen er nådd Det er et nasjonalt mål å øke kollektiv transportandel på strekninger hvor privatbiltrafikk og kollektivtransport konkurrerer. Kollektivtilbud skal bedres med kortere kjøretider, bedre tilgjengelighet, bedre komfort og høyere frekvens. Men kapasitetgrensen på Dovrebanen er nådd, og togtilbudet på strekningen Eidsvoll-Lillehammer kan ikke bedres uten utbygging av banen. Jernbaneutbygging er dessuten en forutsetning for nok sporkapasitet til flere godstog og overføring av gods fra veg til bane. Mange trafikkulykker på E6 Stortinget har i forbindelse med NTP sluttet seg til en visjon på lang sikt om at det ikke skal forekomme ulykker eller livsvarig skadde i vegtrafikken (Nullvisjonen). Konsekvensene av en slik visjon er at tiltak settes inn der disse i størst mulig utstrekning bidrar til å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden når en ulykke først inntreffer. E6 mellom Gardermoen og Lillehammer er svært ulykkesbelastet. Firefelts veg med midtdeler er et effektivt tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. Det er også økende kapasitetsproblemer på strekningen, spesielt i forbindelse med helger og ferier. Veg og jernbane har supplerende funksjoner i transportkorridoren Det vil bli en betydelig vekst både i vegtrafikken og togtrafikken i transportkorridoren. Fylkesdelplanarbeidet har vist at det er en forholdsvis begrenset konkurranse mellom jernbane og veg i korridoren. En omfattende utbygging av togtilbudet med kortere reisetid og høyere frekvens vil gi betydelige markedseffekter for toget, men likevel ikke gi en overføring av vegtrafikk som over tid kan erstatte behovet for vegutbygging (Beregnet til 7-8 prosent av trafikkvolumene på veg på et snitt mellom Minnesund og Tangen). Motsatt vil vegutbygging i liten grad redusere behovet for utbygging av jernbanens infrastruktur fordi togtilbudet er konkurransedyktig og veksten i togtrafikken vil kunne bli betydelig. Vegutbygging vil bedre sikkerheten og framkommeligheten for dagens brukere, spesielt for næringstransporten og ferie- og fritidsreisende. Spesielt for arbeidsreiser vil jernbaneutbygging redusere reisetiden og bringe Mjøsbyen mye nærmere hovedstadsområdet. Store deler av Hamar-regionen vil komme innenfor akseptabel dagpendlingsavstand fra Oslo og gi innbyggerne her bedre tilgang til det store arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet. Andre deler av Mjøsbyen som Lillehammer-regionen vil også få langt kortere reisetid til Oslo enn i dag. Dette vil blant annet forbedre næringslivets tilgang til hovedstadsområdets brede spekter av kompetanse. * Betegnelsen Mjøsbyen brukes om Hamar-regionen pluss Elverum kommune, Lillehammer-regionen og Gjøvik-Land-Toten regionen. 9

7 1.2 Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene i østlandssammenheng Østlandssamarbeidet har utformet en visjon der den regionale ubalansen på Østlandet kan endres ved at noe av veksten som i en trendutvikling vil gå til hovedstadsområdet, kan gå til andre byregioner i landsdelen. Oppgradering av transportnettet kan bidra til å styrke utviklingen av byer i en flerkjernestruktur på Østlandet. Et slikt bymønster kan avlaste presset på Oslo og Akershus. Derfor går Østlandssamarbeidet inn for: 1. Modernisering av jernbanen i tilknytning til IC-triangelet Skien-Lillehammer-Halden 2. Utbedring av hovedvegene i de nasjonale transportkorridorene gjennom Østlandet 3. Gode transportårer utenom Oslo-området og mellom byregioner i en flerkjernestruktur Modernisering av jernbanen Strekningen Gardermoen-Eidsvoll er ny og moderne. Resten av dagens jernbanetrasé Eidsvoll-Lillehammer er i store trekk identisk med den traseen som ble bygget for ca 100 år siden. Strekningen er fortsatt enkeltsporet og kapasitetsutnyttelsen er i dag svært høy, noe som gir forlenget framføringstid og dårligere punktlighet enn ønskelig. Rutetilbudet kan ikke bedres verken i form av frekvensøking eller reisetidsreduksjon uten at det skjer en utbygging/utbedring. En langsiktig strategi med dobbeltspor på det meste av strekningen Eidsvoll-Lillehammer vil løse kapasitetsproblemene på Dovrebanen og gi raskere framføringstid. En slik løsning er kostnadskrevende, og vil ligge langt fram i tid bl.a. fordi dobbeltsporutbyggingen på innestrekningen i Oslo-området er prioritert høyest når det gjelder jernbaneutbygging i Nasjonal transportplan Også Østlandssamarbeidet har ansett Oslo-området som nøkkelen til et bedre togtilbud på Østlandet. For Dovrebanens vedkommende må det finnes fram til ulike former for utbygging av kryssingsspor som ikke er for kostnadskrevende, som på kort sikt gir mulighet for et bedret togtilbud Oslo-Lillehammer, og som i tillegg er en del av en langsiktig utbygging mot dobbeltspor på hele strekningen. Utbedring av hovedvegene I perioden har 87 mennesker mistet livet og 169 har blitt alvorlig skadd på E6 fra Gardermoen til Lillehammer. En stor andel av ulykkene er møteulykker. Firefelts veg med midtdeler som skiller kjøreretningene er et effektivt tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. I tillegg vil den økte kapasitet som en firefelts motorveg gir, sikre god framkommelighet for vegtrafikken i overskuelig framtid. Mellom Gardermoen og Mjøsbyen går det andre hovedveger som Rv3, Rv25, Rv33 og Rv4. Dette er veger som alle har viktige regionale funksjoner. Utbedring av disse vegene vil både styrke muligheter for regional utvikling og samtidig gi gode alternative og/eller supplerende funksjoner til E6. Selv om planområdet for denne fylkesdelplanen på vegsiden omfatter bare E6, er det likevel viktig å se samspillet med de andre hovedvegene i den nasjonale transportkorridoren. Inntil E6 på lang sikt er bygget ut til fire felt helt til Lillehammer, er det spesielt viktig å utnytte hele vegnettet i transportkorridoren. Gode transportårer mellom byregioner Østlandssamarbeidet mener at det ikke er enkeltbyer alene som kan konkurrere med hovedstadsområdet, men klynger av byer eller større byregioner utenfor én times reiseavstand fra Oslo som har mulighet til å supplere og delvis konkurrere med hovedstadsområdet. Byklyngene må utvikles som attraktive bo- og arbeidsregioner som også kan gi service- og sysselsettingsmuligheter for den befolkningen som velger å bo lenger ut i distriktene, men innenfor pendlingsavstand til disse byene. Mjøsbyen må derfor styrke sine interne kontakter kommunikasjonsmessig. 10

8 1.3 Anbefalinger Anbefalinger for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene samlet Fylkesdelplanen anbefaler utbygging av både jernbane og veg i transportkorridoren Gardermoen- Mjøsbyene slik det er beskrevet i etterfølgende punkter. Anbefalinger på lang sikt (dvs. til 2030) for Dovrebanen og E6 Gardermoen-Lillehammer Jernbaneutbygging Fylkesdelplanen anbefaler på lang sikt at jernbaneutbyggingen skal muliggjøre at reisetiden Oslo- Hamar reduseres fra dagens 1:25 time for IC-tog til én time. Reisetiden Oslo-Lillehammer bør tilsvarende reduseres fra dagens 2:15 timer til 1:30 time. Fylkesdelplanen anbefaler på lang sikt at jernbaneutbyggingen skal muliggjøre at frekvensen kan bli 1 2-times ruter til Hamar og Lillehammer på dagtid. Fylkesdelplanen anbefaler at man i hovedsak følger dagens jernbanekorridorer Eidsvoll-Hamar og Hamar-Lillehammer ved utbygging av jernbanen, med vekt på gode miljømessige løsninger ved passering av eksisterende bebyggelse og i forhold til strandsonen ved Mjøsa. Vegutbygging Fylkesdelplanen anbefaler på lang sikt utbygging til fire felts veg på hele strekningen Gardermoen- Lillehammer. Fylkesdelplanen anbefaler at E6 mellom Gardermoen og Lillehammer utvides til fire felt langs dagens trasé, med vekt på gode miljømessige løsninger ved passering av eksisterende bebyggelse og i forhold til strandsonen ved Mjøsa. Anbefalinger på kort sikt ( ) for Dovrebanen og E6 Gardermoen-Lillehammer Jernbaneutbygging Fylkesdelplanen anbefaler på kort sikt at første del av Jernbaneverkets trinn 1 i utbygging av dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar gjennomføres, dvs. ett krysningsbelte på km eller to-tre kortere krysningsbelter. Fylkesdelplanen anbefaler på kort sikt at utbyggingen skal muliggjøre at kjøretiden Oslo-Hamar kan reduseres fra dagens 1:25 time til 1:15 og tilsvarende Oslo-Lillehammer fra dagens 2:15 timer til i underkant av to timer. Fylkesdelplanen anbefaler på kort sikt at utbyggingen skal muliggjøre at avgangsfrekvensen kan bli én times ruter hele dagen både til Hamar og til Lillehammer, samt mulighet for 1 2-times ruter i rushtiden til Hamar. Vegutbygging Fylkesdelplanen anbefaler på kort sikt utbygging til firefelts veg av E6 på strekningen Hovinmoen- Kolomoen. 11

9 Anbefalinger på kort sikt for hele vegnettet i Oppland og Hedmark som del av nasjonal transportkorridor Oslo-Trondheim/Ålesund Det er viktig at Rv3 som godstransportrute og alternativ rute til E6 utbedres. Det er viktig at E6 nord for Lillehammer gjennom Gudbrandsdalen utbedres. Det er viktig at Rv4 bygges ut i henhold til NTP Det er spesielt viktig at utbyggingen i Oslo og Akershus fullføres. Det er viktig at Rv33 Gjøvik-Minnesund utbedres. Anbefalinger på kort sikt for gode kommunikasjoner internt i Mjøsbyen Fylkesdelplanen ser det som viktig gjennom vegutbygging å styrke alle regionene i Mjøsbyen for å følge opp anbefalingene i Østlandssamarbeidet om gode transportårer på tvers og på langs innenfor byklyngene. Dette gjelder spesielt vegforbindelsene Rv3/Rv25 mellom Elverum og Hamar, E6/Rv4 mellom Hamar og Gjøvik og/eller alternative måter å knytte Mjøsbyen bedre sammen på tvers. Alternative finansierings- og organiseringsmåter for veg- og jernbaneutbyggingen Fylkesdelplanen viser til vedtakene i forbindelse med Østlandspakka (1999) og anbefaler at de tre fylkeskommunene i fellesskap gjennomfører forhandlinger med staten om økte rammer og alternative finansieringsmodeller for at utbygging av veg og jernbane i transportkorridoren Gardermoen- Mjøsbyene, kan gjennomføres innenfor akseptable tidsrammer. Fylkesdelplanen anser bompengefinansiering av E6 og kryssfinansiering fra veg- til jernbaneutbygging som aktuelle finansieringsformer for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene og dermed en konkret oppfølging av prinsippene i Østlandspakka. Fylkesdelplanen anser også at veg- og jernbaneutbygging i transportkorridoren kan egne seg for Offentlig-Privat Samarbeid (OPS). 12

10 2 Innledning 2.1 Hva saken gjelder Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene med E6 og Dovrebanen er del av den nasjonale transportkorridoren Oslo-Trondheim/Ålesund. Korridoren knytter den nordlige og sørlige delen av landet sammen, samtidig som den spiller en viktig rolle for Nordvestlandets og Midt-Norges kontakt mot Sør-Norge og utlandet. Underveis betjener transportkorridoren Mjøsbyen, som er betegnelsen på de tre byregionene rundt Mjøsa med til sammen ca innbyggere. For Mjøsbyen er det viktig å få videreført det som var en hovedhensikt med lokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen, nemlig å skape ringvirkninger til Innlandet. Gjennom utbygging av jernbane og veg nordover fra flyplassen til hele Mjøsbyen blir det mulig å få tatt ut mer av potensialet i ringvirkninger. I tillegg er det viktig gjennom vegutbygging å styrke de andre regionene i Mjøsbyen for å følge opp anbefalingene i Østlandssamarbeidet om gode transportårer innenfor byklyngene og til hovedstadsområdet: - For industri og næringsvirksomhet i Gjøvik-Toten-Land regionen mot hovedstaden og utlandet - Mellom Elverum, Hamar og Gjøvik for å styrke og utvikle hele Mjøsbyen. Fordi transportveksten generelt sett ventes å fortsette, er det viktig å bygge ut sikkerheten og kapasiteten for jernbane og veg på delstrekningen Gardermoen-Lillehammer: Dagens jernbanetrasé Eidsvoll-Lillehammer er i store trekk identisk med den traseen som ble bygget for ca 100 år siden. Strekningen er fortsatt enkeltsporet og kapasitetsutnyttelsen er i dag svært høy, noe som gir forlenget framføringstid og dårligere punktlighet enn ønskelig. Rutetilbudet kan ikke bedres verken i form av frekvensøking eller reisetidsreduksjon uten at det skjer en utbygging/utbedring. I siste tiårsperiode mistet i alt 87 personer livet og 169 ble alvorlig skadd på E6 mellom Gardermoen og Lillehammer, hvorav de aller fleste i møteulykker. Firefeltsveg med midtdeler som skiller kjøreretningene er et effektivt tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. I tillegg vil den økte kapasitet som en firefelts motorveg gir, sikre god framkommelighet for vegtrafikken. For å møte miljøutfordringene knyttet til transport er det nødvendig med et omfattende sett av virkemidler rettet inn mot både transportsektoren og samordnet areal- og transportplanlegging. Det er videre et mål å øke kollektiv transportandel på strekninger hvor privatbiltrafikk og kollektivtransport konkurrerer. Kollektivtilbudet skal bedres med kortere kjøretider, bedre tilgjengelighet, bedre komfort og økt sikkerhet. I tillegg til å være en fylkesdelplan er dette dokumentet også et innspill til Nasjonal transportplan Organisering av arbeidet med fylkesdelplanen Organisering og gjennomføring av fylkesdelplanarbeidet for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene ble fastsatt i møte mellom representanter for kommunale, fylkeskommunale og statlige regionale myndigheter den 29. mars 2001 på Hamar. Vedtak i de tre fylkeskommunene (gjengitt i Vedlegg 1) om gjennomføring av fylkesdeplanarbeidet ble fattet av: Fylkesutvalget i Akershus den 9. mai 2000 Fylkesutvalget i Hedmark den 20. mars 2001 Fylkesutvalget i Oppland den 26. mars 2001 Fylkesdelplanen omfatter alle transportformer med regional betydning i transportkorridoren Gardermoen- Mjøsbyene, inklusive regional busstransport og godstrafikk på jernbane. Fylkesdelplanen ser aktuelle vegtiltak og jernbanetiltak i sammenheng med hele transportbehovet i korridoren, og den foretar en overordnet avveining mellom de ulike transportformene og deres utviklingsbehov. Analysene innbefatter i tillegg til strekningen Gardermoen-Lillehammer for E6 og Dovrebanen, også virkninger av tiltakene i transportkorridoren på vegene på vestsiden av Mjøsa og vegene til Elverum. Statens vegvesen i Akershus og Hedmark legger fram en egen konsekvensutredning etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven for strekningen av E6 mellom Gardermoen (Hovinmoen) og Moelv. Parallelt med fylkesplanen utreder Jernbaneverket kapasitetsutvidelse på strekningen Eidsvoll-Lillehammer. 13

11 2.3 Mandat for fylkesdelplanarbeidet Mandat for fylkesdelplanarbeidet fastsatt 29. mars 2001: Planområdet Transportkorridoren: Gardermoen Hamar - Lillehammer. Analyseområde Innbefatter en strategisk vurdering av veiene på vestsiden av Mjøsa som avlastningsveier Mål for planarbeidet (transportsystemet) er: at planen skal være et virkemiddel for å samordne areal og transportutbyggingen over kommune/ fylkesgrensene og bidra til å foreta en samlet prioritering av offentlige myndigheters tiltak og prioriteringer. å videreføre det arbeid og de investeringer som fylkeskommunene og statlige myndigheter gjorde i forbindelse med byggingen av ny hovedflyplass på Gardermoen. at planen brukes som innspill ved rullering av NTP for neste periode å videreutvikle målsettingene til lokaliseringen av Gardermoen ved å legge til rette for utvikling i planområdet. å sikre næringslivet i planområdet gode, sikre og miljøvennlige transportløsninger å øke trafikksikkerheten i transportkorridoren å videreføre det arbeidet som er lagt ned i Østlandssamarbeidet, hvor det er enighet om å: - videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa - sikre en balansert og bærekraftig utvikling innen regionen gjennom utvikling av en flerkjernestruktur. Dette vil minske presset på hovedstadsområdet (Oslo og Akershus) og styrke resten av regionen å følge opp overordnede målsettinger i fylkesplanene om bedret trafikksikkerhet å sikre en samordnet areal og transportplanlegging Temaer Bakgrunn Dagens situasjon Visjoner og målsetninger Utfordringer Analyser Anbefalinger for transportkorridoren 14

12 Otta Koppang Øyer Lillehammer E6 Rv3 Fagernes Moelv Gol Gjøvik Raufoss Lena Hamar Brumunddal Elverum Rv25 Rv3 Kolomoen Rv33 Rv4 Rv24 E6 Jaren Kongsberg 2002 Eidsvoll Skarnes Rv35 Hønefoss Gardermoen Rv2 Kongsvinger planområdet analyseområdet Rv4 E6 veger i analyseområdet OSLO Dovrebanen øvrige jernbaner andre viktige riksveger Rv 35 ferdigstilles 2003 Drammen Figur 2.1 Transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene, planområdet, analysområdet, hovedveger og jernbaner 15

13 2.4 Konsekvensutredning for E6 fra Gardermoen til Moelv Norske motorveger har inntil i dag enten vært med to felt uten midtdeler eller med fire felt og midtdeler og en totalbredde på minimum 26 meter. Gjeldende fra 2002 har Statens vegvesen innført en ny type motorveg med en totalbredde på minimum 20 meter og midtdeler med rekkverk for veger med kjøretøy pr døgn. Bakgrunnen for dette er blant annet at høytrafikkerte tofelts veger er preget av mange alvorlige ulykker, hvorav møteulykker utgjør en stor andel (se figur 6.2). Smal firefelts veg er mindre kostbare å bygge ut enn en vanlig firefelt veg, samtidig som trafikksikkerheten er nesten like god. Som første smale firefelts veg i Norge har Statens vegvesen foreslått utbygging av E6 Gardermoen-Moelv. I St.meld. nr. 46 ( ) Nasjonal transportplan ble det foreslått følgende vedrørende E6: Kapasitet og sikkerhet på Ev 6 i Akershus og Hedmark vil bli bedret ved utvidelser av vegen til smal firefelts veg fra Gardermoen og nordover mot Kolomoen. Omfanget av utbyggingen i planperioden er avhengig av om det blir tilslutning til planene om bompengefinansiering eller ikke. Et flertall i Samferdselskomiteen sluttet seg til dette og ba om at det videre planarbeidet ble forsert. Flertallet forutsatte at bompengeprosjektet vil bli lagt fram for Stortinget så snart som mulig når det foreligger planavklaring og lokal tilslutning til finansieringsopplegget. På denne bakgrunn startet Statens vegvesen i 2000 arbeidet med en konsekvensutredning for E6 Gardermoen-Moelv. Utredningsprogrammet ble fastsatt av Vegdirektoratet den 26. april Fylkesdelplanen bygger på deler av denne konsekvensutredningen. 2.5 Jernbaneutredning for kapasitetsutvidelse Eidsvoll-Lillehammer Jernbaneverket Region Øst utreder kapasitetsutvidelse for strekningen Eidsvoll-Lillehammer. Utredningen skal danne grunnlag for strategiske valg for utvikling av jernbanen på denne strekningen og inngå som en del av grunnlaget for rulleringen av Nasjonal transportplan Fylkesdelplanen bygger på deler av jernbaneutredningen. 2.6 Analyseområdet for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene Transportkorridoren Gardemoen Mjøsbyene berører følgende regioner med følgende kommuner: Øvre Romerike: Hamar-regionen: Lillehammer-regionen: Gjøvik-Land-Toten (GLT): Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. I tillegg har Hamar-regionen en utviklingsakse mot Elverum kommune Lillehammer, Øyer og Gausdal. Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land Betegnelsen Mjøsbyen brukes om Hamar-regionen pluss Elverum kommune, Lillehammer-regionen og GLT-regionen. Mjøsbyen har til sammen litt over innbyggere og arbeidsplasser. Mjøsbyen danner et triangel med Mjøsa som samlende element, men også som en transportmessig barriere. Begrepet Mjøsbyen ble lansert i den regionalpolitiske debatten for 40 år siden i den hensikt å peke på at de tre byene rundt Mjøsa har potensial til å bli et avlastningsområde på nordsiden av hovedstadsområdet. Siden begrepet ble lansert har utbyggingen av infrastruktur i form av Mjøsbrua og veger, utdanningstilbud, offentlig service, fritids- og kulturtilbud bidratt til å styrke regionens muligheter samlet sett. Av delregionene i Mjøsbyen er Hamar-regionen (ca ) befolkningsmessig vesentlig større enn Gjøvik-Land-Toten (ca ) som igjen er vesentlig større enn Lillehammer-regionen (ca ). De tre bykommunene rundt Mjøsa er om lag like store med en befolkning på omkring innbyggere hver. 16

14 Otta Koppang Gausdal Øyer Lillehammer Lillehammer Fagernes Ringsaker Elverum Nordre land Gjøvik Hamar Gol Gjøvik Hamar Løten Søndre land Vestre Toten Østre Toten Stange Hurdal Eidsvoll Kongsberg 2002 Hønefoss Nannestad Ullensaker OSLO Drammen Figur 2.2: Kart over planområdet og analyseområdet med regioner og kommuner planområdet Lillehammerregionen Hamarregionen Øvre Romerikeregionen Elverum kommune og Gjøvik-Land-Totenregionen E6 veger i analyseområdet Dovrebanen øvrige jernbaner andre viktige riksveger Rv 35 ferdigstilles

15 3 Dagens situasjon regionale forhold og samferdsel 3.1 Befolkning og næring i transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene Befolkningsutviklingen til nå Norge har gjennom 1990-tallet hatt en relativt sterk befolkningsvekst, nærmere 5%. Befolkningen har økt med bortimot innbyggere. Av disse har ca 60% kommet til Østlandet, mens landsdelen totalt har knapt halvparten av landets innbyggere. Veksten på Østlandet er imidlertid svært ujevn. Konsentrasjonen til Oslo og Akershus er sterk. På veksttoppen ligger regioner i Akershus som Follo og Asker-Bærum, samt Nedre og Øvre Romerike. Utenfor hovedstadsregionen Oslo-Akershus er det tydelig vekst i regionene sør for Oslo. Sterkest er denne i Mosseregionen, Drammensregionen, Tønsberg-Horten og Larvik-Sandefjord. Når det gjelder regionene nord for Oslo er det en viss vekst i Hamar- og Lillehammer-regionene samt i Elverum kommune. GLT-regionen har hatt null-vekst. I dalene bak byregionene er det befolkningsnedgang. Samlet sett synker befolkningen i Innlands-Norge. Tabellen under viser befolkningsutviklingen i delregioner i transportkorridoren i perioden : Delregion Endring abs. Endring rel. Endring pr. år Øvre Romerike (ØR) ,9 % 0,9 % Hamar-regionen ,8 % 0,3 % Lillehammer-regionen ,8 % 0,6 % Gjøvik-Land-Toten (GLT) ,2 % 0,02 % Elverum kommune ,1 % 0,4 % Oslo-Akershus inkl ØR ,6 % 1,1 % Tabell 3.1: Befolkning og befolkningsendring i delregioner, 1990 og 2000 Lillehammer-regionen ligger vekstmessig klart foran Hamar-regionen i tiårsperioden sett under ett, men tendensen er at Lillehammer stagnerer utover nittitallet, mens veksten i Hamar tiltar noe. Det siste går fram av mer detaljerte tall fra SSB og skyldes mye at netto innflytting er vesentlig større til Hamar-regionen enn til Lillehammer-regionen i perioden Fritidsbefolkning E6 og Dovrebanen er transportårer til fjellområder i Hedmark og Oppland med til sammen ca hytter: - ca hytter i Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Sel kommune - ca hytter i Hamar-regionen - ca hytter i Elverum, Åmot kommune og Trysil kommuner I størrelsesorden 50 prosent av hyttene kan antas å tilhøre folk utenfor Hedmark og Oppland, aller flest fra hovedstadsområdet, hvilket gir en fritidsbefolkning på innbyggere som leilighetsvis pendler til hyttene. I tillegg kommer alpinanlegg og turistbedrifter i Gudbrandsdalen og Trysil som særlig vinterstid har mange tilreisende med i størrelsesorden gjestesenger (private og kommersielle). 19

16 Næringsutvikling til nå Mjøsbyen Den største veksten i arbeidsplasser på Østlandet har skjedd i hovedstadsregionen de siste ti år. Dette kan forklares dels ut fra regionens befolkningsmessige størrelse og dels ut fra hovedstadsfunksjoner og hovedkontorfunksjoner for både offentlig og privat virksomhet. Det kan også forklares ut fra det store innslaget av næringer innenfor personlig tjenesteyting og andre potensielle vekstbransjer. De tre byene ved Mjøsa har om lag samme bredde og dybde i tjenestetilbud, og det er ingen utpreget funksjonsdeling mellom byene. Byene skiller seg likevel noe fra hverandre. Lillehammer har et større innslag av privat tjenesteyting, Hamar med Elverum har et større innslag av statlige institusjoner som Eidsivating, Helseregion Øst og Forsvaret. (Forsvaret står alene for en økning på årsverk i Sør- Østerdal). GLT-regionen har et vesentlig større innslag av industrivirksomhet enn de to andre regionene, samtidig som Gjøvik ikke har fylkesforvaltning slik de to andre byene har. Innenfor høyere undervisning er det en viss arbeidsdeling med vekt på samfunnsfag på høyskolen i Lillehammer, pedagogikk og humaniora på lærerhøyskolen på Hamar og teknisk-økonomiske fag på høyskolesenteret på Gjøvik. Det industrielle kjerneområdet i Innlandet strekker seg fra Raufoss og Gjøvik via Moelv til Brumunddal. I motsetning til den generelle trenden i vestlige land er industrien i dette området i vekst. Virkninger av Gardermoen Utbyggingen av og virksomheten på Oslo lufthavn Gardermoen har gitt en del ringvirkninger. Ikke minst har Øvre Romerike fått et kraftig løft som følge av flyplassvirksomhet, flyplassrelatert virksomhet, hoteller m.v. Videre er det en betydelig tilflytting og befolkningsvekst på Øvre Romerike som i seg selv gir grunnlag for næringsutvikling innenfor byggerelatert virksomhet, varehandel, personrettede tjenester m.v. Det er store områder tilgjengelig for næringsutvikling i Gardermoen nærområde. Når det gjelder ringvirkninger av Gardermoen for Hedmark og Oppland, er det i bygg- og anleggssektoren virkningene har vært særlig merkbare til nå. Det er imidlertid enkelte eksempler på mindre nyetableringer og bedrifter med god vekst de senere åra hvor nærhet til flyplass blir pekt på som en medvirkende årsak. Vel så stor vekt tillegges imidlertid den forbedrede infrastrukturen mot Oslo, foruten den generelle konjunkturoppgangen. Gardermoen vurderes i dag også som et positivt bidrag til å kunne opprettholde lav ledighet i Hamar-regionen framover. Arbeidspendling Egendekning av arbeidsplasser er høyest i Lillehammer-regionen og lavest i Hamar-regionen. Dette er en indikasjon på arbeidspendling som både går mellom regionene i Mjøsbyen og ut av Mjøsbyen, først og fremst i retning hovedstadsområdet. Både Mjøsbrua og bedre veg- og jernbaneforbindelse mot Oslo har bidratt til vekst i arbeidspendlingen over de siste år. Pendling ut og inn av Mjøsbyen De største pendlingsstrømmene i transportkorridoren ut og inn av Mjøsbyen går mellom Hamarregionen og Oslo kommune med ca pendlere og mellom Lillehammer og Oslo kommune med ca 950 pendlere i år prosent av disse pendlingsstrømmene går i retning Oslo og 10 prosent den andre veien. Pendlingen til Oslo fra de to regionene har økt betydelig på 1990-tallet, mest fra Hamar-regionen med hele 75 prosent på åtte år. Pendlingen mellom de to regionene og Romerike (øvre og nedre) med alle aktivitetene på og rundt Hovedflyplassen, er mangedoblet siden 1992 og er i år 2000 kommet opp i ca 1000, hvorav ca 80 prosent av pendlingen går retning i Romerike. 7 av 8 av disse pendlerne kommer fra Hamar-regionen. 20

17 Pendling internt i Mjøsbyen Mellom de tre byene rundt Mjøsa samt Elverum er det i dag følgende reisetider med bil: Lillehammer Hamar Gjøvik Lillehammer Hamar Gjøvik Elverum Tabell 3.2: Reisetid med bil i minutter, bysentrum til bysentrum (Kilde: Vis veg Statens vegvesen) Pendling mellom delregionene i Mjøsbyen Internt i Mjøsbyen går de største pendlingsstrømmene mellom Hamar-regionen og Lillehammerregion og mellom Hamar-regionen og Elverum kommune. Pendlingsvolumene ligger her i år 2000 fra 600 til 1000 pendlere i hver retning. Geografisk nærhet mellom bosteder og arbeidssteder i ulike naboregioner (for eksempel mellom Lillehammer og Ringsaker nord) gjør likevel at pendlingsvolumene over større avstander internt i Mjøsbyen er en god del lavere. Pendlingsvolumene mellom Gjøvik-Land-Toten og de to andre regionene i Mjøsbyen er på mellom 300 og 500 pendlere i hver retning, dvs. ca halvparten av volumene nevnt i punktet over. Men pendlingen til/fra Gjøvik-Land-Toten går på den annen side i mindre grad over korte avstander slik at pendlingen mellom byrregionene ligger på omtrent samme nivå for alle relasjonene. Økningen i pendling på 1990-tallet internt i Mjøsbyen er i størrelsesorden 50%. Størst økning i pendlingsstrømmene finner man mellom Hamar-regionen og Gjøvik-Toten. Arbeidsted i: Arbeidsted i: Arbeidsted i: Vekst i prosent Bosted i: Oslo Rom Ham Lille Elver Gjøv Oslo Rom Ham Lille Elver Gjøv Oslo Rom Ham Lille Elver Gjøv Oslo kommune % 3 % Romerike % Hamar-regionen % 206 % 25 % 42 % 87 % Lillehammerregi % 137 % 47 % 40 % Elverum komm % Gjøvik-Land-Toten % 24 % Tabell 3.3: Utdrag av pendlingsmatrise for delregioner i transportkorridoren og analyseområdet. Kilde: Statistisk sentralbyrå spesialutskrift av arbeidstaker-arbeidsgiverregisteret. (tallene gir bare opplysninger om bosted og arbeidssted - ikke om det dreier seg om pendling hver dag eller sjeldnere) 21

18 LILLEHAMMERREGIONEN ELVERUM KOMMUNE GJØVIK-LAND- TOTENREGIONEN HAMARREGIONEN OSLO LILLEHAMMERREGIONEN HAMARREGIONEN OSLO ROMERIKE antall pendlere 1992 antall pendlere 2000 Lillehammerregionen Hamarregionen Øvre Romerikeregionen Elverum kommune og Gjøvik-Land-Totenregionen Figur 3.1 De viktigste pendlingsstrømmene internt i Mjøsbyen og ut/inn av Mjøsbyen (vedr tallenes betydning se tabell

19 Flytting Befolkningsendringer i kommuner skyldes dels fødsel/død og dels innflytting/utflytting. Flyttinger over kommunegrenser skyldes først og fremst arbeidsmotivert flytting, dernest sosiale forhold og på tredjeplass kommer boforholdene. 1 Flere av kommunene i Hamar-regionen har hatt netto innflytting og positiv befolkningsutvikling de senere årene, særlig Stange og Hamar. Det kan dels skyldes Gardermoen og dels nærheten til Oslo som representerer et langt større arbeidsmarked enn Gardermoen. Andre medvirkende årsaker kan være: - Utbyggingen av jernbane og vegnettet nord for Oslo i tilknytning til Lillehammer 94 og til Gardermoen. - IKT og økt arbeidsfleksibilitet med hjemmekontor som muliggjør økt pendlingsavstand - Generell utvikling i retning av økt utflytting fra Oslo, bl.a. som følge av høye boligpriser 3.2 Dovrebanen og E6 som del av nasjonal transportkorridor Oslo Trondheim/Ålesund Transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene er del av den nasjonale transportkorridoren Oslo-Trondheim/ Ålesund slik den er definert i Nasjonal transportplan Korridoren knytter den nordlige og sørlige delen av landet sammen, samtidig som den spiller en viktig rolle for Nordvestlandets og Midt-Norges kontakt mot Sør-Norge. Korridoren er også viktig for eksport og import av gods til/fra Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Underveis betjener korridoren en relativt tung befolkningskonsentrasjon i Mjøsregionen. Dovrebanen Dovrebanen er jernbanestrekningen Eidsvoll-Hamar-Trondheim. Sammen med Hovedbanen/ Gardermobanen fra Oslo til Eidsvoll inngår den i jernbanens hovedrute for gods- og passasjertrafikk nord-sør gjennom Norge, og sammen med Raumabanen forbinder den store deler av Midt-Norge med Østlandet og utlandet. Rørosbanen supplerer Dovrebanen til Trøndelag, Europaveg 6 Stamveger er veger av stor betydning for transporter mellom landsdeler og/eller viktige forbindelser til utlandet. E6 er hovedstammen i stamvegnettet i Sør-Norge og mot utlandet. Fra E6 Oslo-Trondheim grener det ut en rekke andre stamveger: - Rv2 tar av fra Kløfta og går via Kongsvinger til Sverige - Rv3 tar av ved Kolomoen og går via Elverum gjennom Østerdalen til Trondheim - Rv15 tar av ved Otta og går til Nordfjord og Sunnmøre - E136 tar av ved Dombås og går til Møre og Romsdal - NTP framhever også Rv4 Oslo-Mjøsbrua som viktig øvrig riksveg For kommunene langs E6 gjennom Akershus, Hedmark og Oppland er E6 hovedåren for både lange og korte varetransporter og personreiser. Sammen med Rv3 og Rv25 har vegen også stor betydning for turistbedrifter og for fritidstrafikken til hytter og skisteder bl.a. i Gudbrandsdalen og Trysil. 1 Barlindhaug og Gulbrandsen (2000): Bolig- og bostedspreferanser i Stavanger-regionen. NBI prosjektrapport 269/

20 3.3 Godstransport i nasjonal transportkorridor Oslo-Trondheim/Ålesund Godstransporten Oslo-Trondheim/Ålesund er dominert av biltransport på alle distansene. Lastebilens fleksibilitet og tilpasningsdyktighet gjør lastebiltransport generelt overlegen på korte distanser. Når det gjelder lange godstransporter på veg har de to vegrutene E6 og Rv3 i dag hver sine roller. Transporter som skal hele strekningen Oslo - Trondheim eller lenger, bruker Rv3 gjennom Østerdalen, mens transport mellom Oslo og Nordvestlandet bruker E6 gjennom Gudbrandsdalen. Rv3 tar av fra E6 ved Kolomoen. Ca 90 prosent av godsbilene mellom Oslo og Trøndelag eller lenger, velger denne ruten. Tog har en markedsandel for gods på omlag 30 prosent mellom Oslo og Trondheim og har en viss betydning også underveis i korridoren. Godstransport på tog er vanligvis økonomisk konkurransedyktig på avstander over 50 mil. Med store godsstrømmer og/eller der det er anlagt sidespor til industri- og lagerbedrifter, kan jernbanen være konkurransedyktig også på kortere avstander. Gjennomgående godstog Pr døgn går det i gjennomsnitt åtte godstog i hver retning gjennom planområdet. Seks tog går mot Trondheim hvorav tre fortsetter til Nordlandsbanen og to tog går til Åndalsnes. Åtte tog pr døgn i hver retning tilsvarer grovt sett til 250 trailere pr døgn hver veg. Disse jernbanetransportene må sees på som en direkte avlastning av E6 i Gudbrandsdalen og Rv3 i Østerdalen. Tømmer- og flistransporter på jernbane Det er betydelige tømmer- og flistransporter på jernbane fra Oppland og Hedmark. Det alt vesentlige lastes opp på opplastingsterminaler langs Dovrebanen og Solør-Rørosbanen. Fra disse opplastingsterminalene kjøres det i 2001 ett tog pr døgn til Lierstranda (ved Drammen for videretransport til Tofte), to til Moss og Sarpsborg, to til Halden, ett til Skogn (fra nordre del av Østerdalen) og ett til Karlstad eller Grums (i Sverige). I perioder kjøres det også importtømmer fra havnene ved Oslofjorden til sagbruk i Oppland og Hedmark. De til sammen seks - sju togene tilsvarer grovt sett 150 trailerlass pr døgn (i hver retning). Av disse ville omlag ha gått på Rv 3 og E6 dersom transportene hadde gått på veg. 24

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Næringslivets styrker

Næringslivets styrker ØF-rapport 12/2014 Næringslivets styrker Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt av Katrine Gløtvold-Solbu, Atle Hauge og Morten Ørbeck ØF-rapport 12/2014 Næringslivets

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

Hamars rolle som regionsenter

Hamars rolle som regionsenter ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck Atle Hauge Per Kristian Alnes Svein Erik Hagen Asgeir Skålholt 1 ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck,

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

OSLOREGIONEN MED FELLES

OSLOREGIONEN MED FELLES Osloregionen OSLOREGIONEN MED FELLES PERSPEKTIV PÅ UTBYGGINGS- MØNSTER OG INFRASTRUKTUR Arbeidsgruppe for Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Rapport april 2005 1 FORORD Arbeidsgruppen for utbyggingsmønster,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Forord Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet,

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer