VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen"

Transkript

1 Brynhild Totland Bergen 20. juni Seniorrådgiver Avdeling for basisferdigheter PB 236 Sentrum 0103 Oslo VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen Eit samarbeidsprosjekt mellom Lønborg videregående skole, Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og kommunar i omegn. Helsing Helene Systad Leiar i styringsgruppa Mary Monsen Prosjektleiar Side 1

2 Innhald: 1.0. Innleiing Søknad om dispensasjon Bakgrunn Mål og rammer Målgruppe Mål for prosjektet Prosjektperiode Økonomiske rammer Prosjektorganisering Styringsgruppe: Prosjektleiing Prosjektgruppe Opplæringsmodell Teoriopplæring Internt utvikla arbeidsbok Instruktøropplæring Ansvarsdeling Prosjektleiar Arbeidsgjevar Vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole Fagopplæringskontoret: Budsjett Evaluering og dokumentasjon... 9 Vedlegg 1: Side 2

3 1.0. Innleiing Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet inviterte fylkeskommunar til å søke om forsøk med å utvikle opplæringsmodellar for ufaglærte i omsorgssektoren og barnehagesektoren i tilknyting til arbeidsplassen. Målet er at fleire vaksne ufaglærte i desse sektorane skal ta fagbrev. Hordaland fylkeskommune fekk tilsegnsbrev for deltaking i prosjektet, og la fram førebels prosjektplan på VOX- samling 26. og 27. januar. I den opphavlege søknaden var det mål om at 30 vaksne i barne- og ungdomsarbeidarfaget og like mange i helsearbeidarfaget skulle gå inn i prosjektet. Tal på deltakarar er redusert til 45 for å sikre tilstrekkelege rammer for utprøving av opplæringsmodellen som vert presentert i det føljande. Opplæringsmodellen til Hordaland fylkeskommene er fleirdelt og byggjer på eit tett samarbeid mellom skule, fagopplæringskontor og instruktørar på arbeidsplassen. Det vert utvikla eit pedagogisk opplegg basert på vaksenpedagogikk, og ei instruktørutdanning som skal sikre at deltakar i forsøket får rettleiing i den daglege arbeidssituasjonen. Modellen byggjer på vidaregåande opplæring gjennom praksisrettleiing på arbeidsplassen (VOPA). Den vaksne føljer ein individuell opplæringsplan med systematisk opplæring gjennom 2 år. Eigne instruktørar og lærarar vil sikre kvalitet i opplæringa. Prosjektet krev at det vert søkt dispensasjon etter Opplæringslova 1-4. Forsøksverksemd. Søknaden er omtalt i pkt i dette dokumentet. Side 3

4 2.0. Søknad om dispensasjon VOPA- modellen krev at det vert gjeve dispensasjon etter Forsøk etter Opplæringslova: 1-4. Forsøksverksemd Departementet kan etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk. I dispensasjonssøknaden vert det søkt om fritak frå fellesfag innan yrkesfaglege utdanningsprogram på Vg1 og Vg2 iht. Forskrift til Opplæringslova, 3. ledd: Fritak frå fag for privatistar og vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det same gjeld vaksne som følgjer opplæring spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner. Hordaland fylkeskommune vil gje tilbod om realkompetansevurdering av dei nemnde fellesfaga, og vil legge til rette for opplæring i faga for deltakarar som ikkje tilfredsstiller krav til fritak frå fellesfag på ovanfor nemnde vilkår. Programfag: Deltakarane i forsøket får systematisk opplæring i høve til læreplanen på Vg3- nivå. Opplæringa vert gjennomført over to år for å sikre at ein får tilstrekkeleg tid til å utvikle og prøve ut pedagogiske metodar og verktøy. Instruktør på arbeidsplassen og lærar frå vidaregåande skule vil godkjenne kvart av kompetansemåla i læreplan på Vg3 (opplæring i bedrift). Lønborg videregående skole skriv ut vedlegg til kompetansebevis som dokumentasjon for at deltakar har nådd, og fått godkjent, alle kompetansemål i Vg3 læreplan for opplæring i bedrift. Side 4

5 3.0. Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er eit aukande behov for kvalifisert personale innan helsetenesta og oppvekstsektoren. Innan helsefag er vaksne den største og mest stabile rekrutteringskjelda. Vaksne med rett til vidaregåande opplæring vel ofte komprimert opplæringsløp i regi av fylkeskommunen, men vegen fram mot fagbrev vert likevel lang og mange fell frå undervegs. Små stillingar og manglande bredde i praksis er ofte grunngjeving for at den vaksne ufaglærte ikkje fullfører ei fagutdanning Mål og rammer 4.1. Målgruppe Målgruppe for prosjektet er ufaglærte vaksne som arbeider innan helse- og omsorgstenesta og innan oppvekstsektoren (barnehage, skule). Deltakarene er ufaglærte som har eit arbeidstilhøve innan helse- og omsorgstenesta eller oppvekstetaten Deltakarane i prosjektet er i hovudsak vaksne med rett til vidaregåande opplæring i samsvar med Opplæringslova 4A-3. Prosjektet opnar i tillegg for deltakarar utan rett. Deltakarane må kunne dokumentere arbeidspraksis innan faget tilsvarande minimum 1 år fulltid (rekna om til fulltid). Deltakarane er i eit arbeidstilhøve der arbeidsgjevar vil leggje til rette for tilstrekkeleg tid til opplæring på arbeidsplassen og for deltaking på samlingar i regi av prosjektskulane, slik at deltakaren kan fullføre innan oppsett tidsramme. Hordaland fylkeskommune vil sikre at deltakarane er godt informerte om prosjektet og at det vert henta inn samtykke til å ta del i forsøket Mål for prosjektet Overordna målsetting for prosjektet er å sikre høg kvalitet på tenestene i helse, omsorgs- og oppvekstsektoren. Tilstrekkeleg og godt kvalifisert personale er ein føresetnad for å lukkast i dette arbeidet. Målet for forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen er å utvikle og prøve ut opplæringsmodellar som høver for vaksne ufaglærte som er i arbeid. Hordaland fylkeskommune vil også utvikle og prøve ut instruktøropplæring med utgangspunkt i vaksenpedagogikk Prosjektperiode Forprosjekt: Januar til juli. Hovudprosjekt: September til juni Evaluering/dokumentasjon: Haust 2014 etter fagprøver er avlagt Økonomiske rammer Total tildeling frå VOX er kr. 4.8 mill. og summen vert fordelt gjennom prosjektperioden. Hordaland fylkeskommune dekkjer utgifter til opplæring, undervisningsmateriell, eksamen og oppmelding til fagprøve. Side 5

6 5.0. Prosjektorganisering 5.1. Styringsgruppe: Helene Systad, rektor ved Lønborg vgs. (leiar) Annbjørg Laupsa, rektor ved Fusa vgs. Per-Willy Mørk-Karlsen, opplæringsavdelinga Torbjørn Mjeldstad, konstituert fagopplæringssjef Harald Pedersen, Bergen kommune Merete Davanger, Bergen kommune Ellen Aase Opedal, Fagforbundet 5.2. Prosjektleiing Mary Monsen, leiar vaksenopplæringssenteret for helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og ambulansefaget ved Lønborg videregående skole (prosjektleiar) Gunn Totland Moss, avdelingsleiar ved Fusa vidaregåande skule (leiar arbeidet i Fusa området). Frank Halhjem, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune 5.3. Prosjektgruppe I tillegg til prosjektleiinga vert to prosjektmedarbeidarar i Bergen kommune og to pedagogar frå vaksenopplæringsavdelinga ved Lønborg videregående skole deltakarar i prosjektgruppa. Prosjektgruppa skal saman med prosjektleiing utvikle opplæringsmodell, innhald i opplæringa og instruktøropplæring Opplæringsmodell Deltakarane får ein individuell opplæringsplan etter gjennomført kartleggingssamtale med vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole. Deltakarane får teoriopplæring med fellessamlingar, oppfølging ved hjelp av internt utvikla arbeidsbok, nettressursar og oppgåveløysing via digitale mapper. To års opplæring. Før oppmelding til fagprøve må deltakar ha dokumentert og godkjent alle kompetansemål frå læreplan for opplæring i bedrift (Vg3). Fagprøve der deltakar vert prøvd i høve til læreplan for opplæring i bedrift (Vg3). Opplæringa byggjer på samarbeid mellom arbeidsplass og skule. Ein opplæringsavtale vil også tydeleggjere kven som har ansvar for å følgje opp den einskilde vaksne. Instruktørar vil følje opp deltakarane på arbeidsplassen. Eksisterande arbeidsbok vert vidareutvikla, og oppgåvene skal vere praksisnære og samstundes vere førebuande til sluttvurderinga Det vert arrangert minst ei «mini-fagprøve» i løpet av opplæringstida. Det vert utvikla instruktørutdanning med utgangspunkt i vaksenpedagogikk, og prosjektmedarbeidarar har ansvar for oppfølging av instruktørane Side 6

7 Opplæringsmodellen vil sikre tett oppfølging frå arbeidsgjevar og skule gjennom heile opplæringsløpet. Den vaksne får ein individuell opplæringsplan der ansvarsdeling mellom partane er klargjort. Den individuelle opplæringsplanen vil innehalde tidsplan for opplæringa og rulleringsplan dersom det er naudsynt for å sikre bredde i opplæringa. Den vaksne vil slik ha oversikt over sitt eige opplæringsløp og tid for fagprøve. Opplæringsmodellen sikrar at deltakarane får arbeide med kompetansemåla i læreplanen under heile opplæringstida. Den vaksne vil få praksisrettleiing og oppfølging av instruktør gjennom heile opplæringsløpet. Den vaksne vil arbeide ut frå situasjonar (case) i praksis som tek utgangspunkt i læreplanmål. Instruktør vil leggje til rette for gode læringssituasjonar som deltakar kan arbeide vidare med. Lærar vil gje rettleiing på nett undervegs i prosessen, og godkjenne når læreplanmål er nådd. På den måten kan ein sikre at den vaksne arbeidar systematisk og målretta med læreplanmåla på Vg3-nivå. Kvalitetssikringa ligg også i at både skule, fagopplæringskontor og arbeidsgjevar samarbeider om å godkjenne deltakarane si opplæringsavtale Teoriopplæring Opplæringa vil gå over to år, med fellessamlingar og individuell oppfølging. Læringsressursar vert henta frå NDLA og vert supplert med undervisningsmateriale som vert/er utvikla ved dei to skulane. Teoriopplæringa vil ta i bruk digitale mapper som lærar, instruktør og deltakar har tilgang til. Den vaksne får undervisning på skulen eller i tilknyting til arbeidsplassen. Undervisninga vert knytt til læreplanmål på Vg3-nivå. Den vaksne får tilbod om å løyse oppgåver og tilbakemelding undervegs. Teori vert også knytt til case og situasjonar frå praksis, og vil på den måten sikre ei praksisnær opplæring med vekt på erfaringslæring. Deltakarane får tilbod om opplæring i bruk av IKT. Nettbasert opplæring vil i særleg grad verte brukt i den perioden den vaksne er i praksis, både som eit reiskap for kommunikasjon mellom partane, og som ein del av opplæringa. IKT vil og kunne leggje til rette for gruppesamarbeid mellom deltakarane for å styrke læreprosessen Internt utvikla arbeidsbok I løpet av våren vert eksisterande opplæringsbok (heretter omtalt som arbeidsbok) vidareutvikla og tilpassa utfordringar knytt til den vaksne. Fokus på induktiv metode og problembasert læring gjennom bruk av arbeidsbokbok vil sikre at opplæringa legg vekt på samspel mellom teori og praksis Instruktøropplæring Med utgangspunkt i vaksenpedagogikk vert det våren utvikla ei instruktørutdanning retta mot vaksne som er i jobb. Dette arbeidet vert utvikla i samarbeid med fagpersonar frå verksemdene. Aktuelle instruktørar som vert knytt til prosjektet får ei systematisk og grundig opplæring, og det vert lagt til rette for samarbeid mellom instruktørar og pedagogisk personale ved dei to skulane som deltek i prosjektet. Side 7

8 Gjennom regelmessig instruksjon, rettleiing og tilbakemelding i praksis vil instruktør saman med den vaksne kunne synleggjere kvalitet og framgang i opplæringa. Praksis vert arena for læring og måloppnåing, og avtale med arbeidsgjevar gjer at ufaglærte i større grad får eit forpliktande arbeidstilhøve fram mot fagbrev Ansvarsdeling 7.1. Prosjektleiar Utarbeide informasjonsbrosjyre der VOPA- prosjektet vert presentert. Leggje til rette for samarbeid mellom samarbeidsaktørane for å utvikle opplæringsmodellen i løpet vårsemesteret. Ansvar for fellessamlingar for aktuelle deltakarar, fagopplæring, opplæringsavdeling, instruktørar, arbeidsgjevar og pedagogisk personale. Dette for å gje informasjon og sikre ei felles forståing for prosjektet. Utvikle evalueringsskjema, følgje prosjektet og lage statusrapport kvart halvår og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. Samarbeide med arbeidsgjevar om utvikling av opplæringsplan. Planen vil fungere som ein samarbeidsavtale mellom deltaktakar, skule og bedrift Arbeidsgjevar Presentere prosjektet i aktuelle verksemder og rekrutterer aktuelle deltakarar. Sikrar deltakarane eit arbeidstilhøve gjennom heile prosjektperioden og sikrar at deltakarane får tilstrekkeleg praksis og opplæring. Utarbeide tilbod om ambulerande praksis for å sikre bredde i opplæringa. Sende søknad om å få delta i prosjektet til vaksenopplæringsenteret ved Lønborg videregående skole. Arbeidsgjevar sender samla søknad dersom dei har fleire aktuelle deltakarar. Samarbeide med prosjektleiar om opplæringsplan for kvar enkelt deltakar. Ansvar for at deltakar får praksis som sikrar måloppnåing. Ansvar for at det vert utarbeidd arbeidsavtale for den vaksne. Tilrettelegging av fagprøva Vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole Vurdere søknader og godkjenne deltakarar i prosjektet. Innsendt dokumentasjon på tidlegare skulegang og praksis vert kartlagt og vurdert. Deltakarane vert registrert i Vigo vaksen. Vurdere realkompetanse. Deltakarene sin opplæringsplan vert planlagt på grunnlag realkompetansevurderinga. Vaksenopplæringssenteret gjev tilbakemelding om opptak til arbeidsgjevar. Dersom søkjarar ikkje får tilbod om deltaking vert avvisinga grunngjeve ut frå formelle krav til deltaking, eventuelt at det er fleire søkjarar enn det talet som prosjektet har kapasitet til. Skriv opplæringsavtale med deltakar Side 8

9 7.4. Fagopplæringskontoret: Godkjenne prosjektomtalen Sikre einsretta informasjon og kvalitetssikre formelle krav i høve til fagprøve som sluttvurdering. Godkjenningsinstans i samband med fagprøven Prioritere at deltakarane vert meldt opp til fagprøve innan to månader etter avslutta opplæring Budsjett sum Prosjektleiing (Lønborg vgs og Fusa vgs) Lage og prøve ut opplæringsmodeller Reise i samband med oppfølging av deltakarane Informasjonsmateriell (før og etter prosjektet) Reise, kost og oppholdskostnader (studiereiser, kurs ) Dokumentasjonskostnader (rapportering) Lønn til instruktør i verksemdene (3 pers) Informasjon og opplæring fagpersoner bedrifter Samlinger for deltakere, juni 12 og juni Administrasjon, tilrettelegging Kompetanseutvikling for fagpersonell (Vaksenpedagogikk mv) Nettverksamling for fylke Lage internettressurser Lønn fagopplæring SUM Evaluering og dokumentasjon Første evaluering/rapportering til Vox Denne vert gjort i høve til tilsendt evalueringsskjema frå Vox. Prosjektet vil vidare følje krav til undervegs- og sluttevaluering og dokumentasjon i fylje Vox sine tidsfristar. Hordaland fylkeskommune vil evaluere forsøket og oversende evalueringsrapport til Vox innan 1. september Deltakarane vil, etter godkjent teoriopplæring og bestått fagprøve, få utstedt dokumentasjon i form av fagbrev og kompetansebevis. Utdanningsdirektoratet vil komme tilbake med dispensasjonskode og tekst til kompetansebeviset. Side 9

10 Vedlegg 1: Revidert plan Vopa prosjektet Mile pælar Febr Mars Apr. Juni Aug Ansvar Vo senter Kartleggje og realkompetanse vurdere aktuelle kandidatar Registrere i Vigo vaksen. Skrive ut kompetanse bevis. Kartleggje og realkompetanse vurdere aktuelle kandidatar Registrere i Vigo vaksen. Skrive ut kompetanse bevis. Prosjekt leiing Levere oppdatert prosjekt beskrivelse til VOX, framdriftsplan og budsjett. Kontakt med arbeidgjevar Lage informasjons brosjyre til deltakarar og versemd Etablere samarbeid med pedagogisk personale og fagarbeidarar (instruktørar) Starte arbeidet med å utvikle instruktør utdanning. Delta i arbeidet med å utvikle instruktør utdanning. Jobbe med arbeidsbok for praksis Revidere prosjektplanen Møte med VOX 24 april Arbeid med opplærings planar.praksis Prosjektet sendes inn til ny godkjenning Godkjent 3 juli Rapport VOX Lage individuelle opplæringsplaner. Kartlegge og registrere deltakere (BUA) Leiar styrings gruppa Møte med fagopp læring Prosjekt omtale og budsjett til VOX Følje opp arbeidet Følje opp arbeidet Møte med VOX 24 april Følje opp arbeidet Møte med fagopplæring Arbeide med prosjektbe skrivelsen Delta i arb med org og til rette leggjng Arbeid gjevar Kontakte aktuelle verksemder. Delta i arbeidet med informasjons brosjyre Formidle kontakt med instruktørar. Informasjons brosjyre (fullføre) Starte arbeidet med å identifisere deltakarar til OPA prosjektet Arbeide med å identifisere deltakarar til OPA prosjektet Møte med VOX 24 april Arbeidet med opplærings planane. Forts. arbeidet med instruktør utdanning og arbeidsbok bok Tilretteleggje praksis Ped person/ Instruk. Starte arbeidet med å utvikle instruktør utdanning. Utarbeide arbeidsbok Arbeide med å utvikle instruk. utdanning. Utrabeide arbeidsbok Møte VOX 24 april Forts. arbeidet med instruktør utdanning og oppl bok Planleggje teori innhald i opplæringa Planleggje IKT opplæring Besøke bedriftene Fag opp læring Møte med leiar i styrings gruppa Møte med VOX 24 april Søke disp frå gjeld regel verk Møte med leiar i styrings Gruppa Vedr ny prosjekt beskrivel se Side 10

11 Sept. Okt-des Jan- Juni 2013 Start på VOPA prosjektet 17september Hotell Norge Kontakt med bedriftene. Opplæringsplan Starte oppfølging i praksis- Individuelle planar skal verte godkjent Oppdatere nettsida Møte arb gruppa 20 nov Rapport VOX Start Vopa prosjekt Evaluerings møte 3 oktober med styrings gruppa Evaluerings møte mai Instruktørsamling sept Praksisbesøk Tilretteleggje praksis Følje opp Instruktørar og deltakarar i praksis Instruktøropplæring Møte arbeidsgr 20 nov Tilretteleggje Praksis Evalueringsmøte mai Samling Instruktør sept 1.Felles samling deltakarar 28 sept Praksis besøk Veiledning i praksis Under visning Oppdatere nettsida Instruktør opplæring Møte arbeidsgr 20 nov Veiledning Undervis ning Aug-des 2013 Følje prosjektet. Kontakt med verksemder deltakarar, instruktørar og lærarar Ev møte nov Tilretteleggje praksis Følje opp instuktører Evalueringsmøte november Evaluering møte mai Veiledning Undervisn Evaluering Møte nov Janaug/sep 2014 Rapport VOX Ev møte november Følje prosjektet. Kontakt med verksemder deltakarar, instruktørar og lærarar Ev møte mai Sluttrapport til VOX Tilretteleggje praksis Evalueringsmøte mai Markere slutt på prosjektet Veiledning Undervisning Evalueringsmøte mai Markere slutt på prosjektet Be handle søknad fag prøve Side 11

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet - Fagbrev på jobb.

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet - Fagbrev på jobb. OPPLÆRINGSAVDELINGA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Dato: 19.05.2017 Vår ref.: 2017/4307-3 Saksbehandlar: permor Dykkar ref.: Høringssvar til Kunnskapsdepartementet - Fagbrev på jobb.

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 93. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 93 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 336 L (2015 2016), jf. Prop. 72 L (2015 2016) I Stortingets møte 9. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i opplæringslova

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS. Molde 2. februar 2017

Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS. Molde 2. februar 2017 Velkommen til fagdag om standpunktvurdering VGS Molde 2. februar 2017 Innleiing - Bakgrunn for fagdagen 10:00-11:00 - Kva veit vi om status i fylket? - Kort regelverksgjennomgang v/ Fylkesmannen i M &

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor.

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor. Til våre abonnenter Kunnskapsdepartementet har den 7. november 2016 vedtatt en forskrift om endring i forskriften til opplæringsloven. Endringene trer i kraft 1. januar 2017. I hovedsak er endringene en

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Fagbrev på jobb. Oppstartsamlinger juni 2015

Fagbrev på jobb. Oppstartsamlinger juni 2015 Fagbrev på jobb Oppstartsamlinger juni 2015 Program for samlinga Informasjon om prosjektet Informasjon fra skolen Veileders rolle Innføring i Dokker Mål for prosjektet Det overordna prosjektmålet er å

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Opplæringslova Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar Tariffavtalar Del A Forhandlingsordningar Hovudavtalen Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Barnehagelova Opplæringslova Arbeidsmiljølova

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Vurdering i Prosjekt til fordjuping

Vurdering i Prosjekt til fordjuping Vurdering i Prosjekt til fordjuping - i spenninga mellom opplæring i skulen og opplæring på arbeidsplassar Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga 22. april 2015 Ann Karin Sandal Læringsarenaer i

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa

Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Fleksibel opplæring innan fag- og yrkesopplæringa Etterutdanningskurs for rådgjevarar i Bergen 20.jan.2009 Innlegg ved Ingmar Ljones 1 Grunnlag for prosjektet Satsing mot fråfall Kunnskapsløftet: Utnytta

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Realkompetansevurdering for praksiskandidater

Realkompetansevurdering for praksiskandidater Oslo VO Sinsen Realkompetansevurdering for praksiskandidater Fagforbundet 21.10.2014 Oslo VO Sinsen Videregående skole for voksne Yrkesfaglige utdanningsprogram Fag for studiekompetanse Realkompetansevurdering

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere.

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere. Plan for karriererettleiinga ved Forsand ungdomsskole Rutinar, innhald, aktivitetar og ansvarsfordeling Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Løypemelding: Prosjektet "Auka gjennomføring - fleire ut i lære"

Løypemelding: Prosjektet Auka gjennomføring - fleire ut i lære Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Arkivnr: 2017/1228-4 Saksbehandlar: Hege Bugge Gjerdevik Osebakken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO. Oversendelse av vedtak om endring av forskrift

Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO. Oversendelse av vedtak om endring av forskrift Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Opplæringsavdelingen Saksbehandler Pnethnlrc Al 1Q rlan Alna, AA.l-- -- 'Po1eF..., 9 )A 7c ni n:,..., ^:,.r,... l s rrf DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Detaljer