VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen"

Transkript

1 Brynhild Totland Bergen 20. juni Seniorrådgiver Avdeling for basisferdigheter PB 236 Sentrum 0103 Oslo VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen Eit samarbeidsprosjekt mellom Lønborg videregående skole, Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og kommunar i omegn. Helsing Helene Systad Leiar i styringsgruppa Mary Monsen Prosjektleiar Side 1

2 Innhald: 1.0. Innleiing Søknad om dispensasjon Bakgrunn Mål og rammer Målgruppe Mål for prosjektet Prosjektperiode Økonomiske rammer Prosjektorganisering Styringsgruppe: Prosjektleiing Prosjektgruppe Opplæringsmodell Teoriopplæring Internt utvikla arbeidsbok Instruktøropplæring Ansvarsdeling Prosjektleiar Arbeidsgjevar Vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole Fagopplæringskontoret: Budsjett Evaluering og dokumentasjon... 9 Vedlegg 1: Side 2

3 1.0. Innleiing Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet inviterte fylkeskommunar til å søke om forsøk med å utvikle opplæringsmodellar for ufaglærte i omsorgssektoren og barnehagesektoren i tilknyting til arbeidsplassen. Målet er at fleire vaksne ufaglærte i desse sektorane skal ta fagbrev. Hordaland fylkeskommune fekk tilsegnsbrev for deltaking i prosjektet, og la fram førebels prosjektplan på VOX- samling 26. og 27. januar. I den opphavlege søknaden var det mål om at 30 vaksne i barne- og ungdomsarbeidarfaget og like mange i helsearbeidarfaget skulle gå inn i prosjektet. Tal på deltakarar er redusert til 45 for å sikre tilstrekkelege rammer for utprøving av opplæringsmodellen som vert presentert i det føljande. Opplæringsmodellen til Hordaland fylkeskommene er fleirdelt og byggjer på eit tett samarbeid mellom skule, fagopplæringskontor og instruktørar på arbeidsplassen. Det vert utvikla eit pedagogisk opplegg basert på vaksenpedagogikk, og ei instruktørutdanning som skal sikre at deltakar i forsøket får rettleiing i den daglege arbeidssituasjonen. Modellen byggjer på vidaregåande opplæring gjennom praksisrettleiing på arbeidsplassen (VOPA). Den vaksne føljer ein individuell opplæringsplan med systematisk opplæring gjennom 2 år. Eigne instruktørar og lærarar vil sikre kvalitet i opplæringa. Prosjektet krev at det vert søkt dispensasjon etter Opplæringslova 1-4. Forsøksverksemd. Søknaden er omtalt i pkt i dette dokumentet. Side 3

4 2.0. Søknad om dispensasjon VOPA- modellen krev at det vert gjeve dispensasjon etter Forsøk etter Opplæringslova: 1-4. Forsøksverksemd Departementet kan etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk. I dispensasjonssøknaden vert det søkt om fritak frå fellesfag innan yrkesfaglege utdanningsprogram på Vg1 og Vg2 iht. Forskrift til Opplæringslova, 3. ledd: Fritak frå fag for privatistar og vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det same gjeld vaksne som følgjer opplæring spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner. Hordaland fylkeskommune vil gje tilbod om realkompetansevurdering av dei nemnde fellesfaga, og vil legge til rette for opplæring i faga for deltakarar som ikkje tilfredsstiller krav til fritak frå fellesfag på ovanfor nemnde vilkår. Programfag: Deltakarane i forsøket får systematisk opplæring i høve til læreplanen på Vg3- nivå. Opplæringa vert gjennomført over to år for å sikre at ein får tilstrekkeleg tid til å utvikle og prøve ut pedagogiske metodar og verktøy. Instruktør på arbeidsplassen og lærar frå vidaregåande skule vil godkjenne kvart av kompetansemåla i læreplan på Vg3 (opplæring i bedrift). Lønborg videregående skole skriv ut vedlegg til kompetansebevis som dokumentasjon for at deltakar har nådd, og fått godkjent, alle kompetansemål i Vg3 læreplan for opplæring i bedrift. Side 4

5 3.0. Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er eit aukande behov for kvalifisert personale innan helsetenesta og oppvekstsektoren. Innan helsefag er vaksne den største og mest stabile rekrutteringskjelda. Vaksne med rett til vidaregåande opplæring vel ofte komprimert opplæringsløp i regi av fylkeskommunen, men vegen fram mot fagbrev vert likevel lang og mange fell frå undervegs. Små stillingar og manglande bredde i praksis er ofte grunngjeving for at den vaksne ufaglærte ikkje fullfører ei fagutdanning Mål og rammer 4.1. Målgruppe Målgruppe for prosjektet er ufaglærte vaksne som arbeider innan helse- og omsorgstenesta og innan oppvekstsektoren (barnehage, skule). Deltakarene er ufaglærte som har eit arbeidstilhøve innan helse- og omsorgstenesta eller oppvekstetaten Deltakarane i prosjektet er i hovudsak vaksne med rett til vidaregåande opplæring i samsvar med Opplæringslova 4A-3. Prosjektet opnar i tillegg for deltakarar utan rett. Deltakarane må kunne dokumentere arbeidspraksis innan faget tilsvarande minimum 1 år fulltid (rekna om til fulltid). Deltakarane er i eit arbeidstilhøve der arbeidsgjevar vil leggje til rette for tilstrekkeleg tid til opplæring på arbeidsplassen og for deltaking på samlingar i regi av prosjektskulane, slik at deltakaren kan fullføre innan oppsett tidsramme. Hordaland fylkeskommune vil sikre at deltakarane er godt informerte om prosjektet og at det vert henta inn samtykke til å ta del i forsøket Mål for prosjektet Overordna målsetting for prosjektet er å sikre høg kvalitet på tenestene i helse, omsorgs- og oppvekstsektoren. Tilstrekkeleg og godt kvalifisert personale er ein føresetnad for å lukkast i dette arbeidet. Målet for forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen er å utvikle og prøve ut opplæringsmodellar som høver for vaksne ufaglærte som er i arbeid. Hordaland fylkeskommune vil også utvikle og prøve ut instruktøropplæring med utgangspunkt i vaksenpedagogikk Prosjektperiode Forprosjekt: Januar til juli. Hovudprosjekt: September til juni Evaluering/dokumentasjon: Haust 2014 etter fagprøver er avlagt Økonomiske rammer Total tildeling frå VOX er kr. 4.8 mill. og summen vert fordelt gjennom prosjektperioden. Hordaland fylkeskommune dekkjer utgifter til opplæring, undervisningsmateriell, eksamen og oppmelding til fagprøve. Side 5

6 5.0. Prosjektorganisering 5.1. Styringsgruppe: Helene Systad, rektor ved Lønborg vgs. (leiar) Annbjørg Laupsa, rektor ved Fusa vgs. Per-Willy Mørk-Karlsen, opplæringsavdelinga Torbjørn Mjeldstad, konstituert fagopplæringssjef Harald Pedersen, Bergen kommune Merete Davanger, Bergen kommune Ellen Aase Opedal, Fagforbundet 5.2. Prosjektleiing Mary Monsen, leiar vaksenopplæringssenteret for helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og ambulansefaget ved Lønborg videregående skole (prosjektleiar) Gunn Totland Moss, avdelingsleiar ved Fusa vidaregåande skule (leiar arbeidet i Fusa området). Frank Halhjem, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune 5.3. Prosjektgruppe I tillegg til prosjektleiinga vert to prosjektmedarbeidarar i Bergen kommune og to pedagogar frå vaksenopplæringsavdelinga ved Lønborg videregående skole deltakarar i prosjektgruppa. Prosjektgruppa skal saman med prosjektleiing utvikle opplæringsmodell, innhald i opplæringa og instruktøropplæring Opplæringsmodell Deltakarane får ein individuell opplæringsplan etter gjennomført kartleggingssamtale med vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole. Deltakarane får teoriopplæring med fellessamlingar, oppfølging ved hjelp av internt utvikla arbeidsbok, nettressursar og oppgåveløysing via digitale mapper. To års opplæring. Før oppmelding til fagprøve må deltakar ha dokumentert og godkjent alle kompetansemål frå læreplan for opplæring i bedrift (Vg3). Fagprøve der deltakar vert prøvd i høve til læreplan for opplæring i bedrift (Vg3). Opplæringa byggjer på samarbeid mellom arbeidsplass og skule. Ein opplæringsavtale vil også tydeleggjere kven som har ansvar for å følgje opp den einskilde vaksne. Instruktørar vil følje opp deltakarane på arbeidsplassen. Eksisterande arbeidsbok vert vidareutvikla, og oppgåvene skal vere praksisnære og samstundes vere førebuande til sluttvurderinga Det vert arrangert minst ei «mini-fagprøve» i løpet av opplæringstida. Det vert utvikla instruktørutdanning med utgangspunkt i vaksenpedagogikk, og prosjektmedarbeidarar har ansvar for oppfølging av instruktørane Side 6

7 Opplæringsmodellen vil sikre tett oppfølging frå arbeidsgjevar og skule gjennom heile opplæringsløpet. Den vaksne får ein individuell opplæringsplan der ansvarsdeling mellom partane er klargjort. Den individuelle opplæringsplanen vil innehalde tidsplan for opplæringa og rulleringsplan dersom det er naudsynt for å sikre bredde i opplæringa. Den vaksne vil slik ha oversikt over sitt eige opplæringsløp og tid for fagprøve. Opplæringsmodellen sikrar at deltakarane får arbeide med kompetansemåla i læreplanen under heile opplæringstida. Den vaksne vil få praksisrettleiing og oppfølging av instruktør gjennom heile opplæringsløpet. Den vaksne vil arbeide ut frå situasjonar (case) i praksis som tek utgangspunkt i læreplanmål. Instruktør vil leggje til rette for gode læringssituasjonar som deltakar kan arbeide vidare med. Lærar vil gje rettleiing på nett undervegs i prosessen, og godkjenne når læreplanmål er nådd. På den måten kan ein sikre at den vaksne arbeidar systematisk og målretta med læreplanmåla på Vg3-nivå. Kvalitetssikringa ligg også i at både skule, fagopplæringskontor og arbeidsgjevar samarbeider om å godkjenne deltakarane si opplæringsavtale Teoriopplæring Opplæringa vil gå over to år, med fellessamlingar og individuell oppfølging. Læringsressursar vert henta frå NDLA og vert supplert med undervisningsmateriale som vert/er utvikla ved dei to skulane. Teoriopplæringa vil ta i bruk digitale mapper som lærar, instruktør og deltakar har tilgang til. Den vaksne får undervisning på skulen eller i tilknyting til arbeidsplassen. Undervisninga vert knytt til læreplanmål på Vg3-nivå. Den vaksne får tilbod om å løyse oppgåver og tilbakemelding undervegs. Teori vert også knytt til case og situasjonar frå praksis, og vil på den måten sikre ei praksisnær opplæring med vekt på erfaringslæring. Deltakarane får tilbod om opplæring i bruk av IKT. Nettbasert opplæring vil i særleg grad verte brukt i den perioden den vaksne er i praksis, både som eit reiskap for kommunikasjon mellom partane, og som ein del av opplæringa. IKT vil og kunne leggje til rette for gruppesamarbeid mellom deltakarane for å styrke læreprosessen Internt utvikla arbeidsbok I løpet av våren vert eksisterande opplæringsbok (heretter omtalt som arbeidsbok) vidareutvikla og tilpassa utfordringar knytt til den vaksne. Fokus på induktiv metode og problembasert læring gjennom bruk av arbeidsbokbok vil sikre at opplæringa legg vekt på samspel mellom teori og praksis Instruktøropplæring Med utgangspunkt i vaksenpedagogikk vert det våren utvikla ei instruktørutdanning retta mot vaksne som er i jobb. Dette arbeidet vert utvikla i samarbeid med fagpersonar frå verksemdene. Aktuelle instruktørar som vert knytt til prosjektet får ei systematisk og grundig opplæring, og det vert lagt til rette for samarbeid mellom instruktørar og pedagogisk personale ved dei to skulane som deltek i prosjektet. Side 7

8 Gjennom regelmessig instruksjon, rettleiing og tilbakemelding i praksis vil instruktør saman med den vaksne kunne synleggjere kvalitet og framgang i opplæringa. Praksis vert arena for læring og måloppnåing, og avtale med arbeidsgjevar gjer at ufaglærte i større grad får eit forpliktande arbeidstilhøve fram mot fagbrev Ansvarsdeling 7.1. Prosjektleiar Utarbeide informasjonsbrosjyre der VOPA- prosjektet vert presentert. Leggje til rette for samarbeid mellom samarbeidsaktørane for å utvikle opplæringsmodellen i løpet vårsemesteret. Ansvar for fellessamlingar for aktuelle deltakarar, fagopplæring, opplæringsavdeling, instruktørar, arbeidsgjevar og pedagogisk personale. Dette for å gje informasjon og sikre ei felles forståing for prosjektet. Utvikle evalueringsskjema, følgje prosjektet og lage statusrapport kvart halvår og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. Samarbeide med arbeidsgjevar om utvikling av opplæringsplan. Planen vil fungere som ein samarbeidsavtale mellom deltaktakar, skule og bedrift Arbeidsgjevar Presentere prosjektet i aktuelle verksemder og rekrutterer aktuelle deltakarar. Sikrar deltakarane eit arbeidstilhøve gjennom heile prosjektperioden og sikrar at deltakarane får tilstrekkeleg praksis og opplæring. Utarbeide tilbod om ambulerande praksis for å sikre bredde i opplæringa. Sende søknad om å få delta i prosjektet til vaksenopplæringsenteret ved Lønborg videregående skole. Arbeidsgjevar sender samla søknad dersom dei har fleire aktuelle deltakarar. Samarbeide med prosjektleiar om opplæringsplan for kvar enkelt deltakar. Ansvar for at deltakar får praksis som sikrar måloppnåing. Ansvar for at det vert utarbeidd arbeidsavtale for den vaksne. Tilrettelegging av fagprøva Vaksenopplæringssenteret ved Lønborg videregående skole Vurdere søknader og godkjenne deltakarar i prosjektet. Innsendt dokumentasjon på tidlegare skulegang og praksis vert kartlagt og vurdert. Deltakarane vert registrert i Vigo vaksen. Vurdere realkompetanse. Deltakarene sin opplæringsplan vert planlagt på grunnlag realkompetansevurderinga. Vaksenopplæringssenteret gjev tilbakemelding om opptak til arbeidsgjevar. Dersom søkjarar ikkje får tilbod om deltaking vert avvisinga grunngjeve ut frå formelle krav til deltaking, eventuelt at det er fleire søkjarar enn det talet som prosjektet har kapasitet til. Skriv opplæringsavtale med deltakar Side 8

9 7.4. Fagopplæringskontoret: Godkjenne prosjektomtalen Sikre einsretta informasjon og kvalitetssikre formelle krav i høve til fagprøve som sluttvurdering. Godkjenningsinstans i samband med fagprøven Prioritere at deltakarane vert meldt opp til fagprøve innan to månader etter avslutta opplæring Budsjett sum Prosjektleiing (Lønborg vgs og Fusa vgs) Lage og prøve ut opplæringsmodeller Reise i samband med oppfølging av deltakarane Informasjonsmateriell (før og etter prosjektet) Reise, kost og oppholdskostnader (studiereiser, kurs ) Dokumentasjonskostnader (rapportering) Lønn til instruktør i verksemdene (3 pers) Informasjon og opplæring fagpersoner bedrifter Samlinger for deltakere, juni 12 og juni Administrasjon, tilrettelegging Kompetanseutvikling for fagpersonell (Vaksenpedagogikk mv) Nettverksamling for fylke Lage internettressurser Lønn fagopplæring SUM Evaluering og dokumentasjon Første evaluering/rapportering til Vox Denne vert gjort i høve til tilsendt evalueringsskjema frå Vox. Prosjektet vil vidare følje krav til undervegs- og sluttevaluering og dokumentasjon i fylje Vox sine tidsfristar. Hordaland fylkeskommune vil evaluere forsøket og oversende evalueringsrapport til Vox innan 1. september Deltakarane vil, etter godkjent teoriopplæring og bestått fagprøve, få utstedt dokumentasjon i form av fagbrev og kompetansebevis. Utdanningsdirektoratet vil komme tilbake med dispensasjonskode og tekst til kompetansebeviset. Side 9

10 Vedlegg 1: Revidert plan Vopa prosjektet Mile pælar Febr Mars Apr. Juni Aug Ansvar Vo senter Kartleggje og realkompetanse vurdere aktuelle kandidatar Registrere i Vigo vaksen. Skrive ut kompetanse bevis. Kartleggje og realkompetanse vurdere aktuelle kandidatar Registrere i Vigo vaksen. Skrive ut kompetanse bevis. Prosjekt leiing Levere oppdatert prosjekt beskrivelse til VOX, framdriftsplan og budsjett. Kontakt med arbeidgjevar Lage informasjons brosjyre til deltakarar og versemd Etablere samarbeid med pedagogisk personale og fagarbeidarar (instruktørar) Starte arbeidet med å utvikle instruktør utdanning. Delta i arbeidet med å utvikle instruktør utdanning. Jobbe med arbeidsbok for praksis Revidere prosjektplanen Møte med VOX 24 april Arbeid med opplærings planar.praksis Prosjektet sendes inn til ny godkjenning Godkjent 3 juli Rapport VOX Lage individuelle opplæringsplaner. Kartlegge og registrere deltakere (BUA) Leiar styrings gruppa Møte med fagopp læring Prosjekt omtale og budsjett til VOX Følje opp arbeidet Følje opp arbeidet Møte med VOX 24 april Følje opp arbeidet Møte med fagopplæring Arbeide med prosjektbe skrivelsen Delta i arb med org og til rette leggjng Arbeid gjevar Kontakte aktuelle verksemder. Delta i arbeidet med informasjons brosjyre Formidle kontakt med instruktørar. Informasjons brosjyre (fullføre) Starte arbeidet med å identifisere deltakarar til OPA prosjektet Arbeide med å identifisere deltakarar til OPA prosjektet Møte med VOX 24 april Arbeidet med opplærings planane. Forts. arbeidet med instruktør utdanning og arbeidsbok bok Tilretteleggje praksis Ped person/ Instruk. Starte arbeidet med å utvikle instruktør utdanning. Utarbeide arbeidsbok Arbeide med å utvikle instruk. utdanning. Utrabeide arbeidsbok Møte VOX 24 april Forts. arbeidet med instruktør utdanning og oppl bok Planleggje teori innhald i opplæringa Planleggje IKT opplæring Besøke bedriftene Fag opp læring Møte med leiar i styrings gruppa Møte med VOX 24 april Søke disp frå gjeld regel verk Møte med leiar i styrings Gruppa Vedr ny prosjekt beskrivel se Side 10

11 Sept. Okt-des Jan- Juni 2013 Start på VOPA prosjektet 17september Hotell Norge Kontakt med bedriftene. Opplæringsplan Starte oppfølging i praksis- Individuelle planar skal verte godkjent Oppdatere nettsida Møte arb gruppa 20 nov Rapport VOX Start Vopa prosjekt Evaluerings møte 3 oktober med styrings gruppa Evaluerings møte mai Instruktørsamling sept Praksisbesøk Tilretteleggje praksis Følje opp Instruktørar og deltakarar i praksis Instruktøropplæring Møte arbeidsgr 20 nov Tilretteleggje Praksis Evalueringsmøte mai Samling Instruktør sept 1.Felles samling deltakarar 28 sept Praksis besøk Veiledning i praksis Under visning Oppdatere nettsida Instruktør opplæring Møte arbeidsgr 20 nov Veiledning Undervis ning Aug-des 2013 Følje prosjektet. Kontakt med verksemder deltakarar, instruktørar og lærarar Ev møte nov Tilretteleggje praksis Følje opp instuktører Evalueringsmøte november Evaluering møte mai Veiledning Undervisn Evaluering Møte nov Janaug/sep 2014 Rapport VOX Ev møte november Følje prosjektet. Kontakt med verksemder deltakarar, instruktørar og lærarar Ev møte mai Sluttrapport til VOX Tilretteleggje praksis Evalueringsmøte mai Markere slutt på prosjektet Veiledning Undervisning Evalueringsmøte mai Markere slutt på prosjektet Be handle søknad fag prøve Side 11

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer