Folkestyre og rettferd for alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkestyre og rettferd for alle"

Transkript

1 Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap, og rettferd for alle først. Vi arbeidar for eit levande folkestyre, og for eit solidarisk, fleirkulturelt og inkluderande fylke som går saman om store viktige, felles løft. Vi vil vere med å skape eit fylke der folk ynskjer å busetje seg og bli buande. Eit fylke med gode fellesskapsløysingar, som tek i bruk kompetansen og arbeidslysta til alle innbyggjarane, og med lokalsamfunn der folk skapar eigne arbeidsplassar. Små forskjellar mellom folk skapar gode lokalsamfunn, og er ein føresetnad for å redusere fattigdom. SV har tru på at vi kan få til dette ved god fordeling, framtidsretta næringsutvikling, berekraftig naturbruk og effektiv distriktspolitikk. Folkesamansettinga i Sogn og Fjordane er i endring. For tida vert det fleire eldre og færre unge. Dette gjev nye økonomiske utfordringar for fylkestinget og det kan bli viktig å gjere naudsynte endringar i organiseringa av tenestene. Ta vare på miljøet Flott kulturlandskap, urørt natur og miljø er nokre av Sogn og Fjordane sine store fortrinn. Vi har derfor eit særleg ansvar for å bruke føre-var-prinsippet og ta miljøomsyn. SV skal vere den konsekvente forkjemparen for natur- og miljøinteresser i fylket. Sogn og Fjordane har mange verneområde og natur- og landskapskvalitetar som gjer oss til eit attraktivt reisemål. Naturvern og sikring av biologisk mangfald er viktig og det er viktig å sikre lokal oppslutnad om dette. Lokalsamfunn som er stolte av og opptekne av sine naturkvalitetar er det beste vernet vi kan få. Skal vi løyse dei globale miljøproblema må vi handle lokalt. Sogn og Fjordane har føresetnadane for å bli eit føregangsfylke i klima- og energipolitikken. Vi må både satse på å redusere forbruket, legge til rette for ny, miljøvenleg kraftproduksjon og klimatilpassing i plan- og byggearbeid. Ein kilowattime spart er betre enn ein ny produsert, og fylkeskommunen skal i sine bygg og innkjøp vere ein pådrivar for energisparing, bruk av alternative energikjelder og redusert forbruk og ein skal ta ei tilsvarande pådrivarrolle i høve til arealplanlegginga i kommunane. Gjennom ei styrking av ENØK-fondet kan fylkeskommunen òg stimulere til energisparing og forbruksreduksjon i kommunar og verksemder. - Arbeide vidare for vern og bruk, slik at lokalsamfunn kan nytte seg av verneområda gjennom til dømes eit naturbasert reiseliv og anna verdiskaping. - Satse på større lokal medverknad i forvaltninga av verneområde og utprøving av friviljug kontrakt med grunneigarar med mål om at dei sjølv sikrar eit godt vern naturen. - Legge føre-var-prinsippet til grunn for næringspolitikken. Gruvedrift med fjorddeponi i Vevring er eit tydleg døme på inngrep som SV går imot. - Arbeide for at fylkesdelplanane for småkraft og vindkraft gir ei reell og balansert prioritering mellom ny kraftproduksjon og landskapsomsyn, og er i samsvar med nasjonale føringar. - Krevje at fylkeskommunen fyrst og fremst kjøper varer og tenester lokalt. Det må stillast strenge krav om miljøomsyn og samfunnsansvar i alle utlyste anbod.

2 - Arbeide for at alle fylkeskommunale verksemder og verksemder der fylkeskommunen er eigar vert miljøsertifiserte. - Innan samferdsle satse særleg på rimelegare kollektivtransport og utbygging av gang- og sykkelvegar der desse gjev størst miljø- og tryggleikseffekt. - Styrke ENØK-fondet for kommunar og private verksemder. - Krevje at det skal stillast strenge miljøkrav ved tildeling av oppdrettskonsesjonar. Ved tvil skal miljøomsyn vege tyngst. - Leggje til rette for meir publikumsvenleg kollektivtrafikk basert på reisevaneundersøkingar. Leggje særleg til rette for arbeidsruter som kan erstatte privatbiltrafikk. Ein framtidsretta næringspolitikk Sogn og Fjordane SV vil ha ein grøn og berekraftig næringspolitikk. Vi er difor imot Nordic Mining sine planar i Naustdal, og ukritisk plassering av kraftliner i naturen. Det er ei god samanheng mellom naturvern, lokal verdiskaping og næringsutvikling i fylket. Vi vil ha eit levande næringsliv i Sogn og Fjordane tufta på dei lokale føresetnadane våre. Dei gode industrimiljøa våre gjer at miljøteknologi har ei stor framtid i Sogn og Fjordane. Vi må ha eit næringsliv som etterspør kompetanse og tilbyr spennande arbeidsplassar. Dei offentlege verksemdene i fylket lagar gode kompetansemiljø og gjev eit godt grunnlag for etablering av anna næringsverksemd. For å sikre at viktige samfunnsoppgåver som transport og energiproduksjon blir løyste, er det viktig å bevare den fylkeskommunale eigarskapen i dette. Kommunane er førstelinjetenesta i tiltaksarbeidet. Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg må samarbeide tett med kommunane om å gje næringslivet dei beste vilkår for nyetablering og vidareutvikling. Jordbruk og fiske er næringsberebjelkane i Sogn og Fjordane og må sikrast levedyktige inntekter. - Arbeide for fleire statlege arbeidsplassar i Sogn og Fjordane. - Arbeide for betra vilkår for grønne arbeidsplassar, og strengare krav til miljøomsyn for industriverksemder. - At Sogn og Fjordane skal går føre i satsinga på berekraftig naturbasert reiseliv, tufta på lokale aktørar, produkt og verdiar. - Sikre ei levedyktig inntekt for vestlandsbonden, og tilskotsordningar som sikrar ein variert bruksstruktur. - Arbeide aktivt for at kompetansen til innvandrarane i fylket i større grad skal nyttast. Internasjonal arbeidskraft er naudsynt for Sogn og Fjordane, og også dei skal sikrast rette løns- og arbeidsvilkår. - Vidareutvikle spennande forskings- og utviklingsmiljø som Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking. - Arbeide for at kystaktivitetar innan oljesektoren, maritime og marine næringar også sikrar arbeidsplassar på land i Sogn og Fjordane. - Satse på knoppskyting i eksisterande verksemder, og slik sett skape nye og spennande arbeidsplassar tufta på kompetansen som alt er her. - Sikre utvikling av lokalsamfunna ved å arbeide for naudsynte samferdsleprosjekt. Gode døme er gul midtstripe på E39, Stadt Skipstunnel og stegvis realisering av Kystvegen mellom Ålesund og Bergen. - Opne for bompengefinansiering for å sikre tidleg ferdigstilling av vegprosjekt og av miljøomsyn. - Gjere Sogn og Fjordane til eit føregangsfylke innan offshore vindindustri. - Styrke jordvernet gjennom strengare praktisering av gjeldande lover.

3 Den gode skulen Skulane i Sogn og Fjordane har lukkast med mykje. Grunnskulane har gode resultat i nasjonale samanlikningar. Vi har lite fråfall, gode eksamensresultat og elevar som trivst. Desentralisert skulestruktur gjer at relativt mange elevar kan bu heime og skulane er viktige kompetansesenter i lokalsamfunna. Den store utfordringa i vidaregåande skule er å kunne halde på og styrke kvaliteten samstundes som elevtalet går markant ned. Opplæringa skal gje solide fagkunnskapar, gode strategiar for læring, kritisk tenking, kreativitet og evne til å finne løysingar. Skulen er òg verdiformidlar og tradisjonsberar, byggjer lokal tilknyting, internasjonal solidaritet, demokrati og engasjement. Økonomi skal ikkje vere til hinder for nokon til å ta vidaregåande opplæring. Nedgongen i elevtalet framover gjer det naudsynt å sjå grundig på korleis vi organiserar det vidaregåande skuletilbodet. For SV er det eit mål at flest mogleg skal få bu heime i skuletida. Difor må vi satse på spesialisering og arbeidsdeling mellom skulane i kombinasjon med utnytting av ny kommunikasjonsteknologi. Sogn og Fjordane skal vere eit føregangsfylke når det gjeld å kombinere spesialisering og høgt fagnivå med desentralisert skulestruktur. Lærarane er den viktigaste faktoren for ein god skule. Bibliotekarar, miljøarbeidarar, rådgjevarar, skulehelseteneste og arbeidslivskontakt er viktige tilleggsressursar fagleg og sosialt. Skulane må kunne nytte andre læringsarenaer enn skulen, til dømes gjennom samarbeid med verksemder, museum, den kulturelle skulesekken og høve til ekskursjonar og internasjonal utveksling. Her i fylket har vi fire folkehøgskular som gjev eit variert tilbod og som mellom anna gjer seg nytte av dei lokale naturkvalitetane. Folkehøgskulane er og viktige institusjonar for kultur og samfunnsliv i lokalmiljøa. Høgskulen i Sogn og Fjordane er viktig, for å gje utdanning til ungdom, tilrettelagt utdanning for vaksne og etter- og vidareutdanning for arbeidslivet i fylket. Tilbodet på høgskulen bør vere attraktivt for studentar frå heile landet. Slik som resten av høgskule-noreg må høgskulen utvikle masterutdanningar innanfor nokre sentrale felt. Framtidig arbeidsliv er kunnskapsbasert og høgskulen og Vestlandsforsking er sentrale i utvikling av ny kompetanse. Forsking har både ein eigenverdi og næringsverdi. Kunnskapsbedriftene skal i tillegg til å vere utdannings- og forskingsinstitusjonar bidra til regional utvikling. Her er koplinga til fylkeskommunen, lokalt næringsliv, og andre aktørar sentralt. Forsking og høgare utdanning er viktig for ein kritisk samfunnsdebatt. Kvaliteten på samfunnsdebatten vil tene på at fleire med tilknyting til våre institusjonar deltek. - At vidaregåande skule skal bidra til sosial utjamning og til å gje alle like mogelegheiter. - At fylkeskommunen ikkje skal kjøpe ulovlege læremiddel. Læremiddel må ligge føre på nynorsk og ha god kvalitet. Bøker og alle læremiddel skal vere gratis. Skulane må kunne velje læremiddel utifrå pedagogiske grunngjevingar. - At vidaregåande skular tek eit aktivt ansvar for hybelbuande elevar i samarbeid med foreldre og kommunar. - Styrke medverknad frå elevane i skulen - At lærarane skal kunne prioritere tida til undervisning - At fylkeskommunen skal vere ein profesjonell, moderne, attraktiv og raus arbeidsgjevar. Og sikre leiarutdanning og etter- og vidareutdanning av lærarane. - Halde på og sikre rekruttering av lærarar med høg fagleg og pedagogisk kompetanse. - Styrke andre yrkesgrupper i skulen som kan bidra til å sikre god trivsel, godt skulemiljø og at elevane gjer rette utdanningsval - Satse på fleire lærlingplassar i både offentleg og privat verksemder. - Starte ei yrkesutdanning der elevane har praksis og undervisning parallelt heilt fram til fagbrev. Dette vil vere eit viktig utdanningsalternativ for ein del ungdom. - Sikre ungdom rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fagbrev. - Sikre fagskulen med tilbod innanfor tekniske og maritime fag, og vurdere etablering av nye tilbod innanfor helse- og omsorg.

4 - At fylkeskommunen gjennom partnarskap og økonomisk støtte skal bidra til å auke forskingsaktiviteten ved Høgskulen og Vestlandsforsking. - At Sogn og Fjordane skal vere eit føregangsfylke innan entrepenørskap i skulen og næringstilpassa undervising. - Arbeide for å oppretthalde ein desentralisert skulestruktur. - At den vidaregåande skulen skal vere offentleg eigd og driven. Dette er den einaste måten ein kan oppretthalde ein desentralisert struktur, sikre breidde i linjeval og likeverdige høve til opptak for alle elevar i Sogn og Fjordane. Kulturfylket Sogn og Fjordane skal vere eit kunst- og kulturfylke, og SV vil satse på dette i alle delar av fylket. Kunst og kultur skal gje livsglede og trivsel for deg som bur her, samstundes som det skal gje folk lyst å flytte til og starte næring i lokalsamfunna. Nynorsk språk og litteratur er ein naturleg og nødvendig del av satsinga. - Styrkje ungdommens fylkesting ved at dei får tildelt kr til å støtte kulturtiltak for barn og unge. - Arbeide for tenlege bibliotektilbod i heile fylket og setje biblioteka betre i stand til å følgje med i den teknologiske utviklinga. - Styrke kulturinstitusjonane og kulturminnevernet i fylket. Vi må byggje vidare på faste institusjonar som musea våre, Opera Nordfjord, Sogn og Fjordane Teater, Folkemusikkfestivalen og andre. - Halde oppe ordninga med distriktsmusikarar og arbeide for eit utøvingsstipend for unge, lokale kunstnarar. - Bruke den kulturelle skulesekken til å styrkje lokale kunstnarar og viktige kulturinstitusjonar som musea og distriktsmusikarordninga. - Sikre betre arbeidstilhøve for kunstnarar i fylket, gjennom stipendordningar, tilgang på atelier- og utstillingsplass og offentlege oppdrag. - Arbeide for å auke tippemidlane til fylket og prioritere anlegg for barn og unge og tiltak knytt til folkehelse og friluftsliv, og prioritere barne- og ungdomsidrett gjennom låg utleigepris for idrettshallane i fylket. - Halde fram arbeidet knytt til regionale kulturbygg og vurdere ei ordning med driftsstøtte til slike bygningar. - Sikre vidare støtte til festivalane rundt i fylket, og prioritere festivalar for barn og unge og tiltak som understrekar eigenarta i fylket, som nynorsk og lokal kultur. - Styrkje stillinga til friviljuge organisasjonar, både økonomisk og gjennom å delegere rett til å fordele midlar på visse område. - Sikre at offentlege kulturinstitusjonar, arkiv, bibliotek og museum har tilbod som syner at Sogn og Fjordane er eit fleirkulturelt samfunn. - Bevare og styrke ordningane Heim for ein 50-lapp, transportordning for ungdom i distriktet, og utvide ungdomskortordninga til 20 år. Likeverdig og godt helsetilbod Sogn og Fjordane SV meiner helsetenestetilbodet skal vere likeverdig for alle uavhengig av kvar den einskilde bur, alder eller økonomi.

5 Fylkeskommunen har ansvar for tannhelsetenesta i fylket. Den viktigaste utfordringa er å sikre rekrutteringa av tannlegar i heile fylket. Andre deler av helsetilbodet er det kommunane, helseføretaka og staten som har ansvar for. Sogn og Fjordane SV meiner at Stortinget må vedta ein nasjonal helseplan som tek stilling til overordna prioriteringar og ansvarsfordeling. Føretaksmodellen må avviklast og styringa av sjukehusa må overtakast av folkevalde på nasjonalt og regionalt nivå. Sogn og Fjordane SV vil oppretthalde sentralsjukehuset i Førde, og lokalsjukehusa i Lærdal og på Eid med akuttberedskap og fødetilbod. Desse tre sjukehusa skal saman sikre eit nært og fagleg godt tilbod for innbyggjarane. Samhandlingsreforma vil endre oppgåvene mellom kommunane og sjukehusa. SV er spesielt oppteken av at kommunane skal få nødvendig økonomiske overføringar for å utføre sine nye plikter. Ambulansetenesta er avgjerande viktig i vårt spreiddbygde fylke. SV vil setje av tilstrekkeleg med ressursar for å sikre høg kvalitet og god beredskap. Barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg er prioriterte satsingsområde i SV sin politikk. Barn, unge og familiar som av ulike grunnar slit, har størst behov for eit godt offentleg hjelpeapperat. Våre samla helsetenester må til sjuande og sist dømmast ut frå korleis vi tek vare på dei svakaste i samfunnet. Den generelle velferdspolitikken må iverksetjast gjennom å setje kommunane og NAV i stand til å yte effektive tenester med god sørvis.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Arbeidsprogram for SV

Arbeidsprogram for SV Arbeidsprogram for SV i perioden 2009-2013 like sjansar Design Grafisk Form Trykk Grafisk Partner Opplag 1 000 Trykket på resirkulert papir 2 Arbeidsprogram for SV 2009 2013 Innhald Kapittel 1 Meir endring!...

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer