SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY SEMIPAXY betjeningspanel Oppvatring og fast montering...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering..."

Transkript

1

2 Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus Lage et delstykke program med GEKAPRO PC applikasjon Lage et delstykke program fra en dxf eller DSTV fil Andre operasjoner/funksjoner Prosesseringsmodus (utførelse av et program) Driftsmodus Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Åpne fil Zoom-kontur Zoom-vindu Zoom-skala Sett Antall delstykker Start/Stopp tast Reset tast Hastighet Stansing / Merking Type stanseverktøy Status linje Definisjon av første hull Egenskaper for stansing JOG modus Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Maskin referansekjøring, Xzero / Yzero Manuell kjøring av akser Programvare akse endegrenseverdier Programmert akse kjøring Verktøy kompensasjon Stanseverktøy valg Alarmer Nullstilling av alarm NØDSTOPP Utgangsdriver X-akse Utgangsdriver Y-akse Feil ved stanseverktøy posisjon Feil ved stanseverktøy posisjon Feil ved stanseverktøy posisjon Side : 1

3 8 - Feil ved stanseverktøy posisjon Referanseposisjon ikke satt for X-akse Referanseposisjon ikke satt for Y-akse Maskin innstillinger ikke gyldig X er programmert til mindre enn minimum X posisjon X er programmert til mer enn maksimum X posisjon Y er programmert til mindre enn minimum Y posisjon Y er programmert til mer enn maksimum Y posisjon Stanseverktøy ikke ved utgangsposisjon Merking tilkjøring Diagnose modus PLS innganger og utganger X/Y akse utgangsdrivere Beskrivelse av utgangsdriver meny Alarmkoder for utgangsdriver Set-up (oppsett) modus Språk Målesystem Hydraulikk stopper og hevetid DSTV filter Referanseverdier og programvare grenseverdier Maskintype Antall stanseverktøy Stanseverktøy korrigering; Maksimum og minimum Stanseverktøy posisjoneringstid Bor og merking (Opsjon) GEKA konfigurasjon Windows Embedded PosReady 2009 fil beskyttelse Sikkerhet Smøring av SEMIPAXY bord Side : 2

4 Generell beskrivelse av SEMIPAXY SEMIPAXY enheten er et to akset "X og Y" bord som ved hjelp av skrusleider forflytter endeanslagene (72-3 og 72-6 A) i henhold til koordinatene som har blitt programmert ved CNC styringen, slik at platemetallet posisjoneres enkelt og nøyaktig før en aktiviserer fotpedalen for å stanse et hull. Den består av: Bord (72-2) hvor materialet som skal stanses plasseres. Dybde endeanslag (72-3) eller "Y" akse anslag, som "X" akse anslaget forflyttes over (72-6A). To DC-motorer, en montert under bordet (72-2) for betjening av "Y" aksen og det andre endeanslaget (72-3) for "X" aksen. Fotpedal (P). Hele enheten er montert på en universalsaks, som er beskrevet i egen bruksanvisning. Side : 3

5 Betjeningspanel for styring av maskinen. Interne deler. PC montert i toppen av betjeningspanelet. PLS og aksestyringer i bunnen. Side : 4

6 SEMIPAXY betjeningspanel Styring av SEMIPAXY posisjoneringsbord utføres ved hjelp av en industri PC montert i betjeningspanelet. Valgbryteren "M & A" (72-55B) ved betjeningspanelet benyttes i posisjon "M", altså posisjonert til venstre, dersom en ønsker å arbeide med stanse maskinen på konvensjonell måte, som beskrevet i bruksanvisningen for maskinen. I posisjon "A", altså posisjonert til høyre, benyttes maskinen ilag med SEMIPAXY posisjoneringsbord. Den svarte trykkbryteren (72-55 D) sørger for avbrudd av et program. NØDSTOPP-bryteren (72-55E) sørger for at strømforsyningen blir utkoblet når det blir aktivisert, og videre vil alle bevegelsene ved SEMIPAXY bordet og maskinen bli satt i stillstands. Nødstopp-bryteren for blir i aktivisert tilstand når det har blitt trykket. For å deaktivisere den, må den røde soppformede bryteren trekkes opp igjen. Den hvite start bryteren (72-55 F) benyttes for å starte utføreslen av en program i automatisk modus. Fotpedalen (P) benyttes til å utføre STANSING og PUNKTING. Når valgbryter (72-55B) er posisjonert til "A" posisjon, vil stansen bare kjøres ned dersom anslagene som korresponderer med "X" og "Y" aksen har oppnådd sine programmerte koordinater. Den kan også benyttes til å sentrere verktøyet ved at valgbryter (72-55B) er posisjonert til "M" posisjon, altså i venstre posisjon, og at en arbeider med stansemaskinen på konvensjonell måte, som beskrevet i bruksanvisningen for maskinen. Side : 5

7 Oppvatring og fast montering Plasser maskinen på dens tiltenkte arbeidsområde, på en jevn betong fundamentflate, i henhold til kapittel 2 i bruksanvisningen for universalsaksen. Plasser maskinen på egnede føtter og fest disse fast til fundamentflaten. Vatre opp bordet (72-2) ved hjelp av bordet's justeringsføttene (72-19) og lås fast innstillingen. Side : 6

8 Beskrivelse av GEKAPRO PC Innledning GEKAPRO PC er en Windows applikasjon installert på PCen som er montert i betjeningspanelet til maskinen. Denne PCen programmerer PLSen som styrer maskinen. Slå på PCen ved å trykke på bryteren som bildet nedenfor viser når maskinen er slått på. Når du slår på PCen, vil applikasjonen etter noen sekunder automatisk bli startet etter at Windows operativsystemet har startet på PCen. Dersom ikke applikasjonen starter, dobbel-klikk på ikonet GEKAPRO PC på Windows skrivebordet. Som hovedregel er det ikke nødvendig å benytte dette ikonet ettersom applikasjonen vil starte automatisk når maskinen blir slått på. Vær oppmerksom slik at du ikke starter applikasjonen flere ganger ettersom dette vil føre til konflikt, og vil føre til feil operasjon av applikasjonen. Hovedmeny Applikasjonen viser en permanent hovedmeny i toppen av skjermen, som viset nedenfor: Det er sju knapper på topplinjen som gir tilgang til ulike menyer eller modus. RUN: Fra denne menyen kan du velge å kjøre og simulerer del programmer. Dette er alltid initial modus når applikasjonen blir startet. Side : 7

9 DESIGN: I design modus kan du legge til eller editere del programmer, og likeledes generere deler med GEKAPRO PC applikasjonen, eller disse kan importeres direkte fra dxf eller DSTV tegningsfiler. JOG: I denne modusen kan du utføre kjøring av aksereferanser, utføre manuell kjøring av akser eller til programmert akseposisjon, og for stansehoder med flere verktøy kan du utføre manuell valg av verktøy. ALARMER: Denne knappen vil blinke når en alarm har blitt aktivisert på maskinen. Den relevante menyen vil vise aktuell feilkode og en beskrivelse av alarmen. DIAGNOSE: Denne menyen viser informasjon om innganger og utganger på PLSen, og likeledes status for driverutgangene til X og Y motorene. SET-UP: Denne menyen benyttes for konfigurasjon av applikasjonen i henhold til maskinoppsett, som for eksempel modell, antall stanseslag, referanseverdier for aksene, etc. QUIT: Denne knappen benyttes for å avslutte applikasjonen. Den vil også avslutte windows operativsystemet. Avslutt alltid windows operativsystemet korrekt før du slår av maskinen. Informasjonsboks med informasjon om aktuell akseposisjon (X eller Y) med store tall. De små tallene viser posisjoneringsfeil ved aksen ved kjøring. Den grønne lampen vil lyse når korrekt posisjonering av aksen er oppnådd. Dette ikonet kan du også finne ved en del andre windows applikasjoner. Det har som regel samme funksjonalitet, og gir deg direkte tilgang til et virtuelt tastatur i Windows. Vær oppmerksom på at etter du har åpnet et inntastingsfelt hvor du ønsker å endre verdien, kan du benytte dette tastaturet. Husk å aktivisere nummerisk tastatur med låsetast slik at du enklere kan angi verdier. Meldingsfelt (rullegardin). Denne benyttes for å vise driftsmeldinger ved maskinen, eksempelvis manuell modus eller at stanseverktøy må byttes på maskinen, etc. Melding Stop due to pushbutton Stop due to emergency Stop due to automatic selector switch Stop due to alarm X-driver Stop due to alarm Y-driver Stop due to marker Stop due to error in punch selection Sending program Manual Punch change Beskrivelse Hver feilmelding vises når et program eller akseposisjonering har blitt avbrutt, og viser årsaken for at avbrudd/stopp ar oppstått. Selv om årsaken forsvinner; Meldingen vil fremdeles være i rullegardinfeltet, slik at du vet årsaken til avbruddet. Trykk start igjen, og programmet vil restarte fra posisjonen det ble avbrutt. Dersom årsaken til avbruddet er utbedret, vil feilmeldingen nullstille seg selv. Melding som vises hver gang et nytt program i driftsmodus blir valgt ved overføring av programdata fra PC til PLS. Valgbryter for manuell/automatisk driftsmodus er plassert i manuell modus, eller det er signalfeil fra bryter. I denne statusen kan det ikke utføres aksekjøring. Det er påkrevet å bytte stanseverktøy for å kunne fortsette prosessering av det aktuelle materialstykkket. Side : 8

10 Slå av maskinen VIKTIG: Husk at applikasjonen kjører under Windows operativsystem. Avslutt alltid applikasjonen med QUIT-tasten før du slår av PCen. Dette vil avslutte Windows operativsystem på korrekt måte. Slå BARE av hovedstrømbryteren til maskinen etter at du har avsluttet PCen på korrekt måte. Husk at betjeningspanelet får strømforsyning igjennom stansemaskinen, altså strømforsyningen til betjeningspanelet blir også slått av når du slår av hovedstrømbryteren til stansemaskinen. Side : 9

11 Design modus Menyen ser ut som vist nedenfor i design modus: Programmering av delstykkene utføres i denne driftsmodusen. Det finnes to metoder for å lage delstykke programmer: 1. Tegne delstykket ved hjelp av GEKAPRO PC applikasjonen. 2. Importere delstykket direkte fra en dxf eller DSTV tegningsfil. Lage et delstykke program med GEKAPRO PC applikasjon Dette avsnittet inkluderer et eksempel som du kan designe samtidig på betjeningspanelet slik at du blir kjent med bruken av den. Definisjon av delstykke konturene Ved hjelp av ikonet, Nytt dokument, åpnes en meny slik at du kan velge kontur formene av delstykke, enten kvadratisk, rektangulær eller ikke rektangulær: Side : 10

12 Dersom du velger formen "Non Rectangular", må du definere konturene til delstykket en etter en. Dersom du velger "Rectangular" form, vil følgende meny vises: Delstykke dimensjonene tastes inn, og gyldige verdier er maskinens maksimale kapasitet. For eksempelet vist ovenfor, lages et delstykke med dimensjoner 600x400 mm. Side : 11

13 Definisjon av stanseverktøy (punch) For å utføre stansing, må en først og fremst velge ønsket stanseverktøy. Det er tre typer stanseverktøy: Sirkulære, rektangulære og avlang. Det er et fjerde ikon for sentreringspunkt operasjoner. Bor og merke ikoner vil fremkomme avhengig av maskinkonfigurasjon. Type og målstrørrelser for det valgte verktøyet vises til høyre i denne menyen. Ved valg av verktøy, vil de relevante menyer hvor en må angi dimensjoner vises: I dette eksempelet har vi angitt et sirkulært stanseverktøy på 15 mm. Side : 12

14 Angi stansehull i delstykket Når du har definert type stanseverktøy, kan stansehullene angis ved bruk av fire ulike geometri typer. Type geometri, enkelt hull, lineær, sirkulær eller matrise stansing kan velges ved hjelp av ikonene: Hver av ikon feltene åpner sine relevante menyer, hvor en må angi dimensjonene for stansehullene: Tegningshøyder og assosierte dimensjoner må angis; Når du har angitt nødvendige dimensjoner, trykker du OK med følgende knapp:. I dette eksempelet, utfører vi stansing av en matrise med sirkulære stansehull med diameter 15 mm. Side : 13

15 Menyen vil skifte til som vist nedenfor straks du har trykket OK: Side : 14

16 For å se hele delstykket, justerer du delstykket ved hjelp av ikon feltet formene.. Nå kan du se de 6 angitte Side : 15

17 Endre stanseverktøy diameter: Angi den nå med sirkulær geometri: Side : 16

18 Resultatet, legge til et avlangt stansehull ved X=400 og Y=40 og et annet rektangulær ved X=400 og Y=360 vises i eksempelet vist nedenfor. Side : 17

19 Allokering av stanseverktøy og bane Med basis i et allerede tegnet delstykke, enten fra forrige avsnitt eller ved import fra en dfx eller DSTV fil, må du fullføre følgende to trinn før et delstykke program kan utføres av maskinen. 1. Allokering av stanseverktøy 2. Definisjon av bane mellom to stanseverktøy Klikk på dersom noen operasjon er utenfor maskin grenseverdiene, vil følgende feilmelding bli vist: Trykk "Acceptar" og prosessen vil fortsette. Operasjonene som er utenfor grenseverdiene vil blinke med rød farge. "Punch allocation" viser menyen for allokering av stanseverktøy: Ved maskiner med enkel stanseverktøy, kan bare stanseverktøy rekkefølgen endres. Uansett, ved maskiner med flere stanseverktøy, kan hvilken som helst stanseverktøy tilordnes til det ønskede stanseverktøy nummeret. For å endre på allokeringen, velg ønsket stanseverktøy nummer og tegn det til den nye posisjonen. Som standard vil programmet prøve å plassere det største stanseverktøyet til senter posisjonen i stanseverktøy holderen. Side : 18

20 I dette eksempelet, flytter vi 10 mm stanseverktøyet til P1 ved første settet: Dersom bakgrunnsfargen til stanseverktøyet er denne fargen, betyr det at det ikke er mulig å endre dette stanseverktøyet til en annen verktøyposisjon i holderen på grunn av dimensjoner eller posisjons begrensninger. Andre farger betyr at det bare er mulig å allokere til merket verktøy holder. Dersom det ved del tre er flere stanseverktøy typer enn maskinen kan holde, kan stansehullene for delstykket deles i ulike sekvenser. For hver sekvens, monter relevante stanseverktøy, som vi kaller for "sett". Stanseverktøy allokering for ulike "sett" vises ved hjelp av rader. Når de aktuelle "settene" er definert, trykk så deretter OK ikonet:. I vårt eksempel, det er 4 stanseverktøy i en maskin med bare 3 posisjoner i stanseverktøy holderen, og dermed er det altså 2 sett. Når stanseverktøy allokeringen er fullført, blir banen automatisk tilordnet slik at en kan utføre hullene ved det første settet. Du kan vise banen ved de ulike settene ved hjelp av ikonene avslutte delstykke programmet.. Du må gå til det siste settet for å Nå blir ikonet for produktside aktivt, og likeledes ikonet for prosessering (utførelse) aktivt. Du kan nå lagre delstykke programmet ved å klikke på ikonet "save" dersom du ønsker å lagre delstykke med stanseverktøy og bane allokering. Denne filen (med.gk endelse) inneholder stanseverktøy allokering og definerte baner. Filen er nå klar til bruk for prosessering i maskinen. Side : 19

21 Dersom du ønsker å avbryte stanseverktøy og bane allokeringsprosessen, trykker du på ikonet. Dersom du ønsker å starte prosessering av det nye designede delstykke i maskinen, trykker du på ikonet. Det er også mulig å starte utførelsen av et program uten at det først er lagret som en fil. I dette eksempelet i bruksanvisningen, er banen til det andre settet som følger: Side : 20

22 Produksjonssiden "Manufacturing sheet" ser slik ut: Rapporten inkluderer visning av delstykket med alle stansehullene og den relevante rekkefølgen for stansing av disse. I tillegg inneholder den noen få eksempler på ulike hullsett med informasjon om stanseverktøy allokering i forhold til ulike hulltyper i settet. Dersom du ønsker å skrive ut produksjonssiden, trykk på ikonet: Dersom du ønsker å lagre delstykke som en.gk fil, trykk på ikonet: Dersom du ønsker å avslutte Design modus, trykk på ikonet. Endre stansehull bane/rekkefølge Du kan endre stansehull rekkefølgen ved hvert enkelt sett til en hver tid dersom ønskelig. For å gjøre dette, slett den tilordnede banen ved å klikke på ikonet:. Dersom du ønsker å definere banen manuelt, klikk på hullene i rekkefølgen du ønsker at de skal utføres. Dersom du ønsker å reallokere banen av settet automatisk, trykk på ikonet:. Side : 21

23 Lage et delstykke program fra en dxf eller DSTV fil Ved å klikke på ikonet "open document" kan du åpne tre ulike filtyper: dxf eller DSTV tegningsfiler og - GK filer som applikasjonen benytter selv. Filene.GK lages av applikasjonen selv som beskrevet i forrige kapittel "Lage delstykke program med GEKAPRO PC applikasjon". GK-filer kan også lages at en importerer en dxf eller DSTV tegningsfil i applikasjonen og deretter lagrer den som.gk fil ved hjelp av GEKAPRO PC applikasjonen. Når du åpner en fil av typen dxf eller DSTV, vil den relevante tegningen vises på skjermen. Side : 22

24 Som eksempel, en dxf fil har blitt laget for det samme delstykket som eksempelet beskrevet i forrige kapittel. Når du åpner denne filen vil følgende tegning vises: Når du importerer en tegningsfil, kan delstykke posisjoneringen for materialet ikke være passende i forhold til den aktuelle maskinen. For å korrigere innmatingsposisjon av materialet på maskinen, finnes det tre verktøy tilgjengelig: Roterer materialet 90 med urretningen. Utfører speiling av delstykke i forhold til vertikalaksen. Utfører speiling av delstykke i forhold til diagonalaksen. Side : 23

25 Andre operasjoner/funksjoner Zoom-kontur Zoom-vindu Denne funksjonen zoomer inn delstykket i det viste området på skjermen. Benyttes for å forstørre størrelsen av et område; Klikk på de to område koordinatene som du ønsker en forstørret visning på skjermen av. Zoom-skala Denne funksjonen viser forstørrelse skala av delstykke området som vises på skjermen. Ønsket skaleringsverdi kan angis. Stansing - Merking Disse tastene gir brukeren mulighet til å endre en eksisterende operasjon til stansing eller merking. Når en stanseoperasjon er valgt, vil valgfeltet gi brukeren mulighet å endre fra stanseoperasjon til merkeoperasjon. For at du skal kunne endre fra merkeoperasjon til stanseoperasjon, må du først velge et punkt. Side : 24

26 Dersom du ikke velger et punkt, vil det ikke være mulig å aktivisere valgfeltet. Egenskaper meny Denne menyen kan åpnes ved å dobbelklikke på et hull etter at det er valgt. Menyvalgene er som følger: Valgfelt som benyttes for kopiering eller flytting av valgt operasjon. Side : 25

27 Egenskaper for stansehull Ved å velge dette menyvalget, vil en ny meny åpne seg hvor egenskapene til de valgte stansehullene kan vises eller modifiseres. Egenskapene til de spesifikke stansehullene er X og Y dimensjonsverdiene og likeledes stanseverktøy karakteristikken. Nedenfor vises de tre ulike menytypene: Klipp / Lim inn Denne funksjonen sletter stansehullet og kopierer det til utklippstavlen. Kopier / Lim inn Denne funksjonen kopierer stansehullet til utklippstavlen. Lim inn Denne funksjonen benyttes for å lime inn stansehullet fra utklippstavlen. Slett stansehull Denne funksjonen benyttes for å slette et stansehull Side : 26

28 Prosesseringsmodus (utførelse av et program) Før du starter, vær sikker på at du har lest og forstått maskinens bruksanvisning korrekt. Vær alltid forsiktig når du håndterer stanseverktøy! De kan bryte dersom de ikke anvendes korrekt! Ved anvendelse av store stanseverktøy, kan stopperne komme i konflikt med stanseområdet Dette er alltid initialmodus når applikasjonen starter opp. I denne driftsmodusen kan delstykke program velges og utføres, og produksjon av delstykket vises i sanntid. For å kunne åpne et delstykke program i prosesseringsmodus, må programmet først ha blitt laget ved hjelp av Designmodus hvor definisjon av stanseverktøy og bane allokering av stansehullene har blitt definert ( se kapittel om Designmodus ). Driftsmodus Åpne filen til delstykket som du ønsker å produsere. Visningen på skjermen er angitt nedenfor: Side : 27

29 Dersom ønskelig, velg antall du ønsker å produsere av det aktuelle delstykket. Kontroller om stanseverktøyene på maskinen samsvarer med stanseverktøyet vist på skjermen. Start. Når aksene posisjonereres til angitt posisjon for den første operasjonen (vil fargen av stansehull/merke ikonet endre farge til grønn), plasser delstykket inntil de automatiske stopperene og start stanseoperasjonen med fotpedalen. Figuren nedenfor viser hvordan hele operasjonen er markeres. Side : 28

30 Dersom delstykket har mer enn ett sett, som ved dette eksempelet, ved fullførelse av antall programmerte ganger av det første settet, blir programmet avbrutt for bytte av stanseverktøy. Skjermen som vises ser slik ut: Melding om at et nytt stanseverktøy skal monteres og likeledes beskrivelse dette stanseverktøyet blir vist på skjermen. Når stanseverktøyet er byttet, start maskinen igjen. Følgende sett blir så utført antall programmert ganger, og deretter stopper operasjonen. Side : 29

31 Det ferdig delstykket ser da ut som følger: Dersom du trykker START igjen, vil programmet utføres så mange ganger som tidligere programmert. Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Åpne fil Klikk på dette ikonet for å åpne en fil med etternavn.gk. I denne driftsmodusen er det bare mulig å åpne filer av typen.gk. Dette er bare de filene som inneholder stanseverktøy og bane allokering for de definerte stansingene. Når en fil blir åpnet, vil dette automatisk bli delstykke programmet som lastes til PLS styringen. Zoom-kontur Denne funksjonen zoomer inn delstykket i det viste området på skjermen. Side : 30

32 Zoom-vindu Benyttes for å forstørre størrelsen av et område; Klikk på de to område koordinatene som du ønsker en forstørret visning på skjermen av. Zoom-skala Denne funksjonen viser forstørrelse skala av delstykke området som vises på skjermen. Ønsket skaleringsverdi kan angis. Sett Hvert sett er markert med forskjellige farger på pilene for å vise prosesseringsbane for stansingen. Bildet som vises her omfatter sett prosesseringsrekkefølge. Tegningen av det aktuelle settet er litt fremhevet slik at en kan skille det fra resten. For mer informasjon om sett, se kapittel vedrørende allokering av stanseverktøy og bane. Antall delstykker Består av to felt: 1. Øvre felt angir antall delstykker som allerede er ferdig laget ved det aktuelle programmet som kjører. Antall telleren blir automatisk nullstilt når applikasjonen starter eller at en åpner et delstykke program. 2. Andre felt viser antall delstykker programmert. Antall delstykker programmert kan endres ved at en åpner tekstboksen og angir en annen verdi. Telleren blir automatisk satt til 1 når applikasjonen åpnes eller en åpner et delstykke program. Programmet som kjører vil automatisk utføre programmert antall sykluser, altså slik at antall delstykker programmert samsvarer med antall delstykker produsert. Program med flere sett, utfører antall programsykluser for det aktuelle sette. Programmet blir så avbrutt slik at nødvendig bytte av stanseverktøy kan utføres. Trykk deretter start og programmet forsetter med antall programsykluser for det neste settet. Dette utføres helt til antall programmerte delstykker er utført for alle settene. Start/Stopp tast Ved hjelp av denne tasten så utføres start og stopp av maskinen. Tasten vil bytte farge avhengig av det er start eller stopp funksjon som er aktuell. Den blir rød når den er STOPP-funksjon, og grønn når den er START-funksjon. Side : 31

33 Reset tast Denne tasten blir deaktivert når et program kjører. RESET tasten benyttes for å gå tilbake til det første hullet i det aktuelle settet. Ved å trykke en gang til, vil en gå tilbake til starten av programmet, altså første hullet i det første settet. Det er også mulig å avbryte en stansing eller merkeoperasjon kommando ved hjelp av RESET tasten. Hastighet Aksehastigheten kan justeres fra null til maksimal hastighet ved hjelp av denne justeringsknotten. Klikk på justeringsknotten for å forstørre den slik at det blir lettere å betjen den. For å endre hastighet, klikk på hastighetspunktet og dra den til ønsket hastighet. Automatisk posisjonering utføres med lineær interpolering slik at begge akser oppnår ønsket posisjon samtidig. Stansing / Merking Ikonet viser operasjonen som skal utføres, henholdsvis stansning eller merking. Disse ikonene vises med grønn bakgrunn når maskinen er klar til å utføre den aktuelle operasjonen. Maskinen utfører posisjonering av akser i henhold til programmerte data og forespør utførelse av operasjon når bakgrunnen er grønn. Aksene vil ikke utføre ytterligere posisjonering før den aktuelle operasjonen er utført. Type stanseverktøy Denne funksjonen viser alle egenskapene til det monterte stanseverktøyet i henhold til det aktuelle delstykke programmet. Type stansevekrtøy: Sirkulær, rektangulær, avlang og målstørrelser. Bakgrunnen til det valgte stanseverktøyet blir grønn. Status linje Den venstre delen viser generelle dimensjoner av platen som bearbeides og koordinatene av aktuell posisjon til peker i tegningen. På høyre side vises katalogbanen til den aktuelle filen som er åpnet. Definisjon av første hull Det er mulig å angi hvilken som helst hull til å være det første hullet som skal utføres ved at en dobbelklikker på det. Hullene som er forutgående i programmet for dette hullet vil da bli satt som allerede utført, og med andre ord ikke utført. Side : 32

34 Egenskaper for stansing Når du beveger pekeren over hullene i delstykket, vil en tekstboks med informasjon om egenskapene for hullene vises: X og Y koordinatene, nummer for det relevante stanseverktøyet og type og dimensjonene for stanseverktøyet. Side : 33

35 JOG modus I denne driftsmodusen kan du utføre referansekjøring av akser, utføre manuell kjøring av akser eller posisjonere til en programmert posisjon. For maskiner med flere stanseverktøy, kan du også manuelt velge ønsket stanseverktøy. JOG-modus menyen er som vist nedenfor: Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Maskin referansekjøring, Xzero / Yzero Maskinen registrere bare de satte referansepunkt, og derfor er det OBLIGATORISK å utføre referansekjøring av maskinen ved begge akser etter at maskinen har vært slått av eller det er tvil om målefeil eller posisjoneringsfeil. Side : 34

36 Disse bryterene benyttes for å utføre referansekjøring ved X og Y-akse. Respektiv bryter utfører referansekjøring ved respektive akse. Når en trykker START, vil referansekjøring ved valgt akse bli utført. Prosedyre for referansekjøring er som følger: Først kjøres aksen inntil endebryter for referansepunkt trigges. Dersom den er aktivisert, vil aksen kjøre i motsatt retning inntil den trigger den andre endebryteren for referansepunkt. Når endebryter er aktivisert, vil styringen kjøre til utgangsposisjon for motor posisjoneringsenkoderen (et fast punkt angitt i enkoder), som da er akse referansepunktet. Nå, ved dette trinnet vil aksen ta en fast referanseverdi som sin aktuelle posisjon, som defineres i maskin oppsett (set-up). Se kapittel vedrørende SET-UP, referanseverdier og programvare grenseverdier. Hastighet ved referansekjøring er fast, og kan ikke endres av bruker. Manuell kjøring av akser akser i alle retninger. Ved hjelp av disse tastene kan du utføre manuell kjøring av begge Ved disse justeringsknottene kan du endre hastighet for manuell kjøring ved aksene, uavhengig for hver av aksene. Hastigheten kan justeres fra null til maksimal hastighet. Klikk på justeringsknotten for å forstørre den, slik at det blir lett å betjene justeringsknotten. Klikk på hastighetsprikken og dra den til ønsket hastighet for å endre hastighet. Programvare akse endegrenseverdier Forflytningsområde ved aksene blir avgrenset ved hjelp av programvare endegrenseverdier, dette for å unngå at det oppstår kollisjon. Disse grenseverdiene er definert i maskin innstillingene (Set-up). Dersom en akse kommer utenfor sine endegrenser, vil en rød varsellampe lyse. Side : 35

37 Programmert akse kjøring Denne funksjonen benyttes for å utføre posisjonering av aksen til en ønsket posisjon. X og Y koordinatene som bruker ønsker å posisjonere aksen til blir tastet direkte inn i tekstboksene. Aksen vil da posisjonere til ønsket posisjon når en trykker START-bryter. Posisjoneringen utføres automatisk, og posisjoneringshastighet er angitt på forhånd ved menyen. Automatisk posisjonering utføres med lineær interpolasjon slik at begge akser oppnår programmert posisjoneringsverdi samtidig. Verktøy kompensasjon Dersom maskinen er utstyrt med stansverktøy holder med flere plasser, vil det være avvik mellom programmerte dimensjonsdata og maskin dimensjonsdata. Aktuell dimensjonsdata viser operasjonsposisjon på materialstykket til en hver tid, eksempelvis aktuell posisjon i forhold til materialstykke nullposisjon, hvor maskin dimensjonsdata viser dimensjonsdata nullposisjon i forhold til maskinens nullposisjon. Forskjellen mellom både dimensjonsdata omfatter verktøy kompensasjon definert i maskin oppsett (set-up). Stanseverktøy valg Grønn farge viser det aktuelle stanseverktøyet i operasjon, og rød de som er tilbaketrukket. Ved å klikke på ønsket stanseverktøy, kan du manuelt velge den du ønsker. Ledlampene ved hvert stanseverktøy indikerer statusen for sylinder sensorene for det aktuelle stanseverktøyet. Side : 36

38 Alarmer Tasten for alarm modus vil blinke når en alarm har blitt trigget. Dette gir brukeren informasjon om en hver aktiv alarm uavhengig av maskinens driftsmodus.i denne modusen vises alarmkoder og beskrivelse av de aktuelle alarmene. Menysiden ser ut som vist nedenfor: Liste over alarmkoder: Alarmkode Engelsk beskrivelse Norsk beskrivelse 1 Emergency NØDSTOPP 2 Alarm Driver X-axis Alarm utgangsdriver X-akse 3 Alarm Driver Y-axis Alarm utgangsdriver Y-akse 5 Failure of punch 1 position Feil ved stanseverktøy posisjon 1 6 Failure of punch 2 position Feil ved stanseverktøy posisjon 2 7 Failure of punch 3 position Feil ved stanseverktøy posisjon 3 8 Failure of punch 4 position Feil ved stanseverktøy posisjon 4 9 The X-Axis has no set home position Referanseposisjon ikke satt for X-akse 10 The Y-Axis has no set home position Referanseposisjon ikke satt for Y-akse 11 Set-up data not valid Maskin innstillinger ikke gyldig 12 X is programmed at less than minimum X X er programmert til mindre enn minimum X posisjon. 13 X is programmed at more than maximum X X er programmert til mer enn maksimum X posisjon. 14 Y is programmed at less than minimum Y Y er programmert til mindre enn minimum Y posisjon. Side : 37

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer