Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet"

Transkript

1 Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 6. desember 2012 Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet Innspill til melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen Vi viser til Norsk teater- og orkesterforenings innspill av 15. november til den varslede meldingen til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen. Som varslet i innspillet ettersendes en beskrivelse av musikk- og scenekunstinstitusjonene internasjonale virksomhet. Den vedlagte fremstillingen er først og fremst basert på institusjonenes årsrapporter. Formålet er å gi et bilde av institusjonenes internasjonale virksomhet gjennom illustrerende eksempler på deltagelse i ulike nettverk og samarbeidsprosjekter, utveksling av kunstnerisk kompetanse, internasjonale turnéer og gjestespill med mer. Det er ikke gitt en uttømmende beskrivelse verken av internasjonal virksomhet på feltet eller av hver enkelt institusjons internasjonale virksomhet. De fleste eksemplene er hentet fra årsrapportene for 2010 og Vennlig hilsen Norsk teater- og orkesterforening Bernt Bauge (s) styreleder Morten Gjelten (s) direktør

2 2 INTERNASJONALE NETTVERK OG SAMARBEID OVER TID En del av institusjonene har over tid opparbeidet seg omfattende, internasjonale nettverk og kontaktflater av mer uformell art. I tillegg er flere medlemmer av ulike internasjonale nettverksorganisasjoner eller deltar i mer langsiktige samarbeidsprosjekter av ulik art. Det kan være nettverk som handler om å tilegne seg kunnskap og utveksle erfaringer og kompetanse, EU-støttede eller nordiske samarbeid som også kan omfatte produksjonssamarbeid og utveksling av forestillinger, utviklingsprosjekter med støtte fra UD eller lignende. Noen eksempler: En del av de teatrene som samarbeider mest utstrakt internasjonalt er medlemmer av den internasjonale nettverksorganisasjonen Informal European Theatre Meeting (IETM) Nettverket består av rundt 500 profesjonelle teatre fra 50 land. Det arrangeres bl.a. nettverksmøter og fagsymposier og legges til rette for samproduksjoner og utvekslingsprosjekter. Blant NTOs medlemmer er BIT Teatergarasjen, Black Box Teater, Teaterhuset Avant Garden, Carte Blanche og Norsk Scenekunstbruk med i nettverket. BIT Teatergarasjen deltar også bl.a. i de EU-støttede nettverkene - Advancing Performing Arts Networks (APAP) og House on Fire (HoF), samt det europeiske festivalnettverket Festival LAB. BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Teaterhuset Avant Garden er også med i Nordic excellence Network for nordiske plattformer for internasjonal scenekunst. Og Teaterhuset Avant Garden er medlem av BaNd (Baltisk-nordisk nettverk). Dansens Hus er bl.a. medlem i European Dancehouse Network (EDN) Formålet er å fremme og presenterer dansekunsten og kunstnere internasjonalt og bidra til utviklingen av dansekunsten gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling. Dansens Hus deltar i nettverkets EU-støttede prosjekt Chin-A-moves, et samarbeid mellom europeiske og kinesiske dansehus og festivaler. Carte Blanche er medlem av TryAngel - Performing Arts Research Laboratories tryangle.eu/ og RepNet, et nettverk for samarbeid og utveksling mellom fem nordeuropeiske repertoarkompani. Norsk Scenekunstbruk deltar bl.a. i keðja en samarbeidsplattform for fremme av samtidsdansen i de den nordisk-baltiske regionen. Scenekunstbruket er også den norske samarbeidspartneren i et nystartet nordisk dansenettverk, Satellit Nettverket har som formål å synliggjøre og styrke dansekunsten for barn og unge, samt øke mobiliteten av danseforestillinger mellom de nordiske landene.

3 3 Det Norske Teatret er medlem i European Theatre Convention (ETC) Organisasjonen representerer offentlig støttede teatre og har medlemmer fra over 20 land. Formålet er å fremme teaterkunsten og fungere som en plattform for internasjonal utveksling og samarbeid gjennom en rekke ulike prosjekter og aktiviteter. Nationaltheatret er invitert til å bli medlem av det etablerte internasjonale teaternettverket Union de Theatre de l Europe (UTE) med 35 medlemmer fra 16 land. Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) og Bergen Nasjonale Opera er medlemmer i Opera Europa som organiserer profesjonelle operaselskap og operafestivaler i Europa. Organisasjonen har i dag 120 medlemmer fra 36 ulike land. Bergen Nasjonale Opera er også medlem i European Network of Opera Academies (ENOA), et EUstøttet nettverk for talentutveksling som omfatter flere ledende operahus og utdanningsinstitusjoner i Europa. Det Norske Solistkor ble i 2009 tatt opp som medlem i Tenso et eksklusivt nettverk av profesjonelle kammerkor i Europa. Nettverket har i dag 13 medlemmer. Deltagelsen i nettverket er en anerkjennelse av at koret holder et høyt kunstnerisk nivå også i internasjonal målestokk og styrker Solistkoret muligheter til å nå ut til et større publikum internasjonalt, samt til å videreutvikle korets kunstneriske nivå i samhandling med andre profesjonelle kor i Europa. BIT20 Ensemble deltar i det EU-støttede musikk/teknologi-prosjektet Integra, som består av seks forskningssentre og fem musikkensembler. BIT20 ensemble og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester deltar også i det UD-støttede prosjektet Transposition et bredt anlagt utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom musikkinstitusjoner i Norge og Vietnam. Transposition har lagt grunnlag for samhandling mellom norske og vietnamesiske musikere, og for overføring av kompetanse på ulike nivåer fra norske til vietnamesiske musikkinstitusjoner. Den Nationale Scene har siden 2002 samarbeidet med Afghanistan Nasjonalteater (ANT). Formålet er å bidra til å gjennoppbygge kompetansen ved ANT på alle områder teknisk, kunstnerisk og organisasjonsmessig gjennom utvekslingsprosjekter både i Kabul og ved Den Nationale Scene. Prosjektet har mottatt støtte bl.a. fra UD gjennom Den norske ambassaden i Kabul. Brageteatret leder det EU-støttede prosjektet Platform 11+ ( ) Prosjektet omfatter 14 teatre og tre universiteter, i tillegg til en rekke europeiske kunstnere. Et hovedmål er å utvikle ny dramatikk for ungdom fra år. Rogaland Teaters barne- og ungdomsteater (BUT) deltar bl.a. i RE:location network som har medført flere utvekslinger med andre europeiske land. Teatret deltar også som special guest i PromoteYT, en paraplyorganisasjon for ungdomsteatre i Skottland og Irland. I tillegg er BUT

4 4 partner i en søknad om midler til et flerårig tverrkunstnerisk europeisk prosjekt om ungdom og identitet. Rogaland Teaters barne- og ungdomsteaters internasjonale virksomhet er en viktig del av teatrets satsing på å bli et nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsteater, og teatret er også blitt en viktig kontaktformidler når utenlandske barne- og ungdomsteatergrupper søker samarbeidspartnere i Norge. UTVEKSLING AV KUNSTNERISK KOMPETANSE Internasjonal rekruttering Flere av institusjonene rekrutterer i høy grad kunstnerisk kompetanse internasjonalt. Dette gjelder i særlig grad Den Norske Opera & Ballett, Carte Blanche og de største symfoniorkestrene som rekrutterer musikere, dansere, koreografer, solister og dirigenter, men også annen kompetanse, internasjonalt. Internasjonal rekruttering og samarbeid med de fremste kunstnerne i et internasjonalt arbeidsmarked er viktig for å holde et høyt kvalitativt nivå etter en internasjonal målestokk. Samtidig er det flere av institusjonene som også er opptatt av å benytte norske kunstnere, både for å utvikle en egenart og for bidra til å fremme norske kunstnere både i Norge og i utlandet. Noen av de produserende teatrene inviterer hyppig utenlandske regissører, scenografer, kostymedesignere eller knytter til seg annen utenlandsk kompetanse i perioder. Det gjelder særlig Nationaltheatret, men også flere av de andre teatrene henter nokså ofte inn kunstnerisk kompetanse fra andre land, slik som Det Norske Teatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Rogaland Teater m.fl. Samtidig reiser norske kunstnere oftere ut og bidrar til produksjoner utenlands og tar med seg impulser tilbake. Slik utveksling bidrar til at internasjonalt anerkjente scenekunstnere er med på å prege de aktuelle teatrenes repertoar og kunstneriske utvikling. Enkelte av institusjonene arbeider også særskilt for å utvikle unge talenter gjennom ulike former for internasjonalt samarbeid som utvekslingsprogrammer, symposier og lignende. For eksempel har Bergen Nasjonale Opera i 2011 utvekslet talenter innen regi og komposisjon innenfor Network of Opera Academies (ENOA) og arrangerte i 2011 sommerakademi for unge musikere med instruktører fra Chicago Symphony Orchestra. Det Norske Blåseensemblet samarbeider med Norges Musikkhøyskole og The School of Improvisational Music i New York om Sanntidssymposiet, et årlig arrangement for studenter innen samtidsmusikken fra ulike deler av verden. Rogaland Teater har innledet et samarbeid med Stockholms Dramatiska Høgskole, som bl.a. innebærer at registudenter og ulike teaterkunstnere vil sette opp produksjoner på Rogaland Teater.

5 5 Utenlandsk samtidsdramatikk Under resultatmål 2: Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse, rapportere scenekunstinstitusjonene både antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år og antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år. Samlet sett setter teatrene opp mer ny norsk samtidsdramatikk enn utenlandsk samtidsdramatikk. Andelen utenlandsk samtidsdramatikk har ligget rundt 30 pst. de siste årene. Det er imidlertid nokså store variasjoner fra teater til teater og fra år til år. Nationaltheatret er blant de teatrene som har satset sterkest på utenlandsk samtidsdramatikk. Flere teatre har imidlertid valgt å satse særskilt på ny norsk dramatikk, noe som med et produksjonstak naturlig nok fører til færre oppsettinger av utenlandsk samtidsdramatikk. Dramatikkens Hus er et kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk/scenetekst. Samarbeid med scenekunstmiljøer også i utlandet er en viktig del av kompetanse- og utviklingsarbeidet. Blant annet samarbeider Dramatikkens Hus med Al-Ruwah teatret i Øst- Jerusalem og det er inngått samarbeid med Kazantsev-senteret i Moskva. Samtidig har Dramatikkens Hus i perioder knyttet til seg internasjonale dramatikere og regissører bl.a. i forbindelse med "artist in residence"-programmet og workshops. Utenlandske samtidsverk Under resultatmål 2 Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse rapporterer musikkinstitusjonene både antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år og antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år. Samlet sett fremføres det årlig flere utenlandske samtidsverk enn norske samtidsverk. Også her er variasjonene likevel store, og noen av institusjonene har valgt å satse særskilt på norske eller nordiske samtidsverk og spiller en viktig rolle for å fremme norsk samtidsmusikk og komponister også internasjonalt. UTENLANDSTURNÉER OG INTERNASJONALE GJESTESPILL Scenekunst Scenekunstinstitusjonene rapporterer årlig antall forestillinger og publikum også i utlandet. I tillegg rapporteres antall mottatte gjestespill, men uten at de blir bedt om å skille mellom norske og internasjonale produksjoner. Likevel gis det en oversikt over egenproduksjoner/samarbeidsproduksjoner og gjestespill i årsrapportene.

6 6 Det er en nær sammenheng mellom gjestespill i utlandet og internasjonale gjestespill i Norge. Invitasjoner til gjestespill i utlandet er for en stor del et resultat av teatrenes egen internasjonale aktivitet i Norge slik som egne festivaler, gjestespill og kompetanseutveksling med mer. Slik virksomhet bidrar til at internasjonale programmatører får øynene opp for det som skjer på teatrenes scener også i form av egenproduksjoner og norske kompanier. Samtidig kan synlighet og suksess i utlandet bidra til at de aktuelle institusjonene blir attraktive for utenlandske kunstnere og kompanier. Flere av teatrene mottar årlig internasjonale gjestespill eller samarbeider internasjonalt som medprodusenter om produksjoner som vises både i Norge og i utlandet. Dette gjelder i særlig grad de tre programmerende teatrene, Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett (DNO&B), Den Nye Opera og Nationaltheatret som har internasjonale gjestespill og samproduksjoner som en viktig del av programmeringen. Noen eksempler: De programmerende teatrene presenterer både internasjonale prestisjenavn og utenlandske og norske grupper som det er gryende interesse for. Dette gir seg utslag i at internasjonale programmatører i stadig større grad viser interesse for det som skjer på teatrenes scener. De tre teatrene programmerer internasjonale kompanier og prosjekter både innenfor sesongprogrammet og innenfor sine internasjonalt orienterte festivaler BIT Teatergarasjens biennaler Oktoberdans og Meteorfestivalen, Black Box Teaters Marstrand og Teaterhuset Avant Gardens Bastard Trondheim internasjonale scenekunstfestival. Også Dansens Hus programmerer internasjonale gjestespill, i hovedsak i samarbeid med Coda Oslo International Dance Festival. I 2011 var Dansens Hus hovedscene for festivalens internasjonale program. Nationaltheatret formidler internasjonale gjestespill og samproduksjoner først og fremst i tilknytning til ICON-programmet og Ibsenfestivalen som består av både egenproduksjoner og norske og utenlandske gjestespill. ICON International Contemporary Stage Program ble lansert i 2011 og erstatter den tidligere Samtidsfestivalen for å sikre den samtidsorienterte, internasjonale scenekunsten en plass i repertoaret over hele året. ICON-programmet skal introdusere historiske høydepunkter, moderne teaterfornyere, toneangivende kompanier og regissører, samt peke fremover og være en del av helt nye initiativ med Nationaltheatret som medprodusent. Programserien er kuratert i samarbeid med kunstnerisk leder for BIT Teatergarasjen i Bergen. I 2011 besto ICONprogrammet av et gjestespill med amerikanske The Wooster Group og to samproduksjoner med henholdvis franske Giselle Vienne og italienske Societas Raffaello Sanzio/Romeo Castellucci. Gjennom Ibsenfestivalen og ICON-programmet får internasjonale teaterkompanier,

7 7 teatersjefer og festivalprogrammerere også anledning til å se teatrets egenproduksjoner. Teatret mottar på denne bakgrunn årlig flere invitasjoner til gjestespill ved anerkjente teatre og festivaler i ulike deler av verden. Den Norske Opera & Ballett samarbeider internasjonalt om samproduksjoner og programmerer årlig internasjonale gjestespill og presenterer gjestende orkestre. I 2011 var DNO&B vertskap for bl.a. to produksjoner fra Kungliga Operan i Stockholm, en produksjon fra danske Hotel Pro Forma i forbindelse med Ultima-festivalen, samt produksjoner av Pina Bauch, Alvin Ailey American Dance Theater og Netherlands Dans Theater II. Mariss Janson gjestet DNO&B med Royal Concertgebouw Orchestra. Bergen Nasjonale Opera har over flere år samarbeidet med andre operaselskaper og festivaler i utlandet og har bl.a. initiert et langsiktig samarbeid med det belgiske produksjonsselskapet Muziektheater Transparant som skal resultere i flere samproduksjoner. Men også andre teatre mottar gjestespill eller samarbeider med teatre i utlandet på nokså jevnlig basis. For eksempel mottar Det Norske Teatret internasjonale gjestespill tilnærmet årlig, i 2011 som en del av Norsk Dramatikk Festival. Rogaland Teater har et samarbeid med Betty Nansen Teatret i København som bl.a. har resultert i en samproduksjon som er vist både i Danmark og Norge. Trøndelag Teater samarbeider fra tid til annen med Teaterhuset Avant Garden om internasjonale gjestespill, og Den Nationale Scene har de senere årene presentert internasjonale gjestespill i samarbeid med Festspillene i Bergen. Nordland Teater presenterer gjerne internasjonale gjestespill som en del av Nordlysfestivalen, og Nord-Trøndelag Teater etablerte i 2011 en internasjonal festival for visuell scenekunst i samarbeid med teaterutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som også omfatter utenlandske gjestespill. Norsk Scenekunstbruk formidler også internasjonal scenekunst gjennom sitt landsdekkende formidlingsnettverk og bygger, i samarbeid med fylkene og scenekunstnerne, kontaktnett med ulike land. Målet er å få gjestespill på turné i Norge, men også å koble norske og utenlandske scenekunstnere med tanke på et mer langsiktig kunstnerisk samarbeid og utveksling. Scenekunstbruket arrangerer årlig festivalen Showbox, en arena for forestillinger, erfaringsutveksling, nettverksbygging og prosjektsamarbeid for arrangører, scenekunstnere og andre. Showbox skaper også grobunn for videre dialog og møtepunkter mellom norske og utenlandske kollegaer, og bidrar til å styrke utvekslingen av forestillinger for barn og unge over landegrensene. Scenekunstbruket deltar i tillegg i et samarbeid om å bygge opp et internasjonalt nettverk for barne- og ungdomsfestivaler for å styrke utvekslingen av scenekunstnere og forestillinger. En stor andel av teatrene har også vist forestillinger i utlandet i løpet av de siste fire årene. Turnévirksomheten kan bestå av egne produksjoner eller samproduksjoner med teatre i inn- og utland.

8 8 Noen eksempler: De tre programmerende teatrene Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden har velutviklede internasjonale kontaktflater. Gjennom aktivt rekrutteringsarbeid og som co-produsenter bidrar teatrene til at flere uavhengige kompanier og forestillinger får et videre liv på den internasjonale arenaen. Også Dansens Hus bidrar til internasjonal formidling norsk dans og kunstnere bl.a. gjennom deltagelse i ulike nettverk slik som Network of European Dancehouses og det nordiske samarbeidet om Ice Hot - Nordic Dance Platform for presentasjon av nordisk samtidsdans. Blant de produserende scenekunstinstitusjonene har Carte Blanche en årlig utenlandsaktivitet som er blitt styrket de siste årene. I 2011 gjennomførte kompaniet 17 forestillinger i utlandet, og bl.a. ble kompaniet i sin helhet presentert i USA, med 6 forestillinger under den prestisjetunge festivalen Jacobs Pillow. Også Den Norske Opera & Ballett og Nationaltheatret har forestillinger i utlandet tilnærmet årlig. I 2010 var for eksempel Nasjonaloperaen i Murmansk og Nasjonalballetten besøkte Houston i 2010 og Tallin i Nationaltheatret gjestet i 2010 Tokyo Internasjonale Ibsenfestival og Rotterdam poesifestival. Det samiske nasjonalteatret Beaivvás turnerer årlig i de samiske områdene, ikke bare i Norge, men også i Sverige og Finland, samt ved tilfeller i Russland. Rogaland Teaters barne- og ungdomsteater deltar årlig på internasjonale festivaler og har utvidet sitt internasjonale samarbeid de siste årene som en del av satsingen på å være et nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsteater. I tillegg har flere av de andre teatrene utenlandsturneer fra tid til annen. For eksempel gjestet Det Norske teatret den internasjonale teaterfestivalen i Shanghai med en forestilling i 2010 og Nottingham Playhouse i Riksteatret gjestet Kungliga Dramaten i Stockholm i 2010 og Berlin i Hålogaland Teater hadde i 2011 et samarbeidsprosjekt med russiske Arkhangelsk Drama Teater som omfattet gjesteforestilling i Arkhangelsk. Som en del av EU-prosjektet Platform 11+ gjorde Brageteatret en samproduksjon med Theater Junge Generation i Dresden som ble vist på både tyske og norske scener. Teater Ibsen har bl.a. samarbeidet med Kina og India og skulle til Beijing med en forestilling i 2011 som måtte avlyses p.g.a. samarbeidsklimaet mellom Norge og Kina. Som en del av Kabul-prosjektet har Den Nationale Scene gjort flere samarbeidsproduksjoner som er vist ved Afghanistan Nasjonalteater.

9 9 Musikk Under resultatmål 1. Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum rapporterer symfoniorkestrene også antall konserter og publikum i utlandet. Statistikken viser at samtlige av symfoniorkestrene har hatt konserter i utlandet i løpet av de fire siste årene og at de fleste turnerer internasjonalt tilnærmet årlig. Likevel representerer Oslo-Filharmonien og Bergen Filharmoniske Orkester hovedtyngden av den internasjonale turnévirksomheten. Oslo- Filharmonien har imidlertid måttet redusere ambisjonsnivå når det gjelder turnévirksomhet, innspillinger og «prisen» på gjestende artister som følge av sterkt reduserte sponsorinntekter. Etterspørselen internasjonalt er i høy grad avhengig av dirigentens internasjonale anerkjennelse, men også av mulighetene for å rekruttere solister og andre utøver på et høyt nivå internasjonalt. Noen eksempler: Oslo-Filharmonien gjennomførte i 2011 en europaturné til Berlin, Wien, Bratislava og Paris. Bergen Filharmoniske Orkester var på en omfattende konsertturné til Sverige, Tyskland og Østerrike. Stavanger Symfoniorkester gjennomførte sin første turné til USA og Nordnorsk Symfoniorkester var på turné i Japan. Trondheim Symfoniorkester gjennomførte i 2010 turnéer i Kina og Polen, og Kristiansand Symfoniorkester gjennomførte en turné i Ruhrområdet. Også Det Norske Kammerorkester (DNK) har en omfattende internasjonal turnévirksomhet. I 2010 gjennomførte DNK turne til Japan, Sør-Korea, København, Hamburg og London. BIT20 Ensemblet tar et særlig ansvar for utviklingen av norsk og nordisk musikk og spiller en betydelig rolle i arbeidet for å gjøre norsk og nordisk samtidsmusikk og komponister kjent i utlandet gjennom omfattende internasjonal virksomhet. BIT20 Ensemble har spilt på flere sentrale internasjonale arenaer for ny kunstmusikk, deriblant Festival Agora (IRCAM Centre Pompidou, Frankrike), Festival Précences (Radio France), Soundstreams (Canada), Stresa (Italia), Huddersfield Contemporary Music Festival og Barbican Centre (England), i Moskva og St. Petersburg. Også Det Norske Solistkor turnerer i utlandet og avsluttet 2011 med Nyttårskonsert i Berliner Philharmonie, i samarbeid med RIAS Kammerchor og Akademie für Alte Musik Berlin, direktesendt på tysk radio. Riksscenen nasjonal scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans programmerer også utenlandske artister og har samtidig som mål å utvikle arbeidet for å fremme norsk folkemusikk- og folkedans internasjonalt.

10 10 CD-INNSPILLINGER OG ANNEN DIGITAL DISTRIBUSJON Musikkinstitusjonene er også til stedet på den internasjonale musikkarenaen gjennom CDinnspillinger, både på norske og utenlandske plateselskap som distribuerer internasjonalt. Dette gjelder i særlig grad Oslo-Filharmonien og Bergen Filharmoniske Orkester. I 2011 har for eksempel BFO fått utgitt syv CDer på internasjonale plateselskapene BIS, Chandos og Hyperion, hvorav én mottok den franske prisen Diapason d`or. Hver CD-utgivelse distribueres og selges internasjonalt i flere tusen eksemplarer. Samtidig er det en utfordring både for symfoniorkestrene og for de store scenekunstinstitusjonene å implementere nye digitale distribusjonsplattformer som også kan åpne for styrket markedsføring og formidling i en internasjonal konkurransesituasjon. Vi viser til NTOs høringsuttalelse til statsbudsjettet 2013 hvor vi foreslår at det etableres en særlig finansieringsordning for overføringer av scenekunst- og musikkproduksjoner til digitale medier. AVSLUTTENDE KOMMENTAR Fremstillingen ovenfor viser at musikk- og scenekunstinstitusjonene samlet sett utvikler seg i dialog med den internasjonale kunstscenen og samarbeider internasjonalt på ulike nivåer. Internasjonale turnéer og gjestespill inngår som en del av dette samarbeidet og er nært knyttet til andre former for internasjonalt samarbeid som deltagelse i internasjonale nettverk og utveksling av kunstnerisk kompetanse. Selv om det er store variasjoner mellom institusjonene og fra år til år, tyder statistikken på at den internasjonale turnévirksomheten har vært nokså stabil de senere årene. Utfordringene for å utnytte potensialet for økt internasjonal virksomhet er primært av økonomisk art. I dag er slik virksomhet først og fremst finansiert gjennom sponsormidler, UD-støtte, EU-midler og nordiske midler. Tilgangen til slike midler er imidlertid begrenset og det finnes lite rom for å finansiere internasjonale turnéer og gjestespill innenfor institusjonenes rammebevilgninger uten at det går utover formidlingen til publikum i Norge. Samtidig er norske kostnadsrammer svært høye i en internasjonal kontekst og de senere årene har de utenlandske honorarene blitt redusert som følge av finanskrisen. Dette gjør at de norske produksjonene blir dyre for utenlandske arrangører og institusjonene må i økende grad bidra med egne midler eller skaffe tilleggsfinansiering. Ofte må det takkes nei til attraktive invitasjoner. Utfordringer og forslag til tiltak er nærmere beskrevet i NTOs innspill av 15. november.

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014 NTO ST oppdatert 26.10.2015 HOVEDTALL 2014 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor-

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 15. november 2012 Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera Scenestatistikk.no 4: Bergen Nasjonale Opera Status: Sendt inn per: 6.7.6 9:5 Utfylt av Navn Olaf Mackenzie E-post olaf@bno.no Telefon 9767 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

En Bergensk stolthet!

En Bergensk stolthet! En Bergensk stolthet! 250 år: 1765-2015 Bergen og Vestlandets nasjonale symfoniorkester Internasjonalt toneangivende hjemme og ute Samfunnsoppdrag Bergen Filharmoniske Orkester skal fremføre kunstmusikk

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

St.meld. nr. 32 (2007 2008) Bak kulissene

St.meld. nr. 32 (2007 2008) Bak kulissene St.meld. nr. 32 (2007 2008) 2 St.meld. nr.? 2007 2008 scenekunst i Norge St.meld. nr. 32 (2007 2008) Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 20. juni 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO

Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO 1 Stortingsmelding om kultur, deltakelse og inkludering innspill fra NTO Norsk teater- og orkesterforening 15. februar 2011 INNLEDNING... 2 STATUSBESKRIVELSE... 3 INSTITUSJONENES SAMFUNNSROLLE... 3 PUBLIKUM...

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Kulturutredningen 2014 innspill fra NTO

Kulturutredningen 2014 innspill fra NTO Kulturutredningen 2014 innspill fra NTO Norsk teater- og orkesterforening 30. april 2012 Innledning NTO har fått følgende utfordring fra kulturpolitisk utredningsutvalg, Kulturutredningen 2014: Beskriv

Detaljer

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Åpen Høring : Mandag 29. April 2013 Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum - en av de syv forvalterorganisasjonene

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST

Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Vedlegg 1 Sak 70/2007 PERSONALPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Innledning oversikt over fakultetets oppgaver Fakultet for scenekunst bygger videre på grunnlaget lagt ved Operahøgskolen, Teaterhøgskolen

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør Scenestatistikk.no 4: Kilden - Opera Sør Status: Sendt inn per:.6.6 :44 Utfylt av Navn Frøydis Emilie Lind E-post froydis.lind@kilden.com Telefon 9776858 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 32 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2015-2016)

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2015-2016) Stortingets familie- og kulturkomité Kopi: Kulturdepartementet Vår ref: 15/65/ST Dato: 22. oktober 2015 HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2015-2016) Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norsk

Detaljer

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Vår ref: 15/65/ST Dato: 09. juni 2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ønsker som tidligere år å komme med innspill til

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret

Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret Status: Sendt inn per: 28.06.2016 08:29 Utfylt av Navn Åse Ryvarden E-post ase@riksteatret.no Telefon 91514811 Egne produksjoner i 2014 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren

Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren Statsråd Thorhild Widvey Kultur- og kirkedepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 16. oktober 2013 Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ønsker

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2014-2015)

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2014-2015) Stortingets familie- og kulturkomité Kopi: Kulturdepartementet Vår ref: 14/65/ST Dato: 6. november 2014 HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2014-2015) Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norsk

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater ÅRSBERETNING 2014 for UNIMA Norge - forening for figurteater STYRETS ÅRSBERETNING I 2014 har styret fortsatt arbeidet med å profesjonalisere UNIMA Norge. I 2014 opprettet vi en 30% redaktørstilling for

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

ØSTFOLD KULTURUTVIKLING

ØSTFOLD KULTURUTVIKLING ØSTFOLD KULTURUTVIKLING 1 I 2012 ble Østfold kulturproduksjon, Østfold fylkesbibliotek og Østfold teater slått sammen til én organisasjon Østfold kulturutvikling. Tre solide byggverk er i ferd med å bli

Detaljer

Profesjonalitet og samarbeid

Profesjonalitet og samarbeid Profesjonalitet og samarbeid Utredning av Teatermodell for Teater Innlandet gtl Management Gunnar Thon Lossius September 2008 Forord Arbeidet med å utrede en anbefalt teatermodell for Teater Innlandet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 10/4772 Vår ref.: 12/65/KUD/ST Dato: 15. november 2012 Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no

Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no I dag (Ensemble Mean IPCC 4AR, Scenario A2) I dag 3 mill år 1 Utslippsreduksjon 2 Tilpasning 3 Ansvar, rettferdighet,

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Fra Quart til Hove, noen fellesnevnere

Fra Quart til Hove, noen fellesnevnere Fra Quart til Hove, noen fellesnevnere - Just do it -Å bli synlig, konseptualisering, profil, etc -Hvem står bak? Who is your risk takers? -Å levere gode opplevelser i alle ledd, fra budrunde til reise

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

-ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK

-ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK -ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK DANSE- OG TEATERSENTRUMS årsrapport refererer til handlingsplanen og de mål denne formulerer og tilsagnsbrevet fra Norsk kulturråd der følgende målsettinger er formulert for

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Velkommen statssekretær Bård Folke Fredriksen, velkommen gjester og medlemmer av NTO.

Velkommen statssekretær Bård Folke Fredriksen, velkommen gjester og medlemmer av NTO. ÅRSMØTE 2016 Tid: 13. juni 2016 Sted: Det Norske Teatret Hjarteleg velkomen til NTOs årsmøte og til DNT! Velkommen statssekretær Bård Folke Fredriksen, velkommen gjester og medlemmer av NTO. Vi er glade

Detaljer

Handlingsplan FOR SCENEKUNST 2007-2010

Handlingsplan FOR SCENEKUNST 2007-2010 Handlingsplan FOR SCENEKUNST 2007-2010 INNHOLD Innledning...5 1. Visjon og målsettinger...6 1.1 Visjon 1.2 Målsetninger 2. Om planen...7 2.1 Begrepsavklaring 2.2 Definisjon av Scenekunst 2.3 Begrensning

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk;

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk; 14.06.2009 PROGRAM for kultursamarbeidet mellom Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket Norge og Kulturministeriet i Den Russiske Føderasjon for perioden 2010-2012 Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 17 innkommende søknader med flere kvalifiserte

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåing av kulturorganisasjoner, muligheter og u>ordringer.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåing av kulturorganisasjoner, muligheter og u>ordringer. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO) Sammenslåing av kulturorganisasjoner, muligheter og u>ordringer. Status i Nord- Norge frem Al etableringen av NOSO: Tromsø Symfoniorkester: 16 faste musikere,

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017

DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017 DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE 2017 OSLO, 8. 18. AUGUST H. M. Dronning Sonja Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff H.M. Dronning Sonja med prisvinnerne 2015. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Bergen 25. mai 2009,Vestlandkse Kunstindustrimuseum, Kinasamlingen Arrangør Bergen kommune

Bergen 25. mai 2009,Vestlandkse Kunstindustrimuseum, Kinasamlingen Arrangør Bergen kommune Referat Scenekunst Exit Norge Konferanse om eksport av norsk scenekunst Bergen 25. mai 2009,Vestlandkse Kunstindustrimuseum, Kinasamlingen Arrangør Bergen kommune Velkommen til et spørrende og undersøkende

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Nordland Teater

Scenestatistikk.no 2014: Nordland Teater Scenestatistikk.no 24: Nordland Teater Status: Sendt inn per: 22.6.26 7:53 Utfylt av Navn Are Nakling E-post are.nakling@nordlandteater.no Telefon 986838 Egne produksjoner i 24 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013 Støtteordninger Kulturrådet BRAK, 22. januar 2013 Foto: Ivar Kvaal Støtteordninger musikkområdet 2012-2014 Utøver- og produksjonsstøtte Arrangørstøtte Innspillings- og publiseringsstøtte Utøver- og

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 Innhald Visjon og føremål Verdiar Mål Strategiske satsingsområde s.2 s.3 s.6 s.8 Visjon BIT20 Ensemble har som ambisjon å vere det fremste samtidsmusikkensemble i Norden.

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801228 : E: 026 C33

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801228 : E: 026 C33 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801228 : E: 026 C33 : Jens Thordal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 2/09 ETABLERING AV

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Scenekunsten i Kulturløftet. av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng

Scenekunsten i Kulturløftet. av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng 1 Scenekunsten i Kulturløftet av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Scenekunstfeltets opplevelse av Kulturløftet - hva sier høringsuttalelsene?... 4 2.1 Scenekunstens

Detaljer

1 KVALITETSEVALUERING 2013. Fofo: Gisle Bjørneby. kvalitetsevaluering av scenekunstinstitusjoner

1 KVALITETSEVALUERING 2013. Fofo: Gisle Bjørneby. kvalitetsevaluering av scenekunstinstitusjoner 1 KVALITETSEVALUERING 2013 Fofo: Gisle Bjørneby kvalitetsevaluering av scenekunstinstitusjoner Innhold Mål 1 / Et profesjonelt tilbud av teater- opera-, danseforestillinger og andre scenekunstuttrykk over

Detaljer