DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER"

Transkript

1 Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 오전 9:05:02

2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst les følgende anbefalte sikkerhetsinstuksjoner nøye. TRØMFORSYNING AC 230V~, 50Hz OVERBELASTNING: Ikke overbelast kontakter, skjøteledninger eller adapter, da dette kan resultere i brann eller støt. VESKER: Hold vesker unna mottakeren. Det må ikke søles veske på, og ingen objekter med vesker, som f.eks. vaser, må plasseres på mottakeren. RENGJØRING: Før rengjøring, må du koble mottakeren fra strømnettet. Bruk en klut lett fuktet med vann (uten rengjøringsmidler) for renhold av mottakerens deksel. VENTILASJON: Ikke blokker mottakerens ventilasjonsåpninger. Kontroller at luftgjennomstrømningen ivaretas rundt mottakeren. Ikke oppbevar mottakeren på steder der den er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av varmekilder, som f.eks. en radiator. Ikke sett annet elektronisk utstyr på mottakeren. Plasser ottakeren minst 30 mm fra veggen. BRUKSTEMPERATUR: Mottakeren må ikke benyttes i rom med temperaturer over 35 ºC. For å sikre korrekt bruk av mottakeren i mange år, anbefales det at du bruker den i en mgivelses- temperatur som ikke overstiger 25 ºC. TILLEGGSUTSTYR: Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten, da dette kan føre til skade på utstyret. TILKOBLING MOT TV-APPARAT OG KABEL-TV-SIGNAL: ADVARSEL! SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Følg disse instruksjonene slik at du ikke skader strømledningen eller kontakten. Ikke modifiser støpsel eller ledningen, eller bruk makt på disse. Ikke bøy eller vri ledningen for mye. Husk at du alltid må trekke ut støpselet, ikke ledningen. Hold varmekilder unna ledningen, slik at du unngår at dekselet smelter. 2. Hvis du ikke følger en av disse, kan det føre til støt. Ikke åpne mottakerens deksel. Ikke sett inn metaller eller antennbare objekter i produktet. Ikke ta på støpselet med våte hender. Trekk ut støpselet fra stikkontakten i tordenvær. Ikke dekk til mottakerens ventilasjonsåpninger med f.eks. aviser, stoff eller annet. Ikke sett mottakeren på husholdningsutstyr som avgir varme. 3. Ikke bruk mottakeren når det ikke fungerer som det skal. Hvis du fortsetter å bruke mottakeren med feil, kan det føre til alvorlige skader på mottakeren. Ta kontakt med din lokale forhandler når det er noe galt med mottakeren. Alle signalledninger må kobles til før du kobler mottakeren til strømnettet. Slå alltid av mottakeren, Tv-apparatet og andre komponenter før du kobler til eller fra kabler. HVIS DU IKKE GJØR DETTE, KAN DET SKADE ANTENNEN. 4. For å koble mottakeren fra strømnettet må støpselet trekkes ut fra stikkontakten, og må derfor være lett tilgjengelig. VEDLIKEHOLD: LYNNEDSLAG: JORDING: Ikke utfør reparasjoner på mottakeren på egen hånd. Et hvert forsøk på dette vil gjøre garantien ugyldig. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte reparatører. Hvis mottakeren skal benyttes i et område som er sterk utsatt for lynnedslag, må det benyttes beskyttelsesutstyr på strømnettet. De individuelle instruksjonene fra produsenten med tanke på sikring av annet utstyr som TV-apparat, stereoanlegg e.l. som er tilkoblet mottakeren må også følges under tordenvær. Jordingen av LNB-kabelen må være tilkoblet parabolantennens jordingssystem. Jordingssystemet må være i henhold til lokale lover og regler. Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes. 2 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R 3 03-H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:05:23

3 INNHOLD GENERELLE FUNKSJONER DSB-H670N SIKKERHETSINSTRUKSJONER GENERELLE FUNKSJONER Velkommen Oppdateringer for mottakeren BESKRIVELSE Frontpanel Bakpanelet Fjernkontrollen TILKOBLING AV MOTTAKEREN FØRSTEGANGSINSTALLASJON BASISFUNKSJONER MENY TV Oversikt over alle kanalene Channel Type Program Type Ticket Radio Planner Innstillinger Foreldrekontroll Kanallås Kontrollinnstillinger Endre PIN-koden Brukervalg Språk Informasjonsliste og meldinger Skjermsparer Oppsett Standardtransponder Antennekonfigurasjon SCART HDMI Skjerm-innstillinger Lyd Modem Fabrikkinnstillinger Mottakerinformasjon Signaltest PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. 30 FEILSØKING TEKNISKE SPESIFIKASJONER BRUKSOMRÅDER MOTTAK AV DIGITALE HD/SDTV-SENDINGER AVANSERT ELEKTRONISK PROGRAMVEILEDNING FLERSPRÅKLIG STØTTE FOR OSD VBI TEKSTTV-STØTTET FULLFUNKSJONELL INFRARØD FJERNKONTROLL SCART-UTGANG LAVT STRØMFORBRUK AUTOMATISK OPPDATERT EPG SLØYFE FOR RGB-SIGNAL 2. TUNER 3. VIDEO 4. LYD 950~2150 MHz TUNER 1~45 MS/s SYMBOLRATE DiSEqC 1.0 (2 POSISJONER) 13V, 18V, 22 KHz DVB-S, DVB-S2-kompatibel MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) STØTTER BILDEFORHOLD 4:3(NORMAL) OG 16:9 (BREDFORMAT)] MPEG-1 AUDIO LAG I & II MONO, DUAL, STEREO OG FELLES STEREO AUDIO MODUS 32, 44.1 OG 48 khz SAMPLINGSFREKVENSER VOLUMKONTROLL OG SPERREFUNKSJON PÅ TV-APPARATET (Se side 30) SPDIF DIGITALE LYDSIGNALER UT DOLBY DIGITAL NOR 4 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R 5 03-H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:05:23

4 DSB-H670N DSB-H670N Velkommen Vedlagt utstyr Takk for at du valgte en HD Zapper-mottaker fra Viasat til å se på kanalene i Viasat-pakken. Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken hvis du vil nyte godt av de mange fordelene med digitale satellitt-signaler til Tv-apparatet. Mottakeren er kompatibel med den internasjonale Digital Video Broadcasting-standarden (DVB). Når mottakeren er koblet til tar det ca. 1 minutt før mottakeren kan benyttes. Pakken skal inneholde følgende deler: Viasat HD Zapper-mottaker (se bilde nedenfor og på side 8-9) Fjernkontroll og batterier (se bilde nedenfor og på side 10-12) Brukerhåndbok og oppstartguiden (se bilde nedenfor). SCART-kabel (se bilde nedenfor) HDMI-kabel (se bilde nedenfor) Nettverkskabel (se bilde nedenfor) Telefonledning - RJ11 til RJ11 (se bilde nedenfor) Telefonadapter (RJ11) egnet for din installasjon (se bilde nedenfor, og på side 15). Oppdateringer for mottakeren Fra tid til annen kan det hende at mottakeren blir oppdatert. Disse oppdateringene vil gi forbedret funksjonalitet: nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelig. Selv om eventuelle nye skjermbilder og menyer kan ha et annet utseende enn de som er beskrevet i denne brukerhåndboken, skal du kunne bruke de samme teknikkene (f.eks. utheving og bekreftelse). Oppdateringene vil normalt skje midt på natten. Mottakeren vil være klar til å ta imot disse oppdateringene. 03-H670N_VIA_NOR.indd 6-7 D I G I T A L S A T E L L I T T M Fjernkontroll Batterier av typen AA SCART-kabel HDMI-kabel Nettverkskabel for framtidig bruk O T T A K E R Brukerhåndbok Telefonledning NOR NOR-6 Viasat HD Zappermottaker Oppstartguide Telefonadapter (RJ11) NOR 오전 9:05:24

5 Frontpanel STANDBY BESKRIVELSE 1. Brukes til å slå mottakeren av (hvilemodus) og på. 2. STANDBY Diode som lyser blått når mottakeren er i hvilemodus og som er slukket når mottakeren er slått på. 3. CH+/CH- Brukes til å endre kanal. 4. INFO Viser informasjonssøylen. 5. Infrarød sensor Mottar de infrarøde signalene fra fjernkontrollen. 6. Kortleser Her skal du sette inn parabolkortet. 6 Bakpanelet BESKRIVELSE DISH INPUT Her skal du sette inn antenneledningen fra parabolantennen. 2. USB USB 2.0 for framtidige utvidelser av tjenester og tilleggsutstyr. 3. ETHERNET Internett-tilkobling. (For framtidig bruk). 4. HDMI OUT Bruk HDMI-kabelen til å koble sammen denne mottakeren, og Tv-apparatet, slik at du får best kvalitet på bildet. 5. TV SCART Denne er for tilkobling av Tv-apparatet. 6. AUX SCART Her kan du koble til en videospiller eller annet SCART-basert utstyr. 7. PHONE Her kan du koble til telefonlinjen din, eller et modem. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. 8. DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL Optisk lydutgang for tilkobling av et eksternt stereoanlegg. 8 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R 9 03-H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:06:59

6 Fjernkontrollen BESKRIVELSE BESKRIVELSE 1. VIASAT Tar deg til kanalen du så på sist. 2. TV Aktivering av Tv-apparatet. 3. VOD Brukes til å aktivere Video on Demand-menyen (VOD). 4. EPG Viser den skjermbaserte elektroniske programguiden (EPG). 5. Viser informasjonsfanen. 6. VOL+/VOL- Brukes til å heve eller senke volumet. 7. BACK Går til forrige kanal når du er i fullskjermsvisning av video, eller forrige skjerm i EPG:n 8. SETUP Starter systemoppsettet. 9. Fargetaster (RØD, GRØNN, GUL, BLÅ) Brukes til å velge spesialfunksjoner på mottakeren Nummertaster Brukes til å taste inn tallverdier. 11. (STRØM) Setter mottakeren i hvilemodus (ingen signal til Tv-apparatet). 12. TICKET Viser Ticket-menyen. 13. PLANNER Starter planleggeren. 14. EXIT Avslutter skjermmenyene, og går tilbake til programmet du så på. 15. CH+/CH- Brukes til å endre kanal. 16. Piler ( ) Flytt uthevingen for å velge alternativene på menyene. OK Angi og bekreft data som skal sendes til mottakeren fra menysystemet. 17. MUTE ( ) Veksler mellom dempet og vanlig lyd. 18. OPTIONS Starter banneret for språk og undertekster. Merk: For informasjon om hvordan du programmerer fjernkontrollen for å styre TV-apparatet, se sidene Merk: Når du setter inn batteriene, må du sørge for korrekt polaritet (+/-). Ikke bruk gamle batterier sammen med nye. Bytt alltid ut gamle batteriene med to av samme type. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen når du ikke skal bruke den på en stund. 10 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:01

7 BESKRIVELSE TILKOBLING AV MOTTAKEREN DSB-H670N Sett inn batteriene i fjernkontrollen Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette inn de to vedlagte AA-batteriene på følgende måte: 1. Trykk inn haken i bunnen av dekslet over batteriene, og løft deretter av dekslet. 2. Sett inn de to batteriene som vist, og husk at du må ta hensyn til + og -, slik at batteriene blir satt inn med korrekt polaritet. 3. Sett på plass dekslet ved å føre hakene øverst på dekslet ned i sporene, og trykk deretter dekslet på plass. Koble til antennen Etter at du har montert parabolantennen, må du koble koakskabelen fra LNB-hodet til kontakten DISH INPUT på baksiden av denne mottakeren. Alle kabelkontakter bør strammes for hånd; bruk aldri skiftnøkkel til dette. Ikke la utladede batterier sitte i fjernkontrollen. Bytt begge batteriene samtidig. Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Brukte batterier må gjenvinnes. Plassering av mottakeren Sørg for at Tv-apparatet, videospilleren og denne mottakeren plasseres på egnet sted. I nærheten av en lett tilgjengelig kontakt. Innenfor rekkevidden til antennekabelen Innenfor 10 meter fra en telefonkontakt (hvis ikke, trenger du en skjøteledning) Tilkobling med standard oppløsning (SCART) 1. Bruk en SCART-kabel mellom TV SCARTkontakten på baksiden av denne mottakeren, og SCART-kontakten på Tv-apparatet NOR 2. Hvis du ønsker å koble mottakeren til et Tv-apparat og en videospiller samtidig, må du bruke en ekstra SCART-kabel. Sett inn denne SCART-kabelen mellom videospilleren og SCART-kontakten merket med AUX på mottakeren. Merk: Hvis du får redusert bildekvalitet når du ser på kopibeskyttede Pay Per View (PPV) -programmer, må du koble mottakeren direkte til Tv-apparatet. Den må ikke kobles til via en videospiller. 12 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:05

8 TILKOBLING AV MOTTAKEREN Tilkobling med høy oppløsning (HDMI) Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUTkontakten på mottakeren og HDMI IN-kontakten på HDMI-mottakeren (TV, monitor). Merk: - Vil ikke fungere hvis du bruker en kabel som ikke er av standard type, eller hvis kabelen er for lang, slik at det påvirker funksjonen. - Skjermbildet vil ikke vises hvis du kobler HDMI-kabelen til et TV-apparat som ikke støtter HDCP. - Om du kun benytter en HDMI kabel for å koble din mottaker til din HDTV, vil du ikke kunne benytte text-tv Koble til et eksternt lydsystem Koble til en telefonlinje TILKOBLING AV MOTTAKEREN Sett en av kontaktene på den vedlagte telefonledningen inn i telefonkontakten (merket PHONE) på baksiden av denne mottakeren. Velg korrekt adapter. Hvis du er usikker på hvilke adaptere du skal bruke, må du sammenligne de forskjellige med kontakten. Sett den ledige enden av telefonkabelen inn i RJ11-kontakten på adapteret. Ta ut den eksisterende telefonledningen fra kontakten. Sett den eksisterende telefonledningen inn i korrekt kontakt på adapteret. Sett adapteret inn i telefonkontakten. Merk: Hvis telefonkontakten du har er av typen RJ11 (vist til høyre), kan det hende at du trenger en splitter (ikke vedlagt), slik at du kan sette inn både denne mottakeren og telefonen. Det er mange forskjellige lydsystemer tilgjengelig på markedet i dag. En forenklet illustrasjon av lydsystemet vises til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon, må du se i lydsystemets brukerhåndbok. Sett inn parabolkortet Sett parabolkortet inn med Viasat-logoen opp, og med gullbrikken ned og inn. Ta vare på parabolkortet Ikke ta ut eller sett inn parabolkortet unødig. Ikke bøy parabolkortet. Ikke bruk rengjøringsmidler på parabolkortet Hvis du vil bruke en optisk digital lydinngang, må du koble stereoanlegget til kontakten merket med DIGITAL AUDIO (OPTICAL) på enheten. Audio Rear Panel Merk: Hvis du allerede er Viasat-kunde, må du ta ut parabolkortet fra den gamle mottakeren, og sette det inn i den nye. Hvis du er en ny kunde og parabolkortet ikke er inkludert i pakken, vil det bli sendt i en egen forsendelse i løpet av en uke. Tilkobling til strømnettet Etter at du har koblet til alle ledninger, kan du koble mottakeren til strømnettet. Merk: Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene. 14 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:07

9 FØRSTEGANGSINSTALLASJON Før du kan se på et program, må du gå igjennom førstegangsinstallasjonen. Sørg for at Tv-apparatet er slått på. 1. Land Trykk / for å velge ønsket land. Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Merk: Dette valget bestemmer standard menyspråk. De neste skjermbildene vil ha standardinnstillingene. Normalt trenger du ikke endre noen av standardinnstillingene. Trykk OK hvis du vil bruke mottakerens standardinnstillinger, eller trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du ønsker å endre enkelte av innstillingene på et skjermbilde, kan dette gjøres under denne installasjonen, eller på et senere tidspunkt. Se side Hvis Førstegangsinstallasjon er vellykket, vil TV-kanalen i posisjon 3 vises på TV-skjermen. Hvis du ikke får noe signal, må du kontrollere installasjonen. Se også Feilsøking på side Standardtransponder FØRSTEGANGSINSTALLASJON Frekvens: Trykk nummertastene (0-9) for å angi frekvensen. Polarisasjon: Trykk / for å velge Vertikal eller Horisontal Symbolhastighet: Trykk nummertastene (0-9) for å angi symbolhastigheten Feilkorreksjon: Trykk / for å feilkorrigere (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8) Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjerm. 4 Testing av signal Etter signaloppsettet vil det dukke opp en signaltest som viser status på standardtransponder. Hvis feltet Mottaker låst på signal viser Ja, betyr det at mottakeren har låst signalet fra satellitten. Hvis det viser Nei, og verdiene for Signalstyrke og Signalkvalitet er på 0 %, må du kontrollere antennens innstilling og eventuelt justere denne. Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjermbilde. Den låste kanalen vises. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 5. HD TV-oppsett 2. Antennekonfigurasjon Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Trykk / for å velge "LNB-type" og "Antall LNB". Trykk OK for å bekrefte valget og gå til neste skjerm. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige skjerm. Hvis din enhet er tilkoblet et Tv-apparatet med en HDMIkabel, vil du se et skjermbilde hvor du kan velge oppløsning. Den optimale oppløsningen for kombinasjonen mellom TV-apparat og mottakeren vil være uthevet som standard. Hvis du vil velge en annen oppløsning, må du flytte markøren med /, og deretter trykke OK for å velge. Merk: Hvis det allerede er tilkoblet en mottaker på samme SATCR LNB, må de(n) installerte mottakeren(e) kobles fra veggkontakten. Når den nye mottakeren er montert, kan de andre mottakerene startes opp igjen. 16 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:12

10 BASISFUNKSJONER 1. Slå av og på Trykk hvis du vil sette mottakeren i hvilemodus. Merk: Hvis du vil spare strøm, penger og redusere utslippene av drivhusgasser, bør du sette mottakeren i hvilemodus når den ikke er i bruk. 2. Velg kanaler Velg kanalen du vil se på ved å trykke CH+/CH- for å bevege deg opp eller ned i listen. 3. Volumkontroll (kun TV) For å justere volumnivået : Trykk VOL+/VOL- for å justere lydstyrken. Trykk (DEMP) for å koble ut lyden. Trykk (DEMP) eller VOL+/VOL- en gang til for å avbryte dempefunksjonen. Se side 30 for mer informasjon om hvordan du programmerer fjernkontrollen for bruk mot Tv-apparatet. 4. Kanalinformasjon Bruk til å vise detaljert informasjon om kanalen du ser på. Informasjonen som vises inkluderer: - Kanalnummer og navn - Programnavn og en kort/lang beskrivelse - Start- og sluttid - Klokkeslettet Du kan se informasjonen til den aktive kanalen ved å trykke mens du ser på en direktesending. 6. EPG - Elektronisk programguide BASISFUNKSJONER Den elektroniske programguiden gir deg en liste over kanalene. Se side 20 for mer informasjon om EPG-funksjonene. 7. Kanalliste for Ticket Trykk TICKET for å vise kanallisten for Ticket. Se side 21 for bestillingsinformasjon. 8. Planleggingsliste Trykk PLANNER for å vise planlagte påminnelser av programmer. Se side 18 og 20 for informasjon om hvordan du kan bestille påminnelse av program. Du kan finne mer informasjon om planleggeren på side Surferen Surferen er en skjermbasert guide som hjelper deg å få mest mulig ut av Tv-apparatet. Du kan bruke surferen til å skifte kanal, se hva som vises på de andre kanalene, nå og senere, samt markere påminnelse for et program. Trykk OK for en oversikt over programmet på den valgte kanalen. Trykk / for informasjon om hva som skjer på de andre kanalene nå. Trykk OK for å gå til det valgte programmet. Trykk / for å vise informasjon om kommende programmer. Trykk BACK hvis du vil fjerne informasjonen. Hvis du trykker OK når du har et kommende program markert, vil du sette en påminnelse. Se mer informasjon om dette på side 20 og Radioliste Denne funksjonen vil vise en liste over radiokanalene. Se side 22 for en oversikt over radiofunksjonene. 18 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:16

11 MENY Etter den første installasjonen. Trykk EPG for å hente fram hovedmenyen. Hovedmenyens undermenyer vises: TV, Ticket, Radio, Planner og Innstillinger. Bruk / til å velge funksjonene du ønsker, og trykk deretter OK. 1. TV Denne funksjonen består av 3 menyer: All Channel Guide, Channel Type og Program Type. Når du ser på en oversikt over TV-programmene, vises starttidene, samt dagen i toppen av listen. Kanalen som for øyeblikket er valgt vises i forhåndsvisningsvinduet nederst til venstre. Hvis du vil se hvilke programmer som går til de forskjellige tidene, må du trykke /. Trykk / hvis du vil bla deg igjennom kanallisten Du kan bruke CH+/CH- på fjernkontrollen til å flytte hele sider i EPG-matrisen. Bruk BLÅ (+24 timer) eller GUL (-24 timer) på fjernkontrollen for å gå frem og tilbake 24-timer på listen. Trykk EXIT hvis du vil gå tilbake til å se på TV. Hvis du vil bestille en påminnelse, kan du utheve et kommende program, trykke OK, og deretter trykke EXIT for å gå tilbake. 1.2 Kanal Type Denne funksjonen vil vise en kanalliste hvor kanalene er grupperte, f.eks. etter underholdning, filmer, musikk, nyheter og sport. 1.3 Program Type Denne funksjonen vil vise en oversikt over programmene gruppert etter type. Dette kan være filmer, nyheter, show, sport, barn og unge, musikk og dans, og kunst og kultur. Du kan velge en av programtypene. 2. Ticket Denne funksjonen vil vise en liste over ticket-kanalene. Du kan også bruke TICKET på fjernkontrollen for å få tilgang til denne menyen direkte. Når du bestiller må du angi Ticket-programmet du vil se på. For øyeblikket får du tilgang til Ticket-kanalen fra kl samme dag som du bestiller programmet, til kl neste dag. Bruk / til å velge kanal. Bruk / til å velge en film. Trykk OK for å bestille Hvis du trykker OK på et program som er i gang, vil dette programmet bli vist i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du trykker OK en gang til, vil EPG avsluttes, og du vil se programmet du nettopp valgte. Merk: Mottakeren må være tilkoblet telefonlinjen for å bestille med fjernkontrollen. Se side 15. Du kan også ringe for å bestille. 1.1 Oversikt over alle kanalene Denne funksjonen vil vise en kanaloversikt uten at kanalene er gruppert. 20 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:20

12 3. Radio Denne funksjonen vil vise en liste over radiokanaler. Velg radiokanalen du vil lytte på, og trykk deretter OK. 4. Planner Denne funksjonen vil vise en liste over planlagte påminnelser av programmer. Du kan også bruke PLANNER på fjernkontrollen for å få tilgang til denne menyen direkte. Bruk / til å velge et program. Hvis du vil se informasjonen til et program, må du markere programmet, og deretter trykke eller OK. Du kan trykke OK en gang til hvis du vil fjerne påminnelsen, eller så kan du trykke BACK eller EXIT. Hvis du vil slette et markert program, kan du trykke RØD. Kort tid før programmet du har satt en påminnelse på starter, vil planleggeren vise en melding på skjermen som minner deg på programmet. Hvis du vil akseptere påminnelsen kan du trykke BLÅ. Mottakeren vil skifte kanal automatisk når programmet starter. Hvis du ikke vil se programmet likevel, kan du trykke RØD. 5. Innstillinger Denne funksjonen består av 5 menyer: Foreldre-kontroll, Brukervalg, Oppsett, Mottakerinformasjon og Signaltest. Merk: Du kan også gå inn på denne menyen ved å trykke SETUP på fjernkontrollen. 5.1 Foreldrekontroll Denne funksjonen benyttes til å angi visningsbegrensninger, slik at du forhindrer uautorisert tilgang til mottakeren uten at korrekt PIN-kode (Personlig IdentifikasjonsNummer) angis. Dette er en 4-sifret kode. (PIN-koden er fra fabrikken satt til: 0000) Det finnes 3 undermenyer: Kanallås, Kontrollinnstilling og Endre PIN-kode Kanallås Denne funksjonen brukes til å blokkere uønskede kanaler. Trykk / eller / for å velge kanalen du vil blokkere. Trykk OK for å blokkere kanalen GUL: Sorter kanalene. Merk: Hvis du ikke foretar deg noe, vil mottakeren automatisk veksle til det planlagte programmet. Du kan endre innstillingene slik at du styrer når du blir påminnet (se Informasjonsliste og meldinger på side 25) Kontrollinnstillinger På denne skjermen kan du angi forskjellige innstillinger til å begrense tilgang til TV program. 22 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:22

13 Foreldre-kontroll Du kan blokkere et spesielt program ved å angi en aldersgrense. Hvis den gjeldende rangeringen for et program er høyere eller tilsvarer innstillingen du har valgt, vil kanalen bli blokkert, og du vil trenge en PIN-kode for å kunne se programmet. Alternativene som er tilgjengelig er A (ingen rangering), 7, 11, 15 eller 18. Hvis du f.eks. velger 15, vil alle programmer med en aldersrangering på 15 eller høyere bli blokkert. Foreldre-kontrollen fungerer bare på sendinger der senderen gir informasjon om aldersgrenser. Trykk / for å velge aldersgrensen du vil begrense etter (A, 7, 11, 15 eller 18). Hvis du prøver å se på den blokkerte kanalen (kanalblokkering eller aldersgrense), vil du se følgende melding. This channel is blocked (kanalnummer). Tast inn PIN-koden. 1. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn korrekt PIN-kode, og trykk deretter OK. 2. Hvis du taster feil, kan du trykke for å slette nummeret.hvis PIN-koden er korrekt, vil programmet du vil se bli vist. Hvis PIN-koden ikke er korrekt, vil du bli bedt om å prøve igjen, eller velge en annen kanal som ikke er blokkert. Merk: Når du opphever blokkeringen på en kanal ved hjelp av denne metoden, vil denne, samt alle andre blokkert kanaler bli tilgjengelige igjen når mottakeren blir satt på disse kanalene. Kanalene blir automatisk blokkert igjen etter 2 minutter når du ser på en ikke-blokkert kanal, når du setter mottakeren i hvilemodus eller slår den av. 5.2 Brukervalg Denne menyen består av "Språk", "Informasjonsliste og meldinger" og "Skjermsparer" Språk Alternativet Språk gjør det mulig for brukeren å velge ønsket språk for EPG, Lydsignal og Undertekster. Fem menyspråk er tilgjengelige. Språkene er Engelsk, dansk, finsk, norsk og svensk. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Juster språkinnstillingene med /. PPV PIN Du kan velge om du trenger å angi PIN-koden, eller ikke ved kjøp av pay-per-day-sendinger. Bruk / til å vise "Aktiv" eller "Ikke Aktiv" på skjermen. Betalingsgrenser Ved å angi en betalingsgrense, kan du begrense maksimalt beløp som du er villig til å betale for en enkelt pay-per-day-sending. Trykk nummertastene (0-9) for å angi en ny grense. Hvis du gjør en feil, kan du trykke / for å utheve nummeret du vil endre, og deretter taste inn et nytt nummer Informasjonsliste og meldinger Velg denne menyen for å få frem innstillingene for informasjonslisten og meldingene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Juster innstillingene med /. Visningstid programinfo: Hvor lenge programinformasjonen skal vises på skjermen. Gå til kanal ved påminnelse: om mottakeren skal skifte til den valgte kanalen når en påminnelse vises. Påminnelse: hvor lang tid før et program du har satt en påminnelse på, skal selve påminnelsen vises Endre PIN-koden Du kan endre den 4-siffers PIN-koden. Trykk nummertastene (0-9) for å angi den nye PIN-koden. Bekreft den nye PIN-koden. Merk: Hvis du glemmer PIN-koden din, kan den bare tilbakestilles ved å ta kontakt med Viasat kundeservice. 24 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:25

14 5.2.3 Skjermsparer Oppsettet av skjermspareren lar deg velge hvilket bilde du vil bruke som skjermsparer på TV-skjermen. Velg typen, og hvor lang tid mottakeren skal vente før den aktiverer skjermspareren. Skjermspareren vil stoppe når du trykker en knapp eller tast på mottakeren eller fjernkontroll. Velg denne menyen for innstillingene til skjermspareren. Trykk /, eller / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. GUL: Forhåndsvise. 5.3 Oppsett Denne funksjonen kan ikke justeres uten PIN-koden. (PIN-koden er fra fabrikken satt til: 0000) Angi PIN-koden. Det vil vises 8 undermenyer: Standardtransponder, Antennekonfigurasjon, Scart, HDMI, Skjerm-innstillinger, Lyd, Modem og Tilbakestill alt Antennekonfigurasjon Denne funksjonen setter opp LNB-hodet manuelt. Denne funksjonen setter opp LNB-hodet manuelt. Standardverdiene er allerede tastet inn på dette skjermbildet. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis du endrer satellittoppsettet, kan det hende at du må endre disse verdiene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Trykk / for å velge "LNB-type" og "Antall LNB". Angi frekvensene i det lave og høye båndet ved hjelp av nummertastene (0-9). Merk: HHvis det allerede er en mottaker tilkoblet sammen SATCR LNB, må installerte mottakere kobles fra veggkontakten. Når den nye mottakeren er montert, kan de andre mottakerene startes opp igjen SCART Denne funksjonen setter opp SCART-utgangen på enheten. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige SCART-typene. SCART-typer TV: "RGB", "Kompositt" og "S-VIDEO". SCART-typer video: "Kompositt" Standardtransponder Standardverdiene er allerede tastet inn på dette skjermbildet. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis du endrer satellittoppsettet, kan det hende at du må endre disse verdiene. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Angi frekvensen og symbolhastigheten ved hjelp av nummertastene (0-9). Bruk / til å velge polarisasjon og feilkorreksjon. Merk: "VCR SCART" støtter ikke RGB HDMI Denne funksjonen lar deg velge en oppløsning på HDMI-porten. Trykk / for å velge 720p eller 1080i. 26 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:27

15 5.3.5 Skjerm-innstillinger Denne funksjonen setter opp utgangssignalet for TV-apparatet. Bruk / til å velge innstillingene. Bruk / til å velge. Bildeforhold: 4:3 er for "vanlige" TV-apparater, mens 16:9 er beregnet for bredformat TV-apparater. Konvertering: Avhengig av hvilket TV-format du har, kan du velge hvordan bilder i 4:3 eller 16:9 skal vises på skjermen. Hvis du valgte 4:3 ovenfor: Letter Box - Hele bildet er synlig, med svarte horisontale striper over og under. Pan Scan - kun den midtre delen av bildet vises på skjermen. Hvis du valgte 16:9 ovenfor: Pillar Box - Hele bildet er synlig, med svarte vertikale striper på høyre og venstre side av bildet. Stretch - Bildet strekkes horisontalt slik at det dekker hele skjermen Modem På denne skjermen kan du velge hvordan mottakeren kobler seg opp til Viasat via telefonlinjen. Disse innstillingene gjøres automatisk når du velger land under installeringsprosessen. Normalt trenger du ikke endre disse. Hvis det er nødvendig må du bruke nummertastene (0-9) til å angi et Prefiks for ekstern linje Fabrikkinnstillinger Velg denne funksjonen hvis du vil tilbakestille mottakeren til innstillingene den hadde fra fabrikken. Alle innstillinger, inkludert PIN-koder vil bli endret til fabrikkinnstillingene. Bruk / til å velge "Ja" eller "Nei". Trykk OK for å bekrefte valget. Start mottakeren igjen manuelt. Hvis du vil starte mottakeren på nytt, må du koble den fra strømnettet Lyd Alternativet "Lyd" gir deg muligheten til å velge ønskede lydinnstillinger. Trykk / for å veksle mellom de forskjellige oppsettsalternativene. Velg lydinnstillingene med /. SPDIF-utgang (Dolby Digital eller PCM): Denne innstillingen styrer det digitale lydsignalet som sendes ut på kontakten som er merket med DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL. Velg Dolby Digital hvis utstyret du skal koble til har mulighet for digital Dolby-dekoding. Innstillingen PCM er beregnet på digital stereolyd. Lydforsinkelse: Hvis du har en HDTV, og et separat lydsystem koblet til OPTICAL AUDIO OUT-porten på mottakeren, kan det hende at du må justere lydforsinkelsen. Dette er på grunn avat det kan ta litt lengre tid for HDTV-apparat å vise bildet,enn for stereoanlegget til å behandle lydsignalet. For å korrigere dette må det legges inn en forsinkelse på lydsignalet, slik at det blir synkronisert med bildet. 5.4 Mottakerinformasjon Denne funksjonen vil vise produktinformasjonen. Du må se på denne skjermen hvis du blir bedt om det av kundeservice, eller lignende. 5.5 Signaltest Du kan se nivået til signalene som mottas av mottakeren. Hvis kanalsignalet er låst, vil statusen på menyen Mottaker låst på signal bli endret til Ja. 28 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:30

16 PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. Du kan programmere fjernkontrollen slik at den kan betjene grunnfunksjonene på Tv-apparatet. Dette gir deg muligheten til å styre Tv-apparatet, og mottakeren med bare en fjernkontroll. 1. Kodesøk For å kunne programmere fjernkontrollen slik at den fungerer sammen med det Tv-apparatet du har, må du først bruke den til å finne den firesifrede koden som stemmer med merket på TV-apparatet ditt. I løpet av dette kodesøket vil du gå igjennom alle tilgjengelige koder i fjernkontrollens bibliotek. Søke etter TV-apparatets kode: 1. Sørg for at TV-apparatet er slått på. 2. Trykk ned TV-knappen på fjernkontrollen og slipp den igjen. 3. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 4. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn 991. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 5. Pek fjernkontrollen mot Tv-apparatet og trykk.. 6. Pek fjernkontrollen mot Tv-apparatet og trykk deretter på CH+ gjentatte ganger, helt til TV-apparatet slår seg av (hver gang du trykker CH+ sender fjernkontrollen signal om at Tv-apparatet skal slå seg av ved hjelp av den neste koden som ligger i biblioteket). Det kan hende at du må trykke CH+ mange ganger (opp til 150). Kodesøket kan ta opp til 15 minutter. Hvis du hopper over en kode, kan du gå tilbake ved å trykke CH-. Husk at du må peke fjernkontrollen mot TVmottakeren hele tiden under kodesøket. 7. Når Tv-apparatet slår seg av, må du trykke SETUP for å lagre koden. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 8. Så snart fjernkontrollen er satt opp mot Tv-apparatet ditt, kan du betjene det ved å trykke TV først. Trykk TV hvis du vil styre Tv-apparatet. Trykk VIASAT-knappen hvis du vil styre mottake ren igjen. 2. Kodeutblinking Når du har funnet korrekt kode, kan du bruke fjernkontrollen til å utføre en kodeutblinking, slik at du kan se hva koden er. 3. Bruke kodetabellen PROGRAMMERE FJERNKONTROLLEN FOR BRUK MOT TV-APPARATET. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer etter at du har kjørt et kodesøk, kan det hende at du likevel bruker feil kode. Gjenta søket igjen for å finne den rette koden. Hvis dette heller ikke hjelper, kan du bruke kodetabellen som du kan laste ned fra Viasats nettsider. 1. Last ned kodetabellen fra nettsidene (www.viasat.se), finn merket på Tv-apparatet ditt i tabellen, og velg den første koden på listen. 2. Kontroller at Tv-apparatet er slått på (ikke i hvilemodus), og trykk TV-knappen på fjernkontrollen. 3. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV-knappen blinker to ganger. 4. Bruk nummertastene (0-9) til å angi koden på 4 siffer (TV-knappen vil blinke to ganger etter at du har tastet inn det 4. sifret). 5. Trykk for å se om du greier å slå av Tv-apparatet Hvis Tv-apparatet ikke svarer, må du gjenta trinn 1 til 5 sammen med hver av kodene som er listet opp for det merket du har. Hvis ingen av kodene styrer Tv-apparatet, eller hvis merket ikke er på listen, må du gjennomføre kodesøket som er beskrevet på side Slå på Tv-apparatet igjen ved å trykke på nummertastene (0-9), eller ved å bruke CH+ og kontroller at alle funksjonene fungerer som de skal. 7. Skriv ned koden på den tiltenkte plassen i batterirommet, så har du den til senere. 4. Tilbakestille fjernkontrollen Hvis du vil slette alle innstillingene du har gjort på fjernkontrollen, og tilbakestille fabrikkinnstillingene: 1. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 2. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn 981. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. Fabrikkinnstillingene er standardverdiene som aktiveres på fjernkontrollen. 1. Trykk ned TV-knappen på fjernkontrollen og slipp den igjen. 2. Trykk ned og hold SETUP helt til den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 3. Bruk nummertastene (0-9) til å taste inn 990. Den røde lysdioden under TV blinker to ganger. 4. Trykk 1 og tell antallet blink. 5. Trykk 2 og tell antallet blink. 6. Trykk 3 og tell antallet blink. 7. Trykk 4 og tell antallet blink. Nå har du koden. Hvis lysdioden ikke blinker i det hele tatt under trinn 4, 5, 6 og 7, er koden Skriv ned koden på den tiltenkte plassen i batterirommet, så har du den til senere. 30 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:33

17 FEILSØKING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DSB-H670N Du kan laste ned, og oppgradere systemets programvare. Distributøren vil gi deg mer informasjon om dette. Problem Mulig årsak Løsning på problemet Ingen lysdiode lyser frontpanelet; Ingen strømtilførsel Ikke bilde på skjermen Ingen lyd Fjernkontrollen virker ikke Dårlig bildekvalitet/ signalstyrke inn Feilmeldinger på skjermen: Ingen signal Avhending Strømkabel ikke riktig satt inn Mottaker i standby-modus; SCART-kabelen er ikke tilkoblet til video-utgangen på fjernsynet; ikke riktig kanal- eller videoutgang valgt på fjernsynet SCART- eller lydkabelen er feilkoblet; Lydstyrken = 0. Mute (demping) aktivert Feil bruk; Utladede batterier eller de er satt i feil; TV-modus er valgt For lav signalstyrke Antennekabel ikke eller dårlig tilkoblet feil justering av antenne Mottaker er ikke installert korrekt Sett inn strømkabelen riktig Sett mottakeren On (PÅ); Sjekk kobling; Kontroller kanal- og videoutgang (Tv-apparatets brukerveiledning) Sjekk kobling; Skru opp volumnivået på fjernsynet. Trykk på MUTE-tasten Pek fjernkontrollen mot mottakeren; Bytt batterier eller sett de ordentlig på plass; Trykk "Viasat" på fjernkontrollen Kontroller alle tilkoblingene Kontroller tilkoblingene; Kontroller posisjonen til antenne; Kontroller signalstyrken på menyen Førstegangsinstallasjon Skanning er slått av på installeringsmenyen Merk: Dårlig vær kan føre til dårlig signalmottak. Det kan være forskjell i kvalitet og format etter hvilket TV-merke du har. Mottakeren, emballasje, (f.eks. skumplast) og batteriene må aldri kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Sørg for å få riktig informasjon om gjeldende bestemmelser i regionen, og kast alt avfall i henhold til disse på tiltenkte avfallsdeponier. Strømforsyning Inngangsspenning: Sikringsstørrelse: Tuner Frek. område: Inngangsnivå: Tilkoblingstype: LNB strømstyring: DiSEqC: AC 230V~, 50 Hz 250 V/T1.6AH 950 ~ 2150 MHz -65 ~ -25 dbm F-type, hunn 13 V/18 V, 22 khz-tone 1.0 Støtter 2 posisjoner Demodulator Type: QPSK Demodulasjon (DVB-S, DVB-S2), 8-PSK (DVB-S2) Symbolhastighet: 1~45Ms/s Innvendig feilkorreksjon: Viterbi Convolution Kodingshastighet(DVB-S) - 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 Kodingshastighet (DVB-S2) -1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Utvendig feilkorreksjon: Reed Solomon-koding (204,188), t = 8 Video-dekoder System-dekoding: Datahastighet: Videoformater: Bildeoppløsning: Audio-dekoder System-dekoding: DigitalAudio-modus: Samplingsfrekvens: A/V-utgang Grensesnitt: SD: HD: SPDIF: Fysiske spesifikasjoner Størrelse (B x D x H): Vekt (netto): MPEG 2 MPEG4 (H.264) 1~ 15 Mb/s 4:3 (normal) & 16:9 (bredskjerm) SCART: 576i HDMI/komponent: 720p, 1080i, MPEG1 ISO/IEC 11172~3 layer I &II, Dolby mono, dual, stereo, joint stereo 32, 44.1, 48 khz 2 SCART (TV, VCR), HDMI, Optical Audio (SPDIF). TV SCART, VCR SCART HDMI Optisk lydutgang 270 x 200 x 40 mm 1,21 Kg NOR 32 D I G I T A L S A T E L L I T T M O T T A K E R H670N_VIA_NOR.indd 오전 9:07:34

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker

BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker BRUKERHÅNDBOK Høyeffektiv Digital kabel mottaker Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Innhold Innhold Dette produktet er fremstillt for åt oppfylle internasjonale sikkerhetsbetingelser. Vennligst

Detaljer

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2.

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. 1 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. Tilkoble TV... 7 3. Tilkoble stereoanlegg... 7 3.1

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerveiledning Get box HDi

Brukerveiledning Get box HDi Brukerveiledning Get box HDi Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer