Gro-Stop Innovator - klorprofam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gro-Stop Innovator - klorprofam"

Transkript

1 Vurdering av plantevernmidlet Gro-Stop Innovator - klorprofam vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Jorid Frydenlund, Merete Dæhli For Vitenskapskomiteen for mattrygghet, faggruppe 2 April 2008

2 Gro-Stop innovator - klorprofam Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Identitet og fysikalsk/kjemiske data Toksiske effekter og skadepotensiale for menneske Rester i produkter til mat eller fôr Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter Dokumentasjonens kvalitet Status for preparatet Agronomi Bruk/virkning Behandlingsmåte og dosering Identitet og fysikalsk/kjemiske data (virksomt stoff) Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske Klorprofam Toksikokinetikk Akutt toksisitet Irritasjon/allergi Gentoksisitet Subkronisk toksisitet Kronisk toksisitet og kreft Reproduksjonstoksisitet Teratogenese Nevrotoksisitet Spesielle forsøk Humane data Klassifisering og merking Nasjonale normer Metabolitter Formuleringsstoffer Gro-Stop Innovator Akutt toksisitet Irritasjon/allergi Klassifisering og merking Dermal absorpsjon Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur Rester i produkter til mat eller fôr Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter Dokumentasjonens kvalitet 8-1 Referanser 8-1

3 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Sammendrag Gro-Stop Innovator er et nytt preparat inneholdende et virksomt stoff som har vært godkjent tidligere. Preparatet søkes godkjent til bruk som antigroingsmiddel på poteter til industriell framstilling. Normert arealdose er ml preparat per dekar (tilsvarer g virksomt stoff per dekar). Gro-Stop Innovator vil bli brukt på poteter som ligger i lukkede lagerrom, og blir påført ved hjelp av tåkeaggregat. Det er svært viktig for potetindustrien å ha et middel mot groing i potet. Det er ingen godkjente alternative preparater på markedet. 1.1 Identitet og fysikalsk/kjemiske data Preparatnavn Gro-Stop Innovator Virksomt stoff Formulering Konsentrasjon av virksomt stoff IUPAC-navn Klorprofam Flytende 308 g/liter Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate CAS nummer Strukturformel Cl O NH C O CH CH 3 CH 3 Molekylvekt 213,7 Vannløselighet Høy 110 mg/l (ph 7, 20 C) Damptrykk Middels 2.4 x 10-2 Pa (20 C) Henrys konstant Middels 0,047 Pa m 3 /mol (20 C) log Pow Høy 3,79 (20 C) pka Toksiske effekter og skadepotensiale for menneske Klorprofam Toksikokinetikk Absorpsjon: Over 90 % av stoffet ble absorbert fra mage/tarmkanalen i rotte innen 24 timer etter eksponering. Ingen signifikante forskjeller mellom hanner og hunner. Distribusjon: Vidt distribuert med høyeste konsentrasjon i nyre og helblod. Binding til røde blodlegemer, men ingen tegn til akkumulering. Utskillelse: Ekskresjon hovedsakelig via urin (opptil 97 % etter 24 timer).

4 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side 1-2 Metabolisme: Rask metabolisering, hovedsakelig via hydroksilering før videre konjugering. Hovedmetabolitten var kloranilin. Akutt toksisitet Kloprofam er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Det er heller ikke hud- eller øyeirriterende for kanin og det konkluderes med at det ikke er allergifremkallende. Gentoksisitet Klorprofam ansees ikke som gentoksisk. Subkronisk/kronisk toksisitet Kritisk effekt: I subkroniske forsøk er kritiske effekter endringer i blodparametere (rotte, mus og hund), skjoldbruskkjertel (hund), redusert kroppsvektøkning (rotte) samt kliniske symptomer (hund). I kroniske forsøk er kritiske effekter også endringer i blodparametere (rotte og mus). Målorganer er skjoldbruskkjertel (hund, grunnlag for R48/22 merking), testiklene (rotte, grunnlag for R40 merking), blod samt endringer i milt (rotte, mus) som sekundær effekt av hemolytisk anemi. De orale NOAEL verdiene lå på 5 til 25 mg/kg kv/dag for hunder, på 10 mg/kg kv/dag for rotter, og på 136 mg/kg kv/dag for mus. Den mest følsomme arten i korttidsforsøk er hund. Systemisk NOAEL dermalt rotte er 30 mg/kg kv/dag basert på endringer i blodparametere. Dermal NOAEL er satt til 30 mg/kg kv/dag (lokal irritasjon observert på tilførselsstedet). Kreftfremkallende potensial Klorprofam ansees som kreftfremkallende i rotte. Økt forekomst av Leydigcelle hyperplasi og adenomer ble sett hos rotte og mekanismen er ikke avklart. Klorprofam merkes med R40 Mulig fare for kreft. Reproduksjonstoksisitet og teratogenese Reproduksjonstoksisitet: Kritiske effekter foreldre var endringer i milt (økt bloddannelse og pigmentering). Kritiske effekter på avkom var redusert kroppsvektøkning. NOAEL (reproduksjonstoksisitet) var 153 mg/kg kv/dag (rotte). Klorprofam er ikke funnet reproduksjonsskadelig. Teratogenese: Kritiske effekter hos mødre var dødsfall (kanin), kliniske symptomer (rotte der dyr lå på siden kombinert med rufsete pels), redusert fôrinntak (rotte og kanin), redusert kroppsvektøkning (rotte og kanin) samt endinger i milt (mørk farge og økt vekt kun høydose kanin). Hos avkom så man (rotte og kanin) redusert vekt kombinert med forsinket forbeining. NOAEL (avkom) var 250 mg/kg kv/dag (kanin). Klorprofam er ikke funnet fosterskadelig. Spesielle forsøk Det er uført et akuttforsøk på hund for å se på eventuell dannelse av methemoglobin. Man fant ikke høye verdier av methemoglobin i dette studiet, men kliniske symptomer ble observert (brukt ved fastsettelse av ArfD). Gro-Stop Innovator Formuleringsstoffer Preparatet inneholder mer N-metyl-2-pyrolidone enn merkegrensen på 5 % C <10 % (inneholder 5 10 % w/w), som innfrir krav til merking med Giftig (T) og Kan gi fosterskade (R61). Dette formuleringsstoffet skal føres opp på etiketten (i hht. forskrift om klassifisering og merking, vedlegg IV, Kap. 1.2). Preparatet inneholder ingen andre formuleringsstoffer over merkegrensen ifølge Stofflisten. Akutt giftighet, irritasjon, allergi Gro-Stop Innovator er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller ved innånding. Dermal absorpsjon Gro-Stop Innovator er ikke hud- eller øyeirriterende for kanin, men det er vist allerigifremkallende ved hudkontakt (Innfrir kravene til merking med Xi; R43). Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur Eksponeringen er kun beskrevet ut fra vanlig bruk av preparatet da det ikke finnes modeller for denne type eksponering. Påfylling og arbeid med tåkeaggregatet ble identifisert som den delen av arbeidet hvor eksponering av arbeiderne er høyest. Det er ikke innlevert undersøkelser eller eksponeringsberegninger som viser eksponering ved opphold i og/eller arbeid med sprøytet kultur. Dette ansees heller ikke som nødvendig, på bakgrunn av bruksområdet og sprøytemetoden.

5 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Rester i produkter til mat eller fôr Er ikke tatt med i denne rapporten. 1.4 Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter Er ikke tatt med i denne rapporten. 1.5 Dokumentasjonens kvalitet Den foreliggende toksikologiske dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en vurdering av virksomt stoff og preparatet.

6 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side 2-1 Saksnummer 06/ Status for preparatet Virksomt stoff Preparatnavn Tilvirker Importør Konsentrasjon av virksomt stoff Formulering Pakningsstørrelse Type preparat Type sak Klorprofam Gro-Stop Innovator Luxan B.V. Profilering AS 308 g/l Flytende 10 liter Vekstregulator (antigroingsmiddel) Nytt preparat inneholdende virksomt stoff som er vurdert tidligere. Søknadsdato - Forrige godkjenningsperiode utløp(er) - Sist vurdert Klorprofam ble sist vurdert i 1999 i blant annet preparatet Spud Nic (tilsvarende bruksområde som Gro-Stop Innovator). Preparatet fikk begrenset godkjenning gå grunn av mangelfull dokumentasjon. Da påkrevd dokumentasjon ikke ble innlevert ble preparatet trukket av Mattilsynet i Krav - Omsetning Klorprofam har vært på det norske markedet siden 70-tallet, og har blant annet vært godkjent i følgende preparater: Klorprofam 40 (ugrasmiddel, trukket i 2000) og Spud-Nic (antigroingsmiddel, trukket i 2003). Fra 2004 har Spud-Nic vært tillatt på dispensasjon. Gjennomsnittlig omsetning av virksomt stoff de siste 5 år var 253 kg per år. Tabellen nedenfor viser utviklingen i omsetningen fra 1998 til Klorprofam Status i EU Klorprofam er inkludert på EU s positivliste. Klorprofam er godkjent i følgende land: Land Kultur Behandlingsfrist Danmark Potetindustrien Påføres etter høsting i lagringsperioden *Sverige - - Andre EU-land NE, BE, DE, UK, FR, SP, HU, SW, PO, CY, Baltikum. * Har vært godkjent, men godkjenningsperioden er gått ut.

7 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Agronomi Bruksområde 3.1 Bruk/virkning Poteter til industriell framstilling. Virkeområde - Virkemåte Virkemekanisme Spirehemmende. Klorprofam hemmer rot- og skuddvekst og gir nedsatt transpirasjon/respirasjon. Stoffet forstyrrer den normale celledelingen, hemmer RNA- og proteinsyntesen, og griper inn i oksidativ fosforylering og fotosyntese. Mitosegift som hemmer celledeling i metafasen. Nytteorganismer/ Integrert plantevern Ikke relevant. Resistens Ikke relevant. 3.2 Behandlingsmåte og dosering Preparatet påføres potene før de begynner å spire, men etter sårheling. Første gangs dosering er 25 ml/1000 kg poteter. Videre påføres 12,5 ml/1000 kg poteter, maksimum 6 ganger. Behandlingene skjer med ca 4 ukers intervaller. Maksimal dosering er 100 ml/1000 kg poteter. NAD Spredeutstyr Med bakgrunn i preparatets dosering i potet på lager fastsettes normert arealdose (NAD) til ml per dekar. Dette tilsvarer g v.s./daa. Behandling foretaes med tåkeaggregat gjennom et hull i veggen. Alle luftinntak stenges og ventilasjonen settes på intern sirkulasjon. Apparatet arbeider til bestemt mengde er blåst inn i lagerrommet, deretter skal den interne sirkulasjonen arbeide inntil tåken er forsvunnet (ca 24 timer). Heretter kan ventilasjon skje etter behov.

8 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Identitet og fysikalsk/kjemiske data (klorprofam) IUPAC-navn Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate CAS nummer Strukturformel Cl O NH C O CH CH 3 CH 3 Molekylvekt Vannløselighet Høy 110 mg/l (ph 7, 20 C) Damptrykk Middels 2.4 x 10-2 Pa (20 C) Henrys konstant Middels 0,047 Pa m 3 /mol (20 C) log Pow Høy 3,79 (20 C) pka -

9 Gro-Stop Innovator klorprofam Side Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske Vurderingen er basert på dokumentasjon fra tilvirker samt Nederlandsk monografi fra I EU er det dokumentasjonssamarbeid mellom to tilvirkere, Luxan B.V. og Aceto Agricultural Chemmical Corporation Ltd. Forsøk fra begge tilvirkere er beskrevet i monografien. Mattisynet har mottatt en fullstendig dokumentasjonspakke angående helseeffekter fra Luxan B.V, og denne dokumentasjonen ligger til grunn for forsøkene beskrevet i Mattilsynets vurdering. Enkelte av forsøkene som tilhører Aceto Agricultural Chemmical Corporation Ltd. er også viktig for den fullstendige vurderingen av stoffet og disse er beskrevet i monografien som er lagt ved (Vedlegg T1, 2 og 3). 5.1 Klorprofam Rotte, enkel og gjentatt dosering Toksikokinetikk Klorprofam ble tilført som lav dose (20 mg/kv) enkel dosering, gjentatt dosering eller som høy dose på 250 mg/kg kv. Virksomt stoff ble gitt til 7 ulike grupper: Gruppe A Gruppe B 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 2 hanner, 2 hunner; CO 2 utånding. 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 4 hanner, 4 hunner; kinetikk i blod, ekskresjon, fordeling i vev. Gruppe C 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose etter 14 dager predosering med 250 mg/kg kv. 4 hanner, ekskresjon og fordeling i vev. Gruppe D 250 mg/kg kv, enkel oral høy dose. 4 hanner, 4 hunner; kinetikk i blod, ekskresjon og fordeling i vev. Gruppe Fb 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 12 hanner, 12 hunner; fordeling i vev og uttømming (depletion). Gruppe Fd 250 mg/kg kv, enkel oral høy dose. 12 hanner, 12 hunner; fordeling i vev og uttømming (depletion). Gruppe G 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 4 hanner, galle ekskresjon, urin, avføring. Absorpsjon: Prosentvis absorpsjon ble beregnet ved å legge sammen prosentvis dose funnet i urinen, galle (gruppe G), vev (inkludert blod) og i skrotten. Den totale absorpsjonen var > 90 % i alle dosegruppene med unntak av gruppe G hvor bare 71,6% av tildelt dose ble absorbert. I den siste gruppen var absorpsjonen antakelig lavere på grunn av manglende gallesalter i tynntarm som ville ha emulgert denne relativt fettløselige forbindelsen. Det ble ikke sett signifikante forskjeller mellom hanner og hunner i høy- og lavdosegrupper (henholdsvis gruppe D og B). Den høyeste absorpsjonen ble sett i gruppe C, med 96,6 %.

10 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-2 Kinetikk: Blodkinetikk etter oral tilførsel Gruppe B D Kjønn Hann Hunn Hann Hunn Dose (mg/kg) 21,3 21,3 250,6 244,1 CMax (µg/kg) 5,6 3,8 37,5 40,1 TMax (timer) T1/2 6,2 6,1 4,5 4,4 AUC (0-24 timer) AUC (0-48 timer) Absorpsjonshastigheten ved lav dose (gruppe B) var høy. Maksimal konsentrasjon i blodet ble nådd etter 2 timer for begge kjønn. Det ble sett en økning i konsentrasjonen i blodet 8 timer etter tilførsel av dose. Dette kan tyde på enterohepatisk sirkulasjon. For gruppe D (250 mg/kg kv) ble det også sett høy absorpsjon, og maksimum konsentrasjon ble sett etter 6 og 8 timer for henholdsvis hanner og hunner. Maksimum oppnådd konsentrasjon var omtrent en størrelsesorden høyere for gruppe D enn for gruppe B korrelert med dosen. Dette indikerte utstrakt absorpsjon uten metning. Det ble sett en bifasisk eliminasjonsskurve for høydosegruppen, muligens på grunn av en fordelingsfase inn til vevene. Kurvene viste at i begge disse dosegruppene bindes Klorprofam til røde blodlegemer og blir eliminert saktere derfra enn fra plasma. Halveringstiden fra de røde blodcellene ligger mellom 8,4 og 13,4 timer for alle gruppene. Ekskresjon: Ekskresjon for gruppene B, C og D ble samlet opp inntil 168 timer etter dosering. Ekskresjonsprodukter fra gruppe G ble samlet opp inntil 48 timer etter dosering. Ekskresjon - Uttrykt som % av dosen Gruppe B C D G Kjønn Hann Hunn Hann Hann Hunn Hann Dose mg/kg 21,3 21,0 19,9 250,6 244,2 21,4 Urin 0-24h 24-48h h 87,3 2,6 2,0 82,0 4,6 4,2 94,1 1,4 1,0 87,3 2,2 1,1 84,7 3,9 2,7 50,5 2,0 - Subtotal 91,9 90,8 96,5 90,6 91,3 52,5 Avføring 0-24 t t 7,3 0,8 5,9 1,7 5,5 0,2 11,4 0,4 6,2 0,4 15,2 2, t 0.3 0,1 0,1 0,4 0,1 - Subtotal 8,4 7,7 5,8 12,2 6,7 17,4 Galle 0-24 t t Subtotal Burvask 0,52 4,4 0,4 0,3 1,3 2,0 18,6 0,1 18,7 Total ekskresjon 100,9 102,9 102,6 103,1 99,3 90,6 Klorprofam og/eller dets metabolitter ble hovedsakelig skilt ut via urinen i alle gruppene. For hanner og hunner i gruppene B og D ble 90-92% av tilført dose funnet i urinen. For gruppe C (med gjentatt dosering) ble 96% av dosen funnet igjen i urinen. Ekskresjonen via avføring var mellom 5,8 og 12,2 % av dosen etter 168 timer i gruppe B, C og D og 17,4 % etter 48 timer i den gallekanulerte gruppen G. I. den gallekanulerte gruppen G ble kun 52 % av tilført dose gjenfunnet i urinen etter 48 timer, mens det i de andre gruppene var over 80 % gjenfinning ved samme tidspunkt. Det kan muligens forklares med at gallesaltene mangler i gruppe G, slik at det blir vanskeligere for fettløselige forbindelser som klorprofam å bli absorbert. Det ble funnet lite klorprofam (0,1-0,2 %) i organene, blod eller skjelett etter 168 timer (gruppe B, C og D). For gruppe G ble det

11 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-3 funnet en tilbakeholdelse på 0,4 % i skrotten mens ingenting ble funnet i organene eller blod. Fordeling i vev: Rester i vev ble bestemt for begge kjønn ved maks konsentrasjon, halvparten av denne samt etter 16 og 28 timer. Vevskonsentrasjonen i hanner og hunner ved lav dose var høyest ved T Cmax i den øvre GI-kanalen som forventet etter en oral dose. Etter høydosen ble det også funnet noen rester i blindtarmen. Ved begge dosenivåer ble det målt høy konsentrasjon i nyrene, men helblod hadde den høyeste konsentrasjonen av klorprofam ved begge dosenivåer og for begge kjønn. Halveringstiden bestemt for klorprofam var høyest i røde blodlegemer og fett hos begge kjønn ved begge dosenivåer. Restnivået av klorprofam i fett kan forklares med fettløseligheten til stoffet og var noe høyere i hunner (10,8 timer og 7,2 timer for hhv. lav- og høydosen) enn hos hanner (7,4 timer og 6,3 timer for hhv. lav- og høydosen). Halveringstiden var høyest i røde blodlegemer av organene med verdier på 8,4 og 11,2 timer for hanner og hunner (lav dose) og 13,4 timer for begge kjønn ved høy dose. Dette kan forklares med en spesifikk binding av klorpofam og/eller metabolitter til en membrankomponent eller direkte til hemoglobin. Ved høydosen var halveringstiden i milten høy, sannsynligvis på grunn av den funksjonen milten har med å holde igjen ikke-funksjonelle røde blodlegemer slik at radioaktiviteten i de røde blodcellene går over til milten. Det ble ikke sett noen tegn til akkumulering i fett eller andre organer. Det ble sett på tilbakeholdelsen/restnivået av klorprofam i vev etter 168 timer (7 dager). Det ble generelt sett lite rester i vev ved dette tidspunktet. Nivåene var over LOQ i hjerne, muskler og fett (gruppe C). Restkonsentrasjonene i eggstokker, binyrer, lever og helblod hos hunner var over 0,05 µg PCE/g. Hos hanner var konsentrasjonen av klorprofam etter 168 timer høyere i binyrene enn i helblod (gruppe B og C). Konsentrasjonen av klorprofam i hud og nyrer var ca 0,05 µg PCE/g. Nivået i fett var lavere enn i de andre vevene (0,029-0,054 µg PCE/g for de lave dosene og 0,09-0,12 µg PCE/g for høye doser), og viste at det ikke var noen akkumulering her. Restnivåene i gruppe C (med preeksponering) var lavere for alle vev enn hos de dyrene som ikke hadde fått preeksponering. Dette kan skyldes induksjon av biotransformasjonsenzymer. Metabolitter: Metabolittprofilene i urin og avføring (dekket over 90 % av tilført dose) viste at klorprofam raskt og i høy grad ble omdannet til hydroksylerte produkter, som også ble raskt konjugert hovedsakelig via sulfatering (50 % av de identifiserte metabolittene). Glukoronidisering ble indusert ved gjentatt dosering. Metabolisme av sidekjeden førte til dannelse av kloranilin og kloracetanilide, og 32 % av de identifiserte metabolittene hørte til her. (Se figur B side 103 i Vedlegg T1 for forslag til metaboliseringsvei) Sammendrag (toksikokinetikk) Absorpsjon: Over 90 % av stoffet ble absorbert fra mage/tarmkanalen i rotte innen 24 timer etter eksponering. Ingen signifikante forskjeller mellom hanner og hunner. Distribusjon: Vidt distribuert med høyeste konsentrasjon i nyre og helblod. Binding til røde blodlegemer, men ingen tegn til akkumulering. Utskillelse: Ekskresjon hovedsakelig via urin (opptil 97 % etter 24 timer). Metabolisme: Rask metabolisering, hovedsakelig via hydroksilering før videre konjugering. Hovedmetalitten var kloraniline. Akutt oral Akutt dermal Akutt toksisitet LD50 for klorprofam (løst i maisolje) i Wistar rotter er > 2000 mg/kg kv. Forsøket ble utført i henhold til OECD guideline 401. Ingen dødsfall ble observert, men alle dyr (5 dyr/kjønn) var sløve og hadde ukoordinerte bevegelser. Sammenkrøpet stilling samt strittende pels ble i tillegg observert hos en hunn. Alle symptomer var borte dag 2 (Rijcken, 1996). LD50 for klorprofam (løst i maisolje) i Wistar rotter er > 2000 mg/kg kv. Forsøket ble utført i henhold til OECD guideline 402. Fem dyr/kjønn ble brukt, men resultater fra en hunn ble ekskludert fra forsøket da dyret hadde klart å fjerne bandasjen før 24-timers eksponeringsperioden var over. Eneste funn var en hunn som hadde rød farge i nakken (Rijcken, 1996).

12 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-4 Inhalasjon Akutt LC50 ved inhalasjon i Wistar rotte er > 0,467 mg/l luft (høyest oppnåelig konsentrasjon). Studiet ble utført i henhold til OECD guideline 403, men forsøket var ikke GLP. Fem dyr/kjønn i et head-nose-only studie. MMAD på 1,59 µm og klorprofam ble løst i luthrol (polyetylen glykol 400/aboslutt etanol 1:1). Nittifem prosent av partiklene hadde en diameter på mindre enn 10 µm. Nominell konsentrasjon på 4,8 mg/l, mens respirabel konsentrasjon ble målt til 0,467 mg/l. Den store forskjellen mellom nominell og respirabel konsentrasjon ble forklart med den store mengden testmateriale som ble avsatt i en rund flaske ( mixing reservoar ) på grunn av aggregering av aerosole partikler. Det ble også forklart at større volum eller mer konsentrert løsning var ikke mulig å opparbeide. Ingen kliniske symptomer ble sett hos noen av dyrene. (Debets, F.M.H., 1985). Sammendrag (akutt toksisitet): Kloprofam er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Hudirritasjon Øyeirritasjon Allergi Irritasjon/allergi Gjennomsnittlig hudirritasjonsindeks (24, 48 og 72 timer) var 0,56 for erytem og 0 for ødem. Forsøket følger OECD guideline 404. (Rijcken, 1996). Gjennomsnittlig øyeirritasjonsindeks var 0 for uklarheter i hornhinnen, 0 for skader i regnbuehinnen, 0 for ødem i bindehinnen og 0,44 for rødhet i bindehinnen. Følger OECD guideline 405. (Rijcken, 1996). Tre ulike forsøk er levert inn; en split adjuvans test med marsvin fra 1985, en Buehler test (kun på tysk) fra 1989 og en Maksimeringstest fra I forsøket fra 1985 (Weterings, P.J.J.M) ble klorprofam løst i 25 % (w/w) petrolatum eksponert på 20 hunnmarsvin (Dunkin-Hartley stammen). Forsøket følger OECD guideline 406 med unntak av at ingen positiv kontrollgruppe ble inkludert og provokasjonstest ble utført dag 21 i stedet for dag 20. Forsøket ble heller ikke oppgitt å være utført i henhold til GLP. Etter andre provokasjonspåføring ble positiv respons sett hos syv av tjue dyr i eksponeringsgruppen, men et av disse dyrene ble ikke tatt med i beregningene da man ikke kunne utelukke at endringen i huden ikke skyltes barberingen. Svak respons ble sett hos fire av ti dyr i kontrollgruppen, men forsøksforfatter har ikke vurdert dette til noen allergisk respons. Siden sensibilisering ble sett hos 30 % av de eksponerte dyrene (6 av 20 dyr), innfrir klorprofam i følge dette forsøket krav til merking med R43 (Kan gi allergi ved hudkontakt). Forsøket fra 1989 (Dickhaus og Heisler) er kun levert på tysk, men studiet er oppsummert i monografien: Femten marsvin (kjønn ikke oppgitt) ble eksponert 5 dager per uke i tre uker (varighet per dag er ikke oppgitt). Dyrene ble eksponert med 0,5 ml ufortynnet klorprofam (renhet ikke oppgitt). Fjorten dager etter siste behandling ble en provokasjonstest utført. Observasjon av dyrene ble utført 24, 48 og 72 timer etter provokasjonstesten. En kontrollgruppe på 15 dyr var inkludert i forsøket. Ingen hudreaksjoner ble observert, men forsøket hadde flere mangler. QA deklarasjon var ikke inkludert, GLP uttalelsen var ikke signert, virksomt stoff var ikke testet ut i en pretest og stoffet var ikke fortynnet (kun påført som en voksaktig masse), ingen positiv kontroll var inkludert og kun 15 dyr ble brukt i selve forsøket (mot 20 som er satt opp i guideline). Maksimeringsforsøket fra 2003 (Otterdijk og Frieling) følger OECD guideline 406. Dyrene (10 hunndyr, Dunkin-Hartley stammen) ble eksponert for en 20 % løsning ved injeksjon og en 50 % løsning ved dermal applikasjon. Fem kontrolldyr ble eksponert for løsemiddelet (maisolje) alene. Ca 24 timer før induksjonen ble dyrene eksponert for en 10 % SDS løsning. Fjorten dager etter den dermale appliseringen ble dyrene utsatt for provokasjonstest med 50 % løsning. Ingen dyr viste tegn til sensibilisering og dette forsøket gir ikke grunnlag for allergimerking. Et positiv kontrollforsøk med 20 % løsning av alfa-heksylcinnamick-aldehyd fra samme laboratorium fra samme tidspunkt er lagt ved. Positiv kontroll forsøket viste en respons på 50 %.

13 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-5 Konklusjon allergi: Et forsøk fra 1985 ga positiv respons (innfrir kravene til merking med Xi; R43), mens to andre var negative (kun maksimeringsforsøket fra 2003 er av god kvalitet). I det negative maksimeringsforsøket fra 2003 som er innlevert til Mattilsynet er samme marsvinstamme brukt som i det positive forsøket, i tillegg til at adjuvans er brukt som normalt ved en maksimeringstest. I lys av det nye negative maksimeringsforsøket i tillegg til at svak respons ble sett hos fire kontrolldyr i det positive forsøket fra 1985 kan det konkluderes med at klorprofam ikke skal merkes for allergi. Ved diskusjon i ECB kom de også til en konklusjon om at stoffet ikke skulle merkes for allergi. Sammendrag (irritasjon/allergi): Klorprofam er ikke hud- eller øyeirriterende for kanin. Flere allergiforsøk er levert inn, og disse viser sprikende resultat. Det kan allikevel konkluderes med at klorprofam ikke skal merkes for allergi Gentoksisitet Tabellen under viser en oversikt over studiene som ble innsendt til Mattilsynet. In vivo studiene er oppsummert nedenfor da disse studiene var avgjørende for at ECB vurderte klorprofam til å ikke være gentoksisk. In vitro: Punktmutasjoner i pattedyrceller Forsøk Testorganisme Doser/ metabolsk aktivator L5178Y Muse lymfomceller µg/ml -S µg/ml +S9 Resultat Referanse/ retningslinje/ GLP Negativ Enninga 1989/ OECD 476/ GLP Fremovermutasjonstest Kromosomforstyrrelser in vitro Klastogenisitetstest Humane lymfocytter DNA skade UDS test Rotte hepatocytter In vivo: *Kromosomforstyrrelser in vivo Mikrokjernetest Mus hepatocytter **DNA skade UDS test Rotte hepatocytter µg/ml (-S9) µg/ml (+S9) Negativ Enninga 1989/ OECD 473/ GLP 0,17-33,33 µg/ml Negativt Fautz, 1989/ OECD 482/ GLP mg/kg kv 600 og 2000 mg/kg kv Negativt Bertens 2000/ OECD 474/ GLP Negativt Mehmood 2003/ OECD 486/ GLP/QA * Mikrokjernetest med beinmargceller fra mus (Bertens, 2000). Mikrokjernetest ble benyttet til å undersøke gentoksiske effekter (kromosomskader eller effekter på celledeling) av klorprofam (teknisk) i røde blodlegemer fra beinmargen til mus. I testen måles endringer i antallet polykromatiske erytrocytter med mikrokjerne i beinmargen. Material og metode: Studiet er basert på OECD guideline 474 (GLP). Grupper av fem NMRI BR mus av hvert kjønn ble injisert ip 375, 750, 1500 mg/kg kv. Maisolje ble benyttet som løsemiddel/negativ kontroll og cyklofosfamid ble benyttet som positiv kontroll. Prøvetaking ble utført etter 24 og/eller 48 timer. Kliniske symptomer ble kun observert i mus i mellom- og høydose. Observerte effekter var slapphet og ukontrollerte bevegelser. Etter 48 timer var effektene opphørt. Resultat: Ingen økning av erytrocytter med mikrokjerne polykromatide ble funnet i de behandlede gruppene sammenlignet med kontrollgruppene. Konklusjon: Klorprofam ble ikke funnet å være mutagent i mikrokjernetest. ** In vivo UDS test (Mehmood 2003). UDS test blir benyttet til å identifisere substanser som induserer DNA skader i rotte hepatocytter. Endepunktet er mål av radioaktive nukleotider i celler som ikke har

14 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-6 gjennomgått S-fasen i DNA-replikasjonen. S-fasen er den normale delingsfasen for celler. Disse cellene har derfor hatt DNA-skade som er blitt reparert ( excision repair ). Material og metode: Studiet er basert på OECD guideline 486 (GLP/QA). Grupper av fire Sprague-Dawley hannrotter ble sondefôret med 60 eller 200 mg klorprofam/kg kv. Det var fire rotter i den negative kontroll gruppen (løsningsmiddel; 1 % metylcellulose) og to rotter i hver av de positive kontrollgruppene (Dimetylnitrosamin og 2-Acetylaminofluorese). Kliniske symptomer ble notert og dyrene ble avlivet etter 2 eller 14 timer. Resultat: Det ble observert slapphet, sløvhet, unormal gange, uregelmessig respirasjon og utstående øyne i dyr i begge de behandlede gruppene. I høydosegruppen ble det også sett tegn til mangelfull respons, dyrene var liggende, de hadde delvis lukkede øyelokk og rødlig hud. Et dyr i høydosegruppen ble funnet død før avlivning. De behandlede gruppene hadde ikke statistisk høyere netto antall kjernebiter med inkorporert radioaktivt thymidin (antall radioaktive biter i kjernen minus antall i cytoplasma) sammenlignet med den negative kontrollgruppen (mål på UDS). Konklusjon: Klorprofam ble ikke funnet å kunne forårsake økning i antall DNA skader målt med dette testsystemet. Oppsummeringsartikkel innsendt fra tilvirker. Ingen rådata. Tilvirker har innlevert en oppsummering av gentoksiske studier uten å vedlegge rådata. Tilvirker konkluderer med at det ikke er noen holdepunkter for at klorprofam er genotoksisk. Oppsummering fra Nederlandsk monografi. Det er utført mange studier for å undersøke genotoksiske effekter av klorprofam. Positivt resultat ble funnet i en av to in vitro muse lymfomatester, en av tre in vitro chromosome abberation assays og en av to in vitro UDS tester. I tillegg ble det i noen tilfeller observert at klorprofam hadde anugene egenskaper og sannsynligvis også forsinket cellesyklusen. Positiv effekt av klorprofam ble også funnet i in vitro celle transformasjonstester. På den andre siden ble det ikke funnet noen positive resultater i tre in vivo tester (to mikrokjerne tester og et sperm head abnormality test). Basert på tilgjengelig informasjon ble det konkludert med at klorprofam har gentoksiske effekter in vitro, og at genotoksiske effekter i in vivo systemene ikke kan utelukkes. Oppsummering fra konklusjonen i ECB (European Chemicals Bureau) I ECB ble det konkludert med at klorprofam har gentoksiske effekter in vitro, og at det med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon ikke kan utelukkes at stoffet også er genotoksisk in vivo. Det ble besluttet at ytterligere informasjon var nødvendig. I etterkant har derfor tilvirker sendt inn et negativt in vivo mikrokjerne forsøk og et negativt in vivo UDS forsøk som ECB har vurdert. Med bakgrunn i denne tilleggsinformasjonen konkluderte ECB at klorprofam ikke er gentoksisk. Sammendrag og konklusjon (gentoksisitet): Basert på innsendt dokumentasjon og ECB sin konklusjon ansees ikke klorprofam som gentoksisk. Rotte, 28 dager Subkronisk toksisitet (Supplerende) Dosenivåer på 0, 600, 3000 og ppm, tilsvarende mottatt dose var 0, 63, 348 og 2241 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 67, 362 og 2386 mg/kg kv/dag i hunner (korrigert for fôrsøl i begge kjønn tilsvarte det ca 0, 60, 295 og 1400 mg/kg kv/dag). Tilført via fôr til 5 rotter (SPF-avlet HanIbm Wistar rotter)/kjønn/gruppe. Forsøket følger OECD guideline 407 og GLP og QA. Resultater: En hunn i høydosen døde ved et uhell ved blodprøvetaking rett før nekroskopi. Ingen andre dødsfall eller behandlingsrelaterte kliniske symptomer ble observert. Hårtap ble sett i nest høyeste og høyeste dose, men dette lå innenfor normalvariasjonen og det ble ikke sett noen doseresponssammenheng. Fôrinntak (svakt redusert når en korrigerte for søl av fôr), kroppssvekt og kroppsvektøkning

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 WG med det virksomme stoffet indoksakarb

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 WG med det virksomme stoffet indoksakarb Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 WG med det virksomme stoffet indoksakarb Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 23. juni 2009 ISBN: 978-82-8082-333-5

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 70 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tygacil 50 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 5 ml Tygacil hetteglass inneholder 50 mg tigecyklin.

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus av Kristine Heitmann Masteroppgave i farmasi Senter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE. Legemidlet er ikke lenger godkjent for salg

VEDLEGG I PREPARATOMTALE. Legemidlet er ikke lenger godkjent for salg VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN PhotoBarr 15 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 15 mg porfimernatrium. Etter

Detaljer

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for:

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for: 1. LEGEMIDLETS NAVN ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 5 mg oksaliplatin. 10 ml konsentrat til infusjonsvæske

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Toksikologen 03/11. Årgang 21 Nr.3-1. desember 2011

Toksikologen 03/11. Årgang 21 Nr.3-1. desember 2011 Årgang 21 Nr.3-1. desember 2011 Snyfull vinterdag Foto: Jim Georg Dahl 1 Redaksjonens røst Plutselig var desember over oss igjen, hu og hei hvor tiden har gått. Nå er det igjen duket for adventsglede i

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES

AVINOR AS RAPPORT 2015-04-20. Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES RAPPORT AVINOR AS HARSTAD / NARVIK LUFTHAVN, EVENES UNDERSØKELSER AV PFAS I JORD, VANN OG BIOTA MED RISIKOVURDERING 2015-04-20 Harstad/Narvik lufthavn. Foto: Avinor Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168186-17-J8

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency (0) Refusjonsrapport - exenatid (Byetta) til behandling av diabetes type 2 i Oppsummering Formålet med denne rapporten er å vurdere om exenatid i kombinasjon med metformin ogleller

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen

Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for kalsipotriol/betametason (Xamiol ) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Arimidex 1 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoffer med kjent effekt. Hver filmdrasjert

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol

Detaljer

Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier

Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier 2014 Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier Rapport til prosjektet Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler - 2014 Ragna Bogen Hetland Gunnar

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer