Gro-Stop Innovator - klorprofam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gro-Stop Innovator - klorprofam"

Transkript

1 Vurdering av plantevernmidlet Gro-Stop Innovator - klorprofam vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Jorid Frydenlund, Merete Dæhli For Vitenskapskomiteen for mattrygghet, faggruppe 2 April 2008

2 Gro-Stop innovator - klorprofam Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Identitet og fysikalsk/kjemiske data Toksiske effekter og skadepotensiale for menneske Rester i produkter til mat eller fôr Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter Dokumentasjonens kvalitet Status for preparatet Agronomi Bruk/virkning Behandlingsmåte og dosering Identitet og fysikalsk/kjemiske data (virksomt stoff) Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske Klorprofam Toksikokinetikk Akutt toksisitet Irritasjon/allergi Gentoksisitet Subkronisk toksisitet Kronisk toksisitet og kreft Reproduksjonstoksisitet Teratogenese Nevrotoksisitet Spesielle forsøk Humane data Klassifisering og merking Nasjonale normer Metabolitter Formuleringsstoffer Gro-Stop Innovator Akutt toksisitet Irritasjon/allergi Klassifisering og merking Dermal absorpsjon Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur Rester i produkter til mat eller fôr Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter Dokumentasjonens kvalitet 8-1 Referanser 8-1

3 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Sammendrag Gro-Stop Innovator er et nytt preparat inneholdende et virksomt stoff som har vært godkjent tidligere. Preparatet søkes godkjent til bruk som antigroingsmiddel på poteter til industriell framstilling. Normert arealdose er ml preparat per dekar (tilsvarer g virksomt stoff per dekar). Gro-Stop Innovator vil bli brukt på poteter som ligger i lukkede lagerrom, og blir påført ved hjelp av tåkeaggregat. Det er svært viktig for potetindustrien å ha et middel mot groing i potet. Det er ingen godkjente alternative preparater på markedet. 1.1 Identitet og fysikalsk/kjemiske data Preparatnavn Gro-Stop Innovator Virksomt stoff Formulering Konsentrasjon av virksomt stoff IUPAC-navn Klorprofam Flytende 308 g/liter Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate CAS nummer Strukturformel Cl O NH C O CH CH 3 CH 3 Molekylvekt 213,7 Vannløselighet Høy 110 mg/l (ph 7, 20 C) Damptrykk Middels 2.4 x 10-2 Pa (20 C) Henrys konstant Middels 0,047 Pa m 3 /mol (20 C) log Pow Høy 3,79 (20 C) pka Toksiske effekter og skadepotensiale for menneske Klorprofam Toksikokinetikk Absorpsjon: Over 90 % av stoffet ble absorbert fra mage/tarmkanalen i rotte innen 24 timer etter eksponering. Ingen signifikante forskjeller mellom hanner og hunner. Distribusjon: Vidt distribuert med høyeste konsentrasjon i nyre og helblod. Binding til røde blodlegemer, men ingen tegn til akkumulering. Utskillelse: Ekskresjon hovedsakelig via urin (opptil 97 % etter 24 timer).

4 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side 1-2 Metabolisme: Rask metabolisering, hovedsakelig via hydroksilering før videre konjugering. Hovedmetabolitten var kloranilin. Akutt toksisitet Kloprofam er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Det er heller ikke hud- eller øyeirriterende for kanin og det konkluderes med at det ikke er allergifremkallende. Gentoksisitet Klorprofam ansees ikke som gentoksisk. Subkronisk/kronisk toksisitet Kritisk effekt: I subkroniske forsøk er kritiske effekter endringer i blodparametere (rotte, mus og hund), skjoldbruskkjertel (hund), redusert kroppsvektøkning (rotte) samt kliniske symptomer (hund). I kroniske forsøk er kritiske effekter også endringer i blodparametere (rotte og mus). Målorganer er skjoldbruskkjertel (hund, grunnlag for R48/22 merking), testiklene (rotte, grunnlag for R40 merking), blod samt endringer i milt (rotte, mus) som sekundær effekt av hemolytisk anemi. De orale NOAEL verdiene lå på 5 til 25 mg/kg kv/dag for hunder, på 10 mg/kg kv/dag for rotter, og på 136 mg/kg kv/dag for mus. Den mest følsomme arten i korttidsforsøk er hund. Systemisk NOAEL dermalt rotte er 30 mg/kg kv/dag basert på endringer i blodparametere. Dermal NOAEL er satt til 30 mg/kg kv/dag (lokal irritasjon observert på tilførselsstedet). Kreftfremkallende potensial Klorprofam ansees som kreftfremkallende i rotte. Økt forekomst av Leydigcelle hyperplasi og adenomer ble sett hos rotte og mekanismen er ikke avklart. Klorprofam merkes med R40 Mulig fare for kreft. Reproduksjonstoksisitet og teratogenese Reproduksjonstoksisitet: Kritiske effekter foreldre var endringer i milt (økt bloddannelse og pigmentering). Kritiske effekter på avkom var redusert kroppsvektøkning. NOAEL (reproduksjonstoksisitet) var 153 mg/kg kv/dag (rotte). Klorprofam er ikke funnet reproduksjonsskadelig. Teratogenese: Kritiske effekter hos mødre var dødsfall (kanin), kliniske symptomer (rotte der dyr lå på siden kombinert med rufsete pels), redusert fôrinntak (rotte og kanin), redusert kroppsvektøkning (rotte og kanin) samt endinger i milt (mørk farge og økt vekt kun høydose kanin). Hos avkom så man (rotte og kanin) redusert vekt kombinert med forsinket forbeining. NOAEL (avkom) var 250 mg/kg kv/dag (kanin). Klorprofam er ikke funnet fosterskadelig. Spesielle forsøk Det er uført et akuttforsøk på hund for å se på eventuell dannelse av methemoglobin. Man fant ikke høye verdier av methemoglobin i dette studiet, men kliniske symptomer ble observert (brukt ved fastsettelse av ArfD). Gro-Stop Innovator Formuleringsstoffer Preparatet inneholder mer N-metyl-2-pyrolidone enn merkegrensen på 5 % C <10 % (inneholder 5 10 % w/w), som innfrir krav til merking med Giftig (T) og Kan gi fosterskade (R61). Dette formuleringsstoffet skal føres opp på etiketten (i hht. forskrift om klassifisering og merking, vedlegg IV, Kap. 1.2). Preparatet inneholder ingen andre formuleringsstoffer over merkegrensen ifølge Stofflisten. Akutt giftighet, irritasjon, allergi Gro-Stop Innovator er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller ved innånding. Dermal absorpsjon Gro-Stop Innovator er ikke hud- eller øyeirriterende for kanin, men det er vist allerigifremkallende ved hudkontakt (Innfrir kravene til merking med Xi; R43). Eksponering ved bruk og arbeid med sprøytet kultur Eksponeringen er kun beskrevet ut fra vanlig bruk av preparatet da det ikke finnes modeller for denne type eksponering. Påfylling og arbeid med tåkeaggregatet ble identifisert som den delen av arbeidet hvor eksponering av arbeiderne er høyest. Det er ikke innlevert undersøkelser eller eksponeringsberegninger som viser eksponering ved opphold i og/eller arbeid med sprøytet kultur. Dette ansees heller ikke som nødvendig, på bakgrunn av bruksområdet og sprøytemetoden.

5 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Rester i produkter til mat eller fôr Er ikke tatt med i denne rapporten. 1.4 Skjebne i miljøet og økotoksiske effekter Er ikke tatt med i denne rapporten. 1.5 Dokumentasjonens kvalitet Den foreliggende toksikologiske dokumentasjon er tilstrekkelig til å foreta en vurdering av virksomt stoff og preparatet.

6 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side 2-1 Saksnummer 06/ Status for preparatet Virksomt stoff Preparatnavn Tilvirker Importør Konsentrasjon av virksomt stoff Formulering Pakningsstørrelse Type preparat Type sak Klorprofam Gro-Stop Innovator Luxan B.V. Profilering AS 308 g/l Flytende 10 liter Vekstregulator (antigroingsmiddel) Nytt preparat inneholdende virksomt stoff som er vurdert tidligere. Søknadsdato - Forrige godkjenningsperiode utløp(er) - Sist vurdert Klorprofam ble sist vurdert i 1999 i blant annet preparatet Spud Nic (tilsvarende bruksområde som Gro-Stop Innovator). Preparatet fikk begrenset godkjenning gå grunn av mangelfull dokumentasjon. Da påkrevd dokumentasjon ikke ble innlevert ble preparatet trukket av Mattilsynet i Krav - Omsetning Klorprofam har vært på det norske markedet siden 70-tallet, og har blant annet vært godkjent i følgende preparater: Klorprofam 40 (ugrasmiddel, trukket i 2000) og Spud-Nic (antigroingsmiddel, trukket i 2003). Fra 2004 har Spud-Nic vært tillatt på dispensasjon. Gjennomsnittlig omsetning av virksomt stoff de siste 5 år var 253 kg per år. Tabellen nedenfor viser utviklingen i omsetningen fra 1998 til Klorprofam Status i EU Klorprofam er inkludert på EU s positivliste. Klorprofam er godkjent i følgende land: Land Kultur Behandlingsfrist Danmark Potetindustrien Påføres etter høsting i lagringsperioden *Sverige - - Andre EU-land NE, BE, DE, UK, FR, SP, HU, SW, PO, CY, Baltikum. * Har vært godkjent, men godkjenningsperioden er gått ut.

7 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Agronomi Bruksområde 3.1 Bruk/virkning Poteter til industriell framstilling. Virkeområde - Virkemåte Virkemekanisme Spirehemmende. Klorprofam hemmer rot- og skuddvekst og gir nedsatt transpirasjon/respirasjon. Stoffet forstyrrer den normale celledelingen, hemmer RNA- og proteinsyntesen, og griper inn i oksidativ fosforylering og fotosyntese. Mitosegift som hemmer celledeling i metafasen. Nytteorganismer/ Integrert plantevern Ikke relevant. Resistens Ikke relevant. 3.2 Behandlingsmåte og dosering Preparatet påføres potene før de begynner å spire, men etter sårheling. Første gangs dosering er 25 ml/1000 kg poteter. Videre påføres 12,5 ml/1000 kg poteter, maksimum 6 ganger. Behandlingene skjer med ca 4 ukers intervaller. Maksimal dosering er 100 ml/1000 kg poteter. NAD Spredeutstyr Med bakgrunn i preparatets dosering i potet på lager fastsettes normert arealdose (NAD) til ml per dekar. Dette tilsvarer g v.s./daa. Behandling foretaes med tåkeaggregat gjennom et hull i veggen. Alle luftinntak stenges og ventilasjonen settes på intern sirkulasjon. Apparatet arbeider til bestemt mengde er blåst inn i lagerrommet, deretter skal den interne sirkulasjonen arbeide inntil tåken er forsvunnet (ca 24 timer). Heretter kan ventilasjon skje etter behov.

8 Gro-Stop Innovator - klorprofam Side Identitet og fysikalsk/kjemiske data (klorprofam) IUPAC-navn Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate CAS nummer Strukturformel Cl O NH C O CH CH 3 CH 3 Molekylvekt Vannløselighet Høy 110 mg/l (ph 7, 20 C) Damptrykk Middels 2.4 x 10-2 Pa (20 C) Henrys konstant Middels 0,047 Pa m 3 /mol (20 C) log Pow Høy 3,79 (20 C) pka -

9 Gro-Stop Innovator klorprofam Side Toksisk effekt og skadepotensiale for menneske Vurderingen er basert på dokumentasjon fra tilvirker samt Nederlandsk monografi fra I EU er det dokumentasjonssamarbeid mellom to tilvirkere, Luxan B.V. og Aceto Agricultural Chemmical Corporation Ltd. Forsøk fra begge tilvirkere er beskrevet i monografien. Mattisynet har mottatt en fullstendig dokumentasjonspakke angående helseeffekter fra Luxan B.V, og denne dokumentasjonen ligger til grunn for forsøkene beskrevet i Mattilsynets vurdering. Enkelte av forsøkene som tilhører Aceto Agricultural Chemmical Corporation Ltd. er også viktig for den fullstendige vurderingen av stoffet og disse er beskrevet i monografien som er lagt ved (Vedlegg T1, 2 og 3). 5.1 Klorprofam Rotte, enkel og gjentatt dosering Toksikokinetikk Klorprofam ble tilført som lav dose (20 mg/kv) enkel dosering, gjentatt dosering eller som høy dose på 250 mg/kg kv. Virksomt stoff ble gitt til 7 ulike grupper: Gruppe A Gruppe B 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 2 hanner, 2 hunner; CO 2 utånding. 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 4 hanner, 4 hunner; kinetikk i blod, ekskresjon, fordeling i vev. Gruppe C 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose etter 14 dager predosering med 250 mg/kg kv. 4 hanner, ekskresjon og fordeling i vev. Gruppe D 250 mg/kg kv, enkel oral høy dose. 4 hanner, 4 hunner; kinetikk i blod, ekskresjon og fordeling i vev. Gruppe Fb 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 12 hanner, 12 hunner; fordeling i vev og uttømming (depletion). Gruppe Fd 250 mg/kg kv, enkel oral høy dose. 12 hanner, 12 hunner; fordeling i vev og uttømming (depletion). Gruppe G 20 mg/kg kv, enkel oral lav dose. 4 hanner, galle ekskresjon, urin, avføring. Absorpsjon: Prosentvis absorpsjon ble beregnet ved å legge sammen prosentvis dose funnet i urinen, galle (gruppe G), vev (inkludert blod) og i skrotten. Den totale absorpsjonen var > 90 % i alle dosegruppene med unntak av gruppe G hvor bare 71,6% av tildelt dose ble absorbert. I den siste gruppen var absorpsjonen antakelig lavere på grunn av manglende gallesalter i tynntarm som ville ha emulgert denne relativt fettløselige forbindelsen. Det ble ikke sett signifikante forskjeller mellom hanner og hunner i høy- og lavdosegrupper (henholdsvis gruppe D og B). Den høyeste absorpsjonen ble sett i gruppe C, med 96,6 %.

10 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-2 Kinetikk: Blodkinetikk etter oral tilførsel Gruppe B D Kjønn Hann Hunn Hann Hunn Dose (mg/kg) 21,3 21,3 250,6 244,1 CMax (µg/kg) 5,6 3,8 37,5 40,1 TMax (timer) T1/2 6,2 6,1 4,5 4,4 AUC (0-24 timer) AUC (0-48 timer) Absorpsjonshastigheten ved lav dose (gruppe B) var høy. Maksimal konsentrasjon i blodet ble nådd etter 2 timer for begge kjønn. Det ble sett en økning i konsentrasjonen i blodet 8 timer etter tilførsel av dose. Dette kan tyde på enterohepatisk sirkulasjon. For gruppe D (250 mg/kg kv) ble det også sett høy absorpsjon, og maksimum konsentrasjon ble sett etter 6 og 8 timer for henholdsvis hanner og hunner. Maksimum oppnådd konsentrasjon var omtrent en størrelsesorden høyere for gruppe D enn for gruppe B korrelert med dosen. Dette indikerte utstrakt absorpsjon uten metning. Det ble sett en bifasisk eliminasjonsskurve for høydosegruppen, muligens på grunn av en fordelingsfase inn til vevene. Kurvene viste at i begge disse dosegruppene bindes Klorprofam til røde blodlegemer og blir eliminert saktere derfra enn fra plasma. Halveringstiden fra de røde blodcellene ligger mellom 8,4 og 13,4 timer for alle gruppene. Ekskresjon: Ekskresjon for gruppene B, C og D ble samlet opp inntil 168 timer etter dosering. Ekskresjonsprodukter fra gruppe G ble samlet opp inntil 48 timer etter dosering. Ekskresjon - Uttrykt som % av dosen Gruppe B C D G Kjønn Hann Hunn Hann Hann Hunn Hann Dose mg/kg 21,3 21,0 19,9 250,6 244,2 21,4 Urin 0-24h 24-48h h 87,3 2,6 2,0 82,0 4,6 4,2 94,1 1,4 1,0 87,3 2,2 1,1 84,7 3,9 2,7 50,5 2,0 - Subtotal 91,9 90,8 96,5 90,6 91,3 52,5 Avføring 0-24 t t 7,3 0,8 5,9 1,7 5,5 0,2 11,4 0,4 6,2 0,4 15,2 2, t 0.3 0,1 0,1 0,4 0,1 - Subtotal 8,4 7,7 5,8 12,2 6,7 17,4 Galle 0-24 t t Subtotal Burvask 0,52 4,4 0,4 0,3 1,3 2,0 18,6 0,1 18,7 Total ekskresjon 100,9 102,9 102,6 103,1 99,3 90,6 Klorprofam og/eller dets metabolitter ble hovedsakelig skilt ut via urinen i alle gruppene. For hanner og hunner i gruppene B og D ble 90-92% av tilført dose funnet i urinen. For gruppe C (med gjentatt dosering) ble 96% av dosen funnet igjen i urinen. Ekskresjonen via avføring var mellom 5,8 og 12,2 % av dosen etter 168 timer i gruppe B, C og D og 17,4 % etter 48 timer i den gallekanulerte gruppen G. I. den gallekanulerte gruppen G ble kun 52 % av tilført dose gjenfunnet i urinen etter 48 timer, mens det i de andre gruppene var over 80 % gjenfinning ved samme tidspunkt. Det kan muligens forklares med at gallesaltene mangler i gruppe G, slik at det blir vanskeligere for fettløselige forbindelser som klorprofam å bli absorbert. Det ble funnet lite klorprofam (0,1-0,2 %) i organene, blod eller skjelett etter 168 timer (gruppe B, C og D). For gruppe G ble det

11 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-3 funnet en tilbakeholdelse på 0,4 % i skrotten mens ingenting ble funnet i organene eller blod. Fordeling i vev: Rester i vev ble bestemt for begge kjønn ved maks konsentrasjon, halvparten av denne samt etter 16 og 28 timer. Vevskonsentrasjonen i hanner og hunner ved lav dose var høyest ved T Cmax i den øvre GI-kanalen som forventet etter en oral dose. Etter høydosen ble det også funnet noen rester i blindtarmen. Ved begge dosenivåer ble det målt høy konsentrasjon i nyrene, men helblod hadde den høyeste konsentrasjonen av klorprofam ved begge dosenivåer og for begge kjønn. Halveringstiden bestemt for klorprofam var høyest i røde blodlegemer og fett hos begge kjønn ved begge dosenivåer. Restnivået av klorprofam i fett kan forklares med fettløseligheten til stoffet og var noe høyere i hunner (10,8 timer og 7,2 timer for hhv. lav- og høydosen) enn hos hanner (7,4 timer og 6,3 timer for hhv. lav- og høydosen). Halveringstiden var høyest i røde blodlegemer av organene med verdier på 8,4 og 11,2 timer for hanner og hunner (lav dose) og 13,4 timer for begge kjønn ved høy dose. Dette kan forklares med en spesifikk binding av klorpofam og/eller metabolitter til en membrankomponent eller direkte til hemoglobin. Ved høydosen var halveringstiden i milten høy, sannsynligvis på grunn av den funksjonen milten har med å holde igjen ikke-funksjonelle røde blodlegemer slik at radioaktiviteten i de røde blodcellene går over til milten. Det ble ikke sett noen tegn til akkumulering i fett eller andre organer. Det ble sett på tilbakeholdelsen/restnivået av klorprofam i vev etter 168 timer (7 dager). Det ble generelt sett lite rester i vev ved dette tidspunktet. Nivåene var over LOQ i hjerne, muskler og fett (gruppe C). Restkonsentrasjonene i eggstokker, binyrer, lever og helblod hos hunner var over 0,05 µg PCE/g. Hos hanner var konsentrasjonen av klorprofam etter 168 timer høyere i binyrene enn i helblod (gruppe B og C). Konsentrasjonen av klorprofam i hud og nyrer var ca 0,05 µg PCE/g. Nivået i fett var lavere enn i de andre vevene (0,029-0,054 µg PCE/g for de lave dosene og 0,09-0,12 µg PCE/g for høye doser), og viste at det ikke var noen akkumulering her. Restnivåene i gruppe C (med preeksponering) var lavere for alle vev enn hos de dyrene som ikke hadde fått preeksponering. Dette kan skyldes induksjon av biotransformasjonsenzymer. Metabolitter: Metabolittprofilene i urin og avføring (dekket over 90 % av tilført dose) viste at klorprofam raskt og i høy grad ble omdannet til hydroksylerte produkter, som også ble raskt konjugert hovedsakelig via sulfatering (50 % av de identifiserte metabolittene). Glukoronidisering ble indusert ved gjentatt dosering. Metabolisme av sidekjeden førte til dannelse av kloranilin og kloracetanilide, og 32 % av de identifiserte metabolittene hørte til her. (Se figur B side 103 i Vedlegg T1 for forslag til metaboliseringsvei) Sammendrag (toksikokinetikk) Absorpsjon: Over 90 % av stoffet ble absorbert fra mage/tarmkanalen i rotte innen 24 timer etter eksponering. Ingen signifikante forskjeller mellom hanner og hunner. Distribusjon: Vidt distribuert med høyeste konsentrasjon i nyre og helblod. Binding til røde blodlegemer, men ingen tegn til akkumulering. Utskillelse: Ekskresjon hovedsakelig via urin (opptil 97 % etter 24 timer). Metabolisme: Rask metabolisering, hovedsakelig via hydroksilering før videre konjugering. Hovedmetalitten var kloraniline. Akutt oral Akutt dermal Akutt toksisitet LD50 for klorprofam (løst i maisolje) i Wistar rotter er > 2000 mg/kg kv. Forsøket ble utført i henhold til OECD guideline 401. Ingen dødsfall ble observert, men alle dyr (5 dyr/kjønn) var sløve og hadde ukoordinerte bevegelser. Sammenkrøpet stilling samt strittende pels ble i tillegg observert hos en hunn. Alle symptomer var borte dag 2 (Rijcken, 1996). LD50 for klorprofam (løst i maisolje) i Wistar rotter er > 2000 mg/kg kv. Forsøket ble utført i henhold til OECD guideline 402. Fem dyr/kjønn ble brukt, men resultater fra en hunn ble ekskludert fra forsøket da dyret hadde klart å fjerne bandasjen før 24-timers eksponeringsperioden var over. Eneste funn var en hunn som hadde rød farge i nakken (Rijcken, 1996).

12 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-4 Inhalasjon Akutt LC50 ved inhalasjon i Wistar rotte er > 0,467 mg/l luft (høyest oppnåelig konsentrasjon). Studiet ble utført i henhold til OECD guideline 403, men forsøket var ikke GLP. Fem dyr/kjønn i et head-nose-only studie. MMAD på 1,59 µm og klorprofam ble løst i luthrol (polyetylen glykol 400/aboslutt etanol 1:1). Nittifem prosent av partiklene hadde en diameter på mindre enn 10 µm. Nominell konsentrasjon på 4,8 mg/l, mens respirabel konsentrasjon ble målt til 0,467 mg/l. Den store forskjellen mellom nominell og respirabel konsentrasjon ble forklart med den store mengden testmateriale som ble avsatt i en rund flaske ( mixing reservoar ) på grunn av aggregering av aerosole partikler. Det ble også forklart at større volum eller mer konsentrert løsning var ikke mulig å opparbeide. Ingen kliniske symptomer ble sett hos noen av dyrene. (Debets, F.M.H., 1985). Sammendrag (akutt toksisitet): Kloprofam er ikke farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Hudirritasjon Øyeirritasjon Allergi Irritasjon/allergi Gjennomsnittlig hudirritasjonsindeks (24, 48 og 72 timer) var 0,56 for erytem og 0 for ødem. Forsøket følger OECD guideline 404. (Rijcken, 1996). Gjennomsnittlig øyeirritasjonsindeks var 0 for uklarheter i hornhinnen, 0 for skader i regnbuehinnen, 0 for ødem i bindehinnen og 0,44 for rødhet i bindehinnen. Følger OECD guideline 405. (Rijcken, 1996). Tre ulike forsøk er levert inn; en split adjuvans test med marsvin fra 1985, en Buehler test (kun på tysk) fra 1989 og en Maksimeringstest fra I forsøket fra 1985 (Weterings, P.J.J.M) ble klorprofam løst i 25 % (w/w) petrolatum eksponert på 20 hunnmarsvin (Dunkin-Hartley stammen). Forsøket følger OECD guideline 406 med unntak av at ingen positiv kontrollgruppe ble inkludert og provokasjonstest ble utført dag 21 i stedet for dag 20. Forsøket ble heller ikke oppgitt å være utført i henhold til GLP. Etter andre provokasjonspåføring ble positiv respons sett hos syv av tjue dyr i eksponeringsgruppen, men et av disse dyrene ble ikke tatt med i beregningene da man ikke kunne utelukke at endringen i huden ikke skyltes barberingen. Svak respons ble sett hos fire av ti dyr i kontrollgruppen, men forsøksforfatter har ikke vurdert dette til noen allergisk respons. Siden sensibilisering ble sett hos 30 % av de eksponerte dyrene (6 av 20 dyr), innfrir klorprofam i følge dette forsøket krav til merking med R43 (Kan gi allergi ved hudkontakt). Forsøket fra 1989 (Dickhaus og Heisler) er kun levert på tysk, men studiet er oppsummert i monografien: Femten marsvin (kjønn ikke oppgitt) ble eksponert 5 dager per uke i tre uker (varighet per dag er ikke oppgitt). Dyrene ble eksponert med 0,5 ml ufortynnet klorprofam (renhet ikke oppgitt). Fjorten dager etter siste behandling ble en provokasjonstest utført. Observasjon av dyrene ble utført 24, 48 og 72 timer etter provokasjonstesten. En kontrollgruppe på 15 dyr var inkludert i forsøket. Ingen hudreaksjoner ble observert, men forsøket hadde flere mangler. QA deklarasjon var ikke inkludert, GLP uttalelsen var ikke signert, virksomt stoff var ikke testet ut i en pretest og stoffet var ikke fortynnet (kun påført som en voksaktig masse), ingen positiv kontroll var inkludert og kun 15 dyr ble brukt i selve forsøket (mot 20 som er satt opp i guideline). Maksimeringsforsøket fra 2003 (Otterdijk og Frieling) følger OECD guideline 406. Dyrene (10 hunndyr, Dunkin-Hartley stammen) ble eksponert for en 20 % løsning ved injeksjon og en 50 % løsning ved dermal applikasjon. Fem kontrolldyr ble eksponert for løsemiddelet (maisolje) alene. Ca 24 timer før induksjonen ble dyrene eksponert for en 10 % SDS løsning. Fjorten dager etter den dermale appliseringen ble dyrene utsatt for provokasjonstest med 50 % løsning. Ingen dyr viste tegn til sensibilisering og dette forsøket gir ikke grunnlag for allergimerking. Et positiv kontrollforsøk med 20 % løsning av alfa-heksylcinnamick-aldehyd fra samme laboratorium fra samme tidspunkt er lagt ved. Positiv kontroll forsøket viste en respons på 50 %.

13 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-5 Konklusjon allergi: Et forsøk fra 1985 ga positiv respons (innfrir kravene til merking med Xi; R43), mens to andre var negative (kun maksimeringsforsøket fra 2003 er av god kvalitet). I det negative maksimeringsforsøket fra 2003 som er innlevert til Mattilsynet er samme marsvinstamme brukt som i det positive forsøket, i tillegg til at adjuvans er brukt som normalt ved en maksimeringstest. I lys av det nye negative maksimeringsforsøket i tillegg til at svak respons ble sett hos fire kontrolldyr i det positive forsøket fra 1985 kan det konkluderes med at klorprofam ikke skal merkes for allergi. Ved diskusjon i ECB kom de også til en konklusjon om at stoffet ikke skulle merkes for allergi. Sammendrag (irritasjon/allergi): Klorprofam er ikke hud- eller øyeirriterende for kanin. Flere allergiforsøk er levert inn, og disse viser sprikende resultat. Det kan allikevel konkluderes med at klorprofam ikke skal merkes for allergi Gentoksisitet Tabellen under viser en oversikt over studiene som ble innsendt til Mattilsynet. In vivo studiene er oppsummert nedenfor da disse studiene var avgjørende for at ECB vurderte klorprofam til å ikke være gentoksisk. In vitro: Punktmutasjoner i pattedyrceller Forsøk Testorganisme Doser/ metabolsk aktivator L5178Y Muse lymfomceller µg/ml -S µg/ml +S9 Resultat Referanse/ retningslinje/ GLP Negativ Enninga 1989/ OECD 476/ GLP Fremovermutasjonstest Kromosomforstyrrelser in vitro Klastogenisitetstest Humane lymfocytter DNA skade UDS test Rotte hepatocytter In vivo: *Kromosomforstyrrelser in vivo Mikrokjernetest Mus hepatocytter **DNA skade UDS test Rotte hepatocytter µg/ml (-S9) µg/ml (+S9) Negativ Enninga 1989/ OECD 473/ GLP 0,17-33,33 µg/ml Negativt Fautz, 1989/ OECD 482/ GLP mg/kg kv 600 og 2000 mg/kg kv Negativt Bertens 2000/ OECD 474/ GLP Negativt Mehmood 2003/ OECD 486/ GLP/QA * Mikrokjernetest med beinmargceller fra mus (Bertens, 2000). Mikrokjernetest ble benyttet til å undersøke gentoksiske effekter (kromosomskader eller effekter på celledeling) av klorprofam (teknisk) i røde blodlegemer fra beinmargen til mus. I testen måles endringer i antallet polykromatiske erytrocytter med mikrokjerne i beinmargen. Material og metode: Studiet er basert på OECD guideline 474 (GLP). Grupper av fem NMRI BR mus av hvert kjønn ble injisert ip 375, 750, 1500 mg/kg kv. Maisolje ble benyttet som løsemiddel/negativ kontroll og cyklofosfamid ble benyttet som positiv kontroll. Prøvetaking ble utført etter 24 og/eller 48 timer. Kliniske symptomer ble kun observert i mus i mellom- og høydose. Observerte effekter var slapphet og ukontrollerte bevegelser. Etter 48 timer var effektene opphørt. Resultat: Ingen økning av erytrocytter med mikrokjerne polykromatide ble funnet i de behandlede gruppene sammenlignet med kontrollgruppene. Konklusjon: Klorprofam ble ikke funnet å være mutagent i mikrokjernetest. ** In vivo UDS test (Mehmood 2003). UDS test blir benyttet til å identifisere substanser som induserer DNA skader i rotte hepatocytter. Endepunktet er mål av radioaktive nukleotider i celler som ikke har

14 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-6 gjennomgått S-fasen i DNA-replikasjonen. S-fasen er den normale delingsfasen for celler. Disse cellene har derfor hatt DNA-skade som er blitt reparert ( excision repair ). Material og metode: Studiet er basert på OECD guideline 486 (GLP/QA). Grupper av fire Sprague-Dawley hannrotter ble sondefôret med 60 eller 200 mg klorprofam/kg kv. Det var fire rotter i den negative kontroll gruppen (løsningsmiddel; 1 % metylcellulose) og to rotter i hver av de positive kontrollgruppene (Dimetylnitrosamin og 2-Acetylaminofluorese). Kliniske symptomer ble notert og dyrene ble avlivet etter 2 eller 14 timer. Resultat: Det ble observert slapphet, sløvhet, unormal gange, uregelmessig respirasjon og utstående øyne i dyr i begge de behandlede gruppene. I høydosegruppen ble det også sett tegn til mangelfull respons, dyrene var liggende, de hadde delvis lukkede øyelokk og rødlig hud. Et dyr i høydosegruppen ble funnet død før avlivning. De behandlede gruppene hadde ikke statistisk høyere netto antall kjernebiter med inkorporert radioaktivt thymidin (antall radioaktive biter i kjernen minus antall i cytoplasma) sammenlignet med den negative kontrollgruppen (mål på UDS). Konklusjon: Klorprofam ble ikke funnet å kunne forårsake økning i antall DNA skader målt med dette testsystemet. Oppsummeringsartikkel innsendt fra tilvirker. Ingen rådata. Tilvirker har innlevert en oppsummering av gentoksiske studier uten å vedlegge rådata. Tilvirker konkluderer med at det ikke er noen holdepunkter for at klorprofam er genotoksisk. Oppsummering fra Nederlandsk monografi. Det er utført mange studier for å undersøke genotoksiske effekter av klorprofam. Positivt resultat ble funnet i en av to in vitro muse lymfomatester, en av tre in vitro chromosome abberation assays og en av to in vitro UDS tester. I tillegg ble det i noen tilfeller observert at klorprofam hadde anugene egenskaper og sannsynligvis også forsinket cellesyklusen. Positiv effekt av klorprofam ble også funnet i in vitro celle transformasjonstester. På den andre siden ble det ikke funnet noen positive resultater i tre in vivo tester (to mikrokjerne tester og et sperm head abnormality test). Basert på tilgjengelig informasjon ble det konkludert med at klorprofam har gentoksiske effekter in vitro, og at genotoksiske effekter i in vivo systemene ikke kan utelukkes. Oppsummering fra konklusjonen i ECB (European Chemicals Bureau) I ECB ble det konkludert med at klorprofam har gentoksiske effekter in vitro, og at det med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon ikke kan utelukkes at stoffet også er genotoksisk in vivo. Det ble besluttet at ytterligere informasjon var nødvendig. I etterkant har derfor tilvirker sendt inn et negativt in vivo mikrokjerne forsøk og et negativt in vivo UDS forsøk som ECB har vurdert. Med bakgrunn i denne tilleggsinformasjonen konkluderte ECB at klorprofam ikke er gentoksisk. Sammendrag og konklusjon (gentoksisitet): Basert på innsendt dokumentasjon og ECB sin konklusjon ansees ikke klorprofam som gentoksisk. Rotte, 28 dager Subkronisk toksisitet (Supplerende) Dosenivåer på 0, 600, 3000 og ppm, tilsvarende mottatt dose var 0, 63, 348 og 2241 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 67, 362 og 2386 mg/kg kv/dag i hunner (korrigert for fôrsøl i begge kjønn tilsvarte det ca 0, 60, 295 og 1400 mg/kg kv/dag). Tilført via fôr til 5 rotter (SPF-avlet HanIbm Wistar rotter)/kjønn/gruppe. Forsøket følger OECD guideline 407 og GLP og QA. Resultater: En hunn i høydosen døde ved et uhell ved blodprøvetaking rett før nekroskopi. Ingen andre dødsfall eller behandlingsrelaterte kliniske symptomer ble observert. Hårtap ble sett i nest høyeste og høyeste dose, men dette lå innenfor normalvariasjonen og det ble ikke sett noen doseresponssammenheng. Fôrinntak (svakt redusert når en korrigerte for søl av fôr), kroppssvekt og kroppsvektøkning

15 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-7 (begge signifikant ved nesten alle målepunkt) var redusert i høydosen. Ved måling av blodparametere så en effekter i alle doser med en klar doserespons sammenheng for redusert antall røde blodlegemer, hemoglobinkonsentrasjon og hematokrittverdi. En økning i volum av røde blodlegemer og vekt av hemoglobin per røde blodlegemer (MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular haemoglobin) samt en reduksjon i total mengde hemoglobin per desiliter røde blodlegemer (MCHC; mean corpuscular haemoglobin concentration) ble sett i høydosen. En økning i volum av de røde blodcellene ble også sett i mellomste dose, men dette var kun signifikant hos hanner. De hvite blodlegemene var små i alle behandlede grupper, men i høyeste dose var de ekstremt små og automatisk telling var ikke mulig å utføre. Bilirubin og kolesterol (begge kjønn) samt total protein og albumin (kun hunner) var økt i høydosen. Grovnekroskopiske undersøkelser avdekket forstørret og/eller svart misfarget milt hos alle dyr i mellom- og høydosen. Rød-brun eller svart-brun misfarging av nyrene ble i tillegg observert hos 2 hanner og 3 hunner i høydosen. Signifikant økt miltvekt (doserelatert i mellom og høydose) og levervekt (kun høydosen) ble sett. Relativ miltvekt var svakt økt i lavdosen, men denne økningen var ikke signifikant. Økt bloddannelse og avsetning av hemosiderin, svak til moderat økning i blodansamling samt follikulær atrofi ble sett i milt hos alle dyr i mellom- og høydosen. Punktvis bloddannelse ble sett flere steder i leveren til dyr i alle dosegruppene. Intracytoplasmatisk hyaline resorption bodies ble sett i nyretubuli hos dyr i høydosen (mer utrykt hos hanner enn hunner). NOAEL kan ikke fastsettes da effekter ble sett ved alle doser. I lavdosen observerte man redusert kroppsvekt/kroppvektsøkning, effekter på blodparametere (redusert antall røde blodlegemer, hemoglobinkonsentrasjon og hematokrittverdi) og punktvis bloddannelse i lever. (Schoenmakers et.al., 1998). Hund, 14 dager (Supplerende, dosebestemmende) Dosenivåer på 0, 25, 125 og 625 mg/kg kv/dag. Tilført med kapsler til 2 hunder (Beagle dogs)/kjønn/gruppe. GLP og QA. Forsøket blir ansett som supplerende. Selv om forsøket er oppgitt å følge OECD guideline 409 er det følgende avvik: forsøket varte kun i 14 dager, det var 2 dyr/kjønn/gruppe, retikulocytter i blod ble ikke målt. Pga få dyr/gruppe ble det ikke utført statistiske undersøkelser, vurderinger kun etter skjønn. Resultater: Ingen dødsfall ble observert. Alle behandlingsrelaterte effekter ble sett i høydosen. Her så man klinisk symptomer som oppkast og brekninger/vemmelser samt sikling og skaking på hodet etter å ha svelget kapsler med virksomt stoff (1dyr/kjønn). Oransje farging av avføring ble observert fra og med dag 9. En reduksjon i antall røde blodlegemer, hemoglobinkonsentrasjon, hematokritt og MCHC (mean corpuscular haemoglobin concentration) ble sett, mens MCV (mean corpuscular volume) var økt hos begge kjønn. I tillegg så man en større variasjon i struktur av de røde blodlegemene (1 dyr) og blodplateantall (2 dyr) hos tisper. Konsentrasjon av bilrubin, kolesterol, fosfolipider og triglyserider var økt hos alle dyr, mens glukose var redusert i et dyr per kjønn. Forstørret og sort misfarget milt ble sett hos ett dyr/kjønn. Gulaktig misfarging av innholdet i tynntarmen ble sett hos tisper (2 dyr høydosen, 1 dyr mellomdosen). Økt miltvekt, milt til kroppsvekt ratio, levervekt og lever til kroppsvekt ratio ble sett hos alle dyr. Svak økning i skjoldbruskkjertel ble også sett (1 hann, 2 tisper). Moderat økning i størrelsen til follikkelcellene i skjoldbruskkjertelen samt svak til moderat blodansamling/blodstuving i milten. NOAEL: 125 mg/kg kv/dag for hanner og hunner basert på kliniske symptomer, effekter knyttet til anemi samt endringer i skjoldbruskkjertelen (Schoenmakers et. al., 1998). Mus, 13 uker Supplerende, dosebestemmende til kreftforsøk: Dosenivåer på 0; 0,1; 0,3 og 1,0 %, tilsvarende mottatt dose var beregnet til 0, 186, 564 og 2100 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 292, 934 og 2853 mg/kg kv/dag i hunner. Tilført i fôret. 10 mus [Crl:CD- 1(IRC)BR)/kjønn/gruppe. GLP og QA. Kliniske observasjoner, vekst, fôrinntak, hematologi, organvekt og makroskopisk undersøkelse ble brukt som kriterier for å avdekke mulige skadelige effekter. Resultater: Resultater fra analyse av fôr viste at fôrkonsentrasjonen var ca 10 % lavere enn tenkt (Det var forventet at vann som ble tilsatt ved tillaging av fôret skulle fordampe,

16 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-8 men dette skjedde ikke). I tillegge ble estimert inntak av fôr til hunndyr overvurdert da de tidvis sølte mye med fôret, så endelig fôrinntak og dermed også dosering ble noe overestimert. Ingen dødsfall observert. Alle høydosehanner hadde blek hud, noe som først ble synlig på halen uke 3 av forsøket. Gjennomsnittlig kroppsvekt til høydosehunner var noe lavere enn kontroll (ca 15 %, ikke signifikant) ved avslutning av forsøket. Endring i blodparametere var som følger: Redusert hematokritt og antall røde blodlegemer (høydosehunner) mens det var en økning i methemoglobin (doserelatert fra og med lavdose hanner og mellomdose hunner, se tabell), Heinz legemer (doserelatert fra lavdosen hos begge kjønn, se tabell) og retikulocytter (høydosedyr, kun signifikant hos hunner). Doser (%) Parameter observert 0 0,1 0,3 1,0 Methemoglobin, hanner 1,56 2,31 4,52 8,39 Hunner 2,19 2,74 3,65 6,38 Heinz legmer hanner 0,0 7,4 91,8 317,2 Hunner 0,0 2,6 6,8 154 Signifikant økning i organvekt så man kun i høydosen og dette var økt relativ hjertevekt (hanner), nyrevekt (hunner), levervekt (begge kjønn) og økt relativ og absolutt miltvekt (begge kjønn). Forstørret milt ble sett i en høydosehann og to høydosehunner og ble sett på som en behandlingsrelatert effekt (vekt til milten var også økt ved denne dosen). Konklusjon: Effekter ble sett ved alle doser og NOAEL kan ikke settes. På bakgrunn av funn i dette studiet ble dosenivåer på 250, 1000 og 4000 ppm valgt ut til kreftstudiet. (Jonker et. al., 1998). Rotte, 90 dager Dosenivåer på 0, 120, 600 og 3000 ppm, tilsvarende mottatt dose ble oppgitt å være 0, 10, 50 og 220 mg/kg kv/dag (verdiene er ca verdier beregnet etter å ha tatt hensyn til søl av fôr i høydosen). Spesifisert per kjønn var det 0, 10, 47 og 215 mg/kg kv/dag for hanner og 0, 11, 54, 227 mg/kg kv/dag for hunner). Tilført via fôr til 10 Wistar rotter (SPF stamme)/kjønn/gruppe. Følger OECD guideline 408, men skjoldbruskkjertelen ble ikke veid og det hadde vært ønskelig at methemoglobin hadde blitt målt noe raskere da en adapsjon kan ha opptrådt allerede ved måletidspunktet (blodprøver tatt rett før avliving). I tillegg til retningslinjene angitt i guideline ble FOB ( functionla observation battery ) utført uke 12 og 13 med test av hørsel, pupillrefleks, statisk utrettingsrefleks, gripestyrke og aktivitetsnivå. GLP og QA. Resultater: Ingen behandlingsrelaterte dødsfall, men fem dyr døde i tilknytning til blodprøvetaking rett før eller ved avliving/obduksjon. Av kliniske symptomer ble det observert håravfall, misfarging av pelsen samt sprekker i huden og skorper, men dette ble sett i alle grupper, inkludert kontroll, og det ble ikke knyttet til behandlingen. Ingen funn knyttet kroppsvektsendringer, FOB eller øyeundersøkelsene. Det så først ut til å være en svak økning i fôrinntak i høydosegruppen, men etter at denne ble korrigert for fôrsøl viste det ingen forskjeller. Behandlingsrelaterte effekter på røde og hvite blodlegemer viste klar respons med dosen. Følgende endringer i blodparametere ble observert, alt er i høydosen med mindre annet er beskrevet: Redusert antall røde blodlegmer (mellom- og høydosen), hemoglobin, hematokritt og MCHC. Økt MCV, MCH og antall reticulocutter (lav-, mellom- og høydosen men ingen dose respons). Økt antall totalt hvite blodlegemer (hunner i mellomdosen, begge kjønn i høydosen). Ingen funn av Heinz blodlegemer i noen av dosene. Ved måling av klinisk-kjemiske parametere så man en svak økning i bilerubinnivå i høydosedyr. Forstørret og rød-brun misfarget milt ble sett i høydosen (3 hanner og 9 hummer). Misfarging av milt ble også sett hos to hunner i laveste dose, men dette ble ikke knyttet til behandlingen da tilsvarende funn ikke ble sett i mellomdosen. Miltvekt samt miltvekt til kroppsvekt ratio var økt i høydosen (begge kjønn). I høydosen så man også økt bloddannelse og avsetting av hemosiderin, svak økning i ansamling av blod og atrofi av follikkelcellene i milt (begge kjønn). NOAEL: 120 ppm = 10 mg/kg kv/dag for hanner og 11 mg/kg kv/dag for hunner basert på anemi og effekter knyttet til dette (Schoenmakers, 1998)..

17 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-9 Hund, 90 dager Hund, 60uker Dosenivåer på 0, 25, 125 og 625 mg/kg kv/dag. Tilført via kapsler til 4 beagle hunder/kjønn/gruppe. Følger OECD guideline 409 og i tillegg anbefalingene i guideline ble vidden til de røde blodcellene målt, antall Heinz legemer og prosent methemoglobin målt etter 4 og 13 uker. Ornitin dekarboksylase i tillegg til T3 og T4 nivå ble ikke målt. GLP og QA. Resultater: Ingen dødsfall i løpet av behandlingsperioden. Kliniske symptomer ble sett i høydosen og dette var oppkast (1 hann, 4 tisper), kvalme/brekninger (1 tispe), utpreget sikling (2 dyr/kjønn), diaré (3 hanner, 4 tisper) og oransje farging av avføringen (alle dyr etter 12 dager). Ingen effekter på kroppsvekt eller fôrinntak. Ved måling av blodparametere så man en reduksjon i antall røde blodlegemer (høydosen, 4 og 13 uker), hemoglobinkonsentrasjon (høydosen, 4 og 13 uker) og MCHC (høydosen, 4 og 6 uker samt mellomdosen 4 uker kun tisper og 13 uker begge kjønn). En økning i MCV (høydosen, 4 og 13 uker), prosent methemoglobinkonsentrasjon (høydosen og mellomdosen, 4 og 13 uker), antall Heinz legmer (høydosen, 4 og 13 uker), økt antall retikulocytter i forhold til røde blodlegemer (høydosen, 4 og 13 uker) og antall blodplater (høydose tisper, 13 uker) ble sett. Ved måling av klinisk-kjemiske parametere så man en økning i kolesterol, fosfolipider og triglyserider i høydosen etter 4 og 13 uker, mens man i mellomdosen kun så en økning i kolesterol og fosfolipider (4 uker kun tisper, 13 uker begge kjønn). Økt bilerubinnivå (4 uker kun hanner, 13 uker begge kjønn), økt laktat dehydrogenase (høydose hanner, 13 uker) og serumverdier som viste tegn til gulsott ( icteric serum, 3 dyr/kjønn etter 13 uker) ble også sett i høydosen. En reduksjon i alkalisk fosfataseaktivitet som ble sett i høydosen var av tvilsom toksikologisk signifikans da det motsatte er forventet ved spesifikk organtoksisitet. Grovnekroskopiske undersøkelser avdekket endringer i henholdsvis mellom- og høydosen og disse nedringene var forstørret skjoldbruskkjertel (2 hanner, 3 hanner og 4 tisper) samt misfarging og/eller forstørring av milt (1 hann, alle dyr). Skjoldbruskkjertelvekt og skjoldbruskkjertel til kroppsvekt ratio var i tillegg økt i mellomdosen, mens miltvekt og milt til kroppsvekt ratio var økt kun i høydosen. I skjoldbruskkjertelen så man diffus follikulær hypertrofi/hyperplasi (moderat funn i mellomdose 3 dyr/kjønn, moderat til alvorlig grad i alle dyr i høydosen) og funnene korrelerte med forstørringen av denne kjertelen. Sekundært til funnet i skjoldbruskkjertel så man hypertrofi av basofiler i hypofysen (2 hanner og 3 tisper i høydosen, 2 tisper i mellomdosen). I lever så man en økt alvorlighetsgrad av Kupfercellepigmenter i mellomog høydosen som delvis bestod av jernpositivt materiale. I milten så man økt blodmengde hos alle dyr i mellom- og høydosen og disse funnene korrelerte med forstørringen og misfargingen av dette organet. En svak økning av bloddannelse (hovedsakelig røde blodlegemer) forbundet med økt hemosiderin og/eller jern (Pearl s) positive pigmenter deponering ble sett i mellom og høydosen. Økt bloddannelse ble også sett hos en tispe i lavdosen, men dette funnet ble sett på som ikke toksikologisk relevant da forekomsten var lav og det ikke ble sett noen andre funn i dette dyret som kunne være knyttet til behandlingen. Svak grad (1 dyr/kjønn i mellomdosen) og svak til moderat grad (alle dyr i høydosen) av hyperplasi av røde blodlegmer i beinmargen etterfulgt av hemosiderindeponering ble også sett. NOAEL: 25 mg/kg kv/dag basert på økt endringer i blodparametere samt endringer i skjoldbruskkjertelen (Schoenmakers og Frieling, 1998). Mattilsynet har ikke mottatt dette studiet så oppsummeringen er kun basert på informasjon hentet fra den nederlandske monografien. Dosenivåer på 0, 5, 50, 350 og 500 mg/kg kv/dag i hunner. Tilført via fôr (løst i maisolje før utblanding) til 4 beagle hunder/gruppe. Følger OECD guideline 409 med unntak av at alkalisk fosfatase i serum ikke ble mål. I tilegg til anbefalinger i guideline ble ukentlige fysiske undersøkelser gjennomført; måling av serum kolinesterase og T3 verdier; TSHstimmulering test ble gjennomført uke 0, 14, 26, 54 og 60; urinanalyse (analysert for useende/fremtoning, spesifikk gravitasjon, ph, proteiner, bilerubin, urobilinogen, glukose, ketoner, formørket blod, leycocytt antall samt sedimentasjonsrate) utført uke 1, 13, 26 og 60 samt mikroskpiske undersøkelser (ca 40 ulike vev) i alle hunder. GLP og QA. Resultater: Dyr i nest høyeste og høyeste dose hadde ikke appetitt på fôret. Endringer i blodparametere i nest høyeste og høyeste dose fulgt av økt levervekt ble observert, men den markerte stimuleringen av røde blodlegemer observert hos mus og rotter ble ikke sett. En økning av kolinesterase ble sett i nest høyeste og høyeste dose. Fra 50 mg/kg kv/dosen så man en økning i skjoldbruskkjertelvekt sammen med en reduksjon i

18 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-10 T4 nivå i TSH stimuleringstesten samt tidvis reduksjon i T3 nivå. NOAEL: 5 mg/kg kv/dag basert på endringer i skjoldbruskkjertel. (Wedig, 1992). Det er lagt inn en merknad i avslutningen av forsøket om at selv om metabolitter til klorprofam som kloranilin og kloracetanilide kan indusere methemoglobin er verken methemeglobin eller Heinz legemer tilstede i blod. (Dette forsøket blir brukt til fastsettelse av ADI og AOEL og endringer i skjoldbruskkjertel innfrir krav til merking med R48/22 ). Rotte, 28 dager dermal Basert på et 5 dagers dosebestemmende forsøk ble følgende dosenivåer på 0, 30, 100, 300 og 600 mg/kg kv/dag valgt (propylenglykol brukt som løsningsmiddel). 5 rotter (Wistar Crl:(WI) BR)/kjønn/gruppe. OECD guideline 410 /GLP/QA. Resultater: Lokale effekter: Flere av dyrene fjernet bandasjen under eksponeringen, ingen gruppe utpekte seg med høyere forekomst. Tid uten bandasje/eksponering ble ansett å ikke påvirke resultatene (estimert til mindre enn 5 % av behandlingstiden). Tegn på hudirritasjon på behandlingsstedet ble sett hos alle dyr, inkludert kontroll. Hudirritasjonen viste imidlertid en dose-respons-sammenheng når det gjelder alvorlighetsgrad og persistens og ble regnet som behandlingsrelatert fra 100 mg/kg/dag. Erytem og avskalling var de viktigste tegnene på hudirritasjon. Ved begynnelse av uke to så man sprekking av hud med eller uten blødning i to høydosehunner og en hunn ved 100 mg/kg kv/dag dosen, men disse symptomene var borte innen få dager. Avskalling, flekkvis erytem og sprekkdannelse i huden ble tidvis observert på venstre side hos noen dyr i 100 eller 300 mg/kg kv/dag dosen og dette skyltes trolig bevegelse til bandasjen i løpet av eller etter påføring. Diffus epitelcellehyperplasi (fra 100 mg/kg kv/dag) og sårdannelse med betennelse (fra 300 mg/kg/dag) i huden til hunner var svakt økt både i forekomst og alvorlighetsgrad. Systemiske effekter: En hann i kontrollgruppa døde dag fire, ingen andre dødsfall. Forinntak (signifikant uke 2-4), kroppsvekt og kroppsvektøkning (signifikant uke 2 og 3) var redusert hos høydosehanner i hele behandlingsperioden, mens det for hunner kun ble sett for kroppsvekt uke 2 (kun signifikant for kroppsvektøkning). En økning i MCV ble sett i nest høyeste dose (kun hunner) og høydosen (begge kjønn). Økt vidde av røde blodlegemer ble sett i høydosehanner og MCH var økt hos hunner fra 100 mg/kg kv/dag dosen. En reduksjon i antall røde blodlegmer ble sett hos høydosehunner, mens hemoglobin nivå var redusert i nest høyeste og høyeste dose hanner. Methemoglobin var redusert fra 100 mg/kg kv/dag hos hunner og fra 300 mg/kg/dag hos hanner. Total bilirubinnivå var økt hos i nest høyeste (kun hunner) og høyeste dose (begge kjønn). Absolutt og relativ (signifikant) miltvekt var økt hos høydosehunner. En svak økning av bloddannelse i milten ble sett i nest høyeste (kun hanner) og høyeste dosegruppe (begge kjønn). Hemosiderinpigment-deponering ble også sett i høydosen (begge kjønn). NOAEL (systemisk): 30 mg/kg kv/dag basert på endringer i blodparametere. NOAEL (dermalt): 30 mg/kg kv/dag basert på hudirritasjonseffekter. (Otterdijk, 2001). Rotte, 2 år Kronisk toksisitet og kreft Kombinasjonsforsøk: Dosenivåer på 0, 600, 3000 og ppm, tilsvarende mottatt dose etter korreksjon for fôrsøl var 0, 24, 128 og 604 mg/kg kv/dag i hanner og 0, 33, 176 og 881 mg/kg kv/dag i hunner. Tilført i fôret. 50 rotter (SPF-Wistar))kjønn/gruppe i tillegg til to ekstra grupper på 10 dyr/kjønn i kontroll og 20 dyr/kjønn i høydosen som ble avlivet etter 1 år (interimgruppene). Følger OECD guideline 453 med unntak av at hematologiske parametere ble utført etter 13, 26, 52, 78 og 104 uker mens det i guideline er angitt etter 3 mnd og så hver sjette mnd. Når det gjelder urinanalyser mangler disse ved første blodmåling (skal følge samme prøvetakings intervall for urin og blodmålinger) og for klinisk kjemisk parametere skulle målingene vært utført i intervaller på 6 mnd, men ble målt uke 16, 52, 78 0g 104. I tillegg rapporterer forsøksforfatter at det for enkelte dyr (maksimalt 3 dyr per endepunkt) ikke ble tatt blodprøve før avliving, måling av hvite blodlegemer og reticulocytter ble ikke utført før avliving og enkelte vev mangler for mikroskopiske undersøkelser. Temperatur og luftfuktighet var tidvis utenfor det som er oppgitt i guideline, i uke 30 ble kroppsvekten bestemt to etterfølgende dager, hunner i lavdosen fikk høydosefôr i uke 47 (ble avdekket pga økt fôrsøl i denne gruppen, nytt fôr ble blandet til alle grupper, eksponeringsavvik for lavdosehunner ble 5 dager av 2 års eksponering) og enkelte

19 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-11 dager ble ikke dødelighet/tilstandskontroll utført. Ingen av avvikene ble sett på som så alvorlige at det påvirker forsøksresultatene. GLP og QA. Resultater: Alle dyrene i de to interimgruppene overlevde det første året. Dødeligheten til dyr i hovedstudiet var lav de første 70 ukene, men deretter økte dødeligheten. Dødelighet ved avslutning av forsøket er oppsummert i tabellen under: Doser (ppm) Parameter observert Dødelighet, hanner (døde pga blodprøvetaking bla er oppgitt i parentes) 8/50 15/50 (1/50) 13/50 15/50 (2/50) Dødelighet hanner i % 16 % 30 % 26 % 30 % Dødelighet, hunner (døde pga blodprøvetaking bla er oppgitt i parentes) 12/50 (1/50) 16/50 (1/50) 18/50 (1/50) 14/50) (3/50) Dødelighet hunner i % 24 % 32 % 36 % 28 % Dyr i høydosen hadde oransjefarget urin samt brunlig farge rundt anal- og kjønnsorganområdene gjennom hele forsøksperioden. Av andre kliniske symptomer i høydosen så man i løpet av det andre året økt forekomst av dyr som satt i en sammenkrøpet stilling med strittende pels. Økt forekomst av hårtap ble også sett hos høydosehunner. Kroppsvekten til høydosedyr var signifikant lavere enn kontroll fra forsøksstart til forsøksslutt der vekten var 19 % og 27 % lavere enn kontroll for henholdsvis hanner og hunner. Høydosedyr så ut til å ha et høyere fôrinntak enn de andre gruppene, men mye av dette viste seg å skyldes søling med fôret. Etter en korreksjon for fôrsøl var fôrinntaket kun signifikant redusert for hunner (12 %) sammenlignet med kontroll. Ved måling av blodparametere så man fra uke 13 av en reduksjon i antall røde blodlegemer, hemoglobinkonsentrasjon og hematokritt til dyr i alle behandlede grupper. Endringen var assosiert med økt MCV- og MCH-verdier og redusert MCHC. Reticulocyttrespons ble sett i mellom- og høydosen mens doserelatert økning i methemoglobinnivå ble sett i alle doser med tidvis en liten økning av Heinz legmer i høydosen. Økt blodlevringstid ble sett, hovedsakelig i nest høyeste- og/eller høyeste dose. Klinisk-kjemiske undersøkelse avdekket en signifikant økning i bilerubinnivå og kolesterolnivå hos dyr i høydosen. I tillegg ble økt albuminnivå assosiert med en svak økning i totalt proteinnivå. Økt kalium nivå ble også sett i høydosen. Økt bilerubinnivå ble også sett i urin (høydosedyr, de fleste etter 104 uker og enkelte dyr etter 52 uker). Grovnekroskopiske undersøkelser avdekket forstørret og misfarget milt til alle doserte interimdyr. Behandlingsrelaterte funn hos dyr avlivet ved forsøksslutt eller dyr som døde i løpet av forsøket var en svak økning i forekomst av grå-hvite områder i lungene (høydosedyr), mørkerød til svart misfarget nyre (høydosedyr), forstørret skjoldbruskkjertel (5 av 50 hanner hvorav 4 var follikulære adenomer) samt forstørret milt (mellom og høydosedyr) og det økt forekomst av mørke rød til svart misfarging og uregelmessig overflate til milt (mellom og høydosedyr). Det ble sett signifikante økninger i vekt til flere organer og dette var lever (høydosedyr, absolutt og relativ vekt, interrim og avslutning), milt (høydose interrim og avslutning absolutt og relativ vekt begge kjønn, mellomdosen ved avslutning relativ vekt begge kjønn og lavdosen kun avslutning relativ vekt hanner), hjertevekt (relativ vekt ved avslutning høydosedyr og mellomdose hunner relativ vekt), nyrevekt (relativ vekt ved avslutning begge kjønn høydosen), bitestikkelvekt (absolutt vekt ved avslutning høydosen) og testikkelvekt (ved avslutning høydosen, ikke signifikant). Vekten til binyrene var redusert (ikke signifikant) til høydosehunner ved avslutning av forsøket. Det var ingen behandlingsrelatert økning i neoplastiske funn verken med hensyn til antall dyr med neoplasmer, antall dyr med flere enn en neoplasma, antall dyr med meatastasier eller antall dyr med neoplasmer/gruppe/kjønn. Hos dyr som døde i løpet av forsøket eller ble avlivet ved forsøksslutt var det kun ikke signifikante funn i livmor. En reduksjon av adenomer i hypofysen ( pars distalis ) ble sett med økende dose (signifikant i høydosen) og forekomsten var 32/50, 23/32, 29/39 og 18/49. Reduksjonen i hypofysesvulster ble knyttet til den reduserte vektøkningen i høydosen sammenlignet med kontroll. Histopatologiske funn i interimgruppen var effekter på lever, nyre, milt og benmarg (økt forekomst eller alvorlighetsgrad). I lever så man økt brunpigmentdeponering i kupferceller og hepatocytter, bloddannelse og hypertrofi (de to siste var trolig årsak til økt organvekt). I nyrene så man deponering av brunt pigment (hemosiderin) i

20 Gro-Stop Innovator klorprofam Side 5-12 proksimale tubili og lipofusindeponering, hyperplasi av epitelceller i nyrebekkenet samt mineraldeponering i bekkenet. I milten så man økt blodtilførsel til den røde pulpa, bloddannelse og deponering av brunt pigment (hemosiderin) i histocytter (stasjonær makrofager). Nedbryting av fettceller i beinmargen ble sett, trolig som en konsekvens av økt bloddannelse. Histopatologiske undersøkelser ved avslutning av forsøket avdekket endringer i lungene, lever, nyre, testiklene, milten og beinmargen. Endringene er oppsummert i tabell under: Dose (ppm) Parameter observert Lunge: Lever. Nyre: Testikler: Milt: m f M f m f M F Akkumulering av slimceller Alvorlighetsgrad 0,3 0,4 0,4 0,2 0,6 0,7 1,1 0,6 Deponering av brunt pigment (hemosiderin) Alvorlighetsgrad 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 1,0 1,8 2,3 Bloddannelse Alvorlighetsgrad 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 Hypertrofi 5 Alvorlighetsgrad 0,2 Deponering av pigment Alvorlighetsgrad 0,1 1,5,02 0,9 0,4 1,6 1,5 2,4 Leydigcelle hyperplasi Alvorlighetsgrad 0,1 0,1 0,1 0,5 Økt blodtilførsel Alvorlighetsgrad 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 2,2 2,0 Bloddannelse Alvorlighetsgrad 2,4 2,3 2,6 2,5 2,7 2,5 2,7 2,8 Avsetning av hemosiderin Alvorlighetsgrad 1,1 2,2 1,9 2,3 2,5 2,8 2,9 3,0 Bein marg: Atrofi av fettceller Alvorlighetsgrad 1,6 2,0 1,8 1,5 1,6 1,3 1,0 0,4 (Økt forekomst og/eller alvorlighetsgrad er markert med fet skrift. Merk at økt bloddannelse i milt kun er svakt økt og at atrofi av fettceller i beinmarg er redusert og ikke økt.) NOAEL: Kan ikke settes da endringer i blodparametere ble sett i alle dosegrupper (Scoenmakers, 2001). [Den økte forekomsten av Leydigcellehyperplasi kan sees i sammenheng med Leydigcelle svulster sett i forsøket fra 1993 (Botta) og støtter merkingen med R40 som ble satt basert på funnene i Botta studiet] Rotte, 2 år Mattilsynet har ikke mottatt dette studiet så oppsummeringen er kun basert på informasjon hentet fra den nederlandske monografien. Kombinasjonsforsøk. Dosenivåer på 0, 30, 100, 500 og 1000 mg/kg kv/dag Tilført i fôret (løst i maisolje før innblanding i fôr, kontroll fikk også iblandet maisolje). 60 rotter (Sprang-Dawley)/kjønn/gruppe hvorav 10 dyr/kjønn/gruppe ble avlivet etter 1 år (interrimgruppe). Ferskt fôr ble laget hver uke de første 37 ukene og så hver 14. dag resten av forsøket. Forsøket følger OECD guideline 453, men siden dietten ble tillaget hver 14 dag skulle fôrstabilitet vært undersøkt hver 14. dag. GLP er oppgitt. Grunnet økt dødsfall hos hunner i kontroll og 100 mg/kg kv/dag dosen ble forsøket avsluttet etter 102 uker i stedet for 104 uker. Forsøket ble avsluttet for å ha tilgjengelig tistrekkelig antall dyr for å gjennomføre en meningsfull evaluering. De tidlige dødsfallene ble ikke knyttet til behandlingen da 500 mg/kg kv/dag hadde nesten dobbelt så mange overlevende hunner enn kontroll og høyeste dose hadde nesten 50 % flere overlevende

Gro-Stop Innovator - klorprofam

Gro-Stop Innovator - klorprofam Vurdering av plantevernmidlet Gro-Stop Innovator - klorprofam vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Jorid Frydenlund, Merete Dæhli, Roger Holten

Detaljer

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 WG med det virksomme stoffet indoksakarb

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 WG med det virksomme stoffet indoksakarb Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 WG med det virksomme stoffet indoksakarb Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 23. juni 2009 ISBN: 978-82-8082-333-5

Detaljer

Helserisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Totril med det virksomme stoffet ioksyniloktanoat

Helserisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Totril med det virksomme stoffet ioksyniloktanoat Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 11. september 2007 Helserisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Totril med det virksomme stoffet ioksyniloktanoat 1.

Detaljer

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Axial med det virksomme stoffet pinoksaden

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Axial med det virksomme stoffet pinoksaden Helserisikovurdering av plantevernmidlet Axial med det virksomme stoffet pinoksaden Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 22. januar 2010 ISBN: 978-82-8082-388-5

Detaljer

Floramite 240 SC bifenazat

Floramite 240 SC bifenazat Vurdering av plantevernmidlet Floramite 240 SC bifenazat vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Merete Dæhli, Cathrine Waage Tveit, Erlend Spikkerud

Detaljer

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Gro-Stop Innovator med det virksomme stoffet klorprofam

Helserisikovurdering av plantevernmidlet Gro-Stop Innovator med det virksomme stoffet klorprofam Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12. august 2008 Helserisikovurdering av plantevernmidlet Gro-Stop Innovator med det virksomme stoffet klorprofam ISBN 978-82-8082-260-4

Detaljer

Axial 50 EC pinoksaden

Axial 50 EC pinoksaden Vurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC pinoksaden vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Anne G. Kraggerud, Elisabeth Øya, Siri Nesbakken For Vitenskapskomiteen

Detaljer

Vurdering av plantevernmidlet. Totril ioksynil. vedrørende søknad om fornyet godkjenning. Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås

Vurdering av plantevernmidlet. Totril ioksynil. vedrørende søknad om fornyet godkjenning. Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås Vurdering av plantevernmidlet Totril ioksynil vedrørende søknad om fornyet godkjenning Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås Saksbehandlere: Anne Kraggerud og Abdelkarim Abdellaue. For Vitenskapskomiteen

Detaljer

Boxer - prosulfokarb

Boxer - prosulfokarb Vurdering av plantevernmidlet Boxer - prosulfokarb vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Anna Mehl, Roger Holten, Bjørnar Beylich, Marit Randall,

Detaljer

Risikovurdering av plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid

Risikovurdering av plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 21. januar 2008 Risikovurdering av plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Axial 50 EC pinoksaden

Axial 50 EC pinoksaden Vurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC pinoksaden vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Anne G. Kraggerud, Elisabeth Øya, Siri Nesbakken, Roger

Detaljer

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler (FG2) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Dato: 18.1.2012 Dok. nr.: 11-206-2 ISBN: 978-82-8259-046-4

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler (FG2) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Dato: 18.1.2012 Dok. nr.: 11-206-2 ISBN: 978-82-8259-046-4 NeemAzal med virksomt stoff azadiraktin: Vurdering av gentoksisitet, foster- og reproduksjonsskadelig effekt og dokumentasjon (Hele tittelen på vurderingen) Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler

Detaljer

Steward - indoksakarb

Steward - indoksakarb Vurdering av plantevernmidlet Steward - indoksakarb vedrørende søknad om godkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Merete Dæhli, Abdelkarim Abdellaue, Roger Holten, Marit

Detaljer

Risikovurdering av plantevernmidlet Floramite 240 SC med det virksomme stoffet bifenazat

Risikovurdering av plantevernmidlet Floramite 240 SC med det virksomme stoffet bifenazat Risikovurdering av plantevernmidlet Floramite 240 SC med det virksomme stoffet bifenazat Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 26. februar 2009 ISBN: 978-82-8082-309-0

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Goltix med det virksomme stoffet metamitron

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Goltix med det virksomme stoffet metamitron Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 15. juni 2006 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Goltix med det virksomme

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Comet Plus

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Comet Plus Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 8. juli 2005 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Comet Plus SAMMENDRAG

Detaljer

Risikovurdering av plantevernmidlet Boxer med det virksomme stoffet prosulfokarb

Risikovurdering av plantevernmidlet Boxer med det virksomme stoffet prosulfokarb Risikovurdering av plantevernmidlet Boxer med det virksomme stoffet prosulfokarb Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 23. juni 2009 ISBN: 978-82-8082-332-8

Detaljer

Miljørisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Candit med det virksomme stoffet kresoksimmetyl

Miljørisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Candit med det virksomme stoffet kresoksimmetyl Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 21. januar 2007 Miljørisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Candit med det virksomme stoffet kresoksimmetyl 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering. Erik Søderlund

Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering. Erik Søderlund Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering - 1 Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering - 2 Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering Risikovurdering av

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Fenix

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Fenix Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 14. november 2005 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Fenix SAMMENDRAG

Detaljer

Toksikologisk vurdering av. glyfosat. Internt arbeidsdokument

Toksikologisk vurdering av. glyfosat. Internt arbeidsdokument Mattilsynet, Seksjon godkjenning Saksbehandlere: Hege Stubberud (2003-møtet) og Jorid Frydenlund (2004-møtet) For Rådet for plantevernmidler 08.06.2004 Toksikologisk vurdering av glyfosat Internt arbeidsdokument

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Acanto Prima

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Acanto Prima Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12.05.05 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Acanto Prima SAMMENDRAG

Detaljer

Helserisikovurdering av plantevernmidler med pyretriner

Helserisikovurdering av plantevernmidler med pyretriner Helserisikovurdering av plantevernmidler med pyretriner Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 26. februar 2009 ISBN: 978-82-8082-311-3 Vitenskapskomiteen for

Detaljer

Nordox 75 WG kobber(i)oksid

Nordox 75 WG kobber(i)oksid Vurdering av plantevernmidlet Nordox 75 WG kobber(i)oksid vedrørende søknad om godkjenning Seksjon for nasjonale godkjenninger, Ås Saksbehandlere: Anne G. Kraggerud, Abdelkarim Abdellaue, Roger Holten,

Detaljer

Risikovurdering av plantevernmidlet Revus 250 SC med det virksomme stoffet mandipropamid

Risikovurdering av plantevernmidlet Revus 250 SC med det virksomme stoffet mandipropamid Risikovurdering av plantevernmidlet Revus 250 SC med det virksomme stoffet mandipropamid Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 23. juni 2009 ISBN: 978-82-8082-334-2

Detaljer

Helserisikovurdering av sprede/klebemiddelet i plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid basert på nye innsendte data

Helserisikovurdering av sprede/klebemiddelet i plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid basert på nye innsendte data Helserisikovurdering av sprede/klebemiddelet i plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid basert på nye innsendte data Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen

Detaljer

Signum boskalid + pyraklostrobin

Signum boskalid + pyraklostrobin Vurdering av plantevernmidlet Signum boskalid + pyraklostrobin vedrørende søknad om godkjenning Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås Saksbehandlere: Merete Dæhli, Abdelkarim Abdellaue og

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Reglone med det virksomme stoffet dikvatdibromid

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Reglone med det virksomme stoffet dikvatdibromid Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 7. februar 2006 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Reglone med det

Detaljer

Miljørisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Merit Forest WG med det virksomme stoffet imidakloprid

Miljørisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Merit Forest WG med det virksomme stoffet imidakloprid VKM Report 2007: 48 Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 11. september 2007 Miljørisikovurdering av bruk av plantevernmidlet Merit Forest WG med det virksomme

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Titus WSB

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Titus WSB Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 14. november 2005 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Titus WSB SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport nr. 304/83 FÔRING AV PELSDYR MED ANTIBIOTIKAHOLDIG ENSILASJE Oppfølging av tidligere forsøk

Rapport nr. 304/83 FÔRING AV PELSDYR MED ANTIBIOTIKAHOLDIG ENSILASJE Oppfølging av tidligere forsøk Rapport nr. 304/83 FÔRING AV PELSDYR MED ANTIBIOTIKAHOLDIG ENSILASJE Oppfølging av tidligere forsøk RAPPORT-TITTEL FÔRING AV PELSDYR MED ANTIBIOTIKAHOLDIG ENSILASJE Oppfølging av tidligere forsøk RAPPORTNUMMER

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Ramrod FL med det virksomme stoffet propaklor

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Ramrod FL med det virksomme stoffet propaklor Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 15. juni 2006 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Ramrod FL med det

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863. av 31. mai 2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863. av 31. mai 2016 15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863 2017/EØS/36/17 av 31. mai 2016 om endring av vedlegg VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Xylocain liniment 3 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Mageguiden.no. Tips og råd om god magehelse. Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten

Mageguiden.no. Tips og råd om god magehelse. Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten 1 Mageguiden.no Tips og råd om god magehelse Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten Ursofalk brukes i hovedsak til pasienter med primær biliær

Detaljer

Pasientene bør bruke det kvantum som er nødvendig for å dekke begge føttene etter instruksjonene over. Ubrukt legemiddel skal kastes.

Pasientene bør bruke det kvantum som er nødvendig for å dekke begge føttene etter instruksjonene over. Ubrukt legemiddel skal kastes. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lamisil 1% liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram liniment, oppløsning inneholder 10 mg terbinafin (som hydroklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Grunnloven. Giftmolekyler reagerer med biomolekyler etter de vanlige fysikalsk-kjemiske lovene (massevirkningsloven)

Grunnloven. Giftmolekyler reagerer med biomolekyler etter de vanlige fysikalsk-kjemiske lovene (massevirkningsloven) TOKSISKE MEKANISMER Grunnloven Giftmolekyler reagerer med biomolekyler etter de vanlige fysikalsk-kjemiske lovene (massevirkningsloven) slik at organismens normale prosesser blir forstyrret. Symptomene

Detaljer

Revidert helserisikovurdering av plantevernmidlet Totril med det virksomme stoffet ioksyniloktanoat basert på nye innsendte data

Revidert helserisikovurdering av plantevernmidlet Totril med det virksomme stoffet ioksyniloktanoat basert på nye innsendte data Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12. august 2008 Revidert helserisikovurdering av plantevernmidlet Totril med det virksomme stoffet ioksyniloktanoat basert

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering. Erik Søderlund/Birgitte Lindeman

Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering. Erik Søderlund/Birgitte Lindeman Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering - 1 Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering - 2 Metoder: akutt, irritasjon/etsing og gjentatt eksponering Risikovurdering av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Energi for maksimal ytelse

Energi for maksimal ytelse Energi for maksimal ytelse Det er bevist at øker livskvaliteten hos eldre hunder, ved å sørge for en forbedret og mer aktiv livsstil. Propentofyllin, virkestoffet i, øker oksygentilførselen til cellene,

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Candit kresoksimmetyl

Candit kresoksimmetyl Vurdering av plantevernmidlet Candit kresoksimmetyl vedrørende søknad om regodkjenning Mattilsynet, seksjon nasjonale godkjenninger Saksbehandlere: Cathrine Waage Tveit, Merete Dæhli For Vitenskapskomiteen

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Vertimec

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Vertimec Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 8. juli 2005 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Vertimec SAMMENDRAG

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett Hjelpestoffer: Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N Nr. 4-2010 Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk Ole Bent Samulesen og Arne Ervik www.imr.no VURDERING

Detaljer

Helsefareklassifisering av stoffblandinger

Helsefareklassifisering av stoffblandinger Helsefareklassifisering av stoffblandinger Seminar om klassifisering av stoffblandinger,10.november 2014 Stine Husa og Ann Kristin Larsen Hva skal jeg snakke om? Hva er nytt med CLP? Hvordan klassifisere

Detaljer

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8.

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Welpan vet.15 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder Virkestoffer: Febantel Pyrantel 15,0 mg 5,0 mg (som pyrantelembonat

Detaljer

Strålebiologisk grunnlag for strålevern. Del 1: Akutte, deterministiske effekter på vev og foster

Strålebiologisk grunnlag for strålevern. Del 1: Akutte, deterministiske effekter på vev og foster Strålebiologisk grunnlag for strålevern. Del 1: Akutte, deterministiske effekter på vev og foster Forelesning i FYSKJM4710 Eirik Malinen Deterministiske effekter Celler kan miste sin reproduktive kapasitet

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Sencor WG - metribuzin

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Sencor WG - metribuzin Uttalelse fra Faggruppe for plante helse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 15. juni 2006 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Sencor WG - metribuzin

Detaljer

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK Avdeling for klinisk farmakologi Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Hva vil vi formidle? Gi en kort innføring i farmakokinetikk. Forklare

Detaljer

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger 1 Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger TID: 28. JANUAR KL. 0930-1500 STED: MILJØDIREKTORATET I GRENSESVINGEN 7 PÅ HELSFYR I OSLO Oppgaver Oppgave Tema 1 Helsefare 1.1 Klassifisering

Detaljer

PREPARATOMTALE. Gonazon

PREPARATOMTALE. Gonazon PREPARATOMTALE Gonazon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Gonazon konsentrat til injeksjonsvæske for hunner i laksefamilien. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING HETTEGLASS INNEHOLDENDE KONSENTRAT : Virkestoff

Detaljer

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK Avdeling for klinisk farmakologi Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Hva vil vi formidle? Gi en kort innføring i farmakokinetikk. Forklare

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

1 KG L NORW/12P PPE

1 KG L NORW/12P PPE L162791 NORW/12P PPE 356994 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names

Detaljer

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål.

27. aug. 2003 Konsentrasjonsmål. 27. aug. 200 Konsentrasjonsmål. Introduksjon I laboratoriet skal vi lage mange typer løsninger: standarder, løsninger av syrer, løsninger av baser og buffere. For at du skal kunne lage og benytte disse

Detaljer

HMS - DATABLAD. F&M Energy Cleaning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. F&M Energy Cleaning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 13.03.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 13.03.2008 Produsent, importør Land Internett F&M Miljøkjemikalier as Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Metodedokument februar 2012-endelig versjon. Metodedokument. Faggruppe 2 - plantevernmidler

Metodedokument februar 2012-endelig versjon. Metodedokument. Faggruppe 2 - plantevernmidler Metodedokument Faggruppe 2 - plantevernmidler 1 Bakgrunn Hensikten med dette metodedokumentet er å beskrive metodene Mattilsynet bruker i utarbeidelsen av bakgrunnsdokumentasjon til Vitenskapskomiteen

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Exspot vet. påflekkingsvæske, oppløsning 744 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff(er): Permetrin (cis:trans 40:60) 744 mg Hjelpestoff(er):

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965).

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965). 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver sugetablett inneholder: amylmetakresol

Detaljer

Vurdering av plantevernmidlet. Stomp pendimetalin. vedrørende søknad om godkjenning. Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås

Vurdering av plantevernmidlet. Stomp pendimetalin. vedrørende søknad om godkjenning. Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås Vurdering av plantevernmidlet Stomp pendimetalin vedrørende søknad om godkjenning Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås Saksbehandlere: Merete Dæhli, Christine Instanes, Abdelkarim Abdellaue,

Detaljer

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk EØS avtalen unntak fra direktivet om markedsføring av plantevernmidler

Detaljer

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00 Side: 1/5 Erstatter datablad nr. 500000007 godkjent d. 21.08.1998 1. IDENTIFISERING AV STOFF/PRODUKT OG FIRMA Handelsnavn: KODAK X-ray Developer LX-24 Katalognummer (re): 507 0933 - For 2 X 20 liter Produsent:

Detaljer

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Altifex 120 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Detaljer

Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med kronisk osteoarthritis hos hunder.

Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med kronisk osteoarthritis hos hunder. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Onsior 5 mg tabletter til hund Onsior 10 mg tabletter til hund Onsior 20 mg tabletter til hund Onsior 40 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver

Detaljer

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Calypso 480 SC med det virksomme stoffet tiakloprid

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Calypso 480 SC med det virksomme stoffet tiakloprid Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 30. november 2006 Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Calypso 480 SC

Detaljer

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk Plantevernmidler godkjenning og bruk Foto E. Fløistad, Planteforsk Regelverk Plantevernmidler omfattes av følgende lov og forskrifter Lov om matproduksjon og mattrygghet Forskrift om plantevernmidler Forskrifter

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/79/EF. av 21. desember 1994

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/79/EF. av 21. desember 1994 Nr.25/ 76 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Lidokel-Adrenalin vet. "Kela" 20 mg/ml + 0,036 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer:

Detaljer

Preparatomtale (SPC) Inneholder også cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglykolalginat.

Preparatomtale (SPC) Inneholder også cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglykolalginat. Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Brevoxyl 40 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram inneholder benzoylperoksid 40 mg. Inneholder også cetylalkohol, stearylalkohol og propylenglykolalginat.

Detaljer

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke.

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedastop vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezol 4,27 mg (tilsv. 5,0 mg atipamezolhydroklorid) Hjelpestoff:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Denagard vet. mikstur, oppløsning 125 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Tiamulinhydrogenfumarat 125 mg Hjelpestoffer:

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis APP vet. injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 2 ml inneholder: Virkestoffer: 600 mg Actinobacillus

Detaljer

Introduksjon til toksikologi

Introduksjon til toksikologi Introduksjon til toksikologi Semester 1B Asbjørn Nilsen, IKM Johan Linder: Om gifter. Dr. avhandling, Leiden, 1707 Tre mekanismeforklaringer Alle gifter inneholder skarpe, spisse og skjærende partikler

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Onsior 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Onsior 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Onsior 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Robenakoksib 20 mg Hjelpestoff: Natriummetabisulfitt

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: Virkestoff(er): Buserelinacetat

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

Virkestoff: 1 tablett inneholder enrofloxacin 15 mg, 50 mg, 150 mg eller 250 mg.

Virkestoff: 1 tablett inneholder enrofloxacin 15 mg, 50 mg, 150 mg eller 250 mg. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Baytril vet. 15 mg tabletter for gris, storfe, hund og katt Baytril vet. 50 mg tabletter for gris, storfe, hud og katt Baytril vet. 150 mg tabletter for gris, storfe, hund

Detaljer

Metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger Faggruppe plantevernmidler Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger Faggruppe plantevernmidler Vitenskapskomiteen for mattrygghet Metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger Faggruppe plantevernmidler Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 02.07.12 Dok. nr.: 12-204-oppdatert versjon ISBN: 978-82-8259-066-2 Bidragsytere

Detaljer

Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC med det virksomme stoffet pinoksaden

Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC med det virksomme stoffet pinoksaden Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC med det virksomme stoffet pinoksaden Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 29. juni 2010 ISBN: 978-82-8082-420-2

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 7.3, 04/2010] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Gastrogard 370 mg/g oralpasta til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert gram inneholder: Virkestoff: Omeprazol:

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

(2-metoksymetyletoksy)- 252-104-2 1-5 34590-94-8 Ingen Ingen propanol *Se seksjon 16 for komplett tekst med farlige uttalelser.

(2-metoksymetyletoksy)- 252-104-2 1-5 34590-94-8 Ingen Ingen propanol *Se seksjon 16 for komplett tekst med farlige uttalelser. I. IDENTIFISERING AV SUBSTANSEN/FORBEREDELSEN OG AV FIRMAET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKASJON Handelsnavn: Eclipse Hard Floor Sealer Produkt nr.: 403 1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE ANVENDELSER AV STOFFET

Detaljer

Introduksjon til toksikologi

Introduksjon til toksikologi 1 Introduksjon til toksikologi Medisinstudiets semester 1B Asbjørn Nilsen IKM NTNU 2 Historikk 1500 f. Kr: Ebers papyrus. Selsnepe. Grekernes statsgift. 399 f. Kr: Sokrates (470 399 f. Kr.) 30 f. Kr: Cleopatra.

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer