Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II"

Transkript

1 Side 1 af 16 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen: Se betegnelsen til stoffet eller blandingen. Sector of use [SU]: SU21 - Consumer uses: Private households (=general public = consumers) SU22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen) Bruk som frarådes: Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 1.3 Detaljer om leverandøren som lager sikkerhetsdatabladet. Mobis Parts Europe N.V., Bosstraat 52, B-3560 Lummen Reception: PT, ES Reception: BE, NL, FR, LU, CH, TR, IL Reception: DE, PL, CZ, SK, RO, AT, HU, MD, GR, HR, BA, RS, BG, AL, ME, SL, BY, UA, MK Customer Service: + 46 (0) DK, SE, NO, FI, LV, LT, EE Parts Helpdesk: + 44 (0) UK, IE, MT Reception: IT E-postadresse til den sakkyndige: 1.4 Nødnummer Informasjon i nødstilfelle / offentlig rådgivningsorgan: Giftinformasjonen, Oslo. Døgnåpen telefon: Nødtelefonnummer for selskapet: Se avsnitt FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF (inklusiv endringer) Brannfarlig, R Merking Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Merking i henhold til direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF (inkludert endringer)

2 Side 2 af 16 Symbol: Bortfaller Farebetegnelse: --- R-setninger: 10 Brannfarlig. S-setninger: 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. 35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Tilsetninger: i.a. 2.3 Andre farer Stoffblandingen inneholder ikke noe vpvb-stoff (vpvb = very persistent, very bioaccumulative), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/2006. Stoffblandingen inneholder ikke noe PBT-stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic), eller omfattes ikke av vedlegget XIII i forordningen (EF) 1907/ SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1 Stoff i.a. 3.2 Blanding Etanol Registreringsnummer (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % område Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØF Meget brannfarlig, F, R11 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 1,2-etandiol Stoff som en EF-eksposisjonsgrenseverdi gjelder for. Registreringsnummer (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % område 10-<25 Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØF Helseskadelig, Xn, R22 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 2-Propanol Registreringsnummer (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % område 1-5 Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØF Meget brannfarlig, F, R11 Irriterende, Xi, R36 R67

3 Side 3 af 16 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 For teksten til S-setningene/R-setningene og klassifiseringsforkortelsene (GHS/CLP), se avsnitt FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene En bevisstløs person må aldri tilføres væske gjennom munnen! Innånding Fjern personen fra fareområdet. La personen få frisk luft og konsultér lege, avhengig av symptomene. Bring i stabilt sideleie ved bevisstløshet og innhent råd fra lege. Hudkontakt Forurensede, tilskitnede klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe, kontakt lege øyeblikkelig ved hudirritasjon (røde flekker etc.). Ikke egnede rengjøringsmiddel: Løsemiddel Fortynning Øyekontakt Fjern kontaktlinser. Skyll grundig med mye vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig. Svelging Munnen skylles grundig med vann. Gi rikelig vann å drikke, oppsøk lege omgående. 4.2 Viktigste akutte og senere symptomer og virkninger Hvis relevant, er symptomer og virkninger som oppstår forsinket, oppført i avsnitt 11, eller ved opptaksveiene under avsnitt 4.1. Ved innånding av løsemiddelandeler ovenfor luftgrenseverdien: Hodepine Svimmelhet Svelging: Kvalme Brekninger Påvirker sentralnervesystemet Koordinasjonsforstyrrelser 4.3 Henvisning om øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling i.k. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Vanndusjstråle/alkoholbest. skum/co2/tørt slukningsmiddel Uegnede slokkingsmidler Kraftig vannstråle 5.2 Spesielle farer som utgår fra stoffet eller blandingen I tilfelle av brann kan det dannes: Kulloksider Giftige gasser Eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger

4 Side 4 af Henvisninger for brannslukking Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Luftuavhengig åndedrettsvern. Avhengig av brannens størrelse Evt. full beskyttelse Avkjøl utsatte beholdere med vann. Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Forsiktighetstiltak for personer, sikkerhetsutrustning og fremgangsmåte i nødstilfeller Hold unødvendig personale på avstand. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern antennelseskilder. Røyking forbudt. Unngå øye- og hudkontakt. Vær evt. oppmerksom på sklifare 6.2 Miljømessige forholdsregler Dem opp hvis det slipper ut større mengder. Reparer lekkasjer, hvis dette kan skje uten fare. Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Myndighetene varsles omgående hvis produktet er kommet inn i kloakkanlegget som følge av tet uhell. 6.3 Metoder og materiale for retensjon og rensing Ta opp med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel, sand, kiselgur, sagflis) og disponer i henhold til avsnitt 13. Skyll restene bort med mye vann. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt HÅNDTERING OG LAGRING I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finner du også relevante opplysninger i avsnitt 8 og Sikkerhetstiltak for sikrere håndtering Generelle anbefalinger Sørg for god romventilasjon. Unngå innånding av dampene. Holdes unna antennelseskilder. Røyking forbudt. Ta eventuelt forholdsregler mot elektrostatisk opplading. Unngå øye- og hudkontakt. Det er forbudt å spise, drikke og røyke, samt å oppbevare næringsmidler i arbeidsrommet. Obserér henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen. Bruk arbeidsmetoder i henhold til driftsveiledning Henvisninger til generelle hygienetiltak på arbeidsplassen De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise. 7.2 Betingelser for sikker lagring med hensyn til intoleranser Oppevar utilgjengelig for uvedkommende. Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje. Produktet må ikke lagres i ganger og trappeoppganger. Må ikke lagres sammen med brannfremmende eller selvantennelige stoffer. Vær oppmerksom på særlige lagerbetingelser (i Tyskland f.eks. iht. "Betriebssicherheitsverordnung").

5 Side 5 af 16 Må beskyttes mot solpåvirkning og varmepåvirkning. Lagres på et godt ventilert sted. 7.3 Særlig(e) bruksumråde(r) Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Parametre som bør kontrolleres Kjem. betegnelse Etanol % område:30-40 AN: 500 ppm (950 mg/m3) KV: --- TV: --- BGV: --- Andre opplysninger: --- Kjem. betegnelse 1,2-etandiol % område:10- <25 AN: 10 mg/m3 (støv) KV: 40 ppm (104 mg/m3) (EU) TV: 25 ppm (damp) BGV: --- Andre opplysninger: H (støv, damp) Kjem. betegnelse 2-Propanol % område:1-5 AN: 100 ppm (245 mg/m3) KV: --- TV: --- BGV: --- Andre opplysninger: --- AN = Administrative Norm. KV = Korttidsverdi. TV = Takverdi. BGV = Biologisk grenseverdi. Andre opplysninger: H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. K = Kreftfremkallende stoffer. M = Stoffer som skal betraktes som arvestoffskadelige (mutagene). R = Reproduksjonsskadelige stoffer. A = Allergifremkallende stoffer. Etanol Bruksområde Eksponeringsvei / omgivende miljø Virkninger på helsen Arbeider / arbeidstaker Menneske - ved innånding Korttids, lokale effekter Arbeider / arbeidstaker Menneske - ved innånding Langtids, systemiske effekter Arbeider / arbeidstaker Menneske - gjennom Langtids, systemiske huden effekter Forbruker Menneske - ved innånding Korttids, lokale effekter Forbruker Menneske - gjennom Korttids, lokale huden effekter Forbruker Menneske - ved innånding Langtids, systemiske effekter Forbruker Menneske - gjennom Langtids, systemiske munnen effekter Forbruker Menneske - gjennom Langtids, systemiske huden effekter Deskripto Verdi Enhet Merknad r DNEL 1900 mg/m3 DNEL 950 mg/m3 DNEL 343 mg/kg bw/d DNEL 950 mg/m3 DNEL 950 mg/m3 DNEL 114 mg/m3 DNEL 87 mg/kg DNEL 206 mg/kg bw/d Miljø - ferskvann PNEC 0,96 mg/l Miljø - sjøvann PNEC 0,79 mg/l Miljø - vann, sporadisk PNEC 2,75 mg/l (intermitterende) avgivelse Miljø - avløpsvannbehandlingsanl egg PNEC 580 mg/l Miljø - sediment, ferskvann PNEC 3,6 mg/kg dry weight

6 Side 6 af 16 Miljø - jord PNEC 0,63 mg/kg dry weight Miljø - gjennom munnen (dyrefôr) PNEC 0,72 mg/kg feed Miljø - sediment, sjøvann PNEC 2,9 mg/kg dry weight 1,2-etandiol Bruksområde Eksponeringsvei / Virkninger på Deskripto Verdi Enhet Merknad omgivende miljø helsen r Arbeider / arbeidstaker Menneske - ved innånding DNEL 35 mg/m3 Arbeider / arbeidstaker Menneske - gjennom DNEL 106 mg/kg huden Forbruker Menneske - ved innånding DNEL 7 mg/m3 Miljø - ferskvann PNEC 10 mg/l Miljø - sjøvann PNEC 1 mg/l Miljø - sporadisk PNEC 10 mg/l (intermitterende) avgivelse Miljø - PNEC 199,5 mg/l avløpsvannbehandlingsanl egg Miljø - sediment, ferskvann PNEC 20,9 mg/kg Miljø - jord PNEC 1,53 mg/kg 2-Propanol Bruksområde Eksponeringsvei / Virkninger på Deskripto Verdi Enhet Merknad omgivende miljø helsen r Arbeider / arbeidstaker Menneske - gjennom Langtids DNEL 888 mg/kg (1 d) huden Arbeider / arbeidstaker Menneske - ved innånding Langtids DNEL 500 mg/m3 Forbruker Menneske - gjennom Langtids DNEL 319 mg/kg (1 d) huden Forbruker Menneske - ved innånding Langtids DNEL 89 mg/m3 Forbruker Menneske - gjennom Langtids DNEL 26 mg/kg (1 d) munnen Miljø - ferskvann PNEC 140,9 mg/l Miljø - sjøvann PNEC 140,9 mg/l Miljø - sediment, ferskvann PNEC 552 mg/kg Miljø - sediment, sjøvann PNEC 552 mg/kg Miljø - jord PNEC 28 mg/kg 8.2 Begrensning og kontroll av eksposisjon Egnede tekniske styringsinnredninger Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft. Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt konsentrasjon), bruk egnet åndedrettsvern. Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her Individuelle sikkerhetstiltak, f.eks. personlig sikkerhetsutrustning De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise.

7 Side 7 af 16 Øye-/ansiktsbeskyttelse: Vernebriller, tettsittende med sidevern (EN 166). Hudbeskyttelse - håndbeskyttelse: Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Eventuell (-elt) Beskyttelseshansker av butyl (EN 374) Vernehansker av neopren (EN 374). Vernehansker av nitril (EN 374) Det anbefales beskyttelseskrem for hender. Hudbeskyttelse - øvrige sikkerhetstiltak: Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet) Åndedrettsvern: Ved overskridelse av AN. Filter A P2 (EN 14387), markeringsfarge brun, hvit Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern. Termiske farer: Ikke relevant Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester. Ved blandinger er valget foretatt med utgangspunkt i førstehåndskunnskap og på bakgrunn av informasjon om innholdsstoffene. Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene. Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene, permeationsratene og degraderingen. Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som varierer fra produsent til produsent. Ved blandinger er stabiliteten til hanskematerialer ikke forutsigbar og må derfor kontrolleres før bruk. Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om de grunnleggende fysikaliske og kjemiske egenskapene Fysisk tilstand: Flytende Farge: Blå Lukt: Karakteristisk Lukteterskel: ph-verdi: Ikke relevant. Smeltepunkt/smelteområde: Kokepunkt/kokeområde: Flammepunkt: 25 C Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, gass): Nedre eksplosjonsgrense: Øvre eksplosjonsgrense: Damptrykk: Damptetthet (luft = 1): Tetthet: 0,95 g/ml Pakningstetthet: Løselighet:

8 Side 8 af 16 Vannløselighet: Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Selvantennelighet: Nedbrytningstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaper: Oksidasjonsegenskaper: 9.2 Andre opplysninger Blandbarhet: Fettløselighet / løsemiddel: Ledningsevne: Overflatespenning: Løsemiddelinnhold: 10. STABILITET OG REAKTIVITET Blandbar Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige/lett antennelige damp-/luftblandinger mulig. Nei 10.1 Reaktivitet Produktet ble ikke testet Kjemisk stabilitet Stabil ved faglig korrekt lagring og håndtering Mulighet til farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Se også avsnitt 7. Oppvarming, åpne flammer, antennelseskilder 10.5 Stoffer som skal unngås Se også avsnitt 7. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter Se også avsnitt 5.2. Ingen spaltning ved riktig bruk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på helsen, se avsnitt 2.1 (klassifisering). Avisingsvæske for bilvinduer Giftighet/virkning Endep Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad unkt Akutt toksisitet, oral: Akutt toksisitet, dermal: Akutt toksisitet, innånding: Irritasjon, hud: Irritasjon, øyne: Sensibilisering: Mutagenitet: Cancerogenitet: Reproduksjonsskader: Specific target organ toxicity - single exposure (STOT-SE): Specific target organ toxicity - repeated exposure (STOT- RE):

9 Side 9 af 16 Aspiration hazard: Irritasjon, innånding: Kronisk toksisitet: Symptomer: Annen informasjon: Klassifisering iht. beregningsmetode. Etanol Giftighet/virkning Endep Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad unkt Akutt toksisitet, oral: LD mg/kg Rotte OECD 401 (Acute Oral Toxicity) Akutt toksisitet, dermal: LD50 >2000 mg/kg Kanin OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) Akutt toksisitet, innånding: LC mg/l/4h Rotte OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) Irritasjon, hud: Kanin OECD 404 (Acute Ikke irriterende Dermal Irritation/Corrosion) Irritasjon, øyne: Kanin OECD 405 (Acute Lett irriterende Eye Irritation/Corrosion) Sensibilisering: Mus OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) Mutagenitet: Salmonella typhimurium OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Mutagenitet: OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) Mutagenitet: Mus OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) Mutagenitet: Mutagenitet: OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Cancerogenitet: NOAEL >3000 mg/kg Rotte OECD 451 (Carcinogenicity Studies) Reproduksjonsskader: NOAEL 5200 mg/kg bw/d Specific target organ toxicity - repeated exposure (STOT- RE): Specific target organ toxicity - repeated exposure (STOT- RE): Rotte NOAL >20 mg/l Rotte OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) NOAEL 1730 mg/kg/d Rotte OECD 408 (Repeated Dose 90- Day Oral Toxicity Study in Rodents) Ikke sensibiliserende 24 mon Hann Hunn

10 Side 10 af 16 Aspiration hazard: Menneske Ingen henvisning til en slik virkning. Symptomer: åndenød, omtåkethet, bevisstløshet, blodtrykksfall, brekninger, hoste, hodepine, støy, søvnighet, irritasjon av slimhinner, svimmelhet, kvalme Teratogenitet: Erfaringer på mennesker: Overstadig alkoholkonsum under svangerskapet induserer føtusalkoholsyndromet (forminsket fødselsvekt, fysiske og mentale forstyrrelser)., Det finnes ingen henvisninger om at dette syndromet også forårsakes gjennom dermale eller inhalative opptak. 1,2-etandiol Giftighet/virkning Endep Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad unkt Akutt toksisitet, oral: LD50 >2000 mg/kg Rotte IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) EU-klassifiseringen stemmer hermed ikke overens. Akutt toksisitet, dermal: LD mg/kg Kanin Irritasjon, hud: Kanin Ikke irriterende Irritasjon, øyne: Kanin Lett irriterende Sensibilisering: Menneske (Patch-Test) Mutagenitet: Symptomer: OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) ataksi, åndedrettsbesvær, bevisstløshet, kramper, tretthet 2-Propanol Giftighet/virkning Endep Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad unkt Akutt toksisitet, oral: LD mg/kg Rotte Akutt toksisitet, dermal: LD mg/kg Kanin Akutt toksisitet, innånding: LC50 30 mg/l/4h Rotte Irritasjon, hud: Kanin Ikke irriterende Irritasjon, øyne: Kanin Eye Irrit. 2 Sensibilisering: Marsvin OECD 406 (Skin Ikke sensibiliserende Sensitisation) Mutagenitet: Cancerogenitet:

11 Side 11 af 16 Reproduksjonsskader: Symptomer: åndedrettsbesvær, bevisstløshet, brekninger, hodepine, tretthet, svimmelhet, kvalme 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER For eventuell ytterligere informasjon om virkninger på miljøet, se avsnitt 2.1 (klassifisering). Avisingsvæske for bilvinduer Giftighet/virkning Endepunk Tid Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad t Fisketoksisitet: Dafnientoksisitet: Algetoksisitet: Biologisk nedbrytning: Bioakkumulasjon: Mobilitet: Resultater av PBTvurdering: Andre skadevirkninger: Etanol Giftighet/virkning Endepunk t Fisketoksisitet: LC50 96h mg/l (Oncorhynchus mykiss) Tid Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad Dafnientoksisitet: LC50 48h mg/l (Daphnia magna) Algetoksisitet: EC50 48h mg/l (Selenastrum capricornutum) Algetoksisitet: EC50 72h 275 mg/l (Chlorella vulgaris) OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Biologisk nedbrytning: 97 % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) Bioakkumulasjon: Log Pow -0,32 En bioakkumulering forventes ikke (LogPow < 1). Bioakkumulasjon: BCF 0,66-3,2 Mobilitet: H (Henry) 0, Resultater av PBTvurdering: Annen informasjon: BOD5 1 g/g Annen informasjon: COD 1,9 g/g Vannløselighet: 1,2-etandiol Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vpvb-stoff Blandbar

12 Side 12 af 16 Giftighet/virkning Endepunk Tid Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad t Fisketoksisitet: LC50 96h > mg/l (Pimephales promelas) IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) Dafnientoksisitet: EC50 48h >1000 mg/l (Daphnia magna) 0 Algetoksisitet: EC50 96h mg/l (Pseudokirchneri ella subcapitata) Algetoksisitet: IC5 7d > mg/l (Scenedesmus quadricauda) Biologisk nedbrytning: 14d % OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)) Bioakkumulasjon: Log Pow -1,36 Kan ikke forventes Bakterietoksisitet: EC50 16h > mg/l (Pseudomonas putida) IUCLID Chem. Data Sheet (ESIS) Annen informasjon: COD 1,19 g/g IUCLID Annen informasjon: ThOD 1,29 g/g IUCLID Annen informasjon: BOD5 0,78 g/g IUCLID 2-Propanol Giftighet/virkning Endepunk Tid Verdi Enhet Organisme Testmetode Merknad t Fisketoksisitet: LC50 96h 9640 mg/l (Pimephales promelas) Dafnientoksisitet: EC50 48h mg/l (Daphnia magna) Litteraturangivelser Algetoksisitet: EC50 72h >1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Biologisk nedbrytning: 21d 95 % OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) Bioakkumulasjon: Log Pow 0,05 OECD 107 (Partition Coefficient (noctanol/water) - Shake Flask Method) Mobilitet: Koc 1,1 Ekspertvurdering Resultater av PBTvurdering: Bakterietoksisitet: EC50 >1000 mg/l (activated sludge) Bakterietoksisitet: EC10 18h 5175 mg/l (Pseudomonas putida) Annen informasjon: BOD5 49 % Annen informasjon: ThOD 2,4 g/g DIN T.8 Ikke noe PBT-stoff, Ikke noe vpvb-stoff Annen informasjon: COD 96 % Litteraturangivelser Vannløselighet: Oppløselig

13 Side 13 af INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Prosedyre for avfallsbehandling For stoffet / blandingen / restmengden Avfallsnøkkel-nr. EF: De nevnte avfallsnøklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet. På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for bruker kan det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2001/118/EF, 2001/119/EF, 2001/573/EF) vandige vaskevæsker og morluter Anbefaling: Overhold lokale forskrifter fra myndighetene Tilfør stofflig realisering. For eksempel egnet forbrenningsanlegg. Kan for eksempel lagres på egnet deponi. For forurenset emballasjemateriale Overhold lokale forskrifter fra myndighetene Beholdere må tømmes fullstendig. Emballasje som ikke er forurenset kan brukes på nytt. Emballasje som ikke kan rengjøres, deponeres som stoffet. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelle opplysninger FN-nummer: 1993 Vei- / jernbanetransport (ADR/RID) Riktig UN-transportnavn (UN = United Nations): UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) (SPECIAL PROVISION 640E) Transportfareklasse(r): 3 Emballasjegruppe: III Klassifiseringskode: F1 LQ (ADR 2011): 5 L LQ (ADR 2009): 7 Miljørisikoer: Ikke relevant Tunnel restriction code: D/E Sjøtransport (IMDG-kode) Riktig UN-transportnavn (UN = United Nations): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) Transportfareklasse(r): 3 Emballasjegruppe: III EmS: F-E, S-E Havforurensende stoff (Marine Pollutant): i.a. Miljørisikoer: Ikke relevant Transport med fly (IATA) Riktig UN-transportnavn (UN = United Nations): Flammable liquid, n.o.s (ETHANOL,ISOPROPYL ALCOHOL) Transportfareklasse(r): 3 Emballasjegruppe: III Miljørisikoer: Ikke relevant Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren Personer som arbeider med transport av farlig gods må ha fått nødvendig opplæring. Forskriftene for sikring må overholdes av alle personer som deltar i transporten. Det må tas forholdsregler for å unngå skader.

14 Side 14 af 16 Transport av bulklast i henhold til anneks II i MARPOL-konvensjonen 73/78 og IBC-kode (International Bulk Chemical Code - IBC-kode) Frakten transporteres ikke som massegods, men som stykkgods, derfor er det ikke relevant. Det tas her ikke hensyn til regler for mindre mengder. Farekode samt emballasje-koding på forespørsel. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø / særskilt lovgivning som gjelder for stoffet eller stoffblandingen Klassifisering og merking, se avsnitt 2. Innskrenkninger må overholdes: Ja Vær oppmerksom på arbeidsmedisinske forskrifter og forskrifter fra yrkesforeninger. Vær oppmerksom på lov om vern av ungdom i arbeide (tysk forskrift). VOC (1999/13/EC): ~ 40% w/w 15.2 Sikkerhetsevaluering for stoffer En sikkerhetsevaluering for stoffer er ikke planlagt for stoffblandinger. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Disse opplysningene refererer til produktet i leveringstilstand. Endrede avsnitt: i.a. De etterfølgende setningene beskriver innholdsstoffenes S-setninger/R-setninger og klassifiseringsforkortelser (GHS/CLP) (nevnt i avsnitt 3). 10 Brannfarlig. 11 Meget brannfarlig. 22 Farlig ved svelging. 36 Irriterer øynene. 67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Flam. Liq.-Flammable liquid Eye Irrit.-Eye irritation Acute Tox.-Acute toxicity - oral STOT RE-Specific target organ toxicity - repeated exposure STOT SE-Specific target organ toxicity - single exposure - narcotic effects Forkortelser og akronymer som eventuelt er brukt i dette dokumentet: AC Article Categories ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route alkoholbest. alkoholbestandig AN, KV, TV AN = Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere, KV = Korttidsverdi, TV = Takverdi (At-Veiledning, nr. 361) Anm. Anmerkning AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

15 Side 15 af 16 ATE "Acute Toxicity Estimate" i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (statlig organ for materialforskning og -kontroll, Tyskland) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= statsanstalt for arbeidsvern og arbeidsmedisin, Tyskland) BCF Bioconcentration factor (= biokonsentrasjonsfaktor) bem. bemerkning BGV Biologisk grenseverdi BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biokjemisk oksygenforbruk) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight (= kroppsvekt) ca. cirka CAS Chemical Abstracts Service CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogen, mutagen, reproduktiv gift) COD Chemical oxygen demand (= Kjemisk oksygenforbruk) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon (= Oppløst organisk kullstoff) DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight (= tørrvekt) e.l., osv. eller lignende, og så videre ECHA European Chemicals Agency EF Europeiske Fellesskap EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories EU Europeiske Union EØF Europeiske Økonomiske Fellesskap EØS Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet f.eks. for eksempel Faks. Faksnummer GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserte System for klassifisering og merking av kjemikalier) GWP Global warming potential (= Drivhuspotensial) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential hhv. henholdsvis i.a. ikke anvendelig i.d. ikke disponibel ingen data foreligger i.k. ikke kontrollert IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) iht., iflg. i henhold til, Ifølge IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) inkl. inklusive IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database Kons. Konsentrasjon LQ Limited Quantities

16 Side 16 af 16 Min., min. Minut(er) eller minsta eller minimum NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Osonnedbrytingspotensial) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organisk PAK polysykliske aromatiske kullvannstoffer PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioakkumulerende, toksiske) PC Chemical product category PE Polyetylen PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category PTFE Polytetrafluoretylen REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. resp. respektive RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= selvakselererende nedbrytningstemperatur) SU Sector of use SVHC Substances of Very High Concern ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk oksygenforbruk) TOC Total organic carbon (= Totalt organisk kullstoff) VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Forordning om brennbare væsker (Østerrike)) VOC Volatile organic compounds (= flyktige organiske forbindelser (FOF)) vpvb very persistent and very bioaccumulative WHO World Health Organization (= Verdens helseorganisasjon) wwt wet weight Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags dato. Vi overtar intet ansvar.

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING EF-sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Produktbetegnelse BAUER-KOMPRESSOROLJE Bestillingsnummer: N19745 Bruksområde Kompressorolje Identifikasjon av firmaet BAUER KOMPRESSOREN

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 26.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer 2978

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A0461 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 25-01-2011 Erstatter: 24-01-2011 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn:

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOC SG P EASY-B HH 4G SKICK27 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 366476 V003.0 bearbeidet den: 03.07.2015 Trykkdato: 25.08.2015 Erstatter versjon fra: 13.08.2014 Kapittel

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7602 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer