Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II"

Transkript

1 Side 1 af 11 Sikkerhetsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg II 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator AKRYLFUGEMASSE GRÅ 310ml Art.: Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen: Tetningsmasse Sector of use [SU]: SU22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen) Chemical product category [PC]: PC 0 - Other PC 1 - Adhesives, sealants Process category [PROC]: PROC11 - Non industrial spraying Environmental Release Category [ERC]: ERC99 - Not required. Article Categories [AC]: AC99 - Not required. Bruk som frarådes: Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 1.3 Detaljer om leverandøren som lager sikkerhetsdatabladet. Berner AS, Kirkeveien 185, N-1384 Asker Telefon , Telefax EU-importør, se avsnitt 16 i dette sikkerhetsdatabladet E-postadresse til den sakkyndige: 1.4 Nødnummer Rådgivende organ for forgiftningssymptomer: Tel.: ---

2 Side 2 af 11 Nødtelefonnummer for selskapet: Tel.: +49 (0) 700 / (BRC) 2. FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF (inklusiv endringer). Blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. 2.2 Merking Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Merking i henhold til direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF (inkludert endringer). Symbol: Bortfaller Farebetegnelse: --- R-setninger: S-setninger: Tilsetninger: 2.3 Andre farer Blandingen inneholder ingen vpvb-stoff (vpvb = very persistent, very bioaccumulative). Blandingen inneholder ingen PBT-stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic). 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Vannholdig polymerdispersjon Mykningsstoffer Fyllstoffer Hjelpestoffer 3.1 Stoff 3.2 Blanding -- Registreringsnummer (ECHA) - Index - EINECS, ELINCS - CAS - % område Symbol -

3 Side 3 af 11 R-setninger - Klassifisering kategorier / Farebetegnelser --- Hazard class/hazard category Hazard statement FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene En bevisstløs person må aldri tilføres væske gjennom munnen! Innånding Fjern personen fra fareområdet. La personen få frisk luft og konsultér lege, avhengig av symptomene. Hudkontakt Tørk forsiktig av produktrester med myk, tørr klut. Forurensede, tilskitnede klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe, kontakt lege øyeblikkelig ved hudirritasjon (røde flekker etc.). Øyekontakt Skyll grundig med mye vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig. Ta med datablad. Svelging Munnen skylles grundig med vann. Tilkall lege omgående, hold databladet klart. 4.2 Viktigste akutte og senere symptomer og virkninger Se også avsnitt 11. og/eller Henvisning om øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling i.k. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Vanndusjstråle/skum/CO2/tørt slukningsmiddel Uegnede slokkingsmidler Kraftig vannstråle 5.2 Spesielle farer som utgår fra stoffet eller blandingen I tilfelle av brann kan det dannes: Kulloksider Kalsiumoksid Toksiske pyrolyseprodukter. 5.3 Henvisninger for brannslukking Luftuavhengig åndedrettsvern. Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

4 Side 4 af Forsiktighetstiltak for personer, sikkerhetsutrustning og fremgangsmåte i nødstilfeller Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå øye- og hudkontakt. 6.2 Miljømessige forholdsregler Må ikke tømmes i kloakkavløp. Dem opp hvis det slipper ut større mengder. Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken. 6.3 Metoder og materiale for retensjon og rensing Ta opp med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel) og disponer i henhold til avsnitt 13. Eller: Ta opp mekanisk og disponer i henhold til avsnitt Henvisning til andre avsnitt Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt HÅNDTERING OG LAGRING I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finner du også relevante opplysninger i avsnitt 8 og Sikkerhetstiltak for sikrere håndtering Sørg for god romventilasjon. Det er forbudt å spise, drikke og røyke, samt å oppbevare næringsmidler i arbeidsrommet. Obserér henvisningene på etiketten og i bruksanvisningen. De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise. 7.2 Betingelser for sikker lagring med hensyn til intoleranser Produktet må kun lagres lukket og i original emballasje. Produktet må ikke lagres i ganger og trappeoppganger. Lagres på et godt ventilert sted. Må beskyttes mot solpåvirkning og varmepåvirkning. Må kun lagres ved temperaturer fra 5 C til 25 C. 7.3 Særlig(e) bruksumråde(r) Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Parametre som bør kontrolleres Begrensning og kontroll av eksposisjon Egnede tekniske styringsinnredninger Sørg for god utlufting. Dette kan oppnås med avsuging på stedet eller generell utblåsningsluft.

5 Side 5 af 11 Dersom dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt konsentrasjon), bruk egnet åndedrettsvern. Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her Individuelle sikkerhetstiltak, f.eks. personlig sikkerhetsutrustning De generelle hygieniske forholdsregler i omgang med kjemikalier må overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt skal hendene vaskes. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Legg fra deg kontaminerte klær og sikkerhetsutrustning før du går inn i områder som blir brukt til å spise. Øye-/ansiktsbeskyttelse: Vernebriller, tettsittende med sidevern (EN 166). Hudbeskyttelse - håndbeskyttelse: Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Anbefales BEskyttelseshansker av naturlateks (EN 374). Vernehansker av nitril (EN 374) Gjennombruddstid i minutter: > 480 Det anbefales beskyttelseskrem for hender. Hudbeskyttelse - øvrige sikkerhetstiltak: Arbeidsverneklær (f.eks. vernesko EN ISO 20345, verneantrekk, langarmet) Åndedrettsvern: Ikke nødvendig i normale tilfeller. Termiske farer: Der hvor det passer, er disse ført opp ved de enkelte sikkerhetstiltakene (øye-/ansiktsbeskyttelse, hudbeskyttelse, åndedrettsvern). Tilleggsinformasjon til vernehansker - Det er ikke gjennomført noen tester. Ved blandinger er valget foretatt med utgangspunkt i førstehåndskunnskap og på bakgrunn av informasjon om innholdsstoffene. Utvalget ble hentet for stoffer ut fra angivelser fra fabrikanten for hanskene. Det endelige valg av hanskemateriale må skje idet man tar hensyn til gjennombruddstidene, permeationsratene og degraderingen. Valget av en egnet hanske er ikke bare avhengig av materialet, men også av øvrige kvalitetskjennetegn som varierer fra produsent til produsent. Ved blandinger er stabiliteten til hanskematerialer ikke forutsigbar og må derfor kontrolleres før bruk. Den nøyaktige gjennombruddstid for hanskematerialet må produsenten av vernehansker erfare og tilpasse Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om de grunnleggende fysikaliske og kjemiske egenskapene Fysisk tilstand: Farge: Pasta Avhengig av spesifikasjon

6 Side 6 af 11 Lukt: Svak Lukteterskel: ph-verdi: Smeltepunkt/smelteområde: 0 C Kokepunkt/kokeområde: 100 C Flammepunkt: Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, gass): Nedre eksplosjonsgrense: Øvre eksplosjonsgrense: Damptrykk: 23 mbar Damptetthet (luft = 1): Tetthet: 1,64 g/ml Pakningstetthet: Løselighet: Vannløselighet: Oppløselig Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Selvantennelighet: Nedbrytningstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaper: Oksidasjonsegenskaper: Nei 9.2 Andre opplysninger Blandbarhet: Fettløselighet / løsemiddel: Ledningsevne: Overflatespenning: Løsemiddelinnhold: 10.1 Reaktivitet Se også underavsnitt 10.4 til Produktet ble ikke testet Kjemisk stabilitet Se også underavsnitt 10.4 til Stabil ved faglig korrekt lagring og håndtering Mulighet til farlige reaksjoner Se også underavsnitt 10.4 til Ved riktig bruk oppstår ingen spalting Forhold som skal unngås Se også avsnitt 7. Oppvarming, åpne flammer, antennelseskilder 10.5 Stoffer som skal unngås Se også avsnitt 7. Ingen farlige reaksjoner er kjent Farlige nedbrytingsprodukter Se også underavsnitt 10.4 til Se også avsnitt STABILITET OG REAKTIVITET

7 Side 7 af 11 Ingen spaltning ved riktig bruk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Ingen klassifisering iht. beregningsmetode. AKRYLFUGEMASSE GRÅ 310ml Art.: Giftighet/virkning Ende Verdi Enhet Organism Testmetode Merknad punkt e Akutt toksisitet, oral: --- Akutt toksisitet, --- dermal: Akutt toksisitet, --- innånding: Irritasjon, hud: --- Irritasjon, øyne: --- Sensibilisering: --- Mutagenitet: --- Cancerogenitet: --- Reproduksjonsskader: --- Specific target organ --- toxicity - single exposure (STOT-SE): Specific target organ --- toxicity - repeated exposure (STOT-RE): Aspiration hazard: --- Irritasjon, innånding: --- Kronisk toksisitet: --- Symptomer: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER I overensstemmelse med resepturen inneholder det ingen AOX. AKRYLFUGEMASSE GRÅ 310ml Art.: Giftighet/virkni ng Fisketoksisitet: Dafnientoksisitet: Algetoksisitet: Biologisk nedbrytning: Bioakkumulasjon: Endepu nkt Tid Verd i Enhet Organisme Testmetode Merknad

8 Side 8 af 11 Mobilitet: Resultater av PBTvurdering: Andre skadevirkninger: 13. INSTRUKSER VED DISPONERING 13.1 Prosedyre for avfallsbehandling For stoffet / blandingen / restmengden Avfallsnøkkel-nr. EF: De nevnte avfallsnøklene er anbefalinger grunnlagt på forutsigbar bruk av dette produktet. På grunn av denne spesielle bruken og muligheter for behandling av avfallsproduktet for bruker kan det under visse omstendigheter tilpasses andre avfallsnøkler. (2001/118/EF, 2001/119/EF, 2001/573/EF) annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i Anbefaling: Overhold lokale forskrifter fra myndighetene For eksempel egnet forbrenningsanlegg. Kan for eksempel lagres på egnet deponi. For forurenset emballasjemateriale Overhold lokale forskrifter fra myndighetene Beholdere må tømmes fullstendig. Emballasje som ikke er forurenset kan brukes på nytt. Emballasje som ikke kan rengjøres, deponeres som stoffet emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelle opplysninger FN-nummer: Vei- / jernbanetransport (ADR/RID) FN Transportnavn (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballasjegruppe: Klassifiseringskode: LQ (ADR 2011): LQ (ADR 2009): Miljørisikoer: Tunnel restriction code: Sjøtransport (IMDG-kode) FN Transportnavn (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballasjegruppe: Havforurensende stoff (Marine Pollutant): Miljørisikoer: Transport med fly (IATA) FN Transportnavn (UN proper shipping name): Ikke relevant Ikke relevant

9 Side 9 af 11 Transportfareklasse(r): Emballasjegruppe: Miljørisikoer: Ikke relevant Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren De generelle forholdsreglene må overholdes for å gjennomføre en sikker transport, såfremt det ikke er angitt noe annet. Transport av bulklast i henhold til anneks II i MARPOL-konvensjonen 73/78 og IBC-kode (International Bulk Chemical Code - IBC-kode) Ikke farlig gods iflg. ovenfor nevnte forordning. Tilleggsopplysninger: Ikke farlig gods iflg. ovenfor nevnte forordning. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Innskrenkninger må overholdes: VOC 1999/13/EC 0,54% w/w Det foreligger foreløpig ingen informasjon om dette. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Disse opplysningene refererer til produktet i leveringstilstand. Endrede avsnitt: Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel Fax Berner Gesellschaft m.b.h. Industriezeile 36 A Braunau / Inn Tel Fax Berner Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B Lanaken Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax Montagetechnik Berner AG Kägenstraße 8 CH Reinach / Bl. 1 Tel Fax Berner spol. s r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Tel Fax Berner Montaje y Fijación, S.L. P.I. "La Rosa VI" C/Albert Berner, 2 E Chauchina-Granada- España Tel Fax

10 Side 10 af 11 Berner Kft. Táblás u. 34 H Budapest Tel +36 (1) Fax +36 (1) Berner S.p.A. Via dell 'Elettronica 15 I Verona Tel Fax Berner Succ. Luxembourg 105, Rue des Bruyères L Howald Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax Berner AS Kirkeveien 185 N Asker Tel Fax Berner,Lda Av. Amália Rodrigues,3510 Manique de Baixo P São Domingos de Rana Tel Fax Berner Polska Sp. Z.o.o. Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 25a PL Kraków Tel Fax Albert Berner Montageteknik AB Kumla Gårdsväg 18 S Norsborg Tel Fax Berner SK Berner s r.o. Jesenského 1 SK Detva Tel (+421) Fax (+421) UAB Albert Berner Þirmûnø 66 LT Vilnius Tel Fax Berner Pultti Oy Volttikatu 6 FI Kuopio Tel Fax Mitras d.o.o Brdnikova ulica 34e SL-1000 Ljubljana Tel Fax BERNER d.o.o CPM Savìca Œanci Trgovaæka 2 HR Zagreb Tel Fax Albert Berner srl Str. Vrancei Nr RO Arad Tel Fax Berner A/S Stenholm 2 DK Nørresundby Tel Fax Berner Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ferhatpaþa Mah. G 7 Sok. 31/2 TR Kartal-Samandýra / ÝSTANBUL Tel +90 (0) Fax +90 (0)

11 Side 11 af 11 Berner s.a.r.l. ZI Les Manteaux F Saint-Julien-du-Sault Cedex Tel Fax SIA Albert Berner Liliju iela 20 LV Mârupe (Riga) Tel Fax Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL AC Landgraaf (8.00h-16.00h) (16.00h-8.00h) (c) COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED Legende: n.a. = = ikke anvendelig / n.v. = i.d. = ikke disponibel / n.g. = i.k. = ikke kontrollert / k.d.v. = = ingen data foreligger AN = Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere (Norge) AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland) VbF = Forordning om brennbare væsker (Østerrike) VOC = Volatile organic compounds (flyktige organiske forbindelser (FOF)) AOX = Adsorberbare organiske halogenforbindelser ATE = "Acute Toxicity Estimates" i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Disse opplysningene skal beskrive produktet med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper. De tjener ikke til å tilsikre bestemte egenskaper og er basert på vår viten pr. dags dato. Vi overtar intet ansvar.

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER TILBEREDELSE OG FIRMAET 2. MULIGE FARER 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING EF-sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Produktbetegnelse BAUER-KOMPRESSOROLJE Bestillingsnummer: N19745 Bruksområde Kompressorolje Identifikasjon av firmaet BAUER KOMPRESSOREN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018

febi 22806 automatgirolje (ATF) Artikkel nummer 22806, 26681, 26680, 30018 Utarbeidet den: 14.02.2013, Revisjon 06.02.2013 Version 03. Erstatter versjon: 02 Siden 1 / 7 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator febi 22806

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 26.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer 2978

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A0461 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7602 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer