Kitchen // EBL. Hvordan selge et lavinteresseprodukt med omdømme som en bruktbilselger?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kitchen // EBL. Hvordan selge et lavinteresseprodukt med omdømme som en bruktbilselger?"

Transkript

1 Kitchen // EBL Hvordan selge et lavinteresseprodukt med omdømme som en bruktbilselger?

2 Hva er omdømme? Hva skaper omdømmet? Omdømmets betydning for kraftsalget Hva kjøper egentlig kunden? Noen eksempler 2

3 Hva er omdømme?

4 Omdømme er den opplevelsen folk har av en bedrift eller organisasjon. En bedrift med godt omdømme er følgelig en bedrift som har omverdenens tillit fordi det gjør det ønskelig for folk og grupperinger å ha en relasjon til bedriften. Peggy Simic Brønn førsteamanuensis ved Institutt for Kommunikasjon, Kultur og Språk på Handelshøyskolen BI. 4

5 Hva teller mest i forhold til overordnet omdømme? Forklaring Modell en viser h vilke di men sjoner som har størst påvi rkning p å overordnet omdømme (Pulse) i Norg e, Anal yse basert på ca svar fr a nor ske forbrukere. Hafslund R eptrak Pulse 5 9

6 Store norske bedrifter 6

7 Hvorfor er det bedre å ha et godt enn et dårlig omdømme? (Duh ) Forskning viser at selskaper med godt omdømme kommer lettere til suksess. De kan ta seg bedre betalt, de holder på ansatte og tiltrekker seg nye talenter. De blir vist større interesse av media og investorer, og politikere og pressgrupper har større tillit til dem. Dessuten tåler de kriser bedre. Å ha bygget opp omdømmekapital er som å ha god helse. Du takler sykdom bedre og er mer utholdende i hverdagen. Apeland informasjon 7

8 Omdømme hos hvem hvorfor.. Kundene tillit, salg, mersalg, oppsalg, gjensalg Medarbeidere motivasjon, stolthet, effektivitet, kvalitet, beholde de beste Potensielle medarbeidere tiltrekke seg de beste Samarbeidspartnere troverdighet, posisjon Politikere/myndigheter setter rammebetingelser Media påvirker alle de ovennevnte Hvilken troverdighet har bedriften overfor alle disse målgruppene? 8

9 Hva skaper omdømmet?

10 Hva skaper omdømme? Resultater stemmer de med mål og forventninger? Reklame og markedsføring hva sier vi at vi vil? Håndtering av kriser hva ser alle at vi gjør? Media god eller dårlig medieomtale? Jungeltelegrafen hva sies det om virksomheten? Medarbeidere hvor mange er ambassadører? Ledernes opptreden eksemplets makt! 10

11 Konsulenten hadde lang erfaring Ble imponert over kvaliteten Jeg har ikke hørt noe dårlig om dem Ble overbevist av selgeren De viste stor teknisk kompetanse Administrerende ga et godt inntrykk Leveransen ble raskt gjennomført Hva står selskapet for? Hva betyr det for kunden? Et velskrevet tilbud/prospekt Deres tjenester løste problemene Selskapet ble anbefalt Selskapet overgikk mine forventninger Godt mottatt på sentralbordet Strukturert hjemmeside

12 Det er alltid to utfordringer Den faktiske utfordringen Kommunikasjonsutfordringen Hvis du ikke greier å møte kommunikasjonsutfordringen vil det se ut som om du heller ikke har greid å møte den faktiske utfordringen. Men tro ikke at du kan kommunisere deg bort fra manglende evne til å møte den faktiske utfordringen! 12

13 Omdømmets betydning for kraftsalget Hva kjøper egentlig kunden?

14 Hvordan selge et lavinteresseprodukt med omdømme som en bruktbilselger? Alle må ha bruktbil, og for å få det må du kjøpe den av en bruktbilselger Svært godt:6 0 Totalinntrykk av bransjen Tillit til pris Nyskapende Serviceinnstilling Tilfredshet med eget selskap 14

15 Lav involvering generisk produkt Hvorfor kjøper ikke alle strømmen der den er billigst? Fordi de ikke gidder opplevde byttekostnader er høyere enn nytteverdien Fordi de har høyere tillit til noen enn til andre oppetider, pris over tid, leveringssikkerhet Fordi man opplever/forventer bedre service noen steder andre Man er villig til å betale litt ekstra for. et godt omdømme (?) 15

16 Hva er omdømme (ofte) basert på i kraftmarkedet Fravær av problemer og negative hendelser Negativt fokus på strømpriser, overskudd, med mer Positive opplevelser ved konkrete problemer Eksisterende kunder blir mer lojale når man opplever god service blir ambassadører Tilhørighet - identifikasjon Lokal tilhørighet står sterkt Tilhørighet gjennom felles verdier og referanser 16

17 Kommunikasjonsutfordringer for store konsern

18 Kommunikasjonsutfordringer for store konsern Svært avhengig av bedriftens målsettinger og markedene konsernet jobber i Rekruttering, folk flest, opinion, internt, myndigheter, NGOer, etc Mange jobber selvsagt parallelt med produkt og pris for å selge mer Få klare trender, men mange interessante eksempler Flere tar omdømmet på alvor Mer utbredt internasjonalt enn i Norge RI viser også at norske bedrifter scorer svakere på omdømme enn de fleste tilsvarende i utlandet 18

19 Noen eksempler

20 Aker

21 Akers målsetninger Rekruttere Utfordre politikere (ikke angripe dem) Synliggjøre industriens og Akers økonomiske betydning Skape positive assosiasjoner til industri og Aker Gjøre egne ansatte stolte Fremstå revitalisert Bidra til Hundreårsmarkeringen Peke på betydningen av industritradisjon Fremstå fremtidsrettet 21

22 Akers målgrupper Egne ansatte Politikere Studenter Kunder Underleverandører Konkurrenter Planmyndigheter Hele Norges befolkning Samarbeidspartnere Norske toppledere Det industrielle miljø Investorer Forskningsmiljøer Attraktive fagpersoner Offentlig administrasjon 22

23 Strategisk hovedbeslutning Det er enklere å oppnå involvering i moderne industriproduksjon ved å flytte fokus fra produktene over på menneskene som skaper dem 23

24 24

25 Holdninger før og etter (nullpunkt-undersøkelse) Tota lt sett h ar je g et positivt inntrykk av Aker 89 Totalt s ett ha r jeg et positivt inn trykk a v Aker 96 Jeg op plever at po litiker ne er mer op ptatt a v å begr ens e, en n å g i rom f or nor sk indu striutv ikling 59 Je g opp le ver at politikern e er mer oppt att av å b egr ense, enn å gi r om f or n ors k indust riutviklin g 69 Jeg blir inner st inn e litt s tolt når jeg les er om at Aker klare r å skap e a rbe id splasse r o g lønn som dr ift i u tla ndet 53 Jeg b lir in ner st inne litt sto lt når je g leser o m at Aker kla rer å skape ar beidsp la sser og lønnso m drif t i utlan det 80 Aker er en v iktig hjørnesteinsbedrift i de t nor ske samf unne t 87 Aker er e n viktig hjørn esteins bedr if t i det n ors ke samfunnet

26 PR og kontakt 9 redaksjonelle innslag på nasjonalt tv 800 oppslag i nasjonale og regionale medier En strøm av personlige henvendelser 26

27 Mesta

28 Situasjonen Oppsplittet selskapsstruktur Mange oppsigelser Skjevt omdømme Statlig arv Høy kjennskap, men lav kunnskap Fragmentert markedskommunikasjon Desperat behov for å få tak i flinke medarbeidere 28

29 Hva gjorde vi? 1 Grundig informasjon fra selskapet (ledelse, PR, marketing, ansatte, geografi, nivåer og funksjoner) 2 Vi snakker til fagfolkene. Ingeniørene Vi må snakke på en måte som de kjenner seg igjen i 3 Bred og dyp intern kommunikasjon. Møter. Kick off. Web. Engasjert ledelse. Mange, synkroniserte PR utspill Samspill mellom Interne aktiviteter, TV og rekruttering i massemedia 29

30 30

31 Vurdering av Mestas omdømme og renommé Mesta er en arbeidsplass med godt omdømme og renommé Helt eller litt enig - sett filmen 65 Helt eller litt enig - ikke sett filmen Filmen har en klar positiv effekt på Mestas omdømme Andelen som har sett filmen er gjennomgående klart mer positive til Mestas omdømme enn de som ikke har sett filmen Kilde: Mediacom 31

32 Oppsummering - analyse Bedret omdømme Nest høyeste økning i profilstyrke blant store norske bedrifter i 2006 (MMI) Styrket salg og marked 50 nye kontrakter 100 mill i mersalg til eksisterende kunder Økt rekrutteringsstyrke nye søknader 50 ingeniører 480 andre ansettelser Kampanjen var "selvfinansierende" ved 15 ingeniører Mesta er blitt en referansebedrift i rekrutteringsspørsmål Positiv interneffekt Positiv intern effekt i Mesta - Skaper stolthet og tilhørighet Vesentlig større gjennomslag på PR Høyere redaksjonell dekning enn Veidekke 32

33 BBS

34 Bakgrunn Gjennom 36 år har BBS og bankene utviklet en rekke løsninger som har gjort betaling enklere for både forbrukere, næringsdrivende og det offentlige. Særlig de siste ti årene har innovative, digitale løsninger styrket BBS posisjon som en ledende IT-aktør. Det har vært lite samsvar med omverdenens oppfatning av BBS og hva BBS faktisk er i dag. Dette har en klar sammenheng med at BBS har skjøvet produktmerkevarer foran seg og annonsert på vegne av alle bankene i Norge, og selv ligget i bakgrunnen Oppfatningen om BBS har således fått flyte fritt. Dette har resultert i at mange ser på BBS som et halvstatlig selskap, som driver med utbetalingsblanketter i posten. I tillegg har BBS blitt sett på som sidrumpa, grå og kjedelige monopolister. Dette er på ingen måte en profil BBS kan leve med, spesielt i konkurransen med andre selskaper i rekrutteringsmarkedet. 34

35 Tiltak For å bygge opp BBS som en sterk bedriftsmerkevare, er det mange målgrupper og interesser å ivareta. Samtidig har BBS masse på hjertet som de har lyst til å fortelle. Med engasjerende TV som dramatiserte livet før BBS og som avleverer BBS som grunnen til at alt nå er enklere og tryggere tar de eierskap til utviklingen i Norge. Samtidig forteller BBS at de stadig trenger nye folk som kan bli med dem videre. TV- kampanjen ble supplert med næringslivskampanje på Dn.no, DagensIT.no og TU.no for å forsterke kommunikasjonen overfor bedrifter, banker, samarbeidspartnere og det offentlige. Hensikten var å tydeliggjøre løsninger fra BBS som effektivisere og moderniserer håndteringen av betalinger og informasjonsutveksling. I tillegg annonserte BBS i magasiner direkte mot bankene og det offentlige. 35

36 36

37 Noen resultater (så langt) BBS er en virksomhet/bedrift som bidrar til å modernisere samfunnet BBS utvikler og tilbyr fremtidsrettede tjenester og løsninger Jeg har tillit til BBS BBS har stabile og sikre løsninger Hvor interessant mener du det ville være å arbeide i BBS? Økt trafikk på BBS.no besøk på utavsteinalderen.no +135% besøk på stilling ledig sidene 37

38 Hafslund

39 Bakgrunn Hafslund har definert en omfattende strategi for sitt omdømmearbeid Ett av tiltakene knyttet til denne var å være medarrangør og vertskap for CC8 Et bredt sett målgrupper Media Politikere (ikke minst lokalt) NGOer (felles arrangement med Bellona) Ansatte Forbrukere 39

40 Gjennomføring CC8: en stor, internasjonal miljøkonferanse på Hafslund Hovedgård 5. og 6. juni 2008 Samarbeidsprosjekt med Bellona og Club de Madrid De tre hovedproblemstillingene konferansen dekket var : Fornybar energi Energieffektivisering CO2-håndtering/-lagring I tillegg til konferansen ble det avholdt konsert i parken rundt Hafslund Hovedgård. Norske og til dels lokale artister som Surferosa, CC Cowboys, DeLillos, MadCon og Henning Kvitnes Konferansen ble benyttet som utgangspunkt for en rekke interne aktiviteter av faglig og sosial karakter 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Noen resultater (blant ikke kunder) Sympatisk Troverdig Nyskapende Skikkelig Konkurransedyktige produkter 46

47 Kort oppsummert

48 Det er bedre å ha et godt enn dårlig omdømme ikke minst i kraftbransjen Mange forhold påvirker omdømmet Omdømmereklame- og tiltak i seg selv kan påvirke omdømmet 48

49 Takk for meg!

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as

Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as Hva står bedriften for? Av Henning Karlsen, Metro Merkevarehuset as Alt for få virksomheter er tydelige nok på hvem de er og hva de står for. Det virker som om mange er redd for å ta steget ut av tilfeldighetenes

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer