Produktnavn: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Revidert: 2011/03/10 Printdato: 16 May 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktnavn: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Revidert: 2011/03/10 Printdato: 16 May 2011"

Transkript

1 HMS-Datablad The Dow Chemical Company Produktnavn: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Revidert: 2011/03/10 Printdato: 16 May 2011 The Dow Chemical Company oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder vesentlig informasjon. Vi venter at dere følger forholdsreglene angitt i HMSdatabladet, med mindre dere bruksforhold skulle nødvendiggjøre andre passende metoder eller tiltak. SEKSJON 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Kjemisk navn: Glutaraldehyd CAS-nr EC-nr Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Identifiserte bruksområder Bruksområde: Biocid. Kun til yrkesmessig bruk. 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet LEVERANDØR The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Kundeinformasjon: NØDTELEFONNUMMER, SOS ALARM Nødtelefonnummer 24 timer: Lokal kontakt i nødstilfelle: SEKSJON 2. Viktigste faremomenter 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering - FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Akutt giftighet (Oral) Kategori 3 H301 Giftig ved svelging. Akutt giftighet Kategori 3 H331 Giftig ved innånding. (Innåndning) Hudtæring Kategori 1 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (TM)*Varemerke Side 1 av 11

2 Åndedrett sensibilisering Kategori 1 H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Hudsensibilisering Kategori 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Spesifikk målorgan Kategori 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. systemisk giftighet - enkel utsettelse (Innåndning) (Irritasjon i luftveierne) Akutt giftighet i vann Kategori 1 H400 Meget giftig for liv i vann. Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF T R23/25 Giftig ved innånding og svelging. C R34 Etsende. R42/43 Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt N R50 Meget giftig for vannlevende organismer. Tilleggsinformasjon Bare til profesjonel bruk. Klassifisering i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EEC (Direktivet for farlige stoffer), Annex I. 2.2 Merkelementer Merking - FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Fare piktogrammer Signalord: Fare Fareutsagn: H301 Giftig ved svelging. H331 Giftig ved innånding. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. Forsiktighetsutsagner: P260 Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. P285 Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. P273 Unngå utslipp til miljøet. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Side 2 av 11

3 2.3 Andre farer Ingen informasjon tilgjengelig. SEKSJON 3. Stoffblandningers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.1 Stoff Dette produktet er et stoff. CAS-nr. / EC-nr. / REACH nr. Mengde Komponent Klassifisering FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 CAS-nr EC-nr X 50,0 % Glutaraldehyd Acute Tox., 3, H301 Acute Tox., 3, H331 Skin Corr., 1B, H314 Resp. Sens., 1, H334 Skin Sens., 1, H317 STOT SE, 3, H335 Aquatic Acute, 1, H400 CAS-nr EC-nr X <= 0,5 % Metanol Flam. Liq., 2, H225 Acute Tox., 3, H331 Acute Tox., 3, H311 Acute Tox., 3, H301 STOT SE, 1, H370 CAS-nr. / EC-nr. / CAS-nr EC-nr X CAS-nr EC-nr X Mengde Komponent Klassifisering 67/548/EØF 50,0 % Glutaraldehyd T: R23/25; C: R34; R42/43; N: R50 <= 0,5 % Metanol F: R11; T: R23/24/25, R39/23/24/25 For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. Se kapitel 16 for teksten til R-setninger. SEKSJON 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling: Førstehjelpsrespondere bør legge merke til selvbeskyttelse og bruke anbefalte verneklær (hansker som beskytter mot kjemikalier, beskyttelse mot sprut). Ved mulighet for eksponering, se seksjon 8 for personlige vernemidler. Innånding: Flytt pasienten til frisk luft. Dersom pasienten ikke puster gis kunstig åndedrett, tilkall straks lege/ambulanse. Ved bruk av munn-til-munn anbefales beskyttelsesmaske. Kontakt lege/sykehus for råd om behandling. Ved pustebesvær skal kvalifisert personell sørge for oksygentilførsel. Side 3 av 11

4 Hudkontakt: Fjern tilsølte klær. Vask huden med såpe og store mengder vann i min. Ring giftsentral eller lege for videre behandlingsråd. Vask tøyet før gjenbruk. Sko og andre lærartikler der ikke kan saneres fjernes på en sikker måte. Passende nøddusch skal findes for brug umiddelbart. Øyekontakt: Skyll straks og kontinuerlig med rennende vanni minst 30 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser etter de første 5 minuttene, og fortsett å skylle. Søk straks legehjelp, fortrinnsvis fra øyenlege. Passende nøddusj for øyene skal findes for brug umiddelbart. Svelging: Hvis pasienten er ved ful bevissthet og samarbeider, skal pasienten skylle munnen med rigelige mengder vand. I tilfelle av inntakelse, skal pasienten drikke ml vand. Fremkald ikke oppkastning. Forsøk ikke at skylle munnen, hvis pasienten har åndedrettsbesvær, endret sinnstilstand eller kvalme og oppkastninger. Tilkald leke og/eller transporter omgående pasienten til skadestue. Se " Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling". Oppsøk legehjelp øyeblikkelig. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Bortsett fra informasjonen som finnes under beskrivelse av Førstehjelpstiltak (over) og Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og nødvendig spesiell behandling (nedenfor), er ikke flere symptomer og effekter forventet. 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon og oksygentilførsel av pasjenten. Kan forårsake irritasjon i luftveiene eller astma. Bronkodilatatorer, slimdrivende midler og hostestillende medikamenter kan være til hjelp. Glutaraldehyd kan kortvarig forverre reversibel luftveisobstruksjon inklusive astma eller reaktiv luftveissykdomme. Behandle bronkiale spasmer med inhalert beta2-agonist og oral eller parenteral kortikosteroider. Kjemiske brannskader på øyne kan kreve utvidet irrigasjon. Oppsøk lege umiddelbart, helst en øyenlenge. Hvis pasienten har brannsår, behandles dette som en hvilken som helst brannskade, etter dekontaminering. På grunn av irriterende egenskaper, kan svelging forårsake svie/ulcerasjon i munn, mage og nedre mage- og tarmsystem med påfølgende forsnevring. Innånding av vomitus kan forårsake lungeskade. Foreslå endotrakeal/esofageal kontroll dersom utskylling er foretatt. Sannsynlig skade på slimhinnene kan kontraindikere bruk av tarmutskylling. Innånding av damp kan føre til hudsensibilisering. For personer med ømfintlig hud, kan eksponering for svært små mengder damp, tåke eller væske forårsake en alvorlig hudreaksjon. Ingen spesiell motgift. Ved eksponering bør behandlingen fokusere på kontroll av symptomer og pasientens kliniske symptomer. Ha HMS-datablad, emballasje eller etikett med ved oppsøking av sykehus eller lege. Overdreven eksponering kan forverre eksisterende astma og andre luftveislidelser (f.eks. emfysem, bronkitt, reaktivt dysfunksjonssyndrom i luftveiene). SEKSJON 5. Tilltak ved brannslukning 5.1 Slokkemidler Benytt vanntåke, karbonmonoksid, pulver eller skum som slukningmiddel til brennbare rester av produktet. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Helsefarlige forbrenningsprodukter: Under brann kan det være at noen bestanddeler i dette produktet spaltes. Røken kan inneholde uidentifiserte giftige og/eller irriterende forbindelser. Forbrenningsprodukter kan inneholde, men er ikke begrenset til: Karbonmonoksid. Karbondioksid. Brann- og eksplosjonsfare: Materialet brenner ikke før vannet er fordampet. Rester kan brenne. 5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn Prosedyrer ved brandslokking: Mennesker må holde avstand. Isoler brannområdet og forby unødvendig tilgang. Benytt vanntåke, karbonmonoksid, pulver eller skum som slukningmiddel til brennbare rester av produktet. Samle opp utstrømmende brannslukningsvann hvis det er mulig. Utstrømmende brannslukningsvann kan forårsake skader på miljøet hvis det ikke samles opp. Se HMS-databldets avsnit for "Tiltak ved utilsiktet utslipp" og "Miljøopplysninger". Side 4 av 11

5 Særlig beskyttelsesutstyr for brannmen: Bruk oksygenflaske og vernetøy for brannslokking (hjelm, jakke, bukse, støvler og hansker). Unngå kontakt med produktet under brannslukking. Ved fare for kontakt brukes røykdykkerutstyr inkl. åndedrettsvern med lufttilførsel. Om dette ikke er tilgjengelig brukes kjemikaliebestandige verneklær og åndedrettsvern med lufttilførsel og sluk brannen fra sikker avstand. Når det gjelder verneutstyr i forbindelse med situasjoner med rengjøring etter brann eller uten brann, henvises det til de relevante avsnittene i denne HMS-Databld. SEKSJON 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer: Bruk hensiktsmessig sikkerhetsutstyr. For ytterligere informasjon, se Del 8, Eksponeringsforskrifter/Personlig verneutstyr. Evakuer området. Bli mot vinden fra sølet. Ventiler området med lekkasjer eller søl. Bare personale med den nødvendige opplæring og verneutstyr må delta i oppryddingen. Det vises til del 7, Håndtering, for ytterligere sikkerhetsforanstaltninger. 6.2 Miljømessige forholdsregler: Spill eller utslipp til vannveie dreber sannsynlig vannlevende organismer. La ikke stoffet komme ned i grunnen, i grøfter, kloakkledninger, kanaler og/eller grunnvann. Se del 12, Økologisk informasjon. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing: Unngå kontakt med sølt materiale, gluteraldehyd absorberes av de fleste sko. Benytt alltid korrekt verneutstyr som stenksikre vernebriller eller både vernebriller med sideskjold og hel ansiktsskjerm samt egnede vernehansker og egnede verneklær. Det kan være nødvendig med lufttilført åndedrettsvern alt etter sølets omfang og effektiviteten av ventilasjonen. Små spill: Benytt korrekt verneutstyr og dekk væsken til med absorberende materiale. Blandingen oppsamles i polyetylen poser som forsegles og plasseres i tromle til borttagning. Rester av sølet fjernes med vand for at minske lukten. Vann anvendt til rengjøring kan utledes til kloakksystemet. Store spill: I tilfelle av irritasjon av nese og åndedrettet, skal området evakueres omgående. Rengjøringspersonale bør være utdannet og utstyret med lufttilført åndedrettsvern eller godkjent heldekkende trykkflaskeapparat med filter mod organiske dampe, vernehansker og kleder, der er ugjennomtrengelig for gluteraldehyd samt gummistøvler eller sko. Nøytraliser produktet med natriumhydrogensulfit (2-3 dele (pr. vekt) per del av aktivt gluteraldehyd). Den Nøytraliserte væske samles opp i en tromle til fjerning. SEKSJON 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Generel håndtering: Unngå kontakt med øyne, hud eller klær. Unngå innånding av dunster. Må ikke svelges. Hold beholdere tett lukket når de ikke er i bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk tettsittende vernebriller, verneklær og butyl eller nitrilhansker. Vask huden grundig med såpe og vann etter håndtering. Ta av tilsølte klær og vask dem før de brukes på nytt. Andre forholdsregler: Ufortynnet produkt må ikke brukes i sprøyte eller aerosol. Fullt verneutstyr (inklusive hud- og ansiktsdekkende SCBA åndedrettsvern)kreves ved sprøytepåføring av oppløsninger eller blandinger av produktet. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Lagring Må ikke oppbevares i: Aluminium. Karbonstål. Kopper. Bløtt stål. Jern. Henviser til Dow publikation: GLUTARALDEHYD. Safe handling and Storage Guide; Form no Holdbarhet: Brukes innen 12 Md. 7.3 Spesielle sluttanvendelser Se teknisk datablad for ytterligere informasjon. Side 5 av 11

6 SEKSJON 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Administrative Normer Komponent Grenseverdi er Type Verdi Glutaraldehyd Adm. norm Takverdi 0,8 mg/m3 0,2 ppm SEN ACGIH Takverdi 0,05 ppm SEN Metanol Adm. norm 130 mg/m3 100 ppm HUD ACGIH TWA 200 ppm hud, BEI ACGIH 15 min 250 ppm hud, BEI EU IOELV TWA 260 mg/m3 200 ppm HUD Et BEI notat etter grenseværdier viser til en anbefalt værdi for evaluering av biologiske kontrolresultater som en indikator for opptak av et stoff ved alle eksponeringsmåter. En "HUD" note etter veiledningen omkring eksponering ved innånding, referer til muligheten for dermal absorbering av materialet, herunder slemhindene og øynene, enten ved kontakt med dampe eller ved direkte hudkontakt Det skal varsle leseren om at inhalering ikke er den eneste måten man utsettes for stoffet på, og at man bør vurdere tiltak for å minimalisere hudkontakt. En SEN-betegnelse som står etter eksponeringsveiledningen refererer til sensibiliseringspotensialet, som bekreftet av data om mennesker og dyr. 8.2 Eksponeringskontroll Personlig beskyttelse Øye/ansiktsbeskyttelse: Bruk kjemiske vernebriller. Vernebriller for kjemikalier bør være i samsvar med EN 166 eller tilsvarende. Dersom eksponering fører til ubehag i øynene, bruk en gassmaske som dekker hele ansiktet. Bruk ansiktsdekkende åndedrettsvern ved oppvarmet eller materiale og ved dannelse av aerosol/tåke. Øyeskyllefontene må være lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Beskyttelse av huden: Bruk vernetøy som er kjemisk resistent mot stoffet. Valg av utstyr som f.eks. ansiktsskjold, hansker, støvler, forkle eller heldekkende vernedrakt avhenger av arbeidet som skal utføres. Sikkerhetsdusj bør være lett tilgjengelig på arbeidsstedet. Bruk vernetøy som er kjemisk resistent mot stoffet dersom det er fare for hudkontakt. Fjern straks tilsølte klær, vask huden med såpe og vann og vask klærne før de brukes på nytt, eller deponer dem på behørig måte. Gjenstander som ikke kan vaskes, som f.eks. sko, belter og armbåndsur, bør fjernes og deponeres på behørig måte. Håndbeskyttelse: Bruk alltid hansker som er kjemisk resistente mot stoffet. Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Eksempler på egnede barrierematerialer for hansker inkluderer: Butylgummi. Eksempler på akseptable sperrematerialer i beskyttelseshansker inkluderer: Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Når forlenget eller hyppig kontakt finner sted, anbefales det at man bruker en hanske av beskyttelsesklasse 6 (gjennomtrengningstid er høyere enn 480 min i følge EN 374). Når det kun forventes kortvarig kontakt, anbefales det at man bruker hansker av beskyttelsesklasse 3 eller høyere (gjennomtrengningstid høyere enn 60 min i følge EN374). BEMERK: Ved utvelgelse av hansker må dere ta hensyn til arbeidets art, varighet for bruk, alle relevante arbeidsstedforhold som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, fingerferdighet, varmebeskyttelse), potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som instruksjoner/spesifikatsjoner fra hanskeleverandøren. Åndedrettsvern: Nivåene i luft bør holdes under eksponeringsgrensen. Når åndedrettsvern er nødvendig for bestemte operasjoner, bruk en godkjent luftrensende gassmaske. Produktet irriterer luftveiene. I tilfeller ubehag er ventilasjon ikke tilstrekkelig og lufttilført åndedrettsværn anbefales. Om damper er kraftige nok til å være irriterende for nese eller øyne er normene for luftforurensning sannsynligvis overskredet. Spesiel ventilasjon eller åndedrettsvern kan være nødvendig. Ved arbeidsopgaver som sprøyting og andre forhold som i nødssituasjoner hvor den administrative norm Side 6 av 11

7 overskrides sterkt, brukes åndedrettsvern med trykkflaske. For nødtiltak eller situasjoner der det atmosfæriske nivået er ukjent, bruk en godkjent, komplett pustemaskin med positivt trykk eller en luftledning med positivt trykk og hjelpeluft. Bruk følgende CE godkjente vernemaske med filter. Helmaske. Kombifilter AP2, organiske stoffer med partikkelfilter. Svelging: Unngå svelging av endog mye små mengder; unngå svelging eller oppbevaring af føde eller tobakk i arbeidsområdet; vask hender og ansikt før røyking og før det spises mat. Ventilasjon Ventilasjon: Bruk mekanisk regulering for å bevare det luftbårne nivå under de fastsatte grenseverdier. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, der ingen grenseverdi er fatsatt. Lokale avtrekk kan være nødvendig ved enkelte operasjoner. SEKSJON 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Fysisk form væske Farge klar Lukt fruktlukt Luktterskel < 1 ppb Litteraturdata ph 3,1-4,5 ASTM E70 Smeltepunkt ikke anvendelig på væsker Frysepunkt -18 C OECD 102 Kokepunkt (760 mmhg) 100,7 C OECD test 103. Flammepunkt - lukket beger ASTM D56 (ingen) Fordampningshastighet 1,0 Litteraturdata (Butylacetat = 1) Brennbarhet (fast stoff, Nei. gas) Flammepunkt i luft Laveste: Ingen test data tilgjengelig Høyeste: Ingen test data tilgjengelig Damptrykk 0, C OECD test 104 Aktiv ingrediens. Damptetthet (luft=1): 1,1 Litteraturdata Egenvikt (H2O = 1) 1,129 OECD test 109 Løselighet i vann (vekt%) C beregned Tenntemperatur: Ingen test data tilgjengelig Oppløsningpunkt Ingen test data tilgjengelig Dynamisk viskositet 15,4 mpa.s Litteraturdata (Brookfield Viscosity 100 rpm, #0 spindle) Kinematisk viskositet 20,2 20 C Litteraturdata Eksplosjonsegenskaper ingen data tilgjengelig Oksidasjonsegenskaper Nei. 9.2 Andre opplysninger SEKSJON 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Termisk stabil ved vanlig brukstemperatur Mulighet for farlige reaksjoner Polymerisering vil ikke forekomme. Side 7 av 11

8 10.4 Forhold som må unngås: Aktive ingredienser nedbrytes ved økt temperatur Materialer som bør unngås: Hvis støv dannes: Aminer. Ammoniakk. Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksydasjonsmidler. Unngå kontakt med metaller som: Aluminium. Karbonstål. Kopper. Jern. Bløtt stål Farlige nedbrytingsprodukter Nedbrytingsstoffer avhenger av temperatur, lufttilførsel og tilstedeværelse av andre stoffer. SEKSJON 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt toksisitet Svelging Kan være dødelig ved svelging. Svelging kan føre til irritasjon eller sår i munn, hals og fordøyelseskanal. Svelging kan føre til irritasjon i mage og tarm eller magesår. Overdreven eksponering kan forårsake: Hodepine. Svimmelhet. Anestetisk virkning. Døsighet. Bevisstløshet. Andre skadevirkninger på sentralnervesystemet. Produktet i sin helhet. LD50, rotter, hankjønn og hunkjønn 200 mg/kg Fare ved aspirasjon (lungeskade ved svelging ) Aspirasjon til lungene kan oppstå ved inntak eller oppkast, noe som kan forårsake vevsskade eller lungeskade. Dermal Kan være dødelig ved absorpsjon gjennom huden. Produktet i sin helhet. LD50, Kanin, hankjønn mg/kg Innånding Dunster kan føre til alvorlig irritasjon i de øvre luftveiene (nese og hals). Damp fra oppvarmet materiale kan forårsake alvorlig skadelige effekter endog døden. Pasientrapporter og medisinalundersøkelser forbinder astma og luftveisirritasjon med eksponering til glutaraldehyd primært hos medisinalpersonale. Det kan forekomme astmalignende symptomer hos personer med tilbøyelighet for luftveisforstyrrelse eller andre allergier. Symptomer kan omfatte hosting, pusteproblemer og en følelse av være tett i brystet. Virkningene kan være forsinket. I noen tilfeller kan pusteproblemene være livstruende. Produktet i sin helhet. LC50 er ikke bestemt. Øyenskade/øyenirritation Kan forårsake sterk irritasjon ved hornhinneskade som kan føre til permanent svekket syn eller til og med blindhet. Kjemiske brannsår kan oppstå. Damper kan forårsake øyeirritasjon som føles som mildt ubehag samt rødhet. Hudkorrosion/irritation Kortvarig kontakt kan medføre hudirritasjon med lokale røde utslett. Langvarig kontakt kan forårsake kraftige brannskader. Symptomer kan blant annet være smerte, sterk lokal rødhet, hevelse og vevsskade. Kan lage flekker i huden. Kan føre til kløe. Sensibilisering Hud Hudkontakt kan gi en allergisk hudreaksjon hos et fåtall personer. Har forårsaket allergiske hudreaksjoner ved testing på marsvin. Har vist potensial for kontaktallergi hos mus. Innånding Kan gi allergiske luftveisreaksjoner hos et fåtall mennesker. Toksisitet ved gjentatt dosis Gjentatt hudeksponering kan føre til absorpsjon av mengder som kan føre til døden. Kan forårsake kvalme og brekninger. Kronisk toksisitet og kreftfremkallende egenskaber I en 2-års inhalasjonsstudie av glutaraldehyd foretatt av NTP (National Toxicology Program), ble det ikke påvist noen karsinogene effekter hos rotter eller mus. En økning i store granuløse lymfocytter i Fisher rotter doseret med glutaraldehyd i to år, var tilfeldig eller en sekundær kreftfremkallende effekt på grunn av en modifiserende innflytelse på forekomsten av denne almindelige svulst i denne rotteart. Side 8 av 11

9 Utviklingstoksisitet Har vært giftig for fosteret hos forsøksdyr ved doser som var giftige for moren. Førte ikke til fosterskader hos forsøksdyr. Reproduksjonstoksisitet Forstyrret ikke reproduksjon i dyrestudier. Genetisk toksisitet In vitro genetiske toksisitetsforsøk var negative i noen tilfelle og positive i andre. Animalsk genetisk toksisitetsprøver var hovedsakelig negative. Komponent toksikologi - Metanol Innånding LC50, 4 t, rotter 83,8 mg/l SEKSJON 12. Miljøopplysninger 12.1 Giftighet Materialet er meget giftig for vannlevende organismer (LC50/EC50/IC50 under 1 mg/l i de mest sensitive arter). Fisketoksisitet akut & langvarig LC50, fathead minnow (Pimephales promelas), 96 t: 10,8 mg/l Toksisitet for vannlevende virvelløse dyr LC50, vannloppen Daphnia magna, 48 t, immobilisasjon: 0,69 mg/l Toksisitet for vannplanter EbC50, grønnalgen Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere kjent som Selenastrum capricornutum), hemning av biomassetilvekst, 72 t: 2,64 mg/l 12.2 Persistens og Nedbrytbarhet Materialet brytes biologisk lett ned (BOD28 større enn 60 %). Klarer OECD Test(er) for biologisk lett nedbrytbarhet. OECD Bionedbrytningstest: Bionedbrytning Eksponerings- tid Metode 10 dagars vindu 83 % 28 d OECD test 301A passeret 73 % 28 d OECD test 306 Ikke anvendelig 12.3 Bioakkumuleringspotensial 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet i jord: Muligheten for bevegelse i jord er stor (Koc mellom 50 og 150)., Under dets mye lave Henry's konstant, forvetes fordampning fra naturlige vannområder eller fuktig jord ikke å være en viktig prosess. Delingskoeffisient, jordorganisk karbon/vann (Koc): skjønnsmessigt 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoff er ikke ansett for å være persistent, bioakkumulerende eller toxisk (PBT. Dette stoff er ikke ansett å være meget persistent og meget bioakkumulerende (vpvb) Andre skadevirkninger Dette stoffet er ikke i vedlegg I til forordning (EF) 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget. SEKSJON 13. Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for behandling av avfall Side 9 av 11

10 Ubrukt eller uforurenset produkt skal behandles som farligt avfall ved fjerning, (EU Direktiv 91/689/EØF). Alle bortkastings metoder skal behandles etter alle nationale og lokale bestemmelser for farligt avfall. For bortkasting av brukt-, forurenset produkt og restprodukt kreves muligens informasjoner fra de lokale myndigheter. Ikke dump i avløp, på bakken eller i vannmasser. SEKSJON 14. Opplysninger om transport VEI- OG JERNBANETRANSPORT Varenavn: ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYD Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II Klassifisering: CT1 Farenummer: 86 Miljøfarlig: Ja SJØTRANSPORT Varenavn: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYDE Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II EMS: F-A,S-B Forurensende: Ja LUFTTRANSPORT Varenavn: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYDE Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II Pakkeinstruks. last: 855 Pakkeinstruks, passasjer: 851 Miljøfarlig: Ja FLOD OG KANALTRANSPORT Varenavn: ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYD Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II Klassifisering: CT1 Farenummer: 86 Miljøfarlig: Ja SEKSJON 15. Opplysninger om lover og forskrifter 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Produktets ingredienser er oppført på EINECS-listen eller er unntat fra krav om oppføring på listen. PR-nummer: Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ikke anvendelig. Side 10 av 11

11 SEKSJON 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Fareuttalelser i sektionen for sammensetning H225 Meget brannfarlig væske og damp. H301 Giftig ved svelging. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H331 Giftig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H370 Forårsaker organskader. H400 Meget giftig for liv i vann. Risikosetninger i avsnitt om opplysninger om kjemisk sammensetning R11 Meget brannfarlig. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R23/25 Giftig ved innånding og svelging. R34 Etsende. R39/23/24/25 Giftig: Fare for uhelbredelig skadevirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. R42/43 Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt R50 Meget giftig for vannlevende organismer. Produkt Litteratur Ytterligere informasjon om dette produkt kan fås ved telefonisk kontakt til salgs- eller kundeservice. Revidering Identifikasjonsnummer: / 0000 / Utstedelsesdato 2011/03/10 / Version: 7.0 Ny revideringer er vist med en kraftig markert dobbelt strek i venstre marg. The Dow Chemical Company oppfordre kunde eller mottaker av dette HMS-datablad til å lese det grundig og konsultere rette ekspertise om nødvendig, for å forstå opplysninger angitt i HMS-databladet og enhver evt. fare forbundet med produktet. Opplysningene er basert på i god tro og antas å være akkurate på ovennevnte dato. Ingen garanti, uttrykt eller underforstått. Lovmessige krav er genstand for endringer og kan være forskellige fra sted til sted. Det er kjøpers/brukers ansvar å opfylle kravene fastlagt i nasjonal og lokal lovgivning. Opplysningene git vedrøre bare produktet, som leveret. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll og det er kjøpers/brukers ansvar å fastsette de nødvendige forholdsregler for sikker bruk av produktet. På grunn av spredningen av informasjonskilder som produsent-specifikke HMS-datablade er vi, og kan vi ikke være ansvarlige for HMS-datablade skaffet fra andre. Vær så vennlig å kontakte os for gyldig versjon, om dere har fåt HMS-datablade fra annen kilde, eller om dere ikke er sikker på at HMS-databladet er av gyldig dato. Side 11 av 11

Produktnavn: Foam Lock Revidert: 2014/04/25 Printdato: 27 Jun 2014

Produktnavn: Foam Lock Revidert: 2014/04/25 Printdato: 27 Jun 2014 HMS-Datablad DOW EUROPE GMBH Produktnavn: Foam Lock Revidert: 2014/04/25 Printdato: 27 Jun 2014 DOW EUROPE GMBH oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder vesentlig

Detaljer

HMS-Datablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2. Viktigste faremomenter

HMS-Datablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2. Viktigste faremomenter HMS-Datablad DOW EUROPE GMBH Produktnavn: VEMPRO RN Breathable Non Woven Membrane Printdato: 02 Jun 2014 DOW EUROPE GMBH oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Produktnavn: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Revidert: 2009/11/25 Printdato: 21 May 2010

Produktnavn: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Revidert: 2009/11/25 Printdato: 21 May 2010 HMS-Datablad The Dow Chemical Company Produktnavn: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Revidert: 2009/11/25 Printdato: 21 May 2010 The Dow Chemical Company oppfordre og forventer at HMS-databladet leses

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS-Datablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2. Viktigste faremomenter

HMS-Datablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2. Viktigste faremomenter HMS-Datablad DOW EUROPE GMBH Produktnavn: STYROFOAM 250 A-N Extruded Polystyrene Printdato: 20 May 2014 DOW EUROPE GMBH oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS-Datablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2. Viktigste faremomenter

HMS-Datablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 2. Viktigste faremomenter HMS-Datablad DOW EUROPE GMBH Produktnavn: PERIMATE DI-A-N Extruded Polystyrene Foam Printdato: 04 May 2014 DOW EUROPE GMBH oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Fôrsalt Kjemikalienavn

Detaljer

Produktnavn: DOWICIDE* 25L Antimicrobial Revidert: 2010/02/21 Printdato: 22 Feb 2010

Produktnavn: DOWICIDE* 25L Antimicrobial Revidert: 2010/02/21 Printdato: 22 Feb 2010 HMS-Datablad The Dow Chemical Company Produktnavn: DOWICIDE* 25L Antimicrobial Revidert: 2010/02/21 Printdato: 22 Feb 2010 The Dow Chemical Company oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås,

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 HMS-Datablad Produkt: Epoxy OH/Herder Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 1. INDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Epoxy OH / Herder Produkttype Herder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Multiglans, Yleiskiilto, Multishine 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Diskteknik / Jasico HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bløtleggningsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

SEKSJON 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

SEKSJON 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma HMS-Datablad DOW EUROPE GMBH Sikkerhetsdatablad i henhold til Best. (EF) 453/2010. Produktnavn: STYROFOAM 400 A-N Extruded Polystyrene Printdato: 05 Jun 2014 DOW EUROPE GMBH oppfordrer til og forventer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost:

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken Randaberg Norway T: F: Epost: Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode 2408 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Astri-L Kode 105082E Versjon 1 Utstedelsesdato 22 Juni 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11122 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse Nordiska Dental AB Box 1082 262 21 Ängelsholm

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD DOW NORGE A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Produktnavn: AQUCAR GA 50 Water Treatment Microbiocide Revisjonsdato: 2015/08/06 Utskriftsdato: 2015/10/08

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

Litex Skjøtebånd Selvklebende

Litex Skjøtebånd Selvklebende HMS-Datablad Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad Sist endret: 5.10.12 Intern nr : Erstatter dato: 12.08.09 Litex Skjøtebånd Selvklebende 1. ANGIVELSE AV STOFFBLANDINGEN OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN PRODUKTTYPE

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: SODIUM ACETATE Solution Utstyrnavn: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Leverandør: Applied

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge

SIKKERHETSDATABLAD. X-Clean 300. NorKjemi AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Telefon: +47 24 11 85 46 Fax: +47 24 11 85 45 Norge Revisjonsdato: 12.08.2009 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 12.08.2009 Kjemisk navn Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon NorKjemi

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2003-03-12 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60612 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Peran

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO ESS SEAL PRO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.04.2011 Revisjonsdato 11.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer