Produktnavn: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Revidert: 2011/03/10 Printdato: 16 May 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktnavn: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Revidert: 2011/03/10 Printdato: 16 May 2011"

Transkript

1 HMS-Datablad The Dow Chemical Company Produktnavn: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Revidert: 2011/03/10 Printdato: 16 May 2011 The Dow Chemical Company oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da dokumentet inneholder vesentlig informasjon. Vi venter at dere følger forholdsreglene angitt i HMSdatabladet, med mindre dere bruksforhold skulle nødvendiggjøre andre passende metoder eller tiltak. SEKSJON 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Kjemisk navn: Glutaraldehyd CAS-nr EC-nr Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Identifiserte bruksområder Bruksområde: Biocid. Kun til yrkesmessig bruk. 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet LEVERANDØR The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Kundeinformasjon: NØDTELEFONNUMMER, SOS ALARM Nødtelefonnummer 24 timer: Lokal kontakt i nødstilfelle: SEKSJON 2. Viktigste faremomenter 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering - FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Akutt giftighet (Oral) Kategori 3 H301 Giftig ved svelging. Akutt giftighet Kategori 3 H331 Giftig ved innånding. (Innåndning) Hudtæring Kategori 1 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (TM)*Varemerke Side 1 av 11

2 Åndedrett sensibilisering Kategori 1 H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Hudsensibilisering Kategori 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Spesifikk målorgan Kategori 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. systemisk giftighet - enkel utsettelse (Innåndning) (Irritasjon i luftveierne) Akutt giftighet i vann Kategori 1 H400 Meget giftig for liv i vann. Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF T R23/25 Giftig ved innånding og svelging. C R34 Etsende. R42/43 Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt N R50 Meget giftig for vannlevende organismer. Tilleggsinformasjon Bare til profesjonel bruk. Klassifisering i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EEC (Direktivet for farlige stoffer), Annex I. 2.2 Merkelementer Merking - FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 Fare piktogrammer Signalord: Fare Fareutsagn: H301 Giftig ved svelging. H331 Giftig ved innånding. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. Forsiktighetsutsagner: P260 Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. P285 Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. P273 Unngå utslipp til miljøet. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Side 2 av 11

3 2.3 Andre farer Ingen informasjon tilgjengelig. SEKSJON 3. Stoffblandningers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.1 Stoff Dette produktet er et stoff. CAS-nr. / EC-nr. / REACH nr. Mengde Komponent Klassifisering FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 CAS-nr EC-nr X 50,0 % Glutaraldehyd Acute Tox., 3, H301 Acute Tox., 3, H331 Skin Corr., 1B, H314 Resp. Sens., 1, H334 Skin Sens., 1, H317 STOT SE, 3, H335 Aquatic Acute, 1, H400 CAS-nr EC-nr X <= 0,5 % Metanol Flam. Liq., 2, H225 Acute Tox., 3, H331 Acute Tox., 3, H311 Acute Tox., 3, H301 STOT SE, 1, H370 CAS-nr. / EC-nr. / CAS-nr EC-nr X CAS-nr EC-nr X Mengde Komponent Klassifisering 67/548/EØF 50,0 % Glutaraldehyd T: R23/25; C: R34; R42/43; N: R50 <= 0,5 % Metanol F: R11; T: R23/24/25, R39/23/24/25 For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. Se kapitel 16 for teksten til R-setninger. SEKSJON 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling: Førstehjelpsrespondere bør legge merke til selvbeskyttelse og bruke anbefalte verneklær (hansker som beskytter mot kjemikalier, beskyttelse mot sprut). Ved mulighet for eksponering, se seksjon 8 for personlige vernemidler. Innånding: Flytt pasienten til frisk luft. Dersom pasienten ikke puster gis kunstig åndedrett, tilkall straks lege/ambulanse. Ved bruk av munn-til-munn anbefales beskyttelsesmaske. Kontakt lege/sykehus for råd om behandling. Ved pustebesvær skal kvalifisert personell sørge for oksygentilførsel. Side 3 av 11

4 Hudkontakt: Fjern tilsølte klær. Vask huden med såpe og store mengder vann i min. Ring giftsentral eller lege for videre behandlingsråd. Vask tøyet før gjenbruk. Sko og andre lærartikler der ikke kan saneres fjernes på en sikker måte. Passende nøddusch skal findes for brug umiddelbart. Øyekontakt: Skyll straks og kontinuerlig med rennende vanni minst 30 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser etter de første 5 minuttene, og fortsett å skylle. Søk straks legehjelp, fortrinnsvis fra øyenlege. Passende nøddusj for øyene skal findes for brug umiddelbart. Svelging: Hvis pasienten er ved ful bevissthet og samarbeider, skal pasienten skylle munnen med rigelige mengder vand. I tilfelle av inntakelse, skal pasienten drikke ml vand. Fremkald ikke oppkastning. Forsøk ikke at skylle munnen, hvis pasienten har åndedrettsbesvær, endret sinnstilstand eller kvalme og oppkastninger. Tilkald leke og/eller transporter omgående pasienten til skadestue. Se " Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling". Oppsøk legehjelp øyeblikkelig. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Bortsett fra informasjonen som finnes under beskrivelse av Førstehjelpstiltak (over) og Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og nødvendig spesiell behandling (nedenfor), er ikke flere symptomer og effekter forventet. 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon og oksygentilførsel av pasjenten. Kan forårsake irritasjon i luftveiene eller astma. Bronkodilatatorer, slimdrivende midler og hostestillende medikamenter kan være til hjelp. Glutaraldehyd kan kortvarig forverre reversibel luftveisobstruksjon inklusive astma eller reaktiv luftveissykdomme. Behandle bronkiale spasmer med inhalert beta2-agonist og oral eller parenteral kortikosteroider. Kjemiske brannskader på øyne kan kreve utvidet irrigasjon. Oppsøk lege umiddelbart, helst en øyenlenge. Hvis pasienten har brannsår, behandles dette som en hvilken som helst brannskade, etter dekontaminering. På grunn av irriterende egenskaper, kan svelging forårsake svie/ulcerasjon i munn, mage og nedre mage- og tarmsystem med påfølgende forsnevring. Innånding av vomitus kan forårsake lungeskade. Foreslå endotrakeal/esofageal kontroll dersom utskylling er foretatt. Sannsynlig skade på slimhinnene kan kontraindikere bruk av tarmutskylling. Innånding av damp kan føre til hudsensibilisering. For personer med ømfintlig hud, kan eksponering for svært små mengder damp, tåke eller væske forårsake en alvorlig hudreaksjon. Ingen spesiell motgift. Ved eksponering bør behandlingen fokusere på kontroll av symptomer og pasientens kliniske symptomer. Ha HMS-datablad, emballasje eller etikett med ved oppsøking av sykehus eller lege. Overdreven eksponering kan forverre eksisterende astma og andre luftveislidelser (f.eks. emfysem, bronkitt, reaktivt dysfunksjonssyndrom i luftveiene). SEKSJON 5. Tilltak ved brannslukning 5.1 Slokkemidler Benytt vanntåke, karbonmonoksid, pulver eller skum som slukningmiddel til brennbare rester av produktet. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Helsefarlige forbrenningsprodukter: Under brann kan det være at noen bestanddeler i dette produktet spaltes. Røken kan inneholde uidentifiserte giftige og/eller irriterende forbindelser. Forbrenningsprodukter kan inneholde, men er ikke begrenset til: Karbonmonoksid. Karbondioksid. Brann- og eksplosjonsfare: Materialet brenner ikke før vannet er fordampet. Rester kan brenne. 5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn Prosedyrer ved brandslokking: Mennesker må holde avstand. Isoler brannområdet og forby unødvendig tilgang. Benytt vanntåke, karbonmonoksid, pulver eller skum som slukningmiddel til brennbare rester av produktet. Samle opp utstrømmende brannslukningsvann hvis det er mulig. Utstrømmende brannslukningsvann kan forårsake skader på miljøet hvis det ikke samles opp. Se HMS-databldets avsnit for "Tiltak ved utilsiktet utslipp" og "Miljøopplysninger". Side 4 av 11

5 Særlig beskyttelsesutstyr for brannmen: Bruk oksygenflaske og vernetøy for brannslokking (hjelm, jakke, bukse, støvler og hansker). Unngå kontakt med produktet under brannslukking. Ved fare for kontakt brukes røykdykkerutstyr inkl. åndedrettsvern med lufttilførsel. Om dette ikke er tilgjengelig brukes kjemikaliebestandige verneklær og åndedrettsvern med lufttilførsel og sluk brannen fra sikker avstand. Når det gjelder verneutstyr i forbindelse med situasjoner med rengjøring etter brann eller uten brann, henvises det til de relevante avsnittene i denne HMS-Databld. SEKSJON 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer: Bruk hensiktsmessig sikkerhetsutstyr. For ytterligere informasjon, se Del 8, Eksponeringsforskrifter/Personlig verneutstyr. Evakuer området. Bli mot vinden fra sølet. Ventiler området med lekkasjer eller søl. Bare personale med den nødvendige opplæring og verneutstyr må delta i oppryddingen. Det vises til del 7, Håndtering, for ytterligere sikkerhetsforanstaltninger. 6.2 Miljømessige forholdsregler: Spill eller utslipp til vannveie dreber sannsynlig vannlevende organismer. La ikke stoffet komme ned i grunnen, i grøfter, kloakkledninger, kanaler og/eller grunnvann. Se del 12, Økologisk informasjon. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing: Unngå kontakt med sølt materiale, gluteraldehyd absorberes av de fleste sko. Benytt alltid korrekt verneutstyr som stenksikre vernebriller eller både vernebriller med sideskjold og hel ansiktsskjerm samt egnede vernehansker og egnede verneklær. Det kan være nødvendig med lufttilført åndedrettsvern alt etter sølets omfang og effektiviteten av ventilasjonen. Små spill: Benytt korrekt verneutstyr og dekk væsken til med absorberende materiale. Blandingen oppsamles i polyetylen poser som forsegles og plasseres i tromle til borttagning. Rester av sølet fjernes med vand for at minske lukten. Vann anvendt til rengjøring kan utledes til kloakksystemet. Store spill: I tilfelle av irritasjon av nese og åndedrettet, skal området evakueres omgående. Rengjøringspersonale bør være utdannet og utstyret med lufttilført åndedrettsvern eller godkjent heldekkende trykkflaskeapparat med filter mod organiske dampe, vernehansker og kleder, der er ugjennomtrengelig for gluteraldehyd samt gummistøvler eller sko. Nøytraliser produktet med natriumhydrogensulfit (2-3 dele (pr. vekt) per del av aktivt gluteraldehyd). Den Nøytraliserte væske samles opp i en tromle til fjerning. SEKSJON 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Generel håndtering: Unngå kontakt med øyne, hud eller klær. Unngå innånding av dunster. Må ikke svelges. Hold beholdere tett lukket når de ikke er i bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk tettsittende vernebriller, verneklær og butyl eller nitrilhansker. Vask huden grundig med såpe og vann etter håndtering. Ta av tilsølte klær og vask dem før de brukes på nytt. Andre forholdsregler: Ufortynnet produkt må ikke brukes i sprøyte eller aerosol. Fullt verneutstyr (inklusive hud- og ansiktsdekkende SCBA åndedrettsvern)kreves ved sprøytepåføring av oppløsninger eller blandinger av produktet. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Lagring Må ikke oppbevares i: Aluminium. Karbonstål. Kopper. Bløtt stål. Jern. Henviser til Dow publikation: GLUTARALDEHYD. Safe handling and Storage Guide; Form no Holdbarhet: Brukes innen 12 Md. 7.3 Spesielle sluttanvendelser Se teknisk datablad for ytterligere informasjon. Side 5 av 11

6 SEKSJON 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Administrative Normer Komponent Grenseverdi er Type Verdi Glutaraldehyd Adm. norm Takverdi 0,8 mg/m3 0,2 ppm SEN ACGIH Takverdi 0,05 ppm SEN Metanol Adm. norm 130 mg/m3 100 ppm HUD ACGIH TWA 200 ppm hud, BEI ACGIH 15 min 250 ppm hud, BEI EU IOELV TWA 260 mg/m3 200 ppm HUD Et BEI notat etter grenseværdier viser til en anbefalt værdi for evaluering av biologiske kontrolresultater som en indikator for opptak av et stoff ved alle eksponeringsmåter. En "HUD" note etter veiledningen omkring eksponering ved innånding, referer til muligheten for dermal absorbering av materialet, herunder slemhindene og øynene, enten ved kontakt med dampe eller ved direkte hudkontakt Det skal varsle leseren om at inhalering ikke er den eneste måten man utsettes for stoffet på, og at man bør vurdere tiltak for å minimalisere hudkontakt. En SEN-betegnelse som står etter eksponeringsveiledningen refererer til sensibiliseringspotensialet, som bekreftet av data om mennesker og dyr. 8.2 Eksponeringskontroll Personlig beskyttelse Øye/ansiktsbeskyttelse: Bruk kjemiske vernebriller. Vernebriller for kjemikalier bør være i samsvar med EN 166 eller tilsvarende. Dersom eksponering fører til ubehag i øynene, bruk en gassmaske som dekker hele ansiktet. Bruk ansiktsdekkende åndedrettsvern ved oppvarmet eller materiale og ved dannelse av aerosol/tåke. Øyeskyllefontene må være lett tilgjengelig på arbeidsplassen. Beskyttelse av huden: Bruk vernetøy som er kjemisk resistent mot stoffet. Valg av utstyr som f.eks. ansiktsskjold, hansker, støvler, forkle eller heldekkende vernedrakt avhenger av arbeidet som skal utføres. Sikkerhetsdusj bør være lett tilgjengelig på arbeidsstedet. Bruk vernetøy som er kjemisk resistent mot stoffet dersom det er fare for hudkontakt. Fjern straks tilsølte klær, vask huden med såpe og vann og vask klærne før de brukes på nytt, eller deponer dem på behørig måte. Gjenstander som ikke kan vaskes, som f.eks. sko, belter og armbåndsur, bør fjernes og deponeres på behørig måte. Håndbeskyttelse: Bruk alltid hansker som er kjemisk resistente mot stoffet. Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Eksempler på egnede barrierematerialer for hansker inkluderer: Butylgummi. Eksempler på akseptable sperrematerialer i beskyttelseshansker inkluderer: Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Når forlenget eller hyppig kontakt finner sted, anbefales det at man bruker en hanske av beskyttelsesklasse 6 (gjennomtrengningstid er høyere enn 480 min i følge EN 374). Når det kun forventes kortvarig kontakt, anbefales det at man bruker hansker av beskyttelsesklasse 3 eller høyere (gjennomtrengningstid høyere enn 60 min i følge EN374). BEMERK: Ved utvelgelse av hansker må dere ta hensyn til arbeidets art, varighet for bruk, alle relevante arbeidsstedforhold som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, fingerferdighet, varmebeskyttelse), potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som instruksjoner/spesifikatsjoner fra hanskeleverandøren. Åndedrettsvern: Nivåene i luft bør holdes under eksponeringsgrensen. Når åndedrettsvern er nødvendig for bestemte operasjoner, bruk en godkjent luftrensende gassmaske. Produktet irriterer luftveiene. I tilfeller ubehag er ventilasjon ikke tilstrekkelig og lufttilført åndedrettsværn anbefales. Om damper er kraftige nok til å være irriterende for nese eller øyne er normene for luftforurensning sannsynligvis overskredet. Spesiel ventilasjon eller åndedrettsvern kan være nødvendig. Ved arbeidsopgaver som sprøyting og andre forhold som i nødssituasjoner hvor den administrative norm Side 6 av 11

7 overskrides sterkt, brukes åndedrettsvern med trykkflaske. For nødtiltak eller situasjoner der det atmosfæriske nivået er ukjent, bruk en godkjent, komplett pustemaskin med positivt trykk eller en luftledning med positivt trykk og hjelpeluft. Bruk følgende CE godkjente vernemaske med filter. Helmaske. Kombifilter AP2, organiske stoffer med partikkelfilter. Svelging: Unngå svelging av endog mye små mengder; unngå svelging eller oppbevaring af føde eller tobakk i arbeidsområdet; vask hender og ansikt før røyking og før det spises mat. Ventilasjon Ventilasjon: Bruk mekanisk regulering for å bevare det luftbårne nivå under de fastsatte grenseverdier. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, der ingen grenseverdi er fatsatt. Lokale avtrekk kan være nødvendig ved enkelte operasjoner. SEKSJON 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Fysisk form væske Farge klar Lukt fruktlukt Luktterskel < 1 ppb Litteraturdata ph 3,1-4,5 ASTM E70 Smeltepunkt ikke anvendelig på væsker Frysepunkt -18 C OECD 102 Kokepunkt (760 mmhg) 100,7 C OECD test 103. Flammepunkt - lukket beger ASTM D56 (ingen) Fordampningshastighet 1,0 Litteraturdata (Butylacetat = 1) Brennbarhet (fast stoff, Nei. gas) Flammepunkt i luft Laveste: Ingen test data tilgjengelig Høyeste: Ingen test data tilgjengelig Damptrykk 0, C OECD test 104 Aktiv ingrediens. Damptetthet (luft=1): 1,1 Litteraturdata Egenvikt (H2O = 1) 1,129 OECD test 109 Løselighet i vann (vekt%) C beregned Tenntemperatur: Ingen test data tilgjengelig Oppløsningpunkt Ingen test data tilgjengelig Dynamisk viskositet 15,4 mpa.s Litteraturdata (Brookfield Viscosity 100 rpm, #0 spindle) Kinematisk viskositet 20,2 20 C Litteraturdata Eksplosjonsegenskaper ingen data tilgjengelig Oksidasjonsegenskaper Nei. 9.2 Andre opplysninger SEKSJON 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Termisk stabil ved vanlig brukstemperatur Mulighet for farlige reaksjoner Polymerisering vil ikke forekomme. Side 7 av 11

8 10.4 Forhold som må unngås: Aktive ingredienser nedbrytes ved økt temperatur Materialer som bør unngås: Hvis støv dannes: Aminer. Ammoniakk. Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksydasjonsmidler. Unngå kontakt med metaller som: Aluminium. Karbonstål. Kopper. Jern. Bløtt stål Farlige nedbrytingsprodukter Nedbrytingsstoffer avhenger av temperatur, lufttilførsel og tilstedeværelse av andre stoffer. SEKSJON 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt toksisitet Svelging Kan være dødelig ved svelging. Svelging kan føre til irritasjon eller sår i munn, hals og fordøyelseskanal. Svelging kan føre til irritasjon i mage og tarm eller magesår. Overdreven eksponering kan forårsake: Hodepine. Svimmelhet. Anestetisk virkning. Døsighet. Bevisstløshet. Andre skadevirkninger på sentralnervesystemet. Produktet i sin helhet. LD50, rotter, hankjønn og hunkjønn 200 mg/kg Fare ved aspirasjon (lungeskade ved svelging ) Aspirasjon til lungene kan oppstå ved inntak eller oppkast, noe som kan forårsake vevsskade eller lungeskade. Dermal Kan være dødelig ved absorpsjon gjennom huden. Produktet i sin helhet. LD50, Kanin, hankjønn mg/kg Innånding Dunster kan føre til alvorlig irritasjon i de øvre luftveiene (nese og hals). Damp fra oppvarmet materiale kan forårsake alvorlig skadelige effekter endog døden. Pasientrapporter og medisinalundersøkelser forbinder astma og luftveisirritasjon med eksponering til glutaraldehyd primært hos medisinalpersonale. Det kan forekomme astmalignende symptomer hos personer med tilbøyelighet for luftveisforstyrrelse eller andre allergier. Symptomer kan omfatte hosting, pusteproblemer og en følelse av være tett i brystet. Virkningene kan være forsinket. I noen tilfeller kan pusteproblemene være livstruende. Produktet i sin helhet. LC50 er ikke bestemt. Øyenskade/øyenirritation Kan forårsake sterk irritasjon ved hornhinneskade som kan føre til permanent svekket syn eller til og med blindhet. Kjemiske brannsår kan oppstå. Damper kan forårsake øyeirritasjon som føles som mildt ubehag samt rødhet. Hudkorrosion/irritation Kortvarig kontakt kan medføre hudirritasjon med lokale røde utslett. Langvarig kontakt kan forårsake kraftige brannskader. Symptomer kan blant annet være smerte, sterk lokal rødhet, hevelse og vevsskade. Kan lage flekker i huden. Kan føre til kløe. Sensibilisering Hud Hudkontakt kan gi en allergisk hudreaksjon hos et fåtall personer. Har forårsaket allergiske hudreaksjoner ved testing på marsvin. Har vist potensial for kontaktallergi hos mus. Innånding Kan gi allergiske luftveisreaksjoner hos et fåtall mennesker. Toksisitet ved gjentatt dosis Gjentatt hudeksponering kan føre til absorpsjon av mengder som kan føre til døden. Kan forårsake kvalme og brekninger. Kronisk toksisitet og kreftfremkallende egenskaber I en 2-års inhalasjonsstudie av glutaraldehyd foretatt av NTP (National Toxicology Program), ble det ikke påvist noen karsinogene effekter hos rotter eller mus. En økning i store granuløse lymfocytter i Fisher rotter doseret med glutaraldehyd i to år, var tilfeldig eller en sekundær kreftfremkallende effekt på grunn av en modifiserende innflytelse på forekomsten av denne almindelige svulst i denne rotteart. Side 8 av 11

9 Utviklingstoksisitet Har vært giftig for fosteret hos forsøksdyr ved doser som var giftige for moren. Førte ikke til fosterskader hos forsøksdyr. Reproduksjonstoksisitet Forstyrret ikke reproduksjon i dyrestudier. Genetisk toksisitet In vitro genetiske toksisitetsforsøk var negative i noen tilfelle og positive i andre. Animalsk genetisk toksisitetsprøver var hovedsakelig negative. Komponent toksikologi - Metanol Innånding LC50, 4 t, rotter 83,8 mg/l SEKSJON 12. Miljøopplysninger 12.1 Giftighet Materialet er meget giftig for vannlevende organismer (LC50/EC50/IC50 under 1 mg/l i de mest sensitive arter). Fisketoksisitet akut & langvarig LC50, fathead minnow (Pimephales promelas), 96 t: 10,8 mg/l Toksisitet for vannlevende virvelløse dyr LC50, vannloppen Daphnia magna, 48 t, immobilisasjon: 0,69 mg/l Toksisitet for vannplanter EbC50, grønnalgen Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere kjent som Selenastrum capricornutum), hemning av biomassetilvekst, 72 t: 2,64 mg/l 12.2 Persistens og Nedbrytbarhet Materialet brytes biologisk lett ned (BOD28 større enn 60 %). Klarer OECD Test(er) for biologisk lett nedbrytbarhet. OECD Bionedbrytningstest: Bionedbrytning Eksponerings- tid Metode 10 dagars vindu 83 % 28 d OECD test 301A passeret 73 % 28 d OECD test 306 Ikke anvendelig 12.3 Bioakkumuleringspotensial 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet i jord: Muligheten for bevegelse i jord er stor (Koc mellom 50 og 150)., Under dets mye lave Henry's konstant, forvetes fordampning fra naturlige vannområder eller fuktig jord ikke å være en viktig prosess. Delingskoeffisient, jordorganisk karbon/vann (Koc): skjønnsmessigt 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette stoff er ikke ansett for å være persistent, bioakkumulerende eller toxisk (PBT. Dette stoff er ikke ansett å være meget persistent og meget bioakkumulerende (vpvb) Andre skadevirkninger Dette stoffet er ikke i vedlegg I til forordning (EF) 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget. SEKSJON 13. Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Metoder for behandling av avfall Side 9 av 11

10 Ubrukt eller uforurenset produkt skal behandles som farligt avfall ved fjerning, (EU Direktiv 91/689/EØF). Alle bortkastings metoder skal behandles etter alle nationale og lokale bestemmelser for farligt avfall. For bortkasting av brukt-, forurenset produkt og restprodukt kreves muligens informasjoner fra de lokale myndigheter. Ikke dump i avløp, på bakken eller i vannmasser. SEKSJON 14. Opplysninger om transport VEI- OG JERNBANETRANSPORT Varenavn: ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYD Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II Klassifisering: CT1 Farenummer: 86 Miljøfarlig: Ja SJØTRANSPORT Varenavn: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYDE Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II EMS: F-A,S-B Forurensende: Ja LUFTTRANSPORT Varenavn: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYDE Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II Pakkeinstruks. last: 855 Pakkeinstruks, passasjer: 851 Miljøfarlig: Ja FLOD OG KANALTRANSPORT Varenavn: ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. Teknisk benevnelse: GLUTARALDEHYD Fareklasse: 8 (6.1) ID Nummer: UN2922 Forpakningsgruppe: II Klassifisering: CT1 Farenummer: 86 Miljøfarlig: Ja SEKSJON 15. Opplysninger om lover og forskrifter 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Produktets ingredienser er oppført på EINECS-listen eller er unntat fra krav om oppføring på listen. PR-nummer: Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ikke anvendelig. Side 10 av 11

11 SEKSJON 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Fareuttalelser i sektionen for sammensetning H225 Meget brannfarlig væske og damp. H301 Giftig ved svelging. H311 Giftig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H331 Giftig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H370 Forårsaker organskader. H400 Meget giftig for liv i vann. Risikosetninger i avsnitt om opplysninger om kjemisk sammensetning R11 Meget brannfarlig. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R23/25 Giftig ved innånding og svelging. R34 Etsende. R39/23/24/25 Giftig: Fare for uhelbredelig skadevirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. R42/43 Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt R50 Meget giftig for vannlevende organismer. Produkt Litteratur Ytterligere informasjon om dette produkt kan fås ved telefonisk kontakt til salgs- eller kundeservice. Revidering Identifikasjonsnummer: / 0000 / Utstedelsesdato 2011/03/10 / Version: 7.0 Ny revideringer er vist med en kraftig markert dobbelt strek i venstre marg. The Dow Chemical Company oppfordre kunde eller mottaker av dette HMS-datablad til å lese det grundig og konsultere rette ekspertise om nødvendig, for å forstå opplysninger angitt i HMS-databladet og enhver evt. fare forbundet med produktet. Opplysningene er basert på i god tro og antas å være akkurate på ovennevnte dato. Ingen garanti, uttrykt eller underforstått. Lovmessige krav er genstand for endringer og kan være forskellige fra sted til sted. Det er kjøpers/brukers ansvar å opfylle kravene fastlagt i nasjonal og lokal lovgivning. Opplysningene git vedrøre bare produktet, som leveret. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll og det er kjøpers/brukers ansvar å fastsette de nødvendige forholdsregler for sikker bruk av produktet. På grunn av spredningen av informasjonskilder som produsent-specifikke HMS-datablade er vi, og kan vi ikke være ansvarlige for HMS-datablade skaffet fra andre. Vær så vennlig å kontakte os for gyldig versjon, om dere har fåt HMS-datablade fra annen kilde, eller om dere ikke er sikker på at HMS-databladet er av gyldig dato. Side 11 av 11

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn Andre identifikatorer : : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer