Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019"

Transkript

1 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti vil:... 4 Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg... 5 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 5 Kap 3: Utdanning... 6 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 6 Kap 4: Næring og nyskaping... 7 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 9 Reiseliv... 9 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 9 Landbruk Sør-Trøndelag Senterparti vil: Rovdyr Sør-Trøndelag Senterparti vil: Skog- og utmarksressursene Sør-Trøndelag Senterparti vil: Marine næringer og fiskeri Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 6: Miljø og energi Sør Trøndelag Senterparti vil: Kap 7: Olje og gass Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:

3 Innledning Senterpartiet har store visjoner for fylket vårt. I en tid med store politiske endringer både lokalt og regionalt er vår politikk viktigere enn noen gang. Senterpartiet vil føre en politikk hvor vi ikke overlater de politiske beslutninger til sentrale myndigheter, men hvor folk er med, i samarbeid med regionale og lokale politikere og selv bestemmer hvordan deres lokalsamfunn skal utvikles. Vi i Senterpartiet er utålmodige og vi vil videre. Vi har fortsatt mange oppgaver å løse og vi står klare for å arbeide for et ytterligere løft for samferdsel og infrastruktur, arbeidsplasser i hele fylket og et godt skoletilbud der du bor. Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er: - Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte - Frihet for enkeltmenneske, med ansvar for seg selv og fellesskapet - Desentralisering av bosetting, makt og kapital - Det skal avholdes folkeavstemning i de berørte kommunene før en eventuell kommunesammenslåing - Bærekraftig forvaltning av natur og miljø - Nasjonal råderett over naturressursene - Kulturell identitet - Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt - Trygghet for liv, helse og eiendom - Privat eiendomsrett for de mange - Søke løsninger i et samarbeid mellom offentlig og privat - Forpliktende internasjonalt samarbeid mellom selvstendige land 3

4 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet Et rikt kulturliv med et samspill mellom profesjonell kunst, amatørkultur og frivillighet er viktig for livskvalitet og folkehelse. Det offentlige har et ansvar for å legge til rette for at frivillighet og kultur blomstrer. Å trives i hverdagen er viktig for godt humør og god helse. For Senterpartiet er det viktig å bidra i utvikling av gode lokalsamfunn som inkluderer alle og gir gode oppvekstsvilkår. Stor frivillighet og et godt kulturtilbud skaper trygghet og trivsel i lokalsamfunnet. En slik velferdsproduksjon gir også et levende lokaldemokrati. Lysten til å bidra i samfunnet og følelsen av tilhørighet forsterkes. Det er et mål at fylkeskommunen gjennom sin kultursatsing utløser bidrag fra private, så vel som statlige og lokale myndigheter. Sør Trøndelag Senterparti vil: - Bedre det digitale tilbud hos bibliotekene for å gi flere enklere tilgang til bibliotektjenester. - Arbeide for å få bygd et nytt kulturhus av nasjonal størrelse i Trondheim - Sikre at alle fylkeskommunale kulturbygg skal ha universell utforming. - Fortsatt gi gratis leie av lokaler til barn- og ungdomsaktivitet innen kultur og idrett. - Se på muligheter for å gi tilgang til bedre arenaer for kor, korps og teatergrupper. - Bidra til å støtte kulturarrangement i hele fylket. - Arbeide for at en større andel av statlige bevilgninger til filmutvikling og produksjon overføres til regionene. - Bidra til å sikre finansieringen av filmfestivalen Kosmorama, som en viktig del av regional filmsatsing, for bransjeutvikling og som visningsarena for film. - Videreutvikle arbeidet med den kulturelle skolesekken. - At nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Trondheim. - Utvikle «Artist in recidency» ordninger i samarbeid med Trondheim kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. - Se på tiltak for å sikre at flere kunstnere arbeider og bosetter seg i regionen. - Bidra til drift av ny kunsthall i Trondheim som et viktig supplement til kunstmuseene i regionen og bidra til at samtidskunst får en arena. - At finansiering av idretten i større grad skal skje gjennom aktivitetsbasert tilskudd 4

5 - Bruke MIST og deres konservatorkompetanse til å styrke de lokale bygdemuseene. - Styrke vedlikeholdet av bygningsmassen på Sverresborg folkemuseum - Bidra til Kystens arv og Kystmuseet videreutvikles som formidlingsarena for kystkultur. Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg Senterpartiet ser det som en svært viktig oppgave å bidra til at innbyggernes helsetilbud opprettholdes på et høyt nivå. Trygghet for egen helse er en av bærebjelkene som skal skape trygghet og forutsigbarhet i lokalmiljøet. Senterpartiet vil legge til rette for et forsvarlig helsetilbud nærmeste mulig der hvor innbyggerne bor. Alle må få hjelp til å ta ansvar for egen helse, men vi vil være med på å legge til rette for at forebyggende folkehelsearbeid i stadig større grad blir en prioritert oppgave for samfunnet. Senterpartiet ønsker å overflytte ansvaret for sykehusene fra helseforetakene til et folkevalgt organ. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Arbeide for at universitetssykehuset St. Olav framstår som et ledende nasjonalt medisinsk senter med et godt lokalsykehustilbud. - At sykehusutbyggingen på Øya sluttføres slik at psykiatrien kan få tidsriktige og effektive behandlingslokaler. - Bidra til at unge i Midt-Norge får bedre tilbud innenfor psykiatri og rus - Jobbe for å sikre en enhetlig oppfølging ved sykdom og rehabilitering, uavhengig av bosted i fylket. - Legge vekt på opplysning om folkehelse og forebyggende helsearbeid. - Legge til rette for fysisk aktivitet ved å bygge ut gang- og sykkelstier. - Stimulere til økt bevissthet om sunt kosthold i befolkningen, gjennom den videregående skolen. - Intensivere kampen mot narkotika og andre rusmidler gjennom økt vekt på holdningsskapende arbeid i den videregående skolen. - At tannhelsetjenesten i distriktene må styrkes gjennom økte bevilgninger og økt satsing på rekruttering. - Styrke den helsefaglige-utdanninga og velferdsprofesjoner for å møte eldrebølgen. 5

6 Kap 3: Utdanning Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil at all ungdom skal ha et likeverdig utdanningstilbud uavhengig av geografiske og sosioøkonomiske forutsetninger. For å ha et velfungerende samfunn, er det dessuten viktig at man har arenaer der folk fra ulike samfunnslag møtes. Det er fylkeskommunen som skal ha ansvaret for å drive den videregående skolen. Senterpartiet er garantisten for en desentralisert skolestruktur og et bredt utdanningstilbud i hele fylket. Gjennom fylkeskommunen arbeides det med å skape lærlingeplasser, både i privat og offentlig sektor. Tilgang på kompetanse er viktig for utvikling av samfunnet og næringsliv. Vi må sikre at utdanningen i fylket er tilpasset samfunnet og næringslivets behov og støtte opp under tiltak som sikrer at unge etter endt utdanningsløp bosetter seg og får arbeid i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Videreføre nærskoleprinsippet og sikre et bredt og variert linjetilbud i hele fylket. - Videregående skole skal fortsatt være fylkeskommunens ansvar. Sp støtter ikke forsøk der videregående skole overføres til enkelte bykommuner. - Arbeidet for å styrke nettskolen. - Arbeide for å styrke lærlingeordningen. - Prioritere studieretninger hvor det er et jobbmarked lokalt. - Linjetilbudene ved de videregående skolene må tilpasses samfunnet og næringslivet i regionen også for å sikre lærlingeplasser og framtidige jobbmuligheter. - Videreutvikle fagtilbudet innen entreprenørskap i den videregående skolen. - Øke lærertettheten i den videregående skolen. - Tilrettelegge for at faglig sterke elever skal kunne ta enkeltfag på høyere utdanning. - Opprettholde et godt tilbud om agronomutdanning for å sikre rekruttering til jord- og skogbruksnæringen, og ha et sterkt samarbeid med Skjetlein Grønt kompetansesenter. - Støtte utvikling av digitale læremidler som dekker alle kompetansemål for sørsamisk som førstespråk på Vg1 studieforberedende eller Vg2 yrkesfag. - Legge til rette for hospitering og utplassering på videregående for ungdomsskoleelever, slik at de i større grad velger rett utdanningsløp på videregående. 6

7 - Arbeide for styrke rådgivningstjenesten mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning gjennom å bidra til at det ansettes flere miljøarbeidere og sosialpedagogiske rådgivere i alle skoler. - Stille krav om at rådgivere skal ha relevant utdanning. Alle karriererådgivere må få tilbud om relevant kursing. - Alle elever skal ha en obligatorisk, individuell samtale med karriererådgiver i løpet av avgangsåret på videregående. - Arbeide for å styrke gjennomføringen i videregående skolen. - Styrke helsesøsterressursen i den videregående skole i samarbeid med vertskommunen. - Legg til rette for at yrkesfaglærerne skal kunne hospitere i arbeidslivet. - Legge til rette for at fagarbeidere med relevant utdanning for skolen kan omskolere seg til å bli pedagoger. - At det må være et reelt pedagogisk alternativ til den offentlige skolen hvis en privat skole skal opprettes; det skal ikke være mulig å profittere på skoler i Sør-Trøndelag. - Styrke samarbeidet mellom næringsliv og universitetsmiljø, slik at flere studenter blir i fylket etter endt utdanning. - Støtte prosjektet "Oppdal.alpinuniversitet". - Styrke de lokale ressurssenter ved de videregående skolene. - Arbeide for å styrke studiesentrene i distriktet. - Gi elevene mulighet til å velge alternative utdanningsløp i den videregående skolen. Kap 4: Næring og nyskaping Sør-Trøndelag har forutsetning for å være internasjonalt ledende på flere områder. Senterpartiet arbeider for at både menneskelige ressurser, teknologikompetanse og naturressurser i regionen skal utnyttes på best mulig måte. Senterpartiet vil arbeide for gi bedriftene i regionen gode og forutsigbare rammevilkår gjennom fylkeskommunens eget arbeid og gjennom påvirkning mot sentrale myndigheter. Tilgang til næringsareal, mulighetene for rekruttering av kompetent arbeidskraft, utnyttelse av FoU og tilgang på kapital er sentralt for utvikling av næringslivet i fylket. 7

8 Vi mener det er viktig å bidra til utnyttelse av næringsareal og interkommunalt samarbeid om etablering av nytt næringsareal over kommunegrensene, for å ivareta blant annet jordvernhensyn. Det må arbeides for å redusere skattemessige vridninger som hindrer effektiv arealutnyttelse. Effektive samferdselsløsninger er avgjørende for næringslivet. Å holde trykk på utvikling av mobildekning, utbygging av fiber og bedre bredbåndsdekning vil være viktig. Tilsvarende gode veiforbindelser, en effektiv godstransport på jernbane og velfungerende havner er avgjørende for konkurransekraften til regionens næringsliv. Samarbeid og FoU Fylket har en rekke mindre bedrifter som er små i forhold til sine viktigste kunder. Gjennom samarbeid mellom bedrifter kan bedriftene styrke sin konkurranseevne og utvikle seg til å levere til et større marked både nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen har her en viktig rolle som tilrettelegger. Sør-Trøndelag har et unikt teknologi- og forskningsmiljø ved HIST, NTNU og SINTEF. Sør- Trøndelag Senterparti vil arbeide for å styrke samspillet mellom regionalt næringsliv og utdanning og forskning. Dette vil styrke regionens næringsutvikling i konkurranse med andre regioner, og være viktig for økt kommersialisering av teknologi og økt bruk av FoU i regionens næringsliv. Det er et mål at en større del av bedriftene i regionen utnytter muligheten til å få skattefradrag for FoU-virksomhet gjennom SkatteFunn. Fylkeskommunen kan bidra i å gjøre mulighetene tilgjengelige. Eierskap og tilgang på kapital Lokalt eierskap gir tettere bånd mellom næringslivet og befolkningen, og bidrar til samfunnsperspektivet i næringslivet. Fylkeskommunen kan legge til rette for næringsutviklingen som «tilrettelegger» ved å tilpasse de offentlige tiltak til lokale behov og gjennom samarbeid med næringslivet. Til samme tid er det viktig å legge til rette for at flere bedrifter har sitt hovedkontor i regionen. Når beslutningstakerne har sitt utgangspunkt i regionen, viser erfaringene at dette 8

9 gir ringvirkninger langt utover arbeidsplassene i den enkelte bedriften. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Sikre konkurransekraften i distriktene gjennom distriktspolitiske virkemidler og ordninger, slik at næringslivet i Sør Trøndelag også i framtida skal være mangfoldig og variert. - Ha et tettere samarbeid og samspill mellom utdanningsinstitusjoner, offentlig og privat sektor for å styrke innovasjon i næringslivet og bedre gründernes kår. - Arbeide for å få en regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer. Denne muligheten kan gi mindre teknologibedrifter mulighet for å kommersialisere teknologi med hensyn til et internasjonalt marked, uten at avkastningen for staten blir dårligere enn alternativ plassering. - Arbeide for at Forsvaret frigir tidligere Vågan skytefelt i Bjugn. Reiseliv Reiseliv er en av de største næringene i fylket, men har et stort utviklingspotensial. Vi har et mangfold av kulturelle aktiviteter, arrangementer og tradisjoner som kan utnyttes bedre. Alt fra store konferansehotell til deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter og overnatting. Samtidig har vi som region et rikt tilbud med lokalprodusenter på mat og øl. Samlet gjør dette fylket til et attraktivt reisemål. Senterpartiet ønsker at trøndersk matkultur skal være et sentralt satsningsområde og ønsker større samhandling mellom matprodusenter og reiselivsnæringen. Kulturnæringene er et viktig bidrag til det kreative Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for å forsterke samarbeidet mellom lokale matprodusenter og reiselivsnæringen gjennom Trøndelag reiseliv as og OI Trøndersk Mat og Drikke as. - At reiselivsnæringen i større grad kan utvikle naturbaserte aktiviteter. - Fortsette arbeidet med satsinger som «perle på en snor» sammen med fosenkommunene og arbeidet rundt cirkumferensen i fjellregionen. - Bruke kultursatsing og kulturlivet i reiselivssammenheng. 9

10 Landbruk Landbruket er en hjørnesteinsnæring i fylket. Landbruket i Sør-Trøndelag består av ca landbrukseiendommer, og jorda drives gjennom ca aktive driftsenheter. Hver fjerde sørtrønder utenom Trondheim bor på en landbrukseiendom. Utvikling av landbruket er viktig både for de som driver landbruk og fylkets øvrige befolkning. Årlig kjøper bøndene i fylket varer og tjenester for ca. 1,2 milliarder kroner fra lokale håndverkere, transportører og andre næringer. Landbrukets næringsmiddelindustri er den største industriarbeidsplassen i fylket. Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs, og den er grunnlaget for all landbasert matproduksjon. Med landets begrensede areal for matproduksjon der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3% av det totale landarealet er det nødvendig med et sterkt jordvern. Vi vil at matjorda skal få et sterkere lovmessig vern, og at jordvern i større grad skal vektlegges i planprosesser og arealplaner Reindrift har uvurderlig verdi i fylket som språk-, kultur-, identitets- og næringsaktør i samiske områder. Reindriften bidrar til at tradisjonell kunnskap holdes i hevd, videreutvikles og videreføres. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Opprettholde et variert landbruk i hele fylket basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og kulturlandskap. - Innrette de fylkesvise virkemidler i landbruket slik at de skaper et mer miljøriktig og klimasmart landbruk. - Bruke Trøndersk Landbruksmelding aktivt slik at vi får økt produksjonen av jordbruksvarer med sikte på økt sjølforsyning. - Gi gode rammevilkår til de bedrifter som foredler råstoffet fra landbruket. - Gi Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter gode rammevilkår for å gi nødvendig kompetanse til landbruket og de grønne næringer. - Utvikle en strategi for å sikre regional anvendelse av den forskningsbaserte kompetansen som særlig er lokalisert i Trondheim. - Satse på målrettede prosjekt innenfor FoU og kompetanse i landbruket. - Sikre den planlagte gjennomføringen av de to etablerte prosjektene Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og Grønn forskning. 10

11 - Videreføre mat og/eller landbruk generelt som et tydelig satsingsområde for Regionalt Forskningsfond. - Etablere Landbruk21 Trøndelag som et innovasjonsprogram. - Støtte etableringen av en permanent mathall i Trondheim. - Styrke kapitaltilgang og virkemidler gjennom målrettet bruk av virkemidlene innenfor Innovasjon Norge. - Ta hensyn til reindriftas arealbehov i areal- og samfunnsplanprosesser. Rovdyr Forvaltningen av rovdyr må skje på en slik måte at aktivt beitebruk fortsatt skal være mulig og lønnsomt. Det høge konfliktnivået som landbruks- og reindriftsnæringen har i forhold til rovdyr må reduseres; dette gjennom mer effektivt uttak av skadegjørere og reduksjon av rovdyrbestandene. Det skal ikke forekomme rovvilt med skadepotensiale i prioriterte beiteområder for husdyr og i kalvingsområder for rein. Forvaltningsregimet skal styres etter to mål, nemlig å sikre rovviltbestandens overlevelse og at matproduksjonen baseres på utmarksbeite gjennom aktivt beitebruk. Lokale myndigheter og de regionale rovviltnemdene må gis større myndighet i rovdyrforvaltningen i tråd med Stortingets rovviltforlik. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for en rovdyrforvaltning som er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk rovdyrforvaltning. - Landbruks- og matmeldingen forutsetter økt matproduksjonen de neste 20 årene. Det må legges tilrette for en rovdyrforvaltning som bidrar til at målet kan nåes gjennom økt matproduksjon basert på våre beiteressurser. - Effektivt uttak av skadedyr selv om bestandsmålene ikke er nådd. - Ta ut hannbjørner som har gjort skade, eller som representerer et skadepotensiale, og mulighet for jakt på vårsnø. - At antallet ynglinger for jerv og gaupe må reduseres til et nivå under dagens bestandsmål. - Ha en rovdyrforvaltning som sikrer den sørsamiske reindrifta. - Legge til rette for økt bruk av fylkets beiteressurser. 11

12 - Utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert. - Få på plass forvaltningsplan for ørn. Skog- og utmarksressursene Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil arbeide for økt klimavennlig verdiskaping med ressursene fra skogen i samarbeid med aktørene i skognæringa. Trøndelag har et unikt utgangspunkt med en komplett verdikjede innen skog, og mulighetene for økt aktivitet ligger klar. Industrien trenger mer lokalt tømmer, og hogsten kan økes betraktelig uten at det vil gå ut over det biologiske mangfoldet. Senterpartiet vil arbeide for å øke aktiviteten i skogbruket og sikre eksisterende skogsindustri samtidig som vi vil bidra til å løfte fram nye aktører som kan benytte skogressursen på nye måter. Framtidens mål om lavere fossile utslipp og behov for produkter som kan erstatte mer forurensende materialer.vil gi et økt marked for produkter fra skogen. Senterpartiet vil bidra til å øke opptaket av CO2 i ny skog gjennom å realisere tiltakene i klimaforliket om satsing på klimaskog i Sør-Trøndelag. Planting av skog på gjengrodde arealer er ett av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene for et bedre klima. Samtidig vil dette bidra til en økt skogressurs for kommende generasjoner. Skogen er en viktig del av ressursgrunnlaget på den enkelte landbrukseiendom. Senterpartiet ønsker et samarbeid med forskningsmiljøene og andre næringer for å se på nye måter å bruke utmarksområder. Bærekraftig bruk av utmarksressursene er det beste vern. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - At uttak av skog skal skje i henhold til skogeiendommens balansekvantum. - At skog som avvirkes skal være hogstmoden. - At kvantumet som tas ut i det enkelte distrikt skal tilpasses lokal industri. - Unnvære hogst i viltets yngle- og hekketid. - At terrengskader og ødelagte veier i forbindelse med hogst dekkes av driftsoperatør. - Styrke skogoppsynet i forhold til planting, ungskogpleie og skjøtsel av skogbestandene fra hogstmoden skog. 12

13 - Arbeide for økt verdiskaping i alle ledd i skognæringen. Virkemiddelbruken må vris mot å sikre det grønne skiftet. - Satse på økt videreforedling av tre og skogsråstoff ved hjelp av regionale utviklingsmidler og midler via Innovasjon Norge. - Øke utbygging av skogsbilveier, for å sikre tilgjengelighet til hogstmoden skog året rundt. - Bidra til at tømmervogntog på opptil 60 tonn og 24 meter får økt tilgang på fylkesvegnettet, både gjennom oppskriving av veger og opprusting av viktige ferdselsårer for næringstransporten. - Bruke skogråstoff som energi i fylkeskommunale bygg, og sikre flisproduksjonen i fylket både til smelteverksindustri og varmeproduksjon i bygg. - Arbeide for at treverk inngår som sentralt byggemateriale i fylkets byggeprosjekter - Ivareta vern gjennom forsvarlig bruk, og sikre at forvaltning og vern går hand i hand. - Innføre differensiert forvaltning av strandsonen, samt areal i tilknytning til vassdrag og innsjøer. - Etablere det nye senteret for forskning på biologisk mangfold (NIBIO) i Sør- Trøndelag. - Ta alle tilgjengelige virkemidler i bruk for å skape en sterk og konkurransedyktig skogs- og treforedlingsindustri. Marine næringer og fiskeri Havbruksnæring som lakseoppdrett har sin opprinnelse i vår region, og bidrar stadig til positive ringvirkninger. Det er et mål at Sør-Trøndelag forblir havbruksfylket og Trondheim havbruksnæringens hovedstad også i framtiden. I videre utvikling av oppdrettsnæringen er det viktig å finne løsninger som tar hensyn til andre sjøbaserte næringer, miljø og hensynet til sjøørret og villaks. Bruk av FoU og FoU-resultater er sentralt i dette arbeidet. Alt tyder på at vi må hente mer mat fra havet i framtiden. Tang er en råvare som er rik på vitaminer og mineraler, og som i større grad bør komme på matfatet. Næringsrikt vann, temperatur, strømforhold og topografi gir Trøndelag et særlig godt grunnlag for oppdrett. 13

14 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om etableringen av Ocean Space Center som navet i utviklingen av Trondheim som marint senter, og gjennom dette sikre effektiv utnyttelse for videre utvikling av næringen. - Utarbeide fylkesdelplan for tilgjengelig areal for oppdrettsnæringen. Å sikre næringen tilstrekkelig areal er sentralt for miljø, fiskehelse og utvikling av næringen. - Sikre at kommunene skal få beskatningsmuligheter for bruk av sjøareal. - Arbeide for at vern og bruk kan kombineres i Froan naturreservat og landskapsvernområde. - Tilby utdanning tilpasset næringens behov gjennom å opprettholde akvakulturlinja på Frøya og utvikle Blått kompetansesenter til en ressurssenter gjennom samarbeid næringsliv, FoU-miljøet i regionen, kommune og fylkeskommune. - Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringen. - Støtte opp og bidra til å utvikle møteplasser som Norfishing og Aqua-NOR slik at Trondheim også i framtiden er det naturlige møtestedet for fiskeri- og havbruksnæringene. - Arbeide for å opprettholde desentralisert mottaksstruktur for fisk i vår region. - At ungdom som vil satse i fiskerinæringen skal få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. - Arbeide for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen. Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil fremdeles ha et særlig sterkt fokus på samferdselspolitikken. Opprusting av vegnettet er ikke et mål i seg selv, men et middel for å sikre god arealbruk, velferd og bosetting. Vi skal utvikle levedyktige regioner og attraktive lokalsamfunn med et nett av vekstkraftige bygder og sentra, og med Trondheim som landsdelsentrum. Gode kommunikasjoner er forutsetning for vekst og utvikling i alle deler av fylket. Areal- og naturressursene skal benyttes på en bærekraftig og langsiktig måte. Et helhetlig og sammenhengende transportsystem skal bygges ut med tilfredsstillende standard som motvirker trafikkulykker og reduserer klimagassutslipp. 14

15 Den sterke trafikkveksten i de store byområdene krever økt innsats i kollektivtrafikken, både av hensyn til trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Senterpartiet vil prioritere framkommelighet for kollektivtrafikken i form av utbygging av kollektivfelt og andre tekniske trafikkstyringstiltak. Bestillingstransport er et godt alternativ til ruter som går sjeldent og som få benytter seg av i dag. Vi ønsker å prioritere helhetlige løsninger både innen person- og godstrafikken og ønsker et mest mulig samlet logistikknutepunkt med veg og bane på Torgård, samt containerhavn på Orkanger. Senterpartiet vil sikre gode digitale løsninger for hele fylket og sørge for at nødvendig infrastruktur er på plass Vi vil øke de offentlige støtteordningene for bredbåndsutbygging og være en pådriver i å sikre utbygging av fibernett og mobilnett med lik standard over hele fylket. Bredbånd av høyeste kvalitet må bli tilgjengelig for all næringsvirksomhet. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Være en pådriver for bygging av prosjektet "Trondheimsvegen" E6 Jaktøyen - Ulsberg. - Arbeide for ferdigstillelse av «Laksevegen og «Fosenvegen» så raskt som mulig og øke satsingen på fylkesvegene blant annet gjennom prosjektene Fv 704 Klæbu og Fv30 Røros. - Arbeide for å få økt investeringene i statsbudsjettet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på det øvrige fylkesvegnettet, med mål om fastdekke på alle fylkesveger. - Elektrifisere Trønderbanen til Steinkjer og Meråkerbanen, for deretter å elektrifisere Rørosbanen. - Overføre mer godstransport fra veg til bane og sjø. - Støtte opp om Jernbaneverkets anbefaling om godsterminal på Torgård og arbeide for at en helhetlig utbygging inkludert ny jernbanetunnel legges inn i nasjonal transportplan (NTP). - Støtte utbygging av regionhavn på Orkanger og arbeide for at E39 på strekningen Harrangen-Thamshavn kommer inn i NTP ved førstkommende revidering av denne. 15

16 - Sikre statlige ras- og flomsikringsmidler til utsatte vegstrekninger i fylket. - Arbeide for dobbeltspor på strekningen Støren Stjørdal. - Videreutvikle tilbudet på Trønderbanen både nord- og sørover fra Trondheim. - Opprettholde Røros Lufthavn og arbeide for å få Ørland Lufthavn inn på kortbanenettet. - Opprette bussforbindelse på E39-strekningen Stormyra Betna - Sikre bedre vegvedlikehold vinterstid gjennom gode kontraktsavtaler. - Ha en betydelig økning i bevilgningene til gang- og sykkelveier. - Videreutvikle tilbudet om «hjem for en 50-lapp». - Arbeide for tilbud om bestillingstransport i hele fylket. - At hensyn til jordvern inkluderes i planleggingen av vegnett, gang og sykkelveger. - Vurdere mulighetene for å dele opp dagens driftskontrakter slik at mindre og lokale entreprenører får muligheter til å delta i anbudskonkurranser. - At prioritering av drift og vedlikehold av fylkesvegene ikke bare styres av ÅDT. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil også vektlegge betydningen av vegene i forhold til arbeidspendling, drift og utvikling av næringslivet, samt trafikksikkerhet. - Støtte arbeidet med å få bru over Trondheimsfjorden. - Bedre kollektivtrafikken i hele Sør-Trøndelag blant annet gjennom bestillingstransport og bedre samkjøring mellom buss og tog, samt utvikle ferje- og hurtigbåttilbudet i forbindelse med utbyggingen av Ørland hovedflystasjon. - Videreutvikle tilbudet på Trønderbanen sørover fra Trondheim til Røros/Oppdal. - Arbeide for å sikre alle i hele Sør-Trøndelag god bredbåndsdekning. - Jobbe for full mobildekning langs ALLE fylkesveger. - Firefelts veg mellom Trondheim og Stjørdal - Redusere utslippene fra kollektivtrafikken gjennom overgang til biogass som drivstoff for bussene i fylket. - Støtte arbeidet med å videreutvikle et mer miljøvennlig og effektivt kollektivtilbud i Trondheim. 16

17 Kap 6: Miljø og energi Frisk luft, ren natur og sunn mat er avgjørende for våre liv og livskvalitet. Utgangspunktet for Senterpartiet er at vi skal forvalte våre naturressurser slik at de kommer kommende generasjoner til gode. En god ressursforvaltning omfatter både bruk og vern. Senterpartiet vil støtte opp om en politikk som sikrer miljøvennlige valg både gjennom lokal tilrettelegging, gjennom sentral lovgivning, støtteordninger og skatte- og avgiftspolitikken. Sør Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om å utvikle kompetansesenteret for vannmiljø og villaks på Støren til et nasjonalt senter. - Arbeide for avgrenset vern i vassdrag med tanke på å bedre muligheten for å gjøre tiltak mot flom, mindre kraftutbygging i sideelver og å bedre fiskeforholdene. - At fylkeskommunen skal ta i bruk ny og effektiv energiteknologi i sine bygg. - At fylkeskommunen i sin innkjøpspolitikk vektlegger miljøhensyn. - At fylkeskommunen har fokus på initiativ for rettferdig handel og videreutvikles som et fairtrade-område. - Være en pådriver for å få etablert et biogassanlegg i regionen. - Arbeide for biobrenselsanlegg for næringer som kan ta i mot egen og andres bioavfall for mer miljøvennlig og kostnadseffektiv energiforbruk i industrien. Kap 7: Olje og gass Fossile ressurser vil i uoverskuelig framtid være en nødvendig del av energiforsyningen i verden. En av landsdelens største muligheter ligger i de betydelige olje- og gassressursene utenfor kysten vår. Den teknologiske utviklingen, spesielt de siste årene, har gjort det mulig for oss å ta disse ressursene i bruk. Senterpartiet vil at disse ressursene skal bidra til økt verdiskaping og etablering av ny industri i Midt-Norge basert på naturgass. Utbygging av framtidige gassfelt i Norskehavet må skje på en slik måte at gass ilandføres og at denne kan utnyttes industrielt og på en miljømessig akseptabel måte. 17

18 Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: - Ha ny ilandføring av gass fra Norskehavet til Tjeldbergodden. - At det skal etableres ny industri i Midt-Norge basert på naturgass. - Legge tilrette for fortsatt vekst innen olje- og gassvirksomheten med økt satsing på klima og miljøhensyn. Dette i samarbeid kunnskaps- og industrimiljøene i regionen. - Støtte arbeidet med etablering av Ironman på Tjelbergodden. - Ha økt statlig støtte til forskning på CO2-teknologi og på anvendelse av naturgass som industriråstoff. - At regjeringen bidrar til å realisere et fullskala renseanlegg for fangst og lagring av CO2 i Midt- Norge. - Arbeide for mer bruk av gass i transportsektoren i Trøndelag, i skip, gassferger og gassbusser. Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Senterpartiet vil at vi gjennom samarbeid skal finne gode løsninger for utvikling i regionen. Som den naturlige regionhovedstaden spiller Trondheim på lag med resten av regionen. De ulike kunnskaps- og kompetansemiljøene i byen skal gjennom forskning i hele regionen bidra til utvikling og innovasjon. Vi vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn tilbyr innbyggerne et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre, både i bygd og by. Senterpartiets nei til medlemskap i EU er ikke et nei til internasjonalt samarbeid. Vi vil at fylkeskommunen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet skal ikke alene baseres på økonomisk nytteverdi gjennom varehandel og tjenesteproduksjon, men også ta hensyn til mellommenneskelige forhold og interesser innen felles historie, felles kultur og sosial samhandling. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med aktivt å legge til rette for at utenlandske bedrifter skal etablere seg i Trøndelag. Forordninger påtvinges oss gjennom EØS-avtalen. Dette griper direkte inn i kommunale og fylkeskommunale saksområder. Senterpartiet mener at den lokale kompetansen og 18

19 beslutningsmulighet bør vektlegges mer. Senterpartiet vil derfor arbeide aktivt for at Norge sier opp EØS-avtalen. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - At Trøndelags Europakontor i Brüssel videreutvikles. - At fylkeskommunen fortsatt deltar aktivt i interregionale prosjekter. - Videreføre og utvikle skolesamarbeidet i Midt-Norden. - At det kulturelle og idrettslige samarbeidet i Midt-Norden styrkes. - Jobbe for at flere ungdommer benytter seg av de utvekslingsprosjekter og avtaler som finnes. Det er viktig at ungdom reiser ut og skaffer seg erfaringer fra utlandet. - Fortsatt ha et bredt samarbeid med Norden og EU om forskning og utvikling. Verdens utfordringer påvirker oss, og våre valg skal vi forsvare både overfor fattige deler av verden og kommende generasjoner. Vi må ta vår del av ansvaret for å produsere mat for en økende befolkning, både nasjonalt og globalt. Kravet om reduserte klimagassutslipp må vi klare å møte selv, før vi forventer det av andre. Gjennom styring av markedskreftene skal vi gjøre vårt for å unngå en ny finanskrise lik den som har rammet mange land og enkeltmennesker den siste tiden. En verdenssituasjon preget av folkevandringer på grunn av krig, klimaendringer, forfølgelse og urettferdig fordeling av ressurser gjenspeiles også i befolkningssammensetningen i vårt fylke. Vi skal bidra til inkluderende lokalsamfunn med gjensidige forventninger og forpliktelser uavhengig av menneskers bakgrunn. Målet er mer og ikke mindre solidaritet, forståelse og samarbeid mellom folk, og Senterpartiet sier derfor fortsatt nei til norsk EUmedlemskap. 19

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019

Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram 2015 2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Venstre fylkespartiprogram

Venstre fylkespartiprogram Venstre fylkespartiprogram Landbruk Sør-Trøndelag er landets fjerde største landbruksfylke. Matproduksjonen har melk og kjøtt som hovedproduksjon. Næringa står overfor utfordringer med hensyn til både

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014

HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 HVORDAN GJØRE TRONDHEIMSREGIONEN TIL ET ENDA BEDRE STED FOR NÆRINGSUTVIKLING? Børge Beisvåg, næringspolitisk leder 10.04.2014 Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske Økonomisk vital og miljømessig

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Samferdselspolitisk. fundament

Samferdselspolitisk. fundament Samferdselspolitisk PRIORITERT: InterCity-Trønderbanen: Eldrift og dobbeltspor til Stjørdal E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg. E6 Øst: Krav om doble tunnelløp utløser firefelts vei. IKAP: Redusert reisebehov

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen

Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen Disposisjon 1. Nasjonal mål og føringar - politikk 2. Regionale mål og føringar - politikk 3. Plansystemet 4. Regionalplan for sjøareal Den

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Revidering av forvaltningsplanen

Revidering av forvaltningsplanen Revidering av forvaltningsplanen Lisensfelling jerv og kvotejakt gaupe Lisensfelling jerv Lisensfelling jerv Kvotejakt gaupe Kvotejakt gaupe Utgangspunktet for revideringen Gjeldende forvaltningsplan Rovviltnemndas

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer