Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør Trøndelag. Fylkestingsprogram 2015 2019"

Transkript

1 Sør Trøndelag Fylkestingsprogram

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er:... 3 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet... 4 Sør Trøndelag Senterparti vil:... 4 Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg... 5 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 5 Kap 3: Utdanning... 6 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 6 Kap 4: Næring og nyskaping... 7 Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:... 9 Reiseliv... 9 Sør-Trøndelag Senterparti vil:... 9 Landbruk Sør-Trøndelag Senterparti vil: Rovdyr Sør-Trøndelag Senterparti vil: Skog- og utmarksressursene Sør-Trøndelag Senterparti vil: Marine næringer og fiskeri Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Sør-Trøndelag Senterparti vil: Kap 6: Miljø og energi Sør Trøndelag Senterparti vil: Kap 7: Olje og gass Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Sør-Trøndelag Senterpartiet vil:

3 Innledning Senterpartiet har store visjoner for fylket vårt. I en tid med store politiske endringer både lokalt og regionalt er vår politikk viktigere enn noen gang. Senterpartiet vil føre en politikk hvor vi ikke overlater de politiske beslutninger til sentrale myndigheter, men hvor folk er med, i samarbeid med regionale og lokale politikere og selv bestemmer hvordan deres lokalsamfunn skal utvikles. Vi i Senterpartiet er utålmodige og vi vil videre. Vi har fortsatt mange oppgaver å løse og vi står klare for å arbeide for et ytterligere løft for samferdsel og infrastruktur, arbeidsplasser i hele fylket og et godt skoletilbud der du bor. Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er: - Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte - Frihet for enkeltmenneske, med ansvar for seg selv og fellesskapet - Desentralisering av bosetting, makt og kapital - Det skal avholdes folkeavstemning i de berørte kommunene før en eventuell kommunesammenslåing - Bærekraftig forvaltning av natur og miljø - Nasjonal råderett over naturressursene - Kulturell identitet - Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt - Trygghet for liv, helse og eiendom - Privat eiendomsrett for de mange - Søke løsninger i et samarbeid mellom offentlig og privat - Forpliktende internasjonalt samarbeid mellom selvstendige land 3

4 Kap 1: Kultur, idrett og frivillighet Et rikt kulturliv med et samspill mellom profesjonell kunst, amatørkultur og frivillighet er viktig for livskvalitet og folkehelse. Det offentlige har et ansvar for å legge til rette for at frivillighet og kultur blomstrer. Å trives i hverdagen er viktig for godt humør og god helse. For Senterpartiet er det viktig å bidra i utvikling av gode lokalsamfunn som inkluderer alle og gir gode oppvekstsvilkår. Stor frivillighet og et godt kulturtilbud skaper trygghet og trivsel i lokalsamfunnet. En slik velferdsproduksjon gir også et levende lokaldemokrati. Lysten til å bidra i samfunnet og følelsen av tilhørighet forsterkes. Det er et mål at fylkeskommunen gjennom sin kultursatsing utløser bidrag fra private, så vel som statlige og lokale myndigheter. Sør Trøndelag Senterparti vil: - Bedre det digitale tilbud hos bibliotekene for å gi flere enklere tilgang til bibliotektjenester. - Arbeide for å få bygd et nytt kulturhus av nasjonal størrelse i Trondheim - Sikre at alle fylkeskommunale kulturbygg skal ha universell utforming. - Fortsatt gi gratis leie av lokaler til barn- og ungdomsaktivitet innen kultur og idrett. - Se på muligheter for å gi tilgang til bedre arenaer for kor, korps og teatergrupper. - Bidra til å støtte kulturarrangement i hele fylket. - Arbeide for at en større andel av statlige bevilgninger til filmutvikling og produksjon overføres til regionene. - Bidra til å sikre finansieringen av filmfestivalen Kosmorama, som en viktig del av regional filmsatsing, for bransjeutvikling og som visningsarena for film. - Videreutvikle arbeidet med den kulturelle skolesekken. - At nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Trondheim. - Utvikle «Artist in recidency» ordninger i samarbeid med Trondheim kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. - Se på tiltak for å sikre at flere kunstnere arbeider og bosetter seg i regionen. - Bidra til drift av ny kunsthall i Trondheim som et viktig supplement til kunstmuseene i regionen og bidra til at samtidskunst får en arena. - At finansiering av idretten i større grad skal skje gjennom aktivitetsbasert tilskudd 4

5 - Bruke MIST og deres konservatorkompetanse til å styrke de lokale bygdemuseene. - Styrke vedlikeholdet av bygningsmassen på Sverresborg folkemuseum - Bidra til Kystens arv og Kystmuseet videreutvikles som formidlingsarena for kystkultur. Kap 2: Folkehelse, helse og omsorg Senterpartiet ser det som en svært viktig oppgave å bidra til at innbyggernes helsetilbud opprettholdes på et høyt nivå. Trygghet for egen helse er en av bærebjelkene som skal skape trygghet og forutsigbarhet i lokalmiljøet. Senterpartiet vil legge til rette for et forsvarlig helsetilbud nærmeste mulig der hvor innbyggerne bor. Alle må få hjelp til å ta ansvar for egen helse, men vi vil være med på å legge til rette for at forebyggende folkehelsearbeid i stadig større grad blir en prioritert oppgave for samfunnet. Senterpartiet ønsker å overflytte ansvaret for sykehusene fra helseforetakene til et folkevalgt organ. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Arbeide for at universitetssykehuset St. Olav framstår som et ledende nasjonalt medisinsk senter med et godt lokalsykehustilbud. - At sykehusutbyggingen på Øya sluttføres slik at psykiatrien kan få tidsriktige og effektive behandlingslokaler. - Bidra til at unge i Midt-Norge får bedre tilbud innenfor psykiatri og rus - Jobbe for å sikre en enhetlig oppfølging ved sykdom og rehabilitering, uavhengig av bosted i fylket. - Legge vekt på opplysning om folkehelse og forebyggende helsearbeid. - Legge til rette for fysisk aktivitet ved å bygge ut gang- og sykkelstier. - Stimulere til økt bevissthet om sunt kosthold i befolkningen, gjennom den videregående skolen. - Intensivere kampen mot narkotika og andre rusmidler gjennom økt vekt på holdningsskapende arbeid i den videregående skolen. - At tannhelsetjenesten i distriktene må styrkes gjennom økte bevilgninger og økt satsing på rekruttering. - Styrke den helsefaglige-utdanninga og velferdsprofesjoner for å møte eldrebølgen. 5

6 Kap 3: Utdanning Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil at all ungdom skal ha et likeverdig utdanningstilbud uavhengig av geografiske og sosioøkonomiske forutsetninger. For å ha et velfungerende samfunn, er det dessuten viktig at man har arenaer der folk fra ulike samfunnslag møtes. Det er fylkeskommunen som skal ha ansvaret for å drive den videregående skolen. Senterpartiet er garantisten for en desentralisert skolestruktur og et bredt utdanningstilbud i hele fylket. Gjennom fylkeskommunen arbeides det med å skape lærlingeplasser, både i privat og offentlig sektor. Tilgang på kompetanse er viktig for utvikling av samfunnet og næringsliv. Vi må sikre at utdanningen i fylket er tilpasset samfunnet og næringslivets behov og støtte opp under tiltak som sikrer at unge etter endt utdanningsløp bosetter seg og får arbeid i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Videreføre nærskoleprinsippet og sikre et bredt og variert linjetilbud i hele fylket. - Videregående skole skal fortsatt være fylkeskommunens ansvar. Sp støtter ikke forsøk der videregående skole overføres til enkelte bykommuner. - Arbeidet for å styrke nettskolen. - Arbeide for å styrke lærlingeordningen. - Prioritere studieretninger hvor det er et jobbmarked lokalt. - Linjetilbudene ved de videregående skolene må tilpasses samfunnet og næringslivet i regionen også for å sikre lærlingeplasser og framtidige jobbmuligheter. - Videreutvikle fagtilbudet innen entreprenørskap i den videregående skolen. - Øke lærertettheten i den videregående skolen. - Tilrettelegge for at faglig sterke elever skal kunne ta enkeltfag på høyere utdanning. - Opprettholde et godt tilbud om agronomutdanning for å sikre rekruttering til jord- og skogbruksnæringen, og ha et sterkt samarbeid med Skjetlein Grønt kompetansesenter. - Støtte utvikling av digitale læremidler som dekker alle kompetansemål for sørsamisk som førstespråk på Vg1 studieforberedende eller Vg2 yrkesfag. - Legge til rette for hospitering og utplassering på videregående for ungdomsskoleelever, slik at de i større grad velger rett utdanningsløp på videregående. 6

7 - Arbeide for styrke rådgivningstjenesten mellom grunnskole, videregående skole og høyere utdanning gjennom å bidra til at det ansettes flere miljøarbeidere og sosialpedagogiske rådgivere i alle skoler. - Stille krav om at rådgivere skal ha relevant utdanning. Alle karriererådgivere må få tilbud om relevant kursing. - Alle elever skal ha en obligatorisk, individuell samtale med karriererådgiver i løpet av avgangsåret på videregående. - Arbeide for å styrke gjennomføringen i videregående skolen. - Styrke helsesøsterressursen i den videregående skole i samarbeid med vertskommunen. - Legg til rette for at yrkesfaglærerne skal kunne hospitere i arbeidslivet. - Legge til rette for at fagarbeidere med relevant utdanning for skolen kan omskolere seg til å bli pedagoger. - At det må være et reelt pedagogisk alternativ til den offentlige skolen hvis en privat skole skal opprettes; det skal ikke være mulig å profittere på skoler i Sør-Trøndelag. - Styrke samarbeidet mellom næringsliv og universitetsmiljø, slik at flere studenter blir i fylket etter endt utdanning. - Støtte prosjektet "Oppdal.alpinuniversitet". - Styrke de lokale ressurssenter ved de videregående skolene. - Arbeide for å styrke studiesentrene i distriktet. - Gi elevene mulighet til å velge alternative utdanningsløp i den videregående skolen. Kap 4: Næring og nyskaping Sør-Trøndelag har forutsetning for å være internasjonalt ledende på flere områder. Senterpartiet arbeider for at både menneskelige ressurser, teknologikompetanse og naturressurser i regionen skal utnyttes på best mulig måte. Senterpartiet vil arbeide for gi bedriftene i regionen gode og forutsigbare rammevilkår gjennom fylkeskommunens eget arbeid og gjennom påvirkning mot sentrale myndigheter. Tilgang til næringsareal, mulighetene for rekruttering av kompetent arbeidskraft, utnyttelse av FoU og tilgang på kapital er sentralt for utvikling av næringslivet i fylket. 7

8 Vi mener det er viktig å bidra til utnyttelse av næringsareal og interkommunalt samarbeid om etablering av nytt næringsareal over kommunegrensene, for å ivareta blant annet jordvernhensyn. Det må arbeides for å redusere skattemessige vridninger som hindrer effektiv arealutnyttelse. Effektive samferdselsløsninger er avgjørende for næringslivet. Å holde trykk på utvikling av mobildekning, utbygging av fiber og bedre bredbåndsdekning vil være viktig. Tilsvarende gode veiforbindelser, en effektiv godstransport på jernbane og velfungerende havner er avgjørende for konkurransekraften til regionens næringsliv. Samarbeid og FoU Fylket har en rekke mindre bedrifter som er små i forhold til sine viktigste kunder. Gjennom samarbeid mellom bedrifter kan bedriftene styrke sin konkurranseevne og utvikle seg til å levere til et større marked både nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen har her en viktig rolle som tilrettelegger. Sør-Trøndelag har et unikt teknologi- og forskningsmiljø ved HIST, NTNU og SINTEF. Sør- Trøndelag Senterparti vil arbeide for å styrke samspillet mellom regionalt næringsliv og utdanning og forskning. Dette vil styrke regionens næringsutvikling i konkurranse med andre regioner, og være viktig for økt kommersialisering av teknologi og økt bruk av FoU i regionens næringsliv. Det er et mål at en større del av bedriftene i regionen utnytter muligheten til å få skattefradrag for FoU-virksomhet gjennom SkatteFunn. Fylkeskommunen kan bidra i å gjøre mulighetene tilgjengelige. Eierskap og tilgang på kapital Lokalt eierskap gir tettere bånd mellom næringslivet og befolkningen, og bidrar til samfunnsperspektivet i næringslivet. Fylkeskommunen kan legge til rette for næringsutviklingen som «tilrettelegger» ved å tilpasse de offentlige tiltak til lokale behov og gjennom samarbeid med næringslivet. Til samme tid er det viktig å legge til rette for at flere bedrifter har sitt hovedkontor i regionen. Når beslutningstakerne har sitt utgangspunkt i regionen, viser erfaringene at dette 8

9 gir ringvirkninger langt utover arbeidsplassene i den enkelte bedriften. Sør-Trøndelag Senterpartiet vil: - Sikre konkurransekraften i distriktene gjennom distriktspolitiske virkemidler og ordninger, slik at næringslivet i Sør Trøndelag også i framtida skal være mangfoldig og variert. - Ha et tettere samarbeid og samspill mellom utdanningsinstitusjoner, offentlig og privat sektor for å styrke innovasjon i næringslivet og bedre gründernes kår. - Arbeide for å få en regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer. Denne muligheten kan gi mindre teknologibedrifter mulighet for å kommersialisere teknologi med hensyn til et internasjonalt marked, uten at avkastningen for staten blir dårligere enn alternativ plassering. - Arbeide for at Forsvaret frigir tidligere Vågan skytefelt i Bjugn. Reiseliv Reiseliv er en av de største næringene i fylket, men har et stort utviklingspotensial. Vi har et mangfold av kulturelle aktiviteter, arrangementer og tradisjoner som kan utnyttes bedre. Alt fra store konferansehotell til deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter og overnatting. Samtidig har vi som region et rikt tilbud med lokalprodusenter på mat og øl. Samlet gjør dette fylket til et attraktivt reisemål. Senterpartiet ønsker at trøndersk matkultur skal være et sentralt satsningsområde og ønsker større samhandling mellom matprodusenter og reiselivsnæringen. Kulturnæringene er et viktig bidrag til det kreative Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for å forsterke samarbeidet mellom lokale matprodusenter og reiselivsnæringen gjennom Trøndelag reiseliv as og OI Trøndersk Mat og Drikke as. - At reiselivsnæringen i større grad kan utvikle naturbaserte aktiviteter. - Fortsette arbeidet med satsinger som «perle på en snor» sammen med fosenkommunene og arbeidet rundt cirkumferensen i fjellregionen. - Bruke kultursatsing og kulturlivet i reiselivssammenheng. 9

10 Landbruk Landbruket er en hjørnesteinsnæring i fylket. Landbruket i Sør-Trøndelag består av ca landbrukseiendommer, og jorda drives gjennom ca aktive driftsenheter. Hver fjerde sørtrønder utenom Trondheim bor på en landbrukseiendom. Utvikling av landbruket er viktig både for de som driver landbruk og fylkets øvrige befolkning. Årlig kjøper bøndene i fylket varer og tjenester for ca. 1,2 milliarder kroner fra lokale håndverkere, transportører og andre næringer. Landbrukets næringsmiddelindustri er den største industriarbeidsplassen i fylket. Dyrka jord er en ikke-fornybar ressurs, og den er grunnlaget for all landbasert matproduksjon. Med landets begrensede areal for matproduksjon der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3% av det totale landarealet er det nødvendig med et sterkt jordvern. Vi vil at matjorda skal få et sterkere lovmessig vern, og at jordvern i større grad skal vektlegges i planprosesser og arealplaner Reindrift har uvurderlig verdi i fylket som språk-, kultur-, identitets- og næringsaktør i samiske områder. Reindriften bidrar til at tradisjonell kunnskap holdes i hevd, videreutvikles og videreføres. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Opprettholde et variert landbruk i hele fylket basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og kulturlandskap. - Innrette de fylkesvise virkemidler i landbruket slik at de skaper et mer miljøriktig og klimasmart landbruk. - Bruke Trøndersk Landbruksmelding aktivt slik at vi får økt produksjonen av jordbruksvarer med sikte på økt sjølforsyning. - Gi gode rammevilkår til de bedrifter som foredler råstoffet fra landbruket. - Gi Skjetlein videregående skole og Skjetlein grønt kompetansesenter gode rammevilkår for å gi nødvendig kompetanse til landbruket og de grønne næringer. - Utvikle en strategi for å sikre regional anvendelse av den forskningsbaserte kompetansen som særlig er lokalisert i Trondheim. - Satse på målrettede prosjekt innenfor FoU og kompetanse i landbruket. - Sikre den planlagte gjennomføringen av de to etablerte prosjektene Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og Grønn forskning. 10

11 - Videreføre mat og/eller landbruk generelt som et tydelig satsingsområde for Regionalt Forskningsfond. - Etablere Landbruk21 Trøndelag som et innovasjonsprogram. - Støtte etableringen av en permanent mathall i Trondheim. - Styrke kapitaltilgang og virkemidler gjennom målrettet bruk av virkemidlene innenfor Innovasjon Norge. - Ta hensyn til reindriftas arealbehov i areal- og samfunnsplanprosesser. Rovdyr Forvaltningen av rovdyr må skje på en slik måte at aktivt beitebruk fortsatt skal være mulig og lønnsomt. Det høge konfliktnivået som landbruks- og reindriftsnæringen har i forhold til rovdyr må reduseres; dette gjennom mer effektivt uttak av skadegjørere og reduksjon av rovdyrbestandene. Det skal ikke forekomme rovvilt med skadepotensiale i prioriterte beiteområder for husdyr og i kalvingsområder for rein. Forvaltningsregimet skal styres etter to mål, nemlig å sikre rovviltbestandens overlevelse og at matproduksjonen baseres på utmarksbeite gjennom aktivt beitebruk. Lokale myndigheter og de regionale rovviltnemdene må gis større myndighet i rovdyrforvaltningen i tråd med Stortingets rovviltforlik. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Arbeide for en rovdyrforvaltning som er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk rovdyrforvaltning. - Landbruks- og matmeldingen forutsetter økt matproduksjonen de neste 20 årene. Det må legges tilrette for en rovdyrforvaltning som bidrar til at målet kan nåes gjennom økt matproduksjon basert på våre beiteressurser. - Effektivt uttak av skadedyr selv om bestandsmålene ikke er nådd. - Ta ut hannbjørner som har gjort skade, eller som representerer et skadepotensiale, og mulighet for jakt på vårsnø. - At antallet ynglinger for jerv og gaupe må reduseres til et nivå under dagens bestandsmål. - Ha en rovdyrforvaltning som sikrer den sørsamiske reindrifta. - Legge til rette for økt bruk av fylkets beiteressurser. 11

12 - Utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert. - Få på plass forvaltningsplan for ørn. Skog- og utmarksressursene Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil arbeide for økt klimavennlig verdiskaping med ressursene fra skogen i samarbeid med aktørene i skognæringa. Trøndelag har et unikt utgangspunkt med en komplett verdikjede innen skog, og mulighetene for økt aktivitet ligger klar. Industrien trenger mer lokalt tømmer, og hogsten kan økes betraktelig uten at det vil gå ut over det biologiske mangfoldet. Senterpartiet vil arbeide for å øke aktiviteten i skogbruket og sikre eksisterende skogsindustri samtidig som vi vil bidra til å løfte fram nye aktører som kan benytte skogressursen på nye måter. Framtidens mål om lavere fossile utslipp og behov for produkter som kan erstatte mer forurensende materialer.vil gi et økt marked for produkter fra skogen. Senterpartiet vil bidra til å øke opptaket av CO2 i ny skog gjennom å realisere tiltakene i klimaforliket om satsing på klimaskog i Sør-Trøndelag. Planting av skog på gjengrodde arealer er ett av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene for et bedre klima. Samtidig vil dette bidra til en økt skogressurs for kommende generasjoner. Skogen er en viktig del av ressursgrunnlaget på den enkelte landbrukseiendom. Senterpartiet ønsker et samarbeid med forskningsmiljøene og andre næringer for å se på nye måter å bruke utmarksområder. Bærekraftig bruk av utmarksressursene er det beste vern. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - At uttak av skog skal skje i henhold til skogeiendommens balansekvantum. - At skog som avvirkes skal være hogstmoden. - At kvantumet som tas ut i det enkelte distrikt skal tilpasses lokal industri. - Unnvære hogst i viltets yngle- og hekketid. - At terrengskader og ødelagte veier i forbindelse med hogst dekkes av driftsoperatør. - Styrke skogoppsynet i forhold til planting, ungskogpleie og skjøtsel av skogbestandene fra hogstmoden skog. 12

13 - Arbeide for økt verdiskaping i alle ledd i skognæringen. Virkemiddelbruken må vris mot å sikre det grønne skiftet. - Satse på økt videreforedling av tre og skogsråstoff ved hjelp av regionale utviklingsmidler og midler via Innovasjon Norge. - Øke utbygging av skogsbilveier, for å sikre tilgjengelighet til hogstmoden skog året rundt. - Bidra til at tømmervogntog på opptil 60 tonn og 24 meter får økt tilgang på fylkesvegnettet, både gjennom oppskriving av veger og opprusting av viktige ferdselsårer for næringstransporten. - Bruke skogråstoff som energi i fylkeskommunale bygg, og sikre flisproduksjonen i fylket både til smelteverksindustri og varmeproduksjon i bygg. - Arbeide for at treverk inngår som sentralt byggemateriale i fylkets byggeprosjekter - Ivareta vern gjennom forsvarlig bruk, og sikre at forvaltning og vern går hand i hand. - Innføre differensiert forvaltning av strandsonen, samt areal i tilknytning til vassdrag og innsjøer. - Etablere det nye senteret for forskning på biologisk mangfold (NIBIO) i Sør- Trøndelag. - Ta alle tilgjengelige virkemidler i bruk for å skape en sterk og konkurransedyktig skogs- og treforedlingsindustri. Marine næringer og fiskeri Havbruksnæring som lakseoppdrett har sin opprinnelse i vår region, og bidrar stadig til positive ringvirkninger. Det er et mål at Sør-Trøndelag forblir havbruksfylket og Trondheim havbruksnæringens hovedstad også i framtiden. I videre utvikling av oppdrettsnæringen er det viktig å finne løsninger som tar hensyn til andre sjøbaserte næringer, miljø og hensynet til sjøørret og villaks. Bruk av FoU og FoU-resultater er sentralt i dette arbeidet. Alt tyder på at vi må hente mer mat fra havet i framtiden. Tang er en råvare som er rik på vitaminer og mineraler, og som i større grad bør komme på matfatet. Næringsrikt vann, temperatur, strømforhold og topografi gir Trøndelag et særlig godt grunnlag for oppdrett. 13

14 Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om etableringen av Ocean Space Center som navet i utviklingen av Trondheim som marint senter, og gjennom dette sikre effektiv utnyttelse for videre utvikling av næringen. - Utarbeide fylkesdelplan for tilgjengelig areal for oppdrettsnæringen. Å sikre næringen tilstrekkelig areal er sentralt for miljø, fiskehelse og utvikling av næringen. - Sikre at kommunene skal få beskatningsmuligheter for bruk av sjøareal. - Arbeide for at vern og bruk kan kombineres i Froan naturreservat og landskapsvernområde. - Tilby utdanning tilpasset næringens behov gjennom å opprettholde akvakulturlinja på Frøya og utvikle Blått kompetansesenter til en ressurssenter gjennom samarbeid næringsliv, FoU-miljøet i regionen, kommune og fylkeskommune. - Bidra til økt rekruttering innenfor hele verdikjeden for fiskeri- og kystnæringen. - Støtte opp og bidra til å utvikle møteplasser som Norfishing og Aqua-NOR slik at Trondheim også i framtiden er det naturlige møtestedet for fiskeri- og havbruksnæringene. - Arbeide for å opprettholde desentralisert mottaksstruktur for fisk i vår region. - At ungdom som vil satse i fiskerinæringen skal få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. - Arbeide for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen. Kap 5: Kommunikasjon og samferdsel Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil fremdeles ha et særlig sterkt fokus på samferdselspolitikken. Opprusting av vegnettet er ikke et mål i seg selv, men et middel for å sikre god arealbruk, velferd og bosetting. Vi skal utvikle levedyktige regioner og attraktive lokalsamfunn med et nett av vekstkraftige bygder og sentra, og med Trondheim som landsdelsentrum. Gode kommunikasjoner er forutsetning for vekst og utvikling i alle deler av fylket. Areal- og naturressursene skal benyttes på en bærekraftig og langsiktig måte. Et helhetlig og sammenhengende transportsystem skal bygges ut med tilfredsstillende standard som motvirker trafikkulykker og reduserer klimagassutslipp. 14

15 Den sterke trafikkveksten i de store byområdene krever økt innsats i kollektivtrafikken, både av hensyn til trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Senterpartiet vil prioritere framkommelighet for kollektivtrafikken i form av utbygging av kollektivfelt og andre tekniske trafikkstyringstiltak. Bestillingstransport er et godt alternativ til ruter som går sjeldent og som få benytter seg av i dag. Vi ønsker å prioritere helhetlige løsninger både innen person- og godstrafikken og ønsker et mest mulig samlet logistikknutepunkt med veg og bane på Torgård, samt containerhavn på Orkanger. Senterpartiet vil sikre gode digitale løsninger for hele fylket og sørge for at nødvendig infrastruktur er på plass Vi vil øke de offentlige støtteordningene for bredbåndsutbygging og være en pådriver i å sikre utbygging av fibernett og mobilnett med lik standard over hele fylket. Bredbånd av høyeste kvalitet må bli tilgjengelig for all næringsvirksomhet. Sør-Trøndelag Senterparti vil: - Være en pådriver for bygging av prosjektet "Trondheimsvegen" E6 Jaktøyen - Ulsberg. - Arbeide for ferdigstillelse av «Laksevegen og «Fosenvegen» så raskt som mulig og øke satsingen på fylkesvegene blant annet gjennom prosjektene Fv 704 Klæbu og Fv30 Røros. - Arbeide for å få økt investeringene i statsbudsjettet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på det øvrige fylkesvegnettet, med mål om fastdekke på alle fylkesveger. - Elektrifisere Trønderbanen til Steinkjer og Meråkerbanen, for deretter å elektrifisere Rørosbanen. - Overføre mer godstransport fra veg til bane og sjø. - Støtte opp om Jernbaneverkets anbefaling om godsterminal på Torgård og arbeide for at en helhetlig utbygging inkludert ny jernbanetunnel legges inn i nasjonal transportplan (NTP). - Støtte utbygging av regionhavn på Orkanger og arbeide for at E39 på strekningen Harrangen-Thamshavn kommer inn i NTP ved førstkommende revidering av denne. 15

16 - Sikre statlige ras- og flomsikringsmidler til utsatte vegstrekninger i fylket. - Arbeide for dobbeltspor på strekningen Støren Stjørdal. - Videreutvikle tilbudet på Trønderbanen både nord- og sørover fra Trondheim. - Opprettholde Røros Lufthavn og arbeide for å få Ørland Lufthavn inn på kortbanenettet. - Opprette bussforbindelse på E39-strekningen Stormyra Betna - Sikre bedre vegvedlikehold vinterstid gjennom gode kontraktsavtaler. - Ha en betydelig økning i bevilgningene til gang- og sykkelveier. - Videreutvikle tilbudet om «hjem for en 50-lapp». - Arbeide for tilbud om bestillingstransport i hele fylket. - At hensyn til jordvern inkluderes i planleggingen av vegnett, gang og sykkelveger. - Vurdere mulighetene for å dele opp dagens driftskontrakter slik at mindre og lokale entreprenører får muligheter til å delta i anbudskonkurranser. - At prioritering av drift og vedlikehold av fylkesvegene ikke bare styres av ÅDT. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil også vektlegge betydningen av vegene i forhold til arbeidspendling, drift og utvikling av næringslivet, samt trafikksikkerhet. - Støtte arbeidet med å få bru over Trondheimsfjorden. - Bedre kollektivtrafikken i hele Sør-Trøndelag blant annet gjennom bestillingstransport og bedre samkjøring mellom buss og tog, samt utvikle ferje- og hurtigbåttilbudet i forbindelse med utbyggingen av Ørland hovedflystasjon. - Videreutvikle tilbudet på Trønderbanen sørover fra Trondheim til Røros/Oppdal. - Arbeide for å sikre alle i hele Sør-Trøndelag god bredbåndsdekning. - Jobbe for full mobildekning langs ALLE fylkesveger. - Firefelts veg mellom Trondheim og Stjørdal - Redusere utslippene fra kollektivtrafikken gjennom overgang til biogass som drivstoff for bussene i fylket. - Støtte arbeidet med å videreutvikle et mer miljøvennlig og effektivt kollektivtilbud i Trondheim. 16

17 Kap 6: Miljø og energi Frisk luft, ren natur og sunn mat er avgjørende for våre liv og livskvalitet. Utgangspunktet for Senterpartiet er at vi skal forvalte våre naturressurser slik at de kommer kommende generasjoner til gode. En god ressursforvaltning omfatter både bruk og vern. Senterpartiet vil støtte opp om en politikk som sikrer miljøvennlige valg både gjennom lokal tilrettelegging, gjennom sentral lovgivning, støtteordninger og skatte- og avgiftspolitikken. Sør Trøndelag Senterparti vil: - Støtte opp om å utvikle kompetansesenteret for vannmiljø og villaks på Støren til et nasjonalt senter. - Arbeide for avgrenset vern i vassdrag med tanke på å bedre muligheten for å gjøre tiltak mot flom, mindre kraftutbygging i sideelver og å bedre fiskeforholdene. - At fylkeskommunen skal ta i bruk ny og effektiv energiteknologi i sine bygg. - At fylkeskommunen i sin innkjøpspolitikk vektlegger miljøhensyn. - At fylkeskommunen har fokus på initiativ for rettferdig handel og videreutvikles som et fairtrade-område. - Være en pådriver for å få etablert et biogassanlegg i regionen. - Arbeide for biobrenselsanlegg for næringer som kan ta i mot egen og andres bioavfall for mer miljøvennlig og kostnadseffektiv energiforbruk i industrien. Kap 7: Olje og gass Fossile ressurser vil i uoverskuelig framtid være en nødvendig del av energiforsyningen i verden. En av landsdelens største muligheter ligger i de betydelige olje- og gassressursene utenfor kysten vår. Den teknologiske utviklingen, spesielt de siste årene, har gjort det mulig for oss å ta disse ressursene i bruk. Senterpartiet vil at disse ressursene skal bidra til økt verdiskaping og etablering av ny industri i Midt-Norge basert på naturgass. Utbygging av framtidige gassfelt i Norskehavet må skje på en slik måte at gass ilandføres og at denne kan utnyttes industrielt og på en miljømessig akseptabel måte. 17

18 Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: - Ha ny ilandføring av gass fra Norskehavet til Tjeldbergodden. - At det skal etableres ny industri i Midt-Norge basert på naturgass. - Legge tilrette for fortsatt vekst innen olje- og gassvirksomheten med økt satsing på klima og miljøhensyn. Dette i samarbeid kunnskaps- og industrimiljøene i regionen. - Støtte arbeidet med etablering av Ironman på Tjelbergodden. - Ha økt statlig støtte til forskning på CO2-teknologi og på anvendelse av naturgass som industriråstoff. - At regjeringen bidrar til å realisere et fullskala renseanlegg for fangst og lagring av CO2 i Midt- Norge. - Arbeide for mer bruk av gass i transportsektoren i Trøndelag, i skip, gassferger og gassbusser. Kap 8: Samarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt Senterpartiet vil at vi gjennom samarbeid skal finne gode løsninger for utvikling i regionen. Som den naturlige regionhovedstaden spiller Trondheim på lag med resten av regionen. De ulike kunnskaps- og kompetansemiljøene i byen skal gjennom forskning i hele regionen bidra til utvikling og innovasjon. Vi vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn tilbyr innbyggerne et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre, både i bygd og by. Senterpartiets nei til medlemskap i EU er ikke et nei til internasjonalt samarbeid. Vi vil at fylkeskommunen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet skal ikke alene baseres på økonomisk nytteverdi gjennom varehandel og tjenesteproduksjon, men også ta hensyn til mellommenneskelige forhold og interesser innen felles historie, felles kultur og sosial samhandling. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med aktivt å legge til rette for at utenlandske bedrifter skal etablere seg i Trøndelag. Forordninger påtvinges oss gjennom EØS-avtalen. Dette griper direkte inn i kommunale og fylkeskommunale saksområder. Senterpartiet mener at den lokale kompetansen og 18

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 2019 Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 DEL GODENE For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, uavhengig

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti

Forsidefoto: Colourbox.com. Troms Arbeiderparti. Fylkesvalgprogram 2011-2015. Det Norske Arbeiderparti Forsidefoto: Colourbox.com Troms Arbeiderparti Fylkesvalgprogram 2011-2015 Det Norske Arbeiderparti Innhold Innledning Innledning... 3 Utdanning... 4 Samferdsel... 6 Kultur... 7 Næring... 9 Kollektivtrafikk...

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019 Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer