Årsrapport Global Infrastruktur I AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Global Infrastruktur I AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Infrastruktur I AS

2 Aksjonærbrev Global Infrastruktur I AS Til aksjonærene i Global Infrastruktur I AS, Global Infrastruktur I AS ( GI I AS eller Selskapet ) inviterer herved til ordinær generalforsamling den 22. mai 2013 klokken 10:00. Generalforsamlingen avholdes i Munkedamsveien 45 i Oslo, på Thon Hotel Vika Atrium. Vedlagt i dette brevet finner du innkallelsen til den ordinære generalforsamlingen, årsregnskap for Global Infrastruktur I AS og revisjonsberetning for regnskapsåret 2012 samt årsrapport. Årsrapporten gir en oppdatering på porteføljen, og infrastruktur som aktivaklasse. Styret har tidligere utarbeidet to slike oppdateringer årlig, forrige oppdatering ble utsendt i oktober 2012, men vil fremover ta sikte på sende ut kvartals vise rapporter. I løpet av 2007 og 2008 hentet GI I AS inn totalt millioner kroner og det tilsvarende svenske søsterselskapet, Global Infrastruktur 1 AB ( GI 1 AB ), hentet i samme periode cirka 900 millioner kroner. De to selskapene har investert kapitalen i Global Infrastruktur 2007 ( GI 2007 AS ) som eier investeringsporteføljen innen infrastruktur. I løpet av 2012 fusjonerte investeringsselskapene GI 2007 AS og Global Infrastruktur 2009 AS ( GI 2009 AS ), samt de respektive feeder-selskapene GI I AS og Global Infrastruktur II AS ( GI II AS ). De svenske søsterselskapene GI 1 AB og Global Infrastruktur 2 AB ( GI 2 AB ) er fortsatt i fusjonsprosess og forventes å være gjennomført innen utgangen av året. Bakgrunnen for fusjonene var hovedsakelig kostnadseffektivisering for aksjonærene i selskapene. GI 2007 AS har kommitert 1 all innhentet kapital til ulike infrastruktur-fond og har en god geografisk diversifisering med eksponering mot USA, Asia og Europa inkludert Norden og Storbritannia. Porteføljen er også godt diversifisert med hensyn til ulike segmenter innenfor infrastruktursektoren, og har i løpet av 2012 investert rundt 105 millioner kroner i forskjellige infrastrukturprosjekter. På nåværende tidspunkt er omlag 92 prosent av den kommiterte kapitalen trukket. Styret i Global Infrastruktur I AS Oslo, april En kommitering er en forpliktelse til å investere kapital i fremtiden 2 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

3 Innhold 1. Hovedpunkter 4 2. Markedsoppdatering 5 3. Porteføljestatus 8 4. Nøkkeltall Årsregnskap Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 3

4 1. Hovedpunkter Markedsoppdatering I Europa var det forsiktig optimisme etter krisepakken som ble lansert før jul 2011, og det amerikanske boligmarkedet så ut til å våkne til liv igjen etter mange år i dvale. Mot våren begynte usikkerheten blant investorene igjen å øke, og fokuset ble lagt på Europa og den kriserammede økonomien i Hellas. Med rådende markedsforhold er det vanskelig å forutsi om det vil bli en betydelig økning i antall eiendelstransaksjoner i unoterte infrastruktur-fond, men ettersom den globale etterspørselen etter utvikling av infrastruktur øker og stater forsøker å redusere sine budsjettunderskudd, antas det at privat sektor vil begynne å ta en mer aktiv rolle i finansieringen av slike prosjekter. Kombinert med økt tilgjengelighet av høykvalitets infrastruktur-eiendeler er det sannsynlig at vi vil se et voksende antall transaksjoner gjort av unoterte infrastruktur-fondsforvaltere i tiden som kommer. Porteføljeoppdatering GI 2007 AS har gjennom sine kommiteringer og investeringer oppnådd en god diversifisering både geografisk og i antall fond og selskaper. På nåværende tidspunkt er cirka 92 prosent av den kommiterte kapital investert. Porteføljen har hatt et begrenset verdifall siden oppstarten, hovedsakelig relatert til store utslag i relevante valutakurser. En god diversifisering kombinert med en strategi om å investere i fond forvaltet av de beste forvalterne med fokus på driftsfase har dog ført til at verdifallet på de underliggende investeringene er begrenset. GI 2007 AS har gjennom 2012 mottatt betydelig lavere utbytter enn forespeilet fra fonds-forvalterne, og sammen med betydelige trekk i porteføljen medfører dette at det ikke vil bli foreslått utbyttebetaling til aksjonærene i GI I AS. Siste verdivurdering av aksjene i GI I AS ble gjort den 15. mars 2013 og verdien per aksje ble da satt til 8,83 kroner. Ettersom 60 øre per aksje allerede er utbetalt til aksjonærene i GI I AS utgjør den utbyttejusterte kursen per aksje 9,43 kroner. 4 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

5 2. Markedsoppdatering I Europa var det forsiktig optimisme etter krisepakken som ble lansert før jul 2011, og det amerikanske boligmarkedet så ut til å våkne til liv igjen etter mange år i dvale. Mot våren begynte usikkerheten blant investorene å øke. Bekymringer for nye problemer i Europa, svakere tall fra USA og lavere stimulanser i Kina stoppet veksten i aksjemarkedet. Fokuset var på Europa og den kriserammede økonomien i Hellas, og valget i landet resulterte i et klart nei til ytterligere innstrammingstiltak og en frikobling fra euroen ble diskutert. Hele eurosonen har kjempet med svak vekst og høy arbeidsledighet. I løpet av høsten skiftet fokuset fra Hellas til Spania, hvor den totale gjeldsbelastningen er over 100 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Landet har en høy arbeidsledighet, særlig blant unge mennesker. Over 50 prosent av unge under 26 er ute av arbeid eller studier. Krisen i eurosonen hemmet ikke bare europeisk vekst, men også verdensøkonomien for øvrig. Det er imidlertid ikke lenger så mye snakk om hvorvidt euroen vil overleve krisen. Europeiske myndigheter har det siste året løst mange problemer og konflikter. Selv om det er mye arbeid igjen har regjeringenes redningspakker og reformer lagt grunnlaget for en mer positiv fremtid. 2 Selv om 2013 kanskje ikke blir et bedre år enn 2012 i form av vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) har utsiktene blitt forbedret. Gjennomsnittlig BNP-vekst i OECD-landene ble anslått til å være rundt 1,2 prosent i 2012, og prognosen for 2013 er ikke vesentlig forskjellig med trenden som peker oppover. Første halvdel av 2013 forventes å være svakere enn andre halvdel ettersom innstrammingstiltak normaliseres. Enkelte sentrale risiko, som euroområdets kollaps og en hard landing i Kina, avtar, og noen andre risiko, som den fiskale klippen i USA, er eliminert riktignok med et kompromiss om fallende offentlige utgifter. Risiko hendelser som de nevnt ovenfor dominerte nyhetsbildet i 2012, men blir nå erstattet av et mer normal og balansert mønster av makroøkonomiske risikoer. For første gang siden 2007 har oppsiderisiko for økonomisk vekst begynt å dukke opp, og da spesielt i USA. Både forbrukeres og bedrifters oppfatning av økonomien på tvers OECD-landene har forbedret seg siden fjerde kvartal i fjor. Selv med svakere økonomisk aktivitet enn ventet så langt i 2013, peker økonomiske indikatorer i riktig retning og da spesielt i Europa. Bedrifters forbruk, som har blitt kategorisk utsatt i mer enn fem år ser ut til å overgå forventningene i 2013, noe som vil gi BNP-veksten et løft. Etter enigheten om den fiskale klippen har USA også sluttet seg til de andre europeiske landene med å stramme inn finanspolitikken, men uten hjelp fra finanspolitikken er veksten i den økonomiske aktiviteten forventet å utelukkende komme fra privat sektor. Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) fortsetter med sine kvantitative lettelser, som igjen fører til at den reelle pengemengdeveksten har økt ytterligere i USA de siste månedene. Det forventes imidlertid at denne strammes inn i løpet av året. Løsere pengepolitikk har også forårsaket betydelig reell pengemengdevekst i euroområdet og Storbritannia. Den europeiske sentralbanken er nå fullt ut forpliktet til å gi økonomisk støtte til sine medlemsland med ekstra lettelser på vei, og rentene på statsobligasjoner har falt tilsvarende. 3 Grafen øverst til venstre på neste side viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) i perioden Som grafen illustrerer fikk veksten i BNP en knekk som følge av finanskrisen som inntraff høsten 2008, og var i perioder negativ, men har de siste årene klatret rett over nullpunktet. Grafen øverst viser utviklingen i inflasjonen i perioden i gitte økonomier. Som begge grafene illustrerer ligger prognosene for 2014 til rette for en flat tiltakende vekst i både BNP og inflasjonen. 2 Kilde: Navigea Securities AS markedskommentar Kilde: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 5

6 Bruttonasjonalprodukt ( ) Inflasjon ( ) Kilde: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Kilde: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Svak økonomisk vekst påvirket etterspørselen etter økonomisk sensitive infrastruktur-eiendeler i Transportvolumene var stillestående i løpet av året. Totalt handelsvolum i euroområdet falt med én prosent i 2012 sammenlignet med 2011, mens amerikansk handel økte med nesten tre prosent i samme tidsrom. Regionale forskjeller i Europa spilte en stor rolle. Ifølge tidlige estimater hadde Spania for første gang siden 1990, og Portugal positiv vekst i handelsvolumer til tross for at deres innenlandske etterspørsel strevde. Containertrafikken i større havner i USA og i Vest-Europa hadde også positive vekstrater i Flytrafikken gjennomgår en tøffere periode enn tidligere med volumer som vokser med under to prosent årlig i USA og Europa, se graf under til venstre. Australsk flytrafikk derimot endte en svak vekstfase i første halvdel av 2012 og avsluttet året med fire prosent årlig vekst, som tilnærmet den langsiktige trenden. Den negative effekten av sterk valuta på turisme var balansert av den sterke etterspørselen etter varer og tjenester. På energisiden har rimelige gasspriser i USA begynte å påvirke produksjonsaktiviteten positivt, og kan betraktes som en av grunnene til høyere vekstrater i USA enn i resten av OECD-økonomiene, se graf under til høyre. I personmarkedet påvirket mildvær i USA både vinterens og sommerens forbruk av naturgass og elektrisitet i Mens energiforbruket blant husholdningene justert for værforhold både i USA og Europa forble nær langsiktige trender i 2012, falt faktisk forbruk i USA mer enn to prosent i strøm og mer enn tre prosent i naturgass. Flytrafikk ( ) Gasspriser ( ) Kilde: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Kilde: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report 6 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

7 Den generelle utflatingen i årlige transaksjonsvolumer siden 2008, illustrert i grafen under, viser tydelig de tøffe forholdene som møter fondsforvaltere i rådene markedsklima. Fondsforvalterne sliter fortsatt med tilgjengelighet på langsiktig gjeldsfinansiering fra tradisjonelle kilder, ettersom bankene kontinuerlig reduserer sine utlån sett i lys av forestående forskrifter (Basel III introduserer mer risikohåndtering og -styring, og styrker reguleringen av banker, herunder økt egenkapitalkrav). Europa er fortsatt den regionen hvor det foretas flest infrastruktur transaksjoner, med 45 prosent av alle transaksjoner i 2011 og 51 prosent i Bak Europa kommer Nord-Amerika med total 23 prosent av alle transaksjoner i 2012, 11,00 og Asia stod for 8 prosent. Industrien som stod for 0,35de fleste transaksjonene var 0,30 fornybar energi med 32 10,50 0,30 prosent, mene resterende ble gjort i såkalt Core Infrastructure. NAV/aksje 10,00 9,50 0,20 0,10 Med rådende markedsforhold er det vanskelig å forutsi om det vil bli en betydelig 0,15 økning i antall eiendelstransaksjoner i unoterte infrastruktur-fond, men ettersom den globale etterspørselen etter utvikling av infra- 9,00 0,10 8,50 0,05 struktur øker og stater forsøker 8,00 å redusere sine budsjettunderskudd, antas 0,00 det at privat sektor vil begynne å ta en mer aktiv rolle i finansieringen av slike prosjekter. Kombinert med økt tilgjengelighet av høykvalitets infrastruktur-eiendeler er det sannsynlig at vi vil se et voksende antall transaksjoner gjort av unoterte Utbytte Offisiell infrastruktur-fondsforvaltere i tiden som kommer. 4 NAV Utbyttejustert NAV 0,25 0,20 Utbytte/aksje No. of Deals Average Deal Size ($mn) No. of Deals Average Deal Size ($mn) Antall transaksjoner og størrelse, globalt Kilde: Preqin Infrastructure Spotlight January 2013 Review of Infrastructure in 2012: Deals Investeringshypotesen for infrastruktur har blitt forsterket gjennom både finanskrisen og eurokrisen. Mens verdens aksjemarkeder har falt dramatisk på grunn av nedjusterte framtidsutsikter, ble forventningene til fremtidig inntjening for infrastruktur i begrenset grad nedjustert. Monopolistiske karakteristika, lange kontrakter og stabile kunder (for eksempel myndigheter) har gjort at investorer innen infrastruktur ikke har opplevd tilsvarende verdifall som en del andre investorer. 4 Kilde: Preqin Infrastructure Spotlight January 2013 Review of Infrastructure in 2012: Deals Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 7

8 3. Porteføljestatus Jan Sigurd Vigmostad (f. 1971, bosted Mandal) styrets leder Vigmostad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Han ble ansatt i Agasti-konsernet ( Agasti ) ved etableringen av Kristiansandskontoret i 1997 som rådgiver og partner ved kontoret. Fra 2006 har Vigmostad hatt ulike lederstillinger knyttet til forvaltning, transaksjoner og produktutvikling i Agasti. Før han kom til Agasti hadde han erfaring fra Nomadic Shipping og Forsvaret. Vigmostad er i tråd med aksjonæravtalen omtalt ovenfor, utpekt av Obligo til å sitte i styret. Vigmostad arbeider som viseadministrerende direktør i Obligo Investment Management AS. Thomas Falck (f. 1966, bosted Oslo) styremedlem Thomas Falck er en norsk næringslivsleder, engelinvestor og risikokapitalist, tidligere styreleder i NVCA. Falck var fra 2001 til 2007 partner i venturefondet Four Seasons Venture III, og deretter operativ leder for Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserte SND Invest. Han har hatt styreverv og lederstillinger i en rekke noterte og unoterte selskaper som Natural ASA, Biotec Pharmacon ASA, Kongsberg Automotive ASA, Bionor Pharma ASA, Codfarmers ASA, Visma Marine ASA, Tusenfryd ASA, Maritec International AS, Exie AS, Voss of Norway ASA, Aquagen AS, Chipcon AS, Making Waves AS, First Credit Opportunity AS, Varslerinstituttet AS, Junglemap AS, Antirasistisk Senter og European Venture Capital Association. Falck ble utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen, tjenestegjorde deretter i undervannsbåt, og tok senere en MBA ved The Darden School of Business Administration ved The University of Virginia. Strukturen Porteføljen er organisert slik at GI I AS og GI 1 AB (GI 2 AB) sammen eier datterselskapet GI 2007 AS som igjen eier porteføljen av infrastrukturinvesteringer. GI I AS og GI 1 AB (GI 2 AB) eier henholdsvis 55,2 prosent og 44,8 prosent av GI 2007 AS. Totalt har norske og svenske investorer innbetalt omlag millioner kroner i denne strukturen. Investeringsmandat GI I AS målsetting er å bygge opp en diversifisert Investeringsportefølje av infrastrukturinvesteringer. Investeringene har blitt gjort i infrastruktur fond, men det har også tidligere vært en målsetting å gjennomføre direkteinvesteringer. Selskapet kan investere i alle faser innen infrastruktur (for eksempel konstruksjon og drift) både gjennom egenkapital- og gjeldsinstrumenter. Investeringsporteføljen er tenkt realisert i løpet av 10 år målt fra siste emisjon. Styret Styret i både GI I AS og GI 2007 AS består av de sammen personene, og deres oppgaver består i å følge opp driften- og forvaltningen av selskapene slik at aksjonærverdiene ivaretas. Styret inkluderer to representanter fra forvalteren, Obligo Investment Management AS ( Obligo ), herunder styrets leder, og to eksterne styremedlemmer. Styret representerer et bredt spekter av kompetanse, erfaring og ikke minst kunnskap om aktivaklassen. Kommiteringer og investeringer GI 2007 AS har kommitert omlag 2 milliarder kroner til ulike infrastruktur-fond, noe som gjør GI 2007 AS til en betydelig investor innen aktivaklassen, og har dessuten gjort selskapet til en preferert partner blant flere gode forvaltere som det normalt sett er utfordrende å få tilgang til. På nåværende tidspunkt er omlag 92 prosent av den kommiterte kapitalen trukket. Investeringsandelen på 92 prosent er basert på GI 2007 AS netto trekk i fondene i porteføljen. Netto trekk vil si totale innbetalinger fra GI 2007 til fondene minus tilbakebetalinger av ubenyttet eller realisert kapital som kan reinvesteres. Over tid vil investeringsandelen naturlig stige i takt med at fondene gjennomfører ytterligere investeringer. 8 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

9 Tabellen under viser en oversikt over fondene det er kommitert kapital til samt hvor stor andel av kommitert kapital de ulike fondene har trukket per 1. april (Alle beløp i millioner) Kommitert Trukket Andel Fond Valuta kapital kapital* trukket SteelRiver Infrastructure Fund North America Amerikanske dollar 70,0 59,2 85 % Macquarie European Infrastructure Fund III Euro 80,0 80,0 100 % Barclays Integrated Infrastructure Fund Engelske pund 25,0 19,0 76 % JPMorgan Asian Infrastructure & Rel. Opportunity Amerikanske dollar 40,0 32,4 81 % JPMorgan Infrastructure Investments Fund Amerikanske dollar 95,0 95,0 100 % Verdiutvikling Porteføljen har hatt et mindre verdifall som hovedsaklig knytter seg til store utslag i relevante valutakurser. En god diversifisering kombinert med en strategi om å investere i fond forvaltet av erfarne og dyktige forvaltere med fokus på driftsfase har dog ført til at verdifallet på de underliggende investeringene er begrenset. Akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 2012 utgjør 174,6 millioner kroner. Erik Langaker (f. 1963, bosted Oslo) styremedlem Langaker har over 20 års erfaring i oppstart og drift av bedrifter som del av operativ ledelse, styreleder og styremedlem - både i børsnoterte og private selskap, og i og utenfor Scandinavia. Han har mye erfaring innen teknologi ledelse, M&A og Venture kapital. Erik Langaker har siden begynnelsen på 90-tallet vært delaktig i oppstart av mer enn 10 teknologi-selskaper. Alle er fortsatt i drift, eller er solgt til større konsern. Langaker sitter i dag som styreleder i blant annet StormGeo gruppen og EPC Plc (London) - i tillegg til mange kommersielle styreverv sitter han også i styret for Oslo Internasjonale skole. Som investor er han blant annet virksom gjennom Vestland Invest AS og Idekapital AS. Fremover vil de underliggende fondene i GI 2007 AS portefølje nærme seg slutten på sin investeringsperiode, og investeringstakten forventes derfor å synke i takt med at utbyttene fra fondene vil øke. På bakgrunn av dette anslås det at kontantstrømmen i GI 2007 AS fra og med 2013 vil være positiv. Siste verdivurdering av aksjene i GI I AS ble gjort den 15. mars 2013 og verdien per aksje ble da satt til 8,83 kroner. Ettersom 60 øre per aksje allerede er utbetalt til aksjonærene i GI I AS utgjør den utbyttejusterte kursen per aksje 9,43 kroner, se grafen under. NAV/aksje 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 0,20 0,10 0,30 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Utbytte/aksje Peter Lindbom (f. 1981, bosted Stockholm) styremedlem Lindbom har en siviløkonomeksamen fra Jönköping International Business School. Han har jobbet som investeringsrådgiver for Agasti fra august 2006 desember 2007 og deretter med utvikling av alternative produkter. Før han begynte i Agasti har Lindbom erfaring fra Nordea og Merrill Lynch. Lindbom er i tråd med aksjonæravtalen omtalt ovenfor, utpekt av Obligo til å sitte i styret. Lindbom arbeider som Manager Investor Relations i Obligo Investment Management AS. Utbytte Offisiell NAV Utbyttejustert NAV Aksjekursutvikling (NAV) Global Infrastruktur I AS Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

10 Grafen under viser den kvartalsvise endringen i verdien på selve investeringsporteføljen til GI 2007 AS. Som grafen illustrerer har verdiutviklingen vært negativ i perioden rett etter finanskrisen, men har vist en tilsvarende positiv utvikling siden andre kvartal i 2009 og frem til i dag. Kvartalsvis verdiendring i investeringsporteføljen til Global Infrastruktur 2007 AS 15% 10% 5% 0% 0,0 % 0,0 % 0,5 % 8,0 % 1,4 % 0,1 % 2,1 % 5,1 % 1,0 % 0,7 % 0,5 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % -5% -1,9 % -1,4 % 0,2 - % 2,6 - % 0,3 - % -0,2 % -0,6 % -10% -7,3 % -15% 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Quarterly change in value of investments Cumulative value growth investments Forvalterne GI 2007 AS har kommitert kapital til fem ulike fond, forvaltet av fire ulike forvaltere. Oversikten under gir en nærmere introduksjon av respektive forvaltere, samt fondet som de forvalter. Fondseksponering Geografisk fordeling SteelRiver 30% 28% SteelRiver 11% er spesialisert på forvaltning av infrastrukturselskaper. De har lang erfaring med fokus på aktivt eierskap som USAkonkurranse- fortrinn. For noen år tilbake restrukturerte de forvaltningsstrukturen etter at fondets inititiativtaker, australske Babcock & Brown ble MEIF3 JPM IIF 12% UK avviklet. SteelRiver har utelukkende fokus på Nord-Amerika, hvor GI 2007 AS har kommitert 70 millioner dollar, og for Europe SteelRiver tiden investert 12% Nordic Countries omlag 59 millioner dollar. JPM AIRRO 23% Asia 28% BIIF 13% SteelRiver Infrastructure Fund North America avsluttet sin investeringsperiode i oktober Kjennetegnene til de underliggende Australia investeringene 20% i fondet er at de utelukkende har fokus på Nord-Amerika, prosjekter i driftsfase, og med begrenset etterspørselrisiko. Fondet ble lukket for nye investorer i fjerde kvartal 2008 med en størrelse på totalt 1,9 milliarder dollar, og GI 2007 AS andel på 70 millioner dollar utgjør dermed 3,7 prosent av hele fondet. Porteføljen er investert i henhold til strategi, og per 31. desember 2012 er cirka 85 prosent av kapitalen investert. 4% 20% JPMorgan JPMorgan er en meget anerkjent investeringsbank med lang erfaring fra forvaltning av eiendom og realaktiva. De har et Infrastrukturteam på omtrent 300 ansatte, og har en global tilstedeværelse. Forvalterens kjennetegn er at de har et bredt nettverk, setter kapitalen raskt i arbeid, har en robust risikoprofil, samt at de hovedsakelig fokuserer på inflasjonssikrede prosjekter med høy grad av utbytte. JPMorgan forvalter to av GI 2007 AS fond, JPMorgan Infrastructure Investments Fund ( JPM IIF ) og JPMorgan Asian Infrastructure & Related Opportunity Fund ( JPM AIRRO ). JPM IIF er et globalt OECD-fond, som fokuserer på driftsfase og kjerne -infrastruktur. Fondets totale størrelse er på cirka 3,5 milliarder dollar, hvorav 3,2 milliarder dollar er investert. Fondet har til nå foretatt 10 porteføljeinvesteringer i tråd med denne strategien. JPM IIF er en såkalt open ended structure, det vil si at de ikke har noen dato for når de avslutter sin investeringsperiode eller for oppløsning av fondet. GI 2007 AS andel er per tiden fullinvestert med en investeringsgrad på 100 prosent. JPM AIRRO har fokus på prosjekter innenfor konstruksjon og driftsfase relatert til infrastruktur i Asia. Fondet har karakteristika som et private equity-fond der kontantstrømmen kommer fra salg av virksomheter og ikke fra løpende utbyttebetalinger. Fondets totale størrelse er på cirka 860 millioner dollar, hvorav cirka 81 prosent er investert. JPM AIRRO avslutter sin investeringsperiode i januar Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

11 Macquarie Macquarie er den aktøren i bransjen med lengst erfaring innenfor investeringer innen infrastruktur, helt tilbake til De har over ansatte dedikert til infrastruktur, med mer enn 100 infrastrukturinvesteringer i 25 land. Macquarie European Infrastructure Fund III ( MEIF3 ) avsluttet sin investeringsperiode i mars Fondet kjennetegnes ved at det har fokus på Europa (OECD), driftsfase og begrenset etterspørselrisiko. Imidlertid er fondets kapital allerede fullt trukket og GI 2007 AS er per tiden fullinvestert med en investeringsgrad på 100 prosent. Fondets totale størrelse er millioner euro. MEIF3 sine hovedinvesteringer er i to flyplasser, København Lufthavn (Kastrup) og Brussel flyplass. Barclays Barclays er en av Storbritannias største banker og også en av få storbanker som klarte seg uten statsstøtte under finanskrisen. Barclays har betydelig erfaring med infrastruktur helt tilbake til Hovedfokus er på såkalte OPS (PPP) offentlig privat samarbeid. De har et erfarent team på plass til å drive de 85 OPS-investeringene som er foretatt til nå. Barclays Integrated Infrastructure Fund avslutter sin investeringsperiode i mai Fondet fokuserer på Europa, PPP (OPS) og driftsfase i etablerte porteføljer. Dette fondet investerte i en moden portefølje av PPP (OPS) prosjekter i fjerde kvartal 2008, og fondets totale størrelse er på 680 millioner pund. GI 2007 AS kommittering på 25 millioner pund utgjør dermed 3,68 prosent av hele fondet og er per tiden trukket med 19 millioner pund (cirka 76 prosent). Porteføljeoversikt Porteføljen er i dag fordelt på fem ulike fond og flere underliggende investeringer i infrastrukturselskaper, blant annet flyplasser, havner, vannverk og avløp, strømproduksjon og distribusjon, sykehus, skoler, fengsel osv. Porteføljen har oppnådd en god diversifisering, både med hensyn på geografisk og segmentvis eksponering samt antall fond og forvaltere. Oversikten under viser hvilke investeringer som er gjennomført av de ulike fondene i porteføljen. Investering Forvalter Geografi Bransje Southern Water JPMorgan Storbritannia Vann- og avløpsvann SouthWest Water Company JPMorgan USA Vann- og avløpsvann Zephyr Wind JPMorgan Storbritannia Produksjon av strøm (vind) Electricity North West JPMorgan Storbritannia Distribusjon av strøm Summit Utilities JPMorgan USA Distribusjon av naturgass Southwest Generation JPMorgan USA Produksjon av strøm (gass) Southern Missouri Natural Gas JPMorgan USA Distribusjon av naturgass Coastal Winds JPMorgan USA Produksjon av strøm (vind) Noatum Ports JPMorgan Spania 15 havneanlegg North Queensland Airports JPMorgan Australia 2 flyplasser Natural Gas Pipeline Co. of America SteelRiver USA Distribusjon av naturgass Peoples Natural Gas Company SteelRiver USA Distribusjon av naturgass The ICS Companies SteelRiver USA 3 havneanlegg Trans Bay Cable SteelRiver USA Distribusjon av strøm Peoples TWP SteelRiver USA Distribusjon av naturgass SevenHills Healthcare JPMorgan India Sykehus, apotek og helsetjenester Eco Management Korea JPMorgan Sør-Korea Avfallshåndtering/gjenvinning (avfall-til-energi) Leap Green Energy JPMorgan India Produksjon av strøm (vind) Nandi Economic Corridor Enterprises JPMorgan India Bomvei Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 11

12 Goldtrust Water JPMorgan Kina Vann- og avløpsvann Soma Tollways JPMorgan India 9 nasjonale motorveier København Lufthavn Macquarie Danmark Flyplass Brussel flyplass Macquarie Belgia Flyplass Thyssengas Macquarie Tyskland Distribusjon av naturgass České Radiokomunikace Macquarie Tsjekkia Kringkasting og telekommunikasjon I2 porteføljen Barclays Storbritannia 85 OPS (fengsel, sykehus, skoler, etc.) Tabellen under viser en oversikt over de 85 OPS (offentlig privat samarbeid) investeringene som ligger i Barclays sin portefølje. Investeringer Sektor Undersektor Investeringer Sektor Undersektor Aberdeenshire Schools Utdanning Skoler Larkfield Hospital Helse Akuttsykehus Addenbrookes Hospital Helse Akuttsykehus Leeds Schools Utdanning Skoler Alert Communications Forsvar Kommunikasjon Lochgilphead Hospital Helse Kommunalt sykehus Argyll & Bute Schools Utdanning Skoler Luton Hospital Helse Akuttsykehus Bangor Schools Utdanning Skoler Manchester Schools Utdanning Skoler Bannockburn Homes (MoD) Forsvar Boliger Midlothian Schools Utdanning Skoler Bodmin Hospital Helse Akuttsykehus New Victoria & Stobhill Hospitals Helse Akuttsykehus (Glasgow ACAD) Bolton Schools Utdanning Skoler Newham Hospital Helse Mentalsykehus Bury Hospital Helse Mentalsykehus North Ayrshire Schools Utdanning Skoler Caerphilly Schools Helse Skoler North Durham Hospital Helse Akuttsykehus Calderdale Hospital Helse Akuttsykehus Nuffield Hospital Helse Akuttsykehus Castlehill Hospital Helse Akuttsykehus PCF Kilmarnock Prison Lov & orden Fengsel Catchment Highland Waste Nytte Vann- og avløpsvann PCF Lowdham Grange Priso Lov & orden Fengsel Water Catchment Moray Waste Nytte Vann- og avløpsvann PCF Medomsley Training Lov & orden Fengsel Water Centre Catchment Tay Waste Nytte Vann- og avløpsvann PCF Moreton Prison Lov & orden Fengsel Water CGL Rail Transport Jernbaneskinner PCF Pucklechurch Prison Lov & orden Fengsel Chepstow Community Helse Kommunalt Penweddig School Utdanning Skoler Hospital sykehus Chester-le-Street Hospital Helse Akuttsykehus Perth Council Offices Kommunalt Innkvartering (herberge) Clarendon College Utdanning Skoler RMG A1(M) Transport Veier Connect A30/A35 Transport Veier RMG A417/419 Transport Veier Connect A50 Transport Veier RMG D2D (A1 Ferrybridge/ Transport Veier Wetherby) Connect M1/A1 Transport Veier Salford Schools Utdanning Skoler Connect M77 Transport Veier Salisbury Hospital Helse Akuttsykehus Cork School of Music Utdanning Skoler Sedgefield Hospital Helse Akuttsykehus Covesea Homes (MoD) Forsvar Boliger St Georges Hospital Helse Akuttsykehus 12 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

13 Investeringer Sektor Undersektor Investeringer Sektor Undersektor Dudley Schools Utdanning Skoler Staffordshire Street Lighting Transport Gatebelysning Dumfries Hospital Helse Akuttsykehus Stirling (Gateway) Schools Utdanning Skoler East Anglia Courts Lov & orden Domstoler Stirling Centre College Utdanning Skoler East Ayrshire Schools Utdanning Skoler Stobhill Hospital Helse Akuttsykehus East Lothian Schools Utdanning Skoler Tiverton Hospital Helse Akuttsykehus Eastbrook Accommodation (DEFRA) Statlig Innkvartering (herberge) Traffic Information Services (TiS) Transport Kommunikasjon Edinburgh Royal Infirmary Hospital Helse Akuttsykehus Wansbeck Hospital Helse Akuttsykehus 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 0,0 % 4Q 07 Edinburgh Schools Utdanning Skoler West Cumbria Police HQ Lov & orden Politihus Exchequer 15% Partnership 1 Statlig Innkvartering West Lothian Schools Utdanning Skoler (herberge) 10% Exchequer Partnership 2 Statlig Innkvartering Wishaw Hospital Helse Akuttsykehus 5% (herberge) Fasttrax (HET) Forsvar Transport Worcester Hospital Helse Akuttsykehus 0% Fife Schools -5% Utdanning Skoler Workington Community Hospital Helse Kommunalt sykehus Forfar Community Hospital Helse Kommunalt York Primary Schools Utdanning Skoler -10% sykehus FPMS Marine Services -15% Forsvar Transport Ingleby Schools Utdanning Skoler Genistics Power (FEPS) Forsvar Energi James Watt College Utdanning Skoler Grannag School Utdanning Skoler JSCSC Training College Forsvar Trening 0,0 % 1Q 08 0,5 % 0,0 % -1,9 % 0,0 % -7,3 % 0,5 % -1,4 % -1,9 % 8,0 % -7,3 % 0,2 - % -1,4 % 1,4 % 8,0 % 2,6 - % 0,2 - % 0,1 % 1,4 % 2,1 % 2,6 - % 2Q 08 4Q 07 3Q 08 1Q 08 4Q 08 2Q 08 1Q 09 3Q 08 2Q 09 4Q 08 3Q 09 1Q 09 Dec-09 2Q 09 Mar-10 3Q 09 Jun-10 Dec-09 Sep-10 Mar-10 Dec-10 Jun-10 Mar-11 Sep-10 Jun-11 Dec-10 Sep-11 Mar-11 Dec-11 Jun-11 Mar-12 Sep-11 Jun-12 Dec-11 Sep-12 Mar-12 Dec-12 Jun-12 Mar-13 Sep-12 0,3 - % 0,1 % 5,1 % 2,1 % 1,0 % 0,3 - % 0,7 % 5,1 % 0,5 % 1,0 % -0,2 % 0,7 % 4,5 % 0,5 % 1,8 % -0,2 % 2,1 % 4,5 % -0,6 % 1,8 % 2,1 % Dec-12-0,6 % Mar-13 Humberside Courts Lov & orden Domstoler King s College Hospital Helse Akuttsykehus Quarterly change Quarterly in value change of investments value of investments Cumulative value Cumulative growth investments value growth investments Infrastructure Managers Ltd Tjenester SPV ledelse Fondseksponering Fondseksponering Geografisk Geografisk fordeling fordeling 30% 30% 28% 28% 12% 11% 12% 11% 28% MEIF3 JPM IIF SteelRiver JPM AIRRO BIIF28% MEIF3 JPM IIF SteelRiver JPM AIRRO BIIF 12% 13% 4% 4% 12% 13% 23% USA USA UK UK Europe Europe Nordic Countries Nordic Countries 23% Asia Asia Australia Australia 20% 20% 20% 20% Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 13

14 4. Nøkkeltall GI I AS eier 55,2 prosent av aksjene i GI 2007 AS. Selskapet har valgt å ikke utarbeide konsernregnskap, jamfør unntaksregelen i aksjeloven, i tillegg til at styret anser dette som mest fornuftig sett i et kost nytte perspektiv. Styret mener likevel at årsregnskapet til GI 2007 er av interesse for aksjonærene i GI I AS og velger derfor å vise nøkkeltallene fra resultatregnskapet og balansen for regnskapsåret Global Infrastruktur 2007 AS (Alle beløp i tusen NOK) RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Nedskrivning av investeringer* Øvrige finansposter Resultat av finansposter Resultat før skatt Skatt 0 0 Resultat etter skatt BALANSE Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld * Akkumulerte porteføljenedskrivninger per 31. desember 2012 er 174,6 millioner kroner. 14 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

15 5. Årsregnskap 2012 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 15

16 16 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

17 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 17

18 18 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

19 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS 19

20 20 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Infrastruktur I AS innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 HOVEDPUNKTER aksjekursen stiger dette kvartalet med 12,2 prosent

Detaljer

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 09:30 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Nærmere om VEK 3) Formell del ordinær generalforsamling a) Presentasjon av styret Hva skjedde

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport juni 2015 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT MARS

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport september 2015 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Årsrapport 2012. Fornybar Energi I AS

Årsrapport 2012. Fornybar Energi I AS Årsrapport 2012 Fornybar Energi I AS Aksjonærbrev Fornybar Energi I AS Til aksjonærene i Fornybar Energi I AS, Fornybar Energi I AS ( FE I AS eller Selskapet ) inviterer herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport desember 2015 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Global Infrastruktur 2007 AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling. 7. oktober 2014

Global Infrastruktur 2007 AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling. 7. oktober 2014 Global Infrastruktur 2007 AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling AGENDA 1) Hva er infrastruktur? 2) Makroøkonomiske hendelser 3) Porteføljeoppdatering 4) Hva er VEK? 5) Dynamikken rundt andrehåndsomsetning

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Årsrapport 2013 Global Infrastruktur I AS

Årsrapport 2013 Global Infrastruktur I AS Årsrapport 2013 Global Infrastruktur I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Infrastruktur I AS

Årsrapport 2014 Global Infrastruktur I AS Årsrapport 2014 Global Infrastruktur I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport mars 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 6 Markedskommentar

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport juni 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Markedskommentar

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER På grunn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Global Infrastruktur I AS

Global Infrastruktur I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport september 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport september 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT MARS

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Private Equity I AS

Årsrapport 2014 Global Private Equity I AS Årsrapport 2014 Global Private Equity I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer