Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA:"

Transkript

1 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket er et investeringsselskap som har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. Engasjementene skal, i den grad det er nødvendig for utviklingen av prosjektene, ha et langsiktig perspektiv. Selskapet kan utøve sin virksomhet gjennom deltagelse i annet selskap med virksomhet innenfor investeringsformålet, med hele eller deler av sin kapital. Selskapet som er notert på Oslo Axess, har avlagt regnskap i samsvar med IFRS pr Regnskapet ble godkjent av styret og vil bli behandlet på generalforsamling NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU pr og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standard Board (IASB). Selskapet har i henhold til kommunisert i regnskapet for 2012 valgt å tidlig anvende IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger, IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak, samt endringer i IAS 27 Separat finansregnskap. Zoncolan ASA har implementert følgende standarder med effekt 1. januar IFRS 10 Konsernregnskap herunder også endringer i IFRS 10, IAS 27 og IFRS 12: Investment Entities / Investeringsforetak (uoffisiell norsk oversettelse). IFRS 13 Måling av virkelig verdi IAS 1 Presentasjon av finansregnskap herunder presentasjon av elementer i Totalresultatet IASBs årlig forbedringsprosjekt IASB klargjør at kortsiktige kundefordringer og leverandørgjeld som ikke er rentebærende kan måles til fakturabeløp når effekten av diskontering er uvesentlig. Påvirkning av implementering av overnevnte standarder: Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA: Følgende utstedte standarder, som ennå ikke trådt i kraft, er vurdert til ikke å ha en innvirkning på regnskapet: IFRIC Interpretation 21 Levies / IFRIC fortolkning 21 Avgifter (uoffisiell norsk oversettelse) Standarder som ikke er implementert og kan ha en vesentlig effekt på regnskapet: IFRS 9 Financial instruments / Finansielle instrumenter (uoffisiell norsk oversettelse) IFRS 9 omfatter pr i dag første og andre fase av IASB s arbeid med å erstatte dagens IAS 39. Første fase omhandler klassifisering og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser, mens andre fase omhandler sikringsbokføring. Siste faser av dette prosjektet gjelder måling til amortisert kost og nedskrivning av finansielle eiendeler. Virkningstidspunkt er utsatt på ubestemt tid og det er ventet at standarden tidligst vil får pliktig virkningstidspunkt for regnskapsår som begynner 1. januar Selskapet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med de øvrige fasene, så snart endelig standard, inkludert alle fasene er publisert. Standarden er per i dag ikke ferdigstilt og implementeringstidspunkt er ukjent.

2 2 Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er presentert i norske kroner, og alle tall er avrundet til nærmeste hele tusen. Utarbeidelse av regnskapet er basert på til virkelig verdi. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Utarbeidelsen av finansregnskapet i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurderinger av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Regnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Segment Selskapet har kun et operasjonelt segment som er investeringer i aksjer/egenkapitalinstrumenter. Disse fordeles i regnskapet på noterte og unoterte investeringer men rapporteres internt som felles portefølje. Inntekter Driftsinntekter Inntekter regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. I driftsinntekter innregnes utbytte, gevinst ved salg av investeringene og positiv verdiendring til virkelig verdi av investeringer i porteføljebedriftene. Utbytter innregnes i det året det er faktisk mottatt eller det er oppstått en ubetinget rett til å motta utbytte. Gevinst ved salg av investeringene innregnes på det tidspunkt foretaket har forpliktet seg til å selge samt at risiko og kontroll er overdratt. Inntekter fra salg av tjenester resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Finansinntekter I finansinntekter innregnes renteinntekter og agiogevinst. Valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Zoncolan ASAs presentasjonsvaluta er NOK som også er selskapets funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutadifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Konsolidering Zoncolan ASA benytter unntaket for investeringsselskaper i IFRS 10. Selskapet er et investeringsselskap som har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av selskaper innen industri, handel og tjenesteytende næringer, med potensial for vekst og lønnsomhet. Engasjementene kan ha et langsiktig eller et kortsiktig perspektiv. Selskapet kan utøve sin virksomhet gjennom deltagelse i annet selskap med virksomhet innenfor investeringsformålet, med hele eller

3 3 deler av sin kapital. Selskapet forvalter den investerte kapitalen i selskapet på vegne av aksjonærene som er alt fra profesjonelle aktører til privatpersoner. Alle selskapets aktiva er gjenstand for en inn og exit strategi. Det er selskapets formål om å gjenvinne investert kapital ved salg av enheter fremfor langsiktig utbytte utdelinger. Utviklingen av investert kapital kan skje ved tilførsel av likviditet, aktivt styre/kompetanse i perioder og strategisk reorganiseringer. Alle av selskapets investeringer er gjenstand for jevnlig verdimåling ved blant annet testing av markedet. I enkelte tilfeller vil Zoncolan ASA ha kontroll over investeringsobjektet slik at inn og exit planen vil kunne gjennomføres uten at investeringsstrategien endres. Zoncolan ASA har investeringer i en notert og en unotert portefølje aksjer med flere investeringsobjekter. Finansielle instrumenter: Finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendeler og forpliktelser, samt finansielle derivater. Finansielle eiendeler omfatter hovedsakelig aksjer, obligasjoner, andre verdipapirer og fordringer. Klassifikasjon av finansielle instrumenter Ved første gangs innregning blir finansielle instrumenter klassifisert i en av følgende kategorier avhengig av formålet med investeringen (jfr reglene for IFRS). Enkelte av kategoriene er ikke benyttet i Zoncolan ASA og er derfor ikke nærmere omtalt. Finansielle eiendeler holdt for trading, bokført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Finansielle derivater klassifiserte som sikringsinstrumenter. Lån og fordringer, balanseført til amortisert kost. Holde-til-forfall-investeringer, balanseført til amortisert kost. Finansielle instrumenter tilgjengelige for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer mot totalresultat. Finansielle eiendeler og gjeld til virkelig med verdiendringer over resultatet. Denne kategorien inneholder finansielle eiendeler holdt for omsetning eller finansielle eiendeler øremerket til virkelig verdi over resultatet. Eiendelene er klassifisert som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi. Alle gevinster og tap blir innregnet i resultatregnskapet. Når investeringer er rentebærende, innregnes renter i resultatregnskapet ved å bruke effektiv rente-metode. I hovedsak blir selskapets aksjer, obligasjoner og derivater/instrumenter plassert i denne kategorien. Måling av aksjer klassifisert som finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet Selskapet skal måle investeringene klassifisert finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet til den laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Aksjene måles i henhold til Finansielle eiendeler under virkeområdet til IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Måling på tidspunkt for førstegangsklassifisering som finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet Selskapet skal i tråd med sine ordinære regnskapsprinsipper for investeringene måle investeringene til markedsverdi ved første gangs innregning før de blir klassifiseres som finansielle instrumenter med verdiendring over resultatet. Ordinære kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonstidspunktet. Måling på senere tidspunkt Selskapet skal i tråd med sine regnskapsprinsipper måle sine investeringer til virkelig verdi på rapporteringstidspunktet. Investeringene er klassifisert som kortsiktige eiendeler og vurdert til virkelig verdi. Alle verdiendringer blir innregnet i resultatregnskapet. Hver enkelt investering vurderes særskilt i henhold til mest mulig objektive og konsistente prinsipper. Børsnoterte aksjer vurderes til børskurs. Unoterte aksjer vurderes i hovedsak basert på eksterne verdivurderinger. De eksterne verdsettelsene er basert på inntjeningsbaserte metoder, hvor fremtidig estimert inntjening legges til grunn. I de foretak siste transaksjonskurs er et bedre estimat, benyttes denne. Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til eksterne verdivurderinger.

4 4 Fraregning Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen til en annen part i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle forpliktelser fraregnes i balansen når de har opphørt å eksistere, dvs. når plikten angitt i kontrakten har er oppfylt, kansellert eller utløpt. Finansielle eiendeler og gjeld balanseført til amortisert kost. Fordringer måles ved første gangs innregning til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes fordringen til amortisert kost. Nedskrivning for tap inkluderer mulige tap når det foreligger objektive bevis på at debitor har manglende framtidig oppgjørsevne. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap for verdifall. Kontanter og bankinnskudd Balanseført verdi av kontanter og bankinnskudd er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til normale betingelser. Bundne bankmidler til depositum klassifiseres som finansielt anleggsmiddel. Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser regnskapsføres til kost. Rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter regnskapsføres til amortisert kost og eventuelle differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi, innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rentemetode Verdifall Balanseført verdi av selskapets eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Verdsettelse teknikker og unoterte egenkapitalinstrumenter: Verdsettingsteknikk For finansielle instrumenter som handles i et aktivt marked fastsettes virkelig verdi på bakgrunn av observerte markedsverdier. Dersom det ikke eksisterer et aktivt marked, benytter selskapet verdsettingsteknikker for å finne virkelig verdi. For øvrige finansielle instrumenter blir det brukt interne eller eksterne estimater basert på blant annet sist kjente omsetningskurs og nåverdiberegninger. Siste kjente omsetningskurs er verdsettelse ut fra nylige armlengdes transaksjoner i det aktuelle instrumentet mellom informerte og villige parter, prising ut fra virkelig verdi på et instrument som substansielt er likt det instrumentet som skal verdsettes, prising basert på nåverdi av fremtidige forventede kontantstrømmer eller opsjonsprisingsmodeller. I den grad selskapet verdsetter instrumentet på grunnlag av diskonterte kontantstrømmer, benyttes oppdaterte renter som svarer til de gjeldende rentene for tilsvarende instrumenter med tilsvarende kredittrisiko. For finansielle instrumenter med dårlig likviditet knytter det seg usikkerhet til beregningene. Der det ikke finnes observerbare markedspriser for finansielle eiendeler, skal virkelig verdi av de finansielle eiendeler estimeres. Unoterte egenkapitalinstrumenter

5 5 Unoterte egenkapitalinstrumenter, og derivater på disse måles til virkelig verdi med mindre den virkelige verdien på instrumentet ikke kan måles på en pålitelig måte. Følgende forhold må tilfredsstilles: a) variabiliteten i området for rimelige estimater av virkelig verdi ikke er vesentlige for dette instrumentet, eller b) sannsynligheten for de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes til å estimere virkelig verdi. Dersom a) eller b) er tilfredsstilt, skal egenkapitalinstrumentet eller derivatet på dette måles til virkelig verdi. Dersom hverken a) eller b) er tilfredsstilt, benyttes historisk kost. Aksjekapital Kjøp egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Egne aksjer presenteres som en reduksjon i egenkapitalen. Pålydende reduserer aksjekapital mens overkurs og omkostninger reduserer annen egenkapital. Utbytter Utbytter fra Zoncolan ASA føres som en forpliktelse i den perioden de blir vedtatt selv om de ikke er utbetalt. Ytelser til ansatte Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsforpliktelser innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Varige driftsmidler Kontormaskiner, inventar og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelt tap ved verdifall. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av kontormaskiner, inventar og utstyr og belastes resultatregnskapet. Estimert økonomisk levetid er som følger: Kontormaskiner og utstyr Maskiner og inventar Aktiverte kostnader leide lokaler 2-5 år 2-7 år 1-10 år Nedskriving av varige driftsmidler. På hver balansedag skal selskapet ta stilling til om det kan ha funnet sted et verdifall på eiendeler. Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig Dersom det foreligger indikasjoner på et verdifall på en eiendel, skal gjenvinnbart beløp beregnes. Slike indikatorer kan være: - Ukurans eller fysisk skade - Vesentlige endringer med negative konsekvenser for foretaket, herunder planer om restrukturering eller avvikling Hovedregelen er således at det skal foreligge en indikasjon på verdifall før foretaket må beregne gjenvinnbart beløp. Kostnader Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen påhviler kontraktsmotparten, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

6 6 Netto finanskostnader Netto finanskostnader omfatter rentekostnader på lån kalkulert med basis i effektiv rentemetode, renteinntekter på investerte midler, utbytteinntekter, kursgevinster og tap. Renteinntekter innregnes i resultatet etter hvert som de opptjenes. Inntektsskatt Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapital. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessig verdier. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for posisjonene og er beregnet med forventet skattesats. Utsatt skattefordel innregnes kun i en grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattemessige resultater. Utsatt skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Hendelser etter balansedagen Foretaket hensyntar hendelser etter balansedagen og vurderer hver enkelt av disse om de har innvirkning på foretakets finansielle stilling. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker foretakets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke foretakets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig Estimatusikkerhet Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til IFRS har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: Verdsettelse av unoterte aksjer. Verdsettelse av fordringer Det krever også at ledelsen må utøve skjønn i anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper. Områder som i høy grad av skjønn eller kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for finansregnskapet, er beskrevet i note 6. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. NOTE 3 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Selskapet har finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld. og lignende, som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og foretas i samarbeid med de enkelte driftsenheter. De viktigste finansielle risiki selskapet er utsatt for er knyttet til likviditetsrisiko, kredittrisiko og investeringsrisiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering av disse risiki og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.

7 7 Kredittrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Selskapet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at motparten som får kreditt hos selskapet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Selskapet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkel motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Selskapet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til parter som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer IB Årets avsetning til tap på krav Årets konstaterte tap UB Investeringsrisiko Investeringsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å gjenvinne investert kapital med salg av investeringer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, inkludert derivater i balansen. Da motparten i derivathandelen normalt er banker, anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som disse forfaller. Overskuddslikviditet er for det meste investert i børsnoterte aksjer og andre instrumenter som handles aktivert. Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves for motpart. Dersom forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel, er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned): Finansielle forpliktelser (ikke derivater) Leverandørgjeld og annen gjeld Totalt Under 1 år Under 1 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år Gjenværende periode 1-2 år 2-3 år 3-4 år Mer enn 5 år Mer enn 5 år Finansielle forpliktelser (ikke derivater) Leverandørgjeld og annen gjeld Totalt Total Totalt Kapitalstruktur og egenkapital Hovedformålet for selskapets styring av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating og dermed rimelige lånebetingelser hos långivere, som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives og dermed maksimere verdien av selskapets aksjer.

8 8 Selskapet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten driver under og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt. Styring av kapitalstrukturen gjøres gjennom å justere utbytteandelen, gjøre tilbakekjøp av egne aksjer, nedsetting av aksjekapital eller å ved emittere nye aksjer. Selskapet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital pluss netto rentebærende gjeld. Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter majoritetens egenkapital, innskutt og opptjent Rentebærende gjeld Leverandørgjeld 9 4 Kontanter og bankinnskudd Netto gjeld Egenkapital, tilordnet selskapets aksjonærer Sum EK og netto gjeld Gjeldsgrad -0,8 % 1,1 % Fastsettelse av virkelig verdi Virkelig verdi er finansielle eiendeler klassifisert som finansielle investeringer med verdiregulering over resultat er fastsatt med referanse til børskursene på balansedagen. For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, basert på forutsetninger som ikke er underbygget av observerbare markedspriser. Balanseført verdi av kontanter og bankinnskudd er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til normale betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. For finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som nåverdi av estimerte kontantstrømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen. Dette gjelder: - Rentebærende fordringer - Depositum til utleier ved operasjonelle leieavtaler Virkelig verdi av holdt til forfall investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser. Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter. Virkelig verdi av gjeldskomponentene for preferanseaksjer er estimert ved bruk av markedsrenten for lignende konvertible obligasjoner.

9 9 Balanseførte verdier Balanse ført verdi Virkelig verdi Balanse ført verdi Virkelig verdi Finansielle eiendeler Kontanter og bankinnskudd Andre langsiktige fordringer/utlån Andre finansielle anleggsmidler Markedsbaserte aksjer Andre aksjer og investeringer Selskaper med kontroll Andre kortsiktige fordringer Finansiell gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Virkelig verdi hierarki Selskapet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Virkelig verdi hierarkiet har følgende nivåer: - Nivå 1: input er noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. - Nivå 2: input er annet enn noterte priser inkludert i Nivå 1 som er observerbare for eiendeler eller forpliktelser, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. utledet fra priser). - Nivå 3: input for eiendeler eller forpliktelser som ikke er basert på observerbare markedsdata (ikke-observerbar input) Eiendeler innregnet til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 i konsern Finansielle eiendeler til virkelig verdi med Markedsbaserte aksjer Unoterte instrumenter Sum Eiendeler innregnet til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Finansielle eiendeler til virkelig verdi med Markedsbaserte aksjer Unoterte instrumenter Sum Avstemming av periodisk gjentakende nivå 3 målinger: Balanse per Gevinst og tap innregnet i resultatregnskapet for perioden 0 Kjøp, salg, utstedelser og oppgjør Beløp overført inn og ut av nivå 3 0 Urealiserte gevninst (-tap) innregnet i Andre inntekter og kostnader (OCI) 0 Balanse per

10 10 Verdsettelse av finansielle instrumenter foretas av selskapet, i samråd med ekstern rådgiver. Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet. Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende: Unoterte aksjer Selskapet har to metoder for verdsettelse av unoterte aksjer: Verdsettelsesmetode 1: Aksje som omsettes i markedet jevnlig verdsettes til siste kjente pris gitt at denne er i nærheten av balansedagen. Verdsettelsesmetode 2: Virkelig verdi for unoterte aksjer har blitt fastsatt ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. Metoden påvirkes av ledelsens skjønnsmessige vurdering av enkelte forutsetninger, hvor de viktigste opplyses her: Kontantstrømvekst i etterfølgende perioder 1 % Avkastningskrav 12 % Verdsettelsen påvirkes av endringer i den skjønnsmessige vurderingen som gjøres. Endringer i forventet kontantstrøm og forventet vekst kan påvirke verdsettelsen av de unoterte aksjene i vesentlig grad. Her vises hvordan endringer i forutsetningene om vekst, påvirker verdsettelsen: 0,5 % økning i kontantstrømvekst TNOK 136 0,5 % reduksjon i kontantstrømvekst TNOK Opplysning om balansen Lån og Virkelig verdi over resultatet Ikke finansielle Sum balanseført fordringer Holdt for omsetning Holdt for salg eiendeler verdi Eiendeler Rentebærende fordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Andre aksjer og investeringer Selskap med kontroll 0 0 Betalingsmidler Sum finansielle investeringer Forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld 9 9 Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum finansielle forpliktelser Virkelig verdi over resultatet Lån og fordringer Holdt for omsetning Holdt for salg Ikke finansielle eiendeler Sum balanseført verdi Eiendeler Rentebærende fordringer Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Andre aksjer og investeringer Selskap med kontroll 0 0 Betalingsmidler Sum finansielle investeringer Forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Leverandørgjeld 4 4 Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum finansielle forpliktelser Lån og fordringer måles til virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer og obligasjoner er beregnet til virkelig verdi.

11 11 NOTE 4 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Registrert Aksjer , STØRSTE AKSJONÆRER PER BEHOLDNING ANDEL (%) OUSDAL AS ,79 % SJØINVEST AS ,97 % CELVIMA HOLDINGAS ,68 % SOLAN CAPITAL AS ,72 % GRENSEN INVEST AS ,68 % DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE ,37 % SKAGEN VEKST ,90 % ZIMSAVE AS ,23 % KAS BANK NV ,13 % SAXO PRIVATBANK A/S ,23 % DANSKE BANK A/S ,03 % ARION BANK HF ,44 % NY INNSIKT AS ,78 % MONELID AS ,45 % VPF NORDEA SMB ,61 % MANNSVERK ,55 % LISTUEN ,52 % MOLSTAD ,49 % KONGSGÅRDEN ,49 % JOHANSEN ,44 % BEHOLDNING 20 STØRSTE AKSJONÆRER TOTALT ANTALL AKSJER ANDEL (%) 20 STØRSTE AKSJONÆRER 96,48 % Største aksjonær i selskapet var ved årsskiftet Ousdal AS med totalt aksjer som tilsvarer 23,36 % av aksjene. Ousdal AS eies av styremedlem Riulf Rustad. Rustad har i tillegg gjennom selskapet Finestre AS, en terminkontrakt mot DnB NOR Markets på totalt aksjer, tilsvarende 5,37 %. Aksjonærstrukturen er dominert av norske private og institusjonelle aksjonærer. Per 31. desember 2014 hadde Zoncolan 70 aksjonærer. 86,83 % av aksjene var eiet av norske aksjonærer, og de 20 største aksjonærene eide 96,48 % av aksjene i selskapet. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjene har lik stemme og rett til utbytte. Aksjens ISIN nummer er NO NOTE 5 BRUK AV IFRS 10 Selskapet benytter unntaket for investeringsselskap i IFRS 10 og konsoliderer ikke sine datterselskap. NOTE 6 ESTIMATUSIKKERHET Selskapets vesentligste estimater er knyttet til verdsettelse av unoterte aksjer. Disse estimatene utarbeides med forutsetninger for fremtiden basert på synspunkter per Dette medfører blant annet at estimatene vil være gjenstand for vurdering med mulighet for endring i markedsfaktorer som renter, markedsusikkerhet, endring i risikopremie og generelle konjunkturjusteringer. Totalt unoterte aksjer og andre investeringer utgjør per 31.12: TNOK i 2014 og TNOK i Selskapet vurderer estimatet til å være pålitelige som følge av at verdien testes løpende.

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer