Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn"

Transkript

1 Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august 2014 PBE-saksnummer: Fig 1: Kontorbygg i Skippergata, fra Myntgata til Rådhusgata

2 Forslagsstiller er Alliance arkitekter AS på vegne av HAV Eiendom AS. Forslaget kan i perioden sees på nettsider hos: Bemerkninger til planprogram eller uttalelse til forestående planarbeid skal sendes til: Alliance arkitekter AS, att.: Charlotte Helleland, Kristian Augusts gate 13, 0164 Bemerkning/uttalelse merkes: Bemerkning til utkast planprogram felt A4 Skippergata i Bjørvika Fig 2: Planområdets avgrensning Sammendrag Bakgrunnen for planforslaget er at HAV Eiendom AS, datterselskap av Oslo Havn KF, ønsker eiendommen utviklet med et kontorbygg for langsiktig utleie. Bygget skal på lang sikt kunne brukes sammen med Havnelageret, som Oslo Havn KF har til utleieformål. Tiltaket innebærer en byreparasjon av Havnelagerkvartalet etter anleggelsen av rampen ned til Operatunnelen. Tiltaket er vurdert av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. De har kommet til at planforslaget faller inn under forskriftens 2 f) jf. vedlegg I, punkt nr.1og punkt 37. Oslo kommune har derfor som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. Side 2 av 26

3 Planområdets beliggenhet og størrelse Planområdet er ca m² stort og ligger mellom Myntgata og Rådhusgata, Skippergata og Langkaigata. Det danner en overgangssone mellom Kvadraturen, havna og Bjørvika. Tomten omfatter E18-rampen til Operatunnelen, Gullfisken i Rådhusgata 2 og omkranser Havnelageret. Tiltaket og alternativene Forslagsstiller ønsker en økning av byggevolumet i forhold til gjeldende regulering (6800m²BRA), slik at det kan gjøres økonomisk forsvarlig å bygge lokk over nedkjøringsrampen. Dermed kan de sørvendte utearealene skjermes for trafikkonsekvenser (støv/støy) og uteområdene gjøres tilgjengelige og attraktive. Tre utredningsalternativer er definert for konsekvensutredningen: 0-alternativet: Utvikling iht. gjeldende regulering legges til grunn. Dette representerer en utbygging iht. gjeldende regulering: maks 4 etasjer, maks 6 800m 2, innenfor byggegrensen for felt A4 langs Skippergata. Regulert byggehøyde maks k+17. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg Alternativ 1: Hovedalternativet. Dette er forslagsstillers alternativ med lokk og bebyggelse over senketunnelrampen, 6-10 etasjer, opptil k+ 41,9 (alternativt inntil 12 boligetasjer= k+42,6). Byggevolum opptil m2. Formål: byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, og garasjeanlegg). Alternativ 2: PBE s alternativ innebærer ny kvartalsbebyggelse langs Skippergata og deler av Rådhusgata, samt lokk over senketunnelrampen. Dette forutsetter at Rådhusgata 2 Gullfisken rives. Byggehøyden skal generelt ikke overskride k+25,2, som er Havnelagerets gesims på langsidene. Dette tilsvarer ca. 6 etasjer. Potensielt BRA for dette alternativet vil bli utredet. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg Tiltakets hovedproblemstillinger: Bystruktur, bebyggelsesstruktur og verneinteresser: Hvordan ny bebyggelse skal utgjøre en overgang mellom de ulike bystrukturene Bjørvika/havnen og Kvadraturen. Byggehøyder og strukturens påvirkning i forhold til omkringliggende bebyggelse og byrom, i både nær- og fjernvirkning. Planens effekt på nærmiljøet. Planen i fht verneverdig bebyggelse. Drifts- og bygningsmessige konsekvenser for nedkjørselrampen til E18, herunder sikkerhet ved brann, eksplosjon og jordskjelv. Byens behov for ytterligere næringsarealer ved prognostisert vekst. Trafikkforhold: Konsekvenser for E18-tunnelen og rampen i forhold til ventilasjon, brann og sikkerhet. Trafikale konsekvenser av tiltaket omfatter adkomst, trafikklogistikk, varelevering og renovasjon. Parkeringsanlegg delvis offentlig, felles for A4, A12, A13 og/eller A5 eller kun for A4/Havnelageret Side 3 av 26

4 Bygge- og anleggsperioden: E18-rampen skal være i drift i byggeperioden Bygging av kjellere i nærheten av rampesystemet Konflikter i forhold til alminnelig ferdsel og opphold i området. Sikkerhet og framkommelighet for publikum og trafikanter på nedkjøringsrampen til E18 må ivaretas i forbindelse med anleggsperioden. Miljøbelastninger (vibrasjon, støv og støy). Trafikksituasjonen i området anleggstrafikk, midlertidige stengninger og omlegginger. Juridiske forhold: Eventuelle rekkefølgekrav må avklares. Utredningstemaer Forholdet til overordnete planer og mål Bystruktur og bebyggelsesstruktur Kulturminner og kulturmiljø Mobilitet / trafikk Miljø og klima, herunder energianlegg Sosiale, samfunnsmessige og økonomiske virkninger Samfunnssikkerhet (ROS) Bygge- og anleggsperioden Boligformål Byens vekst, og behov for næringsarealer Fig. 3: Planområdet mellom Havnelageret og Gullfisken, sett fra Rådhusgata. Side 4 av 26

5 INNHOLD DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Hensikten med planprogram og konsekvensutredning Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Tiltaket og forslagsstillers ambisjoner Planstatus og andre rammebetingelser DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning Side 5 av 26

6 DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Byggeområde A4 er definert i reguleringsplan S-4099 fra 2003/2004, og er i HAV Eiendom AS (HAV E) eie. HAV E er heleid datterselskap av Oslo Havn KF (HAV). Byggeområdet er i parallelloppdraget Operaens omgivelser i 2008, vurdert å ha større volumkapasitet enn det som i dag er regulert. HAV E ønsker å utvikle eiendommen slik at den sikrer en langsiktig inntektsstrøm for Oslo Havn KFkonsernet. Investeringer i felt A4 sees i sammenheng med at Havnelageret den faller tilbake til Oslo Havn KF, når festeavtale med Entra løper ut. Det er derfor naturlig å vurdere utviklingen av A4 i sammenheng med helhetsløsninger for et større «Havnelagerkvartal» - både hva gjelder infrastruktur, energiløsninger, programmering, sambruksmuligheter, forvaltning av uteområdene og muligheter for et aktivt byliv. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at området utvikles i tråd med de overordnede målsettingene for Bjørvika dvs. en intensivering av aktivitet og utnyttelse nær knutepunktet Oslo S Formål med planarbeidet HAV E ønsker på denne bakgrunn å få konkretisert kapasitetsrammene for et byggeprosjekt, gjennom å detaljregulere eiendommen. Dette er et premiss for å komme videre i prosjektutviklingen. HAV E ønsker å utvikle et moderne og miljøriktig kontorbygg, med publikumsrettede funksjoner og et sydvendt, offentlig tilgjengelig byrom anlagt over deler av senketunnelrampen. HAV E har som målsetting å realisere et plangrep som kan transformere området fra å være et restareal etter E18-rampen til å bli en godt opparbeidet del av byen. HAV E ser på oppgaven som byreparasjon. Oppgaven er krevende pga. tung infrastruktur, uensartet nabobebyggelse og en beliggenhet i overgangssonen mellom to sentrale byområder i Oslo, Kvadraturen og Bjørvika. Planarbeidet skal sikre rammene for en bærekraftig og tidsmessig bebyggelse innenfor planområdet. Det skal utrede overskuelige problemstillinger og konsekvenser av et byggeprosjekt med økt utnyttelse og delvis overbygging av rampe fra Rådhusgata til vestgående løp i E18-systemet/ Operatunnelen Vurdering av utredningsplikt Innsendt materiale er vurdert iht. plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget innebærer en økning på m 2 BRA mer enn gjeldende regulering, til totalt opptil m 2 BRA. Planforslaget faller inn under forskriftens 2 f) jf. vedlegg I, punkt 1og punkt 37. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes Hensikten med planprogram og konsekvensutredning Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon om virkningene av planer og utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Side 6 av 26

7 Retten til slik informasjon om konsekvensene av inngrep i miljøet er grunnlovsfestet i Norge (Grunnloven 110b). Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av planen eller tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres. Planprogrammet skal redegjøre for hvilke tema, problemstillinger og øvrige forhold vedkommende detaljreguleringsarbeidet som skal konsekvensutredes. Det skal fremgå hvilke utredningsalternativer som vil bli belyst, hvordan forestående planprosess er organisert og hvilke muligheter for medvirkning det legges opp til. 1.2 Planområdet Beliggenhet og avgrensning Området er del av bydel Sentrum og administreres av administrasjonen i bydel St. Hanshaugen. Området er m² stort og framgår av illustrasjonen under. Havnelageret/Langkaigata, Myntgata, Skippergata og Rådhusgata avgrenser området. Fig. 4: Foto med planavgrensning. Kilde: Side 7 av 26

8 Planområdet ligger i en overgangssone mellom Kvadraturen og havnen med den nye Bjørvikaplanen. Planområdet omfatter det som tidligere var kjent som havneområdet Sadelmakerhullet (og Fiskebrygga). Senere ble det brukt som sporområde for havnen og forbindelsessporet mellom Øst- og Vestbanestasjonen og E18 i ca. 40 år. Fig. 5: Planområdet med relasjon til Kvadraturen og Bjørvika Eierforhold Planområdet omfatter arealer tilhørende ulike grunneiere. Se kartskisse. Foruten HAV E (A4) inngår arealer tilhørende Oslo Havn KF, Statens vegvesen og Hathon Holding AS. Planområdet omfatter felt A13 i Bjørvikaplanen (Rådhusgata 2/Gullfisken) etter ønske fra Plan- og bygingsetaten. Hensikten her er i utredningsøyemed, og har ingen forankring i avtale mellom HAV E og Hathon Holding AS vedrørende felles regulering. Hjemmelshavere til eiendommene er: HAV Eiendom AS gbnr. 207/ m² (3 713 m²?) Oslo Havn KF gbnr. 207/ m² gbnr. 207/ m² Hathon Holding AS gbnr. 207/ m² Statens vegvesen gbnr. 250/11 (1/3) 340 m² gbnr. 250/11 (2/3) 875 m² gbnr. 250/11 (3/3) 880 m² andel gbnr 207/ m² Oslo kommune gbnr. 207/424 8 m² gbnr. 999/ m² (umatrikulert grunn) gbnr. 999/ m² (umatrikulert grunn/statens vegvesen) Side 8 av 26

9 Fig. 6: Kartillustrasjon av eierforhold innenfor planområdet Dagens situasjon Planområdet ligger mellom Kvadraturen og havneområdet. De nære omgivelsene omfatter også Akershus festning, den planlagte festningsalmenningen og ferge- og cruisebåthavnen. Bruk HAV og SVRØ arealer (se eierkart) er i bruk til adkomst Havnelageret, parkering og infrastrukturløsninger for Havnelageret (Entras leietakere). HAV E arealer er stengt av og vil bli leiet ut i løpet av Det står kun en bygning innenfor planområdet, Rådhusgata 2 (s.k. «Gullfisken» gbnr. 207/209). Dette er et velfungerende kontorbygg i Hathon Holding AS eie. Arealene øst for Gullfisken i Rådhusgata 2 ligger som restarealer etter veganlegget og er delvis tatt i bruk av Hathon som uteplass for kontorbygget. Fysiske kvaliteter Planområdet har kotehøyde terreng/ dybder til fjell fra ca k+2,2/-10 i nord til k+1,4/-26 i sør. Arealene bærer preg av å være transformasjonsarealer, arter seg marginalt ulikt, men er likevel forsøkt beskrevet under: Side 9 av 26

10 HAV E-arealer gruset/delvis asfaltert flate uten bygg eller vegetasjon HAV gruset/delvis asfaltert flate uten bygg, noen mindre trær Hathon kontorbebyggelse SVRØ tunnelrampe, gruset/delvis asfaltert flate uten bygg eller vegetasjon OK (SVRØ) asfalterte fortau, steinlagte utearealer Rådhusgata 2 Fig. 7: Planområdet sett fra nordøst, luftfoto. Trafikkforhold og adkomst Gatene som omgir planområdet er del av riksvegnettet og erstatter tidligere E18 gjennom Bjørvika. Rampe fra østgående løp av Operatunnelen kommer opp sør for området (s.k. danskeløpet) i Myntgata, og tidligere omtalte ramper til/fra vestgående løp av Operatunnelen kommer opp i Rådhusgata. Gatene som omgir kvartalet har en ÅDT på ca Rampe til/fra tunnelen har en ÅDT på Ved havnelageret må det tas hensyn til garasjeinnkjøring, hovedinngang mm. Støy og luftforurensing Området er utsatt for støy- og luftforurensing. Teknisk infrastruktur Det er el, tele, ikt, vann på området. Fjernvarme/kjøling er ikke bygget ut. Midgardsormen krysser planområdet. Risiko og sårbarhet Området er konstruert land og har dermed krevende grunnforhold, særlig med tanke på setningsproblematikk og eldre bebyggelse som ikke er pælet til fjell. Området ligger også overlappende med sikkerhetssonen for Operatunnelen. Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ingen bebyggelse eller konstruksjoner med bevaringsverdi. Derimot er det forventet å være et stort funnpotensiale i grunnen, der området ikke er tidligere berørt og utskiftet av vegvesenet. Side 10 av 26

11 1.3 Tiltaket og forslagsstillers ambisjoner Den foreslåtte prosjektet oppretter tosidig gateløp i Skippergata, etablerer et nytt gateløp langsmed Havnelageret, danner et sørvendt, støyskjermet uterom mot sør. Samlet bebyggelse for byggeområde A4 og Havnelageret vil ha et betydelig antall arbeidsplasser, og generere økt persontrafikk i fht dagens situasjon. Det er ønskelig å finne en programmering som gjør at området også har liv etter kontortid. Tomten er tidligere utredet i parallelloppdraget Operaens Omgivelser fra 2008 og vurdert til å ha et større utbyggingspotensiale enn i gjeldende regulering. Dette er bifalt av PBE og dermed fulgt opp av HAV E gjennom en serie volum- og formstudier. Arkitekt og HAV E har konkludert med at konseptet som her legges frem, er det som bidrar best til en helhetlig utvikling av området både i fht. volumkapasitet og byforming. Planprosjektet er for øvrig i samsvar med Oslo kommunes strategidokument «Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan » fra 2009 og de overordnede målene om fortetting i knutepunkt. Forslagsstiller ønsker en betydelig økning av utbyggingsvolumet slik at det etableres et økonomisk grunnlag for å gjøre de store investeringene som kreves i fm realiseringen av et miljølokk over SVRØs rampe til/fra vestgående løp i Operatunnelen. Forslagsstiller jobber p.t. parallelt med en utredning av både den byggtekniske og økonomiske gjennomførbarheten i prosjektet (Hovedalternativet), og vil når høringsuttalelsene til planprogrammet er kommet inn, ta endelig stilling til om prosjektet har tilstrekkelig soliditet til at man skal gå til det fulle skritt å detaljregulere eiendommen i hht planen. Fig. 8: Skisseprosjekt pr. juni Foreløpig illustrasjonsprosjekt har m² og byggehøyder fra 6-10 kontoretasjer (opptil k+ 41,0), alternativt opptil 12 boligetasjer (byggehøyde = k+42,6). Det er også viktig å skape mange gangmuligheter på tvers av prosjektet slik at stedet er tilgjengelig, åpent og i bruk hele døgnet. Side 11 av 26

12 Aktuelle reguleringsformål er kontor/ hotell/ forretning/ privat og offentlig tjenesteyting/ allmennyttig formål. Forslagsstillers overordnede ambisjon er å forvalte utbyggingspotensialet i A4 på en måte som syr Havnelagerkvartalet (Havnelageret, Rådhusgata 2 og nytt bygg A4) sammen på en helhetlig og bymessig måte. Byrommene skal ha høy kvalitet og være utformet på myke trafikanters premisser. Bygget skal bidra til å integrere byliv, havn og kvadratur. Havnelagerets dominans langs havnefronten skal opprettholdes. Fig. 9: Snitt N-S: Myntgata Rådhusgata gjennom rampe til Operatunnelen. 8 etasjer= k+33,6. Fig. 10: Snitt Ø-V: Havnepromenaden-Skippergata gjennom Havnelageret Side 12 av 26

13 1.4 Planstatus og andre rammebetingelser Gjeldende planer og retningslinjer: Gjeldende regulering S-4099, , Bjørvika Bispevika Lohavn Planområdet ligger i helthet innenfor S-4099, og omfatter byggeområdene A4, A12 (Havnelageret) og A13 (Rådhusgata 2). Byggeområde A4 tilhører HAV E og er regulert til byggeområde for boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttige formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg, småbåthavn) og garasjeanlegg, samt veg/gate og annet vegareal. Regulert maks T-BRA = m 2. Havnelageret er regulert til spesialområde bevaring. T-5/93 Areal og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging: Det er et mål å utvikle arealbruk og transport slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Transportbehovet skal søkes begrenset, og det skal legges til rette for mest mulig miljøvennlig transport. Det er ønskelig med økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene, og å bevare estetiske kvaliteter i bebygde områder. Det er høy grad av samsvar med disse retningslinjene. Planområdet er meget sentralt, og legger opp til fortetting med kort gangavstand til landets viktigste trafikknutepunkt. T-2/08 Om barn og planlegging Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Planforslaget har som mål å opparbeide byrom som har langt høyere kvalitet enn i dag, både for barn, unge og voksne. T-1442/2012 Støy i arealplanlegging Retningslinjene kommer til anvendelse ved planlegging av nye boliger. Planforslaget inneholder ikke boliger, men Plan- og bygningsetaten har stilt krav om utredning av boligformål for alle alternativer. Dette må da ses i lys av føringene i T KP 2008 KP "Oslo mot 2025". Arealstrategikartet til kommuneplan 2008 markerer planområdet som Fjordbyen blandet arealbruk. Oslo skal tilrettelegge for et konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster, og forsterke den multifunksjonelle byen, danne levende bymiljøer og gode lokalmiljøer. Oslo bør utnytte sitt potensial som landets ledende næringsområde ved å legge til rette for attraktive næringsarealer og fortsatt utvikling av forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det skal sikres arealer til bl.a. barnehager, friområder og møteplasser. KP 2009 arealdel Dette er arealdelen som hører til KP Fjordbyplanen Fjordbyplanen er Oslos store utviklingsprosjekt for byens sjøfront, for å knytte sammen byen og fjorden. Planområdet har en sentral beliggenhet i Fjordbyen, og ligger inntil delområde Vippetangen og Festningsallmenningen som er en del av dette. Planområdet må sees i relasjon til Festningsallmenningen og forbindelsen herfra til Operaallmenningen. Side 13 av 26

14 KDP indre Oslo I KDP indre Oslo fra 1998 er planområdet, med unntak av bygningen «Gullfisken» avsatt som rekreasjonsområde. Gjennom gjeldende regulering er deler av planområdet regulert til byggeområde, noe som gjør denne KDP en mindre aktuell. Intensjonen fra KDP indre Oslo om at planområdet inngår i et rekreasjonsbelte som strekker seg fra Bjørvika og over og rundt festningen kan derimot videreføres. KDP for torg og møteplasser I KDP for torg og møteplasser er sentrumsområdet, inkludert planområdet, holdt utenfor. I stedet viser KDP til prosjektet Levende Oslo når det gjelder sentrum. Levende Oslo er en videreføring av Hovedstadsaksjonen, og er et prosjekt for utvikling av byens gater og torg, i samarbeid mellom kommunen, staten og privat næringsliv. Planforslaget er helt i tråd med intensjonene i Levende Oslo, og et svært relevant prosjekt. Et av målene med planforslaget er å tilrettelegge og oppgradere et område som i dag har svært lav kvalitet, og gjøre det tilgjengelig som et attraktivt byrom. Byøkologisk program Skal samarbeide med bl.a. staten for et bedre miljø og en bærekraftig utvikling av byen. Kommunen skal arbeide for at staten følger opp sitt delansvar for lavere klimagassutslipp og bedre miljø, samt at staten stimulerer til miljøvennlig praksis og forbruksmønster og fører en miljøeffektiv forvaltning i alle deler av sin virksomhet. Ny giv i Kvadraturen, handlingsplan Er utarbeidet etter ønske om en felles offentlig/privat satsing for å vitalisere og utvikle Kvadraturen til en mer levende del av sentrum. Fra å være et område dominert av et fåtalls funksjoner, ønskes Kvadraturen utviklet til et flerfunksjonelt sentrumsområde. Handlingsplanen foreslår en rekke tiltak knyttet til fire innsatsområder, samt angir normer og retningslinjer for arealbruk. De fire innsatsområdene er: identitet og omdømmebygging, byliv og bymiljø, boliger, og tilgjengelighet. Byens historiske sentrum skal utvikles til et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde for alle, som innebærer blant annet at: 1. Kvadraturen skal være en viktig formidler av by- og arkitekturhistorie 2. Kvadraturen skal være et sentrumsområde der kultur, næring og bolig spiller sammen 3. Kvadraturen skal bidra til å styrke samspillet mellom øvrig sentrum og Oslos sjøsider Plan for hovedsykkelveinettet Sykkelfelt er planlagt på Langkaia, Myntgata, Skippergata og Rådhusgata. Andre planer og planarbeid av betydning: Forslag til KP 2013 Kommuneplanforslaget, "Oslo mot Smart, Trygg og Grønn", var lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist Det forventes sterk befolkningsvekst frem mot Planens målsettinger og satsningsområder er knyttet til stikkordene Smart, Trygg og Grønn. En av målsettingene er vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert fortetting. Områder med eksisterende eller potensielt god kollektivtilgjengelighet skal prioriteres. Planområdet er på strategikartet som følger planen karakterisert som utviklingsområde i indre by. For planområdet foreslås blant annet bestemmelser som omhandler krav til leilighetsfordeling, til bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, utarbeidelse av kvalitetsprogram miljøog energioppfølging, tetthet og høyder, omkringliggende gatenett og byrom, hensynssoner for anlegg i grunnen og stormflo. Planområdet ligger nær område som er markert som hensynssone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø (Havnelageret, bebyggelsen i Skippergata og Børsen/Børshagen). Side 14 av 26

15 Forslag til KDP for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone I utkast til KDP for blågrønn struktur er planområdet unntatt fra juridisk bindende virkning (grått område). KDP for blågrønn struktur vurderes som mindre relevant for planforslaget siden den ikke er gjeldende der. Det er imidlertid flere fremtidige plasser/parker i nærheten som det er relevant å se i sammenheng med byrommene innenfor planområdet. Forslag til KDP for byutvikling og bevaring i indre Oslo Området inngår i et større transformasjonsområde som omfatter det meste av Bjørvika og Vippetangen. Tilstøtende bebyggelse i Kvadraturen er et konsolideringsområde og merket med nasjonal/vesentlig regional verneverdi. Planen forutsettes opphevet ved vedtak av KP Ved første høringsutkast i 2005 inngikk planområdet i T5, område med meget høy bevaringsverdi. Dette er nå tatt ut. For transformasjonsområdene skal rammene for utbyggingen avklares i den påfølgende reguleringsplanprosess. Planene inneholder likevel en del bestemmelser for disse områdene. De viktigste er: 3.8 A: Eksisterende gater og byroms avgrensing og linjeføring skal opprettholdes. 3.8 B: Nye gater og byrom skal i størst mulig grad ( ) bindes sammen med eksisterende gater og byrom slik at det dannes gode sammenhengende gate- og byromsstrukturer. Retningslinje: for tiltak over BRA skal det settes av et torg/møteplass med anvendbart areal min. 5% av BRA. Passasjer for publikum skal sikres for hver m fasadelengde. I tillegg er det bestemmelser og retningslinjer for å sikre kvalitet, bl.a. om at det ikke tillates lukkede fasader i 1. etasje mot gater og byrom, og om at taket skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket. Forslag til utearealnorm Området er markert som transformasjonsområde, der krav til uteareal settes i reguleringen. Området grenser til Kvadraturen hvor uteareal på terreng/lokk kan utgå og alt kan legges til terrasse/tak. Fastsatt planprogram for Fjordtrikken Planprogrammet viser et hovedalternativ for Fjordtrikken hvor den følger Langkaigata helt frem til krysset Prinsens / Dronning Eufemias gate. Et annet alternativ går i gjennom Strandgata, krysser Langkaigata i krysset med Rådhusgata og kommer inn på eksisterende trasé lengre nord i Strandgata frem til Jernbanetorget. Holdeplass forutsettes etablert ved Havnelageret. Prinsipplan for gatebruken Oslo sentrum, Samferdselsetaten 2010 Planen viser gatebruk i sentrum slik det følger av omleggingen av hovedveisystemet i Bjørvika, ref verbalvedtak i bystyresak 136 Prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum Status, evaluering og videre arbeid av DEL 2 PROBLEMSTILLINGER 2.1 Antatte problemstillinger Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som er beslutningsrelevante i forhold til alternativenes påvirkning på miljø og samfunn. I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger, Side 15 av 26

16 med sikte på å avklare behov for utredning av de ulike temaene. Oversikten tilsvarer Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøte. Overordnede planer og mål: Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. Bystruktur, bebyggelsesstruktur og verneinteresser: Hvordan ny bebyggelse skal skape overgang mellom de ulike bystrukturene Havnelageret og Kvadraturen? Planforslaget innebærer oppføring av bygninger som vil endre Skippergatas fasaderekke og påvirke utsyn fra Kvadraturen og opplevelsen av byrommenes forløp. Byggehøyder i forhold til omkringliggende bebyggelse og byrom skal dokumenteres gjennom nær- og fjernvirkningsstudier. Planens bidrag til å forsterke og utvikle nærmiljøet. Bebyggelsens programmering (bruk) samt et miljølokk/torg over deler av nedkjøringsrampen med offentlig tilgang vil bety at aktiviteten i området vil øke. Hvilke konsekvenser får overbygging av E18-rampen for tunnelens drift, vedlikehold, sikkerhet? Hvilke bygningsmessige utfordringer er knyttet til lokk og bygg? Hvilke konsekvenser får overbygging av E18-rampen for Hathon Holding AS bygg i Rådhusgata 2? Trafikkforhold: Trafikklogistikk, varelevering, renovasjon. Trafikksituasjonen i området vil bli berørt i byggefasen som følge av anleggstrafikk, midlertidige stengninger og omlegginger. Bygge- og anleggsperioden: Anleggsatkomst og riggområder vil kunne gi midlertidige konflikter i forhold til alminnelig ferdsel og opphold i området. Sikkerhet og framkommelighet for publikum og trafikanter på nedkjøringsrampen til E18 må ivaretas i forbindelse med anleggsperioden. Byggearbeider må påregnes å gi ulemper i form av støv og støy i nærmiljøet. Setningsskadeproblematikk knyttet til nærliggende bebyggelse Juridiske forhold: Eventuelle rekkefølgekrav må avklares. I tillegg ble det i Dialogmøte avklart at følgende temaer skal utredes: Bolig utredes for alle alternativer, slik som hvor det vil være mest gunstig å plassere bolig og hvilke konsekvenser dette vil innebære. Ulike måter å ivareta fotgjengerforbindelser på kryss / tvers / over området, inkludert rundt Gullfisken og Havnelageret. 2.2 Begrunnelse for krav til utredningsalternativer I dialogmøte 1 med Plan- og bygningsetaten ble forslag til valg av utredningsalternativer avklart. I følge Plan- og bygningsetaten viser den foreslåtte overbygningen av E18-rampen i hovedalternativet er en interessant mulighet både for noe økt utnyttelse av tomten i forhold til gjeldende regulering, en generell oppgradering av området og lokal reduksjon av støy og luftforurensning på den sørvendte plassen. Overbygningen kan muliggjøre et akseptabelt uteoppholdsmiljø. Side 16 av 26

17 På bakgrunn av disse vurderingene, ønsker Plan- og bygningsetaten at forslagsstiller utreder en alternativ måte å bygge over rampen. De har derfor introdusert alternativ 2 for å få vurdert virkningene av en rehabilitering av kvartalsbebyggelsen i Skippergata og Rådhusgata, en utvidelse av lokket. I tillegg til dette ønsker etaten at alle de tre alternativene skal vurderes for boligpotensial. Dette vil bli fulgt opp av HAV E som del av konsekvensutredningen. Spørsmålet om bolig er foreløpig ikke grunnlag for et alternativt planforslag fra PBE, og vil bli tatt opp når konsekvensutredningene foreligger. 0-alternativet: Utvikling iht. gjeldende regulering legges til grunn. Dette representerer en utbygging iht. gjeldende regulering: maks 4 etasjer, maks 6 800m 2, innenfor byggegrensen for felt A4 langs Skippergata. Regulert byggehøyde maks k+17. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg Alternativ 1: Hovedalternativet. Dette er forslagsstillers alternativ med lokk og bebyggelse over senketunnelrampen, 6-10 etasjer, opptil k+ 41,9 (alternativt inntil 12 boligetasjer= k+42,6). Byggevolum opptil m 2. Formål: byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, og garasjeanlegg). Alternativ 2: PBE s alternativ innebærer ny kvartalsbebyggelse langs Skippergata og deler av Rådhusgata, samt lokk over senketunnelrampen. Dette forutsetter at Rådhusgata 2 Gullfisken rives. Byggehøyden skal generelt ikke overskride k+25,2, som er Havnelagerets gesims på langsidene. Dette tilsvarer ca. 6 etasjer. Potensielt BRA for dette alternativet vil bli utredet. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg Mellomalternativer fremlagt i Dialogmøte 1 den er av Plan- og bygningsetaten vurdert å ligge innenfor rammene av de tre utredningsalternativene, og skal ikke utredes som egne alternativer. I hht dette møtet skal heller ikke høydeproblematikk legges til grunn for egne utredningsalternativer, men beskrives og vurderes innenfor de enkelte tema der dette er relevant. DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Utredningsalternativer alternativet 0-alternativet: Utvikling iht. gjeldende regulering legges til grunn. Maks BRA=6 800m2 Maks gesimshøyde= k+17,0m Ant. etasjer: maks. 4 Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg Side 17 av 26

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer