Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn"

Transkript

1 Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august 2014 PBE-saksnummer: Fig 1: Kontorbygg i Skippergata, fra Myntgata til Rådhusgata

2 Forslagsstiller er Alliance arkitekter AS på vegne av HAV Eiendom AS. Forslaget kan i perioden sees på nettsider hos: Bemerkninger til planprogram eller uttalelse til forestående planarbeid skal sendes til: Alliance arkitekter AS, att.: Charlotte Helleland, Kristian Augusts gate 13, 0164 Bemerkning/uttalelse merkes: Bemerkning til utkast planprogram felt A4 Skippergata i Bjørvika Fig 2: Planområdets avgrensning Sammendrag Bakgrunnen for planforslaget er at HAV Eiendom AS, datterselskap av Oslo Havn KF, ønsker eiendommen utviklet med et kontorbygg for langsiktig utleie. Bygget skal på lang sikt kunne brukes sammen med Havnelageret, som Oslo Havn KF har til utleieformål. Tiltaket innebærer en byreparasjon av Havnelagerkvartalet etter anleggelsen av rampen ned til Operatunnelen. Tiltaket er vurdert av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. De har kommet til at planforslaget faller inn under forskriftens 2 f) jf. vedlegg I, punkt nr.1og punkt 37. Oslo kommune har derfor som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes. Side 2 av 26

3 Planområdets beliggenhet og størrelse Planområdet er ca m² stort og ligger mellom Myntgata og Rådhusgata, Skippergata og Langkaigata. Det danner en overgangssone mellom Kvadraturen, havna og Bjørvika. Tomten omfatter E18-rampen til Operatunnelen, Gullfisken i Rådhusgata 2 og omkranser Havnelageret. Tiltaket og alternativene Forslagsstiller ønsker en økning av byggevolumet i forhold til gjeldende regulering (6800m²BRA), slik at det kan gjøres økonomisk forsvarlig å bygge lokk over nedkjøringsrampen. Dermed kan de sørvendte utearealene skjermes for trafikkonsekvenser (støv/støy) og uteområdene gjøres tilgjengelige og attraktive. Tre utredningsalternativer er definert for konsekvensutredningen: 0-alternativet: Utvikling iht. gjeldende regulering legges til grunn. Dette representerer en utbygging iht. gjeldende regulering: maks 4 etasjer, maks 6 800m 2, innenfor byggegrensen for felt A4 langs Skippergata. Regulert byggehøyde maks k+17. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg Alternativ 1: Hovedalternativet. Dette er forslagsstillers alternativ med lokk og bebyggelse over senketunnelrampen, 6-10 etasjer, opptil k+ 41,9 (alternativt inntil 12 boligetasjer= k+42,6). Byggevolum opptil m2. Formål: byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, og garasjeanlegg). Alternativ 2: PBE s alternativ innebærer ny kvartalsbebyggelse langs Skippergata og deler av Rådhusgata, samt lokk over senketunnelrampen. Dette forutsetter at Rådhusgata 2 Gullfisken rives. Byggehøyden skal generelt ikke overskride k+25,2, som er Havnelagerets gesims på langsidene. Dette tilsvarer ca. 6 etasjer. Potensielt BRA for dette alternativet vil bli utredet. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg Tiltakets hovedproblemstillinger: Bystruktur, bebyggelsesstruktur og verneinteresser: Hvordan ny bebyggelse skal utgjøre en overgang mellom de ulike bystrukturene Bjørvika/havnen og Kvadraturen. Byggehøyder og strukturens påvirkning i forhold til omkringliggende bebyggelse og byrom, i både nær- og fjernvirkning. Planens effekt på nærmiljøet. Planen i fht verneverdig bebyggelse. Drifts- og bygningsmessige konsekvenser for nedkjørselrampen til E18, herunder sikkerhet ved brann, eksplosjon og jordskjelv. Byens behov for ytterligere næringsarealer ved prognostisert vekst. Trafikkforhold: Konsekvenser for E18-tunnelen og rampen i forhold til ventilasjon, brann og sikkerhet. Trafikale konsekvenser av tiltaket omfatter adkomst, trafikklogistikk, varelevering og renovasjon. Parkeringsanlegg delvis offentlig, felles for A4, A12, A13 og/eller A5 eller kun for A4/Havnelageret Side 3 av 26

4 Bygge- og anleggsperioden: E18-rampen skal være i drift i byggeperioden Bygging av kjellere i nærheten av rampesystemet Konflikter i forhold til alminnelig ferdsel og opphold i området. Sikkerhet og framkommelighet for publikum og trafikanter på nedkjøringsrampen til E18 må ivaretas i forbindelse med anleggsperioden. Miljøbelastninger (vibrasjon, støv og støy). Trafikksituasjonen i området anleggstrafikk, midlertidige stengninger og omlegginger. Juridiske forhold: Eventuelle rekkefølgekrav må avklares. Utredningstemaer Forholdet til overordnete planer og mål Bystruktur og bebyggelsesstruktur Kulturminner og kulturmiljø Mobilitet / trafikk Miljø og klima, herunder energianlegg Sosiale, samfunnsmessige og økonomiske virkninger Samfunnssikkerhet (ROS) Bygge- og anleggsperioden Boligformål Byens vekst, og behov for næringsarealer Fig. 3: Planområdet mellom Havnelageret og Gullfisken, sett fra Rådhusgata. Side 4 av 26

5 INNHOLD DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Hensikten med planprogram og konsekvensutredning Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Tiltaket og forslagsstillers ambisjoner Planstatus og andre rammebetingelser DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning Side 5 av 26

6 DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Byggeområde A4 er definert i reguleringsplan S-4099 fra 2003/2004, og er i HAV Eiendom AS (HAV E) eie. HAV E er heleid datterselskap av Oslo Havn KF (HAV). Byggeområdet er i parallelloppdraget Operaens omgivelser i 2008, vurdert å ha større volumkapasitet enn det som i dag er regulert. HAV E ønsker å utvikle eiendommen slik at den sikrer en langsiktig inntektsstrøm for Oslo Havn KFkonsernet. Investeringer i felt A4 sees i sammenheng med at Havnelageret den faller tilbake til Oslo Havn KF, når festeavtale med Entra løper ut. Det er derfor naturlig å vurdere utviklingen av A4 i sammenheng med helhetsløsninger for et større «Havnelagerkvartal» - både hva gjelder infrastruktur, energiløsninger, programmering, sambruksmuligheter, forvaltning av uteområdene og muligheter for et aktivt byliv. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at området utvikles i tråd med de overordnede målsettingene for Bjørvika dvs. en intensivering av aktivitet og utnyttelse nær knutepunktet Oslo S Formål med planarbeidet HAV E ønsker på denne bakgrunn å få konkretisert kapasitetsrammene for et byggeprosjekt, gjennom å detaljregulere eiendommen. Dette er et premiss for å komme videre i prosjektutviklingen. HAV E ønsker å utvikle et moderne og miljøriktig kontorbygg, med publikumsrettede funksjoner og et sydvendt, offentlig tilgjengelig byrom anlagt over deler av senketunnelrampen. HAV E har som målsetting å realisere et plangrep som kan transformere området fra å være et restareal etter E18-rampen til å bli en godt opparbeidet del av byen. HAV E ser på oppgaven som byreparasjon. Oppgaven er krevende pga. tung infrastruktur, uensartet nabobebyggelse og en beliggenhet i overgangssonen mellom to sentrale byområder i Oslo, Kvadraturen og Bjørvika. Planarbeidet skal sikre rammene for en bærekraftig og tidsmessig bebyggelse innenfor planområdet. Det skal utrede overskuelige problemstillinger og konsekvenser av et byggeprosjekt med økt utnyttelse og delvis overbygging av rampe fra Rådhusgata til vestgående løp i E18-systemet/ Operatunnelen Vurdering av utredningsplikt Innsendt materiale er vurdert iht. plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget innebærer en økning på m 2 BRA mer enn gjeldende regulering, til totalt opptil m 2 BRA. Planforslaget faller inn under forskriftens 2 f) jf. vedlegg I, punkt 1og punkt 37. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes Hensikten med planprogram og konsekvensutredning Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon om virkningene av planer og utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Side 6 av 26

7 Retten til slik informasjon om konsekvensene av inngrep i miljøet er grunnlovsfestet i Norge (Grunnloven 110b). Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av planen eller tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres. Planprogrammet skal redegjøre for hvilke tema, problemstillinger og øvrige forhold vedkommende detaljreguleringsarbeidet som skal konsekvensutredes. Det skal fremgå hvilke utredningsalternativer som vil bli belyst, hvordan forestående planprosess er organisert og hvilke muligheter for medvirkning det legges opp til. 1.2 Planområdet Beliggenhet og avgrensning Området er del av bydel Sentrum og administreres av administrasjonen i bydel St. Hanshaugen. Området er m² stort og framgår av illustrasjonen under. Havnelageret/Langkaigata, Myntgata, Skippergata og Rådhusgata avgrenser området. Fig. 4: Foto med planavgrensning. Kilde: Side 7 av 26

8 Planområdet ligger i en overgangssone mellom Kvadraturen og havnen med den nye Bjørvikaplanen. Planområdet omfatter det som tidligere var kjent som havneområdet Sadelmakerhullet (og Fiskebrygga). Senere ble det brukt som sporområde for havnen og forbindelsessporet mellom Øst- og Vestbanestasjonen og E18 i ca. 40 år. Fig. 5: Planområdet med relasjon til Kvadraturen og Bjørvika Eierforhold Planområdet omfatter arealer tilhørende ulike grunneiere. Se kartskisse. Foruten HAV E (A4) inngår arealer tilhørende Oslo Havn KF, Statens vegvesen og Hathon Holding AS. Planområdet omfatter felt A13 i Bjørvikaplanen (Rådhusgata 2/Gullfisken) etter ønske fra Plan- og bygingsetaten. Hensikten her er i utredningsøyemed, og har ingen forankring i avtale mellom HAV E og Hathon Holding AS vedrørende felles regulering. Hjemmelshavere til eiendommene er: HAV Eiendom AS gbnr. 207/ m² (3 713 m²?) Oslo Havn KF gbnr. 207/ m² gbnr. 207/ m² Hathon Holding AS gbnr. 207/ m² Statens vegvesen gbnr. 250/11 (1/3) 340 m² gbnr. 250/11 (2/3) 875 m² gbnr. 250/11 (3/3) 880 m² andel gbnr 207/ m² Oslo kommune gbnr. 207/424 8 m² gbnr. 999/ m² (umatrikulert grunn) gbnr. 999/ m² (umatrikulert grunn/statens vegvesen) Side 8 av 26

9 Fig. 6: Kartillustrasjon av eierforhold innenfor planområdet Dagens situasjon Planområdet ligger mellom Kvadraturen og havneområdet. De nære omgivelsene omfatter også Akershus festning, den planlagte festningsalmenningen og ferge- og cruisebåthavnen. Bruk HAV og SVRØ arealer (se eierkart) er i bruk til adkomst Havnelageret, parkering og infrastrukturløsninger for Havnelageret (Entras leietakere). HAV E arealer er stengt av og vil bli leiet ut i løpet av Det står kun en bygning innenfor planområdet, Rådhusgata 2 (s.k. «Gullfisken» gbnr. 207/209). Dette er et velfungerende kontorbygg i Hathon Holding AS eie. Arealene øst for Gullfisken i Rådhusgata 2 ligger som restarealer etter veganlegget og er delvis tatt i bruk av Hathon som uteplass for kontorbygget. Fysiske kvaliteter Planområdet har kotehøyde terreng/ dybder til fjell fra ca k+2,2/-10 i nord til k+1,4/-26 i sør. Arealene bærer preg av å være transformasjonsarealer, arter seg marginalt ulikt, men er likevel forsøkt beskrevet under: Side 9 av 26

10 HAV E-arealer gruset/delvis asfaltert flate uten bygg eller vegetasjon HAV gruset/delvis asfaltert flate uten bygg, noen mindre trær Hathon kontorbebyggelse SVRØ tunnelrampe, gruset/delvis asfaltert flate uten bygg eller vegetasjon OK (SVRØ) asfalterte fortau, steinlagte utearealer Rådhusgata 2 Fig. 7: Planområdet sett fra nordøst, luftfoto. Trafikkforhold og adkomst Gatene som omgir planområdet er del av riksvegnettet og erstatter tidligere E18 gjennom Bjørvika. Rampe fra østgående løp av Operatunnelen kommer opp sør for området (s.k. danskeløpet) i Myntgata, og tidligere omtalte ramper til/fra vestgående løp av Operatunnelen kommer opp i Rådhusgata. Gatene som omgir kvartalet har en ÅDT på ca Rampe til/fra tunnelen har en ÅDT på Ved havnelageret må det tas hensyn til garasjeinnkjøring, hovedinngang mm. Støy og luftforurensing Området er utsatt for støy- og luftforurensing. Teknisk infrastruktur Det er el, tele, ikt, vann på området. Fjernvarme/kjøling er ikke bygget ut. Midgardsormen krysser planområdet. Risiko og sårbarhet Området er konstruert land og har dermed krevende grunnforhold, særlig med tanke på setningsproblematikk og eldre bebyggelse som ikke er pælet til fjell. Området ligger også overlappende med sikkerhetssonen for Operatunnelen. Kulturminner og kulturmiljø Planområdet har ingen bebyggelse eller konstruksjoner med bevaringsverdi. Derimot er det forventet å være et stort funnpotensiale i grunnen, der området ikke er tidligere berørt og utskiftet av vegvesenet. Side 10 av 26

11 1.3 Tiltaket og forslagsstillers ambisjoner Den foreslåtte prosjektet oppretter tosidig gateløp i Skippergata, etablerer et nytt gateløp langsmed Havnelageret, danner et sørvendt, støyskjermet uterom mot sør. Samlet bebyggelse for byggeområde A4 og Havnelageret vil ha et betydelig antall arbeidsplasser, og generere økt persontrafikk i fht dagens situasjon. Det er ønskelig å finne en programmering som gjør at området også har liv etter kontortid. Tomten er tidligere utredet i parallelloppdraget Operaens Omgivelser fra 2008 og vurdert til å ha et større utbyggingspotensiale enn i gjeldende regulering. Dette er bifalt av PBE og dermed fulgt opp av HAV E gjennom en serie volum- og formstudier. Arkitekt og HAV E har konkludert med at konseptet som her legges frem, er det som bidrar best til en helhetlig utvikling av området både i fht. volumkapasitet og byforming. Planprosjektet er for øvrig i samsvar med Oslo kommunes strategidokument «Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan » fra 2009 og de overordnede målene om fortetting i knutepunkt. Forslagsstiller ønsker en betydelig økning av utbyggingsvolumet slik at det etableres et økonomisk grunnlag for å gjøre de store investeringene som kreves i fm realiseringen av et miljølokk over SVRØs rampe til/fra vestgående løp i Operatunnelen. Forslagsstiller jobber p.t. parallelt med en utredning av både den byggtekniske og økonomiske gjennomførbarheten i prosjektet (Hovedalternativet), og vil når høringsuttalelsene til planprogrammet er kommet inn, ta endelig stilling til om prosjektet har tilstrekkelig soliditet til at man skal gå til det fulle skritt å detaljregulere eiendommen i hht planen. Fig. 8: Skisseprosjekt pr. juni Foreløpig illustrasjonsprosjekt har m² og byggehøyder fra 6-10 kontoretasjer (opptil k+ 41,0), alternativt opptil 12 boligetasjer (byggehøyde = k+42,6). Det er også viktig å skape mange gangmuligheter på tvers av prosjektet slik at stedet er tilgjengelig, åpent og i bruk hele døgnet. Side 11 av 26

12 Aktuelle reguleringsformål er kontor/ hotell/ forretning/ privat og offentlig tjenesteyting/ allmennyttig formål. Forslagsstillers overordnede ambisjon er å forvalte utbyggingspotensialet i A4 på en måte som syr Havnelagerkvartalet (Havnelageret, Rådhusgata 2 og nytt bygg A4) sammen på en helhetlig og bymessig måte. Byrommene skal ha høy kvalitet og være utformet på myke trafikanters premisser. Bygget skal bidra til å integrere byliv, havn og kvadratur. Havnelagerets dominans langs havnefronten skal opprettholdes. Fig. 9: Snitt N-S: Myntgata Rådhusgata gjennom rampe til Operatunnelen. 8 etasjer= k+33,6. Fig. 10: Snitt Ø-V: Havnepromenaden-Skippergata gjennom Havnelageret Side 12 av 26

13 1.4 Planstatus og andre rammebetingelser Gjeldende planer og retningslinjer: Gjeldende regulering S-4099, , Bjørvika Bispevika Lohavn Planområdet ligger i helthet innenfor S-4099, og omfatter byggeområdene A4, A12 (Havnelageret) og A13 (Rådhusgata 2). Byggeområde A4 tilhører HAV E og er regulert til byggeområde for boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttige formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg, småbåthavn) og garasjeanlegg, samt veg/gate og annet vegareal. Regulert maks T-BRA = m 2. Havnelageret er regulert til spesialområde bevaring. T-5/93 Areal og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging: Det er et mål å utvikle arealbruk og transport slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Transportbehovet skal søkes begrenset, og det skal legges til rette for mest mulig miljøvennlig transport. Det er ønskelig med økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene, og å bevare estetiske kvaliteter i bebygde områder. Det er høy grad av samsvar med disse retningslinjene. Planområdet er meget sentralt, og legger opp til fortetting med kort gangavstand til landets viktigste trafikknutepunkt. T-2/08 Om barn og planlegging Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Planforslaget har som mål å opparbeide byrom som har langt høyere kvalitet enn i dag, både for barn, unge og voksne. T-1442/2012 Støy i arealplanlegging Retningslinjene kommer til anvendelse ved planlegging av nye boliger. Planforslaget inneholder ikke boliger, men Plan- og bygningsetaten har stilt krav om utredning av boligformål for alle alternativer. Dette må da ses i lys av føringene i T KP 2008 KP "Oslo mot 2025". Arealstrategikartet til kommuneplan 2008 markerer planområdet som Fjordbyen blandet arealbruk. Oslo skal tilrettelegge for et konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster, og forsterke den multifunksjonelle byen, danne levende bymiljøer og gode lokalmiljøer. Oslo bør utnytte sitt potensial som landets ledende næringsområde ved å legge til rette for attraktive næringsarealer og fortsatt utvikling av forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det skal sikres arealer til bl.a. barnehager, friområder og møteplasser. KP 2009 arealdel Dette er arealdelen som hører til KP Fjordbyplanen Fjordbyplanen er Oslos store utviklingsprosjekt for byens sjøfront, for å knytte sammen byen og fjorden. Planområdet har en sentral beliggenhet i Fjordbyen, og ligger inntil delområde Vippetangen og Festningsallmenningen som er en del av dette. Planområdet må sees i relasjon til Festningsallmenningen og forbindelsen herfra til Operaallmenningen. Side 13 av 26

14 KDP indre Oslo I KDP indre Oslo fra 1998 er planområdet, med unntak av bygningen «Gullfisken» avsatt som rekreasjonsområde. Gjennom gjeldende regulering er deler av planområdet regulert til byggeområde, noe som gjør denne KDP en mindre aktuell. Intensjonen fra KDP indre Oslo om at planområdet inngår i et rekreasjonsbelte som strekker seg fra Bjørvika og over og rundt festningen kan derimot videreføres. KDP for torg og møteplasser I KDP for torg og møteplasser er sentrumsområdet, inkludert planområdet, holdt utenfor. I stedet viser KDP til prosjektet Levende Oslo når det gjelder sentrum. Levende Oslo er en videreføring av Hovedstadsaksjonen, og er et prosjekt for utvikling av byens gater og torg, i samarbeid mellom kommunen, staten og privat næringsliv. Planforslaget er helt i tråd med intensjonene i Levende Oslo, og et svært relevant prosjekt. Et av målene med planforslaget er å tilrettelegge og oppgradere et område som i dag har svært lav kvalitet, og gjøre det tilgjengelig som et attraktivt byrom. Byøkologisk program Skal samarbeide med bl.a. staten for et bedre miljø og en bærekraftig utvikling av byen. Kommunen skal arbeide for at staten følger opp sitt delansvar for lavere klimagassutslipp og bedre miljø, samt at staten stimulerer til miljøvennlig praksis og forbruksmønster og fører en miljøeffektiv forvaltning i alle deler av sin virksomhet. Ny giv i Kvadraturen, handlingsplan Er utarbeidet etter ønske om en felles offentlig/privat satsing for å vitalisere og utvikle Kvadraturen til en mer levende del av sentrum. Fra å være et område dominert av et fåtalls funksjoner, ønskes Kvadraturen utviklet til et flerfunksjonelt sentrumsområde. Handlingsplanen foreslår en rekke tiltak knyttet til fire innsatsområder, samt angir normer og retningslinjer for arealbruk. De fire innsatsområdene er: identitet og omdømmebygging, byliv og bymiljø, boliger, og tilgjengelighet. Byens historiske sentrum skal utvikles til et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde for alle, som innebærer blant annet at: 1. Kvadraturen skal være en viktig formidler av by- og arkitekturhistorie 2. Kvadraturen skal være et sentrumsområde der kultur, næring og bolig spiller sammen 3. Kvadraturen skal bidra til å styrke samspillet mellom øvrig sentrum og Oslos sjøsider Plan for hovedsykkelveinettet Sykkelfelt er planlagt på Langkaia, Myntgata, Skippergata og Rådhusgata. Andre planer og planarbeid av betydning: Forslag til KP 2013 Kommuneplanforslaget, "Oslo mot Smart, Trygg og Grønn", var lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist Det forventes sterk befolkningsvekst frem mot Planens målsettinger og satsningsområder er knyttet til stikkordene Smart, Trygg og Grønn. En av målsettingene er vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert fortetting. Områder med eksisterende eller potensielt god kollektivtilgjengelighet skal prioriteres. Planområdet er på strategikartet som følger planen karakterisert som utviklingsområde i indre by. For planområdet foreslås blant annet bestemmelser som omhandler krav til leilighetsfordeling, til bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, utarbeidelse av kvalitetsprogram miljøog energioppfølging, tetthet og høyder, omkringliggende gatenett og byrom, hensynssoner for anlegg i grunnen og stormflo. Planområdet ligger nær område som er markert som hensynssone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø (Havnelageret, bebyggelsen i Skippergata og Børsen/Børshagen). Side 14 av 26

15 Forslag til KDP for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone I utkast til KDP for blågrønn struktur er planområdet unntatt fra juridisk bindende virkning (grått område). KDP for blågrønn struktur vurderes som mindre relevant for planforslaget siden den ikke er gjeldende der. Det er imidlertid flere fremtidige plasser/parker i nærheten som det er relevant å se i sammenheng med byrommene innenfor planområdet. Forslag til KDP for byutvikling og bevaring i indre Oslo Området inngår i et større transformasjonsområde som omfatter det meste av Bjørvika og Vippetangen. Tilstøtende bebyggelse i Kvadraturen er et konsolideringsområde og merket med nasjonal/vesentlig regional verneverdi. Planen forutsettes opphevet ved vedtak av KP Ved første høringsutkast i 2005 inngikk planområdet i T5, område med meget høy bevaringsverdi. Dette er nå tatt ut. For transformasjonsområdene skal rammene for utbyggingen avklares i den påfølgende reguleringsplanprosess. Planene inneholder likevel en del bestemmelser for disse områdene. De viktigste er: 3.8 A: Eksisterende gater og byroms avgrensing og linjeføring skal opprettholdes. 3.8 B: Nye gater og byrom skal i størst mulig grad ( ) bindes sammen med eksisterende gater og byrom slik at det dannes gode sammenhengende gate- og byromsstrukturer. Retningslinje: for tiltak over BRA skal det settes av et torg/møteplass med anvendbart areal min. 5% av BRA. Passasjer for publikum skal sikres for hver m fasadelengde. I tillegg er det bestemmelser og retningslinjer for å sikre kvalitet, bl.a. om at det ikke tillates lukkede fasader i 1. etasje mot gater og byrom, og om at taket skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket. Forslag til utearealnorm Området er markert som transformasjonsområde, der krav til uteareal settes i reguleringen. Området grenser til Kvadraturen hvor uteareal på terreng/lokk kan utgå og alt kan legges til terrasse/tak. Fastsatt planprogram for Fjordtrikken Planprogrammet viser et hovedalternativ for Fjordtrikken hvor den følger Langkaigata helt frem til krysset Prinsens / Dronning Eufemias gate. Et annet alternativ går i gjennom Strandgata, krysser Langkaigata i krysset med Rådhusgata og kommer inn på eksisterende trasé lengre nord i Strandgata frem til Jernbanetorget. Holdeplass forutsettes etablert ved Havnelageret. Prinsipplan for gatebruken Oslo sentrum, Samferdselsetaten 2010 Planen viser gatebruk i sentrum slik det følger av omleggingen av hovedveisystemet i Bjørvika, ref verbalvedtak i bystyresak 136 Prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum Status, evaluering og videre arbeid av DEL 2 PROBLEMSTILLINGER 2.1 Antatte problemstillinger Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som er beslutningsrelevante i forhold til alternativenes påvirkning på miljø og samfunn. I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger, Side 15 av 26

16 med sikte på å avklare behov for utredning av de ulike temaene. Oversikten tilsvarer Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøte. Overordnede planer og mål: Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. Bystruktur, bebyggelsesstruktur og verneinteresser: Hvordan ny bebyggelse skal skape overgang mellom de ulike bystrukturene Havnelageret og Kvadraturen? Planforslaget innebærer oppføring av bygninger som vil endre Skippergatas fasaderekke og påvirke utsyn fra Kvadraturen og opplevelsen av byrommenes forløp. Byggehøyder i forhold til omkringliggende bebyggelse og byrom skal dokumenteres gjennom nær- og fjernvirkningsstudier. Planens bidrag til å forsterke og utvikle nærmiljøet. Bebyggelsens programmering (bruk) samt et miljølokk/torg over deler av nedkjøringsrampen med offentlig tilgang vil bety at aktiviteten i området vil øke. Hvilke konsekvenser får overbygging av E18-rampen for tunnelens drift, vedlikehold, sikkerhet? Hvilke bygningsmessige utfordringer er knyttet til lokk og bygg? Hvilke konsekvenser får overbygging av E18-rampen for Hathon Holding AS bygg i Rådhusgata 2? Trafikkforhold: Trafikklogistikk, varelevering, renovasjon. Trafikksituasjonen i området vil bli berørt i byggefasen som følge av anleggstrafikk, midlertidige stengninger og omlegginger. Bygge- og anleggsperioden: Anleggsatkomst og riggområder vil kunne gi midlertidige konflikter i forhold til alminnelig ferdsel og opphold i området. Sikkerhet og framkommelighet for publikum og trafikanter på nedkjøringsrampen til E18 må ivaretas i forbindelse med anleggsperioden. Byggearbeider må påregnes å gi ulemper i form av støv og støy i nærmiljøet. Setningsskadeproblematikk knyttet til nærliggende bebyggelse Juridiske forhold: Eventuelle rekkefølgekrav må avklares. I tillegg ble det i Dialogmøte avklart at følgende temaer skal utredes: Bolig utredes for alle alternativer, slik som hvor det vil være mest gunstig å plassere bolig og hvilke konsekvenser dette vil innebære. Ulike måter å ivareta fotgjengerforbindelser på kryss / tvers / over området, inkludert rundt Gullfisken og Havnelageret. 2.2 Begrunnelse for krav til utredningsalternativer I dialogmøte 1 med Plan- og bygningsetaten ble forslag til valg av utredningsalternativer avklart. I følge Plan- og bygningsetaten viser den foreslåtte overbygningen av E18-rampen i hovedalternativet er en interessant mulighet både for noe økt utnyttelse av tomten i forhold til gjeldende regulering, en generell oppgradering av området og lokal reduksjon av støy og luftforurensning på den sørvendte plassen. Overbygningen kan muliggjøre et akseptabelt uteoppholdsmiljø. Side 16 av 26

17 På bakgrunn av disse vurderingene, ønsker Plan- og bygningsetaten at forslagsstiller utreder en alternativ måte å bygge over rampen. De har derfor introdusert alternativ 2 for å få vurdert virkningene av en rehabilitering av kvartalsbebyggelsen i Skippergata og Rådhusgata, en utvidelse av lokket. I tillegg til dette ønsker etaten at alle de tre alternativene skal vurderes for boligpotensial. Dette vil bli fulgt opp av HAV E som del av konsekvensutredningen. Spørsmålet om bolig er foreløpig ikke grunnlag for et alternativt planforslag fra PBE, og vil bli tatt opp når konsekvensutredningene foreligger. 0-alternativet: Utvikling iht. gjeldende regulering legges til grunn. Dette representerer en utbygging iht. gjeldende regulering: maks 4 etasjer, maks 6 800m 2, innenfor byggegrensen for felt A4 langs Skippergata. Regulert byggehøyde maks k+17. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg Alternativ 1: Hovedalternativet. Dette er forslagsstillers alternativ med lokk og bebyggelse over senketunnelrampen, 6-10 etasjer, opptil k+ 41,9 (alternativt inntil 12 boligetasjer= k+42,6). Byggevolum opptil m 2. Formål: byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, og garasjeanlegg). Alternativ 2: PBE s alternativ innebærer ny kvartalsbebyggelse langs Skippergata og deler av Rådhusgata, samt lokk over senketunnelrampen. Dette forutsetter at Rådhusgata 2 Gullfisken rives. Byggehøyden skal generelt ikke overskride k+25,2, som er Havnelagerets gesims på langsidene. Dette tilsvarer ca. 6 etasjer. Potensielt BRA for dette alternativet vil bli utredet. Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg Mellomalternativer fremlagt i Dialogmøte 1 den er av Plan- og bygningsetaten vurdert å ligge innenfor rammene av de tre utredningsalternativene, og skal ikke utredes som egne alternativer. I hht dette møtet skal heller ikke høydeproblematikk legges til grunn for egne utredningsalternativer, men beskrives og vurderes innenfor de enkelte tema der dette er relevant. DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Utredningsalternativer alternativet 0-alternativet: Utvikling iht. gjeldende regulering legges til grunn. Maks BRA=6 800m2 Maks gesimshøyde= k+17,0m Ant. etasjer: maks. 4 Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn) og garasjeanlegg Side 17 av 26

18 Alternativ 1 Alternativ 1 Hovedalternativet forslagsstillers alternativ En bygning som spenner over nedkjøringsrampen til E18 og etablerer et dekke mot sør mellom ny bebyggelse og Havnelageret. Gullfisken (Rådhusgata 2) og deler av E18 rampen som forblir uendret er ikke inkludert i planområdet. Maks BRA=22 000m² Maks gesimshøyde= k+41,9 (k+42,6 v 12 etasjer bolig) Maks etasjer: 6-10 etasjer (alternativt inntil 12 boligetasjer) Formål: byggeområde: forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg. Delutredninger: - Reduksjon av lokkets flate/størrelse - Høyde/skjermingseffekt av bygningskropp på lokk - Oppstuvningseffekter av støy/luftforurensing Alternativ 2 Alternativ 2 Kvartalsbebyggelse PBEs alternativ. PBE mener det er hensiktsmessig å utvide planområdet der arealet for Rådhusgata 2 inngår, slik også Byantikvaren åpner for. Alternativet må vise bebyggelse langs Skippergata, og overbygning av nedkjørselrampen til E18 langs Rådhusgata, og miljølokk mot sør. Bebyggelsen må ikke føres for nær Havnelageret. Maks BRA=utredes Maks gesimshøyde= k+25,2 (Havnelagerets nedre gesimshøyde) Maks etasjer: 6 Formål: byggeområde: boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett) og garasjeanlegg. Delutredninger: - byggelinje Skippergata Side 18 av 26

19 3.2 Utredningstemaer Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne tema. Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget forholder seg til nasjonale og kommunale overordnete planer og mål. Utredningstemaene er i samsvar med PBEs anbefalinger. Konsekvensutredningen vil bli fremstilt gjennom en serie temarapporter som sammenstilles i KU-delen av plansaken. I. BYSTRUKTUR OG BEBYGGELSESSTRUKTUR UTREDNINGSTEMA PROBLEMSTILLING KRAV TIL UTDNINGER FREMSTILLINGSMETODE Virkninger for bystrukturen Byggehøyder i forhold til omkringliggende bebyggelse og byrom Sol og skyggeforhold Formål(Kontor/ Hotell/ Forretning/ Tjenesteyting/ Allmennyttig) Formål (Bolig) - Området fremstår i dag som et restareal mellom by og havn, og tu urbane strukturer hhv. Kvadraturen og Bjørvika - Hvordan forholder alternativene seg til områdets bebyggelses og byromsstruktur - Hvordan svarer alternativene på forholdet til Havnelageret som et mononumentalbygg og den frittliggende nabobygningen - Hvordan bidrar fremtidig bebyggelse til å øke kvaliteten på tilliggende by og gaterom. - Hvordan utredningsalternativene forholder seg til omgivelsene mtp byggehøyder. - Havnefrontens og Havnelagerets silhuett kan påvirkes hhv. mot operaen, fjorden og Ekebergåsen. - Ny bebyggelse vil påvirke sol/skygge og lysforhold for tilstøtende bygninger og gaterom. - Valg av formål vil ha stor betydning for utforming og bruk av både området, bygningen og uteområdene. - Graden av handel, publikumsrettet virksomhet og omfang potensielle boliger er utslagsgivende faktorer. - Oslo kommune ønsker en økt boligandel i Kvadraturen. - Redegjøre for hvordan ny bebyggelse kan fremstå i overgangen mellom ulike bebyggelser og urbane strukturer. - Dokumentere nærvirkning med standpunkter i øyehøyde fra gatene rundt bebyggelsen, som viser relasjonen mellom tiltak og tilstøtende bygninger, bebyggelser og gatestruktur. - Fjernvirkninger dokumenteres i forhold til byens silhuett. - Sol/skyggeforhold dokumenteres i forhold til de alternative utredningsforslag og valg av program. - Vurdere egnethet for ulike formål i forhold til økonomi, krav til uterom og fysiske og sosiale virkninger for området. Vurdere tomtens egnethet for og konsekvenser av boligformål, i alle alternativene. - Plandiagrammer, 3D modellstudier og prinsipielle snitt. - Enkle perspektiver redegjør for synlighet av de respektive forslagene i forhold til gate og byrom. - Fjernvirkning dokumenteres via standpunkter på/ved Operataket, Ekeberg og innseiling fra sør. - Det skal vises sol og skygge diagrammer i plan på representative tidspunkter - Valgte tidspunkter er kl. 12, 15 og 18 den 21. mars og 21. juni. - Plan og programdiagrammer. - Program og beregningsgrunnlag dokumenteres. - Illustrasjoner bygg, arealtabeller, tekst Side 19 av 26

20 Overbygging E18 rampen/ relasjon sikkerhetssone SVRØ - Planforslaget medfører endring av forholdet mellom bebyggelse og tunnelrampen i sammenliknet med gjeldende regulering - Hvilke endringer i betingelser for forvaltning, drift, vedlikehold og sikkerhet medfører planalternativene? - Synliggjøre konsekvenser av bebyggelsen for rampen (symmetri jordtrykk, laster på tunnelen, sikkerhet for fremtidig drift, ved brann og eksplosjon i tunnelen, ved brann og eksplosjon i bygg/på lokk) - Beskrive geotekniske forutsetninger for kjeller - Beskrive byggtekniske betingelser for lokk/ bygg (jordskjelvklasse, ekstraordinær dimensjonering, grunn / fundamenteringsforhold) - Beskrive fremtidige krav til anleggs og driftsfase for bygg og lokk - Beskrivelse og illustrasjon II. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ UTREDNINGSTEMA PROBLEMSTILLING KRAV TIL UTDNINGER FREMSTILLINGSMETODE Kulturminner og kulturmiljø, herunder primært Kvadraturen og Havnelageret - Valg av utbyggingsstruktur påvirker både Kvadraturen og Havnelageret, som er viktige kulturminner og kulturmiljø. - Det skal vurderes hvorvidt de ulike forslagene hensyntar sine omgivelser i forhold til Skippergata som gaterom og del av Kvadraturen, og Havnelageret som en solitær verneverdig bygning. - Kulturminnerapport, her inngår bl.a. visualiseringer. Arkeologi - Planområdet ligger på grunn hvor det vurderes som stor sannsynlighet for å gjøre funn av arkeologisk interesse/betydning. - Dette vil i stor grad kunne skape forsinkelser for planlagt fremdrift. - Det skal redegjøres for alternativenes konsekvenser for marin arkeologiske kulturminner. - Kulturminnerapport III. MOBILITET / TRAFIKK UTREDNINGSTEMA PROBLEMSTILLING KRAV TIL UTDNINGER FREMSTILLINGSMETODE Offentlig vegnett - Konsekvenser for det offentlige vegnettet med hensyn på trafikk til/fra planområdet Trafikkproduksjon Trafikksikkerhet - De ulike alternativene og forskjellig sammensetning av arealformål vil generere ulik trafikk - Konsekvenser for det offentlige vegnettet med hensyn på trafikksikkerhet - Konsekvenser for det offentlige vegnett med hensyn på biltrafikk, kollektivtrafikk og g/strafikk vurderes. - Overbygging av rampen vurderes spesielt. - Personturtrafikk med reisemiddelfordeling beregnes. - Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper vurderes - Konsekvenser av overbygging av rampen vektlegges. - Dokumenters i trafikkanalyserapport - Dokumenters i trafikkanalyserapport. - Dokumenters i trafikkanalyserapport Side 20 av 26

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Estate media 10.12.2015 Ellen de Vibe Etatsdirektør Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Wikstrøm Arkiv: PLAID 341 Arkivsaksnr.: 14/1845-14 Dato: 11.05.2015 110/535, 110/606, 110/607, TORGEIR VRAAS PLASS, DETALJREGULERING, FORSLAG TIL PLANPROGRAM,

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til bydelsutvalget BU-sak Dato: 05.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2014/320 Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 510 Bydelens uttalelse

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar Fylkesmannen i Buskerud Vi ber om at planforslaget redegjør for hvordan de overordnede nasjonale og regionale føringer er vurdert og fulgt opp. Samordnet bolig-,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015 1795 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1795- DETALJREGULERING

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Planprogram for Klæbuveien 65, Hesthagen Mulig utbyggingsvolum, illustrert av Narud Stokke Wiig Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo?

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? 29.10.2014 v/ Silje Hoftun Byutviklingsavdelingen Plan- og bygningsetaten Hva skal jeg snakke om? Bokvalitet og bykvalitet Utfordringer og mål Strategier

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLANPROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. repo001.docx 2012-03-2914 FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Google Maps Sweco repo001.docx 2012-03-29 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer