Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS"

Transkript

1 Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Fredrik Roalsø Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS The implementation of Lean Construction in the Norwegian contracting company Kruse Smith AS Examensarbete 22.5 hp Byggingenjör Datum/Termin: Handledare: Malin Olin Examinator: Malin Olin Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammendrag Dette rapporten er en undersøkelse om bruken av Lean Construction i entreprenørselskapet Kruse Smith AS. Undersøkelsen tar opp hvor godt implementeringen av Kruse Smiths nye Lean policy utføres, hvilke forbedringer som kan gjøres og hvordan selve policyen kan forbedres. Lean er en planleggings metodikk som brukes av bedriften for å øke produksjons flyten og minke sløsing i et prosjekt. Lean Construction er en videreutvikling av Lean for å tilpasse byggebransjen. Kruse Smith AS er et entreprenørselskap som driver med bygg-, anlegg- og eiendomsvirksomhet. Denne undersøkelsen tar for seg prosjekter innen bygg. Undersøkelsen ble gjort ved å inkludere tre pågående byggeprosjekt: Prosjekt 1 Boligblokker i Kristiansand Prosjekt 2 Ungdomsskole i Lyngdal Prosjekt 3 Boligblokker i Sandnes Av resultatene ser man at de ulike prosjektene tolker policyen på forskjellige måter og ender derfor opp med forskjellig organisering og strukturering av arbeidsplassen. Allikevel ser man at de elementære målene i policyen kan bli nådd uten å nødvendigvis måtte gjøre det samme. For å styrke implementeringen av policyen kan det fra bedriftens side legges fokus på oppfølging av de ulike prosjektene, gjerne mest der hvor ansvarlige ikke er vant med bruken av Lean. I tillegg kan det for å informere alle og skape en bedre kjennskap til Lean legges inn noe om dette i helse, miljø og sikkerhets planen (HMS-planen) da denne skal leses av alle. Man kan også bevist plassere de mest Lean erfarne med andre uerfarne i de ulike prosjekt. Policyen kan styrkes ved å legge større fokus på evaluering og kontinuerlig forbedring ved eksempelvis å legge inn faste møter for dette, det kan også fokuseres på fjerning av sløsing slik at man kvitter seg mest mulig med unødvendig transport, leting og venting. Policyen kan i tillegg forbedres ved en videreutvikling av avviksystemet som i dag kun har fokus på uønskede hendelser og kvaliteter, til å også inkludere forbedrings forslag. i

3 Abstract This report is an evaluation on the use of Lean Construction by the contracting company Kruse Smith AS (KS). The study addresses how well the implementation of KS new Lean policy is carried out, what improvements can be made and how the policy itself can be improved. Lean is a planning methodology used by companies to increase workflow and reduce waste in a project. Lean Construction is a development of Lean to adapt to the construction industry. Kruse Smith AS is a construction company engaged in building-, construction- and real estate business. This study focuses on building projects. The survey was done by including three ongoing construction projects: Project 1 - Blocks of flats in Kristiansand Project 2 - High School in Lyngdal Project 3 - Blocks of flats in Sandnes By the results we see that the various projects interpret the policy in different ways and therefore end up with different ways of organizing and structuring the workplace. Yet we see that the basic objectives of the policy can be achieved without necessarily having to do the same. To strengthen the implementation of the policy from the corporate side, they can place the focus on monitoring the various projects, usually where most managers are not accustomed to the use of Lean. In addition, to inform everyone and to create a better knowledge of Lean they can post something about this in the Health and Safety Plan(HMS-plan) as this will be read by all. An improvement of the implementation can also be strengthened if the company puts the most experienced Lean workers with other inexperienced in the various projects. The policy itself can be strengthened by placing greater emphasis on evaluation and continuous improvement, such as entering regular meetings for this. The policy can also focus more on the removal of waste to get rid of as much as possible of unnecessary transportation, searching and waiting. The policy can be further improved by developing the company's deviation system, to include suggestions and improvments. ii

4 Forord Hvorfor Lean Construction? Jeg kom først i kontakt med Lean tankegangen da jeg tok faget «lärande i arbetslivet» ved universitetet i Karlstad. Jeg jobbet hos Kruse Smith AS ved et byggeprosjekt i Sandnes, Norge. Prosjekter av denne størrelse krever god organisering og planlegging og måten Kruse Smith løste dette på kom tydelig frem i planleggingmetodikken Lean. I tillegg til å se hvor god denne tankegangen var og hvor mye den kunne påvirke byggindustrien så jeg også et forbedringspotensiale. Lean er et relativt nytt begrep for mange entreprenører men jeg har tro på dens fremtid. Hvordan har arbeidet påvirket meg? Jeg har tatt stor lærdom av arbeidet jeg har gjort med denne oppgaven. Jeg har lært mye om Leans mål og meninger i tillegg til forskjellen på de ulike begrepene som brukes i Lean. Jeg har fått et stort innblikk i hvordan Lean Construction oppfattes og tolkes av Kruse Smith AS og hvordan de velger å bruke metodikken i sine prosjekter. Jeg har også lært hvordan forskjellige byggeprosjekt igjen kan tolke selskapets policy på forskjellige måter til å allikevel nå samme mål. Jeg har også lært hvordan policyen lett kan mistolkes. Men kanskje viktigst av alt har jeg sett hvordan en godt bearbeidet Lean struktur virkelig kan gjøre en forskjell i positiv retning for et prosjekt. Jeg ønsker gjerne en jobb hvor planleggings metodikken Lean står meg sentralt, hvis ikke vil jeg alltid ha dets tanker og visjoner med meg. iii

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag...i Abstract...ii Forord...iii Innholdsfortegnelse...iv 1. Innledning Problemformulering Avgrensinger & Forventninger Begrunnelse Metode Blir målene i Kruse Smiths Lean policy nådd? Hva kan gjøres for å forbedre implementeringen? Hvordan kan Kruse Smiths Lean policy forbedres? Teori Lean Leans Historie Lean Construction og Lean Production Lean i dag Lean Begrep Waste Sløsing Kanban Kanban - Lappeteknikk Kaizen Kruse Smith AS Lean i Kruse Smith's policy Sikker Jobb Analyse (SJA) Nye rapport maler Avviksystem BIM Hierarki-modellen Den nye malen Prosjektene Prosjekt 1 Boligblokker i Kristiansand Prosjekt 2 - Ungdomsskole i Lyngdal Prosjekt 3 Boligblokker i Sandnes Resultat Prosjekt 1 Boligblokker i Kristiansand Faseplan/Hovedtidsplan Utskikksmøter Basmøter og ukeplan Forbedring/evaluering Prosjekt 2 - Ungdomsskole i Lyngdal Faseplan/Hovedtidsplan Utskikksmøter Basmøter og ukeplan Forbedring/evaluering...24 iv

6 4.3 Prosjekt 3 Boligblokker i Sandnes Faseplan/Hovedtidsplan Utskikksmøter Basmøter og ukeplan Forbedring/evaluering Diskusjon Prosjektene og policyen Lean og bærekraftig utvikling Feilkilder Sluttsatser Hvordan målene bli nådd Gjøre forpliktende avtaler mellom baser for kommende uke/periode? Fjernes hindringer og skape forutsigbarhet? Kartlegge rekkefølge, risiko og ressursbehov? Styrking av implementeringen av Lean policyen i Kruse Smiths prosjekter Styrking av Kruse Smiths Lean policy Videre forskning Undersøkelse av Lean i KS anlegg og KS eiendom Måling av Lean bruk Takkeord...34 Kildehenvisning...35 v

7 1. Innledning Lean Construction er en ny planleggingsmetodikk på vei inn til å bli noe veldig sentralt og viktig i den norske byggebransjen. Kruse Smith AS er et norsk entreprenørselskap som driver med bygg-, anlegg- og eiendomvirksomhhet. I nyere tid har selskapet satset stort innen holdbar utvikling og Lean Construction. Denne rapporten undersøker implementeringen av selskapets nye Lean policy for sine prosjekter, dens styrker og svakheter samt dets forbedrings potensiale. Selve Lean metodikken kom fra bilprodusenten Toyota i Japan på slutten av 1900-tallet. Det er en planleggings metodikk om hvordan en bedrift kan organisere seg for å øke flyten og minke sløsing (waste). Lean er en samling av forskjellige metoder for å oppfylle disse krav ved å blant annet planlegge, evaluere og utvikle. Lean Construction er en videreutvikling av Lean for å tilpasse byggebransjen. Kruse Smith AS ble etablert i 1935 av Anders Kruse Smith og er i dag et av Norges største privateide entreprenørfirma Kruse Smith konsernet er organisert i forretningsområdene anlegg, bygg, byggfornyelse og eiendomsutvikling, med oppdrag kun i Norge. Konsernet omsatte i 2010 for totalt 3.1 milliarder kroner og har omtrent 950 ansatte. (Kruse Smith 2012) 1.1 Problemformulering Hvor omfattende brukes Kruse Smiths Lean policy i prosjektene under byggefasen av prosjekter og hvor stort er forbedringspotensialet? For å spesifisere dette skal jeg finne svar på følgende spørsmål: Blir målene i Kruse Smiths Lean policy nådd? Hva kan gjøres for å forbedre implementeringen? Hvordan kan Kruse Smiths Lean policy forbedres? Denne oppgaven skal undersøke bruken av Lean Construction i Kruse Smith. Dette skal skje gjennom en vurdering av ulike Lean aspekter og bruken av disse. Ettersom bruken kan variere fra prosjekt til prosjekt, mye avhengig av størrelse skal en undersøkelse gjøres av tre pågående 1

8 prosjekt. Undersøkelsen skjer i selve byggefasen kombinert med prosjekteringsfasen da alle prosjektene er totalentrepriser. Resultatene fra undersøkelsen skal knyttes opp til Kruse Smiths generelle policy. Oppgaven skrives for universitetet i Karlstad, fakultetet for teknikk- og naturvitenskap og min mentor er programleder for byggingeniørprogrammet ved Karlstad universitet Malin Olin. 1.2 Avgrensinger & Forventninger Da Lean er et veldig omfattende tema og dets fokuspunkter er mange skal denne rapporten kun dekke bruken av visuelle oppslag i et prosjekt (Kanban), evaluerings metodikken (Kaizen) og fjerning av sløsing (waste). Dette undersøkes på tre ulike prosjekt hvor Kruse Smith er totalentreprise. Prosjektene er på sør- og vestlandet. Lagsmøter som er en sentral del av Kruse Smiths møte- og planleggings struktur tas ikke med i undersøkelsen, da det blir for omfattende. Lagsmøter arrangeres og holdes av bas/leder av hver underentreprenør Kruse Smith har ofte egne arbeidere ved ulike prosjekt og har derfor denne strategien med i policyen, men for meg å delta og vurdere lagsmøter for alle UE og for KS der de har egne arbeidere blir for omfattende og kuttes dermed ut. I prinsippet skal alle prosjekt gjennomføres nøyaktig etter skjemaet men på forhånd er jeg klar over at implementering av nye strategier er vanskelige og tar gjerne lang tid. Jeg venter derfor at det vil forekomme noe avvik. Prosjektene som dekkes er alle i ulike deler av byggefasen og er av ulik størrelse, jeg antar at større prosjekt vil ha et større behov for et skikkelig system og vil derfor bøye seg mer mot bruken av Lean, i tillegg tror jeg at prosjekt i en tidlig fase slurver mer med alle Lean detaljer da det vil føles til dels unødvendig og vil dermed avvike fra policyen. 1.3 Begrunnelse Gjennomførelsen av denne rapporten gjøres i hovedsak for entreprenør selskapet Kruse Smith. Resultatene skal hjelpe til til å gi selskapet en oversikt over hvordan firmaets Lean policy implementeres i dag tillegg til å redgjøre for eventuelle forbedrings tiltak. 2

9 2. Metode Prosjektene skal først å fremst undersøkes ved hjelp av et følgeskjema som er basert på Kruse Smiths policy. Hvor godt overens hvert prosjekt blir med skjemaet skal kun gi en indikasjon på hvor godt Lean metodikken brukes. Det er viktig å ta hensyn til antall underentreprenører og størrelse på prosjekt da utførelse etter Lean prinsipper er vanskeligere å gjennomføre desto flere personer/underentreprenører involvert, men det er også da det blir mest effektivt. En relevant del av Lean er kontinuerlig forbedring, da slike møter ikke står i Kruse Smiths policy som obligatoriske skal det gjøres en undersøkelse på hvert prosjekt hvordan det jobbes med forbedring. Det sjekkes da om man holdes evaluerings møter og eventuelt hvor mange, i tillegg om man kjører kontroll av en 3.person. Ved å spørre formann eller prosjekleder på byggeplassen skal man kunne finne svaret på dette. Undersøkelsen gjøres mye ved deltakelse på utskikksmøter og basmøter og kontinuerlige samtaler med prosjektledere og formenn ved de ulike prosjektene. I tillegg hentes mye informasjon fra møterapporter. I prinsippet skulle det holde med rapporter fra møtene og samtaler med lederne, men ved deltakelse får man et bedre overblikk over møtestrukturen og innholdet. Under deltakelse på møtene og ved lesing av rapport fra dem skal man kunne finne svar på følgende: Hvem som møter eller ikke møter og når Hvilke hjelpemidler som brukes (eksempelvis ulike tidsplaner og skjema eller BIM) Hvor langt frem i tid man diskuterer Til slutt skal all denne informasjonen kunne gi et tydelig svar på om prosjektene når de ulike mål som er satt opp i Lean policyen og på hvilken måte de oppnår disse målene. I tillegg kan en totalforståelse og uttredelse gjøres av prosjektene ovenfor Kruse Smiths policy, for videre å finne områder Kruse Smith kan forbedre implementerings strategien og hvilke endringer som kan gjøres for å styrke den opprinnelige policyen. 3

10 2.1 Blir målene i Kruse Smiths Lean policy nådd? For å finne ut om de forskjellige prosjektene når målene i policyen må vi vite hva målene er. Det fokuseres da på målene som omhandler Kruse Smiths nye Lean strategi: Gjøre forpliktende avtaler mellom baser for kommende uke/periode Fjerne hindringer og skape forutsigbarhet Kartlegge rekkefølge, risiko og ressursbehov 2.2 Hva kan gjøres for å forbedre implementeringen? For å kunne utarbeide forbedrings forslag til hvordan Kruse Smith implementerer sin policy i sine prosjekter må det først gjøres en analyse av hvor godt policyen er implementert i dag. Dette gjøres ved hjelp av et følgeskjema(se tabell 1) som kartlegger den grunnleggende gjennomførelsen av møter og planer. I tillegg gjøres en undersøkning på hvordan hvert prosjekt organiserer og gjennomfører sine møter og konstruerer sine planer. Denne undersøkningen skjer ved møtedeltakelse og intervjuer av formenn og prosjektledere. 2.3 Hvordan kan Kruse Smiths Lean policy forbedres? For å kunne utarbeide forbedrings forslag til Kruse Smiths policy må det i tillegg til å se på resultatene fra implementeringen av dagens policy også gjøres en kobling til teorien om Lean. Da skal det med Leans visjoner i bakhodet sees på mulighetene for forbedring av policyen gjennom forslag til nye tiltak. 4

11 Tabell 1: Følgeskjema. Skjema for å kontrollere faseplanen, utskikksmøtene og basmøtene ved ulike byggprosjekter i selskapet. Skjemaet er delt opp i rubrikker hvor hver del krysses med policyen slik at men enkelt kan finne eventuelle avvik. Faseplan Detaljert tidsskjema for hver fase Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 KS Policy Kartlegge rekkefølge, risiko og ressursbehov Utskikksmøter Tid Primært ukentlig, men min. Hver 14. Dag Oppmøte Innhold Rapportering Basmøter Tid Ukentlig Oppmøte Innhold Rapportering Prosjektledere i KS og UE, prosjekteringsleder og gjerne også byggherre Fjerne hindringer, lage utskikksplan (6-8 uker frem) Ja Formann KS og baser Avtale rekkefølge, lage ukeplan (1-2 uker) Ja 5

12 3. Teori 3.1 Lean Lean Manufacturing, Toyota Production System (TPS), Lean Management, Lean Construction eller bare Lean er alle betegnelser på en planleggings metodikk som går ut på å øke flyten i en bedrift samtidig som man kvitter seg med sløsing. Sløsing kan for eksempel være timer eller ressurser som ikke gir noen gevinst til bedriften eller prosessen den gjennomfører. Hvordan man på beste måte utnytter Lean er mye diskutert og man ser mange ulike eksempler i dag på hvordan firmaer bruker ulike aspekter av Lean og tolker dem på ulike måter. Dette kan ofte være nødvendig da forskjellige fagfelt gjerne har ulike behov for hva som bør forbedres, men for å ta full nytte av Lean må man passe på å ikke fokusere for mye på enkelte punkt, men heller ta med seg helheten og se at over tid så kommer resultatene.(gemba Academy 2011) Leans Historie Leans historie er lang, om man tar for seg tankegangen og visjonen til Lean kan man gå langt tilbake i historien og trekke sammenligninger. Benjamin Franklin skrev følgende: «He that idly loses 5 silver worth of time, loses 5 silver and might as prudently throw 5 silver into the river». Videre snakker Franklin om lagervarer og hvordan man må vedlikeholde dem for at de skal holde seg varer og ikke bli byrder.(gemba Academy 2011) Tidlig på 1900-tallet skjedde det en revolusjon i USA innen bilindustrien som radikalt endret måten å tenke på og som påvirket måten man produserte på for all fremtid. Fra håndverks produksjon gikk man over til masseproduksjon. Dette var tankene og ideene til Henry Ford. Fords tanker gikk blant annet ut på å standardisere enkeltoppgaver til arbeidere slik at man minket behovet for opplæring av ansatte. Ford oppfant samlebåndet som gjorde transporten av materialer betraktelig enklere. Det som samtidig skjedde var at man skapte en ny type arbeidere, som gjorde den samme enkle oppgaven som ikke krevde noe særlig kunnskap gang etter gang. Dette endte med at man så på arbeidere som en variabel kostnad. Mengden arbeidere kunne økes og minkes på veldig kort tid ettersom etterspørselen endret seg, dette krevde stor tilgang på ulært arbeidskraft som det var mye av i USA helt fram til den store depresjonen på 1930-tallet. Problemet til Ford ble at han fikk veldig mange ufaglærte arbeidere i tillegg til at produksjonen ble veldig bruker begrenset. Fords 6

13 bilproduksjon ble låst til å produsere få type biler i et stort antall for å holde enhetskostnadene nede. Et stort problem som oppsto videre var at en feil i produksjonen ville forplante seg videre til alle biler i produksjonen. Løsningen på dette ble å skape en egen arbeidsgruppe som jobbet med å reparere feil på helt nye biler, noe som ble meget dyrt og tok mye tid.(nito & Lean Communications 2012) Disse problemene ble tatt fatt i av Toyota som var på besøk hos Ford fabrikken i USA. Etter andre verdenskrig skøyt Japan fart i bilproduksjonen, men hjemmemarkedet var lite og arbeiderne nektet å bli betraktet som en variabel kostnad lengre, da det nå var nok arbeidsplasser i landet. Det var også en stor mangel på penger for å kjøpe utstyr og materialer. Løsningen ble det som vi kjenner i dag som Toyota production system (TPS) eller Lean. Nå ble satt stor fokus på kvalitet, effektivitet og fjerning av sløsing. Dette ble også lagt merke til i USA, spesielt hos de store bilprodusentene på slutten av 1980-tallet. Det viste seg at de ikke klarte å nå produksjons flyten til produsentene i Japan i det hele tatt. Sammen med Massachusetts institute of technology (MIT) som partner ble det gjennomført en stor studie av bilproduksjonen i Japan, spesielt rettet mot Toyota.(NITO & Lean Communications 2012) Toyota production system er blitt verdenskjent for sine tankeganger og visjoner, denne planleggings metodikken er den vi også i dag kjenner som Lean. Ordet Lean oppsto ganske tilfeldig i MIT-studiet av bilproduksjonen i Japan da en student uttalte «this is so lean». I Norge har vi ikke et kjent ord for Lean, selv om noen bruker ordene «trimmet» eller «slank» er det vanlig å kalle det Lean eller TPS. (NITO & Lean Communications 2012) Lean ble videre utviklet til et internasjonalt samarbeid og man fikk International Group for Lean Construction (IGLC), videre til Europa (EGLC) og i de siste årene har dette kommet frem til Norge og norsk byggindustri og Lean Construction NO blir etablert. 7

14 3.1.2 Lean Construction og Lean Production Lean Construction er den betegnelsen man gjerne bruker i sammenheng med bygg og anlegg. Selve metodikken og filosofien er mye av den samme men det finnes allikevel viktige forskjeller. Lean production er opprettet for å brukes i en bedrift hvor det er faste produkter som skapes i serier av samme produkt eller tjeneste, altså et produkt som produseres mange ganger. På en byggeplass hvor Lean Construction kommer inn skapes et unikt produkt en gang. Mens man i en fabrikk gjerne befinner seg på samme sted med en fast organisasjon har man det tvert motsatte i byggebransjen. Der skapes en egen organisasjon til hvert prosjekt som alltid tar plass et nytt sted. I byggebransjen har man derfor en variabel organisasjon og produkt mens ved vanlig Lean Production snakker man om et fast produkt i en fast organisasjon.(howell 1999)(Wig 2010) I tillegg har man en ny utfordring på byggeplassen. Her har man en rekke underentreprenører som elektrikere, armerere, rørleggere, snekkere, etc. Prosjektets suksess er helt avhengig av et godt samspill mellom alle aktørene, et komplisert samspill. Derfor har man i Lean Construction i Norge svart med å fokusere på det man kaller involverende planlegging, å få med alle aktører tidlig i prosjektet og opprettholde kommunikasjonen.(wig 2010) Lean i dag Det blir mer å mer vanlig å implementere Lean tanker, ideer og visjoner i bedrifter rundt om i landet. Et problem som ofte oppstår er når bedriften kun innfører enkle metoder ved noen deler i et prosjekt eller vurderer å innføre noen metoder å jobbe på fordi det skal ha en tilknytning til Lean. Lean er ikke en samling verktøy, det er en filosofi som går ut på å levere feilfrie produkter og tjenester gjennom å produsere verdi for kunden og gjøre det så effektivt som mulig. I Norge i dag er Lean Construction en relativt ny metodikk man har tatt i bruk i byggprosjekter. Bruken av Lean varierer mye fra bedrift til bedrift da det gjerne er bedrifter stiftet i et annet land som tar med seg policyen videre til Norge. Andre bedrifter ser gjerne på Lean som en tapsfaktor mer enn en suksessfaktor, enkelte har gjerne ikke kapasitet til å innføre noe nytt og en stor andel har ikke engang hørt om metodikken. Men at Lean filosofien er på vei til å bli en sentral del av alle bedrifters organisasjons- og planleggings struktur er det ingen tvil om. 8

15 3.1.4 Lean Begrep Waste Sløsing Det å fjerne sløsing er gjerne det mest sentrale temaet i Lean filosofien, alt som ikke kan betegnes som direkte verdiskapende for kunden kan sees på som sløsing. I Henry Fords fabrikk ble bilene masseprodusert og det oppsto mange aktiviteter som ikke skapte verdi for kunden og dette var noe Toyota fort tok fatt i etter besøket hos Fords bilfabrikk. Toyota ville skape verdier for kunden samtidig som man reduserte ressursbehovet for produksjonen av varen. Toyota kategoriserte sløsing inn i syv kategorier, i tillegg til disse opprinnelige kategoriene er det i dag vanlig å legge til to kategorier. 1. Unødvendig transport Om man ikke planlegger skikkelig kan det oppstå mange situasjoner hvor man unødvendig transporterer materialer eller utstyr og tiden man bruker på dette regnes ikke som verdiskapende. Om man for eksempel på en byggeplass har lite disponibel plass til materialer og ikke har planlagt skikkelig kan man begynne å transportere fram og tilbake fra lager til byggeplass og bruke mye unødvendig tid på dette. 2. Lagervarer Det hender ofte i bedrifter at man har uferdige produkter stående på lager, eller ferdige produkter som venter på å bli fraktet til kunder. En vanlig tanke som ble brukt i Henry Fords fabrikker men som også er mye brukt i dag er at man produserer masse produkter på kort tid for å minske enhetskostnaden. Problemet som da senere kan oppstå er at neste ledd i systemet er ikke klar til å ta i mot varen for bearbeidelse eller på grunn av manglene informasjon om etterspørselen for man ikke levert. Da må man plassere varen på et midlertidig lager, noe som koster mye penger. 3. Bevegelse Arbeidere må ofte bevege seg fra et sted til et annet i løpet av en produksjonsprosess, det som kan skje er at de beveger seg unødig noe som ikke gir verdi for den endelige kunden, altså blir dette regnet som sløsing. Eksempel på dette kan være om man på en byggeplass har en utstyrs konteinar som står plassert langt vekke fra selve arbeidsområdet. 4. Venting Å måtte vente på materialer og utstyr eller på at en prosess skal bli ferdig før man selv kan sette i gang med aktiviteten sin er ikke gunstig og regnes da som sløsing. Om det for eksempel skulle oppstå problemer underveis i et byggeprosjekt kan dette få uheldige konsekvenser om man ikke løser det og andre arbeidere venter. Et annet eksempel kan være om man dårlig planlegger når man skal bruke en kran, noe som fører til at kranfører sitter nesten hele dagen å venter i tilfelle en løfte-jobb skulle dukke opp. Eller motsatt, at man har 9

16 for mange løftejobber som skal gjøres og kun en krane disponibelt, noe som fører til at arbeiderne nede på bakken venter. 5. Overprosessering Dette skjer når du jobber med et produkt som ikke skaper verdi for kunden. Eksempler på dette er om man har en dårlig maskin som bruker lengre tid og koster mer å ha i drift enn den egentlig burde, eller om man unødvendig bruker printer i stedet for å lagre alt digitalt. 6. Overproduksjon Det er sjeldent lett for en del bedrifter å produsere akkurat det antall varer eller tjenester som er bestilt. En vanlig løsning på dette problemet er å overprodusere, lage noe mer enn det som er bestilt for å havne på den sikre siden. Dette resulterer i at en bruker penger og ressurser på å lage noe som aldri blir solgt. 7. Defekter Om det på en vare finnes en feil regnes dette også som sløsing, man kan fikse feilen etterpå men dette koster penger, i tillegg finnes faren at produktet når markedet og blir senere sent tilbake og kunden blir misfornøyd. Hadde man tidligere i prosessen oppdaget hva som var galt kunne man gjerne stoppet og fikset problemet før varen ble ferdig produsert. I en Lean bedrift er alt som har med kundeverdi i sterk fokus.(nito & Lean Communications 2012) 8. Feil bruk av ressurser Arbeiderne er vår beste ressurs og gang på gang finner man eksempler hvor ansatte har feil kompetanse til jobben de driver med, enten de er over- eller underkvalifisert. 9. Leting Dette er gjerne den mest kjente faktoren for de fleste, i dag leter man stadig vekk etter varer, tjenester og informasjon. Hvis man i byggebransjen har en totalentreprise er det viktig for de å skaffe arbeidere til de ulike jobber som trengs å gjøre på byggeplassen, da er det viktig for bedriften å finne de arbeiderne som har lavest kostnader og som gjør jobben mest effektivt og sikkert.(nito & Lean Communications 2012) 10

17 Kanban Kanban, kan deles opp i «kan» og «ban» som oversatt blir «visuelt» og «kort».(kelly 2009) Man snakker om å ha en metode hvor alle del-prosesser av et prosjekt kommer frem på en oversiktlig og forståelig måte. Under produksjonen av en vare eller en tjeneste er det viktig å få ut all viktig informasjon til alle involverte på en sikker og god måte. Ved å for eksempel holde hyppige møter med forskjellige involverte kan man strukturert informere og holde arbeiderne oppdatert med prosjektet. Ved å ha gode oppslag og skjema som alle har tilgang til kan man også gi et godt overblikk. Det er viktig å inkludere alle parter i et prosjekt og gjøre dette så tidlig som mulig slik at alle er med fra starten, dette skaper ikke bare et godt utgangspunkt for arbeidet men også et godt sosialt samhold. Man blir tidlig kjent med involverte og det blir lettere å opprettholde god kontakt slik at eventuelle ting som måtte oppstå underveis kan håndteres på en god og effektiv måte.(gemba Academy 20111)(NITO & Lean Communications 2012) Kanban - Lappeteknikk Dette er et visuelt verktøy man bruker for å få en god oversikt over byggefasen av prosjektet. Da samler man alle parter i et prosjekt, altså prosjektledere og formenn fra totalentreprenøren og en eller flere representanter fra alle underentreprenører. Hver UE for hver sin bunke med post-it lapper, en farge representerer en UE. Eksempelvis er tømrer rød, elektriker gul og rørlegger blå. På disse lappene noterer hvert fag selvstendige aktiviteter i en bestem fase av prosjektet. Disse aktivitetene er arbeid som kan startes og fullføres uten at en eller flere andre fag må bidra og man marker gjerne antall dager man regner å bruke. Etter dette er gjort kan selve planleggingen med lappeteknikk begynne, da samler man alle lappene og klistrer dem opp på en oversiktlig tavle i rekkefølge etter hvordan man mener det bør gjøres, man begynner i starten av byggefasen og arbeider seg mot slutten, gjerne med milepæler underveis. Ved benyttelse av denne metoden har alle parter god oversikt i prosjektet og om eventuelle avvik fra planen skulle oppstå kan man begynne å gjøre tiltak for å nå neste milepæl.(læknes 2011) 11

18 Kaizen Kaizen, som betyr forbedring (kai = endring, zen = bra) er en annen viktig faktor. Tankegangen er at man aldri har en perfekt bedrift, det er alltid små faktorer man kan forbedre, det er bedre med mange små endringer enn en stor endring. «The slower but consistent tortoise causes less wate and is much more desirable than the speedy hare that races ahead and the stops occasionally to dose. The Toyota Production System can be realized only when all the workers become tortoises» -Taiichi Ohno, en av grunnleggerne til TPS.(NITO & Lean Communications 2012) Å ha kontinuerlige evaluerings faser i et prosjekt er viktig for å kunne forbedre seg på en sikker og lønnsom måte. Tradisjonelt er man gjerne vant til en evaluerings fase i slutten av et prosjekt, hvor man diskuterer hva som gikk bra og hva som bør endres til neste gang. Selv om denne utførelsen gjerne fungerer for mange er det mange elementer i forbedringsprosessen som forsvinner slik. Byggefasen er avsluttet og for mange er det som at prosjektet er avsluttet og man har gjerne en helt annen holdning til en evaluerings periode, i tillegg blir dette en periode hvor man diskuterer, noterer og skriver en rapporter som man leverer inn og ikke tenker på igjen. Hvis man får til kontinuerlige evaluerings perioder gjennom hele prosjektet hvor man inkluderer alle parter skaper man en mye bedre holdning til begrepet, man for gjerne anledningen til å allerede forbedre seg underveis i et prosjekt og ikke minst for man repetert og holdt temaet på bordet slik at det faktisk huskes til neste prosjekt. 12

19 3.2 Kruse Smith AS Kruse Smith er et av Norges største privateide entreprenørfirma. Firmaet driver innenfor anlegg, bygg, byggfornyelse, bolig- og eiendomsutvikling og driver kun med oppdrag i Norge. Kruse Smith konsernet er delt opp region øst, vest og sør med hovedkontoret i region sør i Kristiansand.(Kruse Smith 2012) Lean i Kruse Smith's policy Fra og med 2002 har Kruse Smith gjort en stor satsing på helse miljø og sikkerhet (HMS) og med det holdbar utvikling, dette som følger av nye strengere krav og retningslinjer til holdbarhet og HMS i norsk standard(ns) og Arbeidsmiljøloven(AML), samt eget initiativ med et mål om å bli et ledende entreprenørfirma med systematisk og kontrollert holdbar utvikling. Kruse Smith startet i 2008 med innføringen av Lean Construction i deres policy, det ble kjørt to pilotprosjekt hvor man bestemt anvendte seg av Lean i byggefasen, prosjekt Kanal piren AS og prosjekt Sogndalen kommunesenter.(fafo 2012) Etter suksessen med pilotprosjektene så firmaet lønnsomheten med en ny planleggings metodikk og satt dermed Lean visjonen i policyen som en obligatorisk faktor til alle prosjekt. I Kruse Smith oversetter man gjerne Lean Construction til involverende planlegging, da det i firmaet settes mest fokus på ulike metoder for å inkludere alle parter i et prosjekt. En hovedtanke er å få bedre arbeidsflyt i selve byggeprosessen. Gjennom å inkludere alle parter i en tidlig fase vil man få god oversikt og man kan da tilrettelegge for en sunne arbeidsoperasjoner.(kruse Smith 2012) 13

20 Sikker Jobb Analyse (SJA) Hver aktivitet som innebærer stor risiko for ulykker må gjennomføre en sikker jobb analyse (SJA), et skjema hvor spesifikke risikomomenter tas opp for at arbeiderne skal gjøre seg forstått med farene som kan oppstå. De fleste slike aktiviteter er man allerede klar over og man krever så inn et skjema av ansvarlig for gjennomførelse på at personen har gjort seg forstått med risikomomentene og vet hva de er. Slike SJA-er kan komme inn senere i et prosjekt også om man vurderer aktiviteten som risikofylt Nye rapport maler Som fortalt av Yndesdal(pers. komm.) er et av tiltakene nye rapport maler for utskikksmøter, basmøter og lagsmøter, dette for å skape en bedre oversikt og struktur over møtene. Den nye utskikksplanen er laget som en liste slik at man kan legge inn alle aktiviteter her som skal gjennomføres de neste 6-8 ukene, hver aktivitet har en sjekkliste hvor man ser om det mangler ressurser for gjennomførelse. Det er mye av den samme strukturen på den nye ukeplanen, alle aktiviterer går gjennom en sjekkliste, her beregnet for å gjelde 1-2 uker frem Avviksystem Som opplyst av Stene(pers. komm.) har Kruse Smith et avviksystem hvor man logger inn alle kvalitets feil, hendelse feil og forbedrings forslag. Til nå får alle arbeidere på arbeidsplassen en bok hvor man kan skrive ned rapport om uønsket hendelse (RUH) og rapport om uønsket kvalitet (RUK), disse blir videre ført inn i KS sitt avviksystem. Det er også muligheter for å legge inn idè- og forbedrings forslag (IFF). Som fortalt av Læknes 2 kom IFF i november 2011 og er derfor enda i planleggings fasen. Forslag går inn i systemet og blir behandlet, enkelte tiltak kan gjerne iverksettes umiddelbart på plass mens andre går til avdelingsleder. 14

Lean konstruksjon. Involverende planlegging Forelesningsnotat

Lean konstruksjon. Involverende planlegging Forelesningsnotat Lean konstruksjon Involverende planlegging Forelesningsnotat Innhold: Lean i byggeprosjekter er annerledes Muda (tap) i byggeprosjekter Variasjon og variasjonsårsaker De sju forutsetninger for sunne aktiviteter

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Ulstein Production System Lean Shipbuilding Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Hva skal jeg snakke om? Verft vs Byggeplass Organisering i UVE Planstruktur i prosjektene Ulstein sine erfaringer med Last

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Produserer vinduer, skyvedører, balkongdører og ytterdører Vinduer, skyvedører og balkongdører produseres i moderfabrikken på Gilja, 5 mil

Detaljer

Lean Construction og Involverende planlegging Hva er det og hva gjør vi?

Lean Construction og Involverende planlegging Hva er det og hva gjør vi? Lean Construction og Involverende planlegging Hva er det og hva gjør vi? Norges bygg- og eiendomsforening 13. september 2013 Trond Bølviken Direktør, Strategi, HR og HMS www.iglc2014.com Lean kan være

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I PROSJEKTGJENNOMFØRINGSFASEN NAVN: LARS G. GULLAKSEN STED: OSLO DATO: 22. OKTOBER 2009 1 AGENDA 1. KORT OM BELIEFS ERFARING I ANLEGGSBRANSJEN 2. HVORFOR ER INNKJØP

Detaljer

Samhandling prosjektering - utførelse

Samhandling prosjektering - utførelse Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Trond Stupstad, Kruse Smith AS Kursdagene 2011 TEKNA/NTNU 04.01.11 Prosjekteringsledelse Samhandling prosjektering - utførelse Disposisjon -

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Disposisjon. Hva er sikkerhetskultur? Hvorfor skal vi bry oss om dette? Hva kjennetegner en god sikkerhetskultur Etterpåklokskap på forhånd Spørsmål

Disposisjon. Hva er sikkerhetskultur? Hvorfor skal vi bry oss om dette? Hva kjennetegner en god sikkerhetskultur Etterpåklokskap på forhånd Spørsmål Disposisjon Hva er sikkerhetskultur? Hvorfor skal vi bry oss om dette? Hva kjennetegner en god sikkerhetskultur Etterpåklokskap på forhånd Spørsmål 2 Sikkerhetskultur Chernobyl Bakgrunn: En rekke ulykkesgranskninger

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Lean Construction NO

Lean Construction NO Lean Construction NO Nettverksmøte 22. november Velkommen! sol.skinnarland@fafo.no Program, 22. november 10.00 Velkommen Sol Skinnarland Kaffe, te og kjeks 10.15 Videopresentasjon av Lean Construction

Detaljer

Lean Forum Stavanger 19 mars 15. Lean introduksjon. Kjell Sigve Kvalavåg

Lean Forum Stavanger 19 mars 15. Lean introduksjon. Kjell Sigve Kvalavåg Lean Forum Stavanger 19 mars 15 Lean introduksjon Kjell Sigve Kvalavåg 1903 Henry Ford 1933Kiichiro Toyoda Taiichi Ohno 1960 70 I dag Masseproduksjon Utvikling av Toyota Production System Utvikling av

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I har skal

Detaljer

Hva bruker vi arbeidstiden til? Bo Terje Kalsaas, UiA, Grimstad Innlegg LC-N IP sluttseminar 11-12-2015

Hva bruker vi arbeidstiden til? Bo Terje Kalsaas, UiA, Grimstad Innlegg LC-N IP sluttseminar 11-12-2015 Hva bruker vi arbeidstiden til? Bo Terje Kalsaas, UiA, Grimstad Innlegg LC-N IP sluttseminar 11-12-2015 Direkte arbeid: 72 byggeprosjekter i USA e-mail: bo.t.kalsaas@uia.no 2 To målemetoder: Observasjon

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

LEAN! Chris Wilsher MBB LSS

LEAN! Chris Wilsher MBB LSS Quality Norway LEAN! Chris Wilsher MBB LSS «GALSKAP ER Å GJØRE DET SAMME OM OG OM IGJEN OG FORVENTE ET ANNET RESULTAT» Kompetanse Lederskap Kultur PROSESSER Resultat INNHOLD Lean og kvalitet; sammenhenger

Detaljer

Hvordan fasilitere frem en god prosess?

Hvordan fasilitere frem en god prosess? Hvordan fasilitere frem en god prosess? En innføring i workshopteknikker Tonje Svendsen Grøvik og Synnøve Kleive Hva er en prosess? Husk at! Prosessen skal bestå av: Roller Aktiviteter Formål Start Slutt

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp

6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp 6 Steg du kan ta når hodet ditt er fullt eller renner over av tanker! - Få ting gjort! - Hvordan tømme hodet og rydde opp Ps husk at for å notere i PDF en og lagre det, så må du bruke adobe reader. Den

Detaljer

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter Sikkerhetsdagene, 22. november 2012 SIGMUND ASLESEN, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Hva kjennetegner bygging? Byggverk sitter fast i bakken Byggverk er unike

Detaljer

RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING:

RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING: Veien til vellykket Trimmet Bygging er samarbeid fra dag én RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING: Medspillere er: KLO K.Lund og Oras ETØ Elnan,Teknisk ventilasjonøkovent Miljøventilasjon NCC Helsebygg Midt-

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

LEAN Sunt bondevett satt i system

LEAN Sunt bondevett satt i system LEAN Sunt bondevett satt i system Vi fokuserer på; LEAN i TINE, NORTURA og GENO i dag Litt av historia bak LEAN tankegangen Faktiske resultat i norske bedrifter LEAN fungerer i praksis 5 S system og orden

Detaljer

Lean i bygg- og prosjektbasert produksjon?

Lean i bygg- og prosjektbasert produksjon? Lean i bygg- og prosjektbasert produksjon? Suksessfaktorer og fallgruver Thomas Wold 2 Kort om historikk Filosofi Verktøy Ledelse Medarbeidere - Kultur Suksessfaktorer fallgruver To reelle eksempler Kort

Detaljer

Rekruttering i medgang og motgang

Rekruttering i medgang og motgang Steinar Hopland: Rekruttering i medgang og motgang Erfaring har lært oss.. Gjennomtenkt og god ledelse utvikler. Et smart oppsett av organisasjonen gir fordeler Programmer for benefits & compensation og

Detaljer

TQM Partners vårsamling

TQM Partners vårsamling TQM Partners vårsamling Porsgrunn 29 30.5.13 Helge Lund Roger Solheim helge.lund@improx.no roger.solheim@improx.no +47 907 21 994 +47 911 46 438 HMS-MINUTT Rømningsvei Observasjoner på veien hit i dag

Detaljer

Smartere Bygging. Presentasjon frokostmøte 24.04.13

Smartere Bygging. Presentasjon frokostmøte 24.04.13 Smartere Bygging Presentasjon frokostmøte 24.04.13 EBA Trøndelag EBA Trøndelag EBA Trøndelag er en av 9 lokalforeninger. Vi har 26 medlemmer i Nord- og Sør Trøndelag. EBA Trøndelag representerer bedrifter

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES. Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien

GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES. Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien GOD PROSJEKTGJENNOMFØRING - HVORDAN KAN DETTE GJØRES Bergen 2.10.14 - Jørn Tøien INNHOLDSFORTEGNELSE Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Komme

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Det grønne skiftet hindringer og muligheter. Roar Smelhus, styremedlem i RIF og markedsdirektør i Hjellnes Consult

Det grønne skiftet hindringer og muligheter. Roar Smelhus, styremedlem i RIF og markedsdirektør i Hjellnes Consult Det grønne skiftet hindringer og muligheter Roar Smelhus, styremedlem i RIF og markedsdirektør i Hjellnes Consult «One can choose to go back towards safety or forward towards growth Abraham Maslow Hvorfor

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Lean & green - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Klart språk i staten

Klart språk i staten DIFI 15. juni 2011 Frokostseminar Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt, UiO Klart språk i staten hvordan man kan få til varige endringer; organisasjonsutvikling, holdningsendring, organisasjonskultur

Detaljer

Smidig Integrasjon - Hvordan bruke Lean teknikker for å få bedre kontroll over integrasjonsprosessen.

Smidig Integrasjon - Hvordan bruke Lean teknikker for å få bedre kontroll over integrasjonsprosessen. Smidig Integrasjon - Hvordan bruke Lean teknikker for å få bedre kontroll over integrasjonsprosessen. Integrasjonsdagene, 31. august 2012 Hvorfor jobbe Lean Integrasjon står for over 20-40% av et IT budsjett

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

Fra 6 piloter til 27 læringsprosjekter

Fra 6 piloter til 27 læringsprosjekter Fra 6 piloter til 27 læringsprosjekter Innhold 1 VI I VEIDEKKE OG INVOLVERENDE PLANLEGGING 2 2 BAKGRUNNEN FOR INVOLVERENDE PLANLEGGING LEAN CONSTRUCTION 4 2.1 Reduksjon av tapt tid 4 2.2 De sju forutsetningene

Detaljer

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør

Kvalitetsarbeidet i Kruse. Smith måling av avvik. 2,9 milliarder kroner. siving./master og ingeniør Veien til riktig utførte t bygg en ledelsesutfordring l d? Kvalitetsarbeidet i Kruse Smith måling av avvik Kampen mot sløsing, Lean Construction Hvordan lære raskere fra RUB til ERFA Trond Stupstad Veien

Detaljer

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann Dannevig, programleder www.lillehammer.kommune.no Hva er lean?

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag God vurdering? -dette fokuserer vi på: Tydelige og konkrete vurderingskriterier, som elevene kjenner godt Egenvurdering Underveisvurdering Sluttvurdering

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg. Side 1

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg. Side 1 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER NOVEMBER 2014 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Prosjekt 2009 Prosjektledelse for åpen scene 5.november 2009. Øivind Stokland, SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet og prosjektledelse

Prosjekt 2009 Prosjektledelse for åpen scene 5.november 2009. Øivind Stokland, SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet og prosjektledelse Trimmet Bygging Prosjekt 2009 Prosjektledelse for åpen scene 5.november 2009 Øivind Stokland, SINTEF Teknologi og Samfunn Produktivitet og prosjektledelse Studiet er gjennomført av et SINTEF-team bestående

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Den kloke tegning 2013 23.-24.10 NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Mona Nilsen Ervik Prosjekteringsleder og VDC-ansvarlig i NCC Construction DK Trondheim 1 NCC AB 24.10.2013 NCC Construction AS

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte. LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte.

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Sikkerhet i byggefasen (5) Foreleser: Harald

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Serviceledelse og kontinuerlig forbedring

Serviceledelse og kontinuerlig forbedring Serviceledelse og kontinuerlig forbedring EBL 23.9.2009 Christina Endresen Administrerende direktør Hafslund Kundesenter AS s.1 s.2 Lean bare må ha det Toyota Produksjonssystem (TPS) Toyoda far og sønn

Detaljer

Personlig Effektivitets- Program PEP Gjør det nå!

Personlig Effektivitets- Program PEP Gjør det nå! Personlig effektivitet i prosjektarbeid Steinar Westland, PMP Personlig Effektivitets- Program Gjør det nå! Institute for Business Technology - IBT Startet av Kerry Gleeson i 1983 Etablert i Norge i 1985,

Detaljer

Lean IT + ITIL = sant?

Lean IT + ITIL = sant? Lean IT + ITIL = sant? Hva er Lean IT, og hvordan benytte dette i ITIL-miljøer Oslo 30. mai 2012 Monica Strand Seniorkonsulent Steria Steria Hva er Lean? Lean handler om å skape kundeverdi VA Verdiskapende

Detaljer