Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS"

Transkript

1 Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Fredrik Roalsø Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS The implementation of Lean Construction in the Norwegian contracting company Kruse Smith AS Examensarbete 22.5 hp Byggingenjör Datum/Termin: Handledare: Malin Olin Examinator: Malin Olin Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammendrag Dette rapporten er en undersøkelse om bruken av Lean Construction i entreprenørselskapet Kruse Smith AS. Undersøkelsen tar opp hvor godt implementeringen av Kruse Smiths nye Lean policy utføres, hvilke forbedringer som kan gjøres og hvordan selve policyen kan forbedres. Lean er en planleggings metodikk som brukes av bedriften for å øke produksjons flyten og minke sløsing i et prosjekt. Lean Construction er en videreutvikling av Lean for å tilpasse byggebransjen. Kruse Smith AS er et entreprenørselskap som driver med bygg-, anlegg- og eiendomsvirksomhet. Denne undersøkelsen tar for seg prosjekter innen bygg. Undersøkelsen ble gjort ved å inkludere tre pågående byggeprosjekt: Prosjekt 1 Boligblokker i Kristiansand Prosjekt 2 Ungdomsskole i Lyngdal Prosjekt 3 Boligblokker i Sandnes Av resultatene ser man at de ulike prosjektene tolker policyen på forskjellige måter og ender derfor opp med forskjellig organisering og strukturering av arbeidsplassen. Allikevel ser man at de elementære målene i policyen kan bli nådd uten å nødvendigvis måtte gjøre det samme. For å styrke implementeringen av policyen kan det fra bedriftens side legges fokus på oppfølging av de ulike prosjektene, gjerne mest der hvor ansvarlige ikke er vant med bruken av Lean. I tillegg kan det for å informere alle og skape en bedre kjennskap til Lean legges inn noe om dette i helse, miljø og sikkerhets planen (HMS-planen) da denne skal leses av alle. Man kan også bevist plassere de mest Lean erfarne med andre uerfarne i de ulike prosjekt. Policyen kan styrkes ved å legge større fokus på evaluering og kontinuerlig forbedring ved eksempelvis å legge inn faste møter for dette, det kan også fokuseres på fjerning av sløsing slik at man kvitter seg mest mulig med unødvendig transport, leting og venting. Policyen kan i tillegg forbedres ved en videreutvikling av avviksystemet som i dag kun har fokus på uønskede hendelser og kvaliteter, til å også inkludere forbedrings forslag. i

3 Abstract This report is an evaluation on the use of Lean Construction by the contracting company Kruse Smith AS (KS). The study addresses how well the implementation of KS new Lean policy is carried out, what improvements can be made and how the policy itself can be improved. Lean is a planning methodology used by companies to increase workflow and reduce waste in a project. Lean Construction is a development of Lean to adapt to the construction industry. Kruse Smith AS is a construction company engaged in building-, construction- and real estate business. This study focuses on building projects. The survey was done by including three ongoing construction projects: Project 1 - Blocks of flats in Kristiansand Project 2 - High School in Lyngdal Project 3 - Blocks of flats in Sandnes By the results we see that the various projects interpret the policy in different ways and therefore end up with different ways of organizing and structuring the workplace. Yet we see that the basic objectives of the policy can be achieved without necessarily having to do the same. To strengthen the implementation of the policy from the corporate side, they can place the focus on monitoring the various projects, usually where most managers are not accustomed to the use of Lean. In addition, to inform everyone and to create a better knowledge of Lean they can post something about this in the Health and Safety Plan(HMS-plan) as this will be read by all. An improvement of the implementation can also be strengthened if the company puts the most experienced Lean workers with other inexperienced in the various projects. The policy itself can be strengthened by placing greater emphasis on evaluation and continuous improvement, such as entering regular meetings for this. The policy can also focus more on the removal of waste to get rid of as much as possible of unnecessary transportation, searching and waiting. The policy can be further improved by developing the company's deviation system, to include suggestions and improvments. ii

4 Forord Hvorfor Lean Construction? Jeg kom først i kontakt med Lean tankegangen da jeg tok faget «lärande i arbetslivet» ved universitetet i Karlstad. Jeg jobbet hos Kruse Smith AS ved et byggeprosjekt i Sandnes, Norge. Prosjekter av denne størrelse krever god organisering og planlegging og måten Kruse Smith løste dette på kom tydelig frem i planleggingmetodikken Lean. I tillegg til å se hvor god denne tankegangen var og hvor mye den kunne påvirke byggindustrien så jeg også et forbedringspotensiale. Lean er et relativt nytt begrep for mange entreprenører men jeg har tro på dens fremtid. Hvordan har arbeidet påvirket meg? Jeg har tatt stor lærdom av arbeidet jeg har gjort med denne oppgaven. Jeg har lært mye om Leans mål og meninger i tillegg til forskjellen på de ulike begrepene som brukes i Lean. Jeg har fått et stort innblikk i hvordan Lean Construction oppfattes og tolkes av Kruse Smith AS og hvordan de velger å bruke metodikken i sine prosjekter. Jeg har også lært hvordan forskjellige byggeprosjekt igjen kan tolke selskapets policy på forskjellige måter til å allikevel nå samme mål. Jeg har også lært hvordan policyen lett kan mistolkes. Men kanskje viktigst av alt har jeg sett hvordan en godt bearbeidet Lean struktur virkelig kan gjøre en forskjell i positiv retning for et prosjekt. Jeg ønsker gjerne en jobb hvor planleggings metodikken Lean står meg sentralt, hvis ikke vil jeg alltid ha dets tanker og visjoner med meg. iii

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag...i Abstract...ii Forord...iii Innholdsfortegnelse...iv 1. Innledning Problemformulering Avgrensinger & Forventninger Begrunnelse Metode Blir målene i Kruse Smiths Lean policy nådd? Hva kan gjøres for å forbedre implementeringen? Hvordan kan Kruse Smiths Lean policy forbedres? Teori Lean Leans Historie Lean Construction og Lean Production Lean i dag Lean Begrep Waste Sløsing Kanban Kanban - Lappeteknikk Kaizen Kruse Smith AS Lean i Kruse Smith's policy Sikker Jobb Analyse (SJA) Nye rapport maler Avviksystem BIM Hierarki-modellen Den nye malen Prosjektene Prosjekt 1 Boligblokker i Kristiansand Prosjekt 2 - Ungdomsskole i Lyngdal Prosjekt 3 Boligblokker i Sandnes Resultat Prosjekt 1 Boligblokker i Kristiansand Faseplan/Hovedtidsplan Utskikksmøter Basmøter og ukeplan Forbedring/evaluering Prosjekt 2 - Ungdomsskole i Lyngdal Faseplan/Hovedtidsplan Utskikksmøter Basmøter og ukeplan Forbedring/evaluering...24 iv

6 4.3 Prosjekt 3 Boligblokker i Sandnes Faseplan/Hovedtidsplan Utskikksmøter Basmøter og ukeplan Forbedring/evaluering Diskusjon Prosjektene og policyen Lean og bærekraftig utvikling Feilkilder Sluttsatser Hvordan målene bli nådd Gjøre forpliktende avtaler mellom baser for kommende uke/periode? Fjernes hindringer og skape forutsigbarhet? Kartlegge rekkefølge, risiko og ressursbehov? Styrking av implementeringen av Lean policyen i Kruse Smiths prosjekter Styrking av Kruse Smiths Lean policy Videre forskning Undersøkelse av Lean i KS anlegg og KS eiendom Måling av Lean bruk Takkeord...34 Kildehenvisning...35 v

7 1. Innledning Lean Construction er en ny planleggingsmetodikk på vei inn til å bli noe veldig sentralt og viktig i den norske byggebransjen. Kruse Smith AS er et norsk entreprenørselskap som driver med bygg-, anlegg- og eiendomvirksomhhet. I nyere tid har selskapet satset stort innen holdbar utvikling og Lean Construction. Denne rapporten undersøker implementeringen av selskapets nye Lean policy for sine prosjekter, dens styrker og svakheter samt dets forbedrings potensiale. Selve Lean metodikken kom fra bilprodusenten Toyota i Japan på slutten av 1900-tallet. Det er en planleggings metodikk om hvordan en bedrift kan organisere seg for å øke flyten og minke sløsing (waste). Lean er en samling av forskjellige metoder for å oppfylle disse krav ved å blant annet planlegge, evaluere og utvikle. Lean Construction er en videreutvikling av Lean for å tilpasse byggebransjen. Kruse Smith AS ble etablert i 1935 av Anders Kruse Smith og er i dag et av Norges største privateide entreprenørfirma Kruse Smith konsernet er organisert i forretningsområdene anlegg, bygg, byggfornyelse og eiendomsutvikling, med oppdrag kun i Norge. Konsernet omsatte i 2010 for totalt 3.1 milliarder kroner og har omtrent 950 ansatte. (Kruse Smith 2012) 1.1 Problemformulering Hvor omfattende brukes Kruse Smiths Lean policy i prosjektene under byggefasen av prosjekter og hvor stort er forbedringspotensialet? For å spesifisere dette skal jeg finne svar på følgende spørsmål: Blir målene i Kruse Smiths Lean policy nådd? Hva kan gjøres for å forbedre implementeringen? Hvordan kan Kruse Smiths Lean policy forbedres? Denne oppgaven skal undersøke bruken av Lean Construction i Kruse Smith. Dette skal skje gjennom en vurdering av ulike Lean aspekter og bruken av disse. Ettersom bruken kan variere fra prosjekt til prosjekt, mye avhengig av størrelse skal en undersøkelse gjøres av tre pågående 1

8 prosjekt. Undersøkelsen skjer i selve byggefasen kombinert med prosjekteringsfasen da alle prosjektene er totalentrepriser. Resultatene fra undersøkelsen skal knyttes opp til Kruse Smiths generelle policy. Oppgaven skrives for universitetet i Karlstad, fakultetet for teknikk- og naturvitenskap og min mentor er programleder for byggingeniørprogrammet ved Karlstad universitet Malin Olin. 1.2 Avgrensinger & Forventninger Da Lean er et veldig omfattende tema og dets fokuspunkter er mange skal denne rapporten kun dekke bruken av visuelle oppslag i et prosjekt (Kanban), evaluerings metodikken (Kaizen) og fjerning av sløsing (waste). Dette undersøkes på tre ulike prosjekt hvor Kruse Smith er totalentreprise. Prosjektene er på sør- og vestlandet. Lagsmøter som er en sentral del av Kruse Smiths møte- og planleggings struktur tas ikke med i undersøkelsen, da det blir for omfattende. Lagsmøter arrangeres og holdes av bas/leder av hver underentreprenør Kruse Smith har ofte egne arbeidere ved ulike prosjekt og har derfor denne strategien med i policyen, men for meg å delta og vurdere lagsmøter for alle UE og for KS der de har egne arbeidere blir for omfattende og kuttes dermed ut. I prinsippet skal alle prosjekt gjennomføres nøyaktig etter skjemaet men på forhånd er jeg klar over at implementering av nye strategier er vanskelige og tar gjerne lang tid. Jeg venter derfor at det vil forekomme noe avvik. Prosjektene som dekkes er alle i ulike deler av byggefasen og er av ulik størrelse, jeg antar at større prosjekt vil ha et større behov for et skikkelig system og vil derfor bøye seg mer mot bruken av Lean, i tillegg tror jeg at prosjekt i en tidlig fase slurver mer med alle Lean detaljer da det vil føles til dels unødvendig og vil dermed avvike fra policyen. 1.3 Begrunnelse Gjennomførelsen av denne rapporten gjøres i hovedsak for entreprenør selskapet Kruse Smith. Resultatene skal hjelpe til til å gi selskapet en oversikt over hvordan firmaets Lean policy implementeres i dag tillegg til å redgjøre for eventuelle forbedrings tiltak. 2

9 2. Metode Prosjektene skal først å fremst undersøkes ved hjelp av et følgeskjema som er basert på Kruse Smiths policy. Hvor godt overens hvert prosjekt blir med skjemaet skal kun gi en indikasjon på hvor godt Lean metodikken brukes. Det er viktig å ta hensyn til antall underentreprenører og størrelse på prosjekt da utførelse etter Lean prinsipper er vanskeligere å gjennomføre desto flere personer/underentreprenører involvert, men det er også da det blir mest effektivt. En relevant del av Lean er kontinuerlig forbedring, da slike møter ikke står i Kruse Smiths policy som obligatoriske skal det gjøres en undersøkelse på hvert prosjekt hvordan det jobbes med forbedring. Det sjekkes da om man holdes evaluerings møter og eventuelt hvor mange, i tillegg om man kjører kontroll av en 3.person. Ved å spørre formann eller prosjekleder på byggeplassen skal man kunne finne svaret på dette. Undersøkelsen gjøres mye ved deltakelse på utskikksmøter og basmøter og kontinuerlige samtaler med prosjektledere og formenn ved de ulike prosjektene. I tillegg hentes mye informasjon fra møterapporter. I prinsippet skulle det holde med rapporter fra møtene og samtaler med lederne, men ved deltakelse får man et bedre overblikk over møtestrukturen og innholdet. Under deltakelse på møtene og ved lesing av rapport fra dem skal man kunne finne svar på følgende: Hvem som møter eller ikke møter og når Hvilke hjelpemidler som brukes (eksempelvis ulike tidsplaner og skjema eller BIM) Hvor langt frem i tid man diskuterer Til slutt skal all denne informasjonen kunne gi et tydelig svar på om prosjektene når de ulike mål som er satt opp i Lean policyen og på hvilken måte de oppnår disse målene. I tillegg kan en totalforståelse og uttredelse gjøres av prosjektene ovenfor Kruse Smiths policy, for videre å finne områder Kruse Smith kan forbedre implementerings strategien og hvilke endringer som kan gjøres for å styrke den opprinnelige policyen. 3

10 2.1 Blir målene i Kruse Smiths Lean policy nådd? For å finne ut om de forskjellige prosjektene når målene i policyen må vi vite hva målene er. Det fokuseres da på målene som omhandler Kruse Smiths nye Lean strategi: Gjøre forpliktende avtaler mellom baser for kommende uke/periode Fjerne hindringer og skape forutsigbarhet Kartlegge rekkefølge, risiko og ressursbehov 2.2 Hva kan gjøres for å forbedre implementeringen? For å kunne utarbeide forbedrings forslag til hvordan Kruse Smith implementerer sin policy i sine prosjekter må det først gjøres en analyse av hvor godt policyen er implementert i dag. Dette gjøres ved hjelp av et følgeskjema(se tabell 1) som kartlegger den grunnleggende gjennomførelsen av møter og planer. I tillegg gjøres en undersøkning på hvordan hvert prosjekt organiserer og gjennomfører sine møter og konstruerer sine planer. Denne undersøkningen skjer ved møtedeltakelse og intervjuer av formenn og prosjektledere. 2.3 Hvordan kan Kruse Smiths Lean policy forbedres? For å kunne utarbeide forbedrings forslag til Kruse Smiths policy må det i tillegg til å se på resultatene fra implementeringen av dagens policy også gjøres en kobling til teorien om Lean. Da skal det med Leans visjoner i bakhodet sees på mulighetene for forbedring av policyen gjennom forslag til nye tiltak. 4

11 Tabell 1: Følgeskjema. Skjema for å kontrollere faseplanen, utskikksmøtene og basmøtene ved ulike byggprosjekter i selskapet. Skjemaet er delt opp i rubrikker hvor hver del krysses med policyen slik at men enkelt kan finne eventuelle avvik. Faseplan Detaljert tidsskjema for hver fase Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 KS Policy Kartlegge rekkefølge, risiko og ressursbehov Utskikksmøter Tid Primært ukentlig, men min. Hver 14. Dag Oppmøte Innhold Rapportering Basmøter Tid Ukentlig Oppmøte Innhold Rapportering Prosjektledere i KS og UE, prosjekteringsleder og gjerne også byggherre Fjerne hindringer, lage utskikksplan (6-8 uker frem) Ja Formann KS og baser Avtale rekkefølge, lage ukeplan (1-2 uker) Ja 5

12 3. Teori 3.1 Lean Lean Manufacturing, Toyota Production System (TPS), Lean Management, Lean Construction eller bare Lean er alle betegnelser på en planleggings metodikk som går ut på å øke flyten i en bedrift samtidig som man kvitter seg med sløsing. Sløsing kan for eksempel være timer eller ressurser som ikke gir noen gevinst til bedriften eller prosessen den gjennomfører. Hvordan man på beste måte utnytter Lean er mye diskutert og man ser mange ulike eksempler i dag på hvordan firmaer bruker ulike aspekter av Lean og tolker dem på ulike måter. Dette kan ofte være nødvendig da forskjellige fagfelt gjerne har ulike behov for hva som bør forbedres, men for å ta full nytte av Lean må man passe på å ikke fokusere for mye på enkelte punkt, men heller ta med seg helheten og se at over tid så kommer resultatene.(gemba Academy 2011) Leans Historie Leans historie er lang, om man tar for seg tankegangen og visjonen til Lean kan man gå langt tilbake i historien og trekke sammenligninger. Benjamin Franklin skrev følgende: «He that idly loses 5 silver worth of time, loses 5 silver and might as prudently throw 5 silver into the river». Videre snakker Franklin om lagervarer og hvordan man må vedlikeholde dem for at de skal holde seg varer og ikke bli byrder.(gemba Academy 2011) Tidlig på 1900-tallet skjedde det en revolusjon i USA innen bilindustrien som radikalt endret måten å tenke på og som påvirket måten man produserte på for all fremtid. Fra håndverks produksjon gikk man over til masseproduksjon. Dette var tankene og ideene til Henry Ford. Fords tanker gikk blant annet ut på å standardisere enkeltoppgaver til arbeidere slik at man minket behovet for opplæring av ansatte. Ford oppfant samlebåndet som gjorde transporten av materialer betraktelig enklere. Det som samtidig skjedde var at man skapte en ny type arbeidere, som gjorde den samme enkle oppgaven som ikke krevde noe særlig kunnskap gang etter gang. Dette endte med at man så på arbeidere som en variabel kostnad. Mengden arbeidere kunne økes og minkes på veldig kort tid ettersom etterspørselen endret seg, dette krevde stor tilgang på ulært arbeidskraft som det var mye av i USA helt fram til den store depresjonen på 1930-tallet. Problemet til Ford ble at han fikk veldig mange ufaglærte arbeidere i tillegg til at produksjonen ble veldig bruker begrenset. Fords 6

13 bilproduksjon ble låst til å produsere få type biler i et stort antall for å holde enhetskostnadene nede. Et stort problem som oppsto videre var at en feil i produksjonen ville forplante seg videre til alle biler i produksjonen. Løsningen på dette ble å skape en egen arbeidsgruppe som jobbet med å reparere feil på helt nye biler, noe som ble meget dyrt og tok mye tid.(nito & Lean Communications 2012) Disse problemene ble tatt fatt i av Toyota som var på besøk hos Ford fabrikken i USA. Etter andre verdenskrig skøyt Japan fart i bilproduksjonen, men hjemmemarkedet var lite og arbeiderne nektet å bli betraktet som en variabel kostnad lengre, da det nå var nok arbeidsplasser i landet. Det var også en stor mangel på penger for å kjøpe utstyr og materialer. Løsningen ble det som vi kjenner i dag som Toyota production system (TPS) eller Lean. Nå ble satt stor fokus på kvalitet, effektivitet og fjerning av sløsing. Dette ble også lagt merke til i USA, spesielt hos de store bilprodusentene på slutten av 1980-tallet. Det viste seg at de ikke klarte å nå produksjons flyten til produsentene i Japan i det hele tatt. Sammen med Massachusetts institute of technology (MIT) som partner ble det gjennomført en stor studie av bilproduksjonen i Japan, spesielt rettet mot Toyota.(NITO & Lean Communications 2012) Toyota production system er blitt verdenskjent for sine tankeganger og visjoner, denne planleggings metodikken er den vi også i dag kjenner som Lean. Ordet Lean oppsto ganske tilfeldig i MIT-studiet av bilproduksjonen i Japan da en student uttalte «this is so lean». I Norge har vi ikke et kjent ord for Lean, selv om noen bruker ordene «trimmet» eller «slank» er det vanlig å kalle det Lean eller TPS. (NITO & Lean Communications 2012) Lean ble videre utviklet til et internasjonalt samarbeid og man fikk International Group for Lean Construction (IGLC), videre til Europa (EGLC) og i de siste årene har dette kommet frem til Norge og norsk byggindustri og Lean Construction NO blir etablert. 7

14 3.1.2 Lean Construction og Lean Production Lean Construction er den betegnelsen man gjerne bruker i sammenheng med bygg og anlegg. Selve metodikken og filosofien er mye av den samme men det finnes allikevel viktige forskjeller. Lean production er opprettet for å brukes i en bedrift hvor det er faste produkter som skapes i serier av samme produkt eller tjeneste, altså et produkt som produseres mange ganger. På en byggeplass hvor Lean Construction kommer inn skapes et unikt produkt en gang. Mens man i en fabrikk gjerne befinner seg på samme sted med en fast organisasjon har man det tvert motsatte i byggebransjen. Der skapes en egen organisasjon til hvert prosjekt som alltid tar plass et nytt sted. I byggebransjen har man derfor en variabel organisasjon og produkt mens ved vanlig Lean Production snakker man om et fast produkt i en fast organisasjon.(howell 1999)(Wig 2010) I tillegg har man en ny utfordring på byggeplassen. Her har man en rekke underentreprenører som elektrikere, armerere, rørleggere, snekkere, etc. Prosjektets suksess er helt avhengig av et godt samspill mellom alle aktørene, et komplisert samspill. Derfor har man i Lean Construction i Norge svart med å fokusere på det man kaller involverende planlegging, å få med alle aktører tidlig i prosjektet og opprettholde kommunikasjonen.(wig 2010) Lean i dag Det blir mer å mer vanlig å implementere Lean tanker, ideer og visjoner i bedrifter rundt om i landet. Et problem som ofte oppstår er når bedriften kun innfører enkle metoder ved noen deler i et prosjekt eller vurderer å innføre noen metoder å jobbe på fordi det skal ha en tilknytning til Lean. Lean er ikke en samling verktøy, det er en filosofi som går ut på å levere feilfrie produkter og tjenester gjennom å produsere verdi for kunden og gjøre det så effektivt som mulig. I Norge i dag er Lean Construction en relativt ny metodikk man har tatt i bruk i byggprosjekter. Bruken av Lean varierer mye fra bedrift til bedrift da det gjerne er bedrifter stiftet i et annet land som tar med seg policyen videre til Norge. Andre bedrifter ser gjerne på Lean som en tapsfaktor mer enn en suksessfaktor, enkelte har gjerne ikke kapasitet til å innføre noe nytt og en stor andel har ikke engang hørt om metodikken. Men at Lean filosofien er på vei til å bli en sentral del av alle bedrifters organisasjons- og planleggings struktur er det ingen tvil om. 8

15 3.1.4 Lean Begrep Waste Sløsing Det å fjerne sløsing er gjerne det mest sentrale temaet i Lean filosofien, alt som ikke kan betegnes som direkte verdiskapende for kunden kan sees på som sløsing. I Henry Fords fabrikk ble bilene masseprodusert og det oppsto mange aktiviteter som ikke skapte verdi for kunden og dette var noe Toyota fort tok fatt i etter besøket hos Fords bilfabrikk. Toyota ville skape verdier for kunden samtidig som man reduserte ressursbehovet for produksjonen av varen. Toyota kategoriserte sløsing inn i syv kategorier, i tillegg til disse opprinnelige kategoriene er det i dag vanlig å legge til to kategorier. 1. Unødvendig transport Om man ikke planlegger skikkelig kan det oppstå mange situasjoner hvor man unødvendig transporterer materialer eller utstyr og tiden man bruker på dette regnes ikke som verdiskapende. Om man for eksempel på en byggeplass har lite disponibel plass til materialer og ikke har planlagt skikkelig kan man begynne å transportere fram og tilbake fra lager til byggeplass og bruke mye unødvendig tid på dette. 2. Lagervarer Det hender ofte i bedrifter at man har uferdige produkter stående på lager, eller ferdige produkter som venter på å bli fraktet til kunder. En vanlig tanke som ble brukt i Henry Fords fabrikker men som også er mye brukt i dag er at man produserer masse produkter på kort tid for å minske enhetskostnaden. Problemet som da senere kan oppstå er at neste ledd i systemet er ikke klar til å ta i mot varen for bearbeidelse eller på grunn av manglene informasjon om etterspørselen for man ikke levert. Da må man plassere varen på et midlertidig lager, noe som koster mye penger. 3. Bevegelse Arbeidere må ofte bevege seg fra et sted til et annet i løpet av en produksjonsprosess, det som kan skje er at de beveger seg unødig noe som ikke gir verdi for den endelige kunden, altså blir dette regnet som sløsing. Eksempel på dette kan være om man på en byggeplass har en utstyrs konteinar som står plassert langt vekke fra selve arbeidsområdet. 4. Venting Å måtte vente på materialer og utstyr eller på at en prosess skal bli ferdig før man selv kan sette i gang med aktiviteten sin er ikke gunstig og regnes da som sløsing. Om det for eksempel skulle oppstå problemer underveis i et byggeprosjekt kan dette få uheldige konsekvenser om man ikke løser det og andre arbeidere venter. Et annet eksempel kan være om man dårlig planlegger når man skal bruke en kran, noe som fører til at kranfører sitter nesten hele dagen å venter i tilfelle en løfte-jobb skulle dukke opp. Eller motsatt, at man har 9

16 for mange løftejobber som skal gjøres og kun en krane disponibelt, noe som fører til at arbeiderne nede på bakken venter. 5. Overprosessering Dette skjer når du jobber med et produkt som ikke skaper verdi for kunden. Eksempler på dette er om man har en dårlig maskin som bruker lengre tid og koster mer å ha i drift enn den egentlig burde, eller om man unødvendig bruker printer i stedet for å lagre alt digitalt. 6. Overproduksjon Det er sjeldent lett for en del bedrifter å produsere akkurat det antall varer eller tjenester som er bestilt. En vanlig løsning på dette problemet er å overprodusere, lage noe mer enn det som er bestilt for å havne på den sikre siden. Dette resulterer i at en bruker penger og ressurser på å lage noe som aldri blir solgt. 7. Defekter Om det på en vare finnes en feil regnes dette også som sløsing, man kan fikse feilen etterpå men dette koster penger, i tillegg finnes faren at produktet når markedet og blir senere sent tilbake og kunden blir misfornøyd. Hadde man tidligere i prosessen oppdaget hva som var galt kunne man gjerne stoppet og fikset problemet før varen ble ferdig produsert. I en Lean bedrift er alt som har med kundeverdi i sterk fokus.(nito & Lean Communications 2012) 8. Feil bruk av ressurser Arbeiderne er vår beste ressurs og gang på gang finner man eksempler hvor ansatte har feil kompetanse til jobben de driver med, enten de er over- eller underkvalifisert. 9. Leting Dette er gjerne den mest kjente faktoren for de fleste, i dag leter man stadig vekk etter varer, tjenester og informasjon. Hvis man i byggebransjen har en totalentreprise er det viktig for de å skaffe arbeidere til de ulike jobber som trengs å gjøre på byggeplassen, da er det viktig for bedriften å finne de arbeiderne som har lavest kostnader og som gjør jobben mest effektivt og sikkert.(nito & Lean Communications 2012) 10

17 Kanban Kanban, kan deles opp i «kan» og «ban» som oversatt blir «visuelt» og «kort».(kelly 2009) Man snakker om å ha en metode hvor alle del-prosesser av et prosjekt kommer frem på en oversiktlig og forståelig måte. Under produksjonen av en vare eller en tjeneste er det viktig å få ut all viktig informasjon til alle involverte på en sikker og god måte. Ved å for eksempel holde hyppige møter med forskjellige involverte kan man strukturert informere og holde arbeiderne oppdatert med prosjektet. Ved å ha gode oppslag og skjema som alle har tilgang til kan man også gi et godt overblikk. Det er viktig å inkludere alle parter i et prosjekt og gjøre dette så tidlig som mulig slik at alle er med fra starten, dette skaper ikke bare et godt utgangspunkt for arbeidet men også et godt sosialt samhold. Man blir tidlig kjent med involverte og det blir lettere å opprettholde god kontakt slik at eventuelle ting som måtte oppstå underveis kan håndteres på en god og effektiv måte.(gemba Academy 20111)(NITO & Lean Communications 2012) Kanban - Lappeteknikk Dette er et visuelt verktøy man bruker for å få en god oversikt over byggefasen av prosjektet. Da samler man alle parter i et prosjekt, altså prosjektledere og formenn fra totalentreprenøren og en eller flere representanter fra alle underentreprenører. Hver UE for hver sin bunke med post-it lapper, en farge representerer en UE. Eksempelvis er tømrer rød, elektriker gul og rørlegger blå. På disse lappene noterer hvert fag selvstendige aktiviteter i en bestem fase av prosjektet. Disse aktivitetene er arbeid som kan startes og fullføres uten at en eller flere andre fag må bidra og man marker gjerne antall dager man regner å bruke. Etter dette er gjort kan selve planleggingen med lappeteknikk begynne, da samler man alle lappene og klistrer dem opp på en oversiktlig tavle i rekkefølge etter hvordan man mener det bør gjøres, man begynner i starten av byggefasen og arbeider seg mot slutten, gjerne med milepæler underveis. Ved benyttelse av denne metoden har alle parter god oversikt i prosjektet og om eventuelle avvik fra planen skulle oppstå kan man begynne å gjøre tiltak for å nå neste milepæl.(læknes 2011) 11

18 Kaizen Kaizen, som betyr forbedring (kai = endring, zen = bra) er en annen viktig faktor. Tankegangen er at man aldri har en perfekt bedrift, det er alltid små faktorer man kan forbedre, det er bedre med mange små endringer enn en stor endring. «The slower but consistent tortoise causes less wate and is much more desirable than the speedy hare that races ahead and the stops occasionally to dose. The Toyota Production System can be realized only when all the workers become tortoises» -Taiichi Ohno, en av grunnleggerne til TPS.(NITO & Lean Communications 2012) Å ha kontinuerlige evaluerings faser i et prosjekt er viktig for å kunne forbedre seg på en sikker og lønnsom måte. Tradisjonelt er man gjerne vant til en evaluerings fase i slutten av et prosjekt, hvor man diskuterer hva som gikk bra og hva som bør endres til neste gang. Selv om denne utførelsen gjerne fungerer for mange er det mange elementer i forbedringsprosessen som forsvinner slik. Byggefasen er avsluttet og for mange er det som at prosjektet er avsluttet og man har gjerne en helt annen holdning til en evaluerings periode, i tillegg blir dette en periode hvor man diskuterer, noterer og skriver en rapporter som man leverer inn og ikke tenker på igjen. Hvis man får til kontinuerlige evaluerings perioder gjennom hele prosjektet hvor man inkluderer alle parter skaper man en mye bedre holdning til begrepet, man for gjerne anledningen til å allerede forbedre seg underveis i et prosjekt og ikke minst for man repetert og holdt temaet på bordet slik at det faktisk huskes til neste prosjekt. 12

19 3.2 Kruse Smith AS Kruse Smith er et av Norges største privateide entreprenørfirma. Firmaet driver innenfor anlegg, bygg, byggfornyelse, bolig- og eiendomsutvikling og driver kun med oppdrag i Norge. Kruse Smith konsernet er delt opp region øst, vest og sør med hovedkontoret i region sør i Kristiansand.(Kruse Smith 2012) Lean i Kruse Smith's policy Fra og med 2002 har Kruse Smith gjort en stor satsing på helse miljø og sikkerhet (HMS) og med det holdbar utvikling, dette som følger av nye strengere krav og retningslinjer til holdbarhet og HMS i norsk standard(ns) og Arbeidsmiljøloven(AML), samt eget initiativ med et mål om å bli et ledende entreprenørfirma med systematisk og kontrollert holdbar utvikling. Kruse Smith startet i 2008 med innføringen av Lean Construction i deres policy, det ble kjørt to pilotprosjekt hvor man bestemt anvendte seg av Lean i byggefasen, prosjekt Kanal piren AS og prosjekt Sogndalen kommunesenter.(fafo 2012) Etter suksessen med pilotprosjektene så firmaet lønnsomheten med en ny planleggings metodikk og satt dermed Lean visjonen i policyen som en obligatorisk faktor til alle prosjekt. I Kruse Smith oversetter man gjerne Lean Construction til involverende planlegging, da det i firmaet settes mest fokus på ulike metoder for å inkludere alle parter i et prosjekt. En hovedtanke er å få bedre arbeidsflyt i selve byggeprosessen. Gjennom å inkludere alle parter i en tidlig fase vil man få god oversikt og man kan da tilrettelegge for en sunne arbeidsoperasjoner.(kruse Smith 2012) 13

20 Sikker Jobb Analyse (SJA) Hver aktivitet som innebærer stor risiko for ulykker må gjennomføre en sikker jobb analyse (SJA), et skjema hvor spesifikke risikomomenter tas opp for at arbeiderne skal gjøre seg forstått med farene som kan oppstå. De fleste slike aktiviteter er man allerede klar over og man krever så inn et skjema av ansvarlig for gjennomførelse på at personen har gjort seg forstått med risikomomentene og vet hva de er. Slike SJA-er kan komme inn senere i et prosjekt også om man vurderer aktiviteten som risikofylt Nye rapport maler Som fortalt av Yndesdal(pers. komm.) er et av tiltakene nye rapport maler for utskikksmøter, basmøter og lagsmøter, dette for å skape en bedre oversikt og struktur over møtene. Den nye utskikksplanen er laget som en liste slik at man kan legge inn alle aktiviteter her som skal gjennomføres de neste 6-8 ukene, hver aktivitet har en sjekkliste hvor man ser om det mangler ressurser for gjennomførelse. Det er mye av den samme strukturen på den nye ukeplanen, alle aktiviterer går gjennom en sjekkliste, her beregnet for å gjelde 1-2 uker frem Avviksystem Som opplyst av Stene(pers. komm.) har Kruse Smith et avviksystem hvor man logger inn alle kvalitets feil, hendelse feil og forbedrings forslag. Til nå får alle arbeidere på arbeidsplassen en bok hvor man kan skrive ned rapport om uønsket hendelse (RUH) og rapport om uønsket kvalitet (RUK), disse blir videre ført inn i KS sitt avviksystem. Det er også muligheter for å legge inn idè- og forbedrings forslag (IFF). Som fortalt av Læknes 2 kom IFF i november 2011 og er derfor enda i planleggings fasen. Forslag går inn i systemet og blir behandlet, enkelte tiltak kan gjerne iverksettes umiddelbart på plass mens andre går til avdelingsleder. 14

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Forord. Oslo, 12. mai 2015. Daniel Hagen Olafsen

Forord. Oslo, 12. mai 2015. Daniel Hagen Olafsen Forord Forord Denne masteravhandlingen utgjør siste del av mitt toårige masterprogram på studielinjen Byggeteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Oppgaven omhandler lønnssystemet

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011 PROSJEKTERING VED HJELP AV BIM! Implementering av BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør!! BUILDING DESIGN WITH THE AID OF BIM! BIM implementation in the detail project from a constructors angle Per

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Ledelse av Prosjekt - Ombygging av Meny Solsiden - Eksamenskode og navn: BTH 25321 Prosjektledelse Studiested: BI Trondheim Innleveringsdato: 06.06.2013 Denne oppgaven

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

- Fallgruver i byggeprosjekter -

- Fallgruver i byggeprosjekter - Ola Johannes Aalmo Jone Bakken Eggen Andreas David Lewis Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Fallgruver i byggeprosjekter - Eksamenskode og navn: BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse Innleveringsdato:

Detaljer