INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011"

Transkript

1 INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2011 Dato: Lørdag 28. mai 2010 kl. 15:00 med påfølgende sommerfest Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen b. Styrets beretning c. Årsregnskap med revisors beretning d. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for neste år e. Fastsettelse av kontingent f. Innkomne forslag g. Valg h. Eventuelt Til informasjon minnes om følgende fra vedtektene: Vedr. årsmøteprotokollen: Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer. Vedr. avstemming: Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt (jfr. 7 og 8). Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Vedr.pkt. f) - Innkomne forslag: Forslag må framsettes ovenfor styret innne 1. februar. Vedr. pkt. g) Eventuelt: Det kan ikke fattes beslutning av økonomisk art i saker som tas opp under dette punkt med mindre samtlige medlemmer er tilstede. Side: 1 av 8

2 Sak a) Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen To medlemmer foreslås ved møtets åpning, dvs. NN1 og NN2. Forslag til vedtak. De foreslåtte kandidatene godkjennes. Sak b) Styrets beretning Det er arbeidet med følgende saker i 2010/2011: b1) Arealøkning fra 80 til 90 m 2 Hytteforeningens søknad om endring av reguleringsplanen for området for økning av største tillate hytteareal for eksisterende og nye hytter opp til 90 m 2 ble endelig vedtatt av Strand kommune sommeren Alle hytteeiere har mottat brev om vedtaket fra kommunen. Hytteeiere som ønsker utvidelse må nå søke kommunen om byggetillatelse på vanlig måte i medhold av endringsvedtaket. Saken ble gjennomført godt innenfor de økonomiske rammene som ble vedtatt på årsmøtet i b2) Tilrettelegging i havnen Strand kommune godkjente på forsommeren 2010 hytteforeningens søknad om tilrettelegging i havnen for fritidsbruk, slik som tidligere forelagt og godkjent av grunneier og hytteeiere. Arbeidene startet høsten 2010 med rydding og sprengning inntil vinterværet satte en stopper. Arbeidene ble tatt opp igjen i mars 2011 og ble stort sett avsluttet ved utgangen av mai. Planene ble noe justert under arbeidets gang ettersom noen uforutsette forhold og nye muligheter oppsto: Sprengning av de tre store steinene krevde mer arbeid enn forutsatt ved at mengde stein og deponering av overskuddsmasse ble en utfordring på flere vis. Minigraver med kyndig operatør var engasjert, men tilleggsarbeider medførte høyere sluttkostnad enn forutsatt. Overskuddsmassen ble i stor grad lagt i plenen i havnen, som dermed ble utvidet i areal og hevet ift. sjøen, noe som har gitt langt bedre motstandsevne mot bølger. En vannledning ble lagt ned til havnen for spyling av båter, fiskebruk og fangst. En enkel bu er oppført i vestre ende av terrassen mot fjellet for beskyttelse og lagring av felles grill og tilhørende utstyr. Terrassen er har fått et øvre plan i bakkant mot fjellet i østre ende og dermed noe øket areal. Det er styrets oppfatning at alle nevnte justeringene har bidratt til at det endelig resultatet er blitt vesentlig bedre enn opprinnelig forventet og for en rimelig tilleggskostnad. Alle justeringer er avtalt i samråd med grunneier, som har vært meget positiv hele tiden. Det er Side: 2 av 8

3 foretatt flere befaringer i havnen med grunneier senest 8. mai, hvor grunneier gjentok sin positive holdning til prosjektet og resultatet. Styret er fornøyd med oppmøte og innsats fra hytteeierne i arbeidsøktene som er gjennomført og med resultatene som er oppnådd. Arbeidet har gått svært greit og uten uhell av noe slag. Styret takker alle som har bidratt! Som antydet over, har prosjektet blitt noe dyrere enn forutsatt da saken ble diskutert og godkjent på årsmøtet i Samlet kostnad er nå kr 72,000, som er noe over den vedtatte budsjettrammen. b3) Vanntilførsel Prosjektet med forsterkning av vanntilførselssystemet i hyttefeltet med installsjon av buffertank ble avsluttet tidlig på høsten Resultatet later til å være godt og som forventet iht. vedtak fattet på årsmøtet i Prosjektet er blitt gjennomført innenfor budsjettrammene som ble vedtatt på årsmøtet i Det har vært noen frostproblemer i vannledningene i løpet av vinteren 2010/2011, som etter styrets egne undersøkelser, samtaler med noen av hytteeierne og konsultasjon med utbygger, rørlegger og elektriker etter all sannsynlighet skyldes at noen hytteeiere ikke har hatt strøm i varmekabel inn til egen hytte. Det er ikke funnet noen feil på anlegget. Slike frostproblemer har vi erfart år om annet siden feltet ble bygget. Det er en kjedelig sak, som skyldes lite hensiktsmessig utforming av selve vannledningsnettet og opplegg av varmekabler: Som nevnt ved tidligere anledninger, kan en hytteeier som ikke ikke har strøm påsatt på egen vannledning også stenge for andre nærliggende hytter om frosten setter inn. Styret vil derfor fortsette å minne hytteeierne om nødvendigheten av å sørge for at varmekabelen i vannledning inn til egen hytte er påsatt i vinterhalvåret. Ved ett tilfelle hadde jordfeilbryteren i en hytte slått ut (av ukjent årsak) med resultat at all strøm på hytten forsvant. Det forårsaket umiddelbart frosne rør og bortfall av vann på egen hytte og minst en av nabohyttene. Det hele ordnet seg i løpet av få timer etter at jordfeilbryteren igjen var slått på. b4) Oppgradering av stier Noen stier er gruset opp og forbedret/reparert i løpet av året. b5) Utriggere i havnen Disse skulle vært ettersett og rensket i løpet av høsten. b6) Kvisthauger Noen kvisthauger samlet før vinteren 2009/2010 skulle vært fjernet. b7) Adkomst til sjøen mellom Fadnes og Vågen Anlegging av en ca. 40 cm bred og 3-4 m lang sti ved hjelp av sviller over myren mellom Fadnes og Vågen for å lette adkomst til sjøen ble gjennomført og avsluttet sommeren Side: 3 av 8

4 b8) Trapp i sør/vest langs sjøen Det gjenstår noe arbeid, som vil bli lagt inn i programmet for dugnad våren b9) Annet Styret har fortsatt sin gode dialog med grunneier, som har vist stor imøtekommenhet. Styret vil likevel igjen minne om at alle kan bidra i at det fortsetter slik, som for eksempel ved å respektere gjeldende regler for bruk av tomteareal og forvaltning av vegetasjon rundt hyttene. Jfr. reguleringsplanen og festekontrakten. Grunneier minner stadig om at geiterams blir fjernet umiddelbart, da planten er å anse som skadevekst med stor evne til å spre seg raskt til fortrengsel for annen og mer velkommen vegetasjon. Likeså minner grunneier om brannfare og advarer mot bråte- og bålbrenning! Vårdugnaden, dvs. rydding av hytteområdet, ble avhold 7. mai med hovedvekt på rydding og avslutning av arbeidene i havnen. Representanter fra seks hytter deltok. b10) Styre og styremøter Styremedlemmene Lars Mølster (også kasserer) og Rune Kvernberg (også styreleder) fratrer etter tre års innsats. Forslag til nye styremedlemmer foreligger. Det er avholdt i alt tre formelle styremøter, dvs. ett i 2010 og to i 2011 fram til 30. april. Det har i tillegg til tider vært hyppig kommunikasjon mellom styremedlemmene via telefon og e- post samt på hyttefeltet for å følge opp aktuelle saker. Side: 4 av 8

5 Sak c) - Årsregnskap med revisors beretning REGNSKAP 2010 Resultat Kontingent ,00 Drift - strøm ,00 - vedlikehold pumpehuset ,00 - leie treplattting/grillplass ,00 - annet ,50 Sum drift og vedlikehold ,50 Prosjekter - reguleringsplan ,00 - platting ,00 - vanntank ,00 Sum prosjekter ,00 Renter og omkostninger 16,24 Perioden resultat 8 681,74 Eiendeler og gjeld Kasse/Bank ,73 Sum eiendeler ,73 Gjeld og egenkapital Egenkapital ,73 Gjeld ,00 Sum innskudd og gjeld ,73 Stavanger, 8 mai 2011 Rune Kvernberg Geir Øy Per Henriksen Lars Mølster Styrets leder Styremedlem Styremedlem Kasserer Revisor beretning regnskap for 2010: Jeg har gjennomgått regnskapet for Velforeningen Idsal Grend 2 for Regnskapet gir etter min menig på en god måte utrykk for foreningens drift i Jeg anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet slik det foreligger. Med vennlig hilsen, Tore Medhus Årsregnskapet for 2010 godkjennes. Side: 5 av 8

6 Sak d) - Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett for neste år Arbeidsprogram: d1) Tilrettelegging i havnen Det vil være behov for litt etterjustering av arbeidene i havnen som en del av naturlig oppfølging og vedlikehold. Arbeidet forutsettes ivaretatt ifm. framtidige dugnader. d2) Oppfølging av planene for Grend 3 Styret må følge opp planene for å ivareta hytteeirenes interesser gjennom fortsatt kontakt med utbygger Vest Eiendomsforvaltning AS ved Atle Seljeskog. Se orientering under Sak h Annet. Arbeidsprogrammet for 2011/2012 godkjennes. Budsjett: Budsjett 2011 Budsjett 11 Inntekter Drift og vedlikehold - strøm vedlikehold pumpehuset leie treplattting/grillplass annet Sum drift Prosjekter - treplatting møbler grillplass annet Sum prosjekter Periodens resultat Likviditet IB Periodens resultat UB Side: 6 av 8

7 Budsjettetforslaget for 201/2012 godkjennes. Sak e) Fastsettelse av kontingent Kontingenen består av en del som skal dekke drift av hyttefeltet, slik som fastsatt på årsmøtet i 2010 til kr 1500 per hytte. I tillegg kommer kostnader knyttet til prosjekter. Basert på budsjettet for 2011, foreslår styret at den samlede kontingenten settes til kr per hytte og kr 800 per hytte for de to hyttene med båtplass i Grend 1. Kontingenten for 2011 skal være kr per hytte. Kontingenten for de to hyttene med båtplass i Grend 1 skal være til kr 800 per hytte. Sak f) Innkomne forslag f1) Funksjonstid for styremedlemmer Styret fremmer forslag om endring i vedtektenes paragraf d Valg ved at funksjonstiden for styrets medlemmer endres til tre år for å sikre kontinuitet og langsiktighet bedre. Vedtektenes paragraf d Valg endres til følgende tekst: Valgene skjer for tre år og det tilstrebes kontinuitet i styret ved at maksimalt to medlemmer skiftes ut per år. f2) Andre forslag Ingen andre forslag er mottatt. Sak g) Valg To av styremedlemmene er på valg ettersom Lars Mølster og Rune Kvernberg trer ut etter tre års funksjonstid. Styret har følgende forslag til nye styremedlemmer, som begge har bekreftet sin villighet: Mette Grøtteland Rigmor Haave Styrets forslag til nye styremedlemmer godkjennes. Side: 7 av 8

8 Sak h) Eventuelt h1) Orientering om Grend 3 Representanter for styret, dvs. Per Henriksen og Rune Kvernberg, møtte utbygger, dvs. Vest Eiendomsforvaltning AS ved Atle Seljeskog, 27. januar 2010 for å få ny oppdatering av status og muligheter for Grend 2 i forbindelse med en sannsynlig etablering av Grend 3. Jfr. tidligere orientering om beliggenhet og tilknyttede forhold. Nedenfor følger kopi av hovedinnholdet i e-post sendt utbygger i etterkant av møtet, dvs. 28. januar 2011: Saken tas til etterretning og følges opp av styret. Stavanger, 12. mai 2011 For styret i Idsal Hytteforening Grend 2 R. Kvernberg Rune Kvernberg Styreleder Side: 8 av 8

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema)

NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden: 1. Registrering av stemmeberettigede og fullmakter (se vedlagt skjema) NORDRE EKEBERG VEL Oslo 25.06.2011 Innkalling til: Ordinær generalforsamling i Nordre Ekeberg vel Tid og sted: Søndag 3. juli 2011 kl. 11:00 i NB! Ta med dette underlaget til generalforsamlingen! Dagsorden:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer