SERVICE 1. MARS ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG"

Transkript

1 SERVICE NR. 1. MARS ÅRGANG India utdanner ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter. Et eksempel er de indiske ingeniørene Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh (bildet) som valgte karrierer i Norge fremfor California. Valgte Norge fremfor California

2 LEDER Konkurransen på løvebakken Til neste år er det igjen valg. Nå er det rikspolitikken som gjelder. Jeg lurer på om våre politikere er tilhengere av demokrati. Spør vi dem vil de sikkert unisont si ja. Men hva er demokrati? Jo, det er blant annet en konkurranse om å vinne velgere. Fri konkurranse er en grunnleggende forutsetning for vårt politiske system. Hvordan kan da de samme politikere, som er tilhengere av demokratiets velsignelse, dra rett til Soria Moria og fastslå at velgerne i fire år fremover ikke lenger skal få velge fritt. Velge hvem som skal ta seg av eldreomsorg, hvem som skal sikre dem en verdig hverdag. Eller velge hvilke arbeidsgivere de skal jobbe for. Det er dette den sittende regjering har gjort til sin fanesak. Gjennom å øke de private bedriftenes pris med 25 prosent moms har de gitt beskyttelse og monopol for statlige virksomheter, både som arbeidsgiver og som tjenesteleverandør. Spørsmålet mange stiller seg er hvor mye mer og bedre tjenester man kunne fått dersom flere fikk lov til å prøve seg i konkurransen. Ny styreleder Nina Torp Høisæter fra Norlandia Omsorg AS er blitt ny styreleder i NHO Service. Nestleder i styret er Tore Rønnild fra attføringsbedriften ifokus. Dette har NHO Service tatt mål av seg til å synliggjøre før valget Vi skal frembringe fakta om hvor mye mer omsorg, velferd, renhold, sikkerhet osv. som vi kunne få ved bruk av private bedrifters innsats i det offentlige. La oss få demokratiet også i hverdagen! Petter Furu lund adm.dir. i NHO Service Kurs for BHT Bedriftslege Marijke Engbers ved Modum Felles Bedriftshelsetjeneste har utviklet et opplegg for funksjonsvurderinger på arbeidplassene. I mai holder hun kurs. Engbers har testet ut et skjema som bedriftshelsetjenestene kan bruke i situasjoner hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har behov for mer spesifisert informasjon i forhold til jobbkrav. Målgruppe: Fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter og leger i bedriftshelsetjeneste Dato: Mandag 26. mai 2008 Sted: NHO Service lokaler i Essendropsgt. 3, Majorstuen, Oslo. Kursleder: Marijke Engbers, spesialist i arbeidsmedisin, fysioterapeut Påmelding: se under kalender

3 INNHOLD Side 2 Led er Side 3 Innhold Side 4 Kom m entar : Flek sibi li tet Side 5 K rever strengere k ontroll Side 6 Løser bem anningsk risen Side 8 Inte rnasjonal be m anning Side f i k k f a s t j o b b Side 10 Dr øm m efab rik k en Side 15 B l a n t s n i l l e e g o i s t e r Side 18 S a t s e r p å s e n i o r e r Side 20 K o s t h o l d o g e r n æ r i n g Side 22 E n k l e r e å k l a g e p å v e k t e r e Side 23 A t t f ø r i n g s m e s s e Side 24 H ø s t e r g e v i n s t e r a v I A Side 24 J u r i d i s k e s p ø r s m å l o g s v a r Side 27 P e t i t : K a t t e p i n e Side 28 N y e m e d l e m m e r 3U TG I V E R : NHO Service SERVICE nr O P P LA G : A D R E S S E : pb 5473 Majorstua, 0305 Oslo Te l f R E D A K TØ R : Baard Fiksdal F o r s i d e f o t o : Mattis Michaelsen T R Y K K o g D I S TR I B U S J O N Akershus Reklame Team R e d. a v s l. 20. feb. 2008

4 Lavere fleksibilitet enn Europa Økt aktivitetsnivå i norsk næringsliv har bidratt til god vekst i bemanningsbransjen siden høsten 2003, men fortsatt har norsk næringsliv lavere fleksibilitet enn resten av Europa. Ibemanningsbransjen måler vi penetrasjonsgrad. Det vil si antall sysselsatte årsverk i vår bransje fordelt på antall sysselsatte årsverk totalt. Fra 2003 og frem til i dag har penetrasjonsgraden økt fra 0,6 til 1,0 prosent i Norge, mens den i Europa forøvrig ligger på 2 prosent. Dette betyr at norsk næringsliv har betydelig lavere fleksibilitet og konkurranseevne enn Europa. NOTERT Av Per Bergerud, som er adm. dir. i Proffice Norge og styreleder for Bemanningsbransjen i NHO Service. Veksten de siste fire årene har skapt mange nyetableringer. Dette gjenspeiler seg i NHO Service som nå har over virksomheter med over årsverk. Bemanningsbransjen har vokst og er blitt den største næringen i organisasjonen med over årsverk. Bemanningsbransjen har endret form og funksjon de siste syv årene. I 2000 fikk vi tilgang til å leie ut vikarer i bygg og anlegg og til industriproduksjon. Disse segmentene utgjorde henholdsvis 18,9 prosent og 10,9 prosent av det totale volum i fjerde kvartal Bygg og anlegg er blitt vårt største segment. Kontor og administrasjon er fortsatt et stort segment og utgjør 16,5 prosent av totalmarkedet. Se for øvrig omtale av statistikken i denne utgaven av Service på side 9. Vår viktigste utfordring i næringen i 2008 blir å kunne levere nok arbeidskraft. Arbeidsledigheten er fortsatt ekstremt lav og de aller fleste bedrifter trenger hjelp til å skaffe nødvendig kompetanse både i form av innleie og rekruttering til faste stillinger. Vi vil også se at flere bemanningsselskaper vil bidra ved å ta inn mer utenlandsk arbeidskraft for å dekke Norges økende behov. Norsk økonomi vil i år måtte forberede seg på en konjunkturutflating og muligens også en tilbakegang på sikt. Trolig vil bransjen opprettholder inntjeningen selv om markedsveksten flater ut og på sikt kanskje går ned. Bemanningsbransjen vil søke å skape forståelse for at norsk næringsliv trenger ytterligere fleksibilitet for å være konkurransedyktige overfor Europa. Bemanningsbransjen er en viktig partner for det øvrige næringsliv. Til høsten får vi en godkjenningsordning som gir ordnede forhold og åpner nye muligheter for seriøse bemanningsbedrifter. Det vil trekke i samme retning dersom vi kan etablere en felles tariffavtale for bransjen. Dette vil krever mye arbeide fra NHO Service sin side. Vår bransje kan utnytte NHO Service bedre. Organisasjon har vist seg god til å gå i front i interne fighter i NHO systemet. Et godt eksempel er de pågående rivninger om avtalefestet pensjon, (AFP), der tjenestesektoren fortjener å få en mer rettferdig ordning enn i dag. 4

5 Tema: Bemanning Regjeringen skjerper reglene for bemanningsbyråene. Bransjen hadde helst ønsket enda sterkere offentlig kontroll. Flere byråer opererer i gråsonen av regelverket, og vi vil ha bort de useriøse aktørene. Derfor ser vi fram til at det blir bedre kontroll med at reglene i bemanningsbransjen følges, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service. NHO Service er arbeidsgiverforeningen for cirka 90 prosent av bemanningsbransjen i Norge. På kant med loven Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til ny forskrift har vært ute på høring med svarfrist 10. januar. NHO Service mener at de nye reglene kan bidra til å sikre sunn konkurranse og ryddige forhold i bransjen. Det er viktig med en tydelig presisering av hva som er et lovlig bemanningsforetak. Det har vært flere eksempler på at bedrifter, som driver på kant med loven, gir seg ut for å være bemanningsforetak, mens det kun dreier seg om ren formidling av arbeidskraft, sier Hagelien. Dette har særlig vist seg å være et problem i forhold til firmaer fra de nye EUlandene som har etablert seg i Norge. Ber om strengere kontroll Vil ha meldeplikt Departementet ønsker en ordning med melde- og registreringsplikt for alle virksomheter som driver utleie av arbeidstakere. Bemanningsforetakene må rapportere til Arbeidstilsynet, som skal opprette et register. Ordningen skal evalueres etter tre år. Ideelt sett hadde vi ønsket en mer utvidet ordning med godkjenningsnemnd og bransjerepresentasjon, men forslaget er et steg i riktig retning. Vi er redd for at dette registeret vil fungere mer som en database enn som et kontrollorgan, sier Hagelien. Hovedpunkter i vår høringsuttalelse: Even Hagelien er fagsjef i Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service støtter innføring av en melde- og registreringsordning for bemanningsforetak. Forskriften må få anvendelse for all utleie/innleie av personell fra virksomhet som har til formål å drive utleie i Norge. NHO Service støtter krav om organisering som AS/ASA og egenkapitalkrav. NHO Service støtter krav om stedlig representant for utenlandske bemanningsbedrifter. Et register over bemanningsbedrifter må være internettbasert, lett tilgjengelig og løpende oppdatert. Melde- og registreringsordningen må følges opp ved et effektivt kontrollsystem. Det må settes av ressurser til mottak og oppfølgning av bekymringsmeldinger. Ved innføring av en melde- og registreringsordning må det settes av ressurser til informasjon. 5 Ikke dumping Departementet foreslår at utenlandske bemanningsbedrifter må ha en representant i Norge, noe NHO Service er positiv til. Men vi stusser over at de nye reglene er et ledd i handlingsplanen mot sosial dumping. Problemet med sosial dumping er ikke dokumentert å være større i bemanningsbransjen enn i andre bransjer, sier Even Hagelien. De nye reglene for bemanningsbransjen trer trolig i kraft i løpet av høsten. Høringsuttalsen ligger i sin helhet på Gebyr? Departementet foreslår å gi Arbeidstilsynet fullmakt til å kunne fastsette et gebyr som skal finansiere melde- og registreringsordningen. NHO Service understreker at et eventuelt gebyr ikke må settes så høyt at det fungerer som et etableringshinder for små og mellomstore bemanningsbedrifter

6 Tema: Bemanning Løser bemanni Det er gode tider. Mange næringer kan og vil vokse, men kampen om arbeidskraften er tøff. Uten folk stopper produksjonen. Bemanningsbransjen sikrer verdiskaping gjennom import av nøkkelpersonell. Tekst og foto: Mattis Michaelsen Skaper norske verdier Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh er to indere som har valgt å satse på et yrkesliv i Norge. Mulighetene har de fått gjennom Adecco som skaffer høyt kvalifiserte utenlandske ingeniører til norske bedrifter. Bemanningsselskapet finner etterlengtet ekspertise og sikrer verdifulle medarbeidere, som skaper verdier fra dag én. Vi har ikke ressurser eller kompetanse til å ansette direkte fra India på egenhånd. Det er ikke så vanskelig å skaffe seg en bunke med indiske CV-er. Men kvalitetssikringen er en utfordring. Vi har vært helt avhengige av Adeccos systematiske metoder og lokalkunnskap for å finne frem til og rekruttere de riktige medarbeiderne, sier Ole Morten Hjemsæter. Han er HR-konsulent i Askerbedriften Hamworthy Gas Systems. Attraktive indere India utdanner ingeniører hvert år. Indisk ekspertise er etterspurt over hele verden. Adecco hjelper bedriftene å selge inn norske verdier til attraktive kandidater. Jeg forteller om det gode liv i Norge. Om gjensidig respekt på arbeidsplassen, om involvering av medarbeidere fra A til Å i spennende prosjekter og om fritidsmuligheter og velferdsgoder, sier Madhukar Rohatgi, direktør for internasjonal rekruttering i Adecco, avdeling Global Workforce Management. Madhukar er inder og har vært i Norge i 27 år. Han kjenner norsk samfunns- og arbeidsliv godt, og vet hva han selv setter pris på. Madhukar forstår begge kulturer. Jeg, som tar norsk velferd for gitt, tenkte ikke på atvårt velferdssamfunn og vår jobbkultur er 6 viktige salgsargumenter, sier Jørgen Øiern, seksjonsleder for design hos Hamworthy. Selskapet er leverandør av anlegg for gasshåndtering for land-, marin- og offshorevirksomhet. Hamworthy er i sterk vekst, og de siste to årene har bedriften gått fra 100 til 250 ansatte. Teknisk spisskompetanse er viktigste innsatsfaktor, og 90 % av de ansatte er ingeniører eller sivilingeniører. Hamworthys plan er å syvdoble omsetningen i løpet av perioden fra 2002 til Det er ingen tvil om at veksten skaper kritiske utfordringer når det gjelder rekruttering. Amitabh og Anil har kompetanse vi ikke kunne skaffe på annen måte. Vi importerer ikke bare arbeidskraft, vi henter inn spisskompetanse. På sitt område kan de to inderne mer enn noen andre her hos oss, sier Jørgen Øiern.

7 Tema: Bemanning ngskrisen Adecco Global Workforce Management Adecco er totalleverandør av bemanningsløsninger. Avdelingen Global Workforce Management har ansvar for internasjonal rekruttering innen informasjonsteknologi og ingeniørfag. Satser spesielt på rekruttering av IT-ekspertise og ingeniører fra Europa og India. Hjelper bedriftene med målrettet søk, rekruttering og alle formaliteter knyttet til for eksempel arbeids- og oppholdstillatelse, bolig, skatt, bankkonti, etc. Har siden juni 2007 rekruttert utenlandske medarbeidere med teknisk spisskompetanse til norske kunder. Flertallet av disse medarbeiderne har indisk bakgrunn. Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh valgte Norge fremfor California Hamworthy Gas Systems AS Markedsledende leverandør av anlegg for gasshåndtering for land-, marin- og offshorevirksomhet. Leveransene omfatter alt fra design og innkjøp til ferdigstilte anlegg. Innovative løsninger som gir betydelig merverdi. Global aktør som har levert anlegg over hele verden. Multinasjonal arbeidsstokk. Med over 20 nasjonaliteter representert: Sverige, Tyskland, Polen, Danmark, Storbritannia, India, Kina, Tyrkia, New Zealand, Pakistan, Thailand, Finland, Somalia, Sri Lanka, Iran, Frankrike, Libanon, Aserbajdsjan, Italia, Bosnia, Japan. Kunne dratt til California.. I fjor høst bestemte Hamworthy seg. De ville rekruttere 2-3 indiske ingeniører som et prøveprosjekt. Adecco brukte sitt nettverk og sine samarbeidspartnere i India til å finne interessante CV-er. Telefonintervjuer ble gjennomført og i september reiste Jørgen, Ole Morten og Madhukar av gårde for å møte interessante kandidater i Delhi. Allerede 28. november landet Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh på Gardermoen. Minus tretten grader fikk dem ikke til å snu i flytrappa. Vi var mentalt forberedt, sier Anil. De hadde alle muligheter til å reise til et mer vennlig klima. Men de to ingeniørene valgte kaldere luft og norsk livskvalitet. Til nå har det vært veldig positivt, og jeg håper det blir langsiktig, sier Amitabh. Han har kone og en sønn på fem år i hjemlandet, og håper at familien på sikt kan komme etter. Jeg tror vi vil få et godt liv her, sier Amitabh. For Anil var det faglige muligheter som gjorde at han ville til Norge: Nye utfordringer er det jeg alltid søker. Det fant jeg hos Hamworthy, sier han. Minimalt bedriftsbyråkrati og en positiv kultur på arbeidsplassen er gode erfaringer som inderne trekker frem etter halvannen måned i norsk jobb. Begge de indiske ekspertene var godt kjent med det tekniske verktøyet de skulle bruke i det norske selskapet. Inderne har vært fullt ut operative fra første arbeidsdag. Det første året leies medarbeiderne ut fra Adecco, med norsk lønn og norske sosiale rettigheter. Deretter har bedriften opsjon på å kunne overta som arbeidsgiver. 7 Gir bedriften nye muligheter Så langt virker dette lovende. Om et halvt års tid vil vi se på om vi skal rekruttere en ny runde fra India, sier Jørgen Øiern. Hamworthy er en multinasjonal bedrift, med medarbeidere fra over 20 forskjellige land og alle verdens hjørner. Kulturelt mangfold og kulturforståelse i egen organisasjon åpner spennende muligheter for selskapet. Outsorcing til India eller etablering av egen indisk virksomhet er aktuelle scenarier, i tillegg til rekruttering. Denne gangen var imidlertid bistanden fra Adecco en betingelse for vellykket og målrettet rekruttering. Vi hadde ikke lykkes hvis vi hadde dratt til India alene, slutter Jørgen Øiern.

8 Tema: Bemanning Internasjonal rekruttering kommet for å bli Den internasjonale rekrutteringen kommer til å fortsette, sier Roar Karlsen, driftsdirektør i solcelleselskapet REC Wafer. Xtra personell bistår bedriften med import av arbeidskraft. Vi har gjort en systematisk gjennomgang av tilgangen på kompetanse over hele Europa. Utradisjonelt har vi landet på import fra Portugal, sier Roar Karlsen. Han peker på ledig arbeidskraft som én grunn til fokus ble satt på nettopp dette landet. Men etter vår vurdering er kvaliteten på den portugisiske arbeidskraften god. Det er det aller viktigste for oss, sier Karlsen. Det norske industrieventyret REC har fått drahjelp av bemanningsselskapet Xtra personell. Solcellegiganten har ekspandert voldsomt de siste årene. I 2004/2005 var Xtra personell involvert i all rekruttering til fabrikk nummer to på Herøya i Porsgrunn. Totalt stillinger, alt fra operatører til fabrikksjef, sier Per Christian Johansen, regionssjef i Xtra personell. Den gangen baserte bedriften seg på rekruttering i Norge. I perioden 2007 til 2009 trenger REC Wafer enda flere folk. Arbeidsmarkedet har strammet seg ytterligere til, og det har blitt enda vanskeligere å skaffe riktig kompetanse innenlands. Xtra personell har fått utfordringen med å finne utenlandske ingeniører med den spesifikke kompetansen som REC trenger. Bemanningsselskapet samarbeider med NAVs eksperter i spørsmål om rekruttering til og fra utlandet NAV EURES. Samarbeidet fungerer veldig bra. I midten av februar er første portugiser på plass på Herøya en senior produksjonsingeniør, sier Johansen. Driftsdirektøren i REC Wafer påpeker at mye av utfordringen er å selge inn norsk arbeidsliv og norske selskaper til attraktive utenlandske arbeidstagere. Den internasjonale rekrutteringen kommer til å fortsette. Vi inviterer aktuelle portugisiske ingeniører på besøk til oss på Herøya. Da må vi selge inn bedriften og jobbene til dem. De kandidatene som vi er ute etter har ikke problemer med å få seg jobb, sier Roar Karlsen. 8 Xtra personell Xtra personell ble etablert i Har kontorer i alle de store vekstregionene i Norge. Tilbyr enkle løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat og offentlig virksomhet. NAV EURES EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet fremmer fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. EURES-nettverket består av ca. 700 rådgivere og konsulenter i hele Europa. EURES er en del av EØS avtalen. EURES en integrert tjeneste i NAV. Dette er NAVs eksperter i spørsmål om rekruttering til og fra utlandet.

9 Nær fikk fast jobb Tema: Bemanning personer fikk fast jobb gjennom bemanningsbransjen i fjor. Tallet har aldri vært høyere. Men veksten i økonomien er i ferd med å flate ut, viser ferske tall fra NHO Service. Tekst: Baard Fiksdal Bemanningsbransjen er blitt stadig viktigere for folk som ønsker fast arbeid personer ble i fjerde kvartal rekruttert til faste stillinger, noe som var en vekst på mer enn 44 prosent i forhold til samme periode året før personer fikk fast jobb gjennom bemanningsbransjen i løpet av Bemanningsbransjens statistikk for 4. kvartal 2007 viser at veksten i omsatte timer fortsetter, men at takten er i ferd med å flate ut, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. - Veksten i 4. kvartal ble13 prosent sammenlignet med samme periode året før. Dette er en betydelig redusert takt i forhold til utviklingen de senere årene. Omsetningen i bransjen passerte 12 millioner timer, som er ny kvartalsrekord. Stor utfordring NHO Services prognoser tyder på at bransjen trolig vil stabilisere seg på dette høye nivået. - At vekstkurven er i ferd med å flate ut er nok en konsekvens av ekstrem vekst de siste årene. Vi ser en grense for hvor mye arbeidskraft det er mulig å levere i et dagens arbeidsmarked. Likevel vet vi at mangelen på arbeidskraft vil stige i årene som kommer. Dette blir en stor utfordring, sier Even Hagelien. Bygg og anlegg I fjerde kvartal var bygg og anlegg det største markedet for bemanningsbransjen med 2,3 millioner omsatte vikartimer. Dette tilsvarer ca heltidsstillinger. Sannsynligvis vil omsetningen her synke noe utover i 2008 siden temperaturen innen bygg og anlegg er svakt avtagende. Det er særlig færre nye boligutbyggingsprosjekter som indikerer dette. Det trekker motsatt vei at næringsliv og det offentlige trolig vil igangsette en del prosjekter som frem til nå har ligget på is på grunn av høye priser og knapphet på arbeidskraft. Olje og energi Tjenester innen kontor og administrasjon ble året sett under et det største markedet for bemanningsbransjen. Bygg og anlegg er nest størst, mens logistikk og transport ligger på tredje plass. Mangelen på ingeniører har gjort at gruppen tekniske tjenester hadde sterkest vekst med hele 76,2 prosent oppgang i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode året før. Enkelte bedrifter innen olje- og energibransjen anser det som nødvendig å hente nesten halvparten av sine ingeniører fra utlandet. Her har bemanningsbransjen en nøkkelrolle. Oslo på topp En kobling mellom SSBs tall for sysselsatte i Norge og antall utfakturerte timer i bemanningsbransjen viser at litt mer enn 1% av Norges sysselsatte arbeider gjennom bemanningsforetak. For første gang er koblingen gjort fylkesvis. Dette viser at det er i Oslo det er størst prosent av sysselsatte som arbeider gjennom bemanningsbransjen (2,08%). Etter Oslo følger Vestfold (1,54%), Sør-Trøndelag (1,23%), Østfold (1,2%) og Rogaland (1,08%). I motsatt ende av skalaen ser man Sogn og Fjordane (0,16%), Nordland (0,28%), Nord- Trøndelag (0,34%), Møre og Romsdal (0,35%) og Finnmark (0,36%). De store lokale variasjonene i prosent av sysselsatte som arbeider gjennom bemanningsbransjen sier noe om fleksibiliteten i arbeidslivet og evnen til omstilling sier Hagelien. Utfakturerte timer

10 Drømmefabrik Tema: Bemanning Flytoget går om fem minutter: Anders Sørbo (i midten) med kameratene Jonas Saltnes (t.v) og Torleiv Opsal er stinne av forventninger. Eventyret venter. Vi har sett nærmere på hvordan bemanningsbransjen gir folk muligheter til å dyrke sin lidenskap og realisere sine drømmer. Anders og kameratene gjør sitt livs reise til Asia. Lars drar til Kina for å studere Tai Chi og Kung Fu. Maria gir ut sin tredje plate. Beate vinner bronse i Norgesmesterskapet i swing. Alt sammen med god hjelp fra fleksible og godt betalt jobber gjennom bemanningsselskaper. Tekst og foto: Mattis Michaelsen 10

11 Tema: Bemanning ken 11

12 Tema: Bemanning Neste stopp Hong Kong Møte venner i Hong Kong. Strikkhopping på New Zealand, slappe av i Thailand og dykke på Fiji Mange drømmer om sitt livs tur. Anders Sørbo reiser. Anders Sørbo skal bli siviløkonom. Han studerer på BI. Det vil si: Ikke akkurat nå. Om få minutter går han ombord på flytoget sammen med to kompiser. Forelesningssaler, lærebøker, notater og eksamen er allerede fjern fortid. Nå er det gutta på tur som gjelder. Helt sykt Det blir helt sykt, sier Anders Sørbo. Han har tatt et friår fra studiene. Ønske om relevant og interessant jobberfaring ledet ham til bemanningsselskapet Academic Work, og jobben som risikonanalytiker hos Experian finansierer drømmereisen. Som utleid arbeidskraft fra bemanningsselskap får Anders fleksibilitet. Han har muligheten til å følge en impuls når den dukker opp. I høst kom vi på at vi ville reise. Jeg har to kompiser som også har ett års pause fra studiene. Vi begynte å planlegge med en gang, og nå - fire måneder senere - drar vi av gårde. Det gikk helt fint å få fri fra jobben, og både Academic Work og sjefen her sa jeg burde benytte sjansen til en slik opplevelse. I april kommer jeg tilbake. Da vil de gjerne at jeg går rett inn i jobben igjen, sier Anders. Men det er lenge til. Nå venter Asias eventyr. Ta livet som det kommer I Hong Kong møter vi noen venner fra studiene. Deretter drar vi til Vietnam og Laos. Så går turen til Bangkok. I Thailand tenkte vi å slenge oss på et dykkerkurs og ellers slappe av, sier Anders. Opplegget skal ikke være for strømlinjeformet og gjennomorganisert. Hele poenget er at gutta skal ta livet som det kommer. Langt fra finansanalyse, økonometri og statistikk. Etter Thailand blir det ti dager på New Zealand. Ekstremsport som rafting og strikkhopping står på ønskelista. Alt mulig som Anders Sørbo knuser tall for analyseavdelingen til Experian. vi klarer å kaste oss på, sier Anders. Neste stopp Australia og surfekurs. Deretter tar de livet med ro på Fiji. Der skal vi bruke det vi lærte på dykkerkurset i Thailand, sier han. Til slutt runder de av med en uke i Los Angeles. Da prøver vi å rekke en tur til Vegas, sier Anders. Herlig frihet og annerledes erfaringer. Anders og reisekompisene er mer enn klare for å nyte livet og opplevelsene. 23- åringen er sikker på at det er verdifullt. Samtidig er han bevisst på å tilføre CV en andre og mer direkte yrkesrettede erfaringer i tillegg. 12 Målrettet jobberfaring Jeg hadde en jobb som ikke var studierelatert. Jeg visste at bemanningsselskapene trengte folk, og gikk til dem for å se om jeg kunne få noe mer relevant. Academic Work fulgte meg opp veldig godt. De satte seg virkelig inn i hva jeg ønsket. Nå har jeg jobbet for dem i Experians analyseavdeling i syv måneder. Academic Work tar fortsatt jevnlig kontakt, spør hvordan det går og hvilke planer jeg har for fremtiden, sier Anders. Økonomistudenten regner med å fortsette å jobbe slik i resten av studietiden. Jobben er midt i blinken i forhold til det han lærer på BI. Experian har gitt ham selvstendig kundeansvar og bedriften har allerede luftet spørsmålet om Anders kan være interessert i å skrive masteroppgave for dem. 23-åringen er positiv til en slik mulighet. Han liker å knuse tall. De neste par månedene skal han imidlertid la kalkulatoren og analyseverktøyene ligge. De eneste nøttene han skal knekke er kokosnøtter. Men utpå vårparten blir det greit å kunne hoppe direkte inn i jobbutfordringer hos Experian på nytt. Trenger penger Er sikkert temmelig blakk etter turen. Blir nok godt å tjene litt igjen. Jeg har dame som blir igjen her hjemme. Når jeg er tilbake, vil hun jo på ferie hun også og gjerne ha med meg. Det koster. Dyrt å ha dame, sier Anders.

13 Tema: Bemanning Academic Work: Bemanningsselskap - ekspert på å leie ut og rekruttere unge mennesker, nyutdannede eller under utdanning. Skandinavias største arbeidsgiver for studenter. Gir unge mennesker mulighet til nyttig arbeidserfaring under studiene og hjelper nyutdannede videre til fast jobb. Experian: Globalt foretak innen analyse og informasjonsløsninger. Leverer informasjons- og kredittvurderingsløsninger som reduserer risikoen for tap, målretter markedsføringen og gir en objektiv kundebehandling. Gjør bedrifter og organisasjoner i stand til å treffe bedre finansielle og kommersielle beslutninger på et sikkert grunnlag. Experian har vært representert i Norge i over10 år. I 2003 kjøpte selskapet CreditInform som nå er en del av Experian Norge. Kampkunst Lars Seljelid har ett stort mål: Han skal bli instruktør i kinesisk kampsport. Jeg trener mye. I perioder ekstra hardt. Da er det deilig å kunne ta en pause fra jobb for å konsentrere meg om kampsporten, sier Lars Seljelid. Hans store drøm er å utdanne seg til instruktør og personlig trener innenfor Tai Chi, Kung Fu og kroppsbygging. Ett år i tempel I tre år har Lars hatt en rekke forskjellige jobber via bemanningsselskapet Madison Selection. Dette har gitt friheten han trenger for å kunne realisere tøffe treningsmål, i tillegg har det gitt kroner i reisekassa. I august drar 22-åringen til Kina. Planen er å bli der i ett år og drive selvutvikling og trening opptil 48 timer i uka. Gjerne i et tempel. Kina det er jo der kampsporten kommer fra. I tillegg er jeg hypp på å se verden, lære språk og bli kjent med en ny kultur, sier Lars. Madison Selection: Leverer bemanningstjenester først og fremst til små - og mellomstore bedrifter. Et breddebyrå som dekker kundens ulike bemanningsbehov innen alt fra kontor/administrasjon, regnskap/økonomi, markedsføring/salg og IT til logistikk/lager og produksjon. Ærlig kommunikasjon, nærhet til markedene og tett oppfølging skal bidra til å gjøre rekrutteringsprosessen litt mer personlig. 13

14 Tema: Bemanning Det ordner seg - Jeg har kunnet ta fri ved behov i forhold til satsingen mot NM i swing, sier Beate Hofstad. - Det handler om god kommunikasjon mellom meg, Jobzone og bedriften jeg jobber i. Da ordner det meste seg, sier Beate Hofstad. Bemanningsselskapet Jobzone rekrutterte Beate til jobben i Norbond AS. Hun var leid ut via Jobzone i fire måneder. Nå er hun ansatt direkte i bedriften. Forberedelse til og deltakelse i norgesmesterskap krever mye tid, men i november fikk Beate og partner Anders Galtrud lønn for strevet. Paret vant bronse. Nå satser de videre: I går fikk jeg beskjed om at vi er plukket ut blant de ni parene som skal være med i kvalifiseringen til nordisk mesterskap i Bugg/folkeswing, sier Beate. Jobzone Bemanningsselskap som ble startet i 2002 av Tom Rune Graarud og Øyvind Henriksen, begge med lang erfaring fra bransjen. Arbeider tett opp mot vikarer og oppdragsgivere. Visjon om å være den beste arbeidsgiveren. Ekstra fokus på arbeidsgiverrollen skal gi fornøyde vikarer. Genialt Det geniale med å være tilknyttet Jobzone var at jeg på kort varsel kunne ta fri i kortere eller lengre perioder for å jobbe med albumet, sier Maria Cerrato. Sammen med broren, Luis, utgjør hun gruppa Cerrato. Nå er de ute med sin tredje plate, og låta Drama Queen er blitt en radiohit. Maria har hatt flere oppdrag for Jobzone. Dette har vært helt avgjørende for at jeg kunne kombinere musikk og jobb, sier Maria. Cerratos siste CD, The Ecstasy of Waiting har fått strålende kritikker. 5 ere i Tønsberg blad og Østlendingen samt 4 er i Dagbladet februar spiller Cerrato på årets by:larm-festival i Oslo. Der håper gruppa på oppmerksomhet fra bransjefolk og flere festivaloppdrag i kjølvannet av by:larm. Foto: Trond Bastiansen 14 Illustrasjon: Kine Solberg

15 Tema: Bemanning Portrettet: Han har de dyreste vikarene i Norge. Likevel tar han markedsandeler og mangedobler omsetningen på få år. Grunder Tom Rune Graarud tror forklaringen på Jobzones suksess ligger i det han kaller et system av snille egoister. Blant snille egoister Tekst og foto: Baard Fiksdal Tom Rune Graarud vokste opp på et småbruk i Indre Østfold og lærte slike ting som at barnarbeid er sunt og at familieliv betyr tunge løft og alle mann i arbeid. Siden har han bedrevet tikamp (fridrett) på toppnivå. Her er nok av energi og muskler. Det startet med at Tom Rune Graarud og studiekompisen Øyvind Henriksen gikk ut fra Handelsakademiet i starten av 1980-årene. De satt i sine første jobber og kjøpte vikartjenester med varierende kvalitet fra de to firmaene som den gang delte markedet mer eller mindre mellom seg. - Her er det store rom for forbedringer, tenkte herrene Graarud og Henriksen. De gikk til banken, sa de skulle pusse opp hjemme og brukte pengene til startkapital for å etablere Personellassistanse i Firmaet ble senere til Proffice som ble overlatt til nye eiere. Så startet Graarud og Henriksen opp Jobzone i Rundt dem var norsk økonomi i krise. Fordelene - I falt markedet som en stein. Å starte opp i en nedkonjunktur var en fordel. Vi skjerpet fokus, fikk testet ut vår filosofi og kunne gå nye veier. Vi ble de første til satse på franchisekonseptet i stort omfang i bransjen. Det har gått veldig bra, forteller Graarud, som nå har 32 franchisetagere. Han liker ikke vekst gjennom oppkjøp. - Vi foretrekker å bygge opp virksomhet fra grunnen av. Slik økes mulighetene for å skape gode arbeidsmiljø og holdninger i bedriften, sier Graarud. Nylig var samferdselsminister Liv Signe Navarsete og åpnet Jobzones 43. kontor i Norge. Det skjedde i Jondalen i Sunnhordaland. Senere i år åpnes nye kontorer på Kongsberg/Notodden og Alta/Kirkenes, men så er det stopp. - Vi nærmere oss god nok dekning over hele landet, sier Graarud. 15

16 Portrettet Han har for tiden vikarer på lønningslisten og har som mål at omsetningen skal vokse fra 540 millioner i fjor til 800 millioner i år. I tillegg er målet å omsette for 100 millioner kroner i Sverige i Med raushet som våpen - Hva er hemmeligheten bak suksessen? - Noe av det viktigste er at vi har bestemt oss for være rause. Vi har laget et system der alle skal tjene godt på å delta. Vi kaller det et system av snille egoister. Det betyr at våre vikarer er blant de best betalte i bransjen, og at franchisetagere og fast ansatte får en solid andel i overskuddet, forteller Graarud. Han er opptatt av at belønningen skal øke i takt med overskuddet. - Hvordan kan du ha dyre vikarer og likevel ta markedsandel fra aktører som er mye billigere enn deg? - For mange kunder er ikke prisen på tjenestene det viktigste, men at vi kan levere kvalitet. En ting er at kunden blir fornøyd med vikaren. Like viktig er det å kunne stille opp raskt hvis noe viser seg å ikke fungere. Bemanningsfirmaer med de laveste prisene vil sannsynligvis ha kundekonsulenter som skal holde styr på et stort antall vikarer. De har mindre ressurser å stille opp med overfor kundene, sier Graarud. Nedverdigende Graarud reagerer veldig negativt når han ser konkurrenter som dumper prisene for å få oppdrag. - Det er nedverdigende for bransjen å skulle jobbe nesten gratis i forsøk på å skaffe seg markedsandeler. I Jobzone går vi motsatt vei. Vår styrke er kunne tilby ordnede forhold og at vi betaler godt. Vi ligger over tarifflønn i flere bransjer, sier Graarud. Han ivrer for at bemanningsbransjen skal etablere egne tariffavtaler. Han ser det som naturlig ut fra at bransjen vokser og modnes. Shopper vikarjobber Vi sitter i Jobzones hovdekontor i Nydalen i Oslo. Vegg i vegg ligger Handelshøyskolen BIs gigantbygg. - Smart å ligge så nær BI, da får dere vel lettere tilgang på studenter? - Det er tilfeldig at vi har kontorer akkurat her. Vår viktigste rekruttering er basert på munn til munn metoden, at de som jobber hos 16 oss anbefaler det til venner og kjente. For tiden er det vikarenes marked. Mange kan velge og vrake arbeidsgiver. Dermed er det en hel del som shopper vikarjobber, og går dit hvor betingelsene er best, forteller Graarud. Som de fleste bemanningsfirmaer har han satset på å ha god rekruttering på web. Konkurransen i bransjen er hard og Graarud stresser betydningen av å ha en klar og annerledes profil enn konkurrentene. Han mener at vinnerne blir de som er tydelig på karrieremuligheter, opplæring og den merkevarebygging som skjer gjennom rekruttering av medarbeidere. Polen og Tyskland - Norge blir stadig mer konkurransedyktig gjennom globalisering og markeder i internasjonal bevegelse. Det blir stadig viktigere å satse ute. Vi har for eksempel egne rekrutteringssentraler i Polen og Tyskland, sier Graarud. Han mener at arbeidsinnvandring er en av bransjens største muligheter og utfordringer fremover. - I sommer var det for eksempel polakker på jobb i Norge. Ca 10 prosent kommer via bemanningsfirmaer. En

17 Tema: Bemanning Fakta Tom Rune Graarud startet Jobzone sammen med Øyvind Henriksen i Jobzone har for tiden 32 franchisetagere som tar seg av 43 kontorer. Innen utgangen av 2008 skal Jobzone ha 50 kontorer over hele landet. Tre, fire nye kontorer åpnes i Har for tiden vikarer på lønningslisten. Forventet omsetning er 800 mil. i år mot 540 mil. kr. i fjor. Omsetning i Sverige var 30 mill i fjor, men forventes å bli 100 mill i år. Bare i januar i år økte omsetningen med 53% Graarud er også en av grunderne av Necon som har hovedkontor i Bergen. Necon levere kompetanse til selskaper innen olje, gass og energi. Necons budsjett for 2008 ligger på ca 300 mill. stor andel jobber svart. Regelmessig kommer det opp saker i media om luselønn eller andre uverdige forhold. Her gjør bemanningsbransjen en viktig jobb ved å etablere strukturer som løfter arbeidsinnvandring inn i seriøse former. Godkjenningsordning - En godkjenningsordning for bransjen kommer på plass til høsten? - Ja, og det vil rydde opp. Vi har sett eksempler på firmaer som har gått inn i det norske markedet med kortsiktige hensikter for å skumme fløten. Men disse preger ikke markedet. Hovedbildet er positivt. Vår bransje blir stadig viktigere i takt med at vi bygger renommé, kompetanse, erfaring og struktur. Knapphet på arbeidskraft vil prege utviklingen i overskuelig fremtid. Vi kan bidra til å styrke norsk økonomi og samfunnsliv gjennom økt profesjonalisering og spesialisering. - Hvilke spesialiseringer vil Jobzone gå inn på. Er eldreomsorg for eksempel et tema for dere? - Vi har foreløpig ingen planer om å satse på helse og omsorgsbransjen, men det er åpenbart at det vil bli et enormt behov for varme hender i Norge. Viktige grep - Hvilke grep er viktig for deg som leder? - Vi må bruke stadig mer tid og penger på å sørge for at våre vikarer trives og får god oppfølging. Noen grep er enkle. Vi gir for eksempel alle vikarer visittkort og lignende goder som folk flest får i faste jobber, forteller Graarud. Fire ganger i året har Jobzone epost-baserte vikarundersøkelser der bedriften kartlegger trivsel og forbedringsmuligheter. Vikarene gir karakterer fra en til ti på ulike forhold. Like hyppig skjer kundeundersøkeleser. - Vi jobber kontinuerlig med forbedringer som følger opp våre kunde- vikarkonsepter. Jobzone og næringens utfordringer fremover blir å gjøre det mer attraktivt å være vikar over tid. Målet er å redusere skillet mellom midlertidige ansettelser og fast ansettelse. - Vi må også bli bedre på inkludering av utenlandske arbeidstakere i norsk arbeidsliv, sier Graarud. Stadig større Han bobler over av ideer. Graarud har relativt nylig etablert renholdsfirmaet Insider Renhold og Miljø som har virksomhet i Midt Norge, på Østlandet og i Stavanger. - Også dette er et franchise-konsept som har vist seg å være lønnsomt, sier Graarud. - ISS omsetter for flere milliarder kroner innen rengjøring i Norge, mens nestemann på lista omsetter for 150 millioner kroner. Vi ser at det er mulig å gjøre ett eller annet i dette markedet, men så langt er vi en liten mygg, sier Graarud. Han og Henriksen har også startet opp firmaet Necon som er spissleverandør av høyere kompetanse til norske og internasjonale selskaper i olje, gass og energibransjen. Firmaet startet i Bergen i 2004 for å levere ingeniørtjenester til olje, gass og annen industri. Necon har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger, og et datterselskap i Mumbai i India. 17

18 Tema: Bemanning 30 prosent høyere lønn Mellom og svensker er innom jobber i Norge i løpet av et år. En viktig årsak er at lønnen i snitt er betydelig høyere i Norge. Omregnet til svenske kroner så var den gjennomsnittlige lønnen i Norge kroner i Det er 30 prosent lavere enn snittlønna i Norge, melder Svenske Aftonbladet. Svenske gjestearbeidere blir i snitt to år i Norge ringte tilsynet Rundt polakker hadde arbeidstillatelse i Norge ved utgangen av Disse er en viktig del av målgruppen for Arbeidstilsynet som har opprettet en telefontjeneste som skal motarbeide sosial dumping. Over polske arbeidere benyttet seg av tjenesten i fjor. Indiske sykepleiere Formidling av et mindre antall sykepleiere fra India til Norge prøves nå ut av Manpower. Prosjektet har kommet i stand på bakgrunn av henvendelse fra det indiske miljøet i Norge og skjer i tett samarbeid med Manpowers kontor i India. Prosjektet legger opp til at sykepleierne skal returnere til India etter maksimalt to år i Norge og bidra med økt kompetanse innen eldreomsorg for det indiske helsevesenet. Sykepleierne som planlegges formidlet fra India til Norge skal gjennomgå intensiv kursing i norsk språk kultur og samfunn. De skal fylle de utdanningsmessige og faglige krav som stilles og skal lønnes etter norsk tariff, sier Emilie Bredal Gjester, prosjektleder i Manpower. 1 av 8 lyver En av åtte jobbsøkere planter falske opplysninger i jobbsøknader, viser undersøkelse utført blant arbeidssøkere i 33 land av Kelly Service, melder Berlingske Tidende. Undersøkelsen viser også at det har blitt mer regel enn unntak å søke jobb via internett. 24 prosent svarte at de hadde funnet annonsen for sin forrige søkte jobb på nett, mens bare 12 prosent hadde sett den i avisen. 1 av 5 jobber overtid En av fem norske arbeidstakere jobber overtid hver uke, viser en undersøkelse fra Xtra Personell. Pliktfølelse er viktigste årsak til overtidsjobbingen. Under ti prosent jobber overtid for å tjene mer penger. Bare 5,6 oppgir press fra arbeidsgiver som årsaken. - Pliktfølelsen øker med alder og inntekt, sier direktør Kristian Fæste i Xtra Personell. Ekofisk skaper opptur Det er varslet store investeringer på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Det skaper sterk optimisme i leverandørindustrien. Et eksempel er Aker Kværner i Egersund som har personer i sving. Om lag av disse er innleid arbeidskraft. Majoriteten er polsk. 30 nasjonaliteter jobber for Aker Kværner i Egersund. Da Jan Røed fylte 70 år, meldte han seg som "pent brukt pensjonist søker oppdrag". Han fikk napp hos Manpower og har vært med på å bygge opp Manpower Senior. Han jobber side om side med Lars Morten Windelstad, avdelingsleder for Nye tjenester i Manpower. Gjennom den nye avdelingen skal kvalifisert, engasjert, lojal og motivert arbeidskraft formidles ut i arbeidslivet. Manpower Manpower er en av Norges ledende bemanningsbedrifter. Leverer medarbeidere til alle bransjer på ulike nivåer, både til faste og midlertidige stillinger. Konsernet består av Manpower AS, Manpower Professional Executive Manpower Professional Engineering, Right Management Consultants, Quality People og Elan IT. Manpower AS ble etablert i Norge i Har 45 kontorer over hele Norge ansettelser pr år rekrutteringer til faste stillinger årlig oppdrag pr år ca kunder pr. år 500 ansatte i administrasjonen Omsette for 2.8 mrd. NOK i 2006 Sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2000 standarden 100 prosent eid av Manpower Inc. i USA 18

19 Tema: Bemanning Manpower satser på seniorkompetanse og vil foredle og formidle det "grå gullet". For å dekke den store etterspørselen etter kompetanse og arbeidskraft i næringslivet har Manpower etablert en egen avdeling for seniorer. Satser på seniorer Tekst og foto: Gerd Vidje / Idebanken Manpower har det siste året arbeidet med å bygge opp Manpower Senior. I første omgang har fokuset vært rettet mot seniorer som primært ønsker deltidsjobber. Nå utvides konseptet og skal inkludere seniorer i ulike aldersgrupper. Pressedekning og egne markedstiltak har gjort at mange seniorer med ledig kapasitet og arbeidslyst allerede har meldt seg til ressursbanken hos Manpower. Når du ikke får jobb og mener det skyldes alder, kommer følelsen av å være senior. Det er lett å miste troen på seg selv. Vi er overbevist om at mange har mye å tilby. Seniorene selv må bli mer bevisst sin egen kompetanse og vi kan bidra til å rive ned barrierene som hindrer dem i nå ut i arbeidslivet med den, sier Lars Morten Windelstad, avdelingsleder for Nye tjenester i Manpower. Det begynte å bli mangel på faglært arbeidskraft i næringslivet og det var behov for mer kunnskap om hvordan ulike religioner påvirker arbeidshverdagen. På Margrete Trodalen oppdrag fra en kunde kartla Manpower hva som skal til for å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn. Både forskere og ressurspersoner i det pakistanske miljøet bidro med råd i det halvårige prosjektet. Fleksible løsninger Manpower er opptatt av å skape positive holdninger til seniorkompetanse ute hos kundene. Windelstad peker på MMIs undersøkelse i oktober som viser at holdningene til å ansette seniorer i arbeidslivet er mer positive enn tidligere. Å lage et kunstig skille ved fylte 50 år er fullstendig feil. Man blir verken bedre eller dårligere arbeidskraft ved en gitt dato. Alder i seg selv er ingen kvalifikasjon, men heller ingen diskvalifikasjon. Kompetanse, personlige egenskaper og arbeidslyst er fortsatt i behold. Men mange ønsker fleksible løsninger som gjør at arbeidsmengde og oppgaver kan tilpasses den enkelte. - En stor andel kvinner over 50 år foretrekker deltidsarbeid og menn først når de passerer 60, sier Windelstad. Vil oppdra næringslivet Manpower har formidlet kandidater med forskjellig etnisk bakgrunn i mange år. I 2004 satte bemanningsbedriften inn et ekstra gir på området. Muslimske miljøer På den tiden hadde vi omlag 85 nasjonaliteter i arbeid, så vi hadde allerede en del erfaring, sier Margrete Trodalen, direktør for Corporate Social Responsibility i Manpower. Selv skaffet hun seg en muslimsk jurist som mentor. Internt satte hun i gang såkalte dialogmøter hvor ansatte får lære hvordan islam kan påvirke muslimenes hverdag. Ansatte på alle nivåer melder seg på disse kursene. De er ikke obligatoriske, det er den enkeltes motivasjon og nysgjerrighet som gjør at ansatte melder seg på. Til nå har 150 medarbeidere vært på dialogmøter med Usman Rana, lederen av det muslimske studentsamfunnet. Avlive myter På dialogmøtene utveksler de ansatte erfaringer og synspunkter og lærer å formidle kandidater med forskjellig etnisk opprinnelse. Det gjelder å takle innvendinger fra kunder og avlive myter. Trosbekjennelsen, bønn, faste, almisse og pilegrimsreise er de fem grunnpilarene i islam og i prinsippet skal disse farge alle aspekter ved livet. Det er sjelden uforenlig med norsk arbeidsliv. Å be fem ganger i Mange fordeler For å lykkes må arbeidsgiverne være åpne for primært å se på kandidatenes kompetanse, ikke fødselsdatoen, når de vurderer hvem som skal kalles inn til intervju. Også internt gjelder det å ha de rette holdningene til seniorer. Seniorene skal formidles på lik linje med endre. Vi særbehandler ingen, men det er mange fordeler med "grått gull". De er voksne, har høy arbeidsmoral og har fokus på jobben. De har lite fravær og barna har flyttet hjemmefra. Windelstad har flere argumenter: Dette er folk som ofte har lang, dyp og bred erfaring. Det er ferdig utdannede fagpersoner Pålitelige, fleksible og stabile. Arbeidsglede og engasjement Mye erfaringsbasert (taus) kompetanse og kunnskap døgnet kan bety tre ganger i løpet av arbeidsdagen og er like raskt som å ta en røyk, mener Trodalen. Av og til presenterer Manpower anonyme CVer i møte med kunder. Det er kompetanse og personlige egenskaper som teller i formidlingen. Likevel er det noen arbeidsgivere som vegrer seg når de ser et fremmedartet navn og lurer på om Manpower ikke heller kan skaffe en svenske. Ifølge Trodalen dominerer uvitenheten fortsatt. Holdningsskapende arbeid Argumenter og motargumenter om etnisitet er faste innslag i avdelingene og de ansatte lærer av hverandre. Det er umulig å formidle kandidater som du ikke tror på selv, derfor er det en kontinuerlig prosess å jobbe med holdningsskapende arbeid internt, sier Trodalen. I dag har Manpower 104 nasjonaliteter som er ute på oppdrag hos kunder. Når arbeidsgiverne erfarer at muslimer er dyktige folk og at arbeidsforholdet blir en positiv opplevelse, endrer holdningene seg sakte, men sikkert. Trodalen synes kundene er langt mer fleksible enn bare for få år siden. 19

20 Viktig satsing på kosthold og ernæring Et nytt høyskolestudium for veiledere i attføringsbedrifter og ansatte i NAV skal bidra til å sette kosthold og levevaner høyt på dagsordenen i attføringsarbeidet. Tekst og foto: Per Christian langset Det har lenge vært en utfordring med å nå mennesker som står utenfor arbeidslivet med informasjon om bedre kosthold og levevaner. - Arbeidsledighet og usikker arbeidssituasjon utgjør en helserisiko. En stor andel av de som røyker mest, har et ugunstig kosthold og mosjonere lite. Mange av disse står utenfor arbeidslivet. Derfor er dette den gruppen som kanskje det er aller viktigst å nå med informasjon og veiledning. Her er attføringsbedriftene i en nøkkelposisjon, sier rådgiver Camilla Riegels Hjorth i Sosial- og helsedirektoratet, avdeling ernæring. Kurset har kommet i stand blant annet på bakgrunn av regjeringens Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen , og direktoratet støtter studiet med kroner i Positiv mestring Sosial- og helsedirektoratet, Høgskolen i Akershus og Attføringsbedriftene i NHO Service har derfor i fellesskap etablert et nytt studium i Ernæring, levevaner og helse. Studiet er beregnet for veiledere i attføringsbedrifter, ansatte i NAV og andre med tilsvarende yrke og spesiell interesse for kosthold og levevaner. - Meningen med studiet er ikke at veilederne skal bli kostholdsveiledere som skal kunne alt om ernæring, men snarere at man skal ha tilstrekkelig med kunnskap hvordan bedre kosthold og fysisk aktivitet skaper bedre helse, og ikke minst vil fokuset i studiet være på kommunikasjonsmetoden endringsfokusert veiledning. Ved å legge til rette for endringer i levevaner for brukeren kan det medvirke til å skape positive mestringsopplevelser som kan brukes i attføringsprosessen, sier Hjorth. Små endringer - stor forskjell - Det kan være et følsomt emne å snakke om kosthold og levevaner. Erfaringsmessig er det mange veiledere som har berøringsangst fordi de bl.a. føler de går over brukerens privats sfære. Derfor er det ikke snakk om å bruke pekefinger og kreve at du må endre kostholdet nå eller du må jogge tre dager i uken. Viktig er det å skape en trygg ramme og få folk til oppleve at små endringer kan utgjøre en stor helsemessig forskjell. -Hvis man går fra å røyke 40 sigaretter daglig til 20, så er jo det strålende, og det vil ofte motivere til ytterligere reduksjon. Hjorth mener at det spesielt overfor denne gruppen er viktig å skape realistiske forventninger som kan føre til suksess, i stedet for nederlag hvis man ikke lykkes. - Ved å få til små endringer i levevaner, vil dette gi ny motivasjon for å gjøre noe med sin egen helse og livssituasjon noe som igjen kan være viktig i forhold til egen arbeidssituasjon. Dette handler om å skape positive sirkler av mestring, sier Camilla Riegels Hjorth elever på hvert kurs Studiet er lagt opp som et 10 studiepoengs deltidsstudium med blanding av undervisning, dialog og gruppearbeid. Det er åpent for 30 elever på hvert kurs, foreløpig er det planlagt 3 kurs, to på våren og et til høst. Offisielle råd om kosthold og levevaner samt relevant undervisningsmateriell utviklet av Sosial- og helsedirektoratet vil være gjennomgående grunnlag i studiet. - Vi bombarderes jo daglig med kostholdsog helseråd i media og andre steder. Mye av dette kan være vanskelig å sortere. Jeg tror det er viktig som veileder i en attføringsbedrift å høre hva deltakerne faktisk vet om levevaners påvirkning på helse, og da må veilederen ha den nødvendige kunnskapen om hva som er myndighetenes anbefalinger. Dessuten er det ikke minst viktig at veilederen vet om lokale tilbud som kan brukes som henvisningsmulighet, sier hun. Studium i ernæring levevaner og helse Samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Høgskolen i Akershus og Attføringsbedriftene i NHO Service. Tre kurs i 2008 Beregnet på veiledere i attføringsbedrifter, vekstbedrifter og ansatte i NAV Påmeldingfrist 1. mars For mer informasjon og påmelding: www. attforingsbedriftene.no

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbarometeret 2014 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 214 Bemanningsbransjens årsstatistikk 8 personer i jobb Selv om 214 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 8 personer som fikk jobb i bransjen. Disse

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2015

Bemanningsbarometeret 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 215 Bemanningsbransjens årsstatistikk Et krevende år for mange 215 ble et krevende år for norsk økonomi. Lave oljepriser og kraftige nedbemanninger har ført til økt

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Bemanningsbarometeret. Bemanningsbransjens årsstatistikk

Bemanningsbarometeret. Bemanningsbransjens årsstatistikk 216 Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens årsstatistikk Stabilisering og forsiktig optimisme I løpet av 216 gikk oljenæringen og bemanningsbransjen på Sør- Vestlandet fra krise til forsiktig optimisme.

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2010 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Jobzone konseptet. Et vellykket franchisesystem DEN BESTE ARBEIDSGIVER.

Jobzone konseptet. Et vellykket franchisesystem DEN BESTE ARBEIDSGIVER. Jobzone konseptet Et vellykket franchisesystem Gründere sammen i 30 år Gründerne Tom Rune Graarud og Øyvind Henriksen Personellassistanse og Proffice Lang fartstid i bransjen. Bygget opp Personellassistanse

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Invitasjon til samarbeid

Invitasjon til samarbeid Invitasjon til samarbeid Våre avdelinger finner du på hjemmesiden vår: www.as3employment.no Om oss AS3 Employment er en profesjonell rådgivningsvirksomhet som siden 1989 har hjulpet mennesker videre i

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Proffice på 30 sekunder

Proffice på 30 sekunder OM OSS 1 Proffice på 30 sekunder Hvem er vi? En av Nordens største bedrifter innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Hva er vi stolte over? At hvert 4. minutt får noen en jobb via oss. Vårt kundeløfte

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2013

Bemanningsbarometeret 2013 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje.

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter?

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? 1 Hvert år er det over 80.000 som får en fot innenfor gjennom bemanningsbransjen. Noen jobber i lengre oppdrag og andre i

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2012 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Et krevende år 2015 ble vanskeligere enn forventet på grunn av en kraftig nedtur i oljesektoren. Samtidig er det ikke

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Mrd. 2015-kroner Prognoser 2016 2018: Fortsatt vekst 10,0 % BA-markedet i alt. Endring å/å 12% 10% Bygge-

Detaljer

Rekruttering, synsing eller vitenskap?

Rekruttering, synsing eller vitenskap? Rekruttering, synsing eller vitenskap? HVORDAN MAKSIMERE DINE JOBBSJANSER? Hvem skal jeg ansette? Hvordan forberede seg til intervju? Effektiv markedsføring av stillingsannonser BRUK AV PERSON- OG EVNETESTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 3. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med - Bedre enn forventet i 3. kvartal Det ble i 3. Kvartal solgt mer enn 10 millioner timer i bemanningsbransjen.

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup Ny tidsalder - nytt arbeidsliv Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup ManpowerGroup zz 2 Trendene som endrer arbeidsmarkedet Demografi Individualisering Profesjonalisering Teknologi 3 2050 1 av 3 i Europa

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

ET TILBUD OM SAMARBEID

ET TILBUD OM SAMARBEID ET TILBUD OM SAMARBEID OM OSS Bisar AS KS er et polsk landsomfattende bemanningsbyrå med internasjonal rekkevidde. Det dannes av et dynamisk og erfarent team som har over 10 års erfaring i HR-bransjen.

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2013 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2012 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Positiv utvikling i bemanningsbransjen I 2. kvartal har bransjen på flere områder hatt en bedre utvikling

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2016

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2016 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2016 Bemanningsbransjens utvikling Nedgangen fortsetter For 13. kvartal på rad har det vært nedgang i bemanningsbransjen. Men det kan skimtes lys i enden

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Nedturen fortsetter Bemanningsbransjen er kraftig preget av nedgangen i norsk økonomi. Både innenfor bygg og merkantile

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer