SERVICE 1. MARS ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG"

Transkript

1 SERVICE NR. 1. MARS ÅRGANG India utdanner ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter. Et eksempel er de indiske ingeniørene Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh (bildet) som valgte karrierer i Norge fremfor California. Valgte Norge fremfor California

2 LEDER Konkurransen på løvebakken Til neste år er det igjen valg. Nå er det rikspolitikken som gjelder. Jeg lurer på om våre politikere er tilhengere av demokrati. Spør vi dem vil de sikkert unisont si ja. Men hva er demokrati? Jo, det er blant annet en konkurranse om å vinne velgere. Fri konkurranse er en grunnleggende forutsetning for vårt politiske system. Hvordan kan da de samme politikere, som er tilhengere av demokratiets velsignelse, dra rett til Soria Moria og fastslå at velgerne i fire år fremover ikke lenger skal få velge fritt. Velge hvem som skal ta seg av eldreomsorg, hvem som skal sikre dem en verdig hverdag. Eller velge hvilke arbeidsgivere de skal jobbe for. Det er dette den sittende regjering har gjort til sin fanesak. Gjennom å øke de private bedriftenes pris med 25 prosent moms har de gitt beskyttelse og monopol for statlige virksomheter, både som arbeidsgiver og som tjenesteleverandør. Spørsmålet mange stiller seg er hvor mye mer og bedre tjenester man kunne fått dersom flere fikk lov til å prøve seg i konkurransen. Ny styreleder Nina Torp Høisæter fra Norlandia Omsorg AS er blitt ny styreleder i NHO Service. Nestleder i styret er Tore Rønnild fra attføringsbedriften ifokus. Dette har NHO Service tatt mål av seg til å synliggjøre før valget Vi skal frembringe fakta om hvor mye mer omsorg, velferd, renhold, sikkerhet osv. som vi kunne få ved bruk av private bedrifters innsats i det offentlige. La oss få demokratiet også i hverdagen! Petter Furu lund adm.dir. i NHO Service Kurs for BHT Bedriftslege Marijke Engbers ved Modum Felles Bedriftshelsetjeneste har utviklet et opplegg for funksjonsvurderinger på arbeidplassene. I mai holder hun kurs. Engbers har testet ut et skjema som bedriftshelsetjenestene kan bruke i situasjoner hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har behov for mer spesifisert informasjon i forhold til jobbkrav. Målgruppe: Fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter og leger i bedriftshelsetjeneste Dato: Mandag 26. mai 2008 Sted: NHO Service lokaler i Essendropsgt. 3, Majorstuen, Oslo. Kursleder: Marijke Engbers, spesialist i arbeidsmedisin, fysioterapeut Påmelding: se under kalender

3 INNHOLD Side 2 Led er Side 3 Innhold Side 4 Kom m entar : Flek sibi li tet Side 5 K rever strengere k ontroll Side 6 Løser bem anningsk risen Side 8 Inte rnasjonal be m anning Side f i k k f a s t j o b b Side 10 Dr øm m efab rik k en Side 15 B l a n t s n i l l e e g o i s t e r Side 18 S a t s e r p å s e n i o r e r Side 20 K o s t h o l d o g e r n æ r i n g Side 22 E n k l e r e å k l a g e p å v e k t e r e Side 23 A t t f ø r i n g s m e s s e Side 24 H ø s t e r g e v i n s t e r a v I A Side 24 J u r i d i s k e s p ø r s m å l o g s v a r Side 27 P e t i t : K a t t e p i n e Side 28 N y e m e d l e m m e r 3U TG I V E R : NHO Service SERVICE nr O P P LA G : A D R E S S E : pb 5473 Majorstua, 0305 Oslo Te l f R E D A K TØ R : Baard Fiksdal F o r s i d e f o t o : Mattis Michaelsen T R Y K K o g D I S TR I B U S J O N Akershus Reklame Team R e d. a v s l. 20. feb. 2008

4 Lavere fleksibilitet enn Europa Økt aktivitetsnivå i norsk næringsliv har bidratt til god vekst i bemanningsbransjen siden høsten 2003, men fortsatt har norsk næringsliv lavere fleksibilitet enn resten av Europa. Ibemanningsbransjen måler vi penetrasjonsgrad. Det vil si antall sysselsatte årsverk i vår bransje fordelt på antall sysselsatte årsverk totalt. Fra 2003 og frem til i dag har penetrasjonsgraden økt fra 0,6 til 1,0 prosent i Norge, mens den i Europa forøvrig ligger på 2 prosent. Dette betyr at norsk næringsliv har betydelig lavere fleksibilitet og konkurranseevne enn Europa. NOTERT Av Per Bergerud, som er adm. dir. i Proffice Norge og styreleder for Bemanningsbransjen i NHO Service. Veksten de siste fire årene har skapt mange nyetableringer. Dette gjenspeiler seg i NHO Service som nå har over virksomheter med over årsverk. Bemanningsbransjen har vokst og er blitt den største næringen i organisasjonen med over årsverk. Bemanningsbransjen har endret form og funksjon de siste syv årene. I 2000 fikk vi tilgang til å leie ut vikarer i bygg og anlegg og til industriproduksjon. Disse segmentene utgjorde henholdsvis 18,9 prosent og 10,9 prosent av det totale volum i fjerde kvartal Bygg og anlegg er blitt vårt største segment. Kontor og administrasjon er fortsatt et stort segment og utgjør 16,5 prosent av totalmarkedet. Se for øvrig omtale av statistikken i denne utgaven av Service på side 9. Vår viktigste utfordring i næringen i 2008 blir å kunne levere nok arbeidskraft. Arbeidsledigheten er fortsatt ekstremt lav og de aller fleste bedrifter trenger hjelp til å skaffe nødvendig kompetanse både i form av innleie og rekruttering til faste stillinger. Vi vil også se at flere bemanningsselskaper vil bidra ved å ta inn mer utenlandsk arbeidskraft for å dekke Norges økende behov. Norsk økonomi vil i år måtte forberede seg på en konjunkturutflating og muligens også en tilbakegang på sikt. Trolig vil bransjen opprettholder inntjeningen selv om markedsveksten flater ut og på sikt kanskje går ned. Bemanningsbransjen vil søke å skape forståelse for at norsk næringsliv trenger ytterligere fleksibilitet for å være konkurransedyktige overfor Europa. Bemanningsbransjen er en viktig partner for det øvrige næringsliv. Til høsten får vi en godkjenningsordning som gir ordnede forhold og åpner nye muligheter for seriøse bemanningsbedrifter. Det vil trekke i samme retning dersom vi kan etablere en felles tariffavtale for bransjen. Dette vil krever mye arbeide fra NHO Service sin side. Vår bransje kan utnytte NHO Service bedre. Organisasjon har vist seg god til å gå i front i interne fighter i NHO systemet. Et godt eksempel er de pågående rivninger om avtalefestet pensjon, (AFP), der tjenestesektoren fortjener å få en mer rettferdig ordning enn i dag. 4

5 Tema: Bemanning Regjeringen skjerper reglene for bemanningsbyråene. Bransjen hadde helst ønsket enda sterkere offentlig kontroll. Flere byråer opererer i gråsonen av regelverket, og vi vil ha bort de useriøse aktørene. Derfor ser vi fram til at det blir bedre kontroll med at reglene i bemanningsbransjen følges, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service. NHO Service er arbeidsgiverforeningen for cirka 90 prosent av bemanningsbransjen i Norge. På kant med loven Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til ny forskrift har vært ute på høring med svarfrist 10. januar. NHO Service mener at de nye reglene kan bidra til å sikre sunn konkurranse og ryddige forhold i bransjen. Det er viktig med en tydelig presisering av hva som er et lovlig bemanningsforetak. Det har vært flere eksempler på at bedrifter, som driver på kant med loven, gir seg ut for å være bemanningsforetak, mens det kun dreier seg om ren formidling av arbeidskraft, sier Hagelien. Dette har særlig vist seg å være et problem i forhold til firmaer fra de nye EUlandene som har etablert seg i Norge. Ber om strengere kontroll Vil ha meldeplikt Departementet ønsker en ordning med melde- og registreringsplikt for alle virksomheter som driver utleie av arbeidstakere. Bemanningsforetakene må rapportere til Arbeidstilsynet, som skal opprette et register. Ordningen skal evalueres etter tre år. Ideelt sett hadde vi ønsket en mer utvidet ordning med godkjenningsnemnd og bransjerepresentasjon, men forslaget er et steg i riktig retning. Vi er redd for at dette registeret vil fungere mer som en database enn som et kontrollorgan, sier Hagelien. Hovedpunkter i vår høringsuttalelse: Even Hagelien er fagsjef i Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service støtter innføring av en melde- og registreringsordning for bemanningsforetak. Forskriften må få anvendelse for all utleie/innleie av personell fra virksomhet som har til formål å drive utleie i Norge. NHO Service støtter krav om organisering som AS/ASA og egenkapitalkrav. NHO Service støtter krav om stedlig representant for utenlandske bemanningsbedrifter. Et register over bemanningsbedrifter må være internettbasert, lett tilgjengelig og løpende oppdatert. Melde- og registreringsordningen må følges opp ved et effektivt kontrollsystem. Det må settes av ressurser til mottak og oppfølgning av bekymringsmeldinger. Ved innføring av en melde- og registreringsordning må det settes av ressurser til informasjon. 5 Ikke dumping Departementet foreslår at utenlandske bemanningsbedrifter må ha en representant i Norge, noe NHO Service er positiv til. Men vi stusser over at de nye reglene er et ledd i handlingsplanen mot sosial dumping. Problemet med sosial dumping er ikke dokumentert å være større i bemanningsbransjen enn i andre bransjer, sier Even Hagelien. De nye reglene for bemanningsbransjen trer trolig i kraft i løpet av høsten. Høringsuttalsen ligger i sin helhet på Gebyr? Departementet foreslår å gi Arbeidstilsynet fullmakt til å kunne fastsette et gebyr som skal finansiere melde- og registreringsordningen. NHO Service understreker at et eventuelt gebyr ikke må settes så høyt at det fungerer som et etableringshinder for små og mellomstore bemanningsbedrifter

6 Tema: Bemanning Løser bemanni Det er gode tider. Mange næringer kan og vil vokse, men kampen om arbeidskraften er tøff. Uten folk stopper produksjonen. Bemanningsbransjen sikrer verdiskaping gjennom import av nøkkelpersonell. Tekst og foto: Mattis Michaelsen Skaper norske verdier Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh er to indere som har valgt å satse på et yrkesliv i Norge. Mulighetene har de fått gjennom Adecco som skaffer høyt kvalifiserte utenlandske ingeniører til norske bedrifter. Bemanningsselskapet finner etterlengtet ekspertise og sikrer verdifulle medarbeidere, som skaper verdier fra dag én. Vi har ikke ressurser eller kompetanse til å ansette direkte fra India på egenhånd. Det er ikke så vanskelig å skaffe seg en bunke med indiske CV-er. Men kvalitetssikringen er en utfordring. Vi har vært helt avhengige av Adeccos systematiske metoder og lokalkunnskap for å finne frem til og rekruttere de riktige medarbeiderne, sier Ole Morten Hjemsæter. Han er HR-konsulent i Askerbedriften Hamworthy Gas Systems. Attraktive indere India utdanner ingeniører hvert år. Indisk ekspertise er etterspurt over hele verden. Adecco hjelper bedriftene å selge inn norske verdier til attraktive kandidater. Jeg forteller om det gode liv i Norge. Om gjensidig respekt på arbeidsplassen, om involvering av medarbeidere fra A til Å i spennende prosjekter og om fritidsmuligheter og velferdsgoder, sier Madhukar Rohatgi, direktør for internasjonal rekruttering i Adecco, avdeling Global Workforce Management. Madhukar er inder og har vært i Norge i 27 år. Han kjenner norsk samfunns- og arbeidsliv godt, og vet hva han selv setter pris på. Madhukar forstår begge kulturer. Jeg, som tar norsk velferd for gitt, tenkte ikke på atvårt velferdssamfunn og vår jobbkultur er 6 viktige salgsargumenter, sier Jørgen Øiern, seksjonsleder for design hos Hamworthy. Selskapet er leverandør av anlegg for gasshåndtering for land-, marin- og offshorevirksomhet. Hamworthy er i sterk vekst, og de siste to årene har bedriften gått fra 100 til 250 ansatte. Teknisk spisskompetanse er viktigste innsatsfaktor, og 90 % av de ansatte er ingeniører eller sivilingeniører. Hamworthys plan er å syvdoble omsetningen i løpet av perioden fra 2002 til Det er ingen tvil om at veksten skaper kritiske utfordringer når det gjelder rekruttering. Amitabh og Anil har kompetanse vi ikke kunne skaffe på annen måte. Vi importerer ikke bare arbeidskraft, vi henter inn spisskompetanse. På sitt område kan de to inderne mer enn noen andre her hos oss, sier Jørgen Øiern.

7 Tema: Bemanning ngskrisen Adecco Global Workforce Management Adecco er totalleverandør av bemanningsløsninger. Avdelingen Global Workforce Management har ansvar for internasjonal rekruttering innen informasjonsteknologi og ingeniørfag. Satser spesielt på rekruttering av IT-ekspertise og ingeniører fra Europa og India. Hjelper bedriftene med målrettet søk, rekruttering og alle formaliteter knyttet til for eksempel arbeids- og oppholdstillatelse, bolig, skatt, bankkonti, etc. Har siden juni 2007 rekruttert utenlandske medarbeidere med teknisk spisskompetanse til norske kunder. Flertallet av disse medarbeiderne har indisk bakgrunn. Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh valgte Norge fremfor California Hamworthy Gas Systems AS Markedsledende leverandør av anlegg for gasshåndtering for land-, marin- og offshorevirksomhet. Leveransene omfatter alt fra design og innkjøp til ferdigstilte anlegg. Innovative løsninger som gir betydelig merverdi. Global aktør som har levert anlegg over hele verden. Multinasjonal arbeidsstokk. Med over 20 nasjonaliteter representert: Sverige, Tyskland, Polen, Danmark, Storbritannia, India, Kina, Tyrkia, New Zealand, Pakistan, Thailand, Finland, Somalia, Sri Lanka, Iran, Frankrike, Libanon, Aserbajdsjan, Italia, Bosnia, Japan. Kunne dratt til California.. I fjor høst bestemte Hamworthy seg. De ville rekruttere 2-3 indiske ingeniører som et prøveprosjekt. Adecco brukte sitt nettverk og sine samarbeidspartnere i India til å finne interessante CV-er. Telefonintervjuer ble gjennomført og i september reiste Jørgen, Ole Morten og Madhukar av gårde for å møte interessante kandidater i Delhi. Allerede 28. november landet Amitabh Parashar og Anil Kumar Singh på Gardermoen. Minus tretten grader fikk dem ikke til å snu i flytrappa. Vi var mentalt forberedt, sier Anil. De hadde alle muligheter til å reise til et mer vennlig klima. Men de to ingeniørene valgte kaldere luft og norsk livskvalitet. Til nå har det vært veldig positivt, og jeg håper det blir langsiktig, sier Amitabh. Han har kone og en sønn på fem år i hjemlandet, og håper at familien på sikt kan komme etter. Jeg tror vi vil få et godt liv her, sier Amitabh. For Anil var det faglige muligheter som gjorde at han ville til Norge: Nye utfordringer er det jeg alltid søker. Det fant jeg hos Hamworthy, sier han. Minimalt bedriftsbyråkrati og en positiv kultur på arbeidsplassen er gode erfaringer som inderne trekker frem etter halvannen måned i norsk jobb. Begge de indiske ekspertene var godt kjent med det tekniske verktøyet de skulle bruke i det norske selskapet. Inderne har vært fullt ut operative fra første arbeidsdag. Det første året leies medarbeiderne ut fra Adecco, med norsk lønn og norske sosiale rettigheter. Deretter har bedriften opsjon på å kunne overta som arbeidsgiver. 7 Gir bedriften nye muligheter Så langt virker dette lovende. Om et halvt års tid vil vi se på om vi skal rekruttere en ny runde fra India, sier Jørgen Øiern. Hamworthy er en multinasjonal bedrift, med medarbeidere fra over 20 forskjellige land og alle verdens hjørner. Kulturelt mangfold og kulturforståelse i egen organisasjon åpner spennende muligheter for selskapet. Outsorcing til India eller etablering av egen indisk virksomhet er aktuelle scenarier, i tillegg til rekruttering. Denne gangen var imidlertid bistanden fra Adecco en betingelse for vellykket og målrettet rekruttering. Vi hadde ikke lykkes hvis vi hadde dratt til India alene, slutter Jørgen Øiern.

8 Tema: Bemanning Internasjonal rekruttering kommet for å bli Den internasjonale rekrutteringen kommer til å fortsette, sier Roar Karlsen, driftsdirektør i solcelleselskapet REC Wafer. Xtra personell bistår bedriften med import av arbeidskraft. Vi har gjort en systematisk gjennomgang av tilgangen på kompetanse over hele Europa. Utradisjonelt har vi landet på import fra Portugal, sier Roar Karlsen. Han peker på ledig arbeidskraft som én grunn til fokus ble satt på nettopp dette landet. Men etter vår vurdering er kvaliteten på den portugisiske arbeidskraften god. Det er det aller viktigste for oss, sier Karlsen. Det norske industrieventyret REC har fått drahjelp av bemanningsselskapet Xtra personell. Solcellegiganten har ekspandert voldsomt de siste årene. I 2004/2005 var Xtra personell involvert i all rekruttering til fabrikk nummer to på Herøya i Porsgrunn. Totalt stillinger, alt fra operatører til fabrikksjef, sier Per Christian Johansen, regionssjef i Xtra personell. Den gangen baserte bedriften seg på rekruttering i Norge. I perioden 2007 til 2009 trenger REC Wafer enda flere folk. Arbeidsmarkedet har strammet seg ytterligere til, og det har blitt enda vanskeligere å skaffe riktig kompetanse innenlands. Xtra personell har fått utfordringen med å finne utenlandske ingeniører med den spesifikke kompetansen som REC trenger. Bemanningsselskapet samarbeider med NAVs eksperter i spørsmål om rekruttering til og fra utlandet NAV EURES. Samarbeidet fungerer veldig bra. I midten av februar er første portugiser på plass på Herøya en senior produksjonsingeniør, sier Johansen. Driftsdirektøren i REC Wafer påpeker at mye av utfordringen er å selge inn norsk arbeidsliv og norske selskaper til attraktive utenlandske arbeidstagere. Den internasjonale rekrutteringen kommer til å fortsette. Vi inviterer aktuelle portugisiske ingeniører på besøk til oss på Herøya. Da må vi selge inn bedriften og jobbene til dem. De kandidatene som vi er ute etter har ikke problemer med å få seg jobb, sier Roar Karlsen. 8 Xtra personell Xtra personell ble etablert i Har kontorer i alle de store vekstregionene i Norge. Tilbyr enkle løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat og offentlig virksomhet. NAV EURES EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet fremmer fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. EURES-nettverket består av ca. 700 rådgivere og konsulenter i hele Europa. EURES er en del av EØS avtalen. EURES en integrert tjeneste i NAV. Dette er NAVs eksperter i spørsmål om rekruttering til og fra utlandet.

9 Nær fikk fast jobb Tema: Bemanning personer fikk fast jobb gjennom bemanningsbransjen i fjor. Tallet har aldri vært høyere. Men veksten i økonomien er i ferd med å flate ut, viser ferske tall fra NHO Service. Tekst: Baard Fiksdal Bemanningsbransjen er blitt stadig viktigere for folk som ønsker fast arbeid personer ble i fjerde kvartal rekruttert til faste stillinger, noe som var en vekst på mer enn 44 prosent i forhold til samme periode året før personer fikk fast jobb gjennom bemanningsbransjen i løpet av Bemanningsbransjens statistikk for 4. kvartal 2007 viser at veksten i omsatte timer fortsetter, men at takten er i ferd med å flate ut, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. - Veksten i 4. kvartal ble13 prosent sammenlignet med samme periode året før. Dette er en betydelig redusert takt i forhold til utviklingen de senere årene. Omsetningen i bransjen passerte 12 millioner timer, som er ny kvartalsrekord. Stor utfordring NHO Services prognoser tyder på at bransjen trolig vil stabilisere seg på dette høye nivået. - At vekstkurven er i ferd med å flate ut er nok en konsekvens av ekstrem vekst de siste årene. Vi ser en grense for hvor mye arbeidskraft det er mulig å levere i et dagens arbeidsmarked. Likevel vet vi at mangelen på arbeidskraft vil stige i årene som kommer. Dette blir en stor utfordring, sier Even Hagelien. Bygg og anlegg I fjerde kvartal var bygg og anlegg det største markedet for bemanningsbransjen med 2,3 millioner omsatte vikartimer. Dette tilsvarer ca heltidsstillinger. Sannsynligvis vil omsetningen her synke noe utover i 2008 siden temperaturen innen bygg og anlegg er svakt avtagende. Det er særlig færre nye boligutbyggingsprosjekter som indikerer dette. Det trekker motsatt vei at næringsliv og det offentlige trolig vil igangsette en del prosjekter som frem til nå har ligget på is på grunn av høye priser og knapphet på arbeidskraft. Olje og energi Tjenester innen kontor og administrasjon ble året sett under et det største markedet for bemanningsbransjen. Bygg og anlegg er nest størst, mens logistikk og transport ligger på tredje plass. Mangelen på ingeniører har gjort at gruppen tekniske tjenester hadde sterkest vekst med hele 76,2 prosent oppgang i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode året før. Enkelte bedrifter innen olje- og energibransjen anser det som nødvendig å hente nesten halvparten av sine ingeniører fra utlandet. Her har bemanningsbransjen en nøkkelrolle. Oslo på topp En kobling mellom SSBs tall for sysselsatte i Norge og antall utfakturerte timer i bemanningsbransjen viser at litt mer enn 1% av Norges sysselsatte arbeider gjennom bemanningsforetak. For første gang er koblingen gjort fylkesvis. Dette viser at det er i Oslo det er størst prosent av sysselsatte som arbeider gjennom bemanningsbransjen (2,08%). Etter Oslo følger Vestfold (1,54%), Sør-Trøndelag (1,23%), Østfold (1,2%) og Rogaland (1,08%). I motsatt ende av skalaen ser man Sogn og Fjordane (0,16%), Nordland (0,28%), Nord- Trøndelag (0,34%), Møre og Romsdal (0,35%) og Finnmark (0,36%). De store lokale variasjonene i prosent av sysselsatte som arbeider gjennom bemanningsbransjen sier noe om fleksibiliteten i arbeidslivet og evnen til omstilling sier Hagelien. Utfakturerte timer

10 Drømmefabrik Tema: Bemanning Flytoget går om fem minutter: Anders Sørbo (i midten) med kameratene Jonas Saltnes (t.v) og Torleiv Opsal er stinne av forventninger. Eventyret venter. Vi har sett nærmere på hvordan bemanningsbransjen gir folk muligheter til å dyrke sin lidenskap og realisere sine drømmer. Anders og kameratene gjør sitt livs reise til Asia. Lars drar til Kina for å studere Tai Chi og Kung Fu. Maria gir ut sin tredje plate. Beate vinner bronse i Norgesmesterskapet i swing. Alt sammen med god hjelp fra fleksible og godt betalt jobber gjennom bemanningsselskaper. Tekst og foto: Mattis Michaelsen 10

11 Tema: Bemanning ken 11

12 Tema: Bemanning Neste stopp Hong Kong Møte venner i Hong Kong. Strikkhopping på New Zealand, slappe av i Thailand og dykke på Fiji Mange drømmer om sitt livs tur. Anders Sørbo reiser. Anders Sørbo skal bli siviløkonom. Han studerer på BI. Det vil si: Ikke akkurat nå. Om få minutter går han ombord på flytoget sammen med to kompiser. Forelesningssaler, lærebøker, notater og eksamen er allerede fjern fortid. Nå er det gutta på tur som gjelder. Helt sykt Det blir helt sykt, sier Anders Sørbo. Han har tatt et friår fra studiene. Ønske om relevant og interessant jobberfaring ledet ham til bemanningsselskapet Academic Work, og jobben som risikonanalytiker hos Experian finansierer drømmereisen. Som utleid arbeidskraft fra bemanningsselskap får Anders fleksibilitet. Han har muligheten til å følge en impuls når den dukker opp. I høst kom vi på at vi ville reise. Jeg har to kompiser som også har ett års pause fra studiene. Vi begynte å planlegge med en gang, og nå - fire måneder senere - drar vi av gårde. Det gikk helt fint å få fri fra jobben, og både Academic Work og sjefen her sa jeg burde benytte sjansen til en slik opplevelse. I april kommer jeg tilbake. Da vil de gjerne at jeg går rett inn i jobben igjen, sier Anders. Men det er lenge til. Nå venter Asias eventyr. Ta livet som det kommer I Hong Kong møter vi noen venner fra studiene. Deretter drar vi til Vietnam og Laos. Så går turen til Bangkok. I Thailand tenkte vi å slenge oss på et dykkerkurs og ellers slappe av, sier Anders. Opplegget skal ikke være for strømlinjeformet og gjennomorganisert. Hele poenget er at gutta skal ta livet som det kommer. Langt fra finansanalyse, økonometri og statistikk. Etter Thailand blir det ti dager på New Zealand. Ekstremsport som rafting og strikkhopping står på ønskelista. Alt mulig som Anders Sørbo knuser tall for analyseavdelingen til Experian. vi klarer å kaste oss på, sier Anders. Neste stopp Australia og surfekurs. Deretter tar de livet med ro på Fiji. Der skal vi bruke det vi lærte på dykkerkurset i Thailand, sier han. Til slutt runder de av med en uke i Los Angeles. Da prøver vi å rekke en tur til Vegas, sier Anders. Herlig frihet og annerledes erfaringer. Anders og reisekompisene er mer enn klare for å nyte livet og opplevelsene. 23- åringen er sikker på at det er verdifullt. Samtidig er han bevisst på å tilføre CV en andre og mer direkte yrkesrettede erfaringer i tillegg. 12 Målrettet jobberfaring Jeg hadde en jobb som ikke var studierelatert. Jeg visste at bemanningsselskapene trengte folk, og gikk til dem for å se om jeg kunne få noe mer relevant. Academic Work fulgte meg opp veldig godt. De satte seg virkelig inn i hva jeg ønsket. Nå har jeg jobbet for dem i Experians analyseavdeling i syv måneder. Academic Work tar fortsatt jevnlig kontakt, spør hvordan det går og hvilke planer jeg har for fremtiden, sier Anders. Økonomistudenten regner med å fortsette å jobbe slik i resten av studietiden. Jobben er midt i blinken i forhold til det han lærer på BI. Experian har gitt ham selvstendig kundeansvar og bedriften har allerede luftet spørsmålet om Anders kan være interessert i å skrive masteroppgave for dem. 23-åringen er positiv til en slik mulighet. Han liker å knuse tall. De neste par månedene skal han imidlertid la kalkulatoren og analyseverktøyene ligge. De eneste nøttene han skal knekke er kokosnøtter. Men utpå vårparten blir det greit å kunne hoppe direkte inn i jobbutfordringer hos Experian på nytt. Trenger penger Er sikkert temmelig blakk etter turen. Blir nok godt å tjene litt igjen. Jeg har dame som blir igjen her hjemme. Når jeg er tilbake, vil hun jo på ferie hun også og gjerne ha med meg. Det koster. Dyrt å ha dame, sier Anders.

13 Tema: Bemanning Academic Work: Bemanningsselskap - ekspert på å leie ut og rekruttere unge mennesker, nyutdannede eller under utdanning. Skandinavias største arbeidsgiver for studenter. Gir unge mennesker mulighet til nyttig arbeidserfaring under studiene og hjelper nyutdannede videre til fast jobb. Experian: Globalt foretak innen analyse og informasjonsløsninger. Leverer informasjons- og kredittvurderingsløsninger som reduserer risikoen for tap, målretter markedsføringen og gir en objektiv kundebehandling. Gjør bedrifter og organisasjoner i stand til å treffe bedre finansielle og kommersielle beslutninger på et sikkert grunnlag. Experian har vært representert i Norge i over10 år. I 2003 kjøpte selskapet CreditInform som nå er en del av Experian Norge. Kampkunst Lars Seljelid har ett stort mål: Han skal bli instruktør i kinesisk kampsport. Jeg trener mye. I perioder ekstra hardt. Da er det deilig å kunne ta en pause fra jobb for å konsentrere meg om kampsporten, sier Lars Seljelid. Hans store drøm er å utdanne seg til instruktør og personlig trener innenfor Tai Chi, Kung Fu og kroppsbygging. Ett år i tempel I tre år har Lars hatt en rekke forskjellige jobber via bemanningsselskapet Madison Selection. Dette har gitt friheten han trenger for å kunne realisere tøffe treningsmål, i tillegg har det gitt kroner i reisekassa. I august drar 22-åringen til Kina. Planen er å bli der i ett år og drive selvutvikling og trening opptil 48 timer i uka. Gjerne i et tempel. Kina det er jo der kampsporten kommer fra. I tillegg er jeg hypp på å se verden, lære språk og bli kjent med en ny kultur, sier Lars. Madison Selection: Leverer bemanningstjenester først og fremst til små - og mellomstore bedrifter. Et breddebyrå som dekker kundens ulike bemanningsbehov innen alt fra kontor/administrasjon, regnskap/økonomi, markedsføring/salg og IT til logistikk/lager og produksjon. Ærlig kommunikasjon, nærhet til markedene og tett oppfølging skal bidra til å gjøre rekrutteringsprosessen litt mer personlig. 13

14 Tema: Bemanning Det ordner seg - Jeg har kunnet ta fri ved behov i forhold til satsingen mot NM i swing, sier Beate Hofstad. - Det handler om god kommunikasjon mellom meg, Jobzone og bedriften jeg jobber i. Da ordner det meste seg, sier Beate Hofstad. Bemanningsselskapet Jobzone rekrutterte Beate til jobben i Norbond AS. Hun var leid ut via Jobzone i fire måneder. Nå er hun ansatt direkte i bedriften. Forberedelse til og deltakelse i norgesmesterskap krever mye tid, men i november fikk Beate og partner Anders Galtrud lønn for strevet. Paret vant bronse. Nå satser de videre: I går fikk jeg beskjed om at vi er plukket ut blant de ni parene som skal være med i kvalifiseringen til nordisk mesterskap i Bugg/folkeswing, sier Beate. Jobzone Bemanningsselskap som ble startet i 2002 av Tom Rune Graarud og Øyvind Henriksen, begge med lang erfaring fra bransjen. Arbeider tett opp mot vikarer og oppdragsgivere. Visjon om å være den beste arbeidsgiveren. Ekstra fokus på arbeidsgiverrollen skal gi fornøyde vikarer. Genialt Det geniale med å være tilknyttet Jobzone var at jeg på kort varsel kunne ta fri i kortere eller lengre perioder for å jobbe med albumet, sier Maria Cerrato. Sammen med broren, Luis, utgjør hun gruppa Cerrato. Nå er de ute med sin tredje plate, og låta Drama Queen er blitt en radiohit. Maria har hatt flere oppdrag for Jobzone. Dette har vært helt avgjørende for at jeg kunne kombinere musikk og jobb, sier Maria. Cerratos siste CD, The Ecstasy of Waiting har fått strålende kritikker. 5 ere i Tønsberg blad og Østlendingen samt 4 er i Dagbladet februar spiller Cerrato på årets by:larm-festival i Oslo. Der håper gruppa på oppmerksomhet fra bransjefolk og flere festivaloppdrag i kjølvannet av by:larm. Foto: Trond Bastiansen 14 Illustrasjon: Kine Solberg

15 Tema: Bemanning Portrettet: Han har de dyreste vikarene i Norge. Likevel tar han markedsandeler og mangedobler omsetningen på få år. Grunder Tom Rune Graarud tror forklaringen på Jobzones suksess ligger i det han kaller et system av snille egoister. Blant snille egoister Tekst og foto: Baard Fiksdal Tom Rune Graarud vokste opp på et småbruk i Indre Østfold og lærte slike ting som at barnarbeid er sunt og at familieliv betyr tunge løft og alle mann i arbeid. Siden har han bedrevet tikamp (fridrett) på toppnivå. Her er nok av energi og muskler. Det startet med at Tom Rune Graarud og studiekompisen Øyvind Henriksen gikk ut fra Handelsakademiet i starten av 1980-årene. De satt i sine første jobber og kjøpte vikartjenester med varierende kvalitet fra de to firmaene som den gang delte markedet mer eller mindre mellom seg. - Her er det store rom for forbedringer, tenkte herrene Graarud og Henriksen. De gikk til banken, sa de skulle pusse opp hjemme og brukte pengene til startkapital for å etablere Personellassistanse i Firmaet ble senere til Proffice som ble overlatt til nye eiere. Så startet Graarud og Henriksen opp Jobzone i Rundt dem var norsk økonomi i krise. Fordelene - I falt markedet som en stein. Å starte opp i en nedkonjunktur var en fordel. Vi skjerpet fokus, fikk testet ut vår filosofi og kunne gå nye veier. Vi ble de første til satse på franchisekonseptet i stort omfang i bransjen. Det har gått veldig bra, forteller Graarud, som nå har 32 franchisetagere. Han liker ikke vekst gjennom oppkjøp. - Vi foretrekker å bygge opp virksomhet fra grunnen av. Slik økes mulighetene for å skape gode arbeidsmiljø og holdninger i bedriften, sier Graarud. Nylig var samferdselsminister Liv Signe Navarsete og åpnet Jobzones 43. kontor i Norge. Det skjedde i Jondalen i Sunnhordaland. Senere i år åpnes nye kontorer på Kongsberg/Notodden og Alta/Kirkenes, men så er det stopp. - Vi nærmere oss god nok dekning over hele landet, sier Graarud. 15

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 2. JUNI 2008 15. ÅRGANG En tøff jobb som gir anerkjennelse i bransjen: Aril Teigseth i Nexus Renhold henger i bæresele på toppen av Radisson SAS Plaza Hotel. Vi har renholdsbransjen som tema.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE 6. UTGAVE - AUGUST 2008 FRA SYKDOM TIL ARBEID: LETTERE Å VÆRE ÆRLIG: LEDERE PÅ KURS: Raskere tilsyke foreldre Gjør gode bake i varmen

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer