02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak"

Transkript

1 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, mai :2005 Utarbeidet av Asplan Viak

2 Et bedre arbeidsmarked Samlet vurdering Denne utgaven av Konjunkturbarometer er basert på Aetats bedriftsundersøkelse i Rogaland, hvor mer enn 900 bedriftsledere i bedrifter med til sammen over arbeidstakere har besvart spørsmål om rekrutteringsbehov, aktivitetsnivå og markedsutsikter. Vi benytter denne anledningen til å takke de som velvillig har bidratt med sine besvarelser til denne statistisk tunge undersøkelsen. Aetat har siden 1995 årlig gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse blant offentlige og private virksomheter. NHO og Sparebank 1 SR-Bank har også i en årrekke gitt ut publikasjoner om næringsutviklingen i Rogaland. For et par år siden innledet vi et samarbeid, sammen med andre sentrale aktører i fylket Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, ARNE-prosjektet og LO om en samlet innsats for å utgi et felles Konjunkturbarometer for Rogaland. Leif Johan Sevland Ordfører Stavanger kommune Styreleder ARNE-prosjektet Roald G. Bergsaker Ordfører Rogaland fylkeskommune Styreleder Innovasjon Norge Rogaland Partene har valgt å videreføre samarbeidet i Denne utgaven av Konjunkturbarometeret har et noe annet innhold enn tidligere. Vi går dypere ned i tallmaterialet fra Aetats bedriftsundersøkelse og supplerer dette med tall fra bl.a. Rogaland fylkeskommune, høyskolene i fylket og Universitetet i Stavanger. Dermed gir vi et mer spesifisert bilde av arbeidsmarkedet sett i forhold til yrker og utdanning. Denne utgaven inneholder dermed mindre bransjerettede tall og -kommentarer, mens neste utgave, som kommer i oktober, vil igjen følge den tidligere malen. Vi forventer en positiv utvikling i arbeidsmarkedet fremover. Siden i fjor har målingene våre vist at det er stor optimisme innen næringslivet i fylket vårt. Vi nyter godt av de samme konjunkturtrekkene som landet ellers har, men har i tillegg oljeinvesteringer på rekordnivå som kommer særlig vårt fylke til gode. Vi ser også at arbeidsmarkedet begynner å stramme seg til bl.a. ved at det oppstår mangel på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper. Flere bedrifter enn i fjor opplyser at de kunne ansatt flere medarbeidere dersom de hadde funnet de rette kandidatene. Terje Vareberg Administrerende direktør SpareBank 1 SR-Bank Karl Bøe Skogen Direktør Innovasjon Norge Rogaland Dette gir spesielle utfordringer for Aetat ved at vi raskt må avklare og kvalifisere arbeidssøkerne slik at de kan bidra til å dekke behovet. I noen tilfeller må vi i nært samarbeid med næringslivet benytte Eures-tjenesten vår til å rekruttere arbeidskraft fra Europa. Stor tilgang av arbeidskraft fra de nye EUlandene etter fjorårets utvidelse er en annen utfordring, bl.a. fordi den frie adgangen til vårt arbeidsmarked gjør det vanskeligere å opprettholde en tilfredsstillende oversikt over utviklingen. Det finnes også andre trender i dagens arbeidsmarked: Nå synes arbeidsgivere i større grad å foretrekke voksen, stabil og erfaren arbeidskraft fremfor de som er yngre. Statistikken viser at arbeidsledigheten er lavest i aldersgruppen år og dessuten at denne gruppen kommer seg like raskt ut i jobb som gjennomsnittet. Dette er en meget positiv utvikling som vi tror vil fortsette, særlig når den generelle etterspørselen etter arbeidskraft er stor. Vi håper Konjunkturbarometeret igjen faller i smak og at det vil vise seg å være nyttig for de som ønsker en oppdatering på hvordan utviklingen i arbeidsmarkedet forventes å bli fremover. Truls Nordahl Fylkesarbeidssjef i Rogaland Svein Fjellheim Distriktssekretær LO Rogaland Bjørn M. Stangeland Regiondirektør NHO Rogaland Høykonjunkturen fortsetter og bedriftene i fylket venter fortsatt økt omsetning og bedret lønnsomhet. For å øke produksjonen er det mye som tyder på at bedriftene i større grad enn tidigere også planlegger økte investeringer og flere ansatte. Basert på bedriftsundersøkelsen kan det ventes flere arbeidsplasser i fylket det kommende året. Over 40 prosent av bedriftene venter økt omsetning i 2005 og en tredel venter bedre lønnsomhet. Gode utsikter for norsk økonomi Norsk økonomi er inne i en god utvikling der høykonjunkturen drives videre av lav rente, sterk innenlandsk etterspørsel og eksportvekst. Det ventes i inneværende år fortsatt økt industriproduksjon som følge av eksportvekst og sterk vekst i etterspørsel fra olje- og gassektoren. Den sterke veksten i olje- og gassinvesteringene vil også kunne motvirke en eventuell konjunkturnedgang internasjonalt mot slutten av året eller til neste år. Økt omsetning og bedre lønnsomhet Over 40 prosent av bedriftene i undersøkelsen venter at omsetningen i 2005 blir høyere enn i Det er særlig innen industrien, energisektoren, og forretningsmessig tjenesteyting at mange venter at omsetningen vil øke. Disse næringene får positiv effekt av det høye aktivitetsnivået i oljesektoren. Også innen varehandelen, som nyter godt av økende kjøpekraft blant forbrukerne, venter mange fortsatt omsetningsvekst. En tredel av bedriftene mener det ligger an til bedre lønnsomhet i år enn i fjor. Det er i stor grad de samme næringene som venter omsetningsvekst som også tror på økt lønnsomhet. Selv om bedriftene ser positivt på utviklingen i omsetning og lønnsomhet, er forventningene nedjustert fra undersøkelsen i november Da ventet nesten 70 prosent økt omsetning og nesten halvparten av bedriftene bedret lønnsomhet i 2005 sammenlignet med Stabile investeringer Bankene har den siste tiden meldt om økte utlån til næringslivet. I bedriftsundersøkelsen venter 70 prosent av bedriftene at investeringene inneværende år vil ligge på samme nivå som i fjor. Andelen som venter økte investeringer er 20 prosent. Det ser ut som det har skjedd relativt store endringer i bedriftenes investeringsplaner siden undersøkelsen i november Da ventet i overkant av 30 prosent økte investeringer, mens 3 i underkant av 30 prosent ventet reduksjon. Bedre arbeidsmarked Ved utgangen av mars 2005 var personer utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Dette er 900 færre enn på samme tid i fjor og utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning er bruttoledigheten på landsbasis 4,5 prosent. Haugesund og Stavanger har høyest ledighet i fylket med en bruttoledighet på henholdsvis 5,8 prosent og 5,1 prosent. Det har blitt lyst ut flere stillinger de tre første månedene i 2005 enn i samme periode i Økningen er på nesten 20 prosent og har vært størst innen handelsarbeid, ingeniørfag, transportarbeid, merkantile yrker og administrativt og humanistisk arbeid. Det ventes fortsatt økt sysselsetting Gode internasjonale konjunkturer, lavt rentenivå og høy aktivitet i oljesektoren har den siste tiden gitt positive ringvirkninger i store deler av næringslivet i fylket. Mange næringer har imidlertid effektivisert og økt aktivitetsnivået uten å øke sysselsettingen tilsvarende. Nå kan det se ut som at ytterligere produksjons- og omsetningsøkning også krever bemanningsøkning. Nesten hver tredje bedrift i fylket planlegger å øke bemanningen fra februar 2005 til februar Basert på bedriftenes planer kan sysselsettingen i fylket øke med 1,5 2,0 prosent, tilsvarende nye arbeidsplasser. De fleste av de nye arbeidsplassene vil komme innenfor forretningsmessig tjenesteyting og varehandelen. Også innenfor bygg og anlegg, industri

3 Sterk vekst i norsk økonomi Bedriftenes forventninger med hensyn til utviklingen i antall ansatte ett år fram i tid i de fire siste bedriftsundersøkelsene Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft og vannforsyning Mekanisk og prosessindustri Øvrig industri Bygg og anlegg Transport og kommunikasjon Offentlig forvaltning Privat personlig tjenesteyting Offentlig personlig tjenesteyting Bank, finans, eiendomsdrift og forr.messig tj.yting Varehandel Hotell- og restaurantvirksomhet * * Catering- og kantinevirksomhet holdes utenfor ** Undersøkelsen omfatter kun restaurantvirksomhet og personlig tjenesteyting vil det kunne komme mange nye arbeidsplasser. Innen offentlig forvaltning ventes det redusert sysselsetting Bedriftenes bemanningsbehov er noe oppjustert fra undersøkelsen som ble gjennomført i november Økende rekrutteringsproblemer I flere næringer hvor det ventes sysselsettingsvekst har bedriftene problemer med å skaffe relevant arbeidskraft. Dette gjelder spesielt mekanisk industri, bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. Også innenfor energi og øvrig industri er det vanskelig å få tak i relevant arbeidskraft. Samlet sett oppgir åtte prosent av bedriftene i utvalget at de har rekrutteringsproblemer som medfører at stillinger står ubesatte. Hopper av yrkesfaglig utdannelse Hver tredje ungdom som har søkt videregående skoler i Rogaland har allmenne, økonomiske og administrative fag som primærvalg. Mekaniske fag er populært blant ungdommene som velger yrkesfag. Elektrofag og byggfag er også Konjunkturbar. juni 2004 Konjunkturbar. oktober 2004 Konjunkturbar. januar 2005 Nedgang Uendret Økning Konjunkturbar. mai 2005 populært. Helse- og sosialfag og formgivingsfag rekrutterer mange av jentene. Det er imidlertid mange som hopper av den yrkesfaglige utdannelsen og går over på et tredje allmennfaglig påbyggingsår for å få generell studiekompetanse. Elevene søker dessuten i for liten grad læreplass der det er ledige stillinger. Dette medfører blant annet at mekanisk industri ikke får dekket behovet for sveiselærlinger. Høsten 2003 var det til sammen nesten ungdommer fra Rogaland som var studenter ved høyskoler og universiteter. Studentene med bostedsfylke Rogaland fordeler seg omtrent likt på helse- sosial og idrettsfag, økonomiskeog administrative fag og naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med en andel på rundt 20 prosent på hver. 14 prosent tar lærerutdanning eller utdanning innen pedagogikk. Rekrutterte flest unge ufaglærte Bedriftene som er med i bedriftsundersøkelsen rekrutterte om lag nye ** medarbeidere i I overkant av 40 prosent av medarbeiderne som ble rekruttert var ufaglært arbeidskraft, mens 25 prosent var faglærte. Nær 35 prosent hadde utdanning fra universitet eller høgskole. Nesten halvparten av de nyansatte var personer under 30 år. Over 80 prosent var under 40 år. I den yngste alderskategorien var halvparten ufaglærte, mens de resterende fordelte seg likt mellom faglærte og personer med høyere utdanning. Positiv utvikling i flere fylker Den positive utviklingen vi ser i store deler av næringslivet i Rogaland gjør seg også gjeldene i kystfylkene lenger nord. Bygg- og anleggsnæringen venter en sysselsettingsvekst på fire-fem prosent i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Trøndelagsfylkene. Den ventede veksten innenfor forretningsmessig tjenesteyting og varehandelen ligger også på samme nivå i disse fylkene. Unntaket er varehandelen i Sogn og Fjordane, som ikke venter flere ansatte. De positive signalene fra den mekaniske industrien finner vi også igjen i de andre fylkene. Mekaniske industri i Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hordaland venter sterkere vekst enn i Rogaland. Venter stabilt høyt nivå også til neste år To tredeler av bedriftene i undersøkelsen venter at det høye aktivitetsnivået skal vedvare i Bare et fåtall venter dårligere utsikter. Flest bedrifter som venter dårligere markedsutsikter til neste år finner man innen primærnæringen, restaurantnæringen og transport og kommunikasjon. Norsk økonomi er inne i en meget god utvikling. Husholdningene forbruker, bedriftene investerer igjen og ledigheten er på vei nedover. Høye oljeinvesteringer gir positive ringvirkninger til fastlandsøkonomien. Gode utsikter for norsk økonomi Norsk økonomi vokste sterkt i BNP for Fastlands-Norge økte med 3,5 prosent, og husholdningenes konsum økte med godt over 4 prosent. Lave renter og mer normal kronekurs kombinert med konjunkturoppgang internasjonalt bidro også til at optimismen økte i næringslivet. Dette har gitt seg utslag i at bedriftene igjen er blitt netto låntakere og at investeringene vokser. Høykonjunkturen drives videre av fortsatt lav rente, sterk innenlandsk etterspørsel og eksportvekst. Den lave renten og økt sysselsetting gjør at husholdningenes etterspørsel vil holde seg sterk, mens det er mer usikkert i hvilken grad bedriftene fortsatt vil stimuleres fra internasjonal høykonjunktur. En nedgang internasjonalt vil imidlertid kunne motvirkes av sterk vekst i olje- og gassinvesteringene. Industrien i medvind Den internasjonale konjunkturoppgangen har gitt positive impulser til norsk industri gjennom Eksportverdien av tradisjonelle varer økte med over 11 prosent i 2004, hovedsakelig på grunn av sterk prisoppgang. Eksportutviklingen har variert noe i de ulike næringene, og oppgangen både i volum og pris har vært spesielt sterk innenfor metall og kjemisk industri. Handelsoverskuddet med ulandet er kraftig forbedret. Positive tendenser i arbeidsmarkedet I 2004 økte antall sysselsatte med 0,2 prosent på landsbasis, mens ledigheten holdt seg uendret på 4,5 prosent. Sysselsettingen i industrien endte for året sett under ett på som er en nedgang på fra Til tross for at arbeidsmarkedet samlet viser en flat utvikling, skjer det likevel vesentlige bevegelser i enkelte fagområder. Ledigheten innen industrien og i bygg og anlegg har falt med henholdsvis 17 og 9 prosent det siste året, og den sterkt fallende trenden i industrisysselsettingen som begynte i 2002 ser ut til å ha stoppet opp. I 2005 er det flere faktorer som tilsier at arbeidsmarkedet vil stramme seg til. Nok et moderat lønnsoppgjør kombinert med at bedriftene trolig nærmer seg kapasitetsbegrensningene, tilsier økt ansettelsestakt fremover. Videre ser det ut til å bli økt skatteinngang og økte overføringer til kommunene, noe som vil gi noe større etterspørsel etter arbeidskraft også i denne sektoren. Færre nye arbeidssøkende kombinert med økende vekst i arbeidsintensive bransjer tilsier at vi står foran et strammere arbeidsmarked i Bruker mer oljepenger enn forutsatt Den sittende regjering brukte også i 2004 vesentlig mer oljepenger enn handlingsregelen tilsier. Det har ikke medført negative effekter pga av sterk grad av omstilling i økonomien. Når Norges Bank likevel kan holde rentedifferansen mot utlandet i sjakk, er dette takket være lav prisstigning og at partene i arbeidslivet klarte å bli enige om et moderat lønnsoppgjør for inneværende år. 4 5

4 Flere ledige stillinger og færre arbeidsledige I mars ble antall arbeidsledige i Rogaland redusert i forhold til samme måned i fjor. Sesongjustert ledighet (inkl. deltakere i arbeidsmarkedstiltak) er de siste tre måneder likevel økt med 3 prosent. Nedgangen i arbeidsledigheten stoppet dermed opp i denne måneden, men Aetat legger til grunn at ledigheten vil fortsette å gå ned i månedene fremover. Akkumulert har tilgangen av ledige stillinger i fylket ved utgangen av mars økt med 19 prosent i forhold til samme periode i fjor. Redusert ledighet Ved utgangen av mars var personer, eller 3,5 prosent av arbeidsstyrken, registrert som helt arbeidsledige i fylket. Det er en reduksjon på 434 personer i forhold til samme måned i fjor personer deltok i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Det er en reduksjon i forhold til mars 2004 på 460 personer. Bruttoledigheten (summen av helt ledige og deltakere i arbeidsmarkedstiltak) var ved utgangen av mars personer, som utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 894 færre personer enn det var for ett år siden. Når vi korrigerer for normal sesongvariasjon viser våre beregninger at arbeidsledigheten, inkludert de som deltar i arbeidsmarkedstiltak, de siste tre måneder er økt med 3 prosent. Bruttoledigheten i landet totalt var i mars personer, som utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er en reduksjon på personer sammenlignet med mars Høyere ledighet i nordfylket Regionalt har arbeidsledigheten jevnet seg ut mellom nord- og sørfylket. I perioden omkring årsskiftet var det forholdsvis lik ledighet i nord og sør, men i løpet av første kvartal 2005 har igjen nordfylket fått noe høyere ledighet sammenlignet med sørfylket. Byregionene i både nord og sør har høyere ledighet enn omkringliggende kommuner. Ved utgangen av mars har Haugesund høyest ledighet i fylket med en bruttoledighet på 5,8 prosent, fulgt av Stavanger med 5,1 prosent. Til sammen står disse to byene for nesten halvparten av arbeidsledigheten i fylket (46 prosent). Flere ledige stillinger Akkumulert frem til utgangen av mars er det registrert ledige stillinger i fylket, som er en økning på 19 prosent sammenlignet med samme periode i Det var størst økning i tilgangen innen handelsarbeid, ingeniørfag, transportarbeid, merkantile yrker og administrativt og humanistisk arbeid. Ved årsskiftet var det industriarbeid og byggeog anleggsarbeid som hadde den største økningen i etterspørselen, mens vi ser nå at det er andre yrkesgrupper som har mest fremgang. Redusert langtidsledighet I mars var personer registrert som helt ledige i mer enn et halvt år. Det er en reduksjon på 208 personer (9 prosent) sammenlignet med mars Færre ledige ingeniører Det var 17 prosent færre arbeidsledige med yrkesønske innen ingeniørfag ved utgangen av mars sammenlignet med samme tid i fjor. Det er denne yrkesgruppen som har hatt størst prosentvis nedgang, fulgt av annet servicearbeid og industriarbeid. Fordelt på konkrete yrker ser vi størst reduksjon i antall ledige blant kokker og kjøkkenassistenter, rengjøringspersonale, dekoratører, Helt ledige og arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak fordelt etter kommune. Mars 2005 Antall Antall helt ledige helt ledige Kvinner Menn Stavanger ,3 % ,8 % Randaberg ,2 % ,5 % Finnøy ,0 % ,3% Rennesøy ,1 % ,4 % Kvitsøy ,3 % ,4 % Sola ,0 % ,3 % Sandnes ,0 % ,6 % Gjesdal ,7 % ,6 % Time ,7 % ,6 % Hå ,1 % ,5 % Klepp ,3 % ,4 % Eigersund ,7 % ,4 % Sokndal ,4 % ,6 % Lund ,9 % ,4 % Bjerkreim ,0 % ,1 % Forsand ,5 % ,4 % Hjelmeland ,1 % ,4 % Strand ,3 % ,6 % Sauda ,4 % ,4 % Suldal ,7 % ,5 % Haugesund ,5 % ,3 % Utsira ,3 % ,8 % Vindafjord ,8 % ,4 % Tysvær ,2 % ,0 % Ølen ,8 % ,6 % Sveio (Hordaland) ,9 % ,3 % Karmøy ,7 % ,9 % Bokn ,5 % ,4 % Totalt I prosent av arb. styrken Endring fra forrige mnd. Endring fra ett år tidligere Antall arb.søkere i tiltak I prosent av arb. styrken designere og reklametegnere, systemutviklere og programmerere, industrimekanikere og elektrikere. Rogaland under landsgjennomsnittet Ved utgangen av mars gikk antall arbeidsledige (inkl. deltakere i arbeidsmarkedstiltak) opp i Nord-Trøndelag og Nordland sammenlignet med samme måned i fjor. Ledigheten var på samme tid uforandret i Østfold, mens ledigheten i de øvrige fylkene er redusert. Nordland har hatt størst relativ økning i ledigheten det siste året (4 prosent), mens Vest-Agder har hatt størst relativ reduksjon (20 prosent). Målt i antall hadde Oslo og Rogaland i mars størst nedgang i bruttoledigheten siden mars i fjor. I prosent av arbeidsstyrken ser vi fortsatt høyest andel ledige i Finnmark (7,1 prosent). Lavest ledighet finner vi nå i Akershus med 3,1 prosent ledige. Rogaland har et ledighetsnivå på 4,2 prosent. Landsgjennomsnittet lå ved utgangen av mars på 4,5 prosent. Sysselsettingen øker og sykefraværet reduseres Det er for tiden stor etterspørsel etter arbeidskraft i fylket, og vi kunne forventet at ledigheten hadde blitt redusert enda mer som en følge av dette. Imidlertid har også sysselsettingen økt og de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at den gjennomsnittlig har økt med 1,6 prosent fra 2003 til Det betyr at det neppe har vært flere personer i arbeid i Rogaland enn det er akkurat nå. Vi registrerer også netto tilflytting til fylket, som forteller oss at mange bosetter seg her fordi de har fått jobb. Dette er et vanlig utviklingstrekk i perioder med god driv i markedet, men det påvirker også arbeidsledigheten slik at den ikke reduseres så mye som vi kunne forvente. Et annet moment som påvirker utviklingen i arbeidsmarkedet er at sykefraværet har gått synlig ned den senere tid. Fra siste kvartal 2003 til samme kvartal i fjor gikk sykefraværet ned med 25 prosent og Rogaland er det fylket i landet som har lavest sykefravær med gjennomsnittlig 5,1 prosent i fjerde kvartal Reduksjonen i sykefraværet representerer i seg selv et stort antall arbeidsplasser, på samme tid som det innebærer en stor og produktiv verdiskapning for fylket. Mot et strammere arbeidsmarked Mye tyder på at vi vil få et strammere arbeidsmarked utover året. Bedriftsundersøkelsen avdekker at flere arbeidsgivere enn i fjor kunne ansatt flere medarbeidere dersom de hadde funnet de rette kandidatene. Dette setter enda større press på prioritering- og bruk av ulike arbeidsmarkedstiltak, noe som er særlig merkbart fordi Aetat på samme tid får mindre penger til arbeidsmarkedstiltak som en følge av at arbeidsledigheten går nedover. I noen tilfeller blir det også aktuelt å gjøre bruk av Aetats Eures-tjeneste til å rekruttere arbeidskraft fra Europa. Eures er en spesialtjeneste og kontaktnettverk mellom arbeidsmarkedsmyndighetene innen EU/EØS-området. Formålet er å bistå arbeidssøkere i eget land til å søke seg arbeid i andre EU/EØS-land og arbeidsgivere til å dekke behov for arbeidskraft innen samme område ved å lyse ut stillinger i Europa og/eller formidle kontakt mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere. Tilstrømning fra nye EU-land Stor tilstrømning av arbeidskraft fra de nye EU-landene etter fjorårets utvidelse er en annen utfordring som vi står ovenfor, ikke minst i Rogaland. Konkurranse om arbeidsplasser og tilpassede lønnsvilkår er selvsagt hovedmomentene, men den frie adgangen til vårt arbeidsmarked gjør det også vanskeligere for Aetat å opprettholde en tilfredsstillende oversikt over utviklingen. 6 7

5 Fortsatt positiv utvikling Store deler av næringslivet er inne i en positiv utvikling med økende aktivitet og økt lønnsomhet. Vårens bedriftsundersøkelse bekrefter denne situasjonen. Optimismen med hensyn til omsetnings- og lønnsomhetsutvikling ser imidlertid ut til å være noe nedjustert i enkelte næringer sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført i november Mange venter at det høye aktivitetsnivået vil fortsette inn i Høy aktivitet i petroleumsnæringen Høy oljepris og store utbyggingsprosjekter fører til høy aktivitet innen petroleumsnæringen. I 2005 ventes investeringene å komme opp i 88 milliarder kroner, en økning på 24 prosent fra Over halvparten av bedriftene innen energisektoren venter økt omsetning og økt lønnsomhet i 2005 og over 60 prosent planlegger å øke bemanningen. Omtrent halvparten planlegger økte investeringer. Svarene i undersøkelsen er i stor grad sammenfallende med resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i november 2004, men det er nå flere som venter bedret lønnsomhet enn i november. Svarene er mer optimistiske enn på samme tid for ett år siden. Undersøkelsen tyder på ytterligere vekst i prosent venter bedre markedsutsikter. Økt optimisme innen mekanisk og prosessindustri Høy aktivitet innen petroleumsnæringen slår sterkt ut i mekanisk industri. De positive signalene som ble gitt i november 2004 bekreftes også i denne undersøkelsen. Nesten 60 prosent av bedriftene forventer økt omsetning og økt bemanning og over 40 prosent venter økt lønnsomhet i Resultatene er dermed langt mer positive enn for ett år siden da de første signalene om sysselsettingsøkning kom. Prosessindustrien har vært gjennom en periode med nedgang i både omsetning og sysselsetting. Dette kan nå være i ferd med å endre seg. En tredel av bedriftene venter økt omsetning og lønnsomhet og nesten 40 prosent venter økt bemanning. I motsetning til tidligere undersøkelser venter bedriftene i utvalget samlet sett en svak vekst i sysselsettingen. Tre av fire bedrifter venter økte investeringer. Dette er en høyere andel enn i november Både innenfor mekanisk og prosessindustri ventes fortsatt vekst i Fortsatt relativt stabilt innen øvrige deler av industrien Som i tidligere undersøkelser kan det se ut til at sysselsettingsveksten fortsatt lar vente på seg innen store deler av industrien. Dette til tross for at mange venter økt omsetning. Trevarebedriftene er fortsatt blant de mest optimistiske som følge av høy byggeaktivitet. På samme måte som i forrige undersøkelse venter bedriftene innen næringsmiddelindustrien og innen grafisk industri en svak nedgang i bemanningen. Andelen bedrifter som oppgir at de vil øke investeringene er noe høyere enn ved forrige bedriftsundersøkelse. Blant trevarebedriftene oppgir hele 80 prosent at de planlegger økte investeringer. De fleste bedriftene innen øvrig industri venter et stabilt marked i Stabil høy aktivitet innen bygg og anlegg Bygg- og anleggsnæringen har vært preget av høy aktivitet i flere år. En tredel av bedriftene venter økt omsetning i år sammenlignet med i fjor. Dette er lavere enn ved forrige undersøkelse. På den annen side kan det se ut som at behovet for bemanningsøkning er større enn tidligere. Bedriftene i utvalget oppgir en samlet økning på rundt fem prosent. Flere av de store bedriftene innen næringen vil øke bemanningen i Nesten 60 prosent venter stabil lønnsomhet, mens rundt 30 prosent venter bedret lønnsomhet i år sammenlignet med i fjor. Dette er omtrent som i forrige undersøkelse. Investeringene ventes å ligge på samme nivå som i fjor. Bedriftene venter at det høye aktivitetsnivået vil fortsette i Stabilt innen landbruksnæringen Innen primærnæringene omfatter bedriftsundersøkelsen omtrent bare landbruket inkludert avløyserlag, forsøksringer og gartnerier. Det ventes stabil omsetning og bemanning i næringen. 40 prosent venter lavere lønnsomhet i 2005 enn i Moderat innen transport Transportnæringen nyter godt av de generelt gode tidene i næringslivet. Likevel venter de fleste transportbedriftene stabilitet både med hensyn til omsetnings- og sysselsettingsutvikling. En tredel venter økt omsetning og bare 20 prosent venter flere ansatte. Signalene er i stor grad sammenfallende med undersøkelsen som ble gjennomført for ett år siden. Grunnen til at signalene er mer moderate nå enn i undersøkelsen som ble gjennomført ved årsskiftet kan skyldes større innslag av rederier og tjenester knyttet til sjøtransport i den forrige undersøkelsen. Disse opplever som kjent gode tider. En tredel av bedriftene venter økt lønnsomhet og økte investeringer inneværende år. Bare ti prosent venter nedgang. Bedriftene venter et fortsatt stabilt marked i Stabilt innen privat personlig tjenesteyting Bedriftene i næringen yter tjenester til private forbrukere og har dermed nytt godt av den positive utviklingen de siste årene i privathusholdningenes økonomi. Næringen var blant de første som viste tegn til økt omsetning og sysselsetting i begynnelsen av inneværende konjunkturoppgang. 60 prosent av bedriftene i næringen venter stabil omsetning og lønnsomhet, mens 30 prosent venter økning. 80 prosent venter stabil sysselsetting, men bedriftene i utvalget venter likevel samlet sett en svak vekst på rundt to prosent. Resultatene er i stor grad sammenfallende med bedriftsundersøkelsene som ble gjennomført både i november 2004 og for ett år siden. Nesten 70 prosent forventer et stabilt marked til neste år, mens 30 prosent tror på økning. Fortsatt høy aktivitet innen forretningsmessig tjenesteyting Bedriftene i næringen yter tjenester til næringslivet og nyter godt av et generelt høyt aktivitetsnivå. Gjennom flere konjunkturbarometre har næringen utmerket seg som en av de mest optimistiske. Nesten halvparten av bedriftene venter økt omsetning i inneværende år. Nesten 40 prosent venter omsetning på samme nivå som i fjor. Andelen som venter økt omsetning er dermed noe lavere enn i forrige undersøkelse. Nesten 40 prosent av bedriftene planlegger bemanningsøkning og nesten ingen venter reduksjon. Samlet sett venter bedriftene i utvalget en bemanningsøkning på fem prosent. Resultatene er i stor grad i samsvar med tidligere undersøkelser bortsett fra en lavere andel som venter omsetningsøkning nå enn ved årsskiftet. Det høye aktivitetsnivået ventes å fortsette i Varehandelen venter at omsetningsveksten fortsetter Flertallet av varehandelsbedriftene venter økt omsetning, mens en tredel venter flere ansatte. Andelen som venter omsetningsvekst er omtrent den samme som ved årsskiftet, mens andelen som venter sysselsettingsvekst er noe større nå. Samlet sysselsettingsvekst blant bedriftene i utvalget er også betydelig sterkere nå enn ved årsskiftet. Over 40 prosent forventer bedre lønnsomhet i år enn i fjor, mens halvparten venter uendret lønnsomhet. Dette er omtrent samme svarfordeling som i forrige undersøkelse. Flertallet venter stabile markedsutsikter i Restaurantnæringen venter redusert omsetning Undersøkelsen omfatter ved en feiltakelse ingen hoteller. En tredel av restaurantene venter redusert omsetning i år sammenlignet med i fjor, mens bare 20 prosent venter økning. Signalene fra restaurantbransjen er dermed mer negative enn ved årsskiftet. Til tross for dette er det flere som venter bemanningsøkning enn som venter bemanningsreduksjon. Samlet sett venter imidlertid bedriftene i utvalget omtrent uendret sysselsetting. Det ventes at lønnsomheten i bransjen vil være stabil sammenlignet med i fjor. En tredel av bedriftene tror på bedre markedsutsikter til neste år. 8 9

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter 6000 5000 4000 3000 2000

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Høring. Kapittel 2 Globalisering og regional utvikling

Høring. Kapittel 2 Globalisering og regional utvikling Høring Til: Kommunal og regionaldepartementet Fra: Norsk Industri Dato: 1. september 2011 Sak: NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Norsk Industri takker for muligheten

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer