Et sommerlig mote med Norsk Psykodrama- Akademi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et sommerlig mote med Norsk Psykodrama- Akademi."

Transkript

1 TIDSSKRIF Et sommerlig mote med Norsk Psykodrama- Akademi. Av Gro A. Rognlien og Runa Korsmo Vi blir m0tt av Elvis som logrer og ensker oss velkommen. En blanding av buhund og lundehund - som har sin naturlige plass som "gruppemedlem" i utdanningen - far vi hore av faglig leder ved NPA - Jana Segula. Vi meter henné og de to faglige assistenter og studenter Hélène Bakke og Lise Gladhus i Oslo denne gangen, - Norsk Psykodrama-Akademi holder til i naturskj0nne omgivelser i Lier i Buskerud.! Gratulerer med undervisningspris! Jana har med seg blomster - og fer selve samtalen begynner - benytter hun anledningen til à gratulere sin student Lise med ârets Undervisningspris hun nettopp har fart av H0gskolen i Buskerud for bruk av psykodrama i undervisningen ved Helsefagstudiet. Vi blir nysgjerrige og vil gjerne hère mer. Og dermed er samtalen i gang, fra en litt uventet vinkel. Lise forteller om sykqrieiauldanningen ved H0gskolen som hadde en strykprosent pâ 50% i faget medikamentregmng Sorn ferstelektor i faget har Lise angrepet problemet ved à benytte psykodramatisk tilnzimmg. og_strykprosenten blé redusert til under 10%. Hun nevner spesielt arbeidet med à skape trygghet i storgruppen i auditoriet - ofte over 150 nye studenter sittende fast pà sine plasser - og at det er mulig à bygge opp télé ogsâ der og legge til rerte for at hver enkelt kan foie seg sett. PROTAGONISTEN

2 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR PSYKODRAMA SOSIOMETRI OG GRUPPEPSYKOTERAPI H0gskoletradisjonen er à fokusere pâ det faglige, og det er ikke feil, men Lise setter i tillegg fokus pâ erfaringer og fialelser studentene har med seg fra sine historier. Ved hjelp avpsykodramabasert gruppeledelse gj0r hun dette mulig. Hun "regisserer" personlige m0ter mellom flest mulig - dyader og samtale i mindre grupper - og skaper âpenhet rundt felles problematikk. Hun tar i bruk kreativiteten og trener studentenes spontanitet - forestill deg medikamentregning som et dyr. - Hvilket dyr? - Hvilke egenskaper har dette dyret? osv. Den tomme stolen der antagonister blir plassert og deretter utvist pâ gangen blir ogsâ brukt. Lise kunne fortsatt à fortelle. Jeg tenker at dette ma vi h0re mer om i en egen artikkel. Norsk Psykodrama-Akademi. Sa til NPA. Jeg ber Jana fortelle litt om oppstarten av akademiet. - Var skole blé formelt dannet i august 2001under navnet Norsk H0yskole for Psykodrama, Gruppeledelse og Gruppe-Psykoterapi. Pâ denne tiden var benevnelsen "h0yskole" fri, noe som etter hvert blé endret og medf0rte navnendring til "akademi". Vi arbeidet med forberedelser slik som fagplaner, arbeidsinstrukser og rekruttering og i 2002 startet vi opp med Klasse 1. Det var Kristina Malm og jeg som begge var utdannet T.E.P. ved NPI og hadde mangeârig_psykodramapraksis bak oss som var grunnleggere med Astri Bjercke som administrativ leder. Jeg hadde i tillegg erfaring som hovedlaerer ved NPI i Oslo og i Bod0. (Forresten er bâde Kristina og Astri pâ férié akkurat nâ, og derfor ikke tilstede!) - Planen var à starte opp med en klasse, men interessen var sa stor at det blé tre klasser som startet pà grunnutdanningen det f0rste âret. Fra skolesamlmg i Liers nafurskj0nne omgivelser Jana forteller videre om den nye modellen for utdanningen. De 0nsket en treàrig grunnutdanning med fordypning i psykodramabasert gruppeledelse. Det var viktig at utdanningen var samfunnsrettet, - kunne anvendes i flere yrkesmessige sammenhenger og pâ "allé steder der det firmes mennesker". PROTAGONISTEN 10

3 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR PSYKODRAMA SOSIOMETRI OG GRUPPEPSYKOTERAPI NR Etter grunnutdanningen f01ger en treârig psykodramalederutdanning og deretter en toârig psykodramaregissorutdanning. De har i snitt 45 studenter fordelt pâ tre klasser, en pâ hvert trinn. Jana selv er faglig leder og hovedlaerer. Hun er engasjert pâ full tid. Kristina, Astri og Hélène er ogsâ Iserere og veiledere med varierte oppgaver pâ deltid. I tillegg har akademiet tre faglige assistenter: Lise, Martina Cabo og Hâkon Wigestrand og en hjelpelaerer 0yvind G. Fougner. Jana legger vekt pâ hvor viktig det er à ha en stab og stabmeter. De har ogsâ et styre, et arbeidsutvalg bestâende av en h0yskolerâdgiver, en juridisk râdgiver og faglig leder, dessuten et studentrâd. Et eget etisk râd benyttes ved behov. Hvem er studentene ved akademiet? -1 morgen kommer det nye kandidater pâ en dags forkurs. Den faglige lederen strâler. - De er interessert i à begynne pâ utdanningen til h0sten. - Hva er opptakskriteriene? - Vanlig studiekompetanse er et minimumskrav, men de aller fleste har en h0yskole- eller universitetsutdanning pâ forhând. Personlig egnethet er av avgj0rende betydning. - Vi 0nsker at utdanningen skaï vaere sa âpen som mulig, slik at psykodrama kan tas tilbake til flest mulig miljeer i samfunnet - Hvordan rekrutterer dere nye studenter? - Gjennom personlig kontakt dvs. fra vâre psykodramagrupper og hjemmeside. -Vi har pr0vd annonsering, men uten noe saerlig résultat. Det personlige nettverket er viktigst. - Hvordan er studentene fordelt pâ de forskjellige nivâene? - Flest pà grunnutdanningen. Omtrent halvparten gâr videre pâ lederutdanningen, og ça. hahparten av dem fortsetter pâ regiss0rutdanningen. i Bare Moreno? - Vi bruker f0rst og fremst Moreno. Det er viktig at studentene blir trygge pâ sin egen metode og bygger opp sin yrkesidentitet og sehtillit pâ psykodrama. M har gjestelaerere som anvender psykodrama pâ ulike felt, eventuelt i kombinasjon med andre metoder. I tillegg bruker vi playbackteater fast med Christina Hagelthorn som instrukt0r. Jana er tydelig pâ at spontanitets- og kreativitetsteorien, Morenos rolleteori, psykodramametoden og filosofien utgj0r en helhet_og gir full dekning. - Det holder!- i forhold til andre psykoterapeutiske retninger. De fîre seyler. Moreno tar utgangspunkt i fire seyler for anvendelse av psykodrama i samfunnet ( psykoterapi, organisasjonsutvikling, teater og pedagogikk ). - Prioriterer dere noen av seylene i utdanningen? - Vi fors0ker a ha allé s0ylene i fokus. Grunnutdanningen er tilstrekkelig for a arbeide med gruppeprosesser i her-og-nâ inkludert vignetter. Videreutdanningen har det klassiske psykodrama i fokus, sa der er det mye terapeutisk trening studentene far. Pà psykodramaregiss0rnivâet bhr studentene kvalifïsert til psykodramalaerere og veiledere, de far utvikle seg som kunstnere og far fordypning i psykodramaterapi. De leder prosjekter i samfunnet pâ det omrâde de selv 0nsker à praktisere senere. Jana vektlegger ogsâ det sterke fokuset de har pâ Morenos filosofi og utvikling av spontanitet og kreativitet allerede fia starter pà studiet. PROTAGONISTEN 11

4 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR PSYKODRAMASOSIOMETRI OG GRUPPEPSYKOTERAPI - Hvilken rolle 0nsker dere à spille i samfunnet som utdanningsinstitusjon? Her utdyper Jana, Hélène og Lise det som blé nevnt innledningsvis. - Utdanningen skaï kunne benyttes i flest mulig sammenhenger og miljeer. Det handler om m0ter mellom mennesker og hvordan de omgâs og kommuniserer. I Morenos filosofi og psykodramametoden fïnner vi et humanistisk verdisett og verkt0y til à virkeliggjere dette. Det visjonaere, "motet til à dramme igjen" finnes som en skjult ressurs i allé mennesker. Den fornyende kraften har vi behov for i allé samfunnsinstirusjoner og i allé liv. Télé - det kan vaere et stikkord, et utgangspunkt og et mal. Vi har allerede h0rt om Lise som benytter kunnskaper fra utdanningen i sin pedagogikk. Hélène forteller at hun benytter det hun har lœrt fra psykodramametoden i sin jobb som regnskapssjef - sa vel som i det terapeutiske arbeidet pâ et senter mot insest. Som hun sier: - Det handler om pedagogisk oppbygning av grupper like mye som om terapi. -Ved à bli i stand til à lede gruppeprosesser har man noe à tilf0re samfunnet i allé sammenhenger der mennesker samhandler, sier Hélène. Jana legger til at fllosofien, menneskesynet og deling som kommunikasjonsform fremmer mangfold og skaperkraft. Dette er viktig for à fâ et godt samfunn som inkluderer i stedet for à splitte. Utfordringer. - Hva tenker dere er de st0rste utfordringene psykodrama som fag star overfor i det norske samfunnet i dag? - Moreno ville m0te mennesker der de er - ikke i en "psykodramaborg", sier Jana. Lise fortsetter: - Viktig à nâ ut. Fâ folk nysgjerrige. Hélène: - Viktig med bredden i anvendelsen. Jana: - For à bygge bro til det vanlige samfunnet, ma vi " ned i m0tet", ikke ta av i frelsetenkning. Det er ogsâ viktig à snakke et sprâk folk i ulike milj0er forstâr. Hélène mener det er viktig à vektlegge psykodrama som pedagogisk metode. Folk er tryggere pâ pedagogikk enn pâ terapi. Slik vil vi kunne gâ bakom en del motstand. Ved à vektlegge den pedagogiske oppbygningen av grupper og unngâ ordet terapi, vil ikke metoden virke sa skremmende. Og Lises erfaring fra h0gskolen viser at det er mulig à fâ positiv respons i det etablerte, - til og med pâ noe som heter psykodrama. - Psykodramametoden er en tilnaerming til livet selv, sier Jana. -Vi ma fâ metoden ned i det praktiske liv - i relasjonene. - Med fokus pâ télé kan selv kompliserte prosesser hândteres. - Ved hjelp av psykodrama og trening i spontanitet og kreativitet, blir det lettere à velge det som er adekvat, her og nâ. Forventninger til forenmgen. Hélène, som selv har sittet i foreningens styre: - Etiske retningslinjer er viktig. - Viktig at foreningen er samlende for allé psykodramatikere - pâ allé nivâer, ogsâ grunnutdanningen. Jana, som i sin tid har vaert leder for foreningen: - Jeg synes det er fint at vi har en forening. - Og foreningen har gjort mye bra arbeid. Men jeg reagerer pâ at det blir gjort forskjell pâ de fire s0ylene. Arbeidet som er gjort for psykodramaterapeuter er utmerket og gledelig. Men det er viktig at derme gruppen ikke skaï ha h0yere status i foreningen enn psykodramatikere som arbeider pâ andre felt: Pedagogisk, i organisasjonsutvikling eller innen teater/ drama.- Min forventning er at foreningen tar fart pâ og 10fter frem de andre s0ylene og gir dem like h0y status. PROTAGONISTEN 12 WVWV.NFPSG.NO

5 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR PSYKODRAMA SOSIOMETRI OG GRUPPEPSYKOTERAPI N R I O - Jeg var ikke enig i at psykodramaforeningen skulle meldte seg inn i NFP (Norsk Forening for Psykoterapi) fordi dette snevrer inn psykodramametoden til en av de fire s0ylene. Disse tendenser, mener jeg, utgj0r en fare for à bevare og videreutvikle vâr metode. Hélène fortsetter: - Foreningen b0r ta fram dem som driver med pedagogikk, organisasjonsutvikling og teater. Fâ mer fokus pâ deres arbeid. Vi er allé psykodramatikere. De andre nikker. Jeg sp0r om de kunne tenke seg à bidra med dette pâ en temakveld for eksempel. Svaret er samstemt ja. Allé tre er enige i at de andre s0ylene ma hentes frem. Hélène er ogsâ opptatt av at foreningen nâ b0r jobbe for at veiledning og organisasjonsutvikling far momsfritak. Nâr det gjelder skillet mellom sterttemedlemskap og hovedmedlemskap mener allé tre at det er uheldig. Lise er ennâ ikke ferdig leder (hun far bare vœre st0ttemedlem), men er en av de som virkelig profilerer psykodrama i média, - og hun har ikke stemmerett pâ ârsm0tet. Og som Jana sier: - Det er engasjementet for psykodrama som b0r fa plass. Derfor b0r allé fa anledning til à bli hovedmedlemmer med stemmerett helt fra starten av studiet. - Ofte er det de nye som brenner mest, og hierarkiet ma ikke stoppe dem i a engasjere seg. De har mye vitalitet à tilf0re foreningen. Temperaturen er blitt h0y, engasjementet skinner i 0ynene pâ allé tre. - Men fà med at vi mener foreningen har gjort mye viktig arbeid sier Jana og smiler. Og avslutningsvis, litt historié! Jana forteller: Foreningens blad blé det blâst nytt liv i den gang jeg var leder. For a engasjere medlemmer, utlyste vi en konkurranse om navnet: "Hva skaï barnet/bladet hete?" Forslaget PROTAGONISTEN vant flest stemmer, og den heldige vinneren var ingen andre enn nàvaerende foreningsleder Carina Holandsli som pâ denne tiden var grunnutdanningsstudent med Eva R0ine og meg som laerere. Premien var en gratis plass i min terapigruppe, men jeg husker ikke om Carina noen gang har benyttet seg av den! Elvis slikker hânden min, - og vi sier takk for samtalen! **** PROTAGONISTEN 13

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

NY KLASSE 2-årig utdanning til psykodrama-terapeut, -lærer, veileder starter 22. september 2011 PSYKODRAMAREGISSØR-KLASSE 3

NY KLASSE 2-årig utdanning til psykodrama-terapeut, -lærer, veileder starter 22. september 2011 PSYKODRAMAREGISSØR-KLASSE 3 NORSK PSYKODRAMA-AKADEMI www.psykodrama.biz Jana Segula/Kristina Malm Utdanning i gruppeledelse, psykodrama og gruppe-psykoterapi org. nr. 883 664 272 DA Vestsideveien 63, 3400 Lier 92 22 71 35 / 92 41

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole?

Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole? Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole? Av Anne-Britt N. Borge I media har det den siste tiden vært satt fokus på at de flerkulturelle jentene er vinnerne i dagens skole. De oppnår bedre karakterer

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer