Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»"

Transkript

1 Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Navn Årsstudium i «Personlig trening» - Bestått delkurs 1 (PT1): Sertifisert PT - Bestått delkurs 2 (PT2): PT Diplomtrener Opptakskrav Opptakskravene til utdanningen er beskrevet i skolens reglement, 1, 2, 3 og 4: Du må oppfylle ett av disse to kravene for å kunne bli tatt opp som student ved Norges Idrettsakademi: 1. Du har fullført og bestått videregående opplæring innenfor praktiske eller teoretiske fag. 2. Gjennom realkompetansevurdering. (jmf. 2) Hvis du har minst 5 års relevant praksis og kan dokumentere kunnskaper i allmennfag tilsvarende læreplanene på VK1/Vg2 nivå, kan du søke på grunnlag av realkompetanse, det vil si på grunnlag av den kunnskapen du har fått gjennom yrkespraksis eller annen utdanning. En student kan maksimalt søke tre ganger om opptak til samme studium ved Norges Idrettsakademi hvis studiet tidligere har vært påbegynt.norges Idrettsakademi har rullerende opptak med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Dersom det er ledige plasser, kan du søke opptak helt frem til studiestart. Dersom antall søkere overskrider 30 studieplasser ved søknadsfrist, vil opptaket bli basert på reglene for poengutregning i Kap. 7 i departementets forskrift av 10. okt 2005, dog vil det ikke skilles mellom primærvitnemålskvote og ordinær kvote. Om en søker avvises på grunn av opptaksbegrensning eller fordi søkeren ikke fyller opptakskravet, kan søker anke denne avgjørelsen til ankenemda ved Norges Idrettsakademi innen tre uker etter at han/hun er blitt kjent med vedtaket. Fritak ifra en modul En student kan gis fritak i en modul når tilsvarende modul er gjennomført og bestått ved Norges Idrettsakademi eller ved en annen tilsvarende institusjon. Søknad om fritak i modulen må framsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av modulen, og må dokumentere omfanget av og innholdet i modulen som ønskes godskrevet. Studieleder avgjør fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Det gis ikke fritak i fag som inngår i en modul. Utdanning fra videregående skole (sekundær-nivå) gir ikke grunnlag for fritak i en modul. Fritak i en modul skal framgå på vitnemålet og karakterutskriften med merknad om grunnlaget for fritaket.

2 Oppbygning og forventet omfang og arbeidsmengde Årstudiet i «Personlig trening» består av to obligatoriske halvårskurs (PT1 og PT 2), hvorav halvårene er delt opp i to deler/moduler, som hver er på 15 fagskolepoeng. Fagskolepoeng Halvårskurs / fagemner Semester PT kurs 1 Høst 15 fagskolepoeng - Treningslære- og fysiologi 15 fagskolepoeng - Personlig trener I 15 fagskolepoeng 15 fagskolepoeng PT kurs 2 - Kostholdsveileder / Ernæring - Coaching/aktivitetslære Studiet kan tas som et heltidsstudium, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2), eller en av de to modulene i hvert delkurs. Årsstudiet har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på hvert av PT-kursene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvordan arbeidstimene er fordelt mellom tradisjonell undervisning, e- læring / webinar, veiledning og egenarbeid i teori og praksis. Vår Halvårskurs / fagemner PT kurs 1 (800 timer) - Treningslære- og fysiologi o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid praksis (trene på øvelser og metoder i kurset) - Personlig trener 1 o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid praksis (trene på oppgaver, metoder og øvelser presenter i kurset, samt praksis med praksisveileder) PT kurs 2 (800 timer) - Kostholdsveileder / Ernæring o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid praksis (trene på å sette kostholdsplaner) - Coaching/aktivitetslære o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid aktivitetslære (trene på aktiviteter i kurset) Timer 80 timer 50 timer 20 timer 100 timer 150 timer 80 timer 50 timer 20 timer 100 timer 150 timer 80 timer 50 timer 20 timer 200 timer 100 timer 80 timer 50 timer 20 timer 200 timer 100 timer

3 Læringsutbytte og faglig innhold i utdanningen som helhet Etter fullført årsstudium i "Personlig trening" (PT 1 og PT 2) er målet at studenten skal ha tilegnet seg følgende overordnende kunnskap: Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og forståelse om kroppens makro- og mikro anatomi, og om hvordan sentrale fysiologiske prosesser påvirker treningen og effekten av trening (adaptasjon). Det vil bli spesielt lagt vekt på sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet muskel- og nervesystemet, samt grunnleggende muskelfysiologi. Studentene skal ha kunnskap som gjør dem i stand til å forklare og drøfte sentrale tema og problemstillinger innen fagområdet idrett, aktivitetslære, bevegelseslære, anatomi, fysiologi, motorikk/teknikk, treningslære og undervisningslære. Studentene skal ha tilegnet seg bred og dyp kunnskap om dosering av trening innenfor ulike treningsformer og treningsplanlegging, Dette for at studenten skal kunne planlegge optimal trening for seg selv og andre. Studenten skal ha kunnskap om hvordan trening skal organiseres og tilrettelegges for seg selv, enkeltpersoner og grupper av personer på ulike mestrings og prestasjonsnivå. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap som gjør dem i stand til å veilede og følge opp egen trening og treningen til personer og grupper på ulike prestasjons- og mestringsnivå. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om idrett i et historisk og samfunnsmessig perspektiv Studentene skal ha tilegnet seg gode kunnskap, og utviklet gode holdninger i forhold til antidoping. Etter fullført årsstudium i "Personlig trening" er målet at studenten skal ha tilegnet seg følgende ferdigheter: Studentene skal ha utviklet egenferdigheter som gjør dem i stand til å gjennomføre optimal styrke-, utholdenhets-, hurtighets-, spenst- og bevegelighetstrening. Studentene skal kunne være gode øvingsbilder for andre personer, samt klargjøre sentrale tekniske momenter som en må passe på for å gjennomføre øvelsen riktig. Dette for å redusere risikoen for skade, og skape forutsetninger for optimal treningseffekt. Studenten skal ha ferdigheter som gjør dem dyktige til å observere, analysere og reflektere over andre personer tekniske utførelse, og anvende disse analysene i veiledningen av personer som utøver idrett på ulike prestasjonsog mestringsnivå. Studentene skal ha ferdigheter som gjør studentene i stand til å planlegge, organisere, tilrettelegge optimal trening for personer på ulike prestasjons- og mestringsnivå. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap som har gitt dem forutsetninger til kritisk tenkning omkring fagstoff fra media, populærvitenskapelige tidsskrifter, bøer og vitenskapelige artikler.

4 Etter fullført årsstudium i "Personlig trening" er målet at studenten skal ha tilegnet seg følgende generelle kompetanse: Studentene skal kunne anvende og formidle sentrale temaer og problemstillinger innen fagområde idrett, trening, PT-virksomhet, veiledning, helse/livsstil og prestasjonsutvikling. Kunne planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver på ett treningssenter, alene eller sammen med andre. Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om både fysiologiske og sosiale skadevirkninger av doping som basis for gode holdninger i forhold til dette. Årsstudium i «Personlig trening» vil kunne dannet et supplement til andre studier eller yrkesutdannelser, f.eks. annen idrettsutdannelse eller lærerutdannelse på høyskole og universitetsnivå. Studiet skal derfor både gi kunnskap, kompetanse og holdninger som skal være med på å legge et grunnlag for videre studier. For hvert enkeltemne er det satt opp egne spesifiserte delmål som er definert lengre bak i studieplanen. Læringsutbytte og faglig innhold for hvert emne / praksis Årsstudiet i «Personlig trening» er bygd opp på to delkurs, PT 1 og PT 2. Innenfor disse kursene er det lagt opp til to hoveddeler innenfor hvert av de to kursene. Nedenfor er det foretatt en kort beskrivelse av læringsutbytte og det faglige innholdet og praksisen innenfor hvert emne. PT 1 kurset: Emne: Treningslære / fysiologi Læringsutbytte Etter avsluttet emne skal studenten: kunne forklare grunnleggende begrep og teorier i treningslære kunne forklare særtrekk ved egenskapene og treningene av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet og mental trening kunne forklare sentrale prinsipp og metoder for trening og treningsplanlegging kunne forklare hvordan fysiologiske og mentale prosesser påvirker den idrettslige prestasjonsevnen kunne forklare fysiologiske og psykologiske effekter av ulike treningsmetoder kunne vise og forklare treningsmetoder innenfor utholdenhets-, styrke-, spenst-, hurtighets- og bevegelighetstrening kunne gjennomføre utvalgte tester og bruke resultatene i forbindelse med målsettingsprosesser, arbeidskravsanalyser, måle prestasjonsfremgang, samt bruke testene til intensitetsstyring kunne forklare sirkulasjonssystemet, energiomsetning, muskel og nerve- og det endokrine systemet

5 Læringsutbytte Etter avsluttet emne skal studenten har kunnskap om: ulike treningsmetoder og prinsipp innenfor styrke-, utholdenhets- og bevegelighetstrening enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke, utholdenhet og bevegelighet enkle råd som kan gis omkring kosthold og ernæring funksjonell anatomi, biomekanikk og trening Etter avsluttet emne skal studenten har ferdigheter i å kunne: gjennomføre holdningsanalyse gjennomføre spotting gjennomføre PT-timer ved hjelp av minimalt med utstyr lage periode- og økt planer til PT-timer vise øvelser og være et godt øvingsbilde forklare øvelser ut i fra biomekaniske prinsipper Etter avsluttet emne skal studenten har kompetanse om å kunne: motivere og gi sikker fremover-melding / veiledning være oppdatert på forsking og beste praksis innenfor fagfeltet fitness og PTvirksomhet legge til rette for gode treningsopplevelser vurdere etiske problemstillinger i idretten og PT-virksomheten reflektere over PT-rollen ha evne til kommunikasjon, og markedsføre seg selv som PT kunne formulere gode målsettinger for ulike kundegrupper kunne forklare grunnleggande begreper og teorier knyttet til funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk, slik at kompetansen kan brukes i utformingen av treningsprogram og treningsplaner. PT 2 kurset: Emne: Coaching/aktivitetslære Læringsutbytte Etter avslutta emne skal studenten: kunne gjennomføre presenterte og gjennomgåtte aktiviteter og øvelser/aktiviteter på studiet, og vise at hun/han har et ferdighetsnivå som kan brukes som et godt øvingsbilde for andre. kunne observere, analysere og forklare tekniske element i personers tekniske utførelse av øvelser/aktiviteter. Analysene skal baseres på lover og regler innenfor biomekanikk. kunne utøve og arbeide sjølvstendig med aktivitetane kunne vise kunnskap og ferdigheter i treningsplanlegging, organisering, tilrettelegging og veiledning av personer på ulike prestasjons- og mestringsnivå.

6 Læringsutbytte Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap om: nasjonale målsettinger og handlingsplaner for ernæring, kosthold og livsstilssykdommer nasjonale kostholdsråd til ulike grupper i befolkningen forskning om livsstilsendring, ernæring, trening og livskvalitet sammenhengen mellom kosthold og helse/livsstilsykdommer Etter avsluttet emne skal studenten ha ferdigheter i å: kunne gjennomføre kostholdsanalyser kunne planlegge en kostholdsplan for personer med ulike forutsetninger når det gjelder kostvaner, kroppsvekt og livsstilssykdomer. Kunne gjennomføre målinger av kroppssamensetning, og vurdere/analysere resultater fra slike målinger Etter avsluttet emne skal studenten ha kompetanse som gjør dem i stand til å: kunne gjøre rede for sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og energibalanse ha god innsikt og forståelse når det gjelder sammenhengen mellom ernæring, helse/livsstil, livsstilssykdommer og prestasjonsutvikling for personer på ulike mestrings- og prestasjonsnivå. Beskrivelse av den indre sammenhengen i utdanningen Utdanningen er lagt opp med både teoriundervisning, praktisk undervisning og egenstudier. I teoriundervisningen vil studentene bli undervist både fysiologi og anatomi, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen treningslærefaget. Under temaet fysiologi, vil studentene bli grundig undervist i de viktigste organsystemene som er relevant i forhold til utdanningen som personlig trener. Tema innen fysiologi som vil bli tillagt størst vekt er, metabolisme, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nervesystemet og muskelfysiologi. Dette vil danne et godt grunnlag for forståelse for de ulike aspektene av treningslærefaget, både når det gjelder trening av kondisjon og styrke. I anatomiundervisningen vil studentene bli undervist i utspring, feste og funksjon ti l de viktigste skjelettmusklene, i tillegg til musklenes funksjon. Dette vil danne et godt grunnlag for forståelse for biomekanikk og hvilken belastning muskler og ledd utsettes for i ulike bevegelser. Den praktiske undervisningen vil i den grad det er mulig bli koordinert i forhold til hvilke tema som gjennomgås i teoriundervisningen. Som eksempel vil studentene få undervist hjertets fysiologi og hvordan hjertefrekvens reguleres i forkant av undervisning i treningslære om intensitetssoner og praktisk testing av makspuls. På samme møte vil aerob og anaerob energiomsetning blir gjennomgått i fysiologidelen før ulike treningsmetoder for å bedre aerob og anaerob kapasitet gjennomgås i treningslærefaget. Til slutt får studentene anledning til å selv prøve dette i praksis og etter hvert anledning til å utarbeide treningsprogrammer basert på prinsippene som har blitt undervist. Det er i tillegg lagt opp til en progresjon gjennom studiet ved at temaene som undervises på første del av undervisningen (PT1) danner grunnlag for dypere forståelse på siste del av utdanningen (PT2). På PT vil studiet i større grad rettet seg mot kostholdsveiledning, og gi kunnskap som gjør studenten i stand til å kunne foreta livsstilsendringer både ved hjelp av trenings- og kostholdsendringer. I denne delen av studiet vil det også bli trent mye på utøvelsen av PT-rollen i praksis.

7 Undervisningsformer og læringsaktiviteter Det legges vekt på å gi en variert og stimulerende undervisning. Studentene skal aktiviseres i undervisningen. I løpet av hver undervisningsdag skal det i hovedsak benyttes flere undervisningsmetoder som skal skape variasjon og optimal læring. Temaene i de enkelte modulen avgjør hvilke av undervisningsmetodene som er aktuelle og egner seg best for optimal læring. Generelt benyttes en kombinasjon av 7 ulike undervisningsmetoder, og som kommer i tillegg til studentens egeninnsats: 1. Kateter-forelesninger En vesentlig del av undervisningen skjer ved ordinære forelesninger. Forelesningene har som siktemål å stimulere studentene til å arbeide videre med stoffet på egen hånd. Forelesninger krever meget gode pedagoger, og av den grunn er vi selektive med hensyn til hvem vi bruker som forelesere. Våre forelesere benytter mest tradisjonell tavleundervisning, men også dokumentkamera og PowerPoint for å skape nødvendig variasjon i undervisningen. 2. Problembasert læring På studiet legges det opp til at en del av kunnskapsformidlingen skjer ved problemorientert læring. I disse timene vil studentene få presentert realistiske oppgaver som er enkelt formulert. Hensikten er å stimulere praktisk og teoretisk læring gjennom prøving og feiling. Problemorientert læring krever at studentene er i stand til å organisere stoff på tvers av ulike fagdisipliner. Kritisk tenkning står sentralt. Målet er aktiv deltagelse fra studentene, for dermed også å øke deres motivasjon for studiet. Underviserens rolle ved bruk av problemorientert læring er å stimulere og veilede studentenes egenbearbeidelse av stoffet. Det stiller store krav til underviseren som pedagog, men rollen er svært annerledes enn pedagogens rolle ved ordinær kateterundervisning. De fleste av våre hovedforelesere har lang erfaring med problembasert læring (PBL), bl.a. fra medisinstudiet i Oslo hvor PBL ble innført høsten 1996, men også fra Bjørknes Høyskole og Norges idrettshøgskole. Undervisernes erfaring med PBL gjør at de er kjent med både mulighetene, men også fallgrubene, ved metoden. Ved Norges Idrettsakademi har vi valgt å kombinere problemorientert læring med ordinære forelesninger, praktiske øvelser mm. 3. Praktisk undervisning I treningslære og PT-rollen legges det vekt på at studentene selv skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter både med tanke på gjennomføring og tilrettelegging og veiledning i ulike idrettsaktiviteter og treningsmetoder. Hensikten her er å trene opp egenferdighetene i utøvelsen av ulike treningsformer, men med spesiell vektlegging av styrketrening og utholdenhetstrening. Ved gjennomgang av PT-rollen er fokuset på å lære andre å trene optimalt. I denne delen er det fokus på å motivere og «spotte» utøverne slik at treningen gir optimal effekt på det fysiske, mentale og tekniske. Undervisningen vil i hovedsak bestå av praktisk undervisning i treningsstudio, i sal eller ute i naturen.

8 4. Gruppeoppgaver Studentene får utlevert oppgaver som de løser i grupper. De oppfordres til å søke i litteraturen ut over pensum. Oppgavene er formulert med problemstillinger som krever at studentene tenker kritisk, reflekterer og formulerer egne underproblemstillinger (Se ellers under PBL). Evnen til å kunne arbeide i grupper er en viktig egenskap for de som skal jobbe videre innen idrett og personlig trening. Gruppearbeid vil også styrke det sosiale forhold mellom studentene som på den måten vil bli bedre kjent med hverandre. 5. Webinar / nettbasert undervisning Hver uke gjennomføres det webinar / nettbasert undervisning for alle studenten på Fagskolen. Webinaret gjennomføres ved at foreleser avholder en ordinær forelesning ved hjelp av presentasjoner som studentene kan følge på internett (lukket gruppe som kun er åpen for fagskolens studenter). Webinaret organiseres og gjennomføres av vår IKT samarbeidspartner, Lyymp. I forbindelse med Webinaret kan studenten stille skriftlig spørsmål om ting de lurer på, eller ønsker utdypet. I etterkant av webinaret får studentene mulighet til å gjennomføre en elektronisk quiz som er utarbeidet av skolens forelesere. Spørsmålene er lagt ut i et verktøy som gjør at våre studenter får en umiddelbar tilbakemelding på hva de kan, og hva de må øve mer på. Hensikten med tilbudet, er å skape kontinuitet i undervisningen mellom samlingshelgene som gjennomføres hver tredje uke. Webinaret skal stimulere studentene til mer egenarbeid, kontinuitet i studiene og bedre læring. 6. Kollokviegrupper Fagskolen er behjelpelig med å organisere kollokvier for studentene. Kollokvier anses som en ønskelig arbeidsform i forbindelse med gruppeoppgavene ved høyskolen, seminarene, forelesningene mm. Studentene får utdelt oppgaver som kan løses i kollokvier. 7. Personlig veiledning Alle studenter får personlig veileder som kan hjelpe, veilede og støtte dem faglig gjennom studiet. For hver klasse avsettes det 5 timer per uke med veiledning på gruppenivå (mail/facebook/skype), samt personlig veiledning ved behov. 8. Egeninnsats Det kreves en betydelig egeninnsats for å komme igjennom årsstudiet i Personlig trening. Studentene må settes av timer for å studere pensumlitteraturen på egenhånd. I tillegg må han/hun bruke timer på praktisk egentrening, og praktisk utøvelse av PT-rollen.

9 Arbeidskrav, vurderingsordninger og sensur For å sikre tilstrekkelig praksis med kvalitet, er det satt opp noen arbeidskrav som må tilfredsstilles før kandidaten får muligheten til å gå opp til skriftlig eksamen og praktisk pedagogisk eksamen: 80 % obligatorisk frammøte på praktiske timer Pålagte Innleveringsoppgaver i form av caseoppgaver leveres inn og blir vurdert av fagansvarlig til bestått. Praksis er gjennomført i henhold til avtale mellom Fagskolen, studenten og praksisveileder Studentene blir vurdert ut fra hvert enkelt emne, henholdsvis gjennom obligatoriske kursrapporter, samt skriftlig skoleeksamen. De obligatoriske innleveringsoppgavene må være bestått før eksamen kan avlegges. Studentene vil bli vurdert i hvert enkelt emne i PT 1 og PT 2. Dette vil skje gjennom fire 5 timers individuelle skriftlig skoleeksamener (2 på hvert kurs PT1 og PT 2). I tillegg gjennomføres det en praktisk metodisk eksamen på hvert av del- kursene. Den praktisk metodiske eksamen har en varighet på inntil 1 time per eksamenskandidat. Både skriftlig og praktisk metodisk eksamen blir evaluert med en gradert karakter (A - F), der F er ikke bestått og A er beste karakter. Karakterskalaen vil være identisk med den som følges i de fleste universitets- og høyskolemiljøer. Symbol Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Hensikten med å kombinere de teoretiske 5 timers skriftlige skoleeksamenen med to praktisk metodiske eksamener, er fordi studiet består av både en teoretisk og en praktisk del. I tillegg er det en praktisk fagprofesjonsutdanning som skal sikre at fremtidige PT-kunder møter Personlige trenere som kan utføre det praktiske arbeidet med høy kvalitet. Norges Idrettsakademi ser det da som riktig å teste ut og evaluere studentenes kunnskap på en spesifikk og gyldig måte i forhold til tema og pensum i studieplanen, og hensikten med profesjonsutdanningen.

10 De 5 timers skriftlig skoleeksamenen sensureres av fagansvarlig innenfor hvert kurs (intern sensor) og av en innleid ekstern sensor. I forbindelse med eksamen leveres eksamensbesvarelsen inn med kandidatnummer, og ikke med navn. Hensikten med dette er å unngå at de som skal sensurere oppgavene har kjennskap til hvem som har skrevet og levert inn de ulike eksamensbesvarelsene. Eksamensbesvarelsene rettet ut i fra en "fasit" som er utarbeidet av fagansvarlig på de ulike del-kursene. Når intern og ekstern sensor har vurdert alle oppgavene, gjennomfører de et felles sensurmøte. Hensikten med møte er å bli enige om endelig karakter på hver enkelt kandidat. Når sensorene er kommet til enighet på alle eksamensbesvarelsene, skrives det ut en karakterliste på et standardisert skjema som er utarbeidet av Norges Idrettsakademi. På skjemaet står kandidatenes navn, og sensorene har i oppgave å registrere karakteren på hver enkelt kandidat. Når det er gjort, signeres listen av begge sensorene. De signerte listene sendes deretter videre til studieleder, som videreformidler resultatene til studentene på studiet. Resultatet fra eksamen skal foreligge studentene senest 3 uker etter endt eksamensdato. På den praktisk metodiske eksamenen blir kandidaten observert, uteksaminert og evaluert av to sensorer. En intern, og en ekstern sensor. Det er mulig å levere inn klage på resultatet på den teoretiske eksamenen. Det er imidlertid ikke mulig å påklage resultatet på den praktisk metodiske eksamenen. Det er imidlertid mulig å klage på eventuelle prosedyre feil som kan ha oppstått under gjennomføringen av den praktisk metodiske eksamenen.

11 Litteraturliste/læremidler * Undervisningen vil bestå av ordinære forelesningstimer, kurs og praktiske øvelser. På kurs legges det til rette for å arbeide med praktiske oppgaver. I tillegg vil det være studentveiledning og egenstudier. Det er obligatorisk frammøte både på kursene og på de praktiske øvelsene. Det blir ført fravær (maksimalt 20 % fravær tillates for å få avlegge eksamen). Hvert av delkurs (PT 1 og PT 2) har et pensum på omkring 1600 sider norsk språklig litteratur, som til sammen blir 3200 sider i pensum på årsstudiumet i «Personlig trening». Det er i tillegg til det obligatoriske pensum anbefalt støttelitteratur, og i hovedsak bøker som allerede er inne på pensumlisten på PT 1 og PT 2. Nedenfor er pensumlitteratur og anbefalt litteratur for PT 1 og PT 2 kurset presentert. Pensum og anbefalt litteratur på PT 1 Pensumlitteratur (1 648 sider): 1. Enoksen E., Tønnessen, E., Tjelta L.I. (2007) «Styrketrening i individuelle idretter og lagballspill». Fagskoleforlaget (ISBN: ) 288 sider 2. Christian Frøyd, Ørjan Madsen, Rolf Sæterdal, Espen Tønnessen, Alexander R. Wisnes og Sigmund B. Aasen (red) (2005) Utholdenhet - trening som gir resultater (ISBN ) 130 sider 3. Gjerset Asbjørn (Red) (1992) Idrettens treningslære Gyldendal norske forlag (ISBN/EAN: ) 320 sider 4. Sand O., Sjaastad Ø og Haug E. (2001) «Menneskets fysiologi» Gyldendal akademiske Forlag (ISBN: ) 600 sider 5. Abrahamsen, F., Arntzen, A., Haugen, R. (2014)«Personlig trener hvordan trene og utvikle kunder gjennom coaching». (ISBN ) 150 sider 6. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Øvingsbok. Satt sammen av Dag Andre Mo og Vidar Andersen 80 sider 7. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Artikkelsamling. Satt sammen av Vidar Andersen 80 sider Anbefalt litteratur: 1. Dahl, H. A. & Rinvik, E. (2010): «Menneskets funksjonelle anatomi: Med hovedvekt på bevegelsesapparatet.» Oslo: Cappelen akademisk forlag. (ISBN: ) 782 sider 2. Pensgård, A.M., Hollingen, E. (2006) "Idrettens mentale treningslære". Oslo: Gyldendal undervisning. 2.utg. (ISBN: ) 160 sider 3. Raastad T., Paulsen G., Refsnes P.E., Rønnestad B.R., Wisnes A.R (2010):«Styrketrening- i teori og praksis». Gyldendal norsk Forlag (ISBN/EAN: ) 560 sider 4. Behnke, Robert S. (2006): Kinetc Anatomy, 2nd edition. Human Kinetics

12 Pensum og anbefalt litteratur på PT 2 Pensumlitteratur (1 564 sider): 1. Tjelta L.I., Enoksen E., Tønnessen, E. (2013) «Utholdenhetstrening forskning og beste praksis». Fagskoleforlaget (ISBN: ) 336 sider 2. Enoksen, E., Sletten, S.H, Brunes, A. (2012): Aktivitetslære Gyldendal Undervisning (ISBN/EAN: ) 440 sider 3. Garthe I., Helle C.: «Idrettsernæring», Olympiatoppen, Gyldendal Norske Forlag 2011 (ISBN/EAN: ) 248 sider 4. Drevonjan CA, Blomhoff R, Bjørneboe GE Aa (red.)(2007). «Mat og medisin». Oslo: Høyskoleforlaget. (ISBN: ) 540 sider Anbefalt litteratur: 1. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Øvingsbok. Sett saman av Dag Andre Mo og Vidar Andersen 80 sider 2. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Artikkelsamling. Sett saman av Vidar Andersen 80 sider 3. Gjerset Asbjørn (Red) (1992) Idrettens treningslære Gyldendal norske forlag (ISBN/EAN: ) 320 sider 4. Sand O., Sjaastad Ø og Haug E. (2001) «Menneskets fysiologi» Gyldendal akademiske Forlag (ISBN: ) 600 sider Studiet kan, med unntak av de praktiske øvelsene, også følges som e-læring. Dette fordi alle teoritimer blir filmet og lagt ut med linker på en lukket del på vår hjemmeside. Det er Fagskolens vurdering at pensum og undervisning vil bidra til å sikre kandidatens kompetanse i relasjon til målene for studiet.

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING Studiet kan tas som et heltidsutdanning, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2). Årsutdanningen har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. januar 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Personlig trener 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Personlig Trener I» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er på 30 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I TRENINGSLÆRE 1 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I TRENINGSLÆRE 1 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I TRENINGSLÆRE 1 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprram: Idrettsfag Felles prramfag Oppgaveproduksjon: Lokal oppgavenemnd lager eksamensoppgave sensorveiledning Eksamensordning:

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier Studieplan 2017/2018 Årsstudium i idrett (2017-2018) Studiepoeng: 60 Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner. Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013. Idrettsutdanninga ved HiSF

NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013. Idrettsutdanninga ved HiSF NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013 Idrettsutdanninga ved HiSF MASTER I IDRETTSVITENSKAP B3 Idrett, fysisk aktivitet og helse B3 Idrett og Kroppsøving B3 Friluftsliv

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: Januar 2014 TRENER 2 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet er

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 PT1: Personlig trener basis Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Dette er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium på bachelornivå. Det er obligatorisk tilstedeværelse på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 2 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 2 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 2 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund 15.09.2016 Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 2. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1. NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Trener 2 Studiepoeng: 5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Innledning Treneren har en sentral

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter Ved Ki-Terapi skolen Moelv 1 Fagoversikt /emner: Fagområder: Anatomi Fysiologi Patologi: Ki-Terapi Skolen vil følge

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Kosthold og coaching Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Dette er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium på bachelornivå. Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Vintersport og frikjøring Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 «Vintersport og frikjøring» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng med normert

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 21 BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Personlig trener, årsstudium

Personlig trener, årsstudium NO EN Personlig trener, årsstudium Gjennom studiet vil du lære hvordan kroppen fungerer og hvordan fysisk belastning/trening påvirker kroppen. Du vil få innføring i hvordan man gjennom trening både kan

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer