Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»"

Transkript

1 Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Navn Årsstudium i «Personlig trening» - Bestått delkurs 1 (PT1): Sertifisert PT - Bestått delkurs 2 (PT2): PT Diplomtrener Opptakskrav Opptakskravene til utdanningen er beskrevet i skolens reglement, 1, 2, 3 og 4: Du må oppfylle ett av disse to kravene for å kunne bli tatt opp som student ved Norges Idrettsakademi: 1. Du har fullført og bestått videregående opplæring innenfor praktiske eller teoretiske fag. 2. Gjennom realkompetansevurdering. (jmf. 2) Hvis du har minst 5 års relevant praksis og kan dokumentere kunnskaper i allmennfag tilsvarende læreplanene på VK1/Vg2 nivå, kan du søke på grunnlag av realkompetanse, det vil si på grunnlag av den kunnskapen du har fått gjennom yrkespraksis eller annen utdanning. En student kan maksimalt søke tre ganger om opptak til samme studium ved Norges Idrettsakademi hvis studiet tidligere har vært påbegynt.norges Idrettsakademi har rullerende opptak med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Dersom det er ledige plasser, kan du søke opptak helt frem til studiestart. Dersom antall søkere overskrider 30 studieplasser ved søknadsfrist, vil opptaket bli basert på reglene for poengutregning i Kap. 7 i departementets forskrift av 10. okt 2005, dog vil det ikke skilles mellom primærvitnemålskvote og ordinær kvote. Om en søker avvises på grunn av opptaksbegrensning eller fordi søkeren ikke fyller opptakskravet, kan søker anke denne avgjørelsen til ankenemda ved Norges Idrettsakademi innen tre uker etter at han/hun er blitt kjent med vedtaket. Fritak ifra en modul En student kan gis fritak i en modul når tilsvarende modul er gjennomført og bestått ved Norges Idrettsakademi eller ved en annen tilsvarende institusjon. Søknad om fritak i modulen må framsettes skriftlig innen en måned etter oppstart av modulen, og må dokumentere omfanget av og innholdet i modulen som ønskes godskrevet. Studieleder avgjør fritak etter innstilling fra fagmiljøet. Det gis ikke fritak i fag som inngår i en modul. Utdanning fra videregående skole (sekundær-nivå) gir ikke grunnlag for fritak i en modul. Fritak i en modul skal framgå på vitnemålet og karakterutskriften med merknad om grunnlaget for fritaket.

2 Oppbygning og forventet omfang og arbeidsmengde Årstudiet i «Personlig trening» består av to obligatoriske halvårskurs (PT1 og PT 2), hvorav halvårene er delt opp i to deler/moduler, som hver er på 15 fagskolepoeng. Fagskolepoeng Halvårskurs / fagemner Semester PT kurs 1 Høst 15 fagskolepoeng - Treningslære- og fysiologi 15 fagskolepoeng - Personlig trener I 15 fagskolepoeng 15 fagskolepoeng PT kurs 2 - Kostholdsveileder / Ernæring - Coaching/aktivitetslære Studiet kan tas som et heltidsstudium, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2), eller en av de to modulene i hvert delkurs. Årsstudiet har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på hvert av PT-kursene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvordan arbeidstimene er fordelt mellom tradisjonell undervisning, e- læring / webinar, veiledning og egenarbeid i teori og praksis. Vår Halvårskurs / fagemner PT kurs 1 (800 timer) - Treningslære- og fysiologi o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid praksis (trene på øvelser og metoder i kurset) - Personlig trener 1 o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid praksis (trene på oppgaver, metoder og øvelser presenter i kurset, samt praksis med praksisveileder) PT kurs 2 (800 timer) - Kostholdsveileder / Ernæring o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid praksis (trene på å sette kostholdsplaner) - Coaching/aktivitetslære o Undervisning / samlingshelger o E-læring / webinar / elektroniske quizer o Veiledning av fagansvarlig / foreleser o Egenarbeid (lese pensumlitteratur / kollokvier, etc) o Egenarbeid aktivitetslære (trene på aktiviteter i kurset) Timer 80 timer 50 timer 20 timer 100 timer 150 timer 80 timer 50 timer 20 timer 100 timer 150 timer 80 timer 50 timer 20 timer 200 timer 100 timer 80 timer 50 timer 20 timer 200 timer 100 timer

3 Læringsutbytte og faglig innhold i utdanningen som helhet Etter fullført årsstudium i "Personlig trening" (PT 1 og PT 2) er målet at studenten skal ha tilegnet seg følgende overordnende kunnskap: Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og forståelse om kroppens makro- og mikro anatomi, og om hvordan sentrale fysiologiske prosesser påvirker treningen og effekten av trening (adaptasjon). Det vil bli spesielt lagt vekt på sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet muskel- og nervesystemet, samt grunnleggende muskelfysiologi. Studentene skal ha kunnskap som gjør dem i stand til å forklare og drøfte sentrale tema og problemstillinger innen fagområdet idrett, aktivitetslære, bevegelseslære, anatomi, fysiologi, motorikk/teknikk, treningslære og undervisningslære. Studentene skal ha tilegnet seg bred og dyp kunnskap om dosering av trening innenfor ulike treningsformer og treningsplanlegging, Dette for at studenten skal kunne planlegge optimal trening for seg selv og andre. Studenten skal ha kunnskap om hvordan trening skal organiseres og tilrettelegges for seg selv, enkeltpersoner og grupper av personer på ulike mestrings og prestasjonsnivå. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap som gjør dem i stand til å veilede og følge opp egen trening og treningen til personer og grupper på ulike prestasjons- og mestringsnivå. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om idrett i et historisk og samfunnsmessig perspektiv Studentene skal ha tilegnet seg gode kunnskap, og utviklet gode holdninger i forhold til antidoping. Etter fullført årsstudium i "Personlig trening" er målet at studenten skal ha tilegnet seg følgende ferdigheter: Studentene skal ha utviklet egenferdigheter som gjør dem i stand til å gjennomføre optimal styrke-, utholdenhets-, hurtighets-, spenst- og bevegelighetstrening. Studentene skal kunne være gode øvingsbilder for andre personer, samt klargjøre sentrale tekniske momenter som en må passe på for å gjennomføre øvelsen riktig. Dette for å redusere risikoen for skade, og skape forutsetninger for optimal treningseffekt. Studenten skal ha ferdigheter som gjør dem dyktige til å observere, analysere og reflektere over andre personer tekniske utførelse, og anvende disse analysene i veiledningen av personer som utøver idrett på ulike prestasjonsog mestringsnivå. Studentene skal ha ferdigheter som gjør studentene i stand til å planlegge, organisere, tilrettelegge optimal trening for personer på ulike prestasjons- og mestringsnivå. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap som har gitt dem forutsetninger til kritisk tenkning omkring fagstoff fra media, populærvitenskapelige tidsskrifter, bøer og vitenskapelige artikler.

4 Etter fullført årsstudium i "Personlig trening" er målet at studenten skal ha tilegnet seg følgende generelle kompetanse: Studentene skal kunne anvende og formidle sentrale temaer og problemstillinger innen fagområde idrett, trening, PT-virksomhet, veiledning, helse/livsstil og prestasjonsutvikling. Kunne planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver på ett treningssenter, alene eller sammen med andre. Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om både fysiologiske og sosiale skadevirkninger av doping som basis for gode holdninger i forhold til dette. Årsstudium i «Personlig trening» vil kunne dannet et supplement til andre studier eller yrkesutdannelser, f.eks. annen idrettsutdannelse eller lærerutdannelse på høyskole og universitetsnivå. Studiet skal derfor både gi kunnskap, kompetanse og holdninger som skal være med på å legge et grunnlag for videre studier. For hvert enkeltemne er det satt opp egne spesifiserte delmål som er definert lengre bak i studieplanen. Læringsutbytte og faglig innhold for hvert emne / praksis Årsstudiet i «Personlig trening» er bygd opp på to delkurs, PT 1 og PT 2. Innenfor disse kursene er det lagt opp til to hoveddeler innenfor hvert av de to kursene. Nedenfor er det foretatt en kort beskrivelse av læringsutbytte og det faglige innholdet og praksisen innenfor hvert emne. PT 1 kurset: Emne: Treningslære / fysiologi Læringsutbytte Etter avsluttet emne skal studenten: kunne forklare grunnleggende begrep og teorier i treningslære kunne forklare særtrekk ved egenskapene og treningene av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet og mental trening kunne forklare sentrale prinsipp og metoder for trening og treningsplanlegging kunne forklare hvordan fysiologiske og mentale prosesser påvirker den idrettslige prestasjonsevnen kunne forklare fysiologiske og psykologiske effekter av ulike treningsmetoder kunne vise og forklare treningsmetoder innenfor utholdenhets-, styrke-, spenst-, hurtighets- og bevegelighetstrening kunne gjennomføre utvalgte tester og bruke resultatene i forbindelse med målsettingsprosesser, arbeidskravsanalyser, måle prestasjonsfremgang, samt bruke testene til intensitetsstyring kunne forklare sirkulasjonssystemet, energiomsetning, muskel og nerve- og det endokrine systemet

5 Læringsutbytte Etter avsluttet emne skal studenten har kunnskap om: ulike treningsmetoder og prinsipp innenfor styrke-, utholdenhets- og bevegelighetstrening enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke, utholdenhet og bevegelighet enkle råd som kan gis omkring kosthold og ernæring funksjonell anatomi, biomekanikk og trening Etter avsluttet emne skal studenten har ferdigheter i å kunne: gjennomføre holdningsanalyse gjennomføre spotting gjennomføre PT-timer ved hjelp av minimalt med utstyr lage periode- og økt planer til PT-timer vise øvelser og være et godt øvingsbilde forklare øvelser ut i fra biomekaniske prinsipper Etter avsluttet emne skal studenten har kompetanse om å kunne: motivere og gi sikker fremover-melding / veiledning være oppdatert på forsking og beste praksis innenfor fagfeltet fitness og PTvirksomhet legge til rette for gode treningsopplevelser vurdere etiske problemstillinger i idretten og PT-virksomheten reflektere over PT-rollen ha evne til kommunikasjon, og markedsføre seg selv som PT kunne formulere gode målsettinger for ulike kundegrupper kunne forklare grunnleggande begreper og teorier knyttet til funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk, slik at kompetansen kan brukes i utformingen av treningsprogram og treningsplaner. PT 2 kurset: Emne: Coaching/aktivitetslære Læringsutbytte Etter avslutta emne skal studenten: kunne gjennomføre presenterte og gjennomgåtte aktiviteter og øvelser/aktiviteter på studiet, og vise at hun/han har et ferdighetsnivå som kan brukes som et godt øvingsbilde for andre. kunne observere, analysere og forklare tekniske element i personers tekniske utførelse av øvelser/aktiviteter. Analysene skal baseres på lover og regler innenfor biomekanikk. kunne utøve og arbeide sjølvstendig med aktivitetane kunne vise kunnskap og ferdigheter i treningsplanlegging, organisering, tilrettelegging og veiledning av personer på ulike prestasjons- og mestringsnivå.

6 Læringsutbytte Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap om: nasjonale målsettinger og handlingsplaner for ernæring, kosthold og livsstilssykdommer nasjonale kostholdsråd til ulike grupper i befolkningen forskning om livsstilsendring, ernæring, trening og livskvalitet sammenhengen mellom kosthold og helse/livsstilsykdommer Etter avsluttet emne skal studenten ha ferdigheter i å: kunne gjennomføre kostholdsanalyser kunne planlegge en kostholdsplan for personer med ulike forutsetninger når det gjelder kostvaner, kroppsvekt og livsstilssykdomer. Kunne gjennomføre målinger av kroppssamensetning, og vurdere/analysere resultater fra slike målinger Etter avsluttet emne skal studenten ha kompetanse som gjør dem i stand til å: kunne gjøre rede for sammenhengen mellom ernæring, fysisk aktivitet og energibalanse ha god innsikt og forståelse når det gjelder sammenhengen mellom ernæring, helse/livsstil, livsstilssykdommer og prestasjonsutvikling for personer på ulike mestrings- og prestasjonsnivå. Beskrivelse av den indre sammenhengen i utdanningen Utdanningen er lagt opp med både teoriundervisning, praktisk undervisning og egenstudier. I teoriundervisningen vil studentene bli undervist både fysiologi og anatomi, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen treningslærefaget. Under temaet fysiologi, vil studentene bli grundig undervist i de viktigste organsystemene som er relevant i forhold til utdanningen som personlig trener. Tema innen fysiologi som vil bli tillagt størst vekt er, metabolisme, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nervesystemet og muskelfysiologi. Dette vil danne et godt grunnlag for forståelse for de ulike aspektene av treningslærefaget, både når det gjelder trening av kondisjon og styrke. I anatomiundervisningen vil studentene bli undervist i utspring, feste og funksjon ti l de viktigste skjelettmusklene, i tillegg til musklenes funksjon. Dette vil danne et godt grunnlag for forståelse for biomekanikk og hvilken belastning muskler og ledd utsettes for i ulike bevegelser. Den praktiske undervisningen vil i den grad det er mulig bli koordinert i forhold til hvilke tema som gjennomgås i teoriundervisningen. Som eksempel vil studentene få undervist hjertets fysiologi og hvordan hjertefrekvens reguleres i forkant av undervisning i treningslære om intensitetssoner og praktisk testing av makspuls. På samme møte vil aerob og anaerob energiomsetning blir gjennomgått i fysiologidelen før ulike treningsmetoder for å bedre aerob og anaerob kapasitet gjennomgås i treningslærefaget. Til slutt får studentene anledning til å selv prøve dette i praksis og etter hvert anledning til å utarbeide treningsprogrammer basert på prinsippene som har blitt undervist. Det er i tillegg lagt opp til en progresjon gjennom studiet ved at temaene som undervises på første del av undervisningen (PT1) danner grunnlag for dypere forståelse på siste del av utdanningen (PT2). På PT vil studiet i større grad rettet seg mot kostholdsveiledning, og gi kunnskap som gjør studenten i stand til å kunne foreta livsstilsendringer både ved hjelp av trenings- og kostholdsendringer. I denne delen av studiet vil det også bli trent mye på utøvelsen av PT-rollen i praksis.

7 Undervisningsformer og læringsaktiviteter Det legges vekt på å gi en variert og stimulerende undervisning. Studentene skal aktiviseres i undervisningen. I løpet av hver undervisningsdag skal det i hovedsak benyttes flere undervisningsmetoder som skal skape variasjon og optimal læring. Temaene i de enkelte modulen avgjør hvilke av undervisningsmetodene som er aktuelle og egner seg best for optimal læring. Generelt benyttes en kombinasjon av 7 ulike undervisningsmetoder, og som kommer i tillegg til studentens egeninnsats: 1. Kateter-forelesninger En vesentlig del av undervisningen skjer ved ordinære forelesninger. Forelesningene har som siktemål å stimulere studentene til å arbeide videre med stoffet på egen hånd. Forelesninger krever meget gode pedagoger, og av den grunn er vi selektive med hensyn til hvem vi bruker som forelesere. Våre forelesere benytter mest tradisjonell tavleundervisning, men også dokumentkamera og PowerPoint for å skape nødvendig variasjon i undervisningen. 2. Problembasert læring På studiet legges det opp til at en del av kunnskapsformidlingen skjer ved problemorientert læring. I disse timene vil studentene få presentert realistiske oppgaver som er enkelt formulert. Hensikten er å stimulere praktisk og teoretisk læring gjennom prøving og feiling. Problemorientert læring krever at studentene er i stand til å organisere stoff på tvers av ulike fagdisipliner. Kritisk tenkning står sentralt. Målet er aktiv deltagelse fra studentene, for dermed også å øke deres motivasjon for studiet. Underviserens rolle ved bruk av problemorientert læring er å stimulere og veilede studentenes egenbearbeidelse av stoffet. Det stiller store krav til underviseren som pedagog, men rollen er svært annerledes enn pedagogens rolle ved ordinær kateterundervisning. De fleste av våre hovedforelesere har lang erfaring med problembasert læring (PBL), bl.a. fra medisinstudiet i Oslo hvor PBL ble innført høsten 1996, men også fra Bjørknes Høyskole og Norges idrettshøgskole. Undervisernes erfaring med PBL gjør at de er kjent med både mulighetene, men også fallgrubene, ved metoden. Ved Norges Idrettsakademi har vi valgt å kombinere problemorientert læring med ordinære forelesninger, praktiske øvelser mm. 3. Praktisk undervisning I treningslære og PT-rollen legges det vekt på at studentene selv skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter både med tanke på gjennomføring og tilrettelegging og veiledning i ulike idrettsaktiviteter og treningsmetoder. Hensikten her er å trene opp egenferdighetene i utøvelsen av ulike treningsformer, men med spesiell vektlegging av styrketrening og utholdenhetstrening. Ved gjennomgang av PT-rollen er fokuset på å lære andre å trene optimalt. I denne delen er det fokus på å motivere og «spotte» utøverne slik at treningen gir optimal effekt på det fysiske, mentale og tekniske. Undervisningen vil i hovedsak bestå av praktisk undervisning i treningsstudio, i sal eller ute i naturen.

8 4. Gruppeoppgaver Studentene får utlevert oppgaver som de løser i grupper. De oppfordres til å søke i litteraturen ut over pensum. Oppgavene er formulert med problemstillinger som krever at studentene tenker kritisk, reflekterer og formulerer egne underproblemstillinger (Se ellers under PBL). Evnen til å kunne arbeide i grupper er en viktig egenskap for de som skal jobbe videre innen idrett og personlig trening. Gruppearbeid vil også styrke det sosiale forhold mellom studentene som på den måten vil bli bedre kjent med hverandre. 5. Webinar / nettbasert undervisning Hver uke gjennomføres det webinar / nettbasert undervisning for alle studenten på Fagskolen. Webinaret gjennomføres ved at foreleser avholder en ordinær forelesning ved hjelp av presentasjoner som studentene kan følge på internett (lukket gruppe som kun er åpen for fagskolens studenter). Webinaret organiseres og gjennomføres av vår IKT samarbeidspartner, Lyymp. I forbindelse med Webinaret kan studenten stille skriftlig spørsmål om ting de lurer på, eller ønsker utdypet. I etterkant av webinaret får studentene mulighet til å gjennomføre en elektronisk quiz som er utarbeidet av skolens forelesere. Spørsmålene er lagt ut i et verktøy som gjør at våre studenter får en umiddelbar tilbakemelding på hva de kan, og hva de må øve mer på. Hensikten med tilbudet, er å skape kontinuitet i undervisningen mellom samlingshelgene som gjennomføres hver tredje uke. Webinaret skal stimulere studentene til mer egenarbeid, kontinuitet i studiene og bedre læring. 6. Kollokviegrupper Fagskolen er behjelpelig med å organisere kollokvier for studentene. Kollokvier anses som en ønskelig arbeidsform i forbindelse med gruppeoppgavene ved høyskolen, seminarene, forelesningene mm. Studentene får utdelt oppgaver som kan løses i kollokvier. 7. Personlig veiledning Alle studenter får personlig veileder som kan hjelpe, veilede og støtte dem faglig gjennom studiet. For hver klasse avsettes det 5 timer per uke med veiledning på gruppenivå (mail/facebook/skype), samt personlig veiledning ved behov. 8. Egeninnsats Det kreves en betydelig egeninnsats for å komme igjennom årsstudiet i Personlig trening. Studentene må settes av timer for å studere pensumlitteraturen på egenhånd. I tillegg må han/hun bruke timer på praktisk egentrening, og praktisk utøvelse av PT-rollen.

9 Arbeidskrav, vurderingsordninger og sensur For å sikre tilstrekkelig praksis med kvalitet, er det satt opp noen arbeidskrav som må tilfredsstilles før kandidaten får muligheten til å gå opp til skriftlig eksamen og praktisk pedagogisk eksamen: 80 % obligatorisk frammøte på praktiske timer Pålagte Innleveringsoppgaver i form av caseoppgaver leveres inn og blir vurdert av fagansvarlig til bestått. Praksis er gjennomført i henhold til avtale mellom Fagskolen, studenten og praksisveileder Studentene blir vurdert ut fra hvert enkelt emne, henholdsvis gjennom obligatoriske kursrapporter, samt skriftlig skoleeksamen. De obligatoriske innleveringsoppgavene må være bestått før eksamen kan avlegges. Studentene vil bli vurdert i hvert enkelt emne i PT 1 og PT 2. Dette vil skje gjennom fire 5 timers individuelle skriftlig skoleeksamener (2 på hvert kurs PT1 og PT 2). I tillegg gjennomføres det en praktisk metodisk eksamen på hvert av del- kursene. Den praktisk metodiske eksamen har en varighet på inntil 1 time per eksamenskandidat. Både skriftlig og praktisk metodisk eksamen blir evaluert med en gradert karakter (A - F), der F er ikke bestått og A er beste karakter. Karakterskalaen vil være identisk med den som følges i de fleste universitets- og høyskolemiljøer. Symbol Betegnelse Generell beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Hensikten med å kombinere de teoretiske 5 timers skriftlige skoleeksamenen med to praktisk metodiske eksamener, er fordi studiet består av både en teoretisk og en praktisk del. I tillegg er det en praktisk fagprofesjonsutdanning som skal sikre at fremtidige PT-kunder møter Personlige trenere som kan utføre det praktiske arbeidet med høy kvalitet. Norges Idrettsakademi ser det da som riktig å teste ut og evaluere studentenes kunnskap på en spesifikk og gyldig måte i forhold til tema og pensum i studieplanen, og hensikten med profesjonsutdanningen.

10 De 5 timers skriftlig skoleeksamenen sensureres av fagansvarlig innenfor hvert kurs (intern sensor) og av en innleid ekstern sensor. I forbindelse med eksamen leveres eksamensbesvarelsen inn med kandidatnummer, og ikke med navn. Hensikten med dette er å unngå at de som skal sensurere oppgavene har kjennskap til hvem som har skrevet og levert inn de ulike eksamensbesvarelsene. Eksamensbesvarelsene rettet ut i fra en "fasit" som er utarbeidet av fagansvarlig på de ulike del-kursene. Når intern og ekstern sensor har vurdert alle oppgavene, gjennomfører de et felles sensurmøte. Hensikten med møte er å bli enige om endelig karakter på hver enkelt kandidat. Når sensorene er kommet til enighet på alle eksamensbesvarelsene, skrives det ut en karakterliste på et standardisert skjema som er utarbeidet av Norges Idrettsakademi. På skjemaet står kandidatenes navn, og sensorene har i oppgave å registrere karakteren på hver enkelt kandidat. Når det er gjort, signeres listen av begge sensorene. De signerte listene sendes deretter videre til studieleder, som videreformidler resultatene til studentene på studiet. Resultatet fra eksamen skal foreligge studentene senest 3 uker etter endt eksamensdato. På den praktisk metodiske eksamenen blir kandidaten observert, uteksaminert og evaluert av to sensorer. En intern, og en ekstern sensor. Det er mulig å levere inn klage på resultatet på den teoretiske eksamenen. Det er imidlertid ikke mulig å påklage resultatet på den praktisk metodiske eksamenen. Det er imidlertid mulig å klage på eventuelle prosedyre feil som kan ha oppstått under gjennomføringen av den praktisk metodiske eksamenen.

11 Litteraturliste/læremidler * Undervisningen vil bestå av ordinære forelesningstimer, kurs og praktiske øvelser. På kurs legges det til rette for å arbeide med praktiske oppgaver. I tillegg vil det være studentveiledning og egenstudier. Det er obligatorisk frammøte både på kursene og på de praktiske øvelsene. Det blir ført fravær (maksimalt 20 % fravær tillates for å få avlegge eksamen). Hvert av delkurs (PT 1 og PT 2) har et pensum på omkring 1600 sider norsk språklig litteratur, som til sammen blir 3200 sider i pensum på årsstudiumet i «Personlig trening». Det er i tillegg til det obligatoriske pensum anbefalt støttelitteratur, og i hovedsak bøker som allerede er inne på pensumlisten på PT 1 og PT 2. Nedenfor er pensumlitteratur og anbefalt litteratur for PT 1 og PT 2 kurset presentert. Pensum og anbefalt litteratur på PT 1 Pensumlitteratur (1 648 sider): 1. Enoksen E., Tønnessen, E., Tjelta L.I. (2007) «Styrketrening i individuelle idretter og lagballspill». Fagskoleforlaget (ISBN: ) 288 sider 2. Christian Frøyd, Ørjan Madsen, Rolf Sæterdal, Espen Tønnessen, Alexander R. Wisnes og Sigmund B. Aasen (red) (2005) Utholdenhet - trening som gir resultater (ISBN ) 130 sider 3. Gjerset Asbjørn (Red) (1992) Idrettens treningslære Gyldendal norske forlag (ISBN/EAN: ) 320 sider 4. Sand O., Sjaastad Ø og Haug E. (2001) «Menneskets fysiologi» Gyldendal akademiske Forlag (ISBN: ) 600 sider 5. Abrahamsen, F., Arntzen, A., Haugen, R. (2014)«Personlig trener hvordan trene og utvikle kunder gjennom coaching». (ISBN ) 150 sider 6. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Øvingsbok. Satt sammen av Dag Andre Mo og Vidar Andersen 80 sider 7. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Artikkelsamling. Satt sammen av Vidar Andersen 80 sider Anbefalt litteratur: 1. Dahl, H. A. & Rinvik, E. (2010): «Menneskets funksjonelle anatomi: Med hovedvekt på bevegelsesapparatet.» Oslo: Cappelen akademisk forlag. (ISBN: ) 782 sider 2. Pensgård, A.M., Hollingen, E. (2006) "Idrettens mentale treningslære". Oslo: Gyldendal undervisning. 2.utg. (ISBN: ) 160 sider 3. Raastad T., Paulsen G., Refsnes P.E., Rønnestad B.R., Wisnes A.R (2010):«Styrketrening- i teori og praksis». Gyldendal norsk Forlag (ISBN/EAN: ) 560 sider 4. Behnke, Robert S. (2006): Kinetc Anatomy, 2nd edition. Human Kinetics

12 Pensum og anbefalt litteratur på PT 2 Pensumlitteratur (1 564 sider): 1. Tjelta L.I., Enoksen E., Tønnessen, E. (2013) «Utholdenhetstrening forskning og beste praksis». Fagskoleforlaget (ISBN: ) 336 sider 2. Enoksen, E., Sletten, S.H, Brunes, A. (2012): Aktivitetslære Gyldendal Undervisning (ISBN/EAN: ) 440 sider 3. Garthe I., Helle C.: «Idrettsernæring», Olympiatoppen, Gyldendal Norske Forlag 2011 (ISBN/EAN: ) 248 sider 4. Drevonjan CA, Blomhoff R, Bjørneboe GE Aa (red.)(2007). «Mat og medisin». Oslo: Høyskoleforlaget. (ISBN: ) 540 sider Anbefalt litteratur: 1. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Øvingsbok. Sett saman av Dag Andre Mo og Vidar Andersen 80 sider 2. Kompendiet: Valfag Personleg trenar: Artikkelsamling. Sett saman av Vidar Andersen 80 sider 3. Gjerset Asbjørn (Red) (1992) Idrettens treningslære Gyldendal norske forlag (ISBN/EAN: ) 320 sider 4. Sand O., Sjaastad Ø og Haug E. (2001) «Menneskets fysiologi» Gyldendal akademiske Forlag (ISBN: ) 600 sider Studiet kan, med unntak av de praktiske øvelsene, også følges som e-læring. Dette fordi alle teoritimer blir filmet og lagt ut med linker på en lukket del på vår hjemmeside. Det er Fagskolens vurdering at pensum og undervisning vil bidra til å sikre kandidatens kompetanse i relasjon til målene for studiet.

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi Kull Høst 2014 Institutt for helhetsmedisin Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 YRKESMULIGHETER... 3 OVERMODNET MÅL FOR STUDIET... 4 LÆRINGSMÅL

Detaljer

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013 Internettmarkedsføring Noroff Fagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole Trondheim Noroff Fagskole Oslo Noroff Fagskole Stavanger Noroff Fagskole Bergen Noroff Fagskole Kristiansand

Detaljer