INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2016 Torsdag 15. februar kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Lokale D1 VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon / Velferdstinget i Oslo og Akershus mail Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo nettside Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo org. nr

2 TIL: Velferdstingets arbeidsutvalg Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo Handelshøgskolen BI Politihøgskolen Det teologiske menighetsfakultet Høgskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Bjørknes Høgskole Norsk Gestaltinstitutt NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Dansehøgskole Musikkteaterhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Norges idrettshøgskole Høgskolen Campus Kristiania Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Westerdals Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole Norsk skuespiller institutt Steinerhøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Eurytmihøgskole Folkeuniversitetene KOPI: Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/ UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret, Ordstyrer INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE Dette er endelig innkalling til møte i velferdstinget i Oslo og Akershus torsdag 17. mars Møtet finner sted på Handelshøyskolen BI, i lesesalen i D-blokken. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamlingen må ved forfall ta kontakt med Marte G. Isaksen, for å finne vara. VED SPØRSMÅL OM PRAKTISK INFORMASJON: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 FORKORTELSER AU: Arbeidsutvalget BH: Bjørknes Høyskole BI: Handelshøyskolen BI BL: Blå Liste BS: Boligstyret DMH: De mindre Høgskolene DNS: Det Norske Studentsamfund. HCK: Høyskolen Campus Kristiania HF: HF-lista HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus HS: Hovedstyret IL: Internasjonallista KK: Velferdstingets kontrollkomite KS: Velferdstingets Kulturstyret LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole LL: Liberal Liste MD: SiO Mat & Drikke MF: Det teologiske Menighetsfakultet MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste MTH: Musikkteaterhøyskolen NDH: Norges Dansehøgskole NIH: Norges Idrettshøgskole NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole NSO: Norsk Studentorganisasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI SD: Sosialdemokratene SH: Studenthovedstaden SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO STUDiO: Studentfestivalen i Oslo SVL: SV-lista VA: Venstrealliansen VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité VK: Valgkomite VT: Velferdstinget WH: Westerdahls Høyskole 3

4 DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 15. februar Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Mandat for valgkomité Vedtakssak 3b) Vedtektsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget Diskusjonssak 3c) Reglementsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget Diskusjonssak VT 04 POLITIKK 4a) Politisk dokument om studenter og rus Diskusjonssak VT 05 ØKONOMI VT 06 VALG 6a) Valg av valgkomité Valgsak 6b) Suppleringsvalg: ett medlem til kontrollkomiteen Valgsak VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 7a) Resolusjon fra Helene Kongerud (HiOA) «Bekjemp matsvinn» Vedtakssak VT 08 EVENTUELT 4

5 FORSLAG TIL MØTEPLAN: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 15. februar 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 17:45 7a) Resolusjon fra Helene Kongerud (HiOA) «Bekjemp matsvinn» Matpause 19:00 3a) Mandat for valgkomité 6a) Valg av valgkomité 19:35 6b) Suppleringsvalg: ett medlem til kontrollkomiteen 19:50 3b) Vedtektsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget 20:10 3c) Reglementsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget 20:30 4a) Politisk dokument om studenter og rus 20:50 8) Eventuelt 21:00 Møteslutt 5

6 SAKSFREMLEGG: 1A Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Tord Øverland Referent: Sarah Sørensen SAKSFREMLEGG: 1B Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV INNKALLING AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1C Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 6

7 SAKSFREMLEGG: 1D Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSMØTE 15. FEBRUAR Referatet finner dere på AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1E Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. FOR ARBEIDSUTVALGET Simen Eriksen Aleksander Martin Gjøsæter Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 7

8 SAKSFREMLEGG: 2A Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING AU innstiller på følgende: Saken tas til orientering. FOR ARBEIDSUTVALGET Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Aleksander Martin Gjøsæter Nestleder for Velferdstinget 8

9 GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har brukt tiden siden forrige velferdstingsmøte på å ta fatt på en del av sakene som ble vedtatt på velferdsseminaret. Vi har gjort dette gjennom god dialog med SiOs Hovedstyre, og gjennom innspill til SiOs administrasjon på konsernlunsj med dem. Vi har satt pris på å ha bedre tid mellom møtene, noe som har gjort at vi faktisk har kunnet få jobbet med andre saker før dette møtet. Med SiOs Hovedstyre og administrasjon har vi tatt opp igjen diskusjonen om semesteravgiften, og fått en avklaring på at SiO kommer til å søke Kunnskapsdepartementet årlig, og at dette skal ned til Velferdstinget som en godkjenningssak. Søknad om økning med 50 kroner fra høstsemesteret 2016 er sendt Kunnskapsdepartementet. Videre har vi tatt opp saken om kjøttfri mandag, et videreutviklet konsept i denne sammenheng er Blindern Vegetarisk, som er en pop-up løsning i KUTT-gourmet sine lokaler hver mandag fra kl , de hadde åpningsdag den 7. mars. Vi har også diskutert kjønnsnøytrale garderober med SiOs administrasjon, spesielt da med tanke på de nye lokalene i Athletica Sentrum. Dessverre er det ikke plass til å ha en kjønnsnøytral garderobe i lokalene i Holbergs gate. Vi tok også opp punktet fra arbeidsprogrammet som omhandler utbytting av SiOs tjenestebiler til lavutslippsbiler. Dette er noe SiO jobber kontinuerlig med, og biler blir regelmessig erstattet av nyere biler, og da alltid el-biler. Bare i SiO Bolig skal det byttes ut omlag 6 biler i år. Det har vært avholdt Kartong-ViN (Velferdstingene i Norge), noe som vil si at ikke bare lederne for de respektive Velferdstingene deltar, men alle medlemmene av Arbeidsutvalgene er invitert. På møtet deltok Velferdstingene i; Oslo og Akershus, Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Bergen, Agder og Stavanger. Det ble lagt opp til omfattende erfaringsutveksling, noe alle satte stor pris på. Resolusjonen om studenthelse ble viderearbeidet med, og under dette satser vi på at punktet om en studenthelsemelding fra regjeringen er noe vi får gjennomslag for. Vi deltok i tillegg på deler av sentralstyremøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Det har blitt lagt ned mye arbeid i dokumentet om Studenter og Rus, da vi ser viktigheten av å få et godt dokument på området. Her håper vi at Velferdstinget også ser nytten i et slikt dokument, og aktivt bidrar til å skape en god debatt rundt dokumentet, slik at vi ender opp med et solid og slagkraftig politisk dokument som sier noe om hva Velferdstinget mener må gjøres på dette området. Saken om AU-struktur er noe hele arbeidsutvalget har hatt et sterkt ønske om å se på i tråd med revideringen av vedtekter. Vedtektskomiteen har ikke fått mandat til å jobbe med denne delen av vedtektene og reglementet, og arbeidsutvalget har derfor jobbet grundig i denne prosessen. Vi har hatt en veldig åpen og god debatt i arbeidsutvalget, og gjennom erfaringsutveksling, og et lengre møte har vi kommet frem til de stillingene, med tilhørende stillingsinstrukser som vi mener vil være mest hensiktsmessig for fremtiden. Simen har deltatt i debatt på Radio Nova om aldersgrensene på kollektivtransport, og i denne sammenheng har vi sett på hvordan andre deler av landet organiserer slik rabattordning, og hvordan øvrige selskaper løser det. Vi har også sendt ut pressemelding og kommet med kommentar i Universitas til tilskuddstildelingen for bygging av studentboliger. Her fikk SiO tilsagn til 416 studentboliger. Dette er noe lavere enn hva vi fikk i revidert nasjonalbudsjett i fjor, der vi endte opp med 418. Vi mener at det er positivt at regjeringen opprettholder satsningen på studentboliger, men mener at det er negativt at på områder hvor man tidligere har tatt store steg i riktig retning, nå har stagnert, noe vi synes er uheldig. Vi er også noe kritisk til at man fortsatt ikke ser viktigheten av å prioritere pressområder som Oslo og Akershus i tildelingen, når det er nettopp her man ser de lengste køene, og Norges dyreste leiemarked. LEDER, SIMEN 9

10 Utover å sammen med resten av Arbeidsutvalget følge opp vedtak fra Velferdstinget, har jeg prøvd å fokusere på å gjøre et godt arbeid med å få Velferdstinget i media og få på plass mer politikerkontakt. Medietrykket er på vei opp, mens jeg jobber sammen med resten av AU og særlig de politiske rådgiverne med å få på plass politikermøter de neste månedene. Jeg har møtt i Studenthovedstadens Arbeidsgruppe, hvor vi har jobbet med å utforme en handlingsplan. Sentrale elementer av Velferdstingets politikk som vi jobber for å få med i planen går på kommunens psykiske helsetilbud, kulturkort og studentbygg i sentrum. Jeg har vært på seminar om studenter og rus i fadderuken i Bergen, i regi av prosjektet Lykkepromille. Det var en del lærdom å ta fra innledningene, men det er synd å si at grunnet et veldig stramt tidsbudsjett fant jeg lite rom for å diskutere på et annet nivå en hva som kan utrettes lokalt ved lærestedene. Jeg har møtt i fondsstyret for Kristian Ottosen-prisen Prisen vil deles. Arbeidsutvalget har brukt tiden siden forrige velferdstingsmøte på å ta fatt på en del av sakene som ble vedtatt på velferdsseminaret. Vi har gjort dette gjennom god dialog med SiOs Hovedstyre, og gjennom innspill til SiOs administrasjon på konsernlunsj med dem. Vi har satt pris på å ha bedre tid mellom møtene, noe som har gjort at vi faktisk har kunnet få jobbet med andre saker før dette møtet. Jeg ble kontaktet av en representant fra Internasjonalista på Universitetet i Oslo, som hadde innspill angående andelen av engelsk innhold i Universitas. Dette er noe som påkreves i våre tildelingskriterier for studentmediene, og som historisk sett har vært utfordrende å følge opp. I skrivende tidspunkt har ikke saken gått videre, men jeg vil ha hatt et innspillsmøte med vedkommende rundt dette før Velferdstingsmøtet. Jeg har blitt intervjuet av en internasjonal student ved Høgskolen i Oslo og Akershus for en sak til deres nettsider, der det diskuteres hvordan det er å være internasjonal student i Oslo og Akershus. Jeg har også blitt intervjuet av Norsk Familieøkonomi angående rettigheter og tilbud for studenter, rettet mot kommende studenter og foreldre. Jeg nevner dette i orienteringen min da ingen av disse sakene er trykket i skrivende stund.

11 NESTLEDER, ALEKSANDER Jeg har i perioden siden forrige møte jobbet med Vedtektskomiteen i Velferdstinget, hatt ett møte der og kommet godt i gang med arbeidet. Det har blitt enighet om å samordne så mye som mulig av generelle bestemmelser i vedtektene, og flytte ut deler som passer bedre inn i en forretningsorden. Vi har også blitt enige om å dele opp det som i dag er Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus til nye dokumenter; Mandat for Arbeidsutvalget, Økonomireglement og evt. et nytt dokument som gir noen retningslinjer for komiteene. Innspill tas fortsatt i mot på Videre har jeg orientert for Velferdstingets Arbeidsutvalg på Studentparlamentsmøte ved UiO. Vi har hatt konsernlunsj med SiO, det ble tatt opp både SiOs bilpark, kjøttfri mandag, kjønnsnøytrale garderober i Athletica og semesteravgift. Semesteravgiftsøkning er det søkt om, og SiO må årlig søke om ny økning. Jeg har også deltatt på Studentenes Tankesmie, arrangert av Studentparlamentet ved UiO. Jeg har jobbet mye med omstruktureringen av arbeidsutvalget, og gått igjennom tidligere sakspapirer for å se på den historiske endringen av arbeidsutvalget. Dette har gitt meg god innsikt i arbeidet med strukturen på arbeidsutvalget, og etter en god diskusjon internt, så har arbeidsutvalget kommet med en enstemmig innstilling på hvordan vi ønsker at man skal strukturere de tillitsvalgte vervene i arbeidsutvalget i fremtiden. Utover dette har jeg deltatt på møte med Velferdstingene i Norge, jeg har også deltatt på debatt om likestilling i hjemmene arrangert av Agenda på kulturhuset, og jeg har deltatt på kvinnedagsvors den 8. mars på Villa Eika. INFORMASJONSANSVARLIG, CHRISTINE Siden forrige møte i Velferdstinget har min hovedoppgave vært å utforme og ferdigstille et politisk dokument om studenter og rus som skal diskuteres på dette møtet. Arbeidet med dette politiske dokumentet er hovedsakelig basert på tidligere politikk utarbeidet i Velferdstinget fra 2008 og høringssvar fra Lykkepromille. Utenom dette har jeg avtalt møter med flere institusjoner som er tilknyttet SiO for å snakke om Velferdstinget, hvem vi er og hva vi jobber med. Ellers har jeg deltatt på Studentparlamentsmøter på UiO og HiOA og Studentenes Tankesmie arrangert av Studentparlamentet ved UiO. På Tankesmien var jeg gruppeleder for en gruppe som jobbet med likestilling og vi kom frem til en rekke tiltak på hvordan UiO og Norge kan bli mer likestilt. Frem til møtet skal jeg blant annet på et seminar om likestilling i yrkesfagene, på debatt om likestilling i hjemmet, feire 8. mars med kvinnedagsvors på Eika (her er alle velkomne, hurra) og ha et formøte med SiO Mat og Drikke-representanten til Velferdstinget i forkant av SiO Mat og Drikke-møte. PROFILERINGSANSVARLIG, INE SOPHIE Jeg har vært mye i kontakt med diverse bedrifter som kan levere profileringsmateriell til oss. Og hatt dialog med disse rundt kvantitet og pris. Slik at vi i nær fremtid kan få bestilt opp nye penner og eventuelt andre profileringsartikler. Dessuten har jeg kjøpt inn nye gensere til Arbeidsutvalget, og fått disse trykket hos Nilz. POLITISK RÅDGIVER, JOSTEIN Den siste perioden har jeg brukt mye tid på forberedelser til politiske møter, og fått jobbet med deler av arbeidsprogrammet i forbindelse med dette. Jeg har også deltatt på et vedtekskomiteemøte som sekretær, samt skrevet pressemelding angående studentboligfordelingen. Vi har i tillegg hatt en møtehelg med ViN, der vi har fått innblikk i hvordan de andre velferdstingene i Norge er strukturert. ViN er en viktig aktør for å kunne samarbeide om politiske budskap, og også dele erfaringer.

12 POLITISK RÅDGIVER, ELISABETH I perioden mellom sist velferdstingsmøte og dette har jeg brukt det meste av arbeidstiden på møter, som AUmøter og formøte med Hovedstyret. Jeg har sett en del på arbeidsprogrammet etter et konkret prosjekt jeg (vi) kan jobbe med og tatt ut litt avspasering. I tillegg har vi hatt et møte med Velferdstingene i Norge, hvor vi delte erfaringer, fikk vite mer om strukturene og måten de jobbet på i de andre velferdstingene. Jeg og Jostein har også hatt en bolk om kampanjer sammen med Ine som vi ikke fikk tid til i overlappen.

13 SAKSFREMLEGG: 2B Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget HOVEDSTYRETS ORIENTERING AU innstiller på følgende: Saken tas til orientering. Orienteringen ettersendes. FOR ARBEIDSUTVALGET Simen Eriksen Leder for Velferdstinget SAKSFREMLEGG: 2C Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ANDRE ORIENTERINGER AU innstiller på følgende: Saken tas til orientering. FOR ARBEIDSUTVALGET Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Aleksander Martin Gjøsæter Nestleder for Velferdstinget Aleksander Martin Gjøsæter Nestleder for Velferdstinget

14 SAKSFREMLEGG: 3A Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget MANDAT FOR VALGKOMITÉ AU innstiller på følgende: Vedlagt mandat vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. FOR ARBEIDSUTVALGET Ine Sophie Atterås Profileringsansvarlig for Velferdstinget Simen Eriksen Leder for Velferdstinget

15 MANDAT FOR VELFERDSTINGETS VALGKOMITÉ 1 KONSTITUERING 1-1 Konstituering Velferdstingets valgkomité består av fem medlemmer. Det skal etterstrebes fordeling av representanter fra ulike institusjoner. 1-2 Valg av leder for valgkomiteen Velferdstinget i Oslo og Akershus velger selv valgkomiteens leder. 1-3 Funksjonstid Funksjonstiden for et medlem av valgkomiteen er frem til valget er gjennomført. Valgkomitémedlemmer kan gjenvelges i inntil to perioder uten opphold. 2 VALGKOMITEENS MANDAT 2-1 Habilitet Valgkomitémedlemmer kan ikke stille som kandidat til verv valgkomiteen skal innstille på. Utover dette gjelder regler om habilitet i tråd med vedtektene til Velferdstinget. 2-2 Virke Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til Velferdstinget i Oslo og Akershus sitt arbeidsutvalg. Valgkomiteens skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid. 3 NOMINASJONER 3-1 Arbeidsutvalget Valgkomiteen skal innstille kandidater til alle posisjonene i Arbeidsutvalget angitt i Velferdstinget i Oslo og Akershus vedtekter jfr. kapittel 6 Arbeidsutvalget og Velferdstinget i Oslo og Akershus reglement 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget.

16 SAKSFREMLEGG: 3B Sak: 3b), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VEDTEKTSENDRINGSFORSLAG: OPPBYGNING AV ARBEIDSUTVALGET AU innstiller på følgende: Gjeldende tekst: 6-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Politisk rådgiver e) Politisk rådgiver f) Profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. Endres til: 6-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Kommunikasjonsansvarlig d) Politikk- og medieansvarlig Alle vervene honoreres for fulltid i tråd med Reglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

17 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Dagens arbeidsutvalg består av leder, nestleder og informasjonsansvarlig i 100 prosent stilling, og to politiske rådgivere og profileringsansvarlig i 35 prosent stilling, til sammen utgjør dette et frikjøp tilsvarende 405 prosent. Det har gjennom året vist seg å være vanskelig å avtale felles møtetider fordi deltidene studerer ved siden av å jobbe i Velferdstinget. Arbeidsutvalget ser på fordelingen av stillingsprosenter og antallet personer i arbeidsutvalget som en utfordring i den daglige driften av organisasjonen. Mye av arbeidskapasiteten går med på å planlegge og avvente videre arbeid for å kunne diskutere saker i plenum, noe man kun får til på oppsatt møtetidspunkt en gang i uken. Dette bidrar til ineffektivitet i arbeidsutvalget og gir oss lite optimal utnyttelse av arbeidskapasiteten vi har til rådighet, dette er noe vi ser på som et problem for organisasjonen. Det sittende arbeidsutvalget ble av avtroppende arbeidsutvalg rådet til å ta opp saken om struktur på arbeidsutvalget. Etter en lengre saksbehandling, gjennomgang av tidligere behandlinger av strukturen og sammenligning med de andre velferdstingene og studentdemokratiene har arbeidsutvalget konkludert med at det er nødvendig å se på strukturen, og også å gjøre endringer i den. Sammenligningsgrunnlag Arbeidsutvalget mener det er relevant å se på sammensetningen i andre studentpolitiske organisasjoner både i Oslo og nasjonalt, og hvordan de har fordelt stillingene sine. Studentparlamentet ved UiO har i dag 5 personer honorert for fulltid, totalt 500 prosent frikjøp. Disse prosentene er fordelt over stillingene; leder, informasjonsansvarlig, studie- og læringsmiljøansvarlig og to universitetsstyremedlemmer. Studentparlamentet ved HiOA har i dag 4 personer honorert for fulltid, totalt 400 prosent frikjøp. Disse prosentene er fordelt over stillingene; leder, nestleder, læringsmiljøansvarlig og fagpolitisk ansvarlig. Velferdstinget i Bergen har i dag 2 personer honorert for fulltid, totalt 200 prosent frikjøp. Disse prosentene er fordelt over stillingene; leder og nestleder. Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har i dag 2 personer honorert for fulltid og 3 personer honorert 20 prosent, totalt 260 prosent frikjøp. Disse prosentene er fordelt over stillingene; leder, nestleder, idrettsansvarlig, boligansvarlig og velferdsansvarlig. Arbeidsutvalgets vurderinger Som studentpolitiker vil man i de fleste tilfeller jobbe mer enn de 100 prosent man er honorert for å utføre. Dette er ikke noe vi ser på som et problem for personer honorert på fulltid, da man uproblematisk kan ta ut halve- eller hele dager avspasering i etterkant av hektiske perioder. For arbeidsutvalgsmedlemmene honorert på deltid utgjør dette derimot et større problem, da de ofte opparbeider seg like stor andel overtid etter hektiske perioder. Når et arbeidsutvalgsmedlem i 35 prosent stilling har opparbeidet seg et x antall timer overtid, så vil det å ta ut denne overtiden i avspasering være veldig tidskonsumerende, og i praksis gjøre at man er fraværende fra jobb i flere uker. Det å strategisk ta ut avspasering når arbeidsuken består av 40 timer, er enklere og slår i mindre grad like hardt ut sammenlignet med at den består av totalt 13,3 timer som den gjør for personer i 35 prosent stilling. Arbeidsutvalget mener at å gå fra tre stillinger honorert for 35 prosent, til en stilling honorert for 100 prosent, vil redusere antallet timer avspasering opparbeidet, da man kun har en person som opparbeider seg denne avspaseringen, istedenfor tre. Samtidig mener vi at man ved å gå fra totalt 105 prosent fordelt på tre personer, til 100 prosent fordelt på en person i realiteten vil øke arbeidskapasiteten i AU, da man i mye mindre grad vil måtte bruke tid på å orientere hverandre en gang i uken, og avgjørelser vil i større grad kunne tas på stående fot.

18 Arbeidsutvalgets innstilling Arbeidsutvalget ønsker å beholde de tre fulltidsstillingene man i dag har, men ønsker i tillegg å slå sammen de tre øvrige deltidsstillingene til en ny fulltidsstilling. Arbeidsutvalget innstiller således på at man går over fra å ha tre stykker honorert på fulltid, til å ha fire honorert på fulltid i arbeidsutvalget, totalt frikjøp vil da være 400 prosent. Det er viktig å presisere at arbeidsoppgavene slik de i dag er fordelt, ikke er tilsvarende fordelt i arbeidsutvalgets forslag til ny struktur, se egen sak om reglementsendring. Ytterligere informasjon og begrunnelse for hva arbeidsutvalget ønsker å legge av innhold i de forskjellige stillingene er å finne i saksnotatet tilhørende sak om reglementsendring. FOR ARBEIDSUTVALGET Aleksander Martin Gjøsæter Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Leder for Velferdstinget

19 SAKSFREMLEGG: 3C Sak: 3c), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget REGLEMNTSENDRINGSFORSLAG: OPPBYGNING AV ARBEIDSUTVALGET AU innstiller på følgende: Gjeldende tekst: 3 ARBEIDSINSTRUKS FOR VERVENE I ARBEIDSUTVALGET 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag den interne og eksterne informasjonsvirksomheten interne og eksterne representasjonsoppgaver iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde Velferdstingets sekretariat kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på engelsk. ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-4 Politisk rådgivers oppgaver: Velferdstingets politiske rådgivere skal: innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for velferdstinget ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill ha ansvar for lobbyvirksomhet ovenfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter

20 drive saksbehandling ha kontakt med, og følge opp, sine ansvarsområder i SiO og Velferdstinget 3-4 Profileringsansvarligs oppgaver: Velferdstingets politiske rådgivere skal: ha ansvar for utadrettet aktivitet ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart Endres til: 3 STILLINGSINSTRUKS FOR VERVENE I ARBEIDSUTVALGET 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnede ansvaret for: å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag den interne og eksterne informasjonsvirksomheten interne og eksterne representasjonsoppgaver iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde Velferdstingets sekretariat kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere ha det overordnede ansvaret for all informasjon, skolering, oppfølging og saksforberedende arbeid rundt tilskuddsbudsjettet ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner, studentkulturinstitusjoner og studentmedier.

21 Kommunikasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets kommunikasjonsansvarlig skal: være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene skolere de lokale studentdemokratiene om Velferdstingets virke og politikk ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på engelsk. ha ansvar for utadrettet aktivitet ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart 3-4 Politikk- og medieansvarligs oppgaver: Velferdstingets politikk- og medieansvarlig skal: innhente og orientere om oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget ha ansvar for å initiere medieutspill ha ansvar for lobbyvirksomhet ovenfor Oslo kommune og andre aktuelle aktører ha det overordnete ansvaret for Velferdstingets politiske budskap og strategier medvirke i utviklingen av budskap til kampanjer SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Når det diskuteres omstrukturering av arbeidsutvalget er det helt naturlig å se på oppgavefordelingen innad i arbeidsutvalget. Det enkelte arbeidsutvalgsmedlem sine oppgaver er i dag beskrevet i Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Arbeidsutvalget har sett på dagens stillingsbeskrivelser og oppgavene underlagt hver stilling, og derav gjort endringer vi mener er nødvendige for å sikre effektivitet og god struktur i fremtidige arbeidsutvalg. Endringer er markert i kursiv, i forslag til ny tekst. Endringer Vi er av den oppfatning at de oppgaver og ansvarsområder som i dag er underlagt leder fortsatt har en naturlig plass der. Vi tror det er viktig at leder i hovedsak er en rolle som ansvarsperson for de fleste områder, men at leder i større grad fordeler arbeidsoppgaver i et langsiktig perspektiv. Herunder ligger da saksbehandling som leder i stor grad bør fordele utover arbeidsutvalgsmedlemmene for å skape en effektiv organisasjon. Arbeidsutvalget har sett på hvordan man kan tillegge nestleder flere konkrete arbeidsoppgaver, slik at man i større grad kan ta ansvar fra første dag, og få kontinuitet på områder der man tidligere ikke har hatt dette. Vi har derfor valgt å innstille på at nestleder får hovedansvaret for oppfølging og kontakt med andre studentorganisasjoner, studentkulturinstitusjoner og studentmedier, noe som tidligere har ligget under informasjonsansvarligs oppgaver. Herunder ønsker vi da også å legge hovedansvaret for søknadsprosessen i tilknytning til tilskuddsbudsjettet som flere av studentmediene og -kulturinstitusjonene i dag søker på. På denne måten tror vi at nestleder i stor grad vil kunne få en mer konkret stilling å forholde seg til, og et mer forutsigbart arbeid å gjøre, noe vi mener er en viktig endring som må gjøres. De øvrige oppgavene nestleder i dag har mener vi at det er naturlig at fortsatt ligger under nestleder.

22 Vi mener at en av de nye stillingene i arbeidsutvalget bør hete kommunikasjonsansvarlig. Denne stillingen bør i stor grad ha hovedfokus på organisasjon og praktisk arbeid i form av kampanjeplanlegging, grafisk arbeid og kontakt med medlemsinstitusjoner slik informasjonsansvarlig i dag har. Vi ønsker i tillegg å inkorporere de arbeidsoppgaver som tidligere lå under profileringsansvarlig i denne nye stillingen. Da samarbeidet mellom dagens informasjonsansvarlig og profileringsansvarlig fungerer godt og oppgaver som ligger innenfor begge disse stillingene har naturlige overlappsområder ser vi det som mest hensiktsmessig at hovedansvaret for disse oppgavene ligger på en person. Når vi omstrukturerer Arbeidsutvalgets deltidsstillinger til en ny fulltidsstilling ønsker vi at denne skal hete politikk- og medieansvarlig. Dette er hovedsakelig fordi vi mener at stillingen i stor grad vil gjenspeile det arbeidet politiske rådgivere har gjort i dag, samtidig som vi ikke ønsker å benytte oss av stillingstittelen rådgiver. Vi mener at det å ha et arbeidsutvalgsmedlem som skal være rådgiver gir et feil signal utad, da rådgivere hos samtlige av våre samarbeidsaktører er personer som er ansatt politisk for å gi råd til et arbeidsutvalg, en komité eller en enkeltperson. Vi ønsker derfor å omdøpe stillingen til noe som gir et mer korrekt bilde av hva personen jobber med. Viktigheten av å holde Velferdstinget oppdatert på den politiske situasjonen er noe vi ser nytten og verdien av, derfor ønsker vi å i større grad konkretisere at denne personen skal orientere om den oppdaterte politiske situasjonen, og ikke bare innhente informasjonen. Vi vil også i større grad konkretisere at denne stillingen vil være i tett samarbeid med kommunikasjonsansvarlig i utformingen av kampanjer og politikk- og mediestrategier. Arbeidsutvalgets innstilling Vi mener at denne fordelingen av arbeidsoppgaver vil skape en god dynamikk i det kommende arbeidsutvalget, vi mener at fordelingen bidrar til effektivitet, stabilitet og forutsigbarhet. Arbeidsutvalget vil råde velferdstinget til å støtte opp om de omstruktureringer vi her har innstilt på, da dette enstemmig av arbeidsutvalget oppfattes som en logisk oppgavefordeling. Reglementsendringer trenger ikke å behandles over to møter, på lik måte som vedtekter, derfor vil vi ta med oss innspill fra debatten rundt vedtektsendringene og reglementsendringene til neste velferdstingsmøte den 18. april hvor saken skal vedtas. FOR ARBEIDSUTVALGET Aleksander Martin Gjøsæter Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Leder for Velferdstinget

23 SAKSFREMLEGG: 4A Sak: 4a), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget POLITISK DOKUMENT OM STUDENTER OG RUS AU innstiller på følgende: Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. SAKSNOTAT Velferdstinget har tidligere jobbet med temaet studenter og rus opp mot blant annet AKAN og ulike studentnettverk som jobber med problemstillingen uten å ha noe konkret politikk på området. Velferdstinget vedtok på sitt seminar i januar et punkt i handlingsplanen om å opprette et politisk dokument om studenter og rus. Undersøkelser tilbake til 2007 frem til den siste SHoT-undersøkelsen fra 2014 viser oss at studenter har et høyere alkoholinntak og er mer utsatt for helseutfordringer enn befolkningen forøvrig. Studentene er spesielt utsatt for: Fysisk helserisiko i form av at overdrevent bruk bidrar til å utvikle sykdommer som kreft eller leversykdommer, men også fysisk risiko i beruset tilstand som ulykker, vold, etc. Psykisk helserisiko da vi ser en klar sammenheng mellom psykiske lidelser og ruslidelser. Mange som sliter med rusproblemer har ofte andre psykiske lidelser som depresjon og angst. Sosial helserisiko som hovedsakelig er tilknyttet faren for å skade sosiale relasjoner. I verste fall kan det føre til langvarig slitasje på relasjon på grunn av oppførsel i beruset tilstand. Det er spesielt viktig da mye forskning peker i retning av at den fagligsosiale tilhørigheten er den viktigste faktoren for frafall i studiene. På bakgrunn av resultater fra disse undersøkelsene ser Velferdstinget en bekymringsfull utvikling og at det er viktig med en kulturendring og handling på lokalt nivå. Det er viktig å kjenne til bakgrunnen til studentenes overdrevne alkoholbruk og ha nødvendig kompetanse i Samskipnaden for hvordan å takle slike utfordringer. Velferdstinget er klar over at det er store forskjeller hva gjelder studentenes alkoholkultur fra lærested til lærested og til og med kulturelle forskjeller tilknyttet fag og studieretning. Det er derfor essensielt at de enkelte lærestedene og fagmiljøene er med på å definere sine lokale utfordringer og mål. Et minstemål i arbeidet med dette vil være at ingen skal føle at de må drikke eller nytte andre rusmidler for å ta del av det sosiale miljøet. Det viktigste for Velferdstinget er at alle studenter skal føle seg inkludert i semesterstartsuker og videre i studietiden. Det finnes mange gode tiltak og løsninger for i større grad motiverer til handling og vi ønsker at lærestedene skal søke etter og implementer disse. Vi har i dette dokumentet forsøkt å definere drikkepress tydeligere enn bare eksplisitte oppfordringer til å nyte rusmidler, men også følelsen av forventning om å måtte drikke for å ta del i det sosiale miljøet. Ellers er dokumentet strukturert innenfor ulike ansvarsaktører og hva Velferdstinget mener disse aktørenes ansvarsområde bør være. Overordnet ønsker Velferdstinget å presisere at det ikke er et mål å få studentene til å ikke drikke alkohol, men å få en mer bevisst holdning til alkohol og drikke ansvarlig som ikke fører til alvorlig helserisiko.

24 FOR ARBEIDSUTVALGET Christine Adriane Svendsrud Informasjonsansvarlig for Velferdstinget Simen Eriksen Leder for Velferdstinget

25 POLITISK DOKUMENT OM STUDENTER OG RUS Innledning Forskning og undersøkelser utført de senere årene viser at studenter har et høyere alkoholinntak enn befolkningen forøvrig og er som følge av dette utsatt for store helseutfordringer. Resultatene fra SHoTundersøkelse (2014) viser at hele 40 % av studentene står i faresonen for å utvikle alkoholrelaterte skader. Velferdstinget mener denne utviklingen er bekymringsfull, og at det er viktig med en kulturendring og handling på lokalt og nasjonalt nivå. Rusmiddelforebygging blant studenter og tidlig intervensjonstiltak rettet mot studenters drikkevaner er viktige satsningsområder. Arbeidet med studenter og rus spiller også en viktig rolle når det komme til å forebygge fysiske og psykiske plager, samt å skape tilhørighet til studiemiljøet. Vertskommuner, studentsamskipnadene og institusjonene skal i samarbeid gi studenter tilstrekkelig med informasjon på feltet, og ha et særlig fokus på det forebyggende arbeidet. Det viktigste rusforebyggende arbeidet skjer i regi av lærestedene, og i tett samarbeid med Studentskipnadene, Studentorganisasjonene og studentorganer. Samskipnaden Studentsamskipnadene er viktige aktører innen rusforebygging. Mange studenter er ikke folkeregistret på stedet de studerer, og terskelen for å kontakte fastlege kan være høy. Da man tydelig ser sammenhengen mellom de store byene og økt konsum er det essensielt at Samskipnaden har tilstrekkelig kompetanse på feltet. Velferdstinget ønsker at Samskipnadene skal utvikle elektroniske kartleggingsverktøy hvor studenter anonymt kan teste sine alkoholvaner. På bakgrunn av individuelle tilbakemeldinger får studentene risikovurdering, rådgivning og informasjon om hvor man kan få hjelp til å endre sine alkoholvaner. Rådgivningstjenester, helsesøstre, psykologer og leger knyttet til samskipnaden bør rutinemessig stille spørsmål om alkoholforbruk. Ved bekymringsfullt alkoholforbruk bør studenter tilbys en oppfølgingssamtale. Personell hos samskipnadene skal være kurset i et samtaleverktøy egnet for dette, for eksempel Motiverende samtale (MI). Det regionale kompetansesenteret for rus (KoRus) tilbyr gratis kursing av samskipnadene. Institusjonene For å skape et mer inkluderende studentmiljø er det viktig at utdanningsinstitusjonene har en bevisst holdning til bruk av rusmidler. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for at denne holdningen gjenspeiles i deres strategier og daglige virke. I arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø er det nødvendig med diskusjon og refleksjon blant studenter, ansatte og ledelsen om hvordan alkohol brukes og hvilken rolle den får spille ved lærestedene. Det er essensielt at hvert enkelt lærested tar utgangspunkt i seg selv og sin alkoholkultur i arbeidet. Mange skjenkesteder drives på frivillig studentengasjement og gjerne i direkte tilknytning til utdanningsinstitusjonene. Det er opp til utdanningsinstitusjonene å stille krav til skjenkepersonell og sørge for at tilstrekkelig opplæring blir gitt. Det bør i tillegg utarbeides en handlingsplan for rusmiddelforebyggende arbeid, gjerne i LMU. Alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiO må utvikle en egen ruspolicyer eller retningslinjer for rus som omfatter både ansatte og studenter og er godt forankret i alle ledd. Med alkoholpolicy mener Velferdstinget et dokument eller et sett med retningslinjer som konkretiserer lærestedets holdning til bruk av alkohol og rusmidler på og utenfor campus for studenter og ansatte i forbindelse med studier eller jobb. Foreninger og semesterstart Semesterstart og foreninger er en stor del av både det faglige og sosiale miljøet for studenter og et faglig og sosialt rikt liv bidrar bant annet til å bedre studenters psykiske helse. Arrangement i fadderuker og studentforeninger skal legge til rette for at både studenter som drikker og ikke drikker alkohol skal kunne delta, og unngå at religion eller kultur blir en hindring for sosial deltagelse i studiemiljøet. Om en student som ikke ønsker å drikke utsettes for direkte drikkepress av medstudenter eller andre, må dette håndteres som

26 trakassering. Med drikkepress mener vi alt fra følelsen av forventning, den subtile mekanismen som gjør at man føler at man ikke kan delta fullverdig i den sosiale settingen uten å drikke eller eksplisitte oppfordringer. Andre tiltak i fadderuken er tiltak rettet mot fadderne. Å være tydelig på forventninger, krav og eventuelle konsekvenser allerede fra rekruttering skaper forutsigbarhet og trygghet for alle involverte. Det er viktig at lærestedene arrangerer kurs for fadderne slik at de er klar over sin rolle under semesterstart. Velferdstinget mener at alle læresteder bør inngå «fadderkontrakter» med sine faddere slik at man vet hva som forventes. For å nå målet om et redusert alkoholinntak er det viktig å ha fokus på arrangementer som er alkoholfokusfrie, faglige og kulturelle. Det skal også være tilgjengelige mattilbud der det serveres alkohol og vann skal tilbys gratis. Kommune Kommunene har ansvaret for utsteding og tilbaketrekking av skjenkebevillinger. Det er viktig at kommunen har fokus på studentpubmiljøet, og krever at det drives av profesjonelle og ansvarlige foreninger. Studentpubene bør ikke være preget av uansvarlig drift, siden dette kan føre til en mindre ansvarsforståelse rundt alkoholservering til studentene. Nasjonalt Velferdstinget mener at staten og kommunene skal støtte opp om lokalt studentengasjement, og gi økonomisk støtte til prosjekter som har som mål å redusere studentenes alkoholinntak. Det er også viktig at staten ikke pålegger utdanningsinstitusjonene å foreta strukturelle tiltak uten at studenter er med som beslutningstagere.

27 SAKSFREMLEGG: 6A Sak: 6a), Valgsak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VALG AV VALGKOMITÉ AU innstiller på følgende: Kandidater til Velferdstingets valgkomité fremmes og velges på møtet. SAKSNOTAT Det skal velges fem -5- medlemmer av valgkomitéen, hvorpå en -1- skal være leder av komitéen. Det skal tilstrebes bred variasjon av institusjoner i komitéen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke stille til verv som komitéen innstiller til. Valgkomitéens funksjonstid er frem til og med valgene de har innstilt til er gjennomført. Arbeidsutvalget ønsker å benytte muligheten til å minne om viktigheten av en variert og godt representert valgkomité for å sikre gode innstillinger. Velferdstingets representanter skal kunne legge til grunn at innstillingen fra valgkomitéen er veloverveid og viderefører de demokratiske kjerneprinsippene til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Grunnet saksbehandling i Velferdstinget vedrørende arbeidsutvalgets stuktur vil ikke valgkomiteen vite nøyaktig hvilke stillinger det skal innstilles på, før etter neste Velferdstingsmøte. Sittende arbeidsutvalg vil likevel oppfordre valgkomiteen å begynne det praktiske arbeidet og utarbeide seg en tidsplan omgående. Valgkomiteen skal innstille til følgende verv: Velferdstinget i Oslo og Akershus arbeidsutvalg FOR ARBEIDSUTVALGET Ine Sophie Atterås Simen Eriksen Profileringsansvarlig for Velferdstinget Leder for Velferdstinget

28 SAKSFREMLEGG: 6B Sak: 6b), Valgsak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget SUPPLERINGSVALG AV KONTROLLKOMITEEN AU innstiller på følgende: Kandidater til Velferdstingets kontrollkomité fremmes og velges på møtet. SAKSNOTAT Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter. Dersom en representant fra Velferdstingets forsamling velges til KK, må representanten si fra seg sin plass, og mister stemmerett ved forsamlingen. I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk. Forslag til vedtak: Det velges ett medlem for ett år. FOR ARBEIDSUTVALGET Ine Sophie Atterås Simen Eriksen Profileringsansvarlig for Velferdstinget Leder for Velferdstinget

29 SAKSFREMLEGG: 7A Sak: 7a), Vedtakssak Forslagsstiller: Helen Kongerud, HiOA RESOLUSJON FRA HELEN KONGERUD (HIOA) «BEKJEMP MATSVINN» Hvert år kastes 46 kg mat pr. innbygger i Norge, og i tillegg til at forbruker i gjennomsnitt kaster hver fjerde kjøpte bærepose med mat, er det også betydelige mengder matsvinn i matindustri, butikker og i storhusholdning. SiO Mat og Drikke er ikke noe unntak. VT skal, etter miljøpolitisk dokument, jobbe for at SiO reduserer matavfallet til et minimum, som inkluderer håndtering av svinn. Toogoodtogo (TGTG) er et matsvinnskonsept som baserer seg på å minske mengden spiselig mat som kastes fra kantiner, restauranter og andre serveringssteder. TGTG ble startet i København der det opplevde stor suksess og har nå spredd seg til blant annet Tyskland og Norge. Konseptet går ut på at bruker kan laste ned en gratis-app der man kan foreta kjøp av matretter som ellers ville blitt kastet. Bedriften formulerer en beskrivelse av hvilke matretter som pleier å være igjen ved stengetid hver dag og setter en pris mellom 0-50 kroner for en boks med mat. Den aktuelle dagen legger så bedriften ut hvor mange porsjoner som er tilgjengelig og pakker maten i 100 % nedbrytbare poser og bokser som utdeles fra TGTG. Bedriften bestemmer også et tidspunkt i forbindelse med stenging der bruker kan komme innom å hente maten, dette er som regel ca 15 minutter. All betaling foregår i appen og det er TGTG som administrerer dette. Velferdstinget mener at: SiO Mat og Drikke skal inngå avtaler for alle sine serveringssteder med lignende konsepter for å bekjempe matsvinn, og på denne måten redusere miljøutslipp.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2016 Mandag 17. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 8. møte Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET

Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 3 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. februar kl. 17:00-20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet 32, N010_023-Auditorium VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer