Kommuneplan for Nannestad Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden"

Transkript

1 Kommuneplan for Nannestad Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

2 Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken (IA1b) Konsekvensvurderingsskjema Gardermoen utvidelse vest (K3) Konsekvensvurderingsskjema Rutholen (N40) Konsekvensvurderingsskjema Herstua næring (N39) Konsekvensvurderingsskjema Ramstadåsen (utvidelse) Konsekvensvurderingsskjema Engelsrudhagan (B40 og O39) Konsekvensvurderingsskjema Piperrudkrysset (K5) Konsekvensvurderingsskjema Ny veg Prestmosen- Bjørke kirke Ja (må vurderes av myndighet) X Må utredes (av tiltakshaver) U Nei / ikke aktuelt - Totalareal Arealbruk Dyrka mark Skog Annet areal Type innspill Navn område Forslagsstiller Lysløype Sjonken Åsen idrettslag/nannestad Almenning Friområde (Lysløype) X X U X - U U U U U Gardermoen utvidelse vest Oslo Lufthavn AS Flyplassformål U X U X U U - U U - U U U U U Rutholen Munthe-Kaas 46,5 35 0,8 11 Flyplassrel næring - - X X U U - - U U U U U U X Herstua næring J.M. Espelund og Herstua Grus AS Næring U - - U - - U U - U X Ramstadåsen Sjåtil og Fornæss Utvidelse boligformål X X U X U U X U U U U U U U U X X X Engelsrudhagan ØRP og MAP Arkitekter AS Boligformål og skole - X U X U U X - U U U U U U U X X X Piperudkrysset Nannestad kommune Samferdsel - X - X U U X U U - U U U U U Ny veg Prestmosen - Bjørke kirke Nannestad kommune 9 5,3 0 3,7 Samferdsel - X U X U U - - U - U U U U Rikspolitiske retningslinjer / Klimaplan Konsekvenser for kommunens økonomi Naturverdier, Biomangfold, Vannmiljø Konflikter (X = Ja, - ikke aktuellt/ikke konflikt) Jord og skogressurser Landskap/ grøntstruktur Kulturminner/ kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Forurensing / Støy Ras/Flom Radon Vannbalanse Kapasitet på eksisterende vegsystem Kollektivdeknig Behov for trafikksikring Tilgang til leke- og aktivitetsområder Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 2 av 37

3 Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken (IA1b) Navn område Beskrivelse Formål Areal daa Sjonken Beliggenhet: Sjonken i Nannestad Almenning Turdrag (lysløype) og idrettsområde IA1b Dagens planstatus: LNF Arealbruk Innspillet kommer fra Nannestad Almenning og Åsen idrettslag. Type Areal daa netto Dyrkbart daa Samferdsel 0 Skog Myr Sum Netto arealbruk vil si det fysiske fotavtrykket lysløypa vil gi. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 3 av 37

4 Miljø og naturressurser 1. Naturverdier/biologisk mangfold /vannmiljø 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø Fredede områder? Områder med høy naturverdi? Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Tiltaket er delvis i tråd med gjeldende kommuneplan. Området er innenfor Marka. Som følge av dette må inn til Miljøverndepartementet for stadfesting. Departementet avgjør om lysløypa kan innpasses innenfor lovens formål eller ikke. Berører ingen registrerte områder med høy naturverdi. o En enkel kartlegging av området bør gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for å sikre at tiltakene ikke kommer i konflikt med naturverdier/biologisk mangfold. Tiltaket kommer i kontakt med vassdrag (Tollevstjern/Tollevstjernbekken) Området består av barskog med høy og middels bonitet. Nesten hele det foreslåtte området ligger i en sammenhengende ensaldret (50-60 år) granskog med G14 og G17 bonitet. Dette er hardt drevet skog uten kjente miljøverdier. Hele området er planlagt sluttavvirket i løpet av en årsperiode på grunn av hogstmodenhet. Avvirkningen har startet, men på grunn av markaforskriftens krav om maksimal flatestørrelse på 50 daa, hogges området etappevis. En lysløype vil synes på natten (pga lys) men ellers vil dette på avstand være lite synlig i terrenget. Tiltaket øker tilgjengeligheten til området. Behov for videre utredninger? o Nei En ikke fredet setertuft er eneste kjente kulturminne. Området har stor rekreasjonsverdi, og denne vil bli forsterket av tiltaket. Behov for videre utredninger? o Vurdering fra Fylkeskommunen ang behov for arkeologiske undersøkelser. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 4 av 37

5 5. Friluftsliv og rekreasjon Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Forslaget gir økte muligheter for friluftsliv og rekreasjon i dette området. 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Geotekniske forhold Flom? Ras? Radon? Vannbalanse Massebalanse Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte Behov for bestemmelser i forhold til daglig drift? o Bestemmelser ang lys? Behov for videre utredninger? o Nei Ikke aktuelt Behov for videre utredninger? o Tiltakshaver må utrede hvorvidt vegløsningen er dimensjonert for å betjene økt aktivitet. Dette vil i utgangspunktet gi et dårligere tilbud enn dagens på grunn av lang avstand til der folk bor. Men anlegget vil bli større enn det eksisterende, og har større parkerings- og løypekapasitet. Forslagstiller hevder at løypetilbudet i Åsgreina vil bli bedre enn i dag, dersom anlegget flyttes. De vil ta utgangspunkt i Kringler-Slattum skole for et nytt løypenett. Lite/ingen effekt på sysselsetting. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 5 av 37

6 Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Status vedr strøm innhentes fra nettleverandør Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Forhold til eksisterende reguleringsplan Konsekvenser for kommunal økonomi o Kostnad dersom kommunen skal være med og finansiere prosjektet. o Et evt. behov for offentlig vann og avløp vil gi en stor kostnad for kommunen. Tiltaket er ikke i tråd med energi- og klimaplan, som ønsker mer fokus på friluftsanlegg der folk bor. I følge søker er det ledig strømforsyningskapasitet på Sjonken, fra nettstasjon M1478, = 250A som tilsvarer 100Kw. Dette skal være nok til å drifte planlagt utbygging. Det vil kun bli mulig å komme seg dit med bil. God tilgang for redningsmannskaper. Tiltaket krever reguleringsplan. Ny markalov 8 setter krav om at alle eksisterende planen innenfor marka skal være i samsvar med loven innen september Det settes derfor krav om at ny reguleringsplan innbefatter den eksisterende reguleringsplanen for Sjonkenområdet. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 6 av 37

7 2. Konsekvensvurderingsskjema Gardermoen utvidelse vest (K3) Navn område Beskrivelse Formål K3 består av tidligere K1 og K2, pluss en utvidelse. Utvidelse areal: 97,6 daa Beliggenhet: Vest for vestre rullebane, ved GAterminalen. flyplassen, eks. hangarvirksomhet, Formål: Rullebanetilknyttet virksomhet for Gardermoen utvidelse Inntil regulert område. fraktområde, flyparkering og vest Dagens planstatus: verkstedvirksomhet. K3 K1 og K2: Viktige ledd i Virkning: Et antall arbeidsplasser (ikke kommunikasjonssystemet, spesifisert) Utvidelsen: LNF-område, framtidig friområde og båndlegging etter PBL Arealbruk Innspillet kommer fra Oslo Lufthavn AS Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 2,2 0 Dyrka 82,8 - Skog 1,9 0 Åpen 7,1 0 fastmark Bebyg 3,5 0 Sum Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 7 av 37

8 Miljø og naturressurser naturverdi? 1. Naturverdier/biologisk Fredede områder: mangfold /vannmiljø Områder med høy Tiltakshaver må utrede dette temaet. 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Området er isolert sett godt / svært godt egnet til nedbørsbasert jordbruk. Området ligger isolert fra andre sammenhengende landbruksområder. Området har i dag ingen helhetlig utforming. Det forutsettes at tiltakshaver utarbeider en helhetlig plan for området. Tiltakshaver må utrede om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner. Området er lite brukt til friluftsliv / rekreasjon. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 8 av 37

9 Gir tiltaket økt støy eller 6. Forurensing / Støy annen forurensing av luft Temaet må utredes av tiltakshaver. og vann? Ras / Flom 7. Andre Radon miljøkonsekvenser Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen. Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte Tiltaket er i samsvar med kommunens næringsstrategi med vekt på flyplassrelatert virksomhet i nærhet til OSL. Det antas at området, ut fra sitt bruksformål, vil kunne bli betjent av kollektive transportmidler. Området vil, etter en helhetlig transformasjon, ikke lenger ha tilliggende boligområder. Antall og type arbeidsplasser ikke klart per dato. Det antas at denne virksomhet også vil kunne gi grunnlag for etablering av arbeidsplasser utenfor området. Kommuneplanen vektlegger behovet for et økt antall arbeidsplasser. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 9 av 37

10 Type arbeidsplasser Risiko ved uønskede hendelser må utredes av tiltakshaver. (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi Kapasitet BHG og tjenestetilbud Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting Tiltaket vil ikke utløse direkte behov for kommunal infrastruktur / tjenestetilbud, men en vekst i antall arbeidsplasser forventes å føre til befolkningsvekst i kommunen i tråd med kommunens forutsetninger når det gjelder utvikling i folketallet. Det forutsettes at tiltakshaver vurderer muligheten for å benytte fjernvarme. Kapasitet på strømforsyning må vurderes i samarbeid med nettleverandør. Området er i nærhet til et sammenhengende nett av gang- / sykkelveger. Ved avstengelse av området, må gang- og sykkelveg fra rundkjøring Vigstein til eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 35 være ferdig. Nærheten til OSL innebærer en mulighet for å etablere flyplassrelatert næring på kommunens næringsarealer. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 10 av 37

11 3. Konsekvensvurderingsskjema Rutholen (N40) Navn område Beskrivelse Formål Areal: 46,5 daa Beliggenhet: Sørvest for Formål: Flyplassrelatert næring: vestre rullebane, ned 1. Administrasjonsbygg / kontor Rutholen mot Romerike 2. Kurs / konferanse N40 landskapsvernområde. 3. Overnatting / hotell Inntil regulert område. Virkning: Et antall arbeidsplasser (ikke spesifisert) Dagens planstatus: LNF Arealbruk N40 Innspillet kommer fra grunneiere Liv og Hugo Munthe-Kaas Type Areal daa Dyrkbark daa Samferdsel 0,3 0 Dyrka 34,9 - Skog 0,8 0,8 Åpen 10,4 0 fastmark Sum 46,5 0,8 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 11 av 37

12 Miljø og naturressurser Arealet som forslås omdisponert må ikke være så stort at det kommer i Fredede områder: konflikt med RLVO. o Grenser til Romerike Utforming av tiltaket må ikke komme i konflikt med formålet til RLVO landskapsvernområde 1. Naturverdier/biologisk Driften av tiltaket må sikre naturverdiene i den del av området som ikke (RLVO) blir avsatt til næringsformål. mangfold /vannmiljø Områder med høy naturverdi? Behov for videre utredninger: o Tilgrensensende områder o Tiltakshaver må utrede mulige virkninger på RLVO har status som o Tiltakshaver må utrede mulige virkninger i forhold til avrenning landskapsvernområde til Sogna. etter Naturvernloven 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Området er, isolert sett, godt / svært godt egnet til nedbørsbasert jordbruk. Området ligger isolert fra andre landbruksområder. Veterinærmyndighetene har lagt restriksjoner på husdyrhold. Kommunens landbruksmyndighet må tilråde / fraråde omdisponering. Det forutsettes at tiltakets arealbruk, utforming og drift ikke kommer i konflikt med RLVO. Tiltakshaver må utrede om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner. Området er per dato ikke i stor grad brukt til friluftsliv / rekreasjon. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 12 av 37

13 Gir tiltaket økt støy eller annen 6. Forurensing / Støy Tiltaket antas ikke å gi økt forurensing / støy. forurensing av luft og vann? Ras / Flom: Området ligger på Tiltakshaver må utrede de geotekniske forhold som en del av kanten av et ravinesystem og kan reguleringsplanarbeidet. 7. Andre være rasutsatt. Tiltakshaver må ta hensyn radon ved en eventuell utbygging. miljøkonsekvenser Radon: Området kan være utsatt for radon. Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen etter tiltaket, sett i forhold til ravinen. Vannbalanse Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede Tiltaket er i samsvar med kommunens næringsstrategi med vekt på flyplassrelatert virksomhet i nærhet til OSL. Det antas at området, ut fra sitt bruksformål, vil kunne bli betjent av Shuttle-busser. Det forutsettes at området får tilknytning til Rv 35 i eksisterende rundkjøring. Området har ikke tilliggende boligområder. Antall og type arbeidsplasser ikke klart per dato. Kommuneplanen vektlegger behovet for et økt antall arbeidsplasser. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 13 av 37

14 hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap 15. Andre forhold Privat service og tjenesteyting Tiltaket vil ikke utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Tiltakshaver må utrede muligheten for tilknytning til fjernvarme Status vedr. strømforsyning innhentes fra nettleverandør av tiltakshaver. Området er i nærhet til et sammenhengende nett av gang- / sykkelveger som kan benyttes av ansatte og besøkende. Avhengig av tiltakets formål, vil brukere av området kunne få økt tilgang til friområder. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Eiendommens nåværende verdi som LNF-område er påvirket negativt som følge av etableringen av OSL. Nærheten til OSL innebærer en mulighet for å etablere flyplassrelatert næring. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 14 av 37

15 4. Konsekvensvurderingsskjema Herstua næring (N39) Navn område Beskrivelse Formål Areal: 87,3 daa Beliggenhet: Herstua, øst for Formål: Næringsvirksomhet: Maura. Herstua næring Området kan være aktuelt for næringsvirksomhet Dagens N39 som på grunn av støy, støv og utforming bør planstatus: ligge i en viss avstand til boligområder Råstoffutvinnin g Arealbruk To innspill som kommer fra grunneier Jan Melby og Herstua Grus Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 1,9 0 Dyrka 0,0 - Skog 14,1 14,1 Åpen fastmark 71,3 0 Sum 87,3 14,1 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 15 av 37

16 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk o Nei Arealet som forslås endret arealstatus er del av Herstua grustak. Det er ikke mangfold /vannmiljø Områder med høy naturverdi? o Området er i dag grustak. vurdert behov for videre utredninger av biologisk mangfold. 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert Området består av det meste av åpen fastmark. Det inngår noe skogsareal i området. Det er behov for at tiltakshaver utreder dette tema i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Eventuelle kulturminner er allerede tapt. Området er lite egnet til friluftsliv / rekreasjon. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 16 av 37

17 mulighet for friluftsliv og rekreasjon? 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Det vil være behov for bestemmelser i forhold til daglig drift. Slike bestemmelser må fastsettes i reguleringsplanen. Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen av tiltaket. Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Tiltaket anses ikke å ha store innvirkninger når det gjelder disse forhold. Behov for trafikksikring må vurderes av tiltakshaver. Området har ikke tilliggende boligområder. Antall og type arbeidsplasser ikke klart per dato. Effekt kan være liten, trolig lik dagens. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 17 av 37

18 Bransje Kommuneplanen vektlegger behovet for et økt antall arbeidsplasser. Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi Kapasitet BHG og tjenestetilbud Kapasitet skole Tiltaket vil ikke utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting Det er per dato ingen fjernvarme i området. Energitilførsel må utredes av tiltakshaver i dialog med nettleverandør. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Avhengig av tiltakets innhold og utforming, må området være tilstrekkelig sikret mot tilgang for uvedkommende. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 18 av 37

19 5. Konsekvensvurderingsskjema Ramstadåsen (utvidelse) Navn område Beskrivelse Formål Ramstadåsen Areal: 25,8daa Består av feltene B21, B22 og Beliggenhet: O20 som har endret form internt Åsgreina sør innenfor areal i eksisterende Dagens Formål: Boligbebyggelse kommuneplan. Grøntstruktur planstatus: følger nå vassdraget. B21 er Utvidelsen: utvidet med areal mot vest. LNF-område Arealbruk utvidet areal B21 B22 O20 Innspillet kommer fra Sjåtil og Fornæss på vegne av tiltakshaverne som står bak regulering av Ramstadåsen. Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 0,0 0 Dyrka 0,0 - Skog 25,8 0 Åpen fastmark 0,0 0 Sum 25,8 0 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 19 av 37

20 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk Utvidelse av arealet er i dag skog. Temaet må utredes av tiltakshaver i o Nei mangfold /vannmiljø forbindelse med reguleringen. Områder med høy naturverdi? 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og Området består av skog. Det er behov for utredninger om temaet. Dette må utredes av tiltakshaver. Det er ikke registrert fredede kulturminner i den utvidede del av området. Befolkningens tilgang til turstier må opprettholdes. Området er brukt til friluftsliv / rekreasjon. Reguleringsplanen må sikre at denne bruk kan opprettholdes. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 20 av 37

21 rekreasjon? 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Den opprinnelige avgrensning av området ligger delvis innenfor støysone 1, mens det utvidede området ligger utenfor dagens støysoner. Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen av tiltaket. Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Tiltaket er i samsvar med kommunens overordnede føringer når det gjelder å konsentrere ny boligbygging i nærhet til eksisterende barneskoler og strategien om videre utvikling av kommunens fire tettsteder. Utbyggingen må, i volum og tempo, skje i henhold til kommunens utbyggingsstrategi. Behov for trafikksikring må vurderes av tiltakshaver. Gang- og sykkelveg må være etablert fram til barneskole før bygging kan igangsettes. Tiltaket vil, på linje med øvrig utbygging i Åsgreina, være avhenging av at tverrforbindelsen mot Rv 120 blir bygget for å øke muligheten for en økt dekning av kollektivtrafikk mot kommunesenteret og Gardermoen. Området inneholder nærlekeplasser for barn. Det er direkte tilgang til store skogsområder, og etablering av gang- /sykkelveg mot Kringler-Slattum skole vil gi god tilgang til fritidsaktiviteter. Nannestad har et regionalt ansvar for å kunne tilby arbeidstakere på og rundt OSL muligheter for å etablere seg i en bolig i akseptabel pendlingsavstand til arbeidsplassen. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 21 av 37

22 Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting EUs vanndirektiv innebærer at det vil bli krav om en kloakkløsning for hele Åsgreina. Kommunens utgifter til en ny overføringsledning fra Eltonåsen vil bli redusert dersom man kan få et økt antall abonnenter på denne ledningen. Utbyggingen av dette området må skje i et slikt tempo at skolekapasiteten utnyttes bedre, uten at det blir behov for utvidelser. Det er avsatt tomt til barnehage i. Når det gjelder hjemmebaserte tjenester er det ønskelig at flere med behov for slike tjenester bosetter seg i Nannestad sentrum. For at dette skal bli mulig, forutsettes det at det fortsatt er etterspørsel etter boliger for barnefamilier i Åsgreina. Tiltakshaver må utrede muligheten for alternativ oppvarming av nye boliger. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. En videre utbygging av Åsgreina, innenfor en radius av 1 km fra barneskolen, vil kunne utløse et bedre nett av gang- og sykkelveger. Dette vil øke tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Området ligger på fjell og i trygg avstand fra kvikkleire og vassdrag med potensiell flomfare. Tiltakshaver må dokumentere at nye bygg er tilstrekkelig sikret mot radon. En videre utbygging av boliger i Åsgreina kan øke muligheten for etablering av en nærbutikk i tettstedet. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 22 av 37

23 6. Konsekvensvurderingsskjema Engelsrudhagan (B40 og O39) Navn område Beskrivelse Formål Areal: 269,7 daa Engelsrudhagan Beliggenhet: Nannestad sentrum sør Formål: Boligbebyggelse og B40 og O39 Dagens planstatus: Friområde og LNF-område kunnskapssenter O39 B40 To innspill som kommer fra Map Arkitekter og ØRP. Disse er innspillene overlappet. Dette er kommunens forslag på å se disse i sammenheng. Arealbruk Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 1,1 0 Dyrka 0,0 - Skog 249,2 249,2 Åpen fastmark 3,7 0 Myr 15,2 15,2 Vann 0,4 0 Sum 269,7 264,4 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 23 av 37

24 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk Foreslått areal er i dag skog. Dette tema må utredes av tiltakshaverne i o Nei mangfold /vannmiljø forbindelse med reguleringen. Områder med høy naturverdi? 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Området består av skog. Det er behov for utredninger om temaet som må utføres av tiltakshaver. Det må særlig legges vekt på avbøtende tiltak i forbindelse med at eksisterende grøntkorridor vest for eksisterende boligområde som vil få endret planstatus til tjenesteyting. Ravineområdet, med kantsoner, må sikres i reguleringsplanen. Den estetiske utforming av område og bygningsmasse er særdeles viktig for å bidra til å styrke Nannestad som attraktivt kommunesenter. Tilgjengligheten til omkringliggende naturområder må opprettholdes. Tiltakshaver må utrede forholdet til eventuelle fredede kulturminner. 5. Friluftsliv og rekreasjon De områdene som i størst grad brukes som nærfriluftsområder ligger i området Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 24 av 37

25 nord-øst for Nannestad sentrum. Gir tiltaket økt / redusert Gjeldende område er per dato i mindre bruk til slike formål. mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Området må utformes slik at barn og unge kan benytte naturområder i tilknytning til boligområdene. 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Vannbalanse Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Området ligger utenfor flystøysonene og tiltaket antas ikke å gi uakseptabel støybelastning for innbyggerne, bortsett fra i anleggsperioden. Området inneholder bekker mot ravineområdet i sør. Tiltakshaver må, under utarbeidelse av reguleringsplan, vurdere konsekvenser for vannbalansen og mulig fare for erosjon og ras. En utbygging av dette området vil være avgjørende for at Nannestad kommune skal nå sitt mål om å styrke Nannestad som kommunesenter og virkeliggjøre vår visjon Nannestad, Romerikes beste bokommune. En viktig vurdering knyttet til boligområder rundt Nannestad videregående skole er at det er ønskelig at en økt antall av de drøyt 100 ansatte bosetter seg i nærhet til denne arbeidsplassen. Planene for kunnskapssenteret innebærer et stort antall arbeidsplasser knyttet til skole og opplæring. Det er busstilbud i området, men en økt befolkningskonsentrasjon rundt Nannestad sentrum er et viktig grep for å bedre kollektivdekningen, særlig i aksen øst-vest. Behov for vegløsning og trafikksikring må vurderes av tiltakshaver i reguleringsplanarbeidet. Området ligger i nær avstand til Preståsen skole. Skolen er en attraktiv samlingsplass på fritiden og ligger i direkte forbindelse med turstier / lysløpe. Det forutsettes at området reguleres slik at kommunens krav om nær- og strøklekeplasser blir ivaretatt. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 25 av 37

26 Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) 11. Næringsliv og sysselsetting 12. kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ Bransje Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle En videre utvikling av Nannestad videregående skole til kunnskapssenter vil øke utdanningstilbudet til ungdom i Nannestad. Området ligger i nærhet til eksisterende og framtidige sentrumsområder med service og tjenesteyting. Et attraktivt boligområde antas å være å ha en positiv effekt for etablering av nye arbeidsplasser. Deler av området er tenkt utbygd med kompetansearbeidsplasser som vil være av stor verdi for kommunen og innbyggerne. Tiltaket vil utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Kommuneplanen vektlegger at Nannestad skal styrkes som kommunesenter. Dette vil innebære et økt antall innbyggere og derved økt antall elever. Disse forhold ivaretas i kommunens planer for skolestruktur. Et framtidig kompetansesenter vil inneholde arbeidsplasser som kan bidra til økt skattetilgang for kommunen. I reguleringsplanen må eventuelt behov for tomt til barnehage vurderes. De hjemmebaserte tjenester vil kunne fungere mer effektivt dersom en økt andel av befolkningen bor i Nannestad sentrum. Nye boliger med livsløpsstandard vil kunne være et attraktivt alternativ for eldre innbyggere som i dag bor i eneboliger. Tiltakshaverne må utrede muligheten for alternativ oppvarming av samlet bygningsmasse. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 26 av 37

27 samfunnssikkerhet (ROS) Tilgang til friområder Området inneholder bekker mot ravineområdet i sør. Tiltakshaver må, under Tilgjengelighet for funksjonshemmede utarbeidelse av reguleringsplan, vurdere konsekvenser for vannbalansen og mulig fare for erosjon og ras. Tilgang for Tiltakshaver må dokumentere at nye bygg er tilstrekkelig sikret mot radon. redningsmannskap 15. Andre forhold Privat service og tjenesteyting Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 27 av 37

28 7. Konsekvensvurderingsskjema Piperrudkrysset (K5) Navn område Beskrivelse Formål Areal:28,0 daa Beliggenhet: Piperudkrysset Sørvestre hjørne ved Formål: Kollektivknutepunkt, med Piperrudkrysset (rv. mulighet for pendler-/ K5 35 x fv. 529) innfartsparkering og eventuelt i Dagens planstatus: LNF-område kombinasjon med næring. K5 Innspillet kommer fra Nannestad kommune. Kommunen har per dato ikke vært i kontakt med grunneier. En eventuell utvikling av området må skje etter et initiativ fra grunneier. Arealbruk Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 1,0 0 Dyrka 0,0 - Skog 20,4 20,4 Åpen fastmark 6,5 0 Sum 27,9 20,4 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 28 av 37

29 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk Foreslått areal er i dag skog. Dette tema må utredes av tiltakshaver i forbindelse o Nei mangfold /vannmiljø med en eventuell regulering. Områder med høy naturverdi? 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Området består av i hovedsak skog og noe åpen fastmark. Det er behov for utredninger om temaet som gjøres av tiltakshaver i forbindelse med utarbeidelse av en eventuell reguleringsplan. Området grenser opp mot Rv 35 og vil derfor få en signaleffekt i forhold til Nannestad sentrum. Dette hensyn må ivaretas ved utarbeidelse av planer for området. Området er i dag tilknyttet et nett av gang- og sykkelveger som brukes ved arbeidsreiser og til rekreasjon. Denne funksjon må opprettholdes. Dersom området får funksjon som viktig kollektivt knutepunkt, må gang- og sykkelvegnett fra Preståsen skole til Bevervegen gjøres mer tigjengelig. Tiltakshaver må utrede om det finnes fredede kulturminner i området. Området har en viss rekreasjonsverdi som må opprettholdes. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 29 av 37

30 5. Friluftsliv og rekreasjon Gir tiltaket økt / redusert Området er brukt til friluftsliv / rekreasjon. Viktig at gang- og sykkelveg langs mulighet for friluftsliv og rv. 35, samt undergang, opprettholdes. rekreasjon? 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Aktuelt å vurdere ved utbygging av området. Området ligger i avstand til eksisterende og framtidige boligområder, og buffer i form av skog vil bli opprettholdt. Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen av tiltaket. Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, Det skal ikke etableres virksomhet i området som er i konkurranse med tjenesteog handelstilbud i Nannestad sentrum. Området skal i hovedsak fungere som kollektivknutepunkt / innfartsparkering, men kan også inneholde elementer av næring i form av vegservice. Området skal legge til rette for økt kollektivdekning for innbyggere i Nannestad sentrum og Maura ved at man kan få et raskere busstilbud med økt frekvens. Mulige framtidige restriksjoner for parkering inne på OSL vil kunne øke attraktiviteten for dette området som innfartsparkering / kollektivknutepunkt. Dagens parkering av trailere vil også kunne komme inn i mer ordnede former. Behov for trafikksikring må vurderes av tiltakshaver i dialog med vegvesenet. Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til boligområder og er derved ikke av de mest aktuelle friluftsområder for denne gruppen. Barn og unge vil imidlertid være en gruppe som i stor grad har nytte av et bedret kollektivtilbud til og fra Nannestad. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 30 av 37

31 tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte 11. Næringsliv og sysselsetting Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet 15. Andre forhold Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting Arealet forventes, i seg selv, ikke å gi et stort antall arbeidsplasser. Et kollektivknutepunkt ved Piperudkrysset vil imidlertid være positivt for næringsliv på og rundt Gardermoen ved at de kan redusere arealet som må avsettes til parkering for ansatte. Arbeidstakere i privat og offentlig sektor i Nannestad sentrum vil kunne dra fordel av et bedret kollektivtilbud til og fra Nannestad. Tiltaket vil ikke utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Tiltaket kan bidra til økt kollektivdekning i Nannestad. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Konsekvenser for samfunnssikkerhet må vurderes i lys av de tiltak som eventuelt blir etablert i området. Det anses ikke å være fare for flom eller erosjon / ras. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 31 av 37

32 8. Konsekvensvurderingsskjema Ny veg Prestmosen- Bjørke kirke Navn område Beskrivelse Formål Areal 11,7 daa Vegløsning for framtidig boligområde på Prestmosen. Vegløsning mot Beliggenhet: rv.120 som ligger inne i vedtatt reguleringsplan er det innsigelse til fra Prestmosen Statens vegvesen. I halvårsmøte med vegsjefen er det tatt opp Veg Prestmosen Bjørke kirke Bjørke kirke vegløsning mot Bjørke kirke. Dagens planstatus: LNF Styre trafikken mot rv. 35 Åmålkrysset for å redusere trafikk gjennom Nannestad sentrum mot rv. 35 Piperudkrysset. Arealbruk ved 17,5 m bredde på vegen, gang- og sykkelveg med tilhørende grøfter Innspillet kommer fra Nannestad kommune. Type Areal daa Dyrkbart daa Dyrka 5,3 - Myr 3,7 3,7 Sum 9.0 3,7 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 32 av 37

33 Miljø og naturressurser 1. Naturverdier/biologisk mangfold /vannmiljø Fredede områder? Områder med høy naturverdi? Vegen vil krysse et viktig elgtrekk. Dette trekket må det tas hensyn til og avbøtende tiltak må vurderes ved gjennomføring. Vegen vil avskjære et viktig vilttrekk, men vil sannsynligvis ha liten innvirkning på elgens trekk. Vegen vil utgjøre en mindre barriere for elgen enn for eksempel Fv 120, som krysses hele tiden. Et vilttrekk som går lenger sør er fra før avskjært av boligfeltene på Prestmosen, og det er svært viktig at vegetasjonssonen mellom boligområdene på Prestmosen / Bjørkemosen og den dyrka marka øst for Fv 120 beholdes. Dette er ei veldig mye brukt trekkrute og vegetasjonssonen er med på å lose elgen fra den søndre trekkruta opp til trekkruta som krysser den planlagte vegen. Avbøtende tiltak: o Belysning langs vegen o Ikke høyere vegetasjon enn gresshøyde i et belte på hver side av vegen o Lav fartsgrense 50 km/t Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 33 av 37

34 2. Jord og skogressurser Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) 3. Landskap/ Berører 5,3 daa dyrka mark og 3,7 daa myr/blandingsskog. Dyrka marka er klassifisert som godt egnet og egnet til korndyrkning. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 34 av 37

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - BFT 1 - Utvidelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1

Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innspill om endring av arealformål på Gnr 58 Bnr 799 Madlaveien 1 Innledning Arkitektkontoret Stav AS gir med dette innspill til Stavanger kommune om omdisponering av et område til boligformål. Og har

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - Massedeponi,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av aktivitetsområder Mai 2009 Område1 : Tråstad 3 Område 2: Holtbergbakken 5 2 Område1 : Tråstad Dagens formål, arealbruk, herunder avstand til viktige

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås et nytt boligfelt gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Boligfeltet dekker et areal på

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer