Kommuneplan for Nannestad Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden"

Transkript

1 Kommuneplan for Nannestad Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

2 Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken (IA1b) Konsekvensvurderingsskjema Gardermoen utvidelse vest (K3) Konsekvensvurderingsskjema Rutholen (N40) Konsekvensvurderingsskjema Herstua næring (N39) Konsekvensvurderingsskjema Ramstadåsen (utvidelse) Konsekvensvurderingsskjema Engelsrudhagan (B40 og O39) Konsekvensvurderingsskjema Piperrudkrysset (K5) Konsekvensvurderingsskjema Ny veg Prestmosen- Bjørke kirke Ja (må vurderes av myndighet) X Må utredes (av tiltakshaver) U Nei / ikke aktuelt - Totalareal Arealbruk Dyrka mark Skog Annet areal Type innspill Navn område Forslagsstiller Lysløype Sjonken Åsen idrettslag/nannestad Almenning Friområde (Lysløype) X X U X - U U U U U Gardermoen utvidelse vest Oslo Lufthavn AS Flyplassformål U X U X U U - U U - U U U U U Rutholen Munthe-Kaas 46,5 35 0,8 11 Flyplassrel næring - - X X U U - - U U U U U U X Herstua næring J.M. Espelund og Herstua Grus AS Næring U - - U - - U U - U X Ramstadåsen Sjåtil og Fornæss Utvidelse boligformål X X U X U U X U U U U U U U U X X X Engelsrudhagan ØRP og MAP Arkitekter AS Boligformål og skole - X U X U U X - U U U U U U U X X X Piperudkrysset Nannestad kommune Samferdsel - X - X U U X U U - U U U U U Ny veg Prestmosen - Bjørke kirke Nannestad kommune 9 5,3 0 3,7 Samferdsel - X U X U U - - U - U U U U Rikspolitiske retningslinjer / Klimaplan Konsekvenser for kommunens økonomi Naturverdier, Biomangfold, Vannmiljø Konflikter (X = Ja, - ikke aktuellt/ikke konflikt) Jord og skogressurser Landskap/ grøntstruktur Kulturminner/ kulturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Forurensing / Støy Ras/Flom Radon Vannbalanse Kapasitet på eksisterende vegsystem Kollektivdeknig Behov for trafikksikring Tilgang til leke- og aktivitetsområder Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 2 av 37

3 Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken (IA1b) Navn område Beskrivelse Formål Areal daa Sjonken Beliggenhet: Sjonken i Nannestad Almenning Turdrag (lysløype) og idrettsområde IA1b Dagens planstatus: LNF Arealbruk Innspillet kommer fra Nannestad Almenning og Åsen idrettslag. Type Areal daa netto Dyrkbart daa Samferdsel 0 Skog Myr Sum Netto arealbruk vil si det fysiske fotavtrykket lysløypa vil gi. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 3 av 37

4 Miljø og naturressurser 1. Naturverdier/biologisk mangfold /vannmiljø 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø Fredede områder? Områder med høy naturverdi? Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Tiltaket er delvis i tråd med gjeldende kommuneplan. Området er innenfor Marka. Som følge av dette må inn til Miljøverndepartementet for stadfesting. Departementet avgjør om lysløypa kan innpasses innenfor lovens formål eller ikke. Berører ingen registrerte områder med høy naturverdi. o En enkel kartlegging av området bør gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for å sikre at tiltakene ikke kommer i konflikt med naturverdier/biologisk mangfold. Tiltaket kommer i kontakt med vassdrag (Tollevstjern/Tollevstjernbekken) Området består av barskog med høy og middels bonitet. Nesten hele det foreslåtte området ligger i en sammenhengende ensaldret (50-60 år) granskog med G14 og G17 bonitet. Dette er hardt drevet skog uten kjente miljøverdier. Hele området er planlagt sluttavvirket i løpet av en årsperiode på grunn av hogstmodenhet. Avvirkningen har startet, men på grunn av markaforskriftens krav om maksimal flatestørrelse på 50 daa, hogges området etappevis. En lysløype vil synes på natten (pga lys) men ellers vil dette på avstand være lite synlig i terrenget. Tiltaket øker tilgjengeligheten til området. Behov for videre utredninger? o Nei En ikke fredet setertuft er eneste kjente kulturminne. Området har stor rekreasjonsverdi, og denne vil bli forsterket av tiltaket. Behov for videre utredninger? o Vurdering fra Fylkeskommunen ang behov for arkeologiske undersøkelser. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 4 av 37

5 5. Friluftsliv og rekreasjon Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Forslaget gir økte muligheter for friluftsliv og rekreasjon i dette området. 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Geotekniske forhold Flom? Ras? Radon? Vannbalanse Massebalanse Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte Behov for bestemmelser i forhold til daglig drift? o Bestemmelser ang lys? Behov for videre utredninger? o Nei Ikke aktuelt Behov for videre utredninger? o Tiltakshaver må utrede hvorvidt vegløsningen er dimensjonert for å betjene økt aktivitet. Dette vil i utgangspunktet gi et dårligere tilbud enn dagens på grunn av lang avstand til der folk bor. Men anlegget vil bli større enn det eksisterende, og har større parkerings- og løypekapasitet. Forslagstiller hevder at løypetilbudet i Åsgreina vil bli bedre enn i dag, dersom anlegget flyttes. De vil ta utgangspunkt i Kringler-Slattum skole for et nytt løypenett. Lite/ingen effekt på sysselsetting. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 5 av 37

6 Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Status vedr strøm innhentes fra nettleverandør Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Forhold til eksisterende reguleringsplan Konsekvenser for kommunal økonomi o Kostnad dersom kommunen skal være med og finansiere prosjektet. o Et evt. behov for offentlig vann og avløp vil gi en stor kostnad for kommunen. Tiltaket er ikke i tråd med energi- og klimaplan, som ønsker mer fokus på friluftsanlegg der folk bor. I følge søker er det ledig strømforsyningskapasitet på Sjonken, fra nettstasjon M1478, = 250A som tilsvarer 100Kw. Dette skal være nok til å drifte planlagt utbygging. Det vil kun bli mulig å komme seg dit med bil. God tilgang for redningsmannskaper. Tiltaket krever reguleringsplan. Ny markalov 8 setter krav om at alle eksisterende planen innenfor marka skal være i samsvar med loven innen september Det settes derfor krav om at ny reguleringsplan innbefatter den eksisterende reguleringsplanen for Sjonkenområdet. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 6 av 37

7 2. Konsekvensvurderingsskjema Gardermoen utvidelse vest (K3) Navn område Beskrivelse Formål K3 består av tidligere K1 og K2, pluss en utvidelse. Utvidelse areal: 97,6 daa Beliggenhet: Vest for vestre rullebane, ved GAterminalen. flyplassen, eks. hangarvirksomhet, Formål: Rullebanetilknyttet virksomhet for Gardermoen utvidelse Inntil regulert område. fraktområde, flyparkering og vest Dagens planstatus: verkstedvirksomhet. K3 K1 og K2: Viktige ledd i Virkning: Et antall arbeidsplasser (ikke kommunikasjonssystemet, spesifisert) Utvidelsen: LNF-område, framtidig friområde og båndlegging etter PBL Arealbruk Innspillet kommer fra Oslo Lufthavn AS Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 2,2 0 Dyrka 82,8 - Skog 1,9 0 Åpen 7,1 0 fastmark Bebyg 3,5 0 Sum Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 7 av 37

8 Miljø og naturressurser naturverdi? 1. Naturverdier/biologisk Fredede områder: mangfold /vannmiljø Områder med høy Tiltakshaver må utrede dette temaet. 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Området er isolert sett godt / svært godt egnet til nedbørsbasert jordbruk. Området ligger isolert fra andre sammenhengende landbruksområder. Området har i dag ingen helhetlig utforming. Det forutsettes at tiltakshaver utarbeider en helhetlig plan for området. Tiltakshaver må utrede om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner. Området er lite brukt til friluftsliv / rekreasjon. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 8 av 37

9 Gir tiltaket økt støy eller 6. Forurensing / Støy annen forurensing av luft Temaet må utredes av tiltakshaver. og vann? Ras / Flom 7. Andre Radon miljøkonsekvenser Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen. Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte Tiltaket er i samsvar med kommunens næringsstrategi med vekt på flyplassrelatert virksomhet i nærhet til OSL. Det antas at området, ut fra sitt bruksformål, vil kunne bli betjent av kollektive transportmidler. Området vil, etter en helhetlig transformasjon, ikke lenger ha tilliggende boligområder. Antall og type arbeidsplasser ikke klart per dato. Det antas at denne virksomhet også vil kunne gi grunnlag for etablering av arbeidsplasser utenfor området. Kommuneplanen vektlegger behovet for et økt antall arbeidsplasser. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 9 av 37

10 Type arbeidsplasser Risiko ved uønskede hendelser må utredes av tiltakshaver. (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi Kapasitet BHG og tjenestetilbud Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting Tiltaket vil ikke utløse direkte behov for kommunal infrastruktur / tjenestetilbud, men en vekst i antall arbeidsplasser forventes å føre til befolkningsvekst i kommunen i tråd med kommunens forutsetninger når det gjelder utvikling i folketallet. Det forutsettes at tiltakshaver vurderer muligheten for å benytte fjernvarme. Kapasitet på strømforsyning må vurderes i samarbeid med nettleverandør. Området er i nærhet til et sammenhengende nett av gang- / sykkelveger. Ved avstengelse av området, må gang- og sykkelveg fra rundkjøring Vigstein til eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 35 være ferdig. Nærheten til OSL innebærer en mulighet for å etablere flyplassrelatert næring på kommunens næringsarealer. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 10 av 37

11 3. Konsekvensvurderingsskjema Rutholen (N40) Navn område Beskrivelse Formål Areal: 46,5 daa Beliggenhet: Sørvest for Formål: Flyplassrelatert næring: vestre rullebane, ned 1. Administrasjonsbygg / kontor Rutholen mot Romerike 2. Kurs / konferanse N40 landskapsvernområde. 3. Overnatting / hotell Inntil regulert område. Virkning: Et antall arbeidsplasser (ikke spesifisert) Dagens planstatus: LNF Arealbruk N40 Innspillet kommer fra grunneiere Liv og Hugo Munthe-Kaas Type Areal daa Dyrkbark daa Samferdsel 0,3 0 Dyrka 34,9 - Skog 0,8 0,8 Åpen 10,4 0 fastmark Sum 46,5 0,8 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 11 av 37

12 Miljø og naturressurser Arealet som forslås omdisponert må ikke være så stort at det kommer i Fredede områder: konflikt med RLVO. o Grenser til Romerike Utforming av tiltaket må ikke komme i konflikt med formålet til RLVO landskapsvernområde 1. Naturverdier/biologisk Driften av tiltaket må sikre naturverdiene i den del av området som ikke (RLVO) blir avsatt til næringsformål. mangfold /vannmiljø Områder med høy naturverdi? Behov for videre utredninger: o Tilgrensensende områder o Tiltakshaver må utrede mulige virkninger på RLVO har status som o Tiltakshaver må utrede mulige virkninger i forhold til avrenning landskapsvernområde til Sogna. etter Naturvernloven 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Området er, isolert sett, godt / svært godt egnet til nedbørsbasert jordbruk. Området ligger isolert fra andre landbruksområder. Veterinærmyndighetene har lagt restriksjoner på husdyrhold. Kommunens landbruksmyndighet må tilråde / fraråde omdisponering. Det forutsettes at tiltakets arealbruk, utforming og drift ikke kommer i konflikt med RLVO. Tiltakshaver må utrede om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner. Området er per dato ikke i stor grad brukt til friluftsliv / rekreasjon. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 12 av 37

13 Gir tiltaket økt støy eller annen 6. Forurensing / Støy Tiltaket antas ikke å gi økt forurensing / støy. forurensing av luft og vann? Ras / Flom: Området ligger på Tiltakshaver må utrede de geotekniske forhold som en del av kanten av et ravinesystem og kan reguleringsplanarbeidet. 7. Andre være rasutsatt. Tiltakshaver må ta hensyn radon ved en eventuell utbygging. miljøkonsekvenser Radon: Området kan være utsatt for radon. Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen etter tiltaket, sett i forhold til ravinen. Vannbalanse Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede Tiltaket er i samsvar med kommunens næringsstrategi med vekt på flyplassrelatert virksomhet i nærhet til OSL. Det antas at området, ut fra sitt bruksformål, vil kunne bli betjent av Shuttle-busser. Det forutsettes at området får tilknytning til Rv 35 i eksisterende rundkjøring. Området har ikke tilliggende boligområder. Antall og type arbeidsplasser ikke klart per dato. Kommuneplanen vektlegger behovet for et økt antall arbeidsplasser. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 13 av 37

14 hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap 15. Andre forhold Privat service og tjenesteyting Tiltaket vil ikke utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Tiltakshaver må utrede muligheten for tilknytning til fjernvarme Status vedr. strømforsyning innhentes fra nettleverandør av tiltakshaver. Området er i nærhet til et sammenhengende nett av gang- / sykkelveger som kan benyttes av ansatte og besøkende. Avhengig av tiltakets formål, vil brukere av området kunne få økt tilgang til friområder. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Eiendommens nåværende verdi som LNF-område er påvirket negativt som følge av etableringen av OSL. Nærheten til OSL innebærer en mulighet for å etablere flyplassrelatert næring. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 14 av 37

15 4. Konsekvensvurderingsskjema Herstua næring (N39) Navn område Beskrivelse Formål Areal: 87,3 daa Beliggenhet: Herstua, øst for Formål: Næringsvirksomhet: Maura. Herstua næring Området kan være aktuelt for næringsvirksomhet Dagens N39 som på grunn av støy, støv og utforming bør planstatus: ligge i en viss avstand til boligområder Råstoffutvinnin g Arealbruk To innspill som kommer fra grunneier Jan Melby og Herstua Grus Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 1,9 0 Dyrka 0,0 - Skog 14,1 14,1 Åpen fastmark 71,3 0 Sum 87,3 14,1 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 15 av 37

16 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk o Nei Arealet som forslås endret arealstatus er del av Herstua grustak. Det er ikke mangfold /vannmiljø Områder med høy naturverdi? o Området er i dag grustak. vurdert behov for videre utredninger av biologisk mangfold. 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert Området består av det meste av åpen fastmark. Det inngår noe skogsareal i området. Det er behov for at tiltakshaver utreder dette tema i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Eventuelle kulturminner er allerede tapt. Området er lite egnet til friluftsliv / rekreasjon. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 16 av 37

17 mulighet for friluftsliv og rekreasjon? 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Det vil være behov for bestemmelser i forhold til daglig drift. Slike bestemmelser må fastsettes i reguleringsplanen. Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen av tiltaket. Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Tiltaket anses ikke å ha store innvirkninger når det gjelder disse forhold. Behov for trafikksikring må vurderes av tiltakshaver. Området har ikke tilliggende boligområder. Antall og type arbeidsplasser ikke klart per dato. Effekt kan være liten, trolig lik dagens. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 17 av 37

18 Bransje Kommuneplanen vektlegger behovet for et økt antall arbeidsplasser. Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi Kapasitet BHG og tjenestetilbud Kapasitet skole Tiltaket vil ikke utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting Det er per dato ingen fjernvarme i området. Energitilførsel må utredes av tiltakshaver i dialog med nettleverandør. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Avhengig av tiltakets innhold og utforming, må området være tilstrekkelig sikret mot tilgang for uvedkommende. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 18 av 37

19 5. Konsekvensvurderingsskjema Ramstadåsen (utvidelse) Navn område Beskrivelse Formål Ramstadåsen Areal: 25,8daa Består av feltene B21, B22 og Beliggenhet: O20 som har endret form internt Åsgreina sør innenfor areal i eksisterende Dagens Formål: Boligbebyggelse kommuneplan. Grøntstruktur planstatus: følger nå vassdraget. B21 er Utvidelsen: utvidet med areal mot vest. LNF-område Arealbruk utvidet areal B21 B22 O20 Innspillet kommer fra Sjåtil og Fornæss på vegne av tiltakshaverne som står bak regulering av Ramstadåsen. Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 0,0 0 Dyrka 0,0 - Skog 25,8 0 Åpen fastmark 0,0 0 Sum 25,8 0 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 19 av 37

20 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk Utvidelse av arealet er i dag skog. Temaet må utredes av tiltakshaver i o Nei mangfold /vannmiljø forbindelse med reguleringen. Områder med høy naturverdi? 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø 5. Friluftsliv og rekreasjon Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Gir tiltaket økt / redusert mulighet for friluftsliv og Området består av skog. Det er behov for utredninger om temaet. Dette må utredes av tiltakshaver. Det er ikke registrert fredede kulturminner i den utvidede del av området. Befolkningens tilgang til turstier må opprettholdes. Området er brukt til friluftsliv / rekreasjon. Reguleringsplanen må sikre at denne bruk kan opprettholdes. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 20 av 37

21 rekreasjon? 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge 11. Næringsliv og sysselsetting Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Den opprinnelige avgrensning av området ligger delvis innenfor støysone 1, mens det utvidede området ligger utenfor dagens støysoner. Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen av tiltaket. Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) Bransje Tiltaket er i samsvar med kommunens overordnede føringer når det gjelder å konsentrere ny boligbygging i nærhet til eksisterende barneskoler og strategien om videre utvikling av kommunens fire tettsteder. Utbyggingen må, i volum og tempo, skje i henhold til kommunens utbyggingsstrategi. Behov for trafikksikring må vurderes av tiltakshaver. Gang- og sykkelveg må være etablert fram til barneskole før bygging kan igangsettes. Tiltaket vil, på linje med øvrig utbygging i Åsgreina, være avhenging av at tverrforbindelsen mot Rv 120 blir bygget for å øke muligheten for en økt dekning av kollektivtrafikk mot kommunesenteret og Gardermoen. Området inneholder nærlekeplasser for barn. Det er direkte tilgang til store skogsområder, og etablering av gang- /sykkelveg mot Kringler-Slattum skole vil gi god tilgang til fritidsaktiviteter. Nannestad har et regionalt ansvar for å kunne tilby arbeidstakere på og rundt OSL muligheter for å etablere seg i en bolig i akseptabel pendlingsavstand til arbeidsplassen. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 21 av 37

22 Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. Kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet (ROS) 15. Andre forhold Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting EUs vanndirektiv innebærer at det vil bli krav om en kloakkløsning for hele Åsgreina. Kommunens utgifter til en ny overføringsledning fra Eltonåsen vil bli redusert dersom man kan få et økt antall abonnenter på denne ledningen. Utbyggingen av dette området må skje i et slikt tempo at skolekapasiteten utnyttes bedre, uten at det blir behov for utvidelser. Det er avsatt tomt til barnehage i. Når det gjelder hjemmebaserte tjenester er det ønskelig at flere med behov for slike tjenester bosetter seg i Nannestad sentrum. For at dette skal bli mulig, forutsettes det at det fortsatt er etterspørsel etter boliger for barnefamilier i Åsgreina. Tiltakshaver må utrede muligheten for alternativ oppvarming av nye boliger. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. En videre utbygging av Åsgreina, innenfor en radius av 1 km fra barneskolen, vil kunne utløse et bedre nett av gang- og sykkelveger. Dette vil øke tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Området ligger på fjell og i trygg avstand fra kvikkleire og vassdrag med potensiell flomfare. Tiltakshaver må dokumentere at nye bygg er tilstrekkelig sikret mot radon. En videre utbygging av boliger i Åsgreina kan øke muligheten for etablering av en nærbutikk i tettstedet. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 22 av 37

23 6. Konsekvensvurderingsskjema Engelsrudhagan (B40 og O39) Navn område Beskrivelse Formål Areal: 269,7 daa Engelsrudhagan Beliggenhet: Nannestad sentrum sør Formål: Boligbebyggelse og B40 og O39 Dagens planstatus: Friområde og LNF-område kunnskapssenter O39 B40 To innspill som kommer fra Map Arkitekter og ØRP. Disse er innspillene overlappet. Dette er kommunens forslag på å se disse i sammenheng. Arealbruk Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 1,1 0 Dyrka 0,0 - Skog 249,2 249,2 Åpen fastmark 3,7 0 Myr 15,2 15,2 Vann 0,4 0 Sum 269,7 264,4 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 23 av 37

24 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk Foreslått areal er i dag skog. Dette tema må utredes av tiltakshaverne i o Nei mangfold /vannmiljø forbindelse med reguleringen. Områder med høy naturverdi? 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Området består av skog. Det er behov for utredninger om temaet som må utføres av tiltakshaver. Det må særlig legges vekt på avbøtende tiltak i forbindelse med at eksisterende grøntkorridor vest for eksisterende boligområde som vil få endret planstatus til tjenesteyting. Ravineområdet, med kantsoner, må sikres i reguleringsplanen. Den estetiske utforming av område og bygningsmasse er særdeles viktig for å bidra til å styrke Nannestad som attraktivt kommunesenter. Tilgjengligheten til omkringliggende naturområder må opprettholdes. Tiltakshaver må utrede forholdet til eventuelle fredede kulturminner. 5. Friluftsliv og rekreasjon De områdene som i størst grad brukes som nærfriluftsområder ligger i området Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 24 av 37

25 nord-øst for Nannestad sentrum. Gir tiltaket økt / redusert Gjeldende område er per dato i mindre bruk til slike formål. mulighet for friluftsliv og rekreasjon? Området må utformes slik at barn og unge kan benytte naturområder i tilknytning til boligområdene. 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Vannbalanse Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Området ligger utenfor flystøysonene og tiltaket antas ikke å gi uakseptabel støybelastning for innbyggerne, bortsett fra i anleggsperioden. Området inneholder bekker mot ravineområdet i sør. Tiltakshaver må, under utarbeidelse av reguleringsplan, vurdere konsekvenser for vannbalansen og mulig fare for erosjon og ras. En utbygging av dette området vil være avgjørende for at Nannestad kommune skal nå sitt mål om å styrke Nannestad som kommunesenter og virkeliggjøre vår visjon Nannestad, Romerikes beste bokommune. En viktig vurdering knyttet til boligområder rundt Nannestad videregående skole er at det er ønskelig at en økt antall av de drøyt 100 ansatte bosetter seg i nærhet til denne arbeidsplassen. Planene for kunnskapssenteret innebærer et stort antall arbeidsplasser knyttet til skole og opplæring. Det er busstilbud i området, men en økt befolkningskonsentrasjon rundt Nannestad sentrum er et viktig grep for å bedre kollektivdekningen, særlig i aksen øst-vest. Behov for vegløsning og trafikksikring må vurderes av tiltakshaver i reguleringsplanarbeidet. Området ligger i nær avstand til Preståsen skole. Skolen er en attraktiv samlingsplass på fritiden og ligger i direkte forbindelse med turstier / lysløpe. Det forutsettes at området reguleres slik at kommunens krav om nær- og strøklekeplasser blir ivaretatt. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 25 av 37

26 Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, tilgjengelighet) 11. Næringsliv og sysselsetting 12. kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ Bransje Antall sysselsatte Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle En videre utvikling av Nannestad videregående skole til kunnskapssenter vil øke utdanningstilbudet til ungdom i Nannestad. Området ligger i nærhet til eksisterende og framtidige sentrumsområder med service og tjenesteyting. Et attraktivt boligområde antas å være å ha en positiv effekt for etablering av nye arbeidsplasser. Deler av området er tenkt utbygd med kompetansearbeidsplasser som vil være av stor verdi for kommunen og innbyggerne. Tiltaket vil utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Kommuneplanen vektlegger at Nannestad skal styrkes som kommunesenter. Dette vil innebære et økt antall innbyggere og derved økt antall elever. Disse forhold ivaretas i kommunens planer for skolestruktur. Et framtidig kompetansesenter vil inneholde arbeidsplasser som kan bidra til økt skattetilgang for kommunen. I reguleringsplanen må eventuelt behov for tomt til barnehage vurderes. De hjemmebaserte tjenester vil kunne fungere mer effektivt dersom en økt andel av befolkningen bor i Nannestad sentrum. Nye boliger med livsløpsstandard vil kunne være et attraktivt alternativ for eldre innbyggere som i dag bor i eneboliger. Tiltakshaverne må utrede muligheten for alternativ oppvarming av samlet bygningsmasse. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 26 av 37

27 samfunnssikkerhet (ROS) Tilgang til friområder Området inneholder bekker mot ravineområdet i sør. Tiltakshaver må, under Tilgjengelighet for funksjonshemmede utarbeidelse av reguleringsplan, vurdere konsekvenser for vannbalansen og mulig fare for erosjon og ras. Tilgang for Tiltakshaver må dokumentere at nye bygg er tilstrekkelig sikret mot radon. redningsmannskap 15. Andre forhold Privat service og tjenesteyting Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 27 av 37

28 7. Konsekvensvurderingsskjema Piperrudkrysset (K5) Navn område Beskrivelse Formål Areal:28,0 daa Beliggenhet: Piperudkrysset Sørvestre hjørne ved Formål: Kollektivknutepunkt, med Piperrudkrysset (rv. mulighet for pendler-/ K5 35 x fv. 529) innfartsparkering og eventuelt i Dagens planstatus: LNF-område kombinasjon med næring. K5 Innspillet kommer fra Nannestad kommune. Kommunen har per dato ikke vært i kontakt med grunneier. En eventuell utvikling av området må skje etter et initiativ fra grunneier. Arealbruk Type Areal daa Dyrkbart daa Samferdsel 1,0 0 Dyrka 0,0 - Skog 20,4 20,4 Åpen fastmark 6,5 0 Sum 27,9 20,4 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 28 av 37

29 Miljø og naturressurser Fredede områder: 1. Naturverdier/biologisk Foreslått areal er i dag skog. Dette tema må utredes av tiltakshaver i forbindelse o Nei mangfold /vannmiljø med en eventuell regulering. Områder med høy naturverdi? 2. Jord og skogressurser 3. Landskap/ grøntstruktur 4. Kulturminner/ kulturmiljø Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) Estetikk Sammenheng Tilgjengelighet Finnes fredede kulturminner i området? Har området stor kulturell verdi / rekreasjonsverdi? Området består av i hovedsak skog og noe åpen fastmark. Det er behov for utredninger om temaet som gjøres av tiltakshaver i forbindelse med utarbeidelse av en eventuell reguleringsplan. Området grenser opp mot Rv 35 og vil derfor få en signaleffekt i forhold til Nannestad sentrum. Dette hensyn må ivaretas ved utarbeidelse av planer for området. Området er i dag tilknyttet et nett av gang- og sykkelveger som brukes ved arbeidsreiser og til rekreasjon. Denne funksjon må opprettholdes. Dersom området får funksjon som viktig kollektivt knutepunkt, må gang- og sykkelvegnett fra Preståsen skole til Bevervegen gjøres mer tigjengelig. Tiltakshaver må utrede om det finnes fredede kulturminner i området. Området har en viss rekreasjonsverdi som må opprettholdes. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 29 av 37

30 5. Friluftsliv og rekreasjon Gir tiltaket økt / redusert Området er brukt til friluftsliv / rekreasjon. Viktig at gang- og sykkelveg langs mulighet for friluftsliv og rv. 35, samt undergang, opprettholdes. rekreasjon? 6. Forurensing / Støy 7. Andre miljøkonsekvenser Samfunnsforhold 8. By- og tettstedsutvikling/ nærmiljø 9. Transportbehov/ kollektivdekning/ trafikksikkerhet / veiutløsning 10. Barn og unge Gir tiltaket økt støy eller annen forurensing av luft og vann? Aktuelt å vurdere ved utbygging av området. Området ligger i avstand til eksisterende og framtidige boligområder, og buffer i form av skog vil bli opprettholdt. Vannbalanse Tiltakshaver må vurdere konsekvenser for vannbalansen av tiltaket. Tettstedshierarki Befolkningsendringer Sosiale møteplasser Endringer i trafikkvolum / kapasitet på eksisterende vegsystem Behov for trafikksikring Mulighet for kollektivdekning Tilgang til eksisterende leke- og aktivitetsområder (reduksjon? Barriererer?) Tilgang på nye leke- og aktivitetsområder (Størrelse, opparbeidelse, Det skal ikke etableres virksomhet i området som er i konkurranse med tjenesteog handelstilbud i Nannestad sentrum. Området skal i hovedsak fungere som kollektivknutepunkt / innfartsparkering, men kan også inneholde elementer av næring i form av vegservice. Området skal legge til rette for økt kollektivdekning for innbyggere i Nannestad sentrum og Maura ved at man kan få et raskere busstilbud med økt frekvens. Mulige framtidige restriksjoner for parkering inne på OSL vil kunne øke attraktiviteten for dette området som innfartsparkering / kollektivknutepunkt. Dagens parkering av trailere vil også kunne komme inn i mer ordnede former. Behov for trafikksikring må vurderes av tiltakshaver i dialog med vegvesenet. Området ligger ikke i umiddelbar nærhet til boligområder og er derved ikke av de mest aktuelle friluftsområder for denne gruppen. Barn og unge vil imidlertid være en gruppe som i stor grad har nytte av et bedret kollektivtilbud til og fra Nannestad. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 30 av 37

31 tilgjengelighet) Bransje Antall sysselsatte 11. Næringsliv og sysselsetting Type arbeidsplasser (kompetansebehov) Risiko for ulykker / uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller transport? 12. kommunal økonomi og tjenestetilbud 13. Energibehov/ løsninger 14. Folkehelse/ universell utforming/ samfunnssikkerhet 15. Andre forhold Kapasitet BHG Kapasitet skole Vann / avløp Hjemmebaserte tjenester kommuneplan / klimaplan Mulighet for å kunne gå / sykle Tilgang til friområder Tilgjengelighet for funksjonshemmede Tilgang for redningsmannskap Privat service og tjenesteyting Arealet forventes, i seg selv, ikke å gi et stort antall arbeidsplasser. Et kollektivknutepunkt ved Piperudkrysset vil imidlertid være positivt for næringsliv på og rundt Gardermoen ved at de kan redusere arealet som må avsettes til parkering for ansatte. Arbeidstakere i privat og offentlig sektor i Nannestad sentrum vil kunne dra fordel av et bedret kollektivtilbud til og fra Nannestad. Tiltaket vil ikke utløse behov for sosial infrastruktur / tjenestetilbud. Tiltaket kan bidra til økt kollektivdekning i Nannestad. Alle bygninger og uteområder forutsettes utformet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming. Konsekvenser for samfunnssikkerhet må vurderes i lys av de tiltak som eventuelt blir etablert i området. Det anses ikke å være fare for flom eller erosjon / ras. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 31 av 37

32 8. Konsekvensvurderingsskjema Ny veg Prestmosen- Bjørke kirke Navn område Beskrivelse Formål Areal 11,7 daa Vegløsning for framtidig boligområde på Prestmosen. Vegløsning mot Beliggenhet: rv.120 som ligger inne i vedtatt reguleringsplan er det innsigelse til fra Prestmosen Statens vegvesen. I halvårsmøte med vegsjefen er det tatt opp Veg Prestmosen Bjørke kirke Bjørke kirke vegløsning mot Bjørke kirke. Dagens planstatus: LNF Styre trafikken mot rv. 35 Åmålkrysset for å redusere trafikk gjennom Nannestad sentrum mot rv. 35 Piperudkrysset. Arealbruk ved 17,5 m bredde på vegen, gang- og sykkelveg med tilhørende grøfter Innspillet kommer fra Nannestad kommune. Type Areal daa Dyrkbart daa Dyrka 5,3 - Myr 3,7 3,7 Sum 9.0 3,7 Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 32 av 37

33 Miljø og naturressurser 1. Naturverdier/biologisk mangfold /vannmiljø Fredede områder? Områder med høy naturverdi? Vegen vil krysse et viktig elgtrekk. Dette trekket må det tas hensyn til og avbøtende tiltak må vurderes ved gjennomføring. Vegen vil avskjære et viktig vilttrekk, men vil sannsynligvis ha liten innvirkning på elgens trekk. Vegen vil utgjøre en mindre barriere for elgen enn for eksempel Fv 120, som krysses hele tiden. Et vilttrekk som går lenger sør er fra før avskjært av boligfeltene på Prestmosen, og det er svært viktig at vegetasjonssonen mellom boligområdene på Prestmosen / Bjørkemosen og den dyrka marka øst for Fv 120 beholdes. Dette er ei veldig mye brukt trekkrute og vegetasjonssonen er med på å lose elgen fra den søndre trekkruta opp til trekkruta som krysser den planlagte vegen. Avbøtende tiltak: o Belysning langs vegen o Ikke høyere vegetasjon enn gresshøyde i et belte på hver side av vegen o Lav fartsgrense 50 km/t Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 33 av 37

34 2. Jord og skogressurser Klassifisering av jordbruks- og skogsarealer Arealregnskap (jfr. Jordvern) 3. Landskap/ Berører 5,3 daa dyrka mark og 3,7 daa myr/blandingsskog. Dyrka marka er klassifisert som godt egnet og egnet til korndyrkning. Kommuneplan for Nannestad (Vedlegg) Side 34 av 37

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel 1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Supplerende konsekvensutredning av nye byggeområder Dato: 2013-18-12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bolig 70 Hunsrødstubben vest... 4 73 Havreveien... 7 93

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplanen

Arealinnspill til kommuneplanen Kommuneplan for Ullensaker 2014-2030 Arealinnspill til kommuneplanen Datert 14.01.15 Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer