3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5):"

Transkript

1 LØTEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. pbl. 12-7, Rv. 3 / 25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell Ommangsvollen Elverum grense. Plan nr: 110 Bestemmelsene er datert: Vedtatt av kommunestyret, sak 1/12: Tilhørende dokumenter: o Planbeskrivelse og plankart, datert: o Plan for ytre miljø, datert : o Teknisk plan med tilhørende illustrasjoner, datert: FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av ny rv. 3/25 på strekningen fra Ommangsvollen i Løten til kommunegrensa til Elverum. Dette for å redusere trafikkulykker og forbedre kapasitet og framkommelighet på riksvegene. 2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er på plankartet vist med planavgrensing. Reguleringsplanen består av 11 plankart i målestokk 1:2000 i A1-format. 3 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER 3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5): - Bebyggelse og anlegg (jf. Pbl. 12.5, nr 1) B1 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (Eksisterende) B2 Boligbebyggelse B4 Boligbebyggelse framtidig avsatt areal til boligbebyggelse ET Energianlegg / Trafo F/K/I 1 Forretning / Kontor / Industri F/K/I 2 Forretning / Kontor / Industri - Samferdselsanlegg og infrastruktur (jf. Pbl. 12.5, nr 2) V Veg (eksisterende fylkesveg og kommunal veg) V1 Ny riksveg V2 Ny fylkesveg

2 V3 Ny kommunal veg V4 Privat veg F Fortau GS Gang- og sykkelveg GS1 Gang- og sykkelveg med atkomst til boligområde VA/VAg Annen veggrunn tekniske anlegg / grøntareal K Kollektivanlegg KH Kollektivholdeplass PI Pendler- / Innfartsparkering - Grønnstruktur (jf. Pbl. 12.5, nr 3) GT Turveg GF Friområder GV Vegetasjonsskjerm - Landbruks-, natur- og friluftsområde (jf. Pbl. 12.5, nr 5) L Landbruksformål VK Vern av kulturmiljø eller kulturminner - Bruk og vern av sjø og vassdrag (jf. Pbl. 12.5, nr 6) SF Friluftsområder i sjø og vassdrag 3.2 Hensynssoner, jf. pbl og 11-8 HF Faresone rundt luftledninger ( 11-8 a) HL Eksisterende eller ny bebyggelse i landbruksområder ( 11-8 a) 3.3 Områder med særskilte bestemmelser (midlertidige anleggsområde), jf. pbl nr 1 og 2 Anleggsområde for veg: V-B1/B2/B3 Bolig (eksisterende og ny) V-F/K/I1 Forretning/Kontor/Industri V-F/K/I2 Forretning/Kontor/Industri V-F/K/I2-R Forretning/Kontor/Industri (Rigg) V-L Landbruksformål V-L-R Landbruksformål (Rigg) V-L2 Landbruksformål (nydyrking) V-GT1/GT2 Turveg V-GF1/GF2 Friområde V-GV Vegetasjonsskjerm V-SF Friluftsområde i sjø og vassdrag Sonene fjernes etter avsluttet anleggsdrift, og arealene får permanente formål som angitt. 4 GENERELLE BESTEMMELSER / FELLESBESTEMMELSER 4.1 Støyreduserende tiltak Luftoverført støy Grenseverdiene i retningslinje T-1442 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen. Støynivåene innendørs skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/ NS8175 klasse C, eventuelt klasse D der kost-nytteforhold gjør det urimelig å gjennomføre klasse C. For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene langs veg og bane får et støynivå som overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-

3 1442, skal det gis tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak. Kravene til innendørs støynivå kan ikke fravikes. Eier av bolig der de økonomiske og praktiske konsekvensene med å innfri dette kravet er åpenbart urimelig, tilbys innløsning av eiendommen. Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte grenseverdiene for utendørs støynivå fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold. Bygninger som skal vurderes for lokale støytiltak, er angitt i støyrapport datert Bygningene ligger både innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk. For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf. også tabell 4 og 6 i retningslinje T-1442 som veiledning for støy i anleggsperioder. 4.2 Erstatningsbrønner For vannforsyningsanlegg, herunder brønner, som kan bli skadet som følge av utbyggingen av veganlegget, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for erstatning av brønner og beredskap for midlertidig vannforsyning. 4.3 Byggegrenser langs offentlig veg og jernbane Den generelle byggegrensen til veg er 100 meter fra senterlinje der rv. 3 er etablert som tofelts veg. Byggegrensen er 100 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane langs rv. 3/25 der vegen etableres som firefelts veg. Byggegrense for ramper på toplanskryss er 50 meter fra senterlinje der denne ligger utenfor den generelle 100 meters byggegrensen. For området F/K/I1 er byggegrensen 50 meter fra rv. 3/25 og 30 meter fra avrampe. Byggegrense felt F/KI2 er 30 meter fra eksisterende rv. 3/25. Byggegrense er 50 meter fra senterlinje veg for følgende framtidige fylkesveger: Fv. 231 ved Ommangsvollen Dagens rv. 3 Ommangsvollen Ånestad inkludert omlagt trasé mellom Sigstad og Ånestad Fv. 153 Budorvegen nord for ny rv. 3/25 Dagens rv. 25 Tønset Ånestad Byggegrense er 30 meter fra senterlinje på følgende framtidige fylkesveger: Fv. 168 Byggegrense er 15 meter fra senterlinje på følgende framtidige fylkesveger: Fv. 152 ved Fuglset Fv. 153 Budorvegen sør for ny rv. 3/25 Fv. 155 ved Rømma Fv. 157 ved Kroksti Dagens rv. 3/25 mellom Ånestad og Elverum grense Byggegrense er 15 meter fra senterlinje gang- og sykkelveger Byggegrenser for Ånestad næringsområde er 20 meter fra senterlinjen på den omlagte rv. 25 nord for næringsområdet, ellers er byggegrense 4 meter fra eiendomsgrense. Det tillates i utgangspunktet ikke nye boenheter innenfor byggeforbudssonen langs ny rv. 3/25. Unntak fra disse grensene er vist på plankartet; jf. også pkt. 11.5, hensynssone HL. For områder regulert som eksisterende boligbebyggelse innenfor byggegrenser langs rv. 3/25, kan bebyggelse innenfor byggegrensen videreutvikles jf. pkt. 5.1 (Eksisterende bebyggelse).

4 4.4 Ytre miljø og samfunnssikkerhet Tiltak beskrevet i plan for ytre miljø (YM-planen) datert skal legges til grunn for byggeplan, utbygging og drift av veg- og baneanleggene. YM-planen oppdateres ved behov. Risiko- og sårbarhetsanalysen datert skal legges til grunn for byggeplanen. Analysen oppdateres før anleggsgjennomføring og før veganleggene åpnes, særlig med vekt på tiltak for å forebygge uønskete hendelser. For anleggsfasen og driftsfasen skal det utarbeides beredskapsplaner. Tiltak skal ikke medføre forurensning til Fura, Vingerjessa og Kakkhella. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere risikoen for forurensning i anleggsperioden, herunder gjennomføres miljørisikoanalyse for overvåking av resipienter. 4.5 Kulturminner I planområdet er det registrert automatisk freda kulturminner. Hvert enkelt av disse kulturminnene og en omkrets på 5 meter fra hvert av dem er freda i medhold av lov om kulturminne 4, 6 og 8. Dersom det er ønskelig å gjøre inngrep i disse kulturminnene må det først godkjennes av kulturminnemyndighetene i henhold til gjeldende lovverk. Det settes ikke vilkår om utgraving av følgende registrerte lokaliteter i konflikt med plantiltak; Ulike bosetningsspor; id , , , og Annet; id , , , , Før iverksetting av tiltak i h.h.t. angjeldende reguleringsplan, skal det foretas helt eller delvis arkeologiske utgravinger av følgende berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet; Ulike bosetningsspor, id , id , id id , id Rydningsrøyser/rydningsflater, id , id , id , id Jernvinna, id , id , id , id Kullgroper, id /52, /107, /109, id , id , id , id , id , id , id , id , id , id Tjæremiler, id , og id Det skal foretas arkeologiske utgravinger av et utvalg av de resterende automatisk fredete kulturminner (38 stykker). Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturseksjonen, Hedmark Fylkeskommune, jf. lov om kulturminner 8 annet ledd. Kulturminner som ikke berøres av utbyggingen er i planen sikret med arealformålet vern av kulturmiljø/kulturminner, jf. punkt Universell utforming og tilgjengelighet Offentlige tiltak innenfor planområdet skal utformet i henhold til rundskriv T-5/99 B fra Miljøverndepartementet og håndbok 278 Universell utforming av veger og gater. 4.7 Radon Nye bygg og tilbygg skal sikres mot radon iht. forskrift om krav til byggverk (TEK), 13-5.

5 4.8 Overvann og flom Overvannssystemet langs ny rv. 3/25 skal etableres med kapasitet for å håndtere 100 års nedbørshendelser. Alle elver, bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 100 års nedbørsintensitet. Turveg aksepteres lagt under dette nivået. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 5.1 Eksisterende boligbebyggelse Eksisterende boligbebyggelse er benevnt med B1. For områder regulert som eksisterende boligbebyggelse innenfor byggegrenser langs rv. 3 og rv. 25, kan bebyggelse innenfor byggegrensen videreutvikles med påbygg, tilbygg og andre byggetiltak som garasje og uthus med inntil 25 % økning av bruksarealet (BRA) i forhold til situasjonen på tidspunktet for godkjenning av denne reguleringsplanen. Nye byggetiltak skal i hovedsak ikke plasseres nærmere riksvegen enn eksisterende bebyggelse, samt tilfredsstille forskriftskrav til innvendig støynivå. Slik utbygging forutsetter at % BYA ikke overskrider 25 % for hele eiendommen. 5.2 Boligbebyggelse innenfor andre gjeldene reguleringsplaner Området er avsatt til boligbebyggelse og benevnt B2 i planen. Områdene berøres i forbindelse med behov for midlertidig anleggsområde. For reguleringsbestemmelser knyttet til område benevnt B2 henvises det til reguleringsplan: Norderhovskogen, PlanID 87, vedtatt Område for framtidig boligbebyggelse Området ligger langs fv. 153 og er i gjeldene kommuneplan ( , vedtatt ) avsatt til framtidig boligbebyggelse. Området er i planen benevnt B Energianlegg I område ET avsatt til energianlegg tillates trafostasjon/nettstasjon oppført. 5.5 Område for Forretning/Kontor/Industri, F/K/I1 I området F/K/I1 kan det oppføres bygninger for lett industri, kontor og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. I området kan i tillegg tillates oppført lokaler for salg av plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre. Detaljvarehandel tillates ikke. I området tillates det ikke bygging nærmere enn 30 meter fra senterlinje for dagens rv. 3/25 før nytt hovedvegsystem og toplanskryss på rv. 3/25 med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum er etablert. Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Grad av utnytting skal ikke overstige % BRA = 50 %. 5.6 Område for Forretning/Kontor/Industri, F/K/I2 I området F/K/I2 kan det oppføres bygninger for lett industri, kontor, håndverksbedrifter med tilhørende anlegg og/eller vegserviceanlegg, herunder bensinstasjon, hotell- og restaurantvirksomhet med tilhørende parkeringsanlegg.

6 I området kan i tillegg tillates oppført lokaler for salg av plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre. Detaljvarehandel tillates ikke. Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Grad av utnytting skal ikke overstige % BRA = 50 %. 5.7 Område for Forretning/Kontor/Industri, F/K/I3 og F/K/I4 I området F/K/I3 og F/K/I4 kan det oppføres bygninger for lett industri, kontor og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. I området kan i tillegg tillates oppført lokaler for salg av plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre. Nytt hovedvegsystem med toplanskryss på rv. 3/25, med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum, skal være etablert før det kan tillates oppføring av lokaler for salg av plasskrevende varer. Detaljvarehandel tillates ikke. Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Grad av utnytting skal ikke overstige % BRA = 50 %. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR 2) 6.1 Generelt I områder for samferdselsformål kan det anlegges tekniske anlegg for veger med tilhørende anlegg. Konstruksjoner i tilknytning til veg kan bygges etter de prinsippene som er vist i tegningsvedlegg til planen, uten byggesaksbehandling. Optimalisering knyttet til konstruksjonene kan foretas uten at dette utløser krav om byggesaksbehandling så lenge valgte prinsippløsning for konstruksjon beholdes. Tegningsvedleggene er datert Områdene er tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne planen. For utbygging og drift av rv. 3/25 innenfor planområdet gjelder de miljøtiltak som er fastsatt i plan for ytre miljø, som følger reguleringsplanen (jf. pkt 4.4). Sideterrenget langs ny veg skal for å forebygge erosjon ferdigstilles raskest mulig, og seinest samtidig med anleggene. Bevaring av eksisterende vegetasjon, sideterrengsbehandling og nyetablering av vegetasjon skal så langt mulig utføres som vist i O-tegningene. Matjord skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra. Mindre volumer matjord kan disponeres i veganleggene. 6.2 Områder regulert til vegformål Eksisterende fylkesveg og kommunale veg Veg, benevnt V, omfatter veggrunn for eksisterende riksveg, fylkesveg og kommunal veg.

7 6.2.2 Ny veg Innenfor område avsatt til veg, benevnt V1, tillates etablert henholdsvis tofelts veg med forbikjøringsfelt og firefelts motorveg, med tilhørende konstruksjoner og nødvendige installasjoner (jf.pkt6.1) Ny fylkesveg Areal for ny fylkesveg er benevnt V2. Vegene skal utformes som angitt i skisse over typiske tverrsnitt og med vertikalkurvatur som framgår av teknisk plan Privat veg Areal for privat veg er benevnt V4. Vegene kan benyttes av tilliggende eiendommer Fortau Areal for fortau er benevnt F. Områdene skal opparbeides som angitt i skisse for typiske tverrsnitt Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveger er benevnt GS. GS1 kan benyttes som kjøreatkomst til eiendommene gnr/bnr: 13/12,15, 13/13, 16/42, 16/43, 16/44, 16/45, 16/53, 16/56 og 16/62. Områdene skal opparbeides med fast dekke og tilstrekkelig bredde som angitt i skisse for typiske tverrsnitt Annen veggrunn Annen veggrunn tekniske anlegg er benevnt VA. Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige skjæringer og fyllinger og andre nødvendige installasjoner samt mellomlagring av masser. Område avsatt til annen veggrunn grøntareal, VAg, benyttes i tilknytning til området mellom veg og kollektivanlegg (K) ved Tønsetkrysset, samt i forbindelse med Smedbakken faunapassasje. Området ved Smedbakken faunapassasje skal tilrettelegges som en attraktiv faunapassasje uten hindringer for viltet. Mindre endringer i skråningsutslag for områder for Annen veggrunn vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget Kollektivanlegg I området benevnt K skal det anlegges kollektivanlegg med tilhørende parkeringsplasser. Det skal etableres minimum 4 parkeringsplasser for handikapparkering Kollektivholdeplass I området benevnt KH skal det anlegges kollektivholdeplass Pendler- / innfartsparkering I området benevnt PI skal det anlegges parkeringsplasser for pendlere. Anlegget etableres med enkel standard.

8 7 GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5 NR3) 7.1 Turveg Turveger er benevnt GT. GT1 skal etableres der hvor Rondanestien må legges om, turvegen skal ferdigstilles sammen med veganlegget. GT2 ved Slettmoen boligfelt, er eksisterende turveg som sikrer tilgang til omkringliggende turstinett. 7.2 Friområder Friområder er benevnt GF. GF1 ved Norderhovskogen boligområde, området skal opprettholdes som naturområde og ikke opparbeides. Det kan foretas vegetasjonspleie for å bedre lysforholdene for tilgrensende byggeområder. GF2 ved Slettmoen boligfelt, området skal opprettholdes som naturtomt og ikke opparbeides. Det kan utføres tynning og naturlig vegetasjonsskjøtsel. 7.3 Vegetasjonsskjerm Områdene benevnt GV skal danne vegetasjonsskjerm mellom næringsområdet og tilgrensende områder ved Ånestad Næringsområde. Området kan også benyttes som turveg. Nødvendige trafostasjoner kan i samråd med kommunen plasseres i området. 8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL 12-5 NR 5) 8.1 Landbruksområder Landbruksområde, benevnt L, kan nyttes til jord- og skogbruksformål. Inngrep i terreng utover normal drift tillates ikke. For eksisterende bebyggelse innenfor byggegrensene langs veg vises det til pkt. 4.3 og pkt Vern av kulturminner/kulturmiljø Område for vern av kulturminne/ kulturmiljø, er i planen benevnt VK. Lokalitetene er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4a og 6. Formålet med området er å sikre kulturminnet og miljøet rundt det. Innenfor formålet som er regulert til vern av kulturmiljø / kulturminner inngår kulturminnet samt en tilhørende 5 meters buffersone rundt det gjeldende kulturmiljø / kulturminnet jf. Kulturminneloven 6 krav om sikringssone. Det er etter Kulturminneloven 3 ikke tillatt å foreta inngrep som kan skade kulturminnet. Er arealet tidligere benyttet til beite eller innmark, kan arealene fortsatt nyttes til dette formål hvis ikke annet er særskilt bestemt. Det er ikke tillatt å foreta pløying eller jordbearbeiding dypere enn tidligere. Alle tiltak i området ut over normal landbruksdrift skal forelegges kulturminnemyndigheten i Hedmark fylkeskommune for godkjenning. 9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL 12-5 NR 6) 9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag I område avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, benevnt SF, tillates ingen nye konstruksjoner.

9 10 HENSYNSSONER I PLANEN (PBL 12-6, JF 11-8) 10.1 Faresone rundt luftledninger, HF Innenfor faresone i forbindelse med kraftlinjer tillates det satt opp og driftet kraftlinjer (HF). Tiltak i dette området skal godkjennes av linjeeier Hensynssone for landbrukseiendommer, HL Hensynssoner anvendes for å ivareta utvikling av gårdstun innenfor byggegrensen. For eiendommene gnr/bnr 16/44, 20/19, 20/20, 23/41,42, 23/2,4,28, 145/1,2 og 151/3 tillates ny landbruks- og boligbebyggelse i tilknytning til landbrukseiendommen innenfor hensynssone HL. 11 OMRÅDER MED SÆRSKILT BESTEMMELSE (MIDLERTIDIGE ANLEGGSOMRÅDER) 11.1 Generelt Områder med bestemmelse om anleggsvirksomhet for vegutbygging er tilgjengelig for anleggsarbeid, med rammer som angitt nedenfor. Områdene skal istandsettes innen 1 år etter at veganleggene er satt i drift Bolig, V-B1 B3 Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området tillates etter avsluttet anleggsdrift brukt til bolig, med bestemmelser gitt i pkt 5.1, 5.2 og Område for Forretning/Kontor/Industri, V-F/K/I1 og V-F/K/I2 Innenfor område for Forretning/Kontor/Industri tillates nødvendige terrengarbeider knyttet til opparbeidelse av nye veger og gang- og sykkelveger og fjerning av eksisterende anlegg. Nytt hovedvegsystem med toplanskryss på rv. 3/25, med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum, skal være etablert og anleggsarbeidene være avsluttet før det kan tillates oppføring av bygninger innenfor dette området Område for Forretning/Kontor/Industri, V-F/K/I2-R Innenfor området avsatt til V-F/K/I2-R tillates etablert nødvendig rigg for å gjennomføre anleggsarbeidene. Det tillates ikke støyende aktiviteter knyttet til riggområdet mellom 23:00-06:30. Etter avsluttet anleggsdrift skal områdene istandsettes ihht gjeldende arealformål. Nytt hovedvegsystem med toplanskryss på rv. 3/25, med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum, skal være etablert og anleggsarbeidene være avsluttet før det kan tillates oppføring av bygninger. Midlertidige bygninger for anleggsrigg tillates Turveger, V-GT1 og V-GT2 Området kan benyttes til anleggsdrift. Etter avsluttet anleggsdrift skal området settes i stand med vekt på den funksjon området skal ha som turveg Friområde, V-GF1 og V-GF2 Området kan benyttes til anleggsdrift. Etter avsluttet anleggsdrift skal området settes i stand med vekt på den funksjon området skal ha som friområde.

10 11.7 Vegetasjonsskjerm, V-GV Området kan benyttes til anleggsdrift. Etter avsluttet anleggsdrift skal området settes i stand med vekt på den funksjon området skal ha som vegetasjonsskjerm Landbruksformål, V-L Innenfor området tillates nødvendige terrengarbeider, mellomlagring av masser mm. Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning, jf pkt 6.1. Matjord skal så langt mulig legges til side. Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og forringelse av dreneringen Landbruksformål, V-L-R Innenfor området tillates etablert nødvendig riggområde for gjennomføring av anleggsarbeidene. Innenfor området tillates videre terrengarbeider, mellomlagring av masser mm. Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning, jf. pkt Matjord skal så langt mulig legges til side. Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og forringelse av drenering Friluftsområde i sjø og vassdrag, V-SF Innenfor området tillates nødvendig anleggsarbeid for å gjennomføre veganlegget, herunder masseutskifting, fylling og midlertidig anleggsveg. Bunnsubstratet skal så langt mulig tas vare på og legges tilbake etter endt anleggsdrift. Midlertidige tiltak må konsekvens vurderes, og avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser om konsesjonsplikt. 12 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 12.1 Eksisterende veggrunn Det forutsettes av alle eksisterende veger med tilhørende konstruksjoner fjernes der disse ikke lenger fyller en funksjon som veganlegg. Terrenget skal tilbakeføres slik det framgår av Teknisk plan (Otegningene). Områdene skal være istandsatt innen et år etter at veganlegget er satt i drift Gang- og sykkelvegtiltak Gang- og sykkelveg tiltak som er vist i planene skal gjennomføres samtidig med bygging av nye hovedveger/vegomlegginger. Unntatt fra denne bestemmelsen er regulerte fortau langs lokalveger i Ånestad næringsområde Sti-/Turvegforbindelse ved Doksrud Sti-/turvegforbindelse på østsiden av Fura ved boligfeltet på Slettmoen skal reetableres under Doksrud bru. Turvegen skal være istandsatt innen et år etter at veganlegget er satt i drift.

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Detaljregulering for vendespor Ski Endringer iht JBVs innspill hj KSt StE 01B Endringer iht JBVs innspill 23.04.2013 25.04.2013 hj KaStj StE 00B Første utgave 17.04.2013 hj MaHaa StE Revisjon Revisjonen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer