3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5):"

Transkript

1 LØTEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. pbl. 12-7, Rv. 3 / 25 fra Ommangsvollen til Grundset, parsell Ommangsvollen Elverum grense. Plan nr: 110 Bestemmelsene er datert: Vedtatt av kommunestyret, sak 1/12: Tilhørende dokumenter: o Planbeskrivelse og plankart, datert: o Plan for ytre miljø, datert : o Teknisk plan med tilhørende illustrasjoner, datert: FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av ny rv. 3/25 på strekningen fra Ommangsvollen i Løten til kommunegrensa til Elverum. Dette for å redusere trafikkulykker og forbedre kapasitet og framkommelighet på riksvegene. 2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er på plankartet vist med planavgrensing. Reguleringsplanen består av 11 plankart i målestokk 1:2000 i A1-format. 3 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER 3.1 Området er regulert til følgende formål (jf. plan- og bygningslovens 12-5): - Bebyggelse og anlegg (jf. Pbl. 12.5, nr 1) B1 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (Eksisterende) B2 Boligbebyggelse B4 Boligbebyggelse framtidig avsatt areal til boligbebyggelse ET Energianlegg / Trafo F/K/I 1 Forretning / Kontor / Industri F/K/I 2 Forretning / Kontor / Industri - Samferdselsanlegg og infrastruktur (jf. Pbl. 12.5, nr 2) V Veg (eksisterende fylkesveg og kommunal veg) V1 Ny riksveg V2 Ny fylkesveg

2 V3 Ny kommunal veg V4 Privat veg F Fortau GS Gang- og sykkelveg GS1 Gang- og sykkelveg med atkomst til boligområde VA/VAg Annen veggrunn tekniske anlegg / grøntareal K Kollektivanlegg KH Kollektivholdeplass PI Pendler- / Innfartsparkering - Grønnstruktur (jf. Pbl. 12.5, nr 3) GT Turveg GF Friområder GV Vegetasjonsskjerm - Landbruks-, natur- og friluftsområde (jf. Pbl. 12.5, nr 5) L Landbruksformål VK Vern av kulturmiljø eller kulturminner - Bruk og vern av sjø og vassdrag (jf. Pbl. 12.5, nr 6) SF Friluftsområder i sjø og vassdrag 3.2 Hensynssoner, jf. pbl og 11-8 HF Faresone rundt luftledninger ( 11-8 a) HL Eksisterende eller ny bebyggelse i landbruksområder ( 11-8 a) 3.3 Områder med særskilte bestemmelser (midlertidige anleggsområde), jf. pbl nr 1 og 2 Anleggsområde for veg: V-B1/B2/B3 Bolig (eksisterende og ny) V-F/K/I1 Forretning/Kontor/Industri V-F/K/I2 Forretning/Kontor/Industri V-F/K/I2-R Forretning/Kontor/Industri (Rigg) V-L Landbruksformål V-L-R Landbruksformål (Rigg) V-L2 Landbruksformål (nydyrking) V-GT1/GT2 Turveg V-GF1/GF2 Friområde V-GV Vegetasjonsskjerm V-SF Friluftsområde i sjø og vassdrag Sonene fjernes etter avsluttet anleggsdrift, og arealene får permanente formål som angitt. 4 GENERELLE BESTEMMELSER / FELLESBESTEMMELSER 4.1 Støyreduserende tiltak Luftoverført støy Grenseverdiene i retningslinje T-1442 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen. Støynivåene innendørs skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift/ NS8175 klasse C, eventuelt klasse D der kost-nytteforhold gjør det urimelig å gjennomføre klasse C. For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene langs veg og bane får et støynivå som overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-

3 1442, skal det gis tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak. Kravene til innendørs støynivå kan ikke fravikes. Eier av bolig der de økonomiske og praktiske konsekvensene med å innfri dette kravet er åpenbart urimelig, tilbys innløsning av eiendommen. Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte grenseverdiene for utendørs støynivå fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold. Bygninger som skal vurderes for lokale støytiltak, er angitt i støyrapport datert Bygningene ligger både innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs veg som er markert på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen, skal ferdigstilles før ny veg tas i bruk. For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf. også tabell 4 og 6 i retningslinje T-1442 som veiledning for støy i anleggsperioder. 4.2 Erstatningsbrønner For vannforsyningsanlegg, herunder brønner, som kan bli skadet som følge av utbyggingen av veganlegget, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for erstatning av brønner og beredskap for midlertidig vannforsyning. 4.3 Byggegrenser langs offentlig veg og jernbane Den generelle byggegrensen til veg er 100 meter fra senterlinje der rv. 3 er etablert som tofelts veg. Byggegrensen er 100 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane langs rv. 3/25 der vegen etableres som firefelts veg. Byggegrense for ramper på toplanskryss er 50 meter fra senterlinje der denne ligger utenfor den generelle 100 meters byggegrensen. For området F/K/I1 er byggegrensen 50 meter fra rv. 3/25 og 30 meter fra avrampe. Byggegrense felt F/KI2 er 30 meter fra eksisterende rv. 3/25. Byggegrense er 50 meter fra senterlinje veg for følgende framtidige fylkesveger: Fv. 231 ved Ommangsvollen Dagens rv. 3 Ommangsvollen Ånestad inkludert omlagt trasé mellom Sigstad og Ånestad Fv. 153 Budorvegen nord for ny rv. 3/25 Dagens rv. 25 Tønset Ånestad Byggegrense er 30 meter fra senterlinje på følgende framtidige fylkesveger: Fv. 168 Byggegrense er 15 meter fra senterlinje på følgende framtidige fylkesveger: Fv. 152 ved Fuglset Fv. 153 Budorvegen sør for ny rv. 3/25 Fv. 155 ved Rømma Fv. 157 ved Kroksti Dagens rv. 3/25 mellom Ånestad og Elverum grense Byggegrense er 15 meter fra senterlinje gang- og sykkelveger Byggegrenser for Ånestad næringsområde er 20 meter fra senterlinjen på den omlagte rv. 25 nord for næringsområdet, ellers er byggegrense 4 meter fra eiendomsgrense. Det tillates i utgangspunktet ikke nye boenheter innenfor byggeforbudssonen langs ny rv. 3/25. Unntak fra disse grensene er vist på plankartet; jf. også pkt. 11.5, hensynssone HL. For områder regulert som eksisterende boligbebyggelse innenfor byggegrenser langs rv. 3/25, kan bebyggelse innenfor byggegrensen videreutvikles jf. pkt. 5.1 (Eksisterende bebyggelse).

4 4.4 Ytre miljø og samfunnssikkerhet Tiltak beskrevet i plan for ytre miljø (YM-planen) datert skal legges til grunn for byggeplan, utbygging og drift av veg- og baneanleggene. YM-planen oppdateres ved behov. Risiko- og sårbarhetsanalysen datert skal legges til grunn for byggeplanen. Analysen oppdateres før anleggsgjennomføring og før veganleggene åpnes, særlig med vekt på tiltak for å forebygge uønskete hendelser. For anleggsfasen og driftsfasen skal det utarbeides beredskapsplaner. Tiltak skal ikke medføre forurensning til Fura, Vingerjessa og Kakkhella. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere risikoen for forurensning i anleggsperioden, herunder gjennomføres miljørisikoanalyse for overvåking av resipienter. 4.5 Kulturminner I planområdet er det registrert automatisk freda kulturminner. Hvert enkelt av disse kulturminnene og en omkrets på 5 meter fra hvert av dem er freda i medhold av lov om kulturminne 4, 6 og 8. Dersom det er ønskelig å gjøre inngrep i disse kulturminnene må det først godkjennes av kulturminnemyndighetene i henhold til gjeldende lovverk. Det settes ikke vilkår om utgraving av følgende registrerte lokaliteter i konflikt med plantiltak; Ulike bosetningsspor; id , , , og Annet; id , , , , Før iverksetting av tiltak i h.h.t. angjeldende reguleringsplan, skal det foretas helt eller delvis arkeologiske utgravinger av følgende berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet; Ulike bosetningsspor, id , id , id id , id Rydningsrøyser/rydningsflater, id , id , id , id Jernvinna, id , id , id , id Kullgroper, id /52, /107, /109, id , id , id , id , id , id , id , id , id , id Tjæremiler, id , og id Det skal foretas arkeologiske utgravinger av et utvalg av de resterende automatisk fredete kulturminner (38 stykker). Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturseksjonen, Hedmark Fylkeskommune, jf. lov om kulturminner 8 annet ledd. Kulturminner som ikke berøres av utbyggingen er i planen sikret med arealformålet vern av kulturmiljø/kulturminner, jf. punkt Universell utforming og tilgjengelighet Offentlige tiltak innenfor planområdet skal utformet i henhold til rundskriv T-5/99 B fra Miljøverndepartementet og håndbok 278 Universell utforming av veger og gater. 4.7 Radon Nye bygg og tilbygg skal sikres mot radon iht. forskrift om krav til byggverk (TEK), 13-5.

5 4.8 Overvann og flom Overvannssystemet langs ny rv. 3/25 skal etableres med kapasitet for å håndtere 100 års nedbørshendelser. Alle elver, bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 100 års nedbørsintensitet. Turveg aksepteres lagt under dette nivået. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 5.1 Eksisterende boligbebyggelse Eksisterende boligbebyggelse er benevnt med B1. For områder regulert som eksisterende boligbebyggelse innenfor byggegrenser langs rv. 3 og rv. 25, kan bebyggelse innenfor byggegrensen videreutvikles med påbygg, tilbygg og andre byggetiltak som garasje og uthus med inntil 25 % økning av bruksarealet (BRA) i forhold til situasjonen på tidspunktet for godkjenning av denne reguleringsplanen. Nye byggetiltak skal i hovedsak ikke plasseres nærmere riksvegen enn eksisterende bebyggelse, samt tilfredsstille forskriftskrav til innvendig støynivå. Slik utbygging forutsetter at % BYA ikke overskrider 25 % for hele eiendommen. 5.2 Boligbebyggelse innenfor andre gjeldene reguleringsplaner Området er avsatt til boligbebyggelse og benevnt B2 i planen. Områdene berøres i forbindelse med behov for midlertidig anleggsområde. For reguleringsbestemmelser knyttet til område benevnt B2 henvises det til reguleringsplan: Norderhovskogen, PlanID 87, vedtatt Område for framtidig boligbebyggelse Området ligger langs fv. 153 og er i gjeldene kommuneplan ( , vedtatt ) avsatt til framtidig boligbebyggelse. Området er i planen benevnt B Energianlegg I område ET avsatt til energianlegg tillates trafostasjon/nettstasjon oppført. 5.5 Område for Forretning/Kontor/Industri, F/K/I1 I området F/K/I1 kan det oppføres bygninger for lett industri, kontor og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. I området kan i tillegg tillates oppført lokaler for salg av plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre. Detaljvarehandel tillates ikke. I området tillates det ikke bygging nærmere enn 30 meter fra senterlinje for dagens rv. 3/25 før nytt hovedvegsystem og toplanskryss på rv. 3/25 med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum er etablert. Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Grad av utnytting skal ikke overstige % BRA = 50 %. 5.6 Område for Forretning/Kontor/Industri, F/K/I2 I området F/K/I2 kan det oppføres bygninger for lett industri, kontor, håndverksbedrifter med tilhørende anlegg og/eller vegserviceanlegg, herunder bensinstasjon, hotell- og restaurantvirksomhet med tilhørende parkeringsanlegg.

6 I området kan i tillegg tillates oppført lokaler for salg av plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre. Detaljvarehandel tillates ikke. Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Grad av utnytting skal ikke overstige % BRA = 50 %. 5.7 Område for Forretning/Kontor/Industri, F/K/I3 og F/K/I4 I området F/K/I3 og F/K/I4 kan det oppføres bygninger for lett industri, kontor og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. I området kan i tillegg tillates oppført lokaler for salg av plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre. Nytt hovedvegsystem med toplanskryss på rv. 3/25, med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum, skal være etablert før det kan tillates oppføring av lokaler for salg av plasskrevende varer. Detaljvarehandel tillates ikke. Bygninger kan oppføres med gesimshøyde inntil 10 m og mønehøyde inntil 13 m. Grad av utnytting skal ikke overstige % BRA = 50 %. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 NR 2) 6.1 Generelt I områder for samferdselsformål kan det anlegges tekniske anlegg for veger med tilhørende anlegg. Konstruksjoner i tilknytning til veg kan bygges etter de prinsippene som er vist i tegningsvedlegg til planen, uten byggesaksbehandling. Optimalisering knyttet til konstruksjonene kan foretas uten at dette utløser krav om byggesaksbehandling så lenge valgte prinsippløsning for konstruksjon beholdes. Tegningsvedleggene er datert Områdene er tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne planen. For utbygging og drift av rv. 3/25 innenfor planområdet gjelder de miljøtiltak som er fastsatt i plan for ytre miljø, som følger reguleringsplanen (jf. pkt 4.4). Sideterrenget langs ny veg skal for å forebygge erosjon ferdigstilles raskest mulig, og seinest samtidig med anleggene. Bevaring av eksisterende vegetasjon, sideterrengsbehandling og nyetablering av vegetasjon skal så langt mulig utføres som vist i O-tegningene. Matjord skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra. Mindre volumer matjord kan disponeres i veganleggene. 6.2 Områder regulert til vegformål Eksisterende fylkesveg og kommunale veg Veg, benevnt V, omfatter veggrunn for eksisterende riksveg, fylkesveg og kommunal veg.

7 6.2.2 Ny veg Innenfor område avsatt til veg, benevnt V1, tillates etablert henholdsvis tofelts veg med forbikjøringsfelt og firefelts motorveg, med tilhørende konstruksjoner og nødvendige installasjoner (jf.pkt6.1) Ny fylkesveg Areal for ny fylkesveg er benevnt V2. Vegene skal utformes som angitt i skisse over typiske tverrsnitt og med vertikalkurvatur som framgår av teknisk plan Privat veg Areal for privat veg er benevnt V4. Vegene kan benyttes av tilliggende eiendommer Fortau Areal for fortau er benevnt F. Områdene skal opparbeides som angitt i skisse for typiske tverrsnitt Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveger er benevnt GS. GS1 kan benyttes som kjøreatkomst til eiendommene gnr/bnr: 13/12,15, 13/13, 16/42, 16/43, 16/44, 16/45, 16/53, 16/56 og 16/62. Områdene skal opparbeides med fast dekke og tilstrekkelig bredde som angitt i skisse for typiske tverrsnitt Annen veggrunn Annen veggrunn tekniske anlegg er benevnt VA. Innenfor områder avsatt til annen veggrunn tillates etablert nødvendige skjæringer og fyllinger og andre nødvendige installasjoner samt mellomlagring av masser. Område avsatt til annen veggrunn grøntareal, VAg, benyttes i tilknytning til området mellom veg og kollektivanlegg (K) ved Tønsetkrysset, samt i forbindelse med Smedbakken faunapassasje. Området ved Smedbakken faunapassasje skal tilrettelegges som en attraktiv faunapassasje uten hindringer for viltet. Mindre endringer i skråningsutslag for områder for Annen veggrunn vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget Kollektivanlegg I området benevnt K skal det anlegges kollektivanlegg med tilhørende parkeringsplasser. Det skal etableres minimum 4 parkeringsplasser for handikapparkering Kollektivholdeplass I området benevnt KH skal det anlegges kollektivholdeplass Pendler- / innfartsparkering I området benevnt PI skal det anlegges parkeringsplasser for pendlere. Anlegget etableres med enkel standard.

8 7 GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5 NR3) 7.1 Turveg Turveger er benevnt GT. GT1 skal etableres der hvor Rondanestien må legges om, turvegen skal ferdigstilles sammen med veganlegget. GT2 ved Slettmoen boligfelt, er eksisterende turveg som sikrer tilgang til omkringliggende turstinett. 7.2 Friområder Friområder er benevnt GF. GF1 ved Norderhovskogen boligområde, området skal opprettholdes som naturområde og ikke opparbeides. Det kan foretas vegetasjonspleie for å bedre lysforholdene for tilgrensende byggeområder. GF2 ved Slettmoen boligfelt, området skal opprettholdes som naturtomt og ikke opparbeides. Det kan utføres tynning og naturlig vegetasjonsskjøtsel. 7.3 Vegetasjonsskjerm Områdene benevnt GV skal danne vegetasjonsskjerm mellom næringsområdet og tilgrensende områder ved Ånestad Næringsområde. Området kan også benyttes som turveg. Nødvendige trafostasjoner kan i samråd med kommunen plasseres i området. 8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL 12-5 NR 5) 8.1 Landbruksområder Landbruksområde, benevnt L, kan nyttes til jord- og skogbruksformål. Inngrep i terreng utover normal drift tillates ikke. For eksisterende bebyggelse innenfor byggegrensene langs veg vises det til pkt. 4.3 og pkt Vern av kulturminner/kulturmiljø Område for vern av kulturminne/ kulturmiljø, er i planen benevnt VK. Lokalitetene er automatisk fredet etter kulturminnelovens 4a og 6. Formålet med området er å sikre kulturminnet og miljøet rundt det. Innenfor formålet som er regulert til vern av kulturmiljø / kulturminner inngår kulturminnet samt en tilhørende 5 meters buffersone rundt det gjeldende kulturmiljø / kulturminnet jf. Kulturminneloven 6 krav om sikringssone. Det er etter Kulturminneloven 3 ikke tillatt å foreta inngrep som kan skade kulturminnet. Er arealet tidligere benyttet til beite eller innmark, kan arealene fortsatt nyttes til dette formål hvis ikke annet er særskilt bestemt. Det er ikke tillatt å foreta pløying eller jordbearbeiding dypere enn tidligere. Alle tiltak i området ut over normal landbruksdrift skal forelegges kulturminnemyndigheten i Hedmark fylkeskommune for godkjenning. 9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL 12-5 NR 6) 9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag I område avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, benevnt SF, tillates ingen nye konstruksjoner.

9 10 HENSYNSSONER I PLANEN (PBL 12-6, JF 11-8) 10.1 Faresone rundt luftledninger, HF Innenfor faresone i forbindelse med kraftlinjer tillates det satt opp og driftet kraftlinjer (HF). Tiltak i dette området skal godkjennes av linjeeier Hensynssone for landbrukseiendommer, HL Hensynssoner anvendes for å ivareta utvikling av gårdstun innenfor byggegrensen. For eiendommene gnr/bnr 16/44, 20/19, 20/20, 23/41,42, 23/2,4,28, 145/1,2 og 151/3 tillates ny landbruks- og boligbebyggelse i tilknytning til landbrukseiendommen innenfor hensynssone HL. 11 OMRÅDER MED SÆRSKILT BESTEMMELSE (MIDLERTIDIGE ANLEGGSOMRÅDER) 11.1 Generelt Områder med bestemmelse om anleggsvirksomhet for vegutbygging er tilgjengelig for anleggsarbeid, med rammer som angitt nedenfor. Områdene skal istandsettes innen 1 år etter at veganleggene er satt i drift Bolig, V-B1 B3 Området kan benyttes til nødvendig anleggsvirksomhet, området tillates etter avsluttet anleggsdrift brukt til bolig, med bestemmelser gitt i pkt 5.1, 5.2 og Område for Forretning/Kontor/Industri, V-F/K/I1 og V-F/K/I2 Innenfor område for Forretning/Kontor/Industri tillates nødvendige terrengarbeider knyttet til opparbeidelse av nye veger og gang- og sykkelveger og fjerning av eksisterende anlegg. Nytt hovedvegsystem med toplanskryss på rv. 3/25, med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum, skal være etablert og anleggsarbeidene være avsluttet før det kan tillates oppføring av bygninger innenfor dette området Område for Forretning/Kontor/Industri, V-F/K/I2-R Innenfor området avsatt til V-F/K/I2-R tillates etablert nødvendig rigg for å gjennomføre anleggsarbeidene. Det tillates ikke støyende aktiviteter knyttet til riggområdet mellom 23:00-06:30. Etter avsluttet anleggsdrift skal områdene istandsettes ihht gjeldende arealformål. Nytt hovedvegsystem med toplanskryss på rv. 3/25, med tilknytning til Ånestadvegen, fv. 168 og dagens rv. 3 mot Løten sentrum, skal være etablert og anleggsarbeidene være avsluttet før det kan tillates oppføring av bygninger. Midlertidige bygninger for anleggsrigg tillates Turveger, V-GT1 og V-GT2 Området kan benyttes til anleggsdrift. Etter avsluttet anleggsdrift skal området settes i stand med vekt på den funksjon området skal ha som turveg Friområde, V-GF1 og V-GF2 Området kan benyttes til anleggsdrift. Etter avsluttet anleggsdrift skal området settes i stand med vekt på den funksjon området skal ha som friområde.

10 11.7 Vegetasjonsskjerm, V-GV Området kan benyttes til anleggsdrift. Etter avsluttet anleggsdrift skal området settes i stand med vekt på den funksjon området skal ha som vegetasjonsskjerm Landbruksformål, V-L Innenfor området tillates nødvendige terrengarbeider, mellomlagring av masser mm. Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning, jf pkt 6.1. Matjord skal så langt mulig legges til side. Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og forringelse av dreneringen Landbruksformål, V-L-R Innenfor området tillates etablert nødvendig riggområde for gjennomføring av anleggsarbeidene. Innenfor området tillates videre terrengarbeider, mellomlagring av masser mm. Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning, jf. pkt Matjord skal så langt mulig legges til side. Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og forringelse av drenering Friluftsområde i sjø og vassdrag, V-SF Innenfor området tillates nødvendig anleggsarbeid for å gjennomføre veganlegget, herunder masseutskifting, fylling og midlertidig anleggsveg. Bunnsubstratet skal så langt mulig tas vare på og legges tilbake etter endt anleggsdrift. Midlertidige tiltak må konsekvens vurderes, og avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser om konsesjonsplikt. 12 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 12.1 Eksisterende veggrunn Det forutsettes av alle eksisterende veger med tilhørende konstruksjoner fjernes der disse ikke lenger fyller en funksjon som veganlegg. Terrenget skal tilbakeføres slik det framgår av Teknisk plan (Otegningene). Områdene skal være istandsatt innen et år etter at veganlegget er satt i drift Gang- og sykkelvegtiltak Gang- og sykkelveg tiltak som er vist i planene skal gjennomføres samtidig med bygging av nye hovedveger/vegomlegginger. Unntatt fra denne bestemmelsen er regulerte fortau langs lokalveger i Ånestad næringsområde Sti-/Turvegforbindelse ved Doksrud Sti-/turvegforbindelse på østsiden av Fura ved boligfeltet på Slettmoen skal reetableres under Doksrud bru. Turvegen skal være istandsatt innen et år etter at veganlegget er satt i drift.

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Vedlegg 4 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL

Vedlegg 4 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL Vedlegg 4 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL til kommunens kunngjøringsbrev ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VINGROM 1/5 1 FELLESBESTEMMELSER Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med reguleringsgrense

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Detaljregulering for vendespor Ski Endringer iht JBVs innspill hj KSt StE 01B Endringer iht JBVs innspill 23.04.2013 25.04.2013 hj KaStj StE 00B Første utgave 17.04.2013 hj MaHaa StE Revisjon Revisjonen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune 1/5

REGULERINGSBESTEMMELSER for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune 1/5 E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune 1/5 1 FELLESBESTEMMELSER Avgrensing av planområdet Reguleringsplanen består av 5 plankart R101 R105 med tegnforklaring og disse reguleringsbestemmelsene.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET - TANEM Plan id Klæbu kommune: K2015004 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.01.2016 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Revidert: 01.09.2014 1 GENERELT 1.1 Arealformål Planområdet reguleres til følgende formål jf. Plan- og bygningsloven 12-5. 12-5 nr.1:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

PlanID Plankontoret. Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013 Sist revidert: 13.11.2015 Sist revidert: 13.11.

PlanID Plankontoret. Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013 Sist revidert: 13.11.2015 Sist revidert: 13.11. RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 8054 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG BÅSMOEN - LILLEALTEREN Plan vedtatt 18.06.2013 Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Jaren stasjon

Reguleringsplan for Jaren stasjon Reguleringsplan for Jaren stasjon PLAN-ID E-244 Reguleringsbestemmelser Dato: Revidert: Saks-nr.: Forslag til offentlig ettersyn 15.03.2016 07.04.2016 PLU xx/xx Forslag til sluttbehandling xx.xx.20xx PLU

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 12.9.2014 Dato for godkjenningsvedtak:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID

Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Nordstrand skidestinasjon Plan-ID 0533-2016-0005 Vedtatt av kommunestyret: 8. september 2016, K-sak 101/16 1. Reguleringsformål Regulert område er vist på plankart

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller Agdenes kommune Planforslag er datert: 05.10.2011 Dato for siste revisjon av plankartene: 24.10.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI

EIDSVOLL KOMMUNE GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI EIDSVOLL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI -PlanID 023726800- Planen er datert: 15.04.2016 Bestemmelsene er datert: 15.04.2016 Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.20xx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbestemmelser. Planens id: Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015. Detaljregulering Planid- RD63

Planbestemmelser. Planens id: Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015. Detaljregulering Planid- RD63 Planbestemmelser Planens navn: Håmmålfjellveien Planens id: RD63 Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015 Detaljregulering Planid- RD63 GENERELT Planområdet reguleres

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Ytrebygda, gnr 119 m. fl., E39/ rv. 580 Rådal Sørås, planendring, detaljregulering. Nasjonal planid 62000000. Saksnr 201013289

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. Reguleringsplan for Fidalen næringsområde

PLANBESTEMMELSER. Reguleringsplan for Fidalen næringsområde REGULERINGSPLAN FOR FIDALEN NÆRINGSOMRÅDE Side 1 av 7 PLANBESTEMMELSER Reguleringsplan for Fidalen næringsområde Øvrige dokumenter: Plankart Reguleringsplan Fidalen datert 17.03.2014 Planbeskrivelse Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN Sist rev. i planutvalgets møte den 5.11.2015 Vedtatt i kommunestyret som sak 099/15 den 19.11.2015 1. REGULERINGSFORMÅL Bebyggelse og anlegg, jfr. PBL 12-5, 1. ledd

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Planen er datert: 27.09.2006 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.06.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.06.2009 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE. Versjon:

RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE. Versjon: RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE Versjon: 09.03.2015. Vedtatt av kommunestyret i Rømskog, 23.04.2015 Utarbeidet av Natur,

Detaljer

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune

Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Vågå kommune Planbestemmelser for Stutarhaugen hyttefelt - Vågå kommune Plan-id 05152015003 Stutarhaugen Reirgrenda: Kommunestyrets vedtak 09.10.1985 Endret ved kommunestyrets vedtak 24.06.2008 Stutarhaugen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE 1 Generelt, reguleringsformål Formålet med reguleringsplanen er å legge gjennomgangstrafikken på E134 utenom bebyggelsen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler

Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler R EG U LE R I N G S PL A N Rv. 35 Åmot-Vikersund Midtdeler Hp 05 km 0,5-11,5 Modum TEKNISKE DATA Fra profil: 900-11500 Dimensjoneringsklasse: S5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 9150 Region

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

SKIEN KOMMUNE. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering Fv 44 Mælagata 1 PLANENS HENSIKT 2 FRAMTIDIG AREALBRUK

SKIEN KOMMUNE. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering Fv 44 Mælagata 1 PLANENS HENSIKT 2 FRAMTIDIG AREALBRUK FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering Fv 44 Mælagata Datert: 20.11.2014 Revidert: 09.06.2015 (iht Bystyrevedtak) Vedtatt: 04.06.2015 1 PLANENS HENSIKT Hensikten med reguleringsplanen er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer