Planbeskrivelse. Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov."

Transkript

1 1 Planbeskrivelse Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov.

2 2 INNHOLD 1. PRESTEGÅRDSHAGEN 1.1 BAKGRUNNEN FOR TILTAKET 1.2 PROSJEKTET 1.3 AVGRENSNING 1.4 MEDVIRKNING 1.5 FORHOLD TIL TIDLIGERE PLAN 1.6 REGULERINGSPLAN 2. DAGENS SITUASJON 2.1 TRAFIKK 2.2 UTNYTTELSE 2.3 OMGIVELSER 2.4 GRUNNFORHOLD 2.5 MILJØ 3. NY SITUASJON FOR PRESTEGÅRDSHAGEN 3.1 TRAFIKK 3.2 UTNYTTELSE 3.3 OMGIVELSER 3.4 GRUNNFORHOLD 3.5 MILJØ 4. ENDRINGER I BESTEMMELSER OG PLANKART 4.1 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 4.2 FELLESBESTEMMELSER 4.3 REGULERINGSFORMÅL 4.4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 4.5 FELLESOMRÅDER 5. KONSEKVENSER AV PROSJEKTET 5.1 TRAFIKK 5.2 UTNYTTELSE 5.3 OMGIVELSER 5.4 GRUNNFORHOLD 5.5 MILJØ 6. KONSEKVENSER I ARBEIDSPERIODEN 6.1 TRAFIKK 6.2 MILJØ

3 3 1. PRESTEGÅRDSHAGEN 1.1 BAKGRUNNEN FOR TILTAKET Man ønsker en mindre reguleringsendring innenfor eksisterende plan slik at man også kan legge til rette for konsentrert bebyggelse i tillegg til frittliggende bebyggelse. 1.2 PROSJEKTET Utbygger foreslår småhusbebyggelse og flermannsboliger som samsvarer med hverandre utseendemessig, og gir et helhetlig inntrykk. Deler av området er satt av til konsentrert småhusbebyggelse. Utbyggers ønske er å skape et område som passer for alle aldre. Det er muligheter til boliger i forskjellig størrelser. Planen videreføres som tidligere med arealer med lekeplasser og grøntareal i slike mengder at det deler området naturlig og blir naturlige skiller mellom delområdene. Dette vil virke utviklende på barn som bor i området og vil være pustende lunger i et naturlig tett boligområde. Barnehagetomta i senter av området videreføres, denne vil gi stabilitet for barnefamilier grunnet sin umiddelbare nærhet. Det er planlagt busslomme med snuplass slik at beboere kan nytte seg av kollektivtransporten i området. 1.3 AVGRENSNING Planområdet er identisk med gjeldende planområde og ligger innenfor stiplet reguleringsgrense, mellom FV 35 i vest og KV Vikeveien i sør og mot øst. 1.4 FORHOLD TIL TIDLIGERE PLAN Området er etter gjeldende regulering avsatt til boligformål. Selv om planen er noe omarbeidet, er intensjonen i planen søkt ivaretatt. Det har vært behov for å presisere eller utdype en del punkter i bestemmelsene. Dette er særlig viktig fordi bestemmelsene danner grunnlag for en utbyggingsavtale. Den viktigste endringen er at boligområdene nå er delt i 2 typer boligområder, frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse. I tillegg er det regulert inn en kollektivholdeplass/snuplass for buss innenfor området samt en ny adkomstveg. Det er regulert inn areal for pumpestasjon. Det er gjort justeringer innenfor grøntareal og lekeareal, men totalt grøntareal er uendret i forhold til tidligere. Som følge av endret planlov er plankart og planbeskrivelse omarbeidet slik at det tilfredsstiller gjeldende krav.

4 4 Avkjøringsfil i hovedveien er fjernet i ny plan. I tillegg er utbyggingsrekkefølgen mellom feltene fjernet (jfr. Opprinnelig plan bestemmelse 2L) samt begrensningen om maks 20 boliger pr. år, dette fordi man ikke lenger ser behov for ovennevnte begrensninger. 2. DAGENS SITUASJON 2.1 TRAFIKK Regulert kryss mot RV 35 er uten dråpe (trafikkøy). Det er ikke bussholdeplass i området. 2.2 UTNYTTELSE Området satt til 25% BYA. Barnehagen er regulert til 20%-BYA. 2.3 OMGIVELSER Det er et område med mye skog - og jordbruksnæring. Hof kirke ligger 0,5km ør for området, samt skolen og idrettsplass ligger 1km sør og øst. Området grenser mot Hof fengsel mot sør. Det er utmark 1km mot vest. 2.4 GRUNNFORHOLD Området er småkupert og skogbevokst. Mesteparten av reguleringspområdet består av fjell og i områder med løsmasser forventes fjelldybdene å være små jfr. Geoteknisk vurdering fra Multiconsult AS datert Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Multiconsult vurderer at det ikke vil være spesielt krevende forhold med tanke på grunnforhold og fundamentering av boliger og infrastruktur, men lokalt vil det være partier med løsmasse og på slike steder må grunnforhold og fundamenteringsløsninger vurderes i hvert enkelt tilfelle. 2.5 MILJØ ROS-analysen som ble utarbeidet , viser at det ikke finnes virksomhetsbasert sårbarhet i området som brann/eksplosjonsfare, kjemikalieutslipp, olje-/gassablegg, lagringsplass for farlige stoffer, høyspentledninger, deponering/destruksjon av farlig avfall, strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter, militære og sivile skytefelt. Området har vært uutnyttet tidligere når det gjelder virksomheter.

5 5 Miljøatlas viser moderat aktsomhet mot radon for området, vi vurderer at Plan og bygningsloven regulerer dette forholdet. Et minimalt område i sørvest er i kategorien liten erosjonsrisiko ingen tiltak nødvendig. Når det gjelder dyr og planter så viser kartet i Miljøatlas at det finnes eksisterende trekkveier for dyr innenfor området. Det er lav risiko for fremmede planter i området, og det finnes ingen prioriterte eller rødlistede arter innenfor området. Når det gjelder arealbruk er hoveddelen av reguleringsområdet i kategorien skog, kun den sørligste delen er i kategorien eksisterende bebyggelse i Miløatlas. Ingen øvrige merknader vedr. naturområder og arealbruk er registrert. Innenfor områdene ligger det forhistoriske gravminner. Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminneloven. Bestemmelsene sikrer at det ikke blir utført noen form for varige eller midlertidige inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme det automatisk fredete kulturminnet, eller fremkalle fare for at dette kan skje. Forsiktig skjøtsel av vegetasjonen kan tillates. Hogst må avtales med regionale kulturminnevernmyndigheter. Innenfor området No3 finnes det kulturminner fra nyere tid. Områdene nevnt over er vist med hensynssone på plankartet. 3. NY SITUASJON FOR PRESTEGÅRDSHAGEN 3.1 TRAFIKK Kryss mot FV 35 er oppdatert og sikret med dråpe (trafikkøy). Det anlegges småveier slik alle regulerte tomter har tilgang til adkomst. Det anlegges busslomme med snuplass, sykkelparkering og skur for et effektivt buss-tilbud. Bussen vil kunne foreta av- og påstigninger samt snu på feltet. Det er foreslått vei med snuhammer gjennom tidligere felt B22 for at disse tomtene skal ha bedre tilgang til områdene på sør-siden av tomten. 3.2 UTNYTTELSE Utnyttelsen blir satt til 35%-BYA for konsentrert småhusbebyggelse og 30% BYA for frittliggende småhusbebyggelse. Eksisterende plan for området er 25%-BYA uten biloppstillingsplass. For å legge til rette for to oppstillingsplasser for bil i områder med frittliggende småhusbebyggelse og muligens en tredje for evt. hybelleilighet, samt ønsket om konsentrert bebyggelse, er det naturlig med høyere %-BYA i gitte områder. Fordelen med å bygge boliger konsentrert er at uteoppholdsarealet fordeles annerledes enn ved frittliggende bebyggelse. Man får mulighet for opparbeiding av gode fellesløsninger for beboerne og tilsvarende mindre privat areal.

6 6 Området blir fullt regulert til boliger, med lommer av lek og friområder, samt barnehage. Barnehagen blir regulert til 20% BYA men med noe økt møne og gesimshøyde slik at muligheten for flere etasjer er til stede også etter dagens byggtekniske krav. Formålet er å både sikre tilstrekkelig utendørsareal til lek og parkering/kjøreareal samt tilstrekkelig innendørsareal. Øvrige kommunaltekniske anlegg er regulert i VA områder. Det er foretatt endringer i gangfeltet mot FV 35. En stor del av området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse for å tilrettelegge for flermannsboliger. Disse er potensielt billigere enn eneboliger og gir blant annet småbarnsfamilier tilgang til gode boliger i et godt miljø til en akseptabel pris. 3.3 OMGIVELSER Det reguleres barnehage, lekeplasser og friområder til området, lagt slik at området blir levende og allsidig. 3.4 GRUNNFORHOLD Grunnforholdene ble utredet i forbindelse med ROS-vurdering, og man forventer ikke krevende forhold. Under utbygging vil hvert enkelt område vurderes for seg siden noen områder kan inneholde løsmasser. 3.5 MILJØ Støyskjerm blir regulert mot FV 35. Dette vil sikre et langt roligere uteområde for beboere i området, samt gi en sikrere FV UNIVERSELL UTFORMING Utbygging av områdene vil skje i tråd med teknisk forskrifts kapittel 8. Denne forskriften regulerer utearealets kvalitet for de forskjellige typer byggeområder og sikrer tilgjengelighet for alle der kravet om universell utforming trer i kraft. Forskriften trer i kraft i forbindelse med uteareal for allmennheten, felles uteareal for større boligområde, uteareal for boligbygning med krav om heis, uteareal for byggverk for publikum, uteareal for arbeidsbygning.

7 7 4. ENDRINGER I BESTEMMELSER OG PLANKART 4.1 REKKEFØLGEBESTEMMELSER a. Det er gjort generelle endringer i rekkefølgebestemmelsene som følge av nytt planforslag. 4.2 FELLESBESTEMMELSER b. Det er gjort generelle endringer i fellesbestemmelsene som følge av nytt planforslag. 4.3 REGULERINGSFORMÅL: a. I tråd med etterspørsel etter leiligheter har man tilpasset planen slik at det nå også blir mulig å bygge konsentrert bebyggelse i tillegg til frittliggende eneboliger. Det blir en differensiering i utnyttelsesgrad for disse områdene med litt høyere utnytting for de konsentrerte områdene. Internt i de forskjellige feltene for konsentrert bebyggelse er det foretatt justering av tidligere regulerte tomtegrenser for å tilpasse områdene til formålet, siden det ikke lenger er hensiktsmessig med inndeling i eneboligtomter her. Møne og gesimshøyde for boliger og barnehage er økt med bakgrunn i endrede byggtekniske krav. b. Som følge av innregulering av bussholdeplass med tilhørende venteskur samt sykkelparkering, har barnehagetomta fått en justering i størrelse. Vi vurderer at tomta likevel har en tilfredsstillende størrelse. Illustrasjon: Barnehagetomt og ny bussholdeplass.

8 8 c. Eksisterende tomtegrenser i vest har fått regulerte tomtegrenser, dette var ikke utført i tidligere planforslag. d. Parkeringskrav for de forskjellige boligtypene er justert slik at de er i overensstemmelse med dagens krav og praksis med 2 p-plasser pr boenhet for eneboliger og 1,7 p-plasser pr boenhet for konsentrert bebyggelse. e. I planens nordlige del har man sett behov for å sette av et areal for vann, avløp og pumpeanlegg. Illustrasjon: Nytt areal for V/A f. Utbyggingsrekkefølgen mellom feltene er fjernet (jfr. Opprinnelig plan bestemmelse 2L) samt begrensningen om maks 20 boliger pr. år, dette fordi man ikke lenger ser behov for ovennevnte begrensninger. g. Man har i rekkefølgebestemmelsenes punkt r) sagt at 50 boenheter kan ferdigstilles før L4 skal ferdigstilles. Begrunnelse for dette er at man vurderer at det finnes tilstrekkelig lekeareal på nærlekeplassene for hvert enkelt boligfelt så lenge antallet boenheter ikke overstiger 51 boenheter. 4.4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER: a. Utbedring av kryss fra FV 35 mot område med dråpe. b. Avkjøringsfil i hovedveien er fjernet i ny plan. c. Det er regulert holdeplass for buss med skur og sykkelparkering ved barnehagetomta for å sikre offentlig kommunikasjon til og fra området.

9 9 Illustrasjon: Ny bussholdeplass med venteskur og sykkelparkering d. Det er innregulert en ny adkomstveg, Vo9, i området tidligere kalt B22, nå BF3 og BF4. dette som følge av en ønsket tilpasning for disse eneboligtomtene. Illustrasjon: Ny adkomstveg e. Endringer i småveier innenfor planområdet for å sikre de eksisterende tomtene adkomst etter at deres eksisterende adkomstveg stenges.

10 10 Illustrasjon: Justerte adkomstveger 4.5 FELLESOMRÅDER a. Områder som tidligere hadde formålet friområde har nå fått formålet grønnstruktur og er nå fordelt på underformålene naturområde, friområde og turveg. Områdene er offentlig areal og tillatt bruk av områdene er beskrevet i bestemmelsene og understøttes av Miljøverndepartementets rettleder T1490/ HENSYNSSONER a. Formålene for hensynssone er justert i henhold til krav i gjeldende lovverk. 5. KONSEKVENSER AV PROSJEKTET 5.1 TRAFIKK Det vil bli noe mer trafikk langs hovedveiene ettersom det blir flere boliger i området. Trafikkøkningen blir imidlertid ikke vesentlig i forhold til den trafikken som er på fylkesvegen fra før. Samlede og oversiktlige avkjørsler langs FV 35 vil gjøre veien sikrere. Det vil komme kollektivtrafikk til området som gir mulighet til å lette trafikken, samt gi en miljøgevinst og lette transport for flere familier. Det er meget fordelaktig for beboere å ha en nærliggende holdeplass, uten at bussen trenger å kjøre gjennom boligfeltet. Krysset mot FV 35 er omdimensjonert og sikret med dråpe (trafikkøy).

11 UTNYTTELSE Noen områder vil ha forandret utnyttelsesgrad. Området vil stå som et godt utnyttet område og gi kjærkomment boligareal til forskjellige typer boliger. Utnyttelsesgraden er tenkt slik at man kan utnytte tomter på en effektiv måte. Sett i sammenheng med helhetstanken for området er 35% BYA en passende utnyttelse for områder med konsentrert bebyggelse, og 30 % passende for områdene med frittliggende småhusbebyggelse. Noe av arealet som opprinnelig var tildelt barnehagen, blir utnyttet til bussholdeplass. Bussholdeplassen gir store fordeler for hele området, også barnehagen. Barnehagens utnyttelse er beregnet ved at man beregner tomta til seks ganger større enn lokalenes areal jfr. anbefalinger fra Byggforsk. Tallet er avrundet oppover. Kun bygningens areal skal medtas ved beregning av utnyttelse, parkering kommer i tillegg. Ved å angi maks BYA kun for bygningen sikrer man at bygningen ikke blir større enn 1/6 utearealet har kapasitet til, og barna sikres tilstrekkelig stort uteareal. Kravet til gesims og mønehøyde er imidlertid økt slik at bygget fremdeles kan bygges i 2 etasjer etter nye byggtekniske forskrifter. 5.3 OMGIVELSER Områder rundt Prestegårdshagen vil dra nytte og glede av barnehagen, lekeplassene og friområdene i området. Flere beboere gir omkringliggende forretninger flere kunder, samt mulighet for nye. Området vil ta en god del av presset på boligmarkedet. Sykkelparkering er anlagt slik at nærliggende beboere av Prestegårdshagen kan sykle til holdeplassen for buss og kunne utnytte kollektivtransporttilbudet. 5.4 GRUNNFORHOLD Grunnforholdene vil bli fastsatt og sikret. 5.5 MILJØ Evt. støyskjerm mot FV 35 vil skjerme mot sjenerende biprodukt av trafikk fra FV 35 for eksisterende boliger som nye. Området vil ha mulighet til lavenergihus eller passivhus og vil gi nye boenheter som forbruker mindre energi. Nye hus er generelt mer energieffektive enn gamle om beboere ikke ønsker lavenergihus eller passivhus. Kollektivtransport til området er en ren miljøgevinst. Fjernvarme blir ikke lagt til området da det blir vurdert som en for stor kostnad i forhold til den miljøgevinsten det vil gi med dagens energieffektive hus.

12 12 6. KONSEKVENSER I ARBEIDSPERIODEN 6.1 TRAFIKK Det vil bli en del trafikk av anleggsmaskiner i området under byggeperioden. Tyngre kjøretøy vil hyppigere belaste FV 35 og evt. KV Normal forstyrrelse langs FV 35 og KV 1540 under bygging av nye kryss. 6.2 MILJØ Det vil forekomme normal støy fra byggeplasser i området. Det kan tenkes at områder som ikke er regulert med vei eller bygninger vil berøres av anleggsmaskiner. Ålesund, Rev konsulent for Dakark AS Leite og Howden AS

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer