Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss"

Transkript

1 Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: Bestemmelsene er datert Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 2 Område for boligbebyggelse a) Området skal bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende boder og garasjer. b) Bebyggelsen skal ikke være mer enn 1 etasjer over grunnmur. Loftsetasjen kan innredes i samsvar med byggeforskriftene. Gesimshøyde over grunnmur skal ikke være over 3,5 m, jfr. kap. 23:121 i byggeforskriftene. c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 40. For tilbygg til eksisterende boliger bestemmes takvinkelen av bygningsrådet. d) Frittliggende garasje, boder m.v. med innkjøring parallelt med boliggate kan plasseres garasje inntil 1,0 fra eiendomsgrense mot veg. Garasje med innkjøring vinkelrett på boliggate må legges i eller innenfor byggegrensen. e) Tillatt tomteutnyttelse inkl. garasje, boder og uthus, skal ikke overstige 25 % av nettoarealet. f) Nødvendig parkering for biler skal legges på egen tomt. For nybygg avsettes 2 plasser pr. leilighet. g) Ved byggemelding skal beliggenhet i forhold til eksisterende terreng og adkomstveg framgå av fasadetegninger, snitt og situasjonsplan. Det skal også framgå hvordan oppfylt terreng tenkes arrondert. Garasje skal anmeldes sammen med boligen. h) Mot regulert veg kan settes opp mur/gjerde eller hekk som på forhånd er godkjent av bygningsrådet, høyde ikke over 1,5 m. i) Bygningers plassering, møneretning fastlegges av bygningsrådet under hensyntagen til omliggende bebyggelse. 3 Område for forretning. a) I området skal oppføres bygninger for kontor- og forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg.

2 Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side2 av 3 b) Bygningene skal ha saltak, takvinkelen fastsettes av bygningsrådet. c) Bygningene kan oppføres i 2. etg. pluss loftsetg. Gesimshøyden for 2 etg. hus skal ikke overstige 8,0 m og mønehøyden ikke over 12,0 m målt fra topp grunnmur. d) Bebyggelsen kan plasseres i de viste byggegrenser, men bygningsrådet kan tillate at bebyggelsen trekkes lengre inn på tomta. e) Sammen med søknaden om byggetillatelse skal det foreligge plan for den ubebygde del av tomta som viser parkering, grøntområder m.v. 4 Området for forretning/bolig. a) I området skal oppføres bygninger for forretning/bolig med tilhørende anlegg. b) Bebyggelsen skal ikke være over 2 etg. Gesimshøyden over grunnmur skal ikke være over 7,0 m. c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 40 grader. For tilbygg til eksisterende bebyggelse bestemmes takvinkelen av bygningsrådet. d) Nødvendig parkering for biler skal legges på egen tomt. For bolig avsettes 2 plasser pr. leilighet. e) Tillatt tomteutnyttelse, inkl. garasje og boder m.v. skal ikke overstiger 30 % av nettoarealet. f) Ved byggemelding skal beliggenhet i forhold til eksisterende terreng og adkomstveg framgå av fasadetegninger, snitt og situasjonskart. Det skal også framgå hvordan oppfylt terreng tenkes arrondert. g) Bygningers plassering og møneretning fastlegges av bygningsrådet. 5 Område for allmennyttige formål. a) Bebyggelsen skal ikke være over 2 fulle etasjer. Loftsetasjen kan innredes i samsvar med byggeforskriftene. Gesimshøyden fastsettes i bygningsrådet. b) Bygningen(e) skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 40 grader. c) Bebygd grunnflate inkl. boder m.v. skal ikke overstige 25 % av tomtearealet. 6

3 Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side3 av 3 Område for offentlig bebyggelse. a) I området skal oppføres samfunnshus og svømmehall m.v. med tilhørende anlegg. b) Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen fastsettes av bygningsrådet. c) Bygningene kan oppføres i 2 etg. pluss loftsetg. Gesimshøyden for 2 rtg. hus skal ikke overstige 8,0 og mønehøyden ikke over 12,0 m målt fra topp grunnmur. d) Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser, men bygningsrådet kan tillate at bebyggelsen trekkes lengre inn på tomt. e) Sammen med søknaden om byggetillatelse skal det foreligge plan for den ubebygde del av tomta som viser parkering, grøntområder m.v. 7 Frisiktsoner Det må ikke plantes trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel. De regulerte frisiktsområder holdes fri for vegetasjon, gjenstander og byggverk m.v. som rager mere enn 0,5 m opp over de tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan dog tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 8 Når særlige grunner taler for det kan bygningsrådet gjøre unntak fra reguleringsbestemmelsene innenfor rammen av plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene for Kongsberg.

4 Kongsberg kommune. Bestemmelser for reguleringsplan 276R Lupinveien, Hvittingfoss Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er datert: , sist revidert: Side 1 av 4 1 PLANENS FORMÅL Reguleringen skal legge til rette for boliger med tilhørende anlegg. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert , sist revidert REGULERINGSFORMÅL Byggeområder (PBL 25, 1.ledd nr.1): - Konsentrert småhusbebyggelse, (112). Offentlige trafikkområder (PBL 25, 1.ledd nr.3): - Kjøreveg Fareområder (PBL 25, 1.ledd nr.5): - Område med flomfare Fellesområder (PBL 25, 1.ledd nr.7): - Felles grøntanlegg 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 4.1 Rekkefølgebestemmelser Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet, samt sikring med gjerde mot bekk iht. godkjent utomhusplan. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. Det må være gitt brukstillatelse for fortau langs sentrumsveien i tomtas lengde og fotgjengerovergang over sentrumsveien, Lupinveien som vist på plankartet inkl. vendehammer og hovedledning for vann og avløp før det kan gis igangsettingstillatelse for arbeider på boligtomta i planområdet. Før det gis brukstillatelse for tiltak må forstøtningsmur mot bekk oppgraderes slik at den tåler påkjenninger som følge av flom i bekken. Nødvendig oppfylling av byggeområdet for bolig til kote 67,5 moh. må være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak på boligtomta i planområdet. 4.2 Søknad om tillatelse til tiltak Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i vedtekt til pbl 69 nr. 3 om krav til minste uteoppholdsareale, lekeareal og parkering. Utomhusplanen skal beskrive terrenghøyder og vise sikring mot bekk. 4.3 Byggehøyder Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av takflaten, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyden.

5 Bestemmelser for reguleringsplan 276R Side 2 av Veg, vann- og avløpsledninger Tekniske planer for veger, vann- og avløpsledninger skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenginngrep tilsås/tilplantes. Spillvannsledning over tomta har en byggeavstand på 2 meter. 4.5 Renovasjon Plassering av samlet renovasjonsplasser må ligge maks 15 meter fra offentlig veg. 4.6 Vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. 4.7 Kabler og ledninger Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.8 Utforming av bygninger og anlegg Kommunen skal ved søknad om tillatelse til tiltak påse at bebyggelse og anlegg får en god estetisk utforming tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 4.9 Trafikkstøy På uteoppholdsarealer skal støy fra trafikk ikke overstige 55 dba. Før det gis tillatelse til tiltak (byggetillatelse) skal det foretas støyberegning. For nye boliger skal innendørs støy fra veg og jernbane ikke overstige ekvivalent støynivå på 30dbA (døgn). For nye boliger skal støy fra veg og jernbane ikke overstige maksimalt støynivå innendørs natt (kl ) på 45 dba Avkjørsler Plassering av avkjørsler som er vist på plankartet med piler er veiledende, men antallet og til hvilken veg/gate tomta skal ha adkomst fra er bindende. Avkjørsler skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal bredde på avkjørsler til boligtomter skal være 4 m Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BYGGEOMRÅDER 5.1 Konsentrert småhusbebyggelse a) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygd areal er 40%-BYA. b) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde på inntil 6,5 m og maksimal mønehøyde på inntil 9,5 m. Laveste kote for overkant gulv er 67,5 moh. c) Byggegrenser og plassering Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som er vist på plankartet. Ny bebyggelse skal plasseres minst 4 m fra eiendomsgrensen til nabotomt. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på adkomstveg må avstanden til garasjen være minimum 4 m fra eiendomsgrensen mot veg. Forøvrig kan frittstående boder og garasjer inntil 50 kvm plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrensen, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom.

6 Bestemmelser for reguleringsplan 276R Side 3 av 4 Bygning plassert lengst vest på tomta skal være et bolighus. Bygningen skal plasseres i byggelinjen og ha møneretning langs med sentrumsvein. d) Utforming av bebyggelse og anlegg Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 23 og 40 grader. Garasje og uthus bør oppføres i samme materiale og med samme formspråk som hovedhuset. e) Terrasser Eventuelle terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. f) Uteoppholdsareal Uteoppholdsarealet skal utformes etter gjeldende kommunal vedtekt til 69 nr.3 i Plan- og bygningsloven. g) Parkering Det skal avsettes minst 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet. Forøvrig gjelder bestemmelsene i den til en hver tid gjeldende kommunal vedtekt til 69 nr.3 i Plan- og bygningsloven. h) Gjerde og hekk Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner el. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på gjerder skal være avstemt mot omgivelsene, og høyden skal være maksimum 1,1 m. Mot fareområde skal det føres opp gjerde. i) Oppfylling Ved bygging av boliger og murer, samt graving og oppfylling av masser i planområdet, må det foretas geoteknisk prosjektering av fagkyndig foretak. 6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 6.1 Kjøreveger a) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Kjørevegene skal gis en utforming som hindrer at det kjøres fortere enn dimensjonerende hastighet. Fotgjengeroverganger skal bygges som opphøyd gangfelt og ha tilgjengelighet for funksjonshemmede. b) Vegbredde og byggeavstand Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Byggegrenser er vist på plankartet. Uthus og garasjer med kjøreport parallelt med vegen kan plasseres utenfor byggegrensen, men ikke nærmere regulert eiendomsgrense mot veg enn 1 m. c) Støyskjerm Byggearbeider på Lupinveien inkl. vendehammeren skal utføres slik at støyskjermen langs med Rv. 40 ikke skades. 7 FAREOMRÅDER 7.1 Område med flomfare Innenfor området som er vist med svart skravur på plankartet, er det fare for oversvømmelse ved flom ved kraftig nedbør og/eller snøsmelting i fjellet. Det er derfor ikke tillatt å oppføre konstruksjoner i området uten at disse er beregnet på slike belastninger. Hvis vegetasjon i fareområdet fjernes må den erstattes med ny. Fortrinnsvis ved planting av

7 Bestemmelser for reguleringsplan 276R Side 4 av 4 lauvtrær. Alternativt kan det området stabiliseres ved steinsetting. 8 FELLESOMRÅDER 8.1 Felles grøntanlegg Området er felles for området regulert til boliger i Lupinveien 4. Det tillates kun oppført konstruksjoner/anlegg som naturlig inngår i fellesanlegg som f. eks lekeapparater, grillplass o.l. Når det gjelder tekniske krav til konstruksjonene, se 7.1. Midtre platå kan regnes med i beregnet uteoppholdsareal etter kommunal vedtekt til pbl 69-3 dersom det opparbeides slik at det er egnet til uteopphold og om nødvendig gjerdes inn mot sør.

8 6/40 6/12 1,5 4 1,5 Off: 1.3 daar=107 7 B 3.2 daa BYA=40% Felles grøntanlegg Flomfare 3 daa BEKK KULVERT 6/50 6/47 14/84 14/124 6/11 6/54 6/22,31,61 14/64 14/215,217 14/330 6/75 14/69 14/15 6/20 6/20, /7 6/37 14/218 6/55 6/13,23 6/10 6/8,17 6/14 6/9 6/20, /28,220 6/78/1 14/166 14/ /1 6/56 6/9 1008/1 Y /76 6/60 Y X X X TEGNFORKLARING STREKSYMBOLER MV. PBL 25 REGULERINGSFORMÅL BYGGEOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.1) B Konsentrert småhusbebyggelse OFF. TRAFIKKOMR. (PBL 25 1.ledd nr.3) Off. Kjøreveg FAREOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.5) Flomfare FELLESOMRÅDE (PBL 25 1.ledd nr.7) Planens begrensning Formålsgrense Senterlinje regulert vei Grense for fareområde Regulert kant kjørebane Eiendomsgrense som skal oppheves Bygg som skal fjernes Avkjørsel Felles grøntanlegg Kartmålestokk 1:1000 REGULERINGSPLAN 276R, LUPINVEIEN - HVITTINGFOSS SAKSBEHANDLING IFLG.PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Revisjoner SAKS- NR. DATO SIGN Kommunestyrets vedtak: 0031/ gangs behandling i utvalget for miljø- og utvikling Offentlig ettersyn fra til gangs behandling i utvalget for miljø- og utvikling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet KONGSBERG KOMMUNE Plan- og næringstjenesten Planen er opprinnelig utarbeidet av Unikus / /04 SAKS- NR TEGN- NR. SAKS- BEH. M.V

9 Kongsberg kommune. Bestemmelser til reguleringsplan 300R Hvittingfoss sentrum Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: Side 1 av 8 1 PLANENS FORMÅL Reguleringen skal legge til rette for at styrke Hvittingfoss sentrum. Følgende reguleringsplaner ligger innenfor planområdet og erstattes helt eller delvis av denne: Byplan 173R Furuly kiosk (delvis), med senere endringer Byplan 211B, Sentrumsveien 32, med senere endringer Byplan 213R, Hvittingfoss sentrum, Byplan 117R, Gang- og sykkelvei i Hvittingfoss sentrum (delvis), med senere endringer Byplan 221R, Evjufeltet (delvis), AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert , revidert REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 25 a) Byggeområder (PBL 25, 1.ledd nr.1): - frittliggende småhusbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse - blokkbebyggelse - offentlig institusjon/sykeheim - bensinstasjon - bolig/forretning/kontor (se også PBL 25, 2.ledd) - kontor/forretninger - kontor/boliger Offentlige trafikkområder (PBL 25, 1.ledd nr.3): - kjøreveg - annen veggrunn - gang- og sykkelveger/fortau - bussholdeplass - parkeringsplass -annen trafikkområde Offentlige friområder (PBL 25, 1.ledd nr.4): - Turvei - offentlig lekeplass Fareområder (PBL 25, 1.ledd nr.5): - høyspentanlegg Spesialområder (PBL 25, 1.ledd nr.6): - bevaring av bygninger og anlegg - friluftsområde - friluftsområde i sjø og vassdrag - frisiktsone ved veg - badeområde - kommunalteknisk anlegg/renseanleg

10 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 2 av 8 c) Fellesområder (PBL 25, 1.ledd nr.7): - felles avkjørsel - felles lekeareal for barn d) Kombinert formål (PBL 25, 1.ledd nr.9): - torg/parkering - torg/friområde/trafikkareal 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. Lavest tillatte byggehøyde er ko.h. 62, Rekkefølgebestemmelser Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet og støyreduserende tiltak etablert. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. Før der kan gis tillatelse til tiltak for nybygg, skal der foreligge tilstrekkelig geotekniske undersøkelser. Boligområdene B1 og 2 og KS 1, 4, 5, 11 og 12 kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig skolekapasitet. Utbyggingen styres av det til en hver tid gjeldende boligbyggeprogram. Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. Før boligene i områdene B1, B2 og KS12 kan tas i bruk, må arealet Fl 1 være ferdig opparbeidet. Lekearealene nevnt i 10.2 skal være ferdig opparbeidet før de nevnte boligene i samme paragraf kan tas i bruk. Boligområdet KS 11 skal vurderes bygget ut helt eller delvis for omsorgsboliger. 4.2 Krav om bebyggelsesplan Før det kan gis tillatelse til tiltak i område KS4 skal det foreligge en samlet og vedtatt bebyggelsesplan for dette område. I bebyggelsesplanen skal der integreres områder for lek. 4.3 Tomtedeling Tomtedeling som er vist på plankartet er veiledende. Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller det er ønskelig med endringer i den viste tomtedelingen, skal det være utarbeidet en plan for inndeling av tomtene i delområdet før det gis tillatelse til fradeling av enkelttomter eller igangsetting av tiltak, jfr. PBL 28-1 nr Husplassering Plasseringen av nye hus som er vist på plankartet er veiledende. 4.5 Søknad om tillatelse til tiltak Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i vedtekt til pbl 69 nr. 3 om krav til minste uteoppholdsareale, lekeareale og parkering. 4.6 Byggehøyder Arker/takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av takflaten, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyden. For bygg plassert langs Sentrumsveien fastsettes byggehøyden som gesimshøyde mot gata/torget. 4.7 Veg, vann- og avløpsledninger Tekniske planer for veger, vann- og avløpsledninger skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak. Overflateparkeringsplasser skal deles opp med grøntanlegg. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenginngrep tilsås/tilplantes.

11 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 3 av Vegetasjon Fellesområder, rabatter ved parkeringsplasser m.v. skal beplantes med skjermende vegetasjon etter godkjent utomhusplan. 4.9 Kabler og ledninger Nyetablering av høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler Utforming av bygninger og anlegg Kommunen skal ved søknad om tillatelse til tiltak påse at bebyggelse og anlegg får en god estetisk utforming tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/ anlegg i samme delfelt skal estetisk tilpasses hverandre og ha et felles arkitektonisk uttrykk Tiltak mot radon Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen, dersom det ikke ved målinger/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft i nederste etasje Avkjørsler Plassering av avkjørsler som er vist på plankartet med piler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha adkomst, er bindende. Avkjørsler skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal bredde på avkjørsler til boligtomter skal være 4 m. Det skal i forbindelse med avkjørselene være mulig å snu aktuelle biltyper på egen eiendom Støy For nye boliger skal innendørs støy og støy for oppholdsarealer utendørs ikke overstige ekvivalent støynivå eller maksimalt støynivå i hht. gjeldende retningslinjer for støy Kulturminner a) Varsling Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BYGGEOMRÅDER 5.1Fellesbestemmelser for bygg plassert langs Sentrumsveien ( første husrekke) Sentrumsveien skal fortettes med ny bebyggelse som følger gatestrukturen. a) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde mot gata på inntil 7,5 m og maksimal mønehøyde inntil 10,0 m. b) Byggegrense Minst 60 % av den primære fasade på den enkelte tomt skal være plassert i byggelinjen vist på plankartet. Der hvor det ikke er vist byggegrense på plankartet skal det være minst 2 m til eiendomsgrensen til nabotomt. Forøvrig kan frittstående boder og garasjer inntil 50 kvm plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrensen mot nabo, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. c) Utforming av bebyggelse og anlegg Bygg skal oppdeles, slik at fasaden mot Sentrumsveien ikke har en uavbrutt lengde på over 20 m. Etasjen nærmest gateplan skal primært innholde publikumsorientert erverv. Møneretningen skal være parallelt med veien. Garasje og uthus skal oppføres i samme materiale og med samme formspråk som hovedhuset. 5.2 Fellesbestemmelser for områder med boliger a) Byggegrense

12 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 4 av 8 Ved innkjøring til garasje vinkelrett på adkomstveg må avstanden til garasjen være minimum 4 m fra eiendomsgrensen mot veg. Forøvrig kan frittstående boder og garasjer inntil 50 kvm plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrensen, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. b) Utforming av bebyggelse og anlegg Garasje og uthus skal oppføres i samme materiale og med samme formspråk som hovedhuset. c) Terrasser Eventuelle terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. d) Gjerde og hekk Det kan plasseres murer, gjerder, hekker, steiner el. l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på gjerder skal være avstemt mot omgivelsene, og høyden skal være maksimum 1,1 m. Mot friluftsområde, friområde, felles gangveg og felles leikeareal skal eiendomsgrense markeres med gjerde, hekk el. l. 5.3 Frittliggende småhusbebyggelse (FS1 FS4) I området kan oppføres frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger) med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 30%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse i flatt terreng tillates gesimshøyde inntil 5,5 m og maksimal mønehøyde inntil 8,0 m. I skrått terreng skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde. Boligene kan da ha gesimshøyde inntil 6,0 m og maksimal mønehøyde inntil 9,5 m. d) Utforming av bebyggelse og anlegg For FS1 gjelder at det ved nybygg og påbygg skal legges stor vekt på utformning og plassering I forhold til eksisterende bygg, slik at karakteren av området bevares. 5.4Konsentrert småhusbebyggelse (KS1 -KS12) I området kan oppføres konsentrert småhusbebyggelse (tre- og firemannsbolig og kjede/rekkehus m.v. ikke over 2 etasjer) med tilhørende anlegg. I området KS4 skal det innarbeides felles sandlekeplass. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 30%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde inntil 6,0 m og maks. mønehøyde inntil 9,0 m. d) For bygg inntil Sentrumsveien gjelder kravene i Blokkbebyggelse (B1) I området kan oppføres blokkbebyggelse (bebyggelse som er horisontalt og vertikalt delt med mer enn 4 boenheter) med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 40%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde inntil 9,5 m og maks. mønehøyde inntil 12,5 m.

13 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 5 av Offentlige institusjoner (Oi) I området kan oppføres offentlig syke- og behandlingsheim med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygd areal er 30 %-BYA. c) Byggehøyder Gesimshøyden skal ikke overstige 5,5 m, maksimal mønehøyde 7,5 m 5.7 Bensinstasjon I området kan oppføres bensinstasjon. Det er ikke tillatt med salg av motorkjøretøyer på området. b) Grad av utnytting Maksimal prosent bebygget areal er 25%-BYA. c) Byggehøyder Gesimshøyde skal ikke overstige 7,5 m. d) Bygg langs Sentrumveien skal oppfylle bestemmelsene i Bolig/ /Kontor (BK) I området kan oppføres kombinert bebyggelse med bolig og/eller kontor med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 30%-BYA. Bygg langs Sentrumsveien skal oppfylle kravene i bestemmelse 5.1 c) Byggehøyder Gesimshøyde mot gata skal ikke overstige 7,5 m og maksimal mønehøyde 10m. d) Bygg langs Sentrumveien skal oppfylle bestemmelsene i Bolig/Forretning/Kontor (BFoK1-BFoK6) I området kan oppføres kombinert bebyggelse med bolig, forretning og/eller kontor med tilhørende anlegg. I første etasje bør det være publikumsrettet virksomhet som henvender seg mot tilstøtende gater. I tredje etasje og oppover skal det være boliger. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 40%-BYA. c) Byggehøyder Gesimshøyde mot gata skal ikke overstige 7,5 m og mønehøyde 9,5m. d) Bygg langs Sentrumsveien skal oppfylle kravene i bestemmelse Kontor/forretning (KF) I området kan oppføres kombinert bebyggelse med forretning og/eller kontor med tilhørende anlegg. I første etasje skal det være publikumsrettet virksomhet som henvender seg mot tilstøtende gater. I etasjene oppover skal det være forretning eller kontorer. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygd areal er 40 %-BYA. c) Bygg langs Sentrumsveien skal oppfylle kravene i bestemmelse 5.1. Ny bebyggelse skal ha minst 6 m gesimshøyde mot gatene. 6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 6.1 Kjøreveger a) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Kjørevegene skal gis en utforming som hindrer at det kjøres fortere enn dimensjonerende hastighet. Fotgjengeroverganger skal bygges som opphøyd gangfelt og ha tilgjengelighet for funksjonshemmede.

14 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 6 av 8 b) Vegbredde og byggeavstand Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 6.2 Annen veggrunn a) Tilplantning Annen veggrunn kan tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 6.3 Gang- og sykkelveger/fortau a) Trafikksikkerhet og framkommelighet Stolper og nyplantede trær plassers minst 0,5 m fra gang- og sykkelbanen. Gang- og sykkelveg ved Haugen skal sperres for gjennomkjøring, slik at kun brøyte- og søppelbiler har mulighet for gjennomkjøring. b) Vegbredde og byggeavstand Gang- og sykkelvegen skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 7 OFFENTLIGE FRIOMRÅDER 7.1 Lekeplass Arealbruk Området som er vist på plankartet ( lek 1), skal opparbeides som offentlig lekeplass. Området opparbeides med de nødvendige lekeredskaper etter behov. Det skal sørges for god skjerming mot støy, trafikksikker tilgjengelighet fra boligområdene, og sikring mot at leker (baller o.l.) kommer utenfor lekeplassen. 7.2 Turvei Arealbruk Der kan opparbeides en enkel tursti som vist på plankartet. Den viste traseen er veiledende, endelig plassering tilpasses terrenget og nærliggende bebyggelse. Stien skal være offentlig tilgjengelig og sikre muligheten for å bruke elvens rekreative muligheter. 8 FAREOMRÅDER 8.1 Høyspentanlegg Eksisterende høyspentledning gjennom området kan vedlikeholdes og ombygges, men ikke til høyere spenning enn i dag. 9 SPESIALOMRÅDER 9.1 Bevaring av bygninger og anlegg (kulturminner) Områdene er vist med svart skravur på plankartet kombinert med andre formål. Enkeltbygninger er vist på plankartet. a) Riving/fjerning av eksisterende bebyggelse eller anlegg Eksisterende bygninger, anlegg (kulturminner) som er avmerket med Bevaring av bygninger på plankartet, tillates ikke revet/fjernet. Et skadet kulturminne eller deler av det, kan også nektes revet/fjernet dersom det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å forvente at eieren setter i stand kulturminnet. b) Gjenoppføring Dersom et skadet kulturminne tillates erstattet med et nytt fordi det etter kommunens skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter, kan kommunen sette som vilkår at kulturminnet skal gjenoppføres på samme sted og med samme kotehøyde på gulv, gesims og møne, takvinkel og møneretning som det opprinnelige. c) Nybygg.

15 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 7 av 8 Nybygg kan godkjennes innenfor planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal tilpasses og utformes med utgangspunkt i bygningsmiljøets historiske karakter, men kan gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt og hva som er gammelt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, funksjon, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. d) Endring av eksisterende kulturminner. Eksisterende bygninger/anlegg/konstruksjoner (kulturminner) kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Alternativt kan kulturminnet føres tilbake til tidligere utseende, eller til et uttrykk i samsvar med kulturminnets alder eller områdets karakter. Ved søknad om endring av fasade kan kommunen kreve at fasader føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. e) Materialbruk Ved utbedring, reparasjon og eventuell gjenoppføring av kulturminner, skal opprinnelige bygningsdeler og materialer i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Det som finnes av gamle trapper, steinsetting e.l. skal tas vare på. Anlegg av ny steinsetting, beplantning o.l. skal enten gjøres med tradisjonelle teknikker og materialbruk fra samme stilperiode som bygningene, eller anlegges med et moderne uttrykk, slik at det framgår hva som er nytt og hva som er gammelt. f) Saksbehandling Før det gis tillatelse til tiltak i områder som er avmerket på plankartet med Bevaring av bygninger skal det innhentes uttalelse fra kulturvernmyndighetene. 9.2 Friluftsområde Arealbruk Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets rekreasjonskvalitet er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt. Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for turstier og rasteplasser. En enkel sti kan opparbeides langs elvekanten. Det kan også gjøres enklere tilretteleggingstiltak for egnede fiskeplasser og brygger som er tilgjengelige for allmenheten. Plassering av campingvogner og telt er ikke tillatt innenfor friluftsområdet. I områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 9.3 Friluftsområde i vann Arealbruk Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. I områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 9.4 Badeområde Arealbruk Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. Området skal opparbeides slik at det kan brukes som badeplass. I områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som badeområde. 9.5 Kommunaltekniske anlegg/renseanlegg

16 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 8 av 8 Området skal legges til rette for fortsatt drift av rensanlegget. Det tillates etablering av nybygg og anlegg som anses nødvendig for fortsatt drift av anlegget. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 15%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og maksimal mønehøyde inntil 9 m. 9.6 Frisiktsone ved veg Frisiktsonen må holdes fri for sikthindrende gjenstander og vegetasjon som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 10 FELLESOMRÅDER 10.1 Avkjørsel a) Bruk av områdene Felles adkomst skal være felles for alle eiendommene som støter opp til denne. b) Vegbredde og byggeavstand Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet Felles lekeareal for barn Avgrensning og bruk av lekearealene Områder regulert til fellesarealer for lek skal være felles lekearealer for alle boligene i tilstøtende område. Område: Fl1 skal være felles for boligene i område B1, B2 og KS 12. Område: Fl2 skal være felles for boligene i område KS5 og KS KOMBINERT FORMÅL 11.1 Torg/parkering (FT 1) Bruk av områdene Området skal være tilgjengelig for allmennheten, og skal kunne fungere som forbindelse til friluftsområdet langs elven Torg/friområde/trafikkareal (FT 2 og FT 3) Bruk av områdene Områdene skal være tilgjengelig for allmennheten. Områdene skal kunne fungere som forbindelse til friluftsområdet langs elven. For FT 2 gjelder i tillegg at dersom det finnes teknisk og miljømessig forsvarlig kan bekk legges i rør og området opparbeides til offentlig møte/ samlingsplass. Det skal foreligge en geoteknisk undersøkelse av områdene før bekkelukking kan igangsettes.

17 Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 355 R Lupinvegen østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger med tilhørende anlegg. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: a) Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr. 1): - Boligbebyggelse - konsentrert - Lekeplass - Renovasjonsanlegg - miljøstasjon b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr. 2): - Kjøreveg - Annen veggrunn - grøntareal c) Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL 12-5, nr. 5): - Friluftsformål d) Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL 12-5, nr. 6): - Friluftsområde e) Faresoner (PBL 12-5, nr. a.3): - Flomfare 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 4.1 Rekkefølgebestemmelser a) Krav vedrørende grunnforhold I område B1 kan det ikke gis tillatelse til tiltak før det er gjennomført tilstrekkelige geotekniske undersøkelser. Geotekniske anbefalinger skal legges til grunn for behandling av søknad om og utføring av bygge- og anleggstiltak. b) Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. c) Krav til veger, vann- og avløpsledninger Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. d) Krav vedrørende lekeplass og støyskjerming mot Rv-40

18 Bestemmelser til reguleringsplan 355 R, Lupinvegen østre del åååå2010 Utskrift Før det kan gis brukstillatelse for veg V1, må støyskjerm mot Rv-40 være ferdig opparbeidet. Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor områdeb1, må lekeområde FL1 og støyskjerm mot sørøst være ferdig opparbeidet. 4.2 Søknad om tillatelse til tiltak Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i vedtekt til pbl 69 nr. 3 om krav til minste uteoppholdsareale, lekeareal og parkering. Utomhusplanen skal beskrive terrenghøyder og vise sikring mot bekk. 4.3 Vegetasjon. Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. Eksisterende trær som i følge utomhusplanen skal bevares, skal beskyttes i anleggsperioden. 4.4 Kabler og ledninger Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.5 Utforming av bygninger og anlegg Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området. Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg i samme delfelt skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. Det skal likevel være variasjon i uttrykket for å unngå arkitektonisk monotoni. 4.6 Tilgjengelighet Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. 4.7 Støyskjerming. Før det gis tillatelse til tiltak i område B1, skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt. Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer som tilfredsstiller kravene i kommunal vedtekt og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift / NS8175 klasse C. Alle oppholdsrom i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning L den =55 dba eller lavere. Alle soverom i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning L den =55 dba eller lavere. Boligene skal utstyres med balansert ventilasjon. Oppholdsrom som har støybelastning over L den =65 dba ved mest støybelastede vindu, skal ha tilstrekkelig beskyttelse (solbeskyttelse, kjøling, forsert ventilasjon e.l.) slik at innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes. Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på estetisk kvalitet. 4.8 Tiltak mot radon. Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft, dersom det ikke ved målinger/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen. 4.9 Avkjørsler Plassering av avkjørsler er vist med pil på plankartet. Avkjørselen skal oppfylle fysiske krav gitt av

19 Bestemmelser til reguleringsplan 355 R, Lupinvegen østre del åååå2010 Utskrift vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til område B1 er 4 m. I tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller felles atkomst Kulturminner. a) Varsling Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Leilighetsbygg (B1). I området er det tillatt å oppføre leilighetsbygg i 2 etasjer med tilhørende anlegg. Det kan etableres inntil 8 boenheter i område B1. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 40 % inklusiv overflateparkering. Bygning eller bygningsdel som ligger helt under terreng regnes ikke med i grad av utnytting. c) Byggehøyder Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 9,5 m i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Laveste kotehøyde overkant golv er 67,5 moh. Maksimal høyde på byggverk er kote 78,0 moh. d) Plassering av bygg Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på planlartet. Ny bebyggelse skal plasseres minst 4 m fra vist formålsgrense. Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense / eiendomsgrense. e) Utforming av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets lengderetning. Valg av utforming / plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. Evt. større tørrmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes. Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 23 og 36 grader. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som hovedhuset. f) Terrasser. Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser på søyler bør unngås. g) Uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal skal være minst 50 kvm MUA per boenhet. Minst 3/4 av minste uteoppholdsareal (MUA) i forhold til kommunal vedtekt skal være på bakken. h) Parkering Det skal avsettes minst 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet. Forøvrig gjelder bestemmelsene i kommunal vedtekt til 69 nr.3 i Plan- og bygningsloven. i) Gjerde og hekk Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på

20 Bestemmelser til reguleringsplan 355 R, Lupinvegen østre del åååå2010 Utskrift gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. Mot fareområde skal det føres opp gjerde. j) Støyskjerm Det skal settes om støyskjerm en støyskjerm i sørøst i en høyde på ca 2 m over utplanert terreng. For oppføring av skjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige materialer k) Oppfylling Ved bygging av boliger og murer, samt graving og oppfylling av masser i planområdet, må det foretas geoteknisk prosjektering av fagkyndig foretak. 5.2 Nærlekeplass FL1 Område FL1 skal være felles sandlekeplass for beboerne i område B1. Lekeplassen skal innholde lekeutstyr slik Kongsberg kommune krever. 5.3 Renovasjonsanlegg - Miljøstasjon område FM1 a) Plassering og utforming av innretninger for renovasjon Miljøstasjon skal plasseres som vist på plankartet og plasseres min 1m m fra regulert vegkant. Bebygd areal skal ikke overstige BYA = 15 kvm. Utforming (takvinkel, takbelegg, materialer og farge) skal tilpasses garasjebebyggelsen. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe endring av grensene mellom de ulike trafikkformålene. 6.1 Kjøreveg - V1 a) Vegbredde Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Byggegrenser er vist på plankartet. Garasjebygg og uthus kan plasseres utenfor byggegrensen, men ikke nærmere regulert eiendomsgrense mot veg enn 1 m. b) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Kjørevegene skal gis en utforming som hindrer at det kjøres fortere enn dimensjonerende hastighet. 6.2 Annen veggrunn grøntareal - AV Annen veggrunn ligger utenfor kjøreområdene. Dette arealet skal nyttes til grøfter, snøopplag, frisiktsoner, og støyskjerm/ -voll. b) Støyskjerm/ -voll Eksisterende støyskjerm/-voll mot Rv-40 er vist på plankartet. Støyskjermen skal forhøyes med minst 0,5 m. For endring av skjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige materialer. c) Tilsåing Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. Vedlikeholdssone / grøft skal tilsåes med gras inntil 1 m fra skulderkant.

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Kongsberg kommune 377R Vedtatt av kommunestyret 377R-1 Mindre endring (gjelder 4.1 e, 4.5 og 5.1) vedtatt av UMU 17.10.2012 23.06.2014 1

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 054/14 18.06.2014 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for Borgentunet.

Bestemmelser til detaljplan for Borgentunet. . Bestemmelsene er sist revidert: 10.01.12 - Plan ID: 2010_01 Plankart- og bestemmelser ble vedtatt av Nome kommunestyret i sak KS 011/12 den 09.02.2012. 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt

Bestemmelser til reguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Vedtatt av kommunestyret 17.10.2012 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune 392R Forslag til bestemmelser er sist revidert 30.05.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 300R

Bestemmelser til reguleringsplan 300R Bestemmelser til reguleringsplan 300R Kongsberg kommune 300R Plankart og bestemmelser vedtatt: 300R-1 Endring vedtatt: 300R-2 Utgått 300R-3 Endring omsorgsboliger, vedtatt av kommunestyret 300R-4 Utgått

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Trollveien boliger Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Trollveien boliger Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 432R Setra boligområde, Madsebakken nord

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 432R Setra boligområde, Madsebakken nord FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 432R Setra boligområde, Madsebakken nord 432R Forslag til bestemmelser er sist revidert 04.10.13 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 394R

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 394R Kongsberg kommune Bestemmelser til detaljreguleringsplan 394R Evjujordet vest boliger II 394R Bestemmelsene er vedtatt 19.06.13 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 449R

Bestemmelser til reguleringsplan 449R Bestemmelser til reguleringsplan 449R i Kongsberg kommune 449R Planen er vedtatt 03.12.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Detaljer

4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 407R Frogs vei 21-27 boliger, med endringer Kongsberg kommune 407R Vedtatt av Kommunestyret 407R-1 Endring av 5.1 g om terrasser vedtatt administrativt 16.10.2013 4.6.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 06.05.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 401R, boliger Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 03.05.12 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 447R i Kongsberg kommune 447R Bestemmelser er vedtatt 14.06.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Kongsberg kommune

Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 437R Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Kongsberg kommune Kongsberg kommune 437R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 20.08.2014 1 PLANENS FORMÅL Detaljreguleringsplanen

Detaljer

3 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

3 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 355 R Lupinvegen østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 13.02.13 Kongsberg kommune 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGLERINGSPLAN FOR KALDAGERSKOGEN NORD PlanID: Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xxxx

REGULERINGSBESTEMMELSER REGLERINGSPLAN FOR KALDAGERSKOGEN NORD PlanID: Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xxxx REGULERINGSBESTEMMELSER REGLERINGSPLAN FOR KALDAGERSKOGEN NORD PlanID: 2013006 Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xxxx 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 24.11.14 1. PLANTYPE OG PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen er en detaljplan

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet Forslag til bestemmelser er sist revidert 19.05.15. 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune 447R Forslag til bestemmelser er sist revidert 18.4.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune 479R Forslag til bestemmelser er sist revidert 01.09.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 450R Funkeliaveien i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 450R Funkeliaveien i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 450R Funkeliaveien i Kongsberg kommune 450R Forslag til bestemmelser er sist revidert 9.7.2014 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 355 R Lupinveien østre del

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 355 R Lupinveien østre del Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 355 R Lupinveien østre del Kongsberg kommune 355R Bestemmelsene er vedtatt: 14.01.15 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger med

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri Arkivsak: 13/3803 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130009 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING SKOGRIDDERVEIEN

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Xxxxxx PlanID: xxxx Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Xxxxxx PlanID: xxxx Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Xxxxxx PlanID: xxxx Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå 1 Generelt 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

EVJE OG HORNNES KOMMUNE EVJE OG HORNNES KOMMUNE DETALJREGULERING HORNÅSEN TRINN 3, PLANID 201302. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 19.02.2014 Sist revidert: 24.03.2014, etter 1. gangsbehandling. Vedtatt av kommunestyret..

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØRTE SENTRUM - OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID

DETALJREGULERING FOR HØRTE SENTRUM - OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 SENTRUM Dato for plankartet: 30.09.2016 Dato for bestemmelsene: 30.09.2016 1. Generelt 1.1 Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune 456R Bestemmelser er vedtatt 05.10.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger

Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger Bestemmelser til reguleringsplan 401R, boliger Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt 17.10.12 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 467R i Kongsberg kommune 467R Forslag til bestemmelser er sist revidert 01.09.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16,

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, 19.05. 2016 Sist revidert 17.11.2015 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 467R Gesellveien 8-14, boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 467R Gesellveien 8-14, boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 467R Gesellveien 8-14, boliger i Kongsberg kommune 467R Forslag til bestemmelser er vedtatt 03.02.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr Kongsberg kommune 469R Forslag til bestemmelser er sist revidert 4.9.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 400R Skalstadlund boliger med endringer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 400R Skalstadlund boliger med endringer Bestemmelser til detaljreguleringsplan 400R med endringer Kongsberg kommune 400R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 400R-1 Mindre endring vedtatt av utvalg for miljø og utvikling 10.04.2013 26.05.2014

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Sekkekilen 85/

Reguleringsbestemmelser for Sekkekilen 85/ Reguleringsbestemmelser for Sekkekilen 85/4 16.06.2016 1 Plantype, planens formål og avgrensning Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3. Planen skal legge til rette

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Eie Eiendomsutvikling AS. Reguleringsbestemmelser Sparbekkveien Utgave: 1 Dato

Eie Eiendomsutvikling AS. Reguleringsbestemmelser Sparbekkveien Utgave: 1 Dato Eie Eiendomsutvikling AS Reguleringsbestemmelser Sparbekkveien Utgave: 1 Dato 28.04.16 1 1 FORMÅL OG AVGRESNING Formålet med reguleringsplan er å legge til rette for utvikling av blokkbebyggelse på eiendom

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 28/1-2015 Sist revidert: 28/1-2015 Vedtatt av kommunestyret: Planendring: Planen erstatter:

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 364R Frydenberg Tjernsløkka, boliger

Bestemmelser til reguleringsplan 364R Frydenberg Tjernsløkka, boliger Bestemmelser til reguleringsplan 364R Frydenberg Tjernsløkka, boliger Kongsberg kommune 364R Vedtatt 11.04.12 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse med

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr, Institusjonsbygg, i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr, Institusjonsbygg, i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr, Institusjonsbygg, i Kongsberg kommune 469R Bestemmelser er vedtatt av kommunestyret 03.02.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 474R Hyttegata 34, i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 474R Hyttegata 34, i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 474R Hyttegata 34, i Kongsberg kommune 474R Bestemmelser er vedtatt av kommunestyret 02.11.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN KJØNSTADMARKA BOLIGFELT ETAPPE 1 LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene er datert: 13.06.2006, sist rev. 28.01.2015 Planen ble vedtatt av Levanger kommunestyre 16.04.2008,

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer