Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss"

Transkript

1 Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: Bestemmelsene er datert Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 2 Område for boligbebyggelse a) Området skal bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende boder og garasjer. b) Bebyggelsen skal ikke være mer enn 1 etasjer over grunnmur. Loftsetasjen kan innredes i samsvar med byggeforskriftene. Gesimshøyde over grunnmur skal ikke være over 3,5 m, jfr. kap. 23:121 i byggeforskriftene. c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 40. For tilbygg til eksisterende boliger bestemmes takvinkelen av bygningsrådet. d) Frittliggende garasje, boder m.v. med innkjøring parallelt med boliggate kan plasseres garasje inntil 1,0 fra eiendomsgrense mot veg. Garasje med innkjøring vinkelrett på boliggate må legges i eller innenfor byggegrensen. e) Tillatt tomteutnyttelse inkl. garasje, boder og uthus, skal ikke overstige 25 % av nettoarealet. f) Nødvendig parkering for biler skal legges på egen tomt. For nybygg avsettes 2 plasser pr. leilighet. g) Ved byggemelding skal beliggenhet i forhold til eksisterende terreng og adkomstveg framgå av fasadetegninger, snitt og situasjonsplan. Det skal også framgå hvordan oppfylt terreng tenkes arrondert. Garasje skal anmeldes sammen med boligen. h) Mot regulert veg kan settes opp mur/gjerde eller hekk som på forhånd er godkjent av bygningsrådet, høyde ikke over 1,5 m. i) Bygningers plassering, møneretning fastlegges av bygningsrådet under hensyntagen til omliggende bebyggelse. 3 Område for forretning. a) I området skal oppføres bygninger for kontor- og forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg.

2 Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side2 av 3 b) Bygningene skal ha saltak, takvinkelen fastsettes av bygningsrådet. c) Bygningene kan oppføres i 2. etg. pluss loftsetg. Gesimshøyden for 2 etg. hus skal ikke overstige 8,0 m og mønehøyden ikke over 12,0 m målt fra topp grunnmur. d) Bebyggelsen kan plasseres i de viste byggegrenser, men bygningsrådet kan tillate at bebyggelsen trekkes lengre inn på tomta. e) Sammen med søknaden om byggetillatelse skal det foreligge plan for den ubebygde del av tomta som viser parkering, grøntområder m.v. 4 Området for forretning/bolig. a) I området skal oppføres bygninger for forretning/bolig med tilhørende anlegg. b) Bebyggelsen skal ikke være over 2 etg. Gesimshøyden over grunnmur skal ikke være over 7,0 m. c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 40 grader. For tilbygg til eksisterende bebyggelse bestemmes takvinkelen av bygningsrådet. d) Nødvendig parkering for biler skal legges på egen tomt. For bolig avsettes 2 plasser pr. leilighet. e) Tillatt tomteutnyttelse, inkl. garasje og boder m.v. skal ikke overstiger 30 % av nettoarealet. f) Ved byggemelding skal beliggenhet i forhold til eksisterende terreng og adkomstveg framgå av fasadetegninger, snitt og situasjonskart. Det skal også framgå hvordan oppfylt terreng tenkes arrondert. g) Bygningers plassering og møneretning fastlegges av bygningsrådet. 5 Område for allmennyttige formål. a) Bebyggelsen skal ikke være over 2 fulle etasjer. Loftsetasjen kan innredes i samsvar med byggeforskriftene. Gesimshøyden fastsettes i bygningsrådet. b) Bygningen(e) skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 40 grader. c) Bebygd grunnflate inkl. boder m.v. skal ikke overstige 25 % av tomtearealet. 6

3 Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side3 av 3 Område for offentlig bebyggelse. a) I området skal oppføres samfunnshus og svømmehall m.v. med tilhørende anlegg. b) Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen fastsettes av bygningsrådet. c) Bygningene kan oppføres i 2 etg. pluss loftsetg. Gesimshøyden for 2 rtg. hus skal ikke overstige 8,0 og mønehøyden ikke over 12,0 m målt fra topp grunnmur. d) Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser, men bygningsrådet kan tillate at bebyggelsen trekkes lengre inn på tomt. e) Sammen med søknaden om byggetillatelse skal det foreligge plan for den ubebygde del av tomta som viser parkering, grøntområder m.v. 7 Frisiktsoner Det må ikke plantes trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel. De regulerte frisiktsområder holdes fri for vegetasjon, gjenstander og byggverk m.v. som rager mere enn 0,5 m opp over de tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan dog tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 8 Når særlige grunner taler for det kan bygningsrådet gjøre unntak fra reguleringsbestemmelsene innenfor rammen av plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene for Kongsberg.

4 Kongsberg kommune. Bestemmelser for reguleringsplan 276R Lupinveien, Hvittingfoss Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er datert: , sist revidert: Side 1 av 4 1 PLANENS FORMÅL Reguleringen skal legge til rette for boliger med tilhørende anlegg. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert , sist revidert REGULERINGSFORMÅL Byggeområder (PBL 25, 1.ledd nr.1): - Konsentrert småhusbebyggelse, (112). Offentlige trafikkområder (PBL 25, 1.ledd nr.3): - Kjøreveg Fareområder (PBL 25, 1.ledd nr.5): - Område med flomfare Fellesområder (PBL 25, 1.ledd nr.7): - Felles grøntanlegg 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 4.1 Rekkefølgebestemmelser Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet, samt sikring med gjerde mot bekk iht. godkjent utomhusplan. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. Det må være gitt brukstillatelse for fortau langs sentrumsveien i tomtas lengde og fotgjengerovergang over sentrumsveien, Lupinveien som vist på plankartet inkl. vendehammer og hovedledning for vann og avløp før det kan gis igangsettingstillatelse for arbeider på boligtomta i planområdet. Før det gis brukstillatelse for tiltak må forstøtningsmur mot bekk oppgraderes slik at den tåler påkjenninger som følge av flom i bekken. Nødvendig oppfylling av byggeområdet for bolig til kote 67,5 moh. må være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak på boligtomta i planområdet. 4.2 Søknad om tillatelse til tiltak Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i vedtekt til pbl 69 nr. 3 om krav til minste uteoppholdsareale, lekeareal og parkering. Utomhusplanen skal beskrive terrenghøyder og vise sikring mot bekk. 4.3 Byggehøyder Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av takflaten, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyden.

5 Bestemmelser for reguleringsplan 276R Side 2 av Veg, vann- og avløpsledninger Tekniske planer for veger, vann- og avløpsledninger skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenginngrep tilsås/tilplantes. Spillvannsledning over tomta har en byggeavstand på 2 meter. 4.5 Renovasjon Plassering av samlet renovasjonsplasser må ligge maks 15 meter fra offentlig veg. 4.6 Vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. 4.7 Kabler og ledninger Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.8 Utforming av bygninger og anlegg Kommunen skal ved søknad om tillatelse til tiltak påse at bebyggelse og anlegg får en god estetisk utforming tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 4.9 Trafikkstøy På uteoppholdsarealer skal støy fra trafikk ikke overstige 55 dba. Før det gis tillatelse til tiltak (byggetillatelse) skal det foretas støyberegning. For nye boliger skal innendørs støy fra veg og jernbane ikke overstige ekvivalent støynivå på 30dbA (døgn). For nye boliger skal støy fra veg og jernbane ikke overstige maksimalt støynivå innendørs natt (kl ) på 45 dba Avkjørsler Plassering av avkjørsler som er vist på plankartet med piler er veiledende, men antallet og til hvilken veg/gate tomta skal ha adkomst fra er bindende. Avkjørsler skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal bredde på avkjørsler til boligtomter skal være 4 m Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BYGGEOMRÅDER 5.1 Konsentrert småhusbebyggelse a) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygd areal er 40%-BYA. b) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde på inntil 6,5 m og maksimal mønehøyde på inntil 9,5 m. Laveste kote for overkant gulv er 67,5 moh. c) Byggegrenser og plassering Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som er vist på plankartet. Ny bebyggelse skal plasseres minst 4 m fra eiendomsgrensen til nabotomt. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på adkomstveg må avstanden til garasjen være minimum 4 m fra eiendomsgrensen mot veg. Forøvrig kan frittstående boder og garasjer inntil 50 kvm plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrensen, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom.

6 Bestemmelser for reguleringsplan 276R Side 3 av 4 Bygning plassert lengst vest på tomta skal være et bolighus. Bygningen skal plasseres i byggelinjen og ha møneretning langs med sentrumsvein. d) Utforming av bebyggelse og anlegg Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 23 og 40 grader. Garasje og uthus bør oppføres i samme materiale og med samme formspråk som hovedhuset. e) Terrasser Eventuelle terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. f) Uteoppholdsareal Uteoppholdsarealet skal utformes etter gjeldende kommunal vedtekt til 69 nr.3 i Plan- og bygningsloven. g) Parkering Det skal avsettes minst 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet. Forøvrig gjelder bestemmelsene i den til en hver tid gjeldende kommunal vedtekt til 69 nr.3 i Plan- og bygningsloven. h) Gjerde og hekk Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner el. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på gjerder skal være avstemt mot omgivelsene, og høyden skal være maksimum 1,1 m. Mot fareområde skal det føres opp gjerde. i) Oppfylling Ved bygging av boliger og murer, samt graving og oppfylling av masser i planområdet, må det foretas geoteknisk prosjektering av fagkyndig foretak. 6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 6.1 Kjøreveger a) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Kjørevegene skal gis en utforming som hindrer at det kjøres fortere enn dimensjonerende hastighet. Fotgjengeroverganger skal bygges som opphøyd gangfelt og ha tilgjengelighet for funksjonshemmede. b) Vegbredde og byggeavstand Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Byggegrenser er vist på plankartet. Uthus og garasjer med kjøreport parallelt med vegen kan plasseres utenfor byggegrensen, men ikke nærmere regulert eiendomsgrense mot veg enn 1 m. c) Støyskjerm Byggearbeider på Lupinveien inkl. vendehammeren skal utføres slik at støyskjermen langs med Rv. 40 ikke skades. 7 FAREOMRÅDER 7.1 Område med flomfare Innenfor området som er vist med svart skravur på plankartet, er det fare for oversvømmelse ved flom ved kraftig nedbør og/eller snøsmelting i fjellet. Det er derfor ikke tillatt å oppføre konstruksjoner i området uten at disse er beregnet på slike belastninger. Hvis vegetasjon i fareområdet fjernes må den erstattes med ny. Fortrinnsvis ved planting av

7 Bestemmelser for reguleringsplan 276R Side 4 av 4 lauvtrær. Alternativt kan det området stabiliseres ved steinsetting. 8 FELLESOMRÅDER 8.1 Felles grøntanlegg Området er felles for området regulert til boliger i Lupinveien 4. Det tillates kun oppført konstruksjoner/anlegg som naturlig inngår i fellesanlegg som f. eks lekeapparater, grillplass o.l. Når det gjelder tekniske krav til konstruksjonene, se 7.1. Midtre platå kan regnes med i beregnet uteoppholdsareal etter kommunal vedtekt til pbl 69-3 dersom det opparbeides slik at det er egnet til uteopphold og om nødvendig gjerdes inn mot sør.

8 6/40 6/12 1,5 4 1,5 Off: 1.3 daar=107 7 B 3.2 daa BYA=40% Felles grøntanlegg Flomfare 3 daa BEKK KULVERT 6/50 6/47 14/84 14/124 6/11 6/54 6/22,31,61 14/64 14/215,217 14/330 6/75 14/69 14/15 6/20 6/20, /7 6/37 14/218 6/55 6/13,23 6/10 6/8,17 6/14 6/9 6/20, /28,220 6/78/1 14/166 14/ /1 6/56 6/9 1008/1 Y /76 6/60 Y X X X TEGNFORKLARING STREKSYMBOLER MV. PBL 25 REGULERINGSFORMÅL BYGGEOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.1) B Konsentrert småhusbebyggelse OFF. TRAFIKKOMR. (PBL 25 1.ledd nr.3) Off. Kjøreveg FAREOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr.5) Flomfare FELLESOMRÅDE (PBL 25 1.ledd nr.7) Planens begrensning Formålsgrense Senterlinje regulert vei Grense for fareområde Regulert kant kjørebane Eiendomsgrense som skal oppheves Bygg som skal fjernes Avkjørsel Felles grøntanlegg Kartmålestokk 1:1000 REGULERINGSPLAN 276R, LUPINVEIEN - HVITTINGFOSS SAKSBEHANDLING IFLG.PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Revisjoner SAKS- NR. DATO SIGN Kommunestyrets vedtak: 0031/ gangs behandling i utvalget for miljø- og utvikling Offentlig ettersyn fra til gangs behandling i utvalget for miljø- og utvikling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet KONGSBERG KOMMUNE Plan- og næringstjenesten Planen er opprinnelig utarbeidet av Unikus / /04 SAKS- NR TEGN- NR. SAKS- BEH. M.V

9 Kongsberg kommune. Bestemmelser til reguleringsplan 300R Hvittingfoss sentrum Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: Side 1 av 8 1 PLANENS FORMÅL Reguleringen skal legge til rette for at styrke Hvittingfoss sentrum. Følgende reguleringsplaner ligger innenfor planområdet og erstattes helt eller delvis av denne: Byplan 173R Furuly kiosk (delvis), med senere endringer Byplan 211B, Sentrumsveien 32, med senere endringer Byplan 213R, Hvittingfoss sentrum, Byplan 117R, Gang- og sykkelvei i Hvittingfoss sentrum (delvis), med senere endringer Byplan 221R, Evjufeltet (delvis), AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert , revidert REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 25 a) Byggeområder (PBL 25, 1.ledd nr.1): - frittliggende småhusbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse - blokkbebyggelse - offentlig institusjon/sykeheim - bensinstasjon - bolig/forretning/kontor (se også PBL 25, 2.ledd) - kontor/forretninger - kontor/boliger Offentlige trafikkområder (PBL 25, 1.ledd nr.3): - kjøreveg - annen veggrunn - gang- og sykkelveger/fortau - bussholdeplass - parkeringsplass -annen trafikkområde Offentlige friområder (PBL 25, 1.ledd nr.4): - Turvei - offentlig lekeplass Fareområder (PBL 25, 1.ledd nr.5): - høyspentanlegg Spesialområder (PBL 25, 1.ledd nr.6): - bevaring av bygninger og anlegg - friluftsområde - friluftsområde i sjø og vassdrag - frisiktsone ved veg - badeområde - kommunalteknisk anlegg/renseanleg

10 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 2 av 8 c) Fellesområder (PBL 25, 1.ledd nr.7): - felles avkjørsel - felles lekeareal for barn d) Kombinert formål (PBL 25, 1.ledd nr.9): - torg/parkering - torg/friområde/trafikkareal 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. Lavest tillatte byggehøyde er ko.h. 62, Rekkefølgebestemmelser Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet og støyreduserende tiltak etablert. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. Før der kan gis tillatelse til tiltak for nybygg, skal der foreligge tilstrekkelig geotekniske undersøkelser. Boligområdene B1 og 2 og KS 1, 4, 5, 11 og 12 kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig skolekapasitet. Utbyggingen styres av det til en hver tid gjeldende boligbyggeprogram. Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. Før boligene i områdene B1, B2 og KS12 kan tas i bruk, må arealet Fl 1 være ferdig opparbeidet. Lekearealene nevnt i 10.2 skal være ferdig opparbeidet før de nevnte boligene i samme paragraf kan tas i bruk. Boligområdet KS 11 skal vurderes bygget ut helt eller delvis for omsorgsboliger. 4.2 Krav om bebyggelsesplan Før det kan gis tillatelse til tiltak i område KS4 skal det foreligge en samlet og vedtatt bebyggelsesplan for dette område. I bebyggelsesplanen skal der integreres områder for lek. 4.3 Tomtedeling Tomtedeling som er vist på plankartet er veiledende. Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller det er ønskelig med endringer i den viste tomtedelingen, skal det være utarbeidet en plan for inndeling av tomtene i delområdet før det gis tillatelse til fradeling av enkelttomter eller igangsetting av tiltak, jfr. PBL 28-1 nr Husplassering Plasseringen av nye hus som er vist på plankartet er veiledende. 4.5 Søknad om tillatelse til tiltak Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i vedtekt til pbl 69 nr. 3 om krav til minste uteoppholdsareale, lekeareale og parkering. 4.6 Byggehøyder Arker/takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av takflaten, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyden. For bygg plassert langs Sentrumsveien fastsettes byggehøyden som gesimshøyde mot gata/torget. 4.7 Veg, vann- og avløpsledninger Tekniske planer for veger, vann- og avløpsledninger skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak. Overflateparkeringsplasser skal deles opp med grøntanlegg. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terrenginngrep tilsås/tilplantes.

11 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 3 av Vegetasjon Fellesområder, rabatter ved parkeringsplasser m.v. skal beplantes med skjermende vegetasjon etter godkjent utomhusplan. 4.9 Kabler og ledninger Nyetablering av høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler Utforming av bygninger og anlegg Kommunen skal ved søknad om tillatelse til tiltak påse at bebyggelse og anlegg får en god estetisk utforming tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/ anlegg i samme delfelt skal estetisk tilpasses hverandre og ha et felles arkitektonisk uttrykk Tiltak mot radon Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen, dersom det ikke ved målinger/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft i nederste etasje Avkjørsler Plassering av avkjørsler som er vist på plankartet med piler er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha adkomst, er bindende. Avkjørsler skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal bredde på avkjørsler til boligtomter skal være 4 m. Det skal i forbindelse med avkjørselene være mulig å snu aktuelle biltyper på egen eiendom Støy For nye boliger skal innendørs støy og støy for oppholdsarealer utendørs ikke overstige ekvivalent støynivå eller maksimalt støynivå i hht. gjeldende retningslinjer for støy Kulturminner a) Varsling Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BYGGEOMRÅDER 5.1Fellesbestemmelser for bygg plassert langs Sentrumsveien ( første husrekke) Sentrumsveien skal fortettes med ny bebyggelse som følger gatestrukturen. a) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde mot gata på inntil 7,5 m og maksimal mønehøyde inntil 10,0 m. b) Byggegrense Minst 60 % av den primære fasade på den enkelte tomt skal være plassert i byggelinjen vist på plankartet. Der hvor det ikke er vist byggegrense på plankartet skal det være minst 2 m til eiendomsgrensen til nabotomt. Forøvrig kan frittstående boder og garasjer inntil 50 kvm plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrensen mot nabo, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. c) Utforming av bebyggelse og anlegg Bygg skal oppdeles, slik at fasaden mot Sentrumsveien ikke har en uavbrutt lengde på over 20 m. Etasjen nærmest gateplan skal primært innholde publikumsorientert erverv. Møneretningen skal være parallelt med veien. Garasje og uthus skal oppføres i samme materiale og med samme formspråk som hovedhuset. 5.2 Fellesbestemmelser for områder med boliger a) Byggegrense

12 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 4 av 8 Ved innkjøring til garasje vinkelrett på adkomstveg må avstanden til garasjen være minimum 4 m fra eiendomsgrensen mot veg. Forøvrig kan frittstående boder og garasjer inntil 50 kvm plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrensen, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. b) Utforming av bebyggelse og anlegg Garasje og uthus skal oppføres i samme materiale og med samme formspråk som hovedhuset. c) Terrasser Eventuelle terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. d) Gjerde og hekk Det kan plasseres murer, gjerder, hekker, steiner el. l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på gjerder skal være avstemt mot omgivelsene, og høyden skal være maksimum 1,1 m. Mot friluftsområde, friområde, felles gangveg og felles leikeareal skal eiendomsgrense markeres med gjerde, hekk el. l. 5.3 Frittliggende småhusbebyggelse (FS1 FS4) I området kan oppføres frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger) med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 30%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse i flatt terreng tillates gesimshøyde inntil 5,5 m og maksimal mønehøyde inntil 8,0 m. I skrått terreng skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde. Boligene kan da ha gesimshøyde inntil 6,0 m og maksimal mønehøyde inntil 9,5 m. d) Utforming av bebyggelse og anlegg For FS1 gjelder at det ved nybygg og påbygg skal legges stor vekt på utformning og plassering I forhold til eksisterende bygg, slik at karakteren av området bevares. 5.4Konsentrert småhusbebyggelse (KS1 -KS12) I området kan oppføres konsentrert småhusbebyggelse (tre- og firemannsbolig og kjede/rekkehus m.v. ikke over 2 etasjer) med tilhørende anlegg. I området KS4 skal det innarbeides felles sandlekeplass. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 30%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde inntil 6,0 m og maks. mønehøyde inntil 9,0 m. d) For bygg inntil Sentrumsveien gjelder kravene i Blokkbebyggelse (B1) I området kan oppføres blokkbebyggelse (bebyggelse som er horisontalt og vertikalt delt med mer enn 4 boenheter) med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 40%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde inntil 9,5 m og maks. mønehøyde inntil 12,5 m.

13 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 5 av Offentlige institusjoner (Oi) I området kan oppføres offentlig syke- og behandlingsheim med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygd areal er 30 %-BYA. c) Byggehøyder Gesimshøyden skal ikke overstige 5,5 m, maksimal mønehøyde 7,5 m 5.7 Bensinstasjon I området kan oppføres bensinstasjon. Det er ikke tillatt med salg av motorkjøretøyer på området. b) Grad av utnytting Maksimal prosent bebygget areal er 25%-BYA. c) Byggehøyder Gesimshøyde skal ikke overstige 7,5 m. d) Bygg langs Sentrumveien skal oppfylle bestemmelsene i Bolig/ /Kontor (BK) I området kan oppføres kombinert bebyggelse med bolig og/eller kontor med tilhørende anlegg. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 30%-BYA. Bygg langs Sentrumsveien skal oppfylle kravene i bestemmelse 5.1 c) Byggehøyder Gesimshøyde mot gata skal ikke overstige 7,5 m og maksimal mønehøyde 10m. d) Bygg langs Sentrumveien skal oppfylle bestemmelsene i Bolig/Forretning/Kontor (BFoK1-BFoK6) I området kan oppføres kombinert bebyggelse med bolig, forretning og/eller kontor med tilhørende anlegg. I første etasje bør det være publikumsrettet virksomhet som henvender seg mot tilstøtende gater. I tredje etasje og oppover skal det være boliger. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 40%-BYA. c) Byggehøyder Gesimshøyde mot gata skal ikke overstige 7,5 m og mønehøyde 9,5m. d) Bygg langs Sentrumsveien skal oppfylle kravene i bestemmelse Kontor/forretning (KF) I området kan oppføres kombinert bebyggelse med forretning og/eller kontor med tilhørende anlegg. I første etasje skal det være publikumsrettet virksomhet som henvender seg mot tilstøtende gater. I etasjene oppover skal det være forretning eller kontorer. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygd areal er 40 %-BYA. c) Bygg langs Sentrumsveien skal oppfylle kravene i bestemmelse 5.1. Ny bebyggelse skal ha minst 6 m gesimshøyde mot gatene. 6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 6.1 Kjøreveger a) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Kjørevegene skal gis en utforming som hindrer at det kjøres fortere enn dimensjonerende hastighet. Fotgjengeroverganger skal bygges som opphøyd gangfelt og ha tilgjengelighet for funksjonshemmede.

14 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 6 av 8 b) Vegbredde og byggeavstand Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 6.2 Annen veggrunn a) Tilplantning Annen veggrunn kan tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 6.3 Gang- og sykkelveger/fortau a) Trafikksikkerhet og framkommelighet Stolper og nyplantede trær plassers minst 0,5 m fra gang- og sykkelbanen. Gang- og sykkelveg ved Haugen skal sperres for gjennomkjøring, slik at kun brøyte- og søppelbiler har mulighet for gjennomkjøring. b) Vegbredde og byggeavstand Gang- og sykkelvegen skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 7 OFFENTLIGE FRIOMRÅDER 7.1 Lekeplass Arealbruk Området som er vist på plankartet ( lek 1), skal opparbeides som offentlig lekeplass. Området opparbeides med de nødvendige lekeredskaper etter behov. Det skal sørges for god skjerming mot støy, trafikksikker tilgjengelighet fra boligområdene, og sikring mot at leker (baller o.l.) kommer utenfor lekeplassen. 7.2 Turvei Arealbruk Der kan opparbeides en enkel tursti som vist på plankartet. Den viste traseen er veiledende, endelig plassering tilpasses terrenget og nærliggende bebyggelse. Stien skal være offentlig tilgjengelig og sikre muligheten for å bruke elvens rekreative muligheter. 8 FAREOMRÅDER 8.1 Høyspentanlegg Eksisterende høyspentledning gjennom området kan vedlikeholdes og ombygges, men ikke til høyere spenning enn i dag. 9 SPESIALOMRÅDER 9.1 Bevaring av bygninger og anlegg (kulturminner) Områdene er vist med svart skravur på plankartet kombinert med andre formål. Enkeltbygninger er vist på plankartet. a) Riving/fjerning av eksisterende bebyggelse eller anlegg Eksisterende bygninger, anlegg (kulturminner) som er avmerket med Bevaring av bygninger på plankartet, tillates ikke revet/fjernet. Et skadet kulturminne eller deler av det, kan også nektes revet/fjernet dersom det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å forvente at eieren setter i stand kulturminnet. b) Gjenoppføring Dersom et skadet kulturminne tillates erstattet med et nytt fordi det etter kommunens skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter, kan kommunen sette som vilkår at kulturminnet skal gjenoppføres på samme sted og med samme kotehøyde på gulv, gesims og møne, takvinkel og møneretning som det opprinnelige. c) Nybygg.

15 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 7 av 8 Nybygg kan godkjennes innenfor planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal tilpasses og utformes med utgangspunkt i bygningsmiljøets historiske karakter, men kan gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt og hva som er gammelt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, funksjon, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. d) Endring av eksisterende kulturminner. Eksisterende bygninger/anlegg/konstruksjoner (kulturminner) kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Alternativt kan kulturminnet føres tilbake til tidligere utseende, eller til et uttrykk i samsvar med kulturminnets alder eller områdets karakter. Ved søknad om endring av fasade kan kommunen kreve at fasader føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. e) Materialbruk Ved utbedring, reparasjon og eventuell gjenoppføring av kulturminner, skal opprinnelige bygningsdeler og materialer i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Det som finnes av gamle trapper, steinsetting e.l. skal tas vare på. Anlegg av ny steinsetting, beplantning o.l. skal enten gjøres med tradisjonelle teknikker og materialbruk fra samme stilperiode som bygningene, eller anlegges med et moderne uttrykk, slik at det framgår hva som er nytt og hva som er gammelt. f) Saksbehandling Før det gis tillatelse til tiltak i områder som er avmerket på plankartet med Bevaring av bygninger skal det innhentes uttalelse fra kulturvernmyndighetene. 9.2 Friluftsområde Arealbruk Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. Naturlig vegetasjon og terreng skal beholdes. Skogskjøtsel etc. som styrker områdets rekreasjonskvalitet er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt. Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for turstier og rasteplasser. En enkel sti kan opparbeides langs elvekanten. Det kan også gjøres enklere tilretteleggingstiltak for egnede fiskeplasser og brygger som er tilgjengelige for allmenheten. Plassering av campingvogner og telt er ikke tillatt innenfor friluftsområdet. I områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 9.3 Friluftsområde i vann Arealbruk Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. I områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 9.4 Badeområde Arealbruk Området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten. Området skal opparbeides slik at det kan brukes som badeplass. I områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg/anlegg som er til hinder for områdets bruk som badeområde. 9.5 Kommunaltekniske anlegg/renseanlegg

16 Bestemmelser til reguleringsplan 300R, Hvittingfoss sentrum Side 8 av 8 Området skal legges til rette for fortsatt drift av rensanlegget. Det tillates etablering av nybygg og anlegg som anses nødvendig for fortsatt drift av anlegget. b) Grad av utnytting Maksimalt prosent bebygget areal er 15%-BYA. c) Byggehøyder For ny bebyggelse tillates gesimshøyde inntil 7,5 m og maksimal mønehøyde inntil 9 m. 9.6 Frisiktsone ved veg Frisiktsonen må holdes fri for sikthindrende gjenstander og vegetasjon som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 10 FELLESOMRÅDER 10.1 Avkjørsel a) Bruk av områdene Felles adkomst skal være felles for alle eiendommene som støter opp til denne. b) Vegbredde og byggeavstand Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet Felles lekeareal for barn Avgrensning og bruk av lekearealene Områder regulert til fellesarealer for lek skal være felles lekearealer for alle boligene i tilstøtende område. Område: Fl1 skal være felles for boligene i område B1, B2 og KS 12. Område: Fl2 skal være felles for boligene i område KS5 og KS KOMBINERT FORMÅL 11.1 Torg/parkering (FT 1) Bruk av områdene Området skal være tilgjengelig for allmennheten, og skal kunne fungere som forbindelse til friluftsområdet langs elven Torg/friområde/trafikkareal (FT 2 og FT 3) Bruk av områdene Områdene skal være tilgjengelig for allmennheten. Områdene skal kunne fungere som forbindelse til friluftsområdet langs elven. For FT 2 gjelder i tillegg at dersom det finnes teknisk og miljømessig forsvarlig kan bekk legges i rør og området opparbeides til offentlig møte/ samlingsplass. Det skal foreligge en geoteknisk undersøkelse av områdene før bekkelukking kan igangsettes.

17 Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 355 R Lupinvegen østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger med tilhørende anlegg. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: a) Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr. 1): - Boligbebyggelse - konsentrert - Lekeplass - Renovasjonsanlegg - miljøstasjon b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr. 2): - Kjøreveg - Annen veggrunn - grøntareal c) Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL 12-5, nr. 5): - Friluftsformål d) Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL 12-5, nr. 6): - Friluftsområde e) Faresoner (PBL 12-5, nr. a.3): - Flomfare 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 4.1 Rekkefølgebestemmelser a) Krav vedrørende grunnforhold I område B1 kan det ikke gis tillatelse til tiltak før det er gjennomført tilstrekkelige geotekniske undersøkelser. Geotekniske anbefalinger skal legges til grunn for behandling av søknad om og utføring av bygge- og anleggstiltak. b) Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. c) Krav til veger, vann- og avløpsledninger Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. d) Krav vedrørende lekeplass og støyskjerming mot Rv-40

18 Bestemmelser til reguleringsplan 355 R, Lupinvegen østre del åååå2010 Utskrift Før det kan gis brukstillatelse for veg V1, må støyskjerm mot Rv-40 være ferdig opparbeidet. Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor områdeb1, må lekeområde FL1 og støyskjerm mot sørøst være ferdig opparbeidet. 4.2 Søknad om tillatelse til tiltak Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i vedtekt til pbl 69 nr. 3 om krav til minste uteoppholdsareale, lekeareal og parkering. Utomhusplanen skal beskrive terrenghøyder og vise sikring mot bekk. 4.3 Vegetasjon. Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. Eksisterende trær som i følge utomhusplanen skal bevares, skal beskyttes i anleggsperioden. 4.4 Kabler og ledninger Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.5 Utforming av bygninger og anlegg Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området. Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg i samme delfelt skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. Det skal likevel være variasjon i uttrykket for å unngå arkitektonisk monotoni. 4.6 Tilgjengelighet Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. 4.7 Støyskjerming. Før det gis tillatelse til tiltak i område B1, skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt. Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer som tilfredsstiller kravene i kommunal vedtekt og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift / NS8175 klasse C. Alle oppholdsrom i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning L den =55 dba eller lavere. Alle soverom i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning L den =55 dba eller lavere. Boligene skal utstyres med balansert ventilasjon. Oppholdsrom som har støybelastning over L den =65 dba ved mest støybelastede vindu, skal ha tilstrekkelig beskyttelse (solbeskyttelse, kjøling, forsert ventilasjon e.l.) slik at innetemperaturen er behagelig ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes. Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på estetisk kvalitet. 4.8 Tiltak mot radon. Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft, dersom det ikke ved målinger/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen. 4.9 Avkjørsler Plassering av avkjørsler er vist med pil på plankartet. Avkjørselen skal oppfylle fysiske krav gitt av

19 Bestemmelser til reguleringsplan 355 R, Lupinvegen østre del åååå2010 Utskrift vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til område B1 er 4 m. I tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller felles atkomst Kulturminner. a) Varsling Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Leilighetsbygg (B1). I området er det tillatt å oppføre leilighetsbygg i 2 etasjer med tilhørende anlegg. Det kan etableres inntil 8 boenheter i område B1. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 40 % inklusiv overflateparkering. Bygning eller bygningsdel som ligger helt under terreng regnes ikke med i grad av utnytting. c) Byggehøyder Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 9,5 m i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Laveste kotehøyde overkant golv er 67,5 moh. Maksimal høyde på byggverk er kote 78,0 moh. d) Plassering av bygg Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på planlartet. Ny bebyggelse skal plasseres minst 4 m fra vist formålsgrense. Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense / eiendomsgrense. e) Utforming av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets lengderetning. Valg av utforming / plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. Evt. større tørrmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes. Bygningenes hoveddel skal ha skråtak med takvinkel mellom 23 og 36 grader. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som hovedhuset. f) Terrasser. Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser på søyler bør unngås. g) Uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal skal være minst 50 kvm MUA per boenhet. Minst 3/4 av minste uteoppholdsareal (MUA) i forhold til kommunal vedtekt skal være på bakken. h) Parkering Det skal avsettes minst 1,2 biloppstillingsplasser per boenhet. Forøvrig gjelder bestemmelsene i kommunal vedtekt til 69 nr.3 i Plan- og bygningsloven. i) Gjerde og hekk Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på

20 Bestemmelser til reguleringsplan 355 R, Lupinvegen østre del åååå2010 Utskrift gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. Mot fareområde skal det føres opp gjerde. j) Støyskjerm Det skal settes om støyskjerm en støyskjerm i sørøst i en høyde på ca 2 m over utplanert terreng. For oppføring av skjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige materialer k) Oppfylling Ved bygging av boliger og murer, samt graving og oppfylling av masser i planområdet, må det foretas geoteknisk prosjektering av fagkyndig foretak. 5.2 Nærlekeplass FL1 Område FL1 skal være felles sandlekeplass for beboerne i område B1. Lekeplassen skal innholde lekeutstyr slik Kongsberg kommune krever. 5.3 Renovasjonsanlegg - Miljøstasjon område FM1 a) Plassering og utforming av innretninger for renovasjon Miljøstasjon skal plasseres som vist på plankartet og plasseres min 1m m fra regulert vegkant. Bebygd areal skal ikke overstige BYA = 15 kvm. Utforming (takvinkel, takbelegg, materialer og farge) skal tilpasses garasjebebyggelsen. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe endring av grensene mellom de ulike trafikkformålene. 6.1 Kjøreveg - V1 a) Vegbredde Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Byggegrenser er vist på plankartet. Garasjebygg og uthus kan plasseres utenfor byggegrensen, men ikke nærmere regulert eiendomsgrense mot veg enn 1 m. b) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Kjørevegene skal gis en utforming som hindrer at det kjøres fortere enn dimensjonerende hastighet. 6.2 Annen veggrunn grøntareal - AV Annen veggrunn ligger utenfor kjøreområdene. Dette arealet skal nyttes til grøfter, snøopplag, frisiktsoner, og støyskjerm/ -voll. b) Støyskjerm/ -voll Eksisterende støyskjerm/-voll mot Rv-40 er vist på plankartet. Støyskjermen skal forhøyes med minst 0,5 m. For endring av skjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige materialer. c) Tilsåing Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. Vedlikeholdssone / grøft skal tilsåes med gras inntil 1 m fra skulderkant.

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer