Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet."

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. Reguleringsplanen for Geiteryggen Næringspark skal tilrettelegge areal for utbygging av næringsvirksomhet. 2 Reguleringsformål Planområdet er regulert til følgende formål Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse B1 B6 - Kombinerte bebyggelse og anleggsformål - næringsbebyggelse/industri/lager/forretning/tjenesteyting/kontor (K1 K3) - Næring/kontor/industri N/K/I1 N/K/I2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg (V1 V7) - Fortau - Gang-/sykkelveg - Annen veggrunn grøntareal - Kollektivholdeplass - Kombinerte formål for samferdselsanlegg og /eller teknisk infrastrukturtraseer kjøreveg/gang-/sykkelveg Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm (VS1 VS5) Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift - Landbruksformål 3 Fellesbestemmelser 3.1 Utomhusplan Det skal utarbeides utomhusplan for den ubebygde delen av hver enkelt tomt eller samlet for flere enkelttomter innenfor hvert av byggeområdene. Den skal ha målestokk 1:200 og inneholde: Disponering av tomtas utearealer. Bebyggelsens plassering. Bebyggelsens plan og kote på maksimal gesims- og mønehøyde. Terrengbehandling med nye og gamle koter. Minimum to representative profiler gjennom tomt/bygg med koteangivelser som viser bygget på ferdig planert terreng med eksisterende terreng angitt som stiplet bakgrunn. Synliggjøring av konsekvenser for den visuelle fjernvirkningen av ny bebyggelse og av å ta bort vegetasjon og endre terreng. Dette kan f. eks. gjøres ved fotomontasje eller tegninger/skisser av før- og ettersituasjonen visualisert fra ett sted der tiltakets lokaliseringssted er fremtredende i det totale landskapsbildet.

2 Atkomster, parkering og øvrig trafikkordning med vareleveranser, publikumsatkomster, gangarealer mellom parkeringsplass og inngangspartier, interne veger, manøvreringsarealer. Miljøstasjoner og avfallshåndtering. Utendørs lagring og skjerming av dette. Eventuell rekkefølge for etappevis opparbeiding av arealet. Eksisterende vegetasjon som skal bevares. Ny vegetasjon. Grøntområder/parkmessige felter som skal opparbeides, herunder beplantning av parkeringsareal og etablering av vegetasjonsbelter Eventuelle forstøtningsmurer. Eventuelle gjerder over 1,5 meter. Synliggjøring av hvordan universell utforming er ivaretatt. Vannforsyning og avløp, inkludert avrenning av overflatevann. 3.2 Tomtedeling Innenfor delområdene K1-a og K1-b skal det sammen med hver enkelt utomhusplan vises en tomtedelingsskisse for hele delområdet som viser en mulig tomtedeling med interne atkomster. 3.3 Rekkefølgebestemmelser Før det gis igangsettingstillatelse til oppstart av terrenginngrep og uttak av masser for tilrettelegging av nye tomter innenfor områdene K1 K3 skal det: a. Foreligge driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplan skal forelegges Gol kommune til uttalelse før den fastsettes av Direktoratet. b. Foreligge dokumentasjon av nødvendige tiltak mot støy. c. Foreligge godkjent midlertidig avkjøring til RV 7 fra SVV. Den skal stenges for all mulig transport mot Klemmavegen. Øvrige rekkefølgekrav knytta til oppstart av terrenginngrep og uttak av masser: d. Det kan ikke igangsettes terrenginngrep innenfor K1-b før det foreligger igangsettingstillatelse for første bygg på K1-a. Avdekningsmasser kan tas av og legges i støyvoll. e. Det kan ikke lagres masser på K2 før det er gitt igangsettingstillatelse for første bygg på K1-a. f. Det kan ikke lagres masser på K3 før det er gitt igangsettingstillatelse for første bygg på K2. g. Før oppstart av terrenginngrep og uttak av masser på K2 skal det være gitt igangsettingstillatelse for bygging på minimum 60 % av K1-a og K1-b sitt samlede areal. h. Før oppstart av terrenginngrep og uttak av masser på K3 skal det være gitt igangsettingstillatelse for bygging på minimum 60 % av K2 sitt areal. Før det gis rammetillatelse for ny bebyggelse innenfor byggeområdene skal det: i. Foreligge en godkjent utomhusplan for den ubebygde delen av aktuelle tomt/tomter. j. Foreligge tekniske planer for veg, vann og avløp som skal godkjennes av Gol kommune. k. Foreligge en overordnet plan for håndtering av overvann som skal godkjennes av Gol kommune. l. Foreligge geoteknisk dokumentasjon av byggegrunn. m. Foreligge dokumentasjon av nødvendige tiltak mot støy. n. Foreligge dokumentasjon av nødvendige tiltak mot radon.

3 Før det gis igangsettingstillatelse innenfor området K2 skal: o. Eksisterende tursti fra vegen til Musehaugbråten og ned til Rv. 7 legges om og etableres i ny trasé utenfor planområdet vest og nord for planområdets vestre del. Ny trasé skal velges ved befaring. Før det gis ferdigattest innenfor hvert enkelt byggeområde skal: p. Områdene utendørs være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplanen. q. Veg og annen teknisk infrastruktur som naturlig hører til byggeområdet være ferdig opparbeidet, inkludert midlertidige snuplasser i påvente av at hele utbyggingsfeltet er ferdigstilt. Midlertidig infrastruktur kan aksepteres i påvente av at hele byggeområdet ferdigstilles. r. Vann, avløp og strøm være ferdig etablert for hvert av byggeområdene før første bygg innenfor det aktuelle byggeområdet gis ferdigattest. Andre samtidighetskrav for trafikkformål: s. Nytt kryss til Rv.7, V1 og V2 som erstatter midlertidig kryss skal være ferdig etablert senest når hele byggeområdet K1 er ferdigstilt og før første ferdigattest gis innenfor byggeområdet K2. t. Kjørevegen vestover forbi kollektivholdeplassen fra det nye krysset ved Rv.7, samt området avsatt til kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur, skal være ferdigstilt før første ferdigattest gis innenfor byggeområdet K3 u. Vegstrekning V4 skal være ferdigstilt før første ferdigattest gis innenfor byggeområdet K2. v. Vegstrekning V5 skal være ferdigstilt med fortau ned til eksisterende gang- og sykkelveg langs Rv. 7 før ferdigattest gis innenfor byggeområdet K3 w. Klemmavegen skal stenges permanent med bom som vist i planen vest for avkjørselen til eiendommen GBnr. 14/417 senest 3 år etter bygge- /anleggsstart innfor byggeområdet K3. Midlertidig bom skal settes opp i K5 når vegstrekningen K5 er kjørbar, for å hindre trafikk til/fra K1 K3 østover på Klemmavegen. Samtidighetskrav knytta til etablering av nytt kryss: x. Før det blir igangsatt arbeid med etablering av ny avkjøring fra Rv. 7 må det tegnes en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 3.4 Utforming a. Bebyggelse innenfor hver enkelt tomt skal ha en harmonisk og enhetlig utforming når det gjelder farger, takvinkler, materialbruk mv. Det bør tilstrebes variasjon i fargebruk innenfor en mørk fargeskala når det gjelder bygningenes farge. Det skal ikke brukes reflekterende takmaterialer. b. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse innenfor planområdet slik at området framstår helhetlig. c. Ved etablering av store bygningsvolumer, der lengden på fasaden overstiger 50 m, skal det etableres et brudd i fasaden i form av endret byggehøyde, fremspring eller tilbaketrekking av fasadelinje eller annen materialbruk. 3.5 Støy

4 a. Tilgrensende boliger skal ikke utsettes for høyere støybelastning fra veg- og anleggstrafikk enn fastsatt i gjeldende retningslinjer fra Miljøverndepartementet for behandling av støy i arealplanleggingen. Anbefalte grenseverdier skal overholdes. b. Tilgrensende boliger skal ikke utsettes for høyere støybelastning fra industriområdet enn fastsatt i gjeldende retningslinjer fra Miljøverndepartementet for behandling av støy i arealplanleggingen. Anbefalte grenseverdier skal overholdes. c. Virksomheten er ansvarlig for at støybelastningen ikke overskrides, og skal etter pålegg fra kommunen gjennomføre støymålinger og kontrollere at grenseverdiene ikke overskrides. 3.6 Radon Bebyggelse med rom som er tenkt eller kan bli brukt til varig opphold skal utføres slik at konsentrasjonen av radongass i oppholdsrom ikke overstiger 100 Bq/m 3. 4 Boligbebyggelse a. Innenfor eksisterende byggeområder for bolig kan det gis tillatelse til tiltak/rammetillatelse uten krav til detaljreguleringsplan. b. Maksimal mønehøyde til planert terrengs gjennomsnittsnivå skal være 8,0 meter for bolig og 5,5 meter for annen frittliggende bebyggelse. Maksimal gesimshøyde til planert terrengs gjennomsnittsnivå skal være 6,0 meter for bolig og 3,5 meter for annen frittliggende bebyggelse. Høydene skal måles ut fra gjennomsnittlig eksisterende terrengnivå målt ut fra planens kartgrunnlag. c. Andel maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 %. 5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål næringsbebyggelse/industri/lager/forretning/tjenesteyting/kontor 5.1 Anleggsperioden a. I områdene skal det i anleggsperioden tas ut masser i samsvar med gjeldende reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og fastsatt driftsplan. Områdene skal fortløpende arronderes og revegeteres slik at de gir et best mulig utgangspunkt for utbygging. b. I området tillates, mens tilrettelegging av tomteareal pågår, midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er nødvendige for driften av anlegget, - herunder sikringstiltak, transportbånd, hvilebrakke og lignende. c. Det skal legges opp en terrengvoll av avdekningsmasser langs planområdets avgrensning mot vest. Terrengvollen plantes til med stedegen vegetasjon. d. Øvrige avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av området. e. Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig sikring av området. I anleggsperioden skal området minimum være sikret ved hjelp av merkebånd og skilting. f. Tung anleggstrafikk / knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe støvmengden under produksjon. Støv fra anleggsområdet skal dempes ved vanning. Området skal i tørre perioder i nødvendig grad vannes for å unngå støvflukt.

5 g. Utslipp av støy skal ikke overstige gjeldende grenseverdi i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Sprengning er unntatt fra disse beregningene. h. Sprenging skal bare skje mandag til fredag mellom kl Knusing skal bare skje mandag til fredag i tidsrommet Øvrig anleggsvirksomhet inkludert lasting og transport skal bare skje mandag til fredag mellom Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på lørdager, søndager og helligdager. 5.2 Arealbruken a. K1 er detaljregulert gjennom denne planen, og tiltak kan igangsettes etter godkjent byggesøknad. b. Arealene skal benyttes til næringsbebyggelse/industri/lager/forretning/tjenesteyting/kontor. Forretningsformålet er begrenset til: plasskrevende varer, definert som biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre og lignende vareslag. c. Det er tillatt å etablere nødvendige nettstasjoner innenfor området. Nettstasjonene skal ha adkomst fra veg. Plassering av nettstasjoner skal skje i samråd med Hallingdal Nett. d. For K2 og K3 skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan før det gis byggetillatelse. Detaljreguleringen skal vise: - Terrenghøydenivå etter terrengbearbeiding - Terrengtilpasning - Krav om tomtedelingsskisse som del av utomhusplan. Jf Byggegrenser - Bebyggelsens høyde, form og dimensjoner - Interne atkomster - Overordna grønnstruktur - Avgrensning av bevaringsområdet for kulturmiljø (gjelder for K2) e. K2 kan planeres og tas i bruk til midlertidige tiltak samt lagring av overskuddsmasser under anleggsperioden for tilrettelegging av tomteareal i K1. f. K3 kan planeres og tas i bruk til midlertidige tiltak samt lagring av overskuddsmasser under anleggsperioden for tilrettelegging av tomteareal i K2. g. Midlertidige snuplasser kan etableres i påvente av at hele utbyggingsfeltet er ferdigstilt. h. Andel maksimalt tillatt BYA er 90 %. i. Laveste tillatte nivå på nytt ferdig planert terreng er 242 m.o.h. i området K1-a og 252 m.o.h. i området K1-b. j. Den maksimale byggehøyden skal ikke overstige 25m over ferdig planert terreng. Tekniske installasjoner i tilknytning til bygget kan stikke 3 m over byggehøyden. k. Høyeste tillatte nivå for ny bebyggelses i K1-b skal ikke overstige kote 292 m.o.h. Høyeste tillatte nivå for ny bebyggelses i K1-a skal ikke overstige kote 277 m.o.h. l. Det skal være 1biloppstillingsplass pr 100 m2 gulvflate. Det skal være en biloppstillingsplass pr 200m2 gulvflate lager. Minst 5 prosent av disse skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser som ligger nær hoved og personalinnganger. Det skal etableres parkeringsplasser for sykkel i rimelig nær tilknytning til alle bygg, med trygg atkomst til gang /sykkelvei eller

6 fortau. Innenfor hver tomt skal det avsettes tilstrekkelig areal til varelevering og av- og pålessing. Parkeringsarealet beplantes, utformes og opparbeides slik at det ikke framstår som en stor sammenhengende asfaltflate. Vegetasjonen skal være stedstilpasset. m. Skråninger og randsoner langs byggeområder skal beholde sin eksisterende vegetasjon så langt det er mulig. Nyanlagte skråninger og palltrinn i permanente bakvegger skal ha et topplag med matjord og beplantes med stedegen vegetasjon. n. Byggegrense skal være minimum 30 meter fra senterlinja til Rv 7. 6 Næring/kontor/industri a. Området skal benyttes til næring, kontor og industri. Det tillates ikke detaljvarehandel i området. b. Andel maksimalt tillatt BYA er 75 %. c. Gesimshøyden skal ikke overstige 8 m. d. Parkeringsplasser skal opparbeides som følger: e. 1 biloppstillingsplass pr 100 m 2 gulvflate industri f. 1 biloppstillingsplass pr. 200 m 2 gulvflate lager 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 7.1 Kjøreveg a. Arealer til kjøreveg skal benyttes til kjøreveg. I kryssområdet kan Rv.7 heves for å bedre løsning. b. V1 V7 skal være offentlig veg. c. Ledninger for vann, avløp, overvann skal legges i veg fra kommunal kum rett utfor Persbråten og fram til planområdets vestre hjørne. d. Sprinkelvann for K1, K2 og K3 skal suppleres fra eksisterende høydebasseng på Tuppeskogen. e. Nytt kryss, gang- og sykkelveger og veger prosjekteres i henhold til Statens Vegvesens håndbok Fortau Området skal benyttes til fortau for gående. 7.3 Gang-/sykkelveg Området skal benyttes til gang/-sykkelveg.

7 7.4 Annen veggrunn grøntareal Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål. 7.5 Kollektivholdeplass Kollektivholdeplassen skal etableres etter gjeldende normer. 7.6 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og /eller teknisk infrastrukturtraseer kjøreveg/gang-/sykkelveg Vegen er en gang- sykkelveg og kan også benyttes som adkomst til eiendommene: Gnr/bnr 25/43, 25/174, 28/21, 25/42, 25/286, 25/102, 25/187, 25/286, 25/58, 25/99, 25/21. 8 Grønnstruktur 8.1 Vegetasjonsskjermer Vegetasjonsskjermene skal fungere som buffersoner med best mulig skjerming mot omgivelsene. Det skal etableres en terrengvoll som skjerm mot støv, støy og innsyn i vegetasjonsskjermen mot vest. Terrengvollen skal plantes til med stedegen vegetasjon. I skjermingsbeltene skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at de til enhver tid har skjermende effekt. I områder med lite eller ingen vegetasjon skal det plantes til. 9 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 9.1 Landbruksformål Området skal benyttes til landbruksformål. 10 Sone med særlig angitte hensyn 10.1 Hensyn bevaring kulturmiljø Den delen av gårdsanlegget Musehaugbråten som ligger innenfor hensynssonen skal bevares. Det må ikke gjennomføres tiltak som kan ødelegge, skade eller skjemme kulturminnene eller fremkalle fare for at det kan skje. Inngrep i bakken tillates ikke. Skjøtselstiltak skal utføres i samarbeid med Buskerud fylkeskommunen.

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer