SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet"

Transkript

1 Arkivsak: 2009/ Arkiv: L12 Saksbehandler: Harald Dalen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 1. gangs behandling - Øvre Drognes B6 - Årnes Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-10,11 legges forslag til detaljregulering Øvre Drognes B6, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er i henhold til kommunedelplan og overordnet reguleringsplan for området. En realisering av utbyggingen styrker kommunesenteret og bidrar til et mer variert botilbud.

2 Vedlegg: 1. Detaljplanforslag 2. Bestemmelser, forslag 3. Planbeskrivelse 4. Illustrasjonsplan 5. ROS 6. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Hafslund Nett, Statens vegvesen, NVE, Torneby Sameie v/ John Scharning, registrert Utrykt vedlegg: Korrespondanse mellom Torneby og Block Watne og reguleringsplan Hagaskog Syd/Øvre Drognes II, vedtatt SAKSOPPLYSNINGER: Varsling: Kartutsnitt fra reguleringsplan Hagaskog Syd/Øvre Drognes II Planforslag er fremmet av Block Watne AS og varslet , i to aviser og berørte parter. Merknader er mottatt og vurdert i forhold til forslaget.

3 Plangrunnlag: Hagaskog Syd/Øvre Drognes II, flateregulering sist revidert Det påligger krav til detaljplan for delområdene i flatereguleringen for hele Øvre Drognes, som kun viser feltstruktur, veier og lekeplasser, «Fellesbestemmelser 3a)». Det knyttes også en rekke rekkefølgebestemmelser for utbyggingen i flateplanen. Kravene er nå innfridd gjennom de foregående utbyggingstrinnene.eksisterende flateplan tar for seg de overordnede spørsmålene på en slik måte at detaljreguleringsplanen ikke er avhengig av planprogram og konsekvensanalyse. Delfelt B6, siste delområde. Planens begrensning 7 269m 2. Planforslaget: Planforslaget omregulerer/detaljregulerer deler av opprinnelig B4 og hele B6. 7 bygg med totalt 31 boenheter planlegges i området. Planens totale areal på m 2, er fordelt på denne måten: Konsentrert småhus, m 2 Garasjeanlegg for bolig, 1750 m 2 Fjernvarmeanlegg, 15 m 2 Renovasjon, 60 m 2 Lekeplass, 250 m 2. Boligtypene i B6 er tiltenkt familier og er derfor relativt store enheter, 19 rekkehusleiligheter 134 m 2 med 5 rom over 3 plan og 12 leiligheter fordelt på 3 stykker 4-mannsboliger, 79 m 2. Rekkehusleilighetene tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming, i motsetning til 4- mannsboligenes leiligheter på bakkeplan, som er på ett plan og utfyller kravene. Maksimal gjennomsnittlig gesims er 9 meter. Det planlegges pulttak slik at dette er høyeste punkt på husene. Kommunens parkeringsvedtekter legges til grunn. 56 parkeringsplasser både for bil og sykkel. 31 av bilplassene er under tak. Topografi: Planområdet er skrånende fra øst, syd og vest med en adkomstvei (Veg 1) inn som det laveste punktet. Boligene plasseres i skråning, som en bue rundt veiarealet. Spranget i høyde strekker seg fra cote 142 til 148. Energi: Området tilknyttes Årnes fjernvarme. VURDERING: Merknad Tiltakshavers kommentar Kommunens kommentar Fylkesmannen i Oslo og Akershus, : Det må fremgå hvordan Detaljplanen for B6 vil baseres på allerede godkjent reguleringsplan med tilhørende

4 planforslaget vurderes i forhold til kommunens planer og regionale planer. Akershus fylkeskommune, : Ingen kommentar utover at det minnes om universell utforming og barn og unges interesser. Hafslund Nett, : Hafslund Nett har linje- /kabelanlegg og stasjonsanlegg i det aktuelle reguleringsområdet. Bebyggelse og andre tiltak som kommer i konflikt med disse anleggene må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Statens vegvesen, : Ingen NVE, : Minner om at området består av marine avsetninger selv om det ikke ligger innenfor noen faresone Torneby Sameie v/ John Scharning, registrert : Ønsker at atkomstvei gjennom B6 blir en gjennomfartsvei. Ønsker påkobling av kloakk til kommunens ledning på B6. Skeptisk til å få bygg så nærme. bestemmelser for dette området. Både universell utforming og barn og unges interesser vil bli nærmere beskrevet/redegjort for i prosjektbeskrivelsen som følger detaljplanen. Hafslund Nett sin infrastruktur blir hensyntatt i planarbeidet. Ingen kommentar Det er foretatt geotekniske undersøkelser for hele området. Det er avholdt møte med sameiet v/john Scharning og sameiets kommentarer er besvart i egne brev datert 28. mars og 27. april. kommentar, men utreder temaet tilgjengelighet grundig i eget avsnitt. Administrasjonen oppfatter situasjon slik at utbygger og berørt nabo har fått utredet sine synspunkt omhandlende utforming av planområdet. Prinsippet med gangforbindelse gjennom området er vedtatt i den overordnede reguleringsplanen, og forutsettes videreført og realisert gjennom denne planen og prosjektet. Planforslaget forholder seg til plan- og bygningslovens generelle byggegrense på 4 meter fra grense. Korrespondansen mellom

5 Block Watne og Torneby er dokumentert og registrert inn i kommunens arkiv. Tilgjengelighet: Terrenget i dette delområdet er mer kupert enn for de øvrige innenfor dette totale planområdet. Tilgjengelighetstiltak i detaljområde B6 er: Adkomst, parkering, trafikkarealer legges i tilnærmet samme høyde Gangveier fra parkeringsplasser og frem til byggenes inngangspartier er lagt med maksimal stigning 1:20. Tilgang til renovasjon, lek, parkering og alle boligers inngangspartier er tilgjengelig med rullestol. Rekke husene er planlagt i 2 plan og underetasje og innfrir derfor ikke krav om universell utforming innendørs. For 4- mannsboligene er 1. etasjene prosjektert i full livsløpsstandard i tillegg til 1:20 inngang og er derfor å betrakte som universelt utformet. Det skal tilrettelegges utvendig belysning som hensyntar svaksynte. Rådmannen aksepterer at dette siste delfeltet får en lav andel boliger 20 %, som fult ut tilfredsstiller krav til universell utforming. B6 sammen med de allerede detaljplanlagte og utbygde delfeltene (B1-5) består av 134 leiligheter. Det er planlagt og med unntak av B6 bygget, 16 % 2-roms leiligheter 52m 2, 30 % 5- roms leiligheter m 2 og 52 % 3-4-roms leiligheter på m boliger er bygget med inngang fra terreng og fult ut universelt utformet. 46 boliger med inngang fra 2. etasje og universelt utformet innendørs, definert som livsløpsstandard. Ved etablering av løfteplatform også her er også disse universelt utformet. 35 boliger tilfredsstiller ikke krav til universell utforming, ute eller inne. 74 % av alle boligene tilfredsstiller kravene til universell utforming innvendig, 40 % har full tilgjengelighet ut / innvendig. For leilighetene som mangler utendørs universell utforming er utvendig heis mulig å ettermontere, men er å betrakte som nødløsning. Det finns i tillegg 14 eneboliger i planområdet. Utnytting: Opprinnelig regulering tillater for B6 30 % BYA og for B4 50 % BYA. I dette forslaget er utnyttelsen økt til 55 %. Måten den relativt høye utnyttelsen er løst på, gjør at forslaget fremstår som et fremtidig boområde med kvalitet. Det er planlagt rekkehusleiligheter med 5 rom, noe som tilsvarer en normal enebolig. I tillegg til 3 stykker 4-mannsboliger med 3 rom. Gjennomsnittlig antall boliger per daa er 2,25, hvilket er litt i underkant av kommunedelplanens bestemmelser om 2,5-3,5. Grunnet plasseringen i utkanten av sentrum og med hensyn til type bygg, vurderes tettheten i planområdet som et godt kompromiss. Alle boenheter har tilgang til bakkeplan direkte og alle boenheter er gjennomgående. Opprinnelig plan var hensikten for B4 delfeltet å bygge større leilighetsbygg 50 % BYA. Ved å gå over til rekkehus har fotavtrykket av bygningene beslaglagt et større areal enn de opprinnelig planlagte 30 %, men hver og en husstand får tilgang til sitt eget eksklusive uteareal. Med en justering av delfeltsfordelingen i detaljplanprosessen, har det åpnet seg mulighet til å utarbeide den østlige og innerste delen av området helhetlig.

6 Bygningene er i samme stil som de tilstøtende utbygde delområdene B4 (del 1) og B5. Gaten vil derfor få et helhetlig preg men med varierte boliger tilpasset de fleste behov. Uteopphold: Det reguleres 250 m 2 lekeplass. Denne går i ett med grøntdraget som er regulert inn i den underliggende planen for området. Grøntdraget strekker seg gjennom hele planområdet fra åkeren i sør mellom B5 og B6, mellom B6 og B4, mellom B1 og B2 og ut i Grønnbakkvegen i nord. Renovasjon: Planen viser søppelboder med størrelse tilsvarende kommunens krav til de aktuelle fraksjoner. Det arbeides med å tilrettelegge for nedsenkede avfallssiloer. Dersom dette går i orden vil renovasjonsarealene reduseres til fordel for uteoppholdsareal. En løsning med siloer er også estetisk et skritt i riktig retning for området. Konsekvenser av planforslaget: Omdisponeringen av den dyrkede jorden blir realisert i henhold til gjeldende reguleringsplan. Det er et nasjonalt mål å minimere omdisponering av dyrket mark. Omdisponering av dyrket mark i og rundt knutepunkt kan være til hjelpe for å avlaste press mot mindre sentrale dyrkbare arealer uten sentrumsfunksjoner. Utøking i antall boenheter på Øvre Drognes medvirker til at kommunesenteret vokser. Dette er i tråd med både Kommuneplanen og Kommunedelplan for Årnes. Detaljreguleringen er ledd i å fylle ut den overordna flateplanen med til sammen 6 delfelt, B4 blir det femte delfeltet som planlegges. Det blir større trafikk både av harde og myke trafikanter til og fra området. Infrastrukturen er godt dimensjonert for dette. Det er ønskelig å få en økt trafikk av myke trafikanter på gangvegnettet og gjennom den nybygde fotgjengerundergangen under Svarverudvegen. En utøkt trafikk på gangvegen kan virke som en sikkerhet, og føre til at ytterligere flere benytter tilbudet. Risiko og sårbarhet: Naturbasert: Det er foretatt undersøkelser i forhold til Radon i grunn av Institutt for energiteknikk, rapport datert Konklusjonen er lave konsentrasjoner som ikke krever spesielle tiltak ved boligbygg. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger er foretatt av Løvlien georåd, rapport av Det konkluderes med at grunnen består av leire og silt avsatt i saltvann, massene er vurdert som stabile. Virksomhetsbasert: Planområdet ligger innerst i en boliggate. Trafikkstøy eller andre ulemper holdes derfor på et minimum. Ved siden av tilstøtende boliger er det dyrket mark noe som fører til at administrasjonen totalt sett vurderer området egnet til boligbygging, godt skjermet fra sjenerende ytre påvirkning. Naturmangfold: Arealet er eksisterende dyrket mark, der monokulturen er drevet aktivt i en årrekke. KONKLUSJON:

7 Planområdet ligger i umiddelbar nærhet av kommunesenteret og knutepunktet Årnes, med et bredt tilbud av ulike sentrumsfunksjoner. Planområdet ligger også i gangavstand til ulike nærfriluftsområder i skogområder i sør. Utbygging i tettstedsnære områder er en ønsket strategi, og støttes også av statlige og fylkeskommunale organer. Tett utnyttelse av arealer i knutepunkter sparer mer uberørte arealer for nedbygging av boliger og ressurskrevende infrastruktur. Med den siste brikken på plass (B6), fremstår Øvre Drognes som et godt eksempel på et boligområde med variert bebyggelse som er tilpasset de fleste boligsøkeres behov. Områdets uteområder og lekeplasser er forbundet med hverandre via interne gang/sykkelveier og gir atkomst til alle de ulike områdene på Øvre Drognes også for bevegelseshemmede. Planen er i tråd med gjeldende reguleringsplan, kommuneplan og kommunedelplan for Årnes og anbefales derfor lagt ut til offentlig ettersyn.

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013. 1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013. OPPSTARTSPROSESS. Tiltakshaver. Nordbohus Romerike AS, v/bjørn Martin Akre.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Planbeskrivelse av 3.6.2014 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer